PDA

View Full Version : Mô Nõ - Mộ Nô ...anmota
04/30/2008, 10:56 PM
Hồi 1471, Lê Thánh tôn cho chiền thuyền đổ bộ vào cửa Thái Cần-Sa kỳ ...Lại cho quân theo đường bộ , đón đường chần đánh quân Chiêm tại ...đèo Mộ nô ( có sách chép là Mô Nỏ )...cách cử biển về phía tây độ bốn năm dặm ...
đọc sử Việt nam thấy có chép như thế.

Mô Nỏ hay Mộ Nô. Và cái đèo ấy là đèo gì? Nay ở chỗ nào?

ai quen thuộc với Bình sơn xưa có biết, xin nói cho nghe với.
AMT