PDA

View Full Version : nói đến nhưng không kèm theoanmota
02/20/2009, 09:44 AM
Tư liệu đặc biệt: Kết luận của TTg Nguyễn Tấn Dũng về thăm dò, khai thác bauxít, sản xuất alumin và luyện nhôm (http://www.viet-studies.info/kinhte/Boxit_ThuTuong.pdf) (13-1-09) -- Đây là văn bản mà trang chinhphu.net (http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,760959&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_760993_33_760959_760959.docid=83382&_piref33_760993_33_760959_760959.detail=1) nói đến nhưng không kèm theo◄◄◄