PDA

View Full Version : Happy Birthday xì trum and Nguyễn Ngọc Đượchoang_philong
03/20/2008, 02:48 AM
http://i63.photobucket.com/albums/h147/nguoiquangngai_photos/031.gif
<object id="Player" height="320" width="360" align="center" classid="clsid:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6">
<param NAME="URL" VALUE="http://thuvienamnhac.info/music/NST.asp?macakhuc=3755">
<param NAME="rate" VALUE="1">
<param NAME="balance" VALUE="0">
<param NAME="currentPosition" VALUE="14.9500625">
<param NAME="defaultFrame" VALUE>
<param NAME="playCount" VALUE="999999">
<param NAME="autoStart" VALUE="-1">
<param NAME="currentMarker" VALUE="0">
<param NAME="invokeURLs" VALUE="-1">
<param NAME="baseURL" VALUE>
<param NAME="volume" VALUE="100">
<param NAME="mute" VALUE="0">
<param NAME="uiMode" VALUE="full">
<param NAME="stretchToFit" VALUE="0">
<param NAME="windowlessVideo" VALUE="0">
<param NAME="enabled" VALUE="-1">
<param NAME="enableContextMenu" VALUE="0">
<param NAME="fullScreen" VALUE="0">
<param NAME="SAMIStyle" VALUE>
<param NAME="SAMILang" VALUE>
<param NAME="SAMIFilename" VALUE>
<param NAME="captioningID" VALUE>
<param NAME="enableErrorDialogs" VALUE="0">
<param NAME="_cx" VALUE="9525">
<param NAME="_cy" VALUE="8467">
<embed src="http://thuvienamnhac.info/music/NST.asp?macakhuc=3755" width="100%" height="223" autostart="1" align="middle" url="NST.asp?macakhuc=3755" volume="100" stretchtofit="100%" windowlessvideo="fit" enabled="-1" enablecontextmenu="-1"></embed></object>


:hug:
Hưa ngừa hun nhau đi :thumbsup:

xì trum
03/20/2008, 08:15 AM
Sáng sớm vô thấy cái hình em sựa quá :D. Hun cái hình hay hun anh Được vậy HoangPhiLong? :D. Thanks for the cake!

PDK
03/20/2008, 08:43 AM
Happy Birthday Xếp :sorcerer:

:D :D :D

hoang_philong
03/20/2008, 09:20 AM
Hun anh Được nghĩ sao hun cái hình chòi :D hông hun tui nè anh Xì Trum