PDA

View Full Version : Quốc triều Khoa bảng Lụcanmota
11/26/2007, 11:52 AM
Quốc triều khoa bảng lục

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Bước tới: menu (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b%E1%BA%A3ng_l%E1% BB%A5c#column-one), tìm kiếm (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b%E1%BA%A3ng_l%E1% BB%A5c#searchInput)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/a/a4/Nh%E1%BA%ADn_%C3%A1o_m%C5%A9.jpg/300px-Nh%E1%BA%ADn_%C3%A1o_m%C5%A9.jpg (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%ACnh:Nh%E1%BA%ADn_%C3%A1o_m%C5%A9.jpg) http://vi.wikipedia.org/skins-1.5/common/images/magnify-clip.png (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%ACnh:Nh%E1%BA%ADn_%C3%A1o_m%C5%A9.jpg)
Các tân khoa nhận áo mão vua ban


Quốc triều khoa bảng lục là sách do Cao Xuân Dục (http://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_Xu%C3%A2n_D%E1%BB%A5c) ghi lại tên họ, quê quán của tất cả những thí sinh thi đỗ các khoa thi Đình (http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi_%C4%90%C3%ACnh) dưới thời nhà Nguyễn (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n) từ khoa Nhâm Ngọ (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2m_Ng%E1%BB%8D) (Minh Mạng (http://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_M%E1%BA%A1ng) thứ ba - 1822 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1822&action=edit)) đến khoa sau cùng năm Kỷ Mùi (http://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B7_M%C3%B9i) (Khải Định (http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh) thứ bốn - 1919 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1919)). Sau đây là bảng tóm tắt các tân đăng khoa.
Chú thích:

I - Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%87_nh%E1%BA%A5t_gi%C3 %A1p_Ti%E1%BA%BFn_s%C4%A9_c%E1%BA%ADp_%C4%91%E1%BB %87&action=edit) (thời nhà Nguyễn không lấy đỗ Trạng nguyên (http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A1ng_nguy%C3%AAn), cao nhất là Bảng nhãn (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_nh%C3%A3n), sau là Thám hoa (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1m_hoa))
II - Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%87_nh%E1%BB%8B_gi%C3% A1p_Ti%E1%BA%BFn_s%C4%A9_xu%E1%BA%A5t_th%C3%A2n&action=edit)
III - Đệ tam giáp Đồng tiến sĩ xuất thân (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%87_tam_gi%C3%A1p_%C4% 90%E1%BB%93ng_ti%E1%BA%BFn_s%C4%A9_xu%E1%BA%A5t_th %C3%A2n&action=edit)
PB - Phó bảng (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B3_b%E1%BA%A3ng)Mục lục

[giấu (javascript:toggleToc())]
<LI class=toclevel-1>1 Thời Minh Mạng (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b%E1%BA%A3ng_l%E1% BB%A5c#Th.E1.BB.9Di_Minh_M.E1.BA.A1ng) <LI class=toclevel-1>2 Thời Thiệu Trị (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b%E1%BA%A3ng_l%E1% BB%A5c#Th.E1.BB.9Di_Thi.E1.BB.87u_Tr.E1.BB.8B) <LI class=toclevel-1>3 Thời Tự Đức (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b%E1%BA%A3ng_l%E1% BB%A5c#Th.E1.BB.9Di_T.E1.BB.B1_.C4.90.E1.BB.A9c) <LI class=toclevel-1>4 Thời Kiến Phúc (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b%E1%BA%A3ng_l%E1% BB%A5c#Th.E1.BB.9Di_Ki.E1.BA.BFn_Ph.C3.BAc) <LI class=toclevel-1>5 Thời Thành Thái (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b%E1%BA%A3ng_l%E1% BB%A5c#Th.E1.BB.9Di_Th.C3.A0nh_Th.C3.A1i) <LI class=toclevel-1>6 Thời Duy Tân (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b%E1%BA%A3ng_l%E1% BB%A5c#Th.E1.BB.9Di_Duy_T.C3.A2n) <LI class=toclevel-1>7 Thời Khải Định (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b%E1%BA%A3ng_l%E1% BB%A5c#Th.E1.BB.9Di_Kh.E1.BA.A3i_.C4.90.E1.BB.8Bnh ) <LI class=toclevel-1>8 Tham khảo (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b%E1%BA%A3ng_l%E1% BB%A5c#Tham_kh.E1.BA.A3o)
9 Xem thêm (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b%E1%BA%A3ng_l%E1% BB%A5c#Xem_th.C3.AAm)//
[sửa (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b% E1%BA%A3ng_l%E1%BB%A5c&action=edit&section=1)] Thời Minh Mạng

