PDA

View Full Version : "kém văn min ...!"anmota
07/03/2007, 05:00 PM
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42451000/jpg/_42451564_ap416collar.jpg

PDK
07/03/2007, 05:01 PM
voici ma main ?


:D :D :D

anmota
07/03/2007, 05:05 PM
có chiều lả lơi!
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/inpictures/story/2007/07/070703_bush_putin.shtml