PDA

View Full Version : 101 Triết Giaanmota
10/01/2007, 01:47 PM
Nguyễn Minh Sơn, cựu học sinh Trần Quốc Tuấn - Biên soạn.
Tên soạn giả in trên bìa là Mai Sơn.
Sách dày hơn 800 trang.
Nhà Xuất bản Tri Thức ấn hành.

Mở trang nhì, thấy có dòng chữ rất đáng yêu:
Hiệu đính: BÙI VĂN NAM SƠN.

Mở trang nhất, thấy trên cao có dòng:
101 Triết gia (chữ in)
và dưới đó, có mấy dòng chữ viết tay:
Kính tặng thầy...
...
Học trò của thầy 35 năm trước.
...
Nguyễn Minh Sơn
(Mai Sơn)

Như vậy là tên tôi cũng có (chữ viết mực) ở trang nhứt...Trang này có
101 Triết gia (chữ in)
"Thêm cho ta vài bốn năm để đọc/học cho hết 800 trăm trang...may ra ít trật..." Lòng nhủ lòng.
Cám ơn Sơn.

Xin giới thiệu cuốn sách này cho những ai người quê mình.Tìm lấy mà đọc...

AMT