Nhâm Ngọ (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2m_Ng%E1%BB%8D)- 1822 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1822&action=edit)Bính Tuất (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADnh_Tu%E1%BA%A5t) - 1826 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1826&action=edit)Kỷ Sửu (http://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B7_S%E1%BB%ADu) - 1829 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1829&action=edit)Nhâm Thìn (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2m_Th%C3%ACn) - 1832 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1832&action=edit)Ất Mùi (http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4t_M%C3%B9i) - 1835 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1835&action=edit)Mậu Tuất (http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADu_Tu%E1%BA%A5t) - 1838 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1838&action=edit)II

Nguyễn ÝIII

Lê Quang
Phan Hữu Tính
Hà Tông Quyền (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_T%C3%B4ng_Quy%E1%BB%81n)
Đinh Văn Phác
Vũ Đức Khuê
Trần Lê Hiệu
Phan Bá Đạt (http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_B%C3%A1_%C4%90%E1%BA%A1t)II

Hoàng Tế Mỹ
Nguyễn Huy HựuIII

Phan Thanh Giản (http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Thanh_Gi%E1%BA%A3n)
Chu Văn Nghi
Vũ Tông Phan (http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_T%C3%B4ng_Phan)
Tô Trân
Ngụy Khắc Tuấn (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%E1%BB%A5y_Kh%E1%BA%AFc_Tu%E1%BA %A5n&action=edit)
Đặng Văn Khải (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7ng_V%C4%83n_Kh%E1%B A%A3i&action=edit)
Vũ Thời Mẫn
Nguyễn Văn ThắngII

Nguyễn Đăng HuânIII

Bùi Ngọc Quý
Phạm Thế Hiển (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Th%E1%BA%BF_Hi%E1%BB%83n)
Nguyễn Tông
Trương Quốc Dụng (http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Qu%E1%BB%91c_D%E1%BB%A5ng)
Phạm Thế Lịch
Ngô Thế Vinh (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Th%E1%BA%BF_Vinh)
Phạm Quý
Trần Huy PhácPB

Phạm văn Hợp
Dương Đăng Dụng
Phan Văn Nhã
Nguyễn Thường
Trần Ngọc DaoII

Phan Trứ
Phạm Sĩ ÁiIII

Nguyễn Văn Lý
Đỗ Tông Quang
Phạm Bá Thiều
Vũ Công Độ
Nguyễn Tán (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_T%C3%A1n&action=edit)
Phạm Gia ChuyênPB

Nguyễn Mậu Trạch
Trần Văn Sâm
Nguyễn Bá Nghi (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%C3%A1_Nghi)II

Nguyễn Hữu Cơ
Phạm văn Huy
Bạch Đông ÔnIII

Lưu Quĩ
Nguyễn Thố
Bùi Đình Bảo
Hoàng Văn Thu
Lê Văn Chân
Nguyễn Thế TrịPB

Vũ Ngọc Giá
Đinh Văn MinhII

Nguyễn Cửu Trường
Phạm Văn Nghị (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_V%C4%83n_Ngh%E1%BB%8B)III

Đinh Nhật Tân
Phạm Chân
Nguyễn văn Tùng
Lê Duy Trung
Trần Thì Mẫn
Hoàng Trọng Từ
Lê Thiện Trị
Doãn Khuê (http://vi.wikipedia.org/wiki/Do%C3%A3n_Khu%C3%AA)PB

Nguyễn Tường Vĩnh
Tạ Kim Vực
Dương Công Bình
Nguyễn Hữu Độ
Lê Thúc Đôn
Diệp Xuân Huyên
Nguyễn Văn Dực
Phan Quang Nhiễu (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phan_Quang_Nhi%E1%BB%85u&action=edit)
Nguyễn Văn Siêu (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Si%C3%AAu)
Nguyễn Xuân BảngDưới triều Minh Mạng, có 06 khóa thi đình, lấy được:

11 vị Hoàng giáp (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_gi%C3%A1p) (06 vị Đình nguyên (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%ACnh_nguy%C3%AAn)-Hoàng giáp),
43 vị Đệ tam giáp tiến sĩ xuất thân (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_ti%E1%BA%BFn_s%C4%A9_xu%E1%BA%A5 t_th%C3%A2n),tổng cộng 54 vị Tiến sĩ và 20 vị Phó bảng (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B3_b%E1%BA%A3ng).

