PDA

View Full Version : Giọt Nước Mắt Ngà - Ngọc LanDzu KaKa
04/14/2005, 08:55 PM
http://pic2.picturetrail.com/VOL1020/3459015/7108189/92968664.jpg
http://media.quangngai.net/music/NgocLan_GiotNuocMatNga.wma