PDA

View Full Version : Lao Lao đìnhanmota
03/27/2008, 05:29 PM
勞勞亭
李白 (http://annonymous.online.fr/Thivien/viewpoem.php?ID=7611)

天下傷心處,
勞勞送客亭。
春風知別苦,
不遺柳條青。
LAO LAO ĐÌNH


Thiên hạ thương tâm xứ,
Lao Lao tống khách đình.
Xuân phong tri biệt khổ,
Bất khiển liễu điều thanh.


ĐÌNH LAO LAO

Người đời đau khổ dường bao,
Là nơi tiễn khách Lao Lao đình này.
Gió xuân như cũng thấu hay,
Không cho cành liễu điểm đầy xanh non.

TRÚC KHÊ dịch