[sửa (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b% E1%BA%A3ng_l%E1%BB%A5c&action=edit&section=2)] Thời Thiệu Trị

Tân Sửu (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_S%E1%BB%ADu) - 1841 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1841&action=edit)Nhâm Dần (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2m_D%E1%BA%A7n) - 1842 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1842&action=edit)Quý Mão (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%BD_M%C3%A3o) - 1843 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1843&action=edit)Giáp Thìn (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1p_Th%C3%ACn) - 1844 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1844&action=edit)Đinh Mùi (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_M%C3%B9i) - 1847 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1847&action=edit)II

Nguyễn Ngọc
Ngô ThạcIII

Lê Đức
Bùi Tuấn
Trần Vĩ
Đào Văn Danh
Vũ Văn Lý
Nguyễn Bá Tuệ
Bùi Duy Phan
Hồ Văn Trị
Nguyễn Xuân ThọPB

Vũ Tá An (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C5%A9_T%C3%A1_An&action=edit)
Vũ Nguyên Doanh
Đỗ Huy Uyển
Phạm Xuân QuếII

Hoàng Đình TáIII

Phan Đình Dương
Phan Nhật Tĩnh (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phan_Nh%E1%BA%ADt_T%C4%A9nh&action=edit)
Phan Hữu Từ
Nguyễn Danh Vọng
Nguyễn Duy Cần
Nguyễn Tường Phổ
Trần Văn Chánh
Nguyễn Quý Tân
Nguyễn Văn Duy (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Duy)
Nguyễn Văn Tố
Trương Đăng TrinhPB

Nguyễn Tất Tố
Nguyễn Đức Lân
Dương Phúc Vịnh
Đỗ Đăng Đệ
Lê Thế Quán
Lê ĐứcI Thám Hoa

Mai Anh TuấnII

Nguyễn Bá Nhạ (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%C3%A1_Nh%E1%BA%A1)III

Phạm Phú Thứ (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Ph%C3%BA_Th%E1%BB%A9)
Nguyễn Phiên
Vũ Anh Tuấn
Đỗ Phát (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%97_Ph%C3%A1t)
Nguyễn Thanh OaiPB

Đặng văn Thái
Phạm Thế Húc (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%E1%BA%A1m_Th%E1%BA%BF_H%C3%BAc&action=edit)II

Nguyễn văn Chương
Nguyễn văn PhúIII

Nguyễn Dương Huy
Hồ Sĩ Tuấn
Hoàng Công Thịnh
Bùi văn Phan
Trần Hữu Thụy
Nguyễn Hữu Tạo
Văn Đức Giai
Nguyễn ChánhPB

Nguyễn văn An
Nguyễn Phẩm
Lê văn Phả
Phan Đình Tuyển (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phan_%C4%90%C3%ACnh_Tuy%E1%BB%83n&action=edit)
Vũ Diệm (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C5%A9_Di%E1%BB%87m&action=edit)
Lê Thiều
Vũ Duy Thành
Nguyễn Duy Tự
Lê Thế Thứ
Phạm Văn Tường
Lê Đăng Trạc
Lê Vĩnh Khanh
Trần Công Thuyên
Hồ Hằng Tánh
Nguyễn Sĩ ẤnI Thám Hoa

Phan Dưỡng Hạo (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phan_D%C6%B0%E1%BB%A1ng_H%E1%BA%A1 o&action=edit)II

Nguyễn Văn Hiển
Trịnh Đình TháiIII

Hoàng Trọng Nguyên
Nguyễn Đức Tư
Trịnh Xuân Thưởng
Võ văn HiệuPB

Trương Ý
Nguyễn Huy Dao
Hoàng Văn Học
Trần MậuDưới triều Thiệu Trị (http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BB%87u_Tr%E1%BB%8B), có 05 khóa thi Đình, lấy được:

02 vị Đình nguyên (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%ACnh_nguy%C3%AAn)-Thám hoa (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1m_hoa),
08 vị Hoàng giáp (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_gi%C3%A1p) (03 vị Đình nguyên (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%ACnh_nguy%C3%AAn)-Hoàng giáp),
37 vị Đệ tam giáp tiến sĩ xuất thân (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_ti%E1%BA%BFn_s%C4%A9_xu%E1%BA%A5 t_th%C3%A2n),tổng cộng 47 vị Tiến sĩ (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFn_s%C4%A9) và 31 vị Phó bảng (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B3_b%E1%BA%A3ng).

