PDA

View Full Version : danh từ, động từ xỏ xâuanmota
02/04/2009, 07:11 AM
Khó khăn là cơ hội chuyển đổi mô hình tăng trưởng (http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/02/827116/) (VNN 4-2-09) --"Đây là thời điểm cần tập hợp sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân..." Quan trọng hơn: cần tăng chất lượng lãnh đạo! "Theo Thủ tướng Chính phủ, bôxit là nguồn tài nguyên mang lại nguồn lợi lớn trong bối cảnh các tài nguyên khác của đất nước đang dần cạn kiệt. Tuy nhiên, quan điểm của Chính phủ là vừa khai thác làm giàu cho đất nước, vừa phải đảm bảo vấn đề môi trường, an ninh chính trị và xã hội".Phóng viên nên nghe lại băng ghi âm xem Thủ tướng có nói đúng như vậy không, bởi vì nếu đúng thì Thủ tướng .... không nói gì cả! Chỉ là một mớ danh từ, động từ xỏ xâu lại với nhau!
Trần Hữu Dũng

anmota
02/04/2009, 07:25 AM
<TABLE id=table28 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="99%" border=0><TBODY><TR><TD width="100%" colSpan=2>Trong tháng 02 tổ chức hội nghị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (04/02/2009)
</TD></TR><TR><TD width="2%"> </TD><TD width="100%">
<TABLE id=table4 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=left border=0><TBODY><TR><TD>http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/bangtin/2009/42120/images/42120.gif (http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/bangtin/2009/42120/#)</TD></TR><TR><TD class=Image align=justify></TD></TR></TBODY></TABLE>
<META content="MSHTML 6.00.2900.2180" name=GENERATOR>Nhằm thực hiện các giải pháp cấp bách ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết 30 ngày 11/12/2008 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Huế vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát xếp loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa để làm cơ sở cho việc hỗ trợ vốn vay ưu đãi và thực hiện các nhóm giải pháp để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh về việc hình thành Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; việc thực hiện giảm, gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết 30 nêu trên của Chính phủ; về qui trình, thủ tục bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại các Ngân hàng thương mại để sản xuất, kinh doanh; các giải pháp hỗ trợ khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong tỉnh phát triển sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp về môi trường kinh doanh, sản phẩm hàng hoá,…<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Trên cơ sở các nội dung này, trong tháng 02/2009 UBND tỉnh sẽ tổ chức hội nghị doanh nghiệp trên địa bàn để đánh giá tình hình, qua đó kịp thời có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đối với các doanh nghiệp.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
</TD></TR></TBODY></TABLE>

anmota
02/04/2009, 07:29 AM
Thưa đồng chí và đồng bào!
Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng hàng năm là dịp chúng ta cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng ta, là dịp chúng ta tưởng nhớ tới công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác để đến bến bờ thắng lợi; là dịp chúng ta bày tỏ sự tri ân các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, những chiến sỹ cộng sản kiên trung, những anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh và nhiều thế hệ đồng chí, đồng bào đã hy sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn nền độc lập, tự do cho dân tộc, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thưa các đồng chí và đồng bào!
Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dân tộc ta đã phải trải qua nhiều thập kỷ sống trong lầm than của đêm trường nô lệ. Ngay từ những ngày đầu khi thực dân Pháp xâm lược, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên đấu tranh dưới ngọn cờ khởi nghĩa của các sĩ phu và chí sỹ yêu nước để giải phóng dân tộc. Song, tất cả các cuộc đấu tranh và phong trào yêu nước đều thất bại. Cách mạng Việt Nam chìm trong khủng hoảng sâu sắc vì thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn.
Ngày 3/2/1930, tại Cửu Long (Hương Cảng) lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, thành lập một Đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, tạo cơ sở vững chắc cho việc tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc; là sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.
Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh chính trị đúng đắn đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi hết sức vẻ vang, đỉnh cao là thành công của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân và lật nhào chế độ phong kiến tồn tại trong gần một thế kỷ, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; mở ra thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, ghi dấu sự thắng lợi đầu tiên của Chủ nghĩa Mác - Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. Cách mạng Tháng Tám 1945 trở thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình của thế kỷ XX.
Để bảo vệ thành quả của cuộc cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta đã phải tiếp tục cuộc chiến đấu ròng rã 30 năm chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra những chủ trương và quyết sách đúng đắn, sáng tạo, vừa kiên quyết chống thù trong, giặc ngoài, vừa xây dựng, củng cố vững chắc chính quyền nhân dân. Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 7/5/1954, chấm dứt hoàn toàn sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta; và tiếp đến là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, chiến thắng thế lực xâm lược hung bạo nhất, kết thúc “ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông”. “Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.
Thưa các đồng chí và đồng bào!
Khi non sông liền một dải, đất nước ta bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh. Kể từ Đại hội VI với đường lối đổi mới đã được Đảng ta hoạch định trên cơ sở phát huy cao độ sức mạnh và tinh thần sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân. Sau hơn 20 năm đổi mới, mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức, đến nay đất nước ta đã có sự thay đổi hết sức lớn lao và đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội đã tạo thế và lực mới cho đất nước ta tiếp tục vững bước đi lên. Vị thế của nước ta trên thế giới ngày càng được nâng cao; sức mạnh tổng hợp của đất nước có những bước phát triển rất quan trọng.
Nhìn lại chặng đường 79 năm xây dựng và phát triển của Đảng và của cách mạng nước ta, chúng ta tự hào về những thắng lợi vĩ đại mà Đảng ta, dân tộc ta đã giành được trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong dựng xây đất nước. Chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một đảng luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, trung thành với giai cấp và lợi ích dân tộc, vững vàng trước mọi thách thức, sáng suốt trong vai trò lãnh đạo của mình. Càng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng ta càng phải quyết tâm làm theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là đày tớ thật trung thành của nhân dân”. Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, trong những năm qua, từng tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong cả nước đã không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Thưa các đồng chí và đồng bào!
Với vị thế là trái tim của cả nước, trong nhiều thập kỷ qua, Đảng bộ và nhân dân thủ đô Hà Nội luôn ra sức phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh.

