PDA

View Full Version : Tylenol RecallPDK
05/01/2010, 10:16 PM
Bà con nào có con nhỏ [như tui chẻn hạn :D], thì chịu khó đọc cái danh sách Tylenol recall sau ni.

Mỗi chai thuốc, ve thuốc nó có 2 cái số ghi trong đó: Mã hiệu loại thuốc [bên Canada gọi là DIN - Drug Identification Number, còn bên Mẽo thì gọi là NDC - National Drug Code] và "Kiện Hàng" [Lots ? :D].

Nếu nhà con ve/lọ thuốc nào thì nhớ đem ra coi lại. Thuốc - rẻ rề, có gì liệng thùng rác. Con - quý như vàng, hổng có nó, sau này hổng có đứa cầm gậy đi trước :D ha ha.Bên Mẽo:

http://www.mcneilproductrecall.com/page.jhtml?id=/include/new_recall.inc


Bên Canada:

http://www.vancouversun.com/business/Johnson+Johnson+issues+recall+kids+drugs/2976171/story.html