[sửa (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b% E1%BA%A3ng_l%E1%BB%A5c&action=edit&section=3)] Thời Tự Đức

Mậu Thân (http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADu_Th%C3%A2n) - 1848 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1848&action=edit)Kỷ Dậu (http://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B7_D%E1%BA%ADu) - 1849 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1849&action=edit)Tân Hợi (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_H%E1%BB%A3i) - 1851 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1851&action=edit)Chế Khoa - 1851 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1851&action=edit)Quý Sửu (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%BD_S%E1%BB%ADu) - 1853 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1853&action=edit)Bính Thìn (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADnh_Th%C3%ACn) - 1856 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1856&action=edit)II

Nguyễn Khắc Cần (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_Kh%E1%BA%AFc_C%E1%B A%A7n&action=edit)
Bùi Thức Kiên (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%B9i_Th%E1%BB%A9c_Ki%C3%AAn&action=edit)III

Nguyễn Đăng Hành
Nguyễn Hinh
Đặng Trần Chuyên
Đỗ Thúc Tĩnh
Lê Hữu Lệ
Vũ Xuân XánPB

Lê Bá Thận
Nguyễn Đức Tân
Trần Nguyên Hy (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%E1%BA%A7n_Nguy%C3%AAn_Hy&action=edit)
Trần Ngọc Diêu
Lê Đình Thức
Bùi Sĩ Tuyến
Hồ Sĩ Đình (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%93_S%C4%A9_%C4%90%C3%ACnh&action=edit)
Đặng Ngọc Cầu
Đoàn văn Bình
Đặng Kim Toàn
Lê Huy Thái
Đinh Gia Hội
Lê Văn Vịnh
Phạm Quí ĐứcII

Đỗ Duy Đệ
Lê Đình DiênIII

Trần Huy Côn
Nguyễn Thái Đễ
Phan Sĩ Thục
Phạm Quang Mãn
Nguyễn Thành Doãn
Hoàng Đình Chuyên
Ngô Tùng Nho
Phạm Văn Khuê
Nguyễn Phùng Dực
Chu Duy TânPB

Nguyễn Văn Hội
Lê Đức Hợp
Đỗ Khải
Trịnh Huy Quỳnh
Phạm Tuyển
Nguyễn Ngạn
Ngô Quang Diệu
Vũ Đăng Xuân
Lê Đức Nhuận
Đặng Đức Địch
Bùi ThốI Bảng nhãn

Phạm Thanh
Hoàng Xuân HợpII

Lê Hữu ThanhIII

Nguyễn Nguyên Thành (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_Nguy%C3%AAn_Th%C3%A 0nh&action=edit)
Thân Trọng Tiết
Nguyễn Thế Trâm
Nguyễn Quốc Thành
Hoàng Văn Tuyển
Phạm Nhật Tân
Trần Văn HuệPB

Lê Đình Đao
Lê Đức Vĩnh
Vũ Tử Văn
Nguyễn Trung Thành
Phạm Thanh Nhã
Nguyễn Đình Tuân
Nguyễn Thái
Phan Đình Thực
Vũ Duy Thanh (http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Duy_Thanh)
Đào Thế TrinhI Bảng nhãn

Vũ Duy Thanh (http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Duy_Thanh)I Thám Hoa

Vũ Huy DựcII Hoàng giáp

Phạm Huy
Nguyễn TháiIII

Nguyễn Bá Đôn
Trần Hữu Dực
Trần Huy TíchI Thám hoa

Nguyễn Đức Đạt (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_%C4%90%E1%BB%A9c_%C 4%90%E1%BA%A1t&action=edit)
Nguyễn Văn Giao (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_Giao&action=edit)II

Lê Tuấn (http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Tu%E1%BA%A5n)III

Đặng Văn Bảng
Nguyễn Hữu Điển
Mai Thế Quí (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mai_Th%E1%BA%BF_Qu%C3%AD&action=edit)
Nguyễn Trung ÁiPB

Vũ Khắc Bí
Phạm Đình Trác
Hoàng Kim Tích (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Di%E1%BB%87u)
Lưu Văn Bình
Trần Ký
Trần Doãn ThanhI Thám hoa

Ngụy Khắc Đản (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%A5y_Kh%E1%BA%AFc_%C4%90%E1%BA%A3n)III

Đặng Xuân Bảng (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_Xu%C3%A2n_B%E1%BA%A3ng)
Trần Huy San
Ngô Văn Độ
Phan Hiển Đạo
Phan Đình BìnhPB

