PDA

View Full Version : Chuyện Vui Đầu Tuần !PDK
11/07/2011, 07:27 AM
Trong bài link ở bên dưới đây đề lòa "Viện nghiên cứu xã hội học Hoa Kỳ"

Theo tui nghĩ, hổng có cái viện nghiên cứu nào ... mòa post cái đặc tính kiểu ở dưới đây hết.

Kiểu viết ở dưới đây lòa kiểu viết theo cách ... You know you are asian when ...

Và sau đó lòa đưa ra 10 cái thói hư tật xấu mà người á châu hay làm [thí dụ như ... dùng máy rửa chén để làm nơi cất giữ ly chén :D]. Đại loại lòa dzị.

Bài ni ... chơi ngon hơn :D Nó xuất phát từ "Viện nghiên cứu xã hội học Hoa Kỳ". Ngon đáo để ... chứ chẻng phải chơi à nghen :D ha ha.:D :D :D------------------

"Viện nghiên cứu xã hội học Hoa Kỳ liệt kê 10 tố chất cơ bản của người Việt"


http://nghiathuc.wordpress.com/2011/11/06/vi%E1%BB%87n-nghien-c%E1%BB%A9u-xa-h%E1%BB%99i-h%E1%BB%8Dc-hoa-k%E1%BB%B3-li%E1%BB%87t-ke-10-t%E1%BB%91-ch%E1%BA%A5t-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-vi%E1%BB%87t/