PDA

View Full Version : Ngồi buồn gải háng...anmota
12/21/2007, 09:12 AM
Thứ Sáu, 21/12/2007, 08:35 (GMT+7)

Thành lập Viện Nghiên cứu lập pháp
TT (Hà Nội) - Viện Nghiên cứu lập pháp sẽ có chức năng nghiên cứu những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quốc hội, cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ việc xây dựng phương hướng đổi mới cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội trong từng thời kỳ và mỗi nhiệm kỳ cụ thể.

Đây là những nội dung liên quan đến việc thành lập Viện Nghiên cứu lập pháp được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến trong phiên họp ngày 20-12.

Ngoài những chức năng trên, Viện Nghiên cứu lập pháp còn có chức năng cung cấp, phổ biến các kết quả nghiên cứu góp phần phục vụ, hỗ trợ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trên cả ba lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Viện sẽ thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của mình dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng trong ngày hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về phương án tổ chức lại Ban công tác lập pháp, cho ý kiến về xem xét bổ sung chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức của Ban công tác đại biểu.
K.HƯNG
================================================== =
--- Ủy ban Thường vụ Quốc hội... cho ý kiến ...
--- Hết ý!