PDA

View Full Version : Hổng có tui. Tui khỏi lo .anmota
02/21/2009, 08:53 AM
KINH ĐIỂN: Is capitalism moral? (http://www.viet-studies.info/kinhte/Capitalism_Moral_EI.pdf) (American Interest March April 2009) -- Tư bản chủ nghĩa có đạo dức không? P/v Bhagwati, John Gray, BHL.THD Trả tiền. Nên đọc! (Trừ những người lãnh đạo VN hiện nay, đọc cũng không hiểu, vô ích!)