PDA

View Full Version : Thớ Ra Hít Vàoamd
12/04/2008, 08:26 PM
Trăm năm trong cõi người ta.
Ai ai cùng phai' thớ ra hít vào.
Trăm năm trong cõi người nào.
Ai ai cũng phái hit' vào thớ ra

Xa xa như nước Cu ba.
Người ta còn phái thớ ra hít vào
Gần gần như cái nước Lào.
Người ta cũng phái hit' vào thớ ra.
Nói chung trong cõi người ta
Ai ai cũng phái thớ ra hít vào.

:sad: :sad: :sad: