PDA

View Full Version : Gặp nhau đây sao nhác thấy quen quenanmota
02/13/2009, 07:15 AM
http://thinhanquangngai.wordpress.com/
http://thinhanquangngai.wordpress.com/2009/02/10/g%e1%ba%b7p-m%e1%ba%b7t-d%e1%ba%a7u-xuan-k%e1%bb%b7-s%e1%bb%adu-2009/
http://vn.myblog.yahoo.com/trandang50/article?mid=428 (http://vn.myblog.yahoo.com/trandang50/article?mid=428)