PDA

View Full Version : Trung ương giải quyết thôi !anmota
04/23/2005, 11:04 PM
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2005/04/22/Pham_Van_Xo_VHung/

Tội nghiệp Ông Già !

amt