PDA

View Full Version : Dân trắng taybilu
02/23/2010, 01:17 PM
Đảng chỉ tay,
Quốc hội giơ tay,
Mặt trận vỗ tay,
Chính phủ khoanh tay,
Quốc doanh ngữa tay,
Tội phạm ngoặc tay,
Công an còng tay,
Báo chí chùn tay,
Trí thức phẩy tay,
Dân trắng tay…


( sưu tầm )