(cánh đồng bất tận !)

anmota
02/04/2009, 07:37 AM
http://www.kimcang.com/kinhdien/kinhnhattung/LangNghiem.asp

...Lúc đó đức Thế Tôn, từ nơi nhục kế phóng ra trăm thứ hào quang báu Trong hào quang hiện ra hoa sen báu ngàn cánh có hóa thân Như Lai ngồi trong hoa sen, trên đỉnh phóng ra mười tia hào quang trăm báu. Trong mỗi đạo hào quang đều hiện ra những vị Kim Cang mật tích số lượng bằng mười số cát sông hằng, xách núi cầm chày, khắp cõi hư không đại chúng ngữa lên xem vừa kính vừa sợ cầu Phật thương xót che chở, một lòng nghe đức phóng quang Như Lai nơi vô kiến đảnh tướng của Phật tuyên nói thần chú:

anmota
02/04/2009, 05:51 PM
Khó khăn là cơ hội chuyển đổi mô hình tăng trưởng (http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/02/827116/) (VNN 4-2-09) --"Đây là thời điểm cần tập hợp sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân..." Quan trọng hơn: cần tăng chất lượng lãnh đạo! "Theo Thủ tướng Chính phủ, bôxit là nguồn tài nguyên mang lại nguồn lợi lớn trong bối cảnh các tài nguyên khác của đất nước đang dần cạn kiệt. Tuy nhiên, quan điểm của Chính phủ là vừa khai thác làm giàu cho đất nước, vừa phải đảm bảo vấn đề môi trường, an ninh chính trị và xã hội". Phóng viên nên nghe lại băng ghi âm xem Thủ tướng có nói đúng như vậy không, bởi vì nếu đúng thì Thủ tướng .... không nói gì cả! Chỉ là một mớ danh từ, động từ rổng rễnh xỏ xâu lại với nhau! (Thử hỏi: Những người chống dự án bôxít (kể cả ĐT Võ Nguyên Giáp) là không muốn làm giàu cho đất nước? Không muốn đảm bảo môi trường? Không quan tâm đến an ninh chính trị và xã hội?)

lê hồng khánh
02/05/2009, 07:37 AM
http://www.kimcang.com/kinhdien/kinhnhattung/LangNghiem.asp

..
Nam mô tát đát tha tô già đa da a ra ha đế tam miệu tam bồ đà tỏa. Tát đát tha Phật đà cu tri sắc ni sam. Nam mô tát bà bột đà bột địa, tát đa bệ tệ.
[/size][/font][/b]

:hug: Nam mô

Tùy Anh
02/05/2009, 04:52 PM
"Đề nghị" ( dùng đúng từ phải không thưa đồng chí? ) Bác AMT xóa bài kinh ngay. Không tin thì thôi, đừng mang kinh kệ ra đùa giỡn.

Khi lãnh quả báo lại than gào tại sao? tại sao? tại sao? :sad:

PDK
02/05/2009, 09:26 PM
Hổng biết anh LHK ... có cách nào thăng quan tiến chức nhanh hơn hay hông, chứ tui đảm bảo anh chỉ cần ... vô QNN này mỗi ngày ... khỏ khỏ vài chữ ... lòa bảo đảm theng quan tiến chức ... nhanh như diều gặp gió :D.

Biết bao "anh hùng dân tộc" như Décembre, !ww!, v.v... nhào vô "muốn cải tạo tư tưởng" những thành phần đại phản động trong đây, đưa ra vô số luận thuyết, trích hổng biết bao nhiêu cái links, tạo ra hổng biết bao nhiêu lý luận ... nhưng kết quả dẫn đến ... hổng en thua chi hết, hổng "cãi" được ai, hổng "tạo" đươc gì hết, hổng ... thấm béo chi hết :D. Phản động ... bản chất ... vẽn phản động :D. Ha ha. Càng muốn cải tạo, lại càng tạo ra hố ngăn cách. Hay noái cách khác lòa ... tạo ra cái "vách ngăn tư tưởng" ... trầm trọng hơn :D.

Anh LHK chỉ cần ... nha nhá ... khỏ khỏ ... vài chữ ... lòa vui cả làng, ban tuyên huấn trung ương kỳ này giao chức cho anh LHK ... làm tới bến :wink: Có thăng quan tiến chức nhớ ... đừng quên những người bạn phương xa ... như đồng chí Chu Ân Lai ... trước khi đi gặp các Cụ ... cũng khều khều ... các đồng chí quanh mình lại và nhéc ... nhỏ ... đừng quên những người anh em bên kia ... Formosa Strait :D

...

Chết chửa :D, giờ O của tui cũng ... đồng chí ... phén :D. Ha ha !:D :D :D