PDA

View Full Version : Ca dao



anmota
09/30/2009, 10:38 PM
Bác Hồ nói với Bác Tôn
Việt nam chỉ có Sài gòn là vui .
Nguồn : Tiến về Thủ đô
http://quechoablog.wordpress.com/2009/09/30/ti%E1%BA%BFn-v%E1%BB%81-th%E1%BB%A7-do-lam-gi/