PDA

View Full Version : Bách khoa Từ điển Việt namanmota
08/04/2007, 08:24 AM
Tìm theo vần: http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/a.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E0F0a2V5d29yZD1hJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/aw.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=1092a2V5d29yZD0lYzQlODMma2luZD1 zdGFydA==) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/aa.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=10A4a2V5d29yZD0lYzMlYTIma2luZD1 zdGFydA==) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/b.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E100a2V5d29yZD1iJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/c.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E110a2V5d29yZD1jJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/d.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E120a2V5d29yZD1kJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/dd.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=109Aa2V5d29yZD0lYzQlOTEma2luZD1 zdGFydA==) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/e.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E130a2V5d29yZD1lJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/ee.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=10A3a2V5d29yZD0lYzMlYWEma2luZD1 zdGFydA==) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/f.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E140a2V5d29yZD1mJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/g.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E150a2V5d29yZD1nJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/h.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E160a2V5d29yZD1oJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/i1.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E170a2V5d29yZD1pJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/j.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E180a2V5d29yZD1qJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/k.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E190a2V5d29yZD1rJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/l1.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E1A0a2V5d29yZD1sJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/m.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E1B0a2V5d29yZD1tJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/n.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E1C0a2V5d29yZD1uJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/o.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E1D0a2V5d29yZD1vJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/oo.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=10C2a2V5d29yZD0lYzMlYjQma2luZD1 zdGFydA==) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/ow.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=10ACa2V5d29yZD0lYzYlYTEma2luZD1 zdGFydA==) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/p.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E1E0a2V5d29yZD1wJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/q.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E1F0a2V5d29yZD1xJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/r.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E200a2V5d29yZD1yJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/s.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E210a2V5d29yZD1zJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/t1.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=DD70a2V5d29yZD10JmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/u.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=DD80a2V5d29yZD11JmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/uw.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=10BEa2V5d29yZD0lYzYlYjAma2luZD1 zdGFydA==) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/v.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=DD90a2V5d29yZD12JmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/w.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=DDA0a2V5d29yZD13JmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/x.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=DDB0a2V5d29yZD14JmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/y.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=DDC0a2V5d29yZD15JmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/z.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=DDD0a2V5d29yZD16JmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/0.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E1D0a2V5d29yZD0wJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/1.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E1E0a2V5d29yZD0xJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/2.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E1F0a2V5d29yZD0yJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/3.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=E200a2V5d29yZD0zJmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/4.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=DD60a2V5d29yZD00JmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/5.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=DD70a2V5d29yZD01JmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/6.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=DD80a2V5d29yZD02JmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/7.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=DD90a2V5d29yZD03JmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/8.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=DDA0a2V5d29yZD04JmtpbmQ9c3RhcnQ =) http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/images/9.gif (http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=DDB0a2V5d29yZD05JmtpbmQ9c3RhcnQ =)
===========================================
Bách khoa Từ điển Việt nam...Tìm theo vần:

Lạ quá! Phải nói là tìm theo âm....Sao lại bảo Tìm theo vần:

Âm và Vận khác nhau mà quý cụ Từ điển!
AMT
http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?aram=18F1aWQ9Mjc3MTEmZ3JvdXBpZD0ma2lu ZD1zdGFydCZrZXl3b3JkPSVjMyVhMg==&page=1

VẦN:

1.Một trong ba thành tố cấu tạo nên cấu trúc âm tiết ở một số ngôn ngữ phương Đông. Đối với tiếng Việt, V là bộ phận không thể thiếu được trong một cấu trúc âm tiết, về vị trí, nó xuất hiện sau thuỷ âm. Hạt nhân của V là âm chính, nơi xuất hiện các nguyên âm, phần kết thúc của V là nơi có thể xuất hiện các phụ âm không bật ra, bao gồm các phụ âm zêrô, hai bán nguyên âm - j và - w và 3 cặp tương liên mũi - miệng: m/p, n/t, ng/k. Phía trước V, tiếp giáp ngay sau thuỷ âm, là giới âm - u -. Trước xu hướng hiện nay, giới âm này đang được thu hẹp dần phạm vi tác dụng. Tiếng Việt gồm 154 V chia thành 4 loại theo yếu tố kết thúc, đó là: V mở (có âm cuối zêrô), V nửa mở (có âm cuối là bán nguyên âm), V nửa khép (có âm cuối là âm mũi) và V khép (có âm cuối là âm tắc miệng). Sự phân loại này là xuất phát từ truyền thống thi pháp Việt - các hiện tượng gieo V trong thi ca.
=======================================

V? là vần? là Vận?

Làm Bách khoa Từ/Tự điển kiểu này, có nươc chết cha cơm nhà nước...Chết tui luôn.
ÂM VẬT:
x. Hệ sinh dục cái.
Làm sao ai mà biết được cái ý cao sâu thẳm của các nhà Bác vật...của Tổ quốc ta!
http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=120Aa2V5d29yZD1sJWUxJWJiJTkzbiZ raW5kPWV4YWN0
AMT