Trần Thế MỹNhâm Tuất (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2m_Tu%E1%BA%A5t) - 1862 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1862&action=edit)Ất Sửu (http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4t_S%E1%BB%ADu) - 1865 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1865&action=edit)Nhã Sĩ - 1865 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1865&action=edit)Mậu Thìn (http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADu_Th%C3%ACn) - 1868 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1868&action=edit)Kỷ Tỵ (http://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B7_T%E1%BB%B5) - 1869 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1869&action=edit)II

Nguyễn Hữu Lập
Lê Khắc CẩnIII

Trần Văn Chuẩn
Nguyễn Chánh
Kiều Lâm
Vũ Huy HuyếnPB

Phạm Xuân Trạch
Nguyễn Duy Tân
Trần Doãn Đạt
Phạm Hy Lượng
Hoàng Hữu TàiII

Trần Bích San (http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_B%C3%ADch_San)III

Nguyễn Tuyên
Hoàng Tướng HiệpPB

Thành Ngọc Uẩn
Lã Xuân Uy
Dương Danh Lập
Trần Vĩ
Phạm Đăng Giảng
Nguyễn Đức Kỳ
Bùi văn Quế
Vũ Trù
Bùi Văn Dị
Hà Văn Quan (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A0_V%C4%83n_Quan&action=edit)
Trần Văn Hoán
Nguyễn Tích
Lê LượngI Thám hoa

Đặng Văn Kiều (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_V%C4%83n_Ki%E1%BB%81u)II

Nguyễn Phiên
Nguyễn văn Trang
Phạm Huy Đôn
Ngô Đức BìnhII

Vũ NhựIII

Bùi Ước
Dương Khuê
Nguyễn TáiPB

Vũ Duy Tân
Nguyễn Hoan
Nguyễn Thuật
Vũ Văn Báo
Khuất Duy Tài
Hoàng Dụng Tân
Tô Huân
Phan Đình Vận (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phan_%C4%90%C3%ACnh_V%E1%BA%ADn&action=edit)
Lê Khánh Thiện
Lê Doãn Thành
Lâm Chuẩn
Nguyễn Đình TựuII

Nguyễn Quang Bích (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Quang_B%C3%ADch)III

Nguyễn văn Ái
Nguyễn Sĩ Phẩm
Hoàng Văn Đoài
Lê ĐạiPB

Trần Đức Lập
Đặng Huy Xuân
Nguyễn Văn Vỉ
Vũ Duy VĩTân Mùi (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_M%C3%B9i) - 1871 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1871&action=edit)Ất Hợi (http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4t_H%E1%BB%A3i) - 1875 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1875&action=edit)Đinh Sửu (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_S%E1%BB%ADu) - 1877 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1877&action=edit)Kỷ Mão (http://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B7_M%C3%A3o) - 1879 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1879&action=edit)Canh Thìn (http://vi.wikipedia.org/wiki/Canh_Th%C3%ACn) - 1880 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1880&action=edit)II

Nguyễn Khuyến (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Khuy%E1%BA%BFn)III

Nguyễn Kham
Nguyễn Xuân Ôn (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_%C3%94n)PB

Trần Khánh Tiến (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%E1%BA%A7n_Kh%C3%A1nh_Ti%E1%BA%B Fn&action=edit)
Nguyễn Xuân
Nguyễn Đức
Lê Doãn Nhã (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%AA_Do%C3%A3n_Nh%C3%A3&action=edit)
Trần Viết ThọII

Phạm Như Xương
Nguyễn Hữu Chính (Chánh)III

Đinh Nho Điển (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90inh_Nho_%C4%90i%E1%BB%83n&action=edit)
Đinh Văn Chất
Phan Du
Hoàng Hữu Thường
Tống Duy Tân (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%91ng_Duy_T%C3%A2n)
Lê Thụy
Vũ Hữu Lợi
Trần văn Dữ
Cao Đảng ĐệPB

Lê Đăng Trinh
Hồ Bá Ôn (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_B%C3%A1_%C3%94n)
Đỗ Thiện Kế
Phạm Xuân
Đỗ Huy Điển
Tạ Thúc ĐĩnhIII

Phan Đình Phùng (http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_%C4%90%C3%ACnh_Ph%C3%B9ng)
Trần Hữu Khác
Trần Phát
Nguyễn Tài TuyểnPB

