PDA

View Full Version : Lương Giám Đốc QNN ...?anmota
12/07/2009, 02:28 PM
Giám Đốc QNN, thì sao?

http://vn.myblog.yahoo.com/phamvietdaonv/article?mid=2707

anmota
12/07/2009, 02:32 PM
Xì Trum ... (http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=233824)