PDA

View Full Version : nhà thơ Trà Giangbithu
11/18/2007, 01:37 PM
http://ngohuynhhoa.vnweblogs.com/gallery/2046/previews-med/13040-tr%C3%A0%20giang.jpg (http://ngohuynhhoa.vnweblogs.com/gallery/2046/13040-tr%C3%A0%20giang.jpg)
http://ngohuynhhoa.vnweblogs.com/2046/post/chung/2007/04/14/ban-be-van-nghe-vinh-long-cua-huynh-hoa.html
http://thinhanquangngai.wordpress.com/2007/08/01/nguy%E1%BB%85n-th%E1%BB%8B-tra-giang/