PDA

View Full Version : Ngóng Chờ Nơi Ngõ Vắng - Phương ThanhDzu KaKa
04/13/2005, 08:46 PM
http://pic2.picturetrail.com/VOL1020/3459015/7108189/92963745.jpg
http://www.langtieu.com/staff/haonhan/Post/PhuongThanh_NgongChoNoiNgoVang.asx