PDA

View Full Version : Thôi nôi...Thi Nhânanmota
07/07/2008, 08:27 PM
http://thinhanquangngai.wordpress.com/2008/07/07/thi-nhan-qu%e1%ba%a3ng-ngai-tron-1-tu%e1%bb%95i/#more-831

Lời ru bên sông Trà- thơ Lê Hồng Khánh (http://thinhanquangngai.wordpress.com/2008/07/05/l%e1%bb%9di-ru-ben-song-tra-th%c6%a1-le-h%e1%bb%93ng-khanh/)


=========================================