Nguyễn Quang
Phạm Văn Hành
Hoàng CônII

Đỗ Huy LiêuIII

Phan Trọng Mưu (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phan_Tr%E1%BB%8Dng_M%C6%B0u&action=edit)
Vũ Tuấn (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C5%A9_Tu%E1%BA%A5n&action=edit)
Nguyễn Dự
Phan Huy Nhuận (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phan_Huy_Nhu%E1%BA%ADn&action=edit)
Trần Đình PhongPB

Ngô Trạch
Trần Huy Liễn
Trần Xuân Sắc (http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Xu%C3%A2n_S%E1%BA%AFc)
Tôn Thất Thiểm
Nguyễn Lê Kháng
Nguyễn Đôn Tiết
Cao Huy Tân
Nguyễn Duy Hiệu (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Duy_Hi%E1%BB%87u)II

Nguyễn Đình DươngIII

Đỗ Văn Ái
Khiếu Năng Tĩnh (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khi%E1%BA%BFu_N%C4%83ng_T%C4%A9nh&action=edit)
Nguyễn Văn Trung
Hoàng Văn HòePB

Phan Văn Ái
Nguyễn Thái Tuân
Kiều Dực
Trần Kỷ
Phạm Hữu Dụng
[sửa (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b% E1%BA%A3ng_l%E1%BB%A5c&action=edit&section=4)] Thời Kiến Phúc

Giáp Thân (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1p_Th%C3%A2n) - 1884 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1884&action=edit)II

Nguyển Đức QuíIII

Dương Thúc Hạp
Nguyễn ThíchPB

Nguyễn Phụ
Nguyễn Âu Chuyên
Phan Xuân Quán (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phan_Xu%C3%A2n_Qu%C3%A1n&action=edit)
Trần Khánh Hội
[sửa (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b% E1%BA%A3ng_l%E1%BB%A5c&action=edit&section=5)] Thời Thành Thái

Kỷ Sửu (http://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B7_S%E1%BB%ADu) - 1889 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1889&action=edit)Nhâm Thìn (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2m_Th%C3%ACn) - 1892 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1892&action=edit)Ất Mùi (http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4t_M%C3%B9i) - 1895 (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1895&action=edit)Mậu Tuất (http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADu_Tu%E1%BA%A5t) - 1898 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1898)II

Hoàng Bính
Nguyễn Viết BìnhIII

Nguyễn Ngọc Liên
Đặng Hữu Dương
Trần Đạo Tiềm
Nguyễn Trung Khuyến
Đặng Như Vọng
Tôn Thất Lãnh
Trần Văn Phan
Trần Sĩ Trác
Nguyễn Khuê
Phan Văn KhảiPB

Hoàng Thụy
Nguyễn Văn Mại
Nguyễn Hoan
Phan Duy Bách
Đặng Tích Trù
Phạm Hữu Tĩnh
Võ Sĩ
Nguyễn Khải
Đặng Quĩ
Nguyễn BỉnhI Thám hoa

Vũ Phạm Hàm (http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Ph%E1%BA%A1m_H%C3%A0m)II

Nguyễn Thượng Hiền (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_Hi%E1%BB%81n)II I

Tạ Tương
Lê Bá Hoan
Chu Mạnh Trinh (http://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_M%E1%BA%A1nh_Trinh)
Lê Vĩnh Điện
Tạ Văn Cán
Tạ Hàm
Hồ Trung LượngPB

Vũ Thiện Đễ
Phạm Văn Thụ
Khiếu Hữu Sử
Nguyễn Đình Văn
Vương Danh Quý
Nguyễn Thiện
Nguyễn ĐĩnhII

Trần Dĩnh SĩIII

Nguyễn Đức Huy
Nghiêm Xuân Quảng
Lê Phát
Đỗ Quân
Đàm Kiêm
Từ Đạm
Phạm Duy DuPB

Hoàng Mậu
Cao Xuân Tiếu (http://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_Xu%C3%A2n_Ti%E1%BA%BFu)
Phan Trân
Đặng Nguyên Cẩn (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7ng_Nguy%C3%AAn_C%E1 %BA%A9n&action=edit)
Nguyễn Tái Tích
Hoàng Hữu Hoàn
Đào Phan Quân
Vương Đình Trân
Từ Thiệp
Nguyễn Văn Chấn
Trần Tán Bình
Hoàng Đình HuyếnII

Đào Nguyên Phổ (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0o_Nguy%C3%AAn_Ph%E1%BB%95)III

Phạm Liêu
Phan Quang
Nguyễn Quí Song
Nguyễn văn Trình (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_v%C4%83n_Tr%C3%ACnh&action=edit)
Phạm Tuấn
Nguyễn Tự Như
Bùi ThứcPB

