PDA

View Full Version : Núi Hó...anmota
11/29/2007, 09:45 PM
Hình núi Thiên ấn, nhìn từ đường Quán cơm --Mỹ Khê.
-- 00: tòan cảnh
-- 01: bên mé tây
-- 02: bên mé đông