PDA

View Full Version : Cây đàn sinh viên _ Mỹ Tâmcobenhangheo
04/22/2005, 06:20 PM
http://media.quangngai.net/music/MyTam_CayDanSinhVien.mp3

kenvy
05/27/2005, 09:20 PM
Đời sinh viên có cây đàn ghi ta
Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca
Có anh bạn xa nhà
Có cô bạn nhớ cha
Cất vang cùng lời ca..........
Đời sinh viên quý cây đàn ghi ta
Nhờ ghi ta mới quen nàng mời ca
Buông tiếng đàn tang tình tang tính
Hát lên bài nhớ thương
Thương mến tình đồng hương.
Đời sinh viên sống trong tình bạn thân, khi anh thấy buồn , tôi nâng phiếm đàn,tính tang tình tình tang, cùng dắt nhau qua những ngày gian khó , cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên.
Rồi mai đây bước danh lợi phồn hoa, khi nghe tiếng đàn, ta nhớ năm nào.Thức suốt canh dài chờ ngày thi đến, giờ nhớ nhau nhớ nhau thật nhiều, giờ nhớ nhau ta ôm đàn ghi ta..........