Ngô Truân
Nguyễn Viết Tuyên
Nguyễn Duy Thắng
Nguyễn Thiện Kế
Nguyễn Đạo Quán
Nguyễn Văn Đàm
Nguyễn Đức Đàm
Trần Đình Bách
Dương Hiển TiếnTân Sửu (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_S%E1%BB%ADu) - 1901 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1901)Giáp Thìn (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1p_Th%C3%ACn) - 1904 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1904)Đinh Mùi (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_M%C3%B9i) - 1907 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1907)III

Nguyễn Đình Tuân
Ngô Đức Kế (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%E1%BB%A9c_K%E1%BA%BF)
Nguyễn Viết Thông
Nguyễn Đình Điển
Trần Văn Thống
Lê Ngải
Nguyễn Duy Tích
Nguyễn Văn Tính
Nguyễn Văn BânPB

Nghiêm Châu Tuệ
Vũ Tuân
Nguyễn Đình Hiến
Lê Đình Xản
Hoàng Đại Bỉnh
Đỗ Dương Thanh
Vũ Vĩ
Nguyễn Mậu Hoán
Phạm Ngọc Thụy
Nguyễn Xuân Thưởng
Nguyễn Sinh Huy (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Sinh_S%E1%BA%AFc)
Nguyễn Duy Thiện
Phan Chu Trinh (http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Chu_Trinh)II

Đặng Văn Thụy (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_V%C4%83n_Th%E1%BB%A5y)III

Trần Quí Cáp (http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Qu%C3%AD_C%C3%A1p)
Hoàng Kiêm (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ho%C3%A0ng_Ki%C3%AAm&action=edit)
Huỳnh Thúc Kháng (http://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BB%B3nh_Th%C3%BAc_Kh%C3%A1ng)
Hồ Sĩ Tạo (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_S%C4%A9_T%E1%BA%A1o)
Nguyễn Mai (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_Mai&action=edit)PB

Tạ Thúc Đĩnh
Hoàng Văn Cư (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ho%C3%A0ng_V%C4%83n_C%C6%B0&action=edit)
Nguyễn Đình Tiến
Nguyễn Tư Tái (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_T%C6%B0_T%C3%A1i&action=edit)
Thân Trọng NgậtII

Nguyễn Đinh Phiên
Lê Hoàn
Nguyễn Khắc Niêm (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_Kh%E1%BA%AFc_Ni%C3% AAm&action=edit)
Nguyễn Đức LýIII

Trần Đình Tuấn
Lê Khắc Doãn
Lê Chí TuânPB

Nguyễn Thúc Doanh
Đỗ văn Toại
Nguyễn Văn Thành
Phan Thiện Niệm
Nguyễn Thạc Tính
Phan Duy Phổ
[sửa (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b% E1%BA%A3ng_l%E1%BB%A5c&action=edit&section=6)] Thời Duy Tân

Canh Tuất (http://vi.wikipedia.org/wiki/Canh_Tu%E1%BA%A5t) - 1910 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1910)Quý Sửu (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%BD_S%E1%BB%ADu) - 1913 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1913)III

Vương Hữu Phu
Nguyễn Hàm
Nguyễn Sĩ Giác
Bùi Hữu TụyPB

Nguyễn Quýnh (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_Qu%C3%BDnh&action=edit)
Trương Trung Thông
Lê Trọng Phiên
Nguyễn Xuân Đàm
Nguyễn Thúc Hiên
Nguyễn Cự
Tôn Thất Chử
Hoàng Tăng Bí (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_T%C4%83ng_B%C3%AD)
Lê Xuân Mai
Phan Võ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phan_V%C3%B5&action=edit)
Bùi Kỷ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%B9i_K%E1%BB%B7&action=edit)
Đào Văn Huân
Nguyễn Văn Thông
Ngô Đình Chí (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Ch%C3%AD&action=edit)
Vũ Hành
Nguyễn Tiến Kiêm
Nguyễn Duy Thiệu
Lê Huy Đỗ
Hoàng Trọng ĐàiII

Đinh Văn Chấp (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90inh_V%C4%83n_Ch%E1%BA%A5p&action=edit)III

Vũ Nhị Cát
Nguyễn Văn Giá
Mai Hữu Dụng
Phan Huy Tùng (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phan_Huy_T%C3%B9ng&action=edit)
Phãm Hữu VănPB

