PDA

View Full Version : Kỷ Niệm Sân Trường - Mây TrắngDzu KaKa
05/18/2005, 12:08 PM
<div align="CENTER"><table border="0" bordercolor="#AFAFB9" CELLSPACING="4" CELLPADDING="40" bgcolor="#000000" BACKGROUND="http://www.thoiaotrang.com/postcard/bgimages/bg01.jpg"><tr><td><table border=2 bordercolor="#3B5BBE" bgcolor="000000" background="http://pic4.picturetrail.com/VOL747/2709536/5418172/70452476.jpg" bordercolorlight="#ffffff" bordercolordark="#990033" width=450><TR><TD><center><table border="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="14" bordercolor="#3B5BBE" bordercolorlight="#ffffff" bordercolordark="#990033"><TR><TD><center><table style="filter: blur(strength=7)"><tr><td><h1><i><font face="Times New Roman" color="purple">Kỷ Niệm Sân Trường</font></i></h1></td></tr></table></center><center><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="0" bordercolor="#3B5BBE" bordercolorlight="#ffffff" bordercolordark="#990033"><center><tr><td><center><table border=5 cellspacing=4 cellpadding=2><tr><td>http://www.thoiaotrang.com/postcard/mtimages/135.jpg<param name="bgcolor" value="FFFFFF"><param name="image" value="http://www.angeleyes2.com/img/sl/sl6b.jpg"><param name="loadtext" value="Snow Scene Loading..."><param name="mode" value="0"><param name="text" value="Special For You"><param name="textcolor" value="000000"></******></tr></td></table></center></tr></td></table></center><font size=2 color="#ffffff" face="Arial"><i>
Nhạc sĩ: Trần Minh Phi
Ca Sĩ: Mây Trắng</i></font><dl><font color="#ffffff">
Kỷ niệm ban đầu, ngày còn thơ ta tung tăng giữa sân
Kỷ niệm xanh ngát, ta không quên bạn bè thân mến
Kỷ niệm giữa sân trường, kỷ niệm với cô thầy
Còn đây trong ta, vài con bướm trắng thẩn thơ
</font>
http://media.quangngai.net/music/MayTrang_KyNiemSanTruong.mp3</center></div></tr></td></table></div></tr></td></table></tr></td></table>