PDA

View Full Version : Vòng tay của Ông Lớnanmota
05/06/2008, 04:04 PM
Thiếu tướng Nguyễn Hoà Bình giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ (http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/chuyennganh/baoqn/127693/index.php?c_url=/quangngai/tiengviet/chuyennganh/baoqn/127693/index.php&v_url=http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/bao_qn/2008/28757/)

:D :D :D
Chào Mừng
Bí thư, Thiếu tướng, Công an
Lại thêm Tiến sĩ,cụ Hàn lâm ...ta
Vinh quy bái tổ quê nhà
Vòng tay -số tám- mở ra khép vào.
"Huề bường" hai chữ thanh cao
Vòng tay- số tám -khép vào mở ra
"Tự do" hai chữ thôi mà
Làng trên xóm dưới dân ta chúc mừng.
(Ruột ngoài ngàn dặm lôi ra chúc mừng)
Niên trưởng Phố rùm QNN...
Điểm chỉ.
AMT
<!-- / message -->