Vũ Xuân Tâm
Đỗ Xuân Phong
Phan Sĩ Bàng (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phan_S%C4%A9_B%C3%A0ng&action=edit)
Lê Kinh Thiển
[sửa (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b% E1%BA%A3ng_l%E1%BB%A5c&action=edit&section=7)] Thời Khải Định

Bính Thìn (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADnh_Th%C3%ACn) - 1916 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1916)Kỷ Mùi (http://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B7_M%C3%B9i) - 1919 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1919)II

Trịnh ThuầnIII

Nguyễn Xuân Đản
Đinh Loan Tường
Bùi Bằng Thuận
Nguyễn Huy Nhu (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_Huy_Nhu&action=edit)
Lê Khắc Khuyến
Nguyễn Ngọc ToảnPB

Nguyễn Can Mộng
Lê Tiến Phùng
Lâm Hữu Lộc
Chu Thiện Sự
Nguyễn Trọng Tĩnh
Nguyễn Đức VậnIII

Nguyễn Phong Di
Trịnh Hữu Thăng
Lê Văn Kỷ (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%AA_V%C4%83n_K%E1%BB%B7&action=edit)
Nguyễn Cao Tiêu
Bùi Hữu Hưu
Võ Khắc Triển
Dương Thiệu TườngPB

Nguyễn Xuân Đàm (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_%C4%90%C3 %A0m&action=edit)
Bùi Hữu Thứ
Chu Văn Quyền
Mai Duyên
Phạm Đình Long
Đặng Văn Oánh (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7ng_V%C4%83n_O%C3%A1 nh&action=edit)
Trần Nguyên Trinh
Lê Nguyên Lượng
Nguyễn Hà Hoành
Hà Văn Đại (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A0_V%C4%83n_%C4%90%E1%BA%A1i&action=edit)
Lê Viết Tạo
Nguyễn Tấn
Nguyễn Ngọc Hoàng
Nguyễn Cư
Đặng Văn Hướng
Hoàng Yến
[sửa (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BB%91c_tri%E1%BB%81u_khoa_b% E1%BA%A3ng_l%E1%BB%A5c&action=edit&section=8)] Tham khảo


Quốc triều khoa bảng lục - Cao Xuân Dục (http://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_Xu%C3%A2n_D%E1%BB%A5c) - Nhà Xuất Bản Văn Học (2001)

anmota
11/26/2007, 12:35 PM
Coi kỹ thì thấy các ông Tiến sĩ , Phó bảng quê nhà..."bằng cấp"...chẳng kém ai. Nhưng, văn chương chữ nghĩa...để lại cho đời sau, cho con cháu trong nhà ngòai ngỏ...thì đâu mất tiêu.Mà có có thì cũng ít ...nghe nói đến
Hổng lẽ đã là người Tiến sĩ Phó bảng Quảng nghĩa thì ...đem bút giấy bán ve chai...

Thử coi Đồng khoa vơi Ông Tạ Tương, đồng khoa vơi ông Kiều Lâm ...Đồng khoa với ông Đỗ đăng Đệ, với ông Nguyễn Bá Nghi, ...Trương đăng Trinh, Nguyên Tuyên ...mà là người xứ khác xem?

AMT

Yellow-Rose
11/29/2007, 11:22 AM
Thời Duy Tân

Canh Tuất - 1910Quý Sửu - 1913III

Nguyễn Hàm


ah, ông cố ngoại!

http://michaelpdo.com/Image/2mgranddad.jpg

Theo trong gia phả thì ông ở làng An Cư,tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Hàm . Bà ngoại là con gái út của ông, là cháu ngoại của Phó tiến sĩ Lê Đình Dao, (thời Tự Đức) cháu cố của Quận Công Nguyễn Văn Tường ( tên thật là Nguyễn Phước Tường)
Nghe mẹ kể có thời ông Tường bị nỗi oan bán nước và bị Pháp mang đày ở quần đảo thuộc địa Tahiti của Pháp rồi chết ở đó. Sau này được minh oan, sau khi mang xác ông về, người dân khiêng ông vòng quanh làng rồi mới đem chôn.

internet ngày nay nhiều lợi ích thật, có nhiều điều xưa ông bà đi lục sách, dò hỏi từng người già ở làng, vậy mà ko thông bằng bây giờ lên net search. Cám ơn bác anmota.

anmota
11/29/2007, 12:06 PM
http://www.quangngai.net/forum/showthread.php?t=10883&page=2

Có đi mô cũng 'dớ về...Nghĩa định '(Sơn phòng...)
AMT