PDA

View Full Version : Cầu cơbilu
09/03/2005, 02:29 PM
Hồi nhỏ có nghe và theo lũ bạn đi coi người ta cầu cơ, nhảy đồng bóng, cầu số đề. Chỉ ham vui chổ đông người, không mấy quan tâm và Không biết trúng sai, sự thật như thế nào. Nay thấy được bài Cầu Cơ này xin được dán lên. Và ai có những kinh nghiệm về cầu cơ xin chia xẻ cùng mọi người để học hỏi và tìm hiểu. (để xin hỏi chuyện tình duyên gia đạo, trúng số v.v...)

:D :D :D
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Tam Giáo quy nguyên - Ngũ Chi phục nhất


CƠ BÚT

PHƯƠNG THỨC THÔNG CÔNG VỚI CÕI HƯ LINH

THÔNG-CÔNG BẰNG CƠ-BÚT


Phương-thức thông-công với cõi hư-linh bằng cơ-bút là một hình-thức sơ-đẳng đơn-giản dễ thực-hiện nhất.

Thông-công bằng cơ-bút có các hình-thức thực-hiện sau đây :

- Cầu cơ : Phương-thức nầy thông-dụng ở phương Đông, rất lâu đời, các người tu Tiên theo Lão-giáo hay dùng để liên-lạc với Tiên-giới. Họ dùng một miếng gổ thường đẽo theo hình trái tim nên mới có tên là “con cơ”. Khi thông-công thì một hoặc hai đồng-tử ngồi đặt tay lên con cơ, tịnh tâm một hồi lâu, khi chơn-linh vô hình giáng nhập thì con cơ di-động viết thành chữ, hoặc di-động trên bảng viết 24 chữ cái ABC… rồi ráp lại thành chữ, người hầu đàn tiếp-xúc trò chuyện với chơn-linh vô-hình có thể hỏi bằng ngôn-ngữ còn chơn-linh đáp bằng cách chỉ từng chữ ABC… rồi ráp thành vần. Hình-thức con cơ cũng có thể đẽo thành hình con chim, hoặc một hình gì tuỳ ý.

- Cũng có loại ngọc cơ tức là đan một cái lồng bằng tre, cột trên miệng giỏ tre một cần gổ, đầu chạm hình con chim loan có gắn một cây cọ để viết, cách nầy có thể viết thẳng thành chữ, khỏi phải chỉ từng chữ ABC rồi ráp vần lại, như vậy sẽ nhanh hơn. Khi cầu bằng ngọc cơ thì một hoặc hai đồng-tử cầm miệng giỏ tre, tịnh-tâm một hồi lâu, khi chơn-linh nhập thì cơ di-đông viết thành chữ. Nên cách nầy gọi đồng-tử là người Phò-loan. Phương-thức dùng ngọc cơ nầy theo nhiều trải-nghiệm cho biết các Đấng Thiêng-Liêng thích tiếp-xúc hơn là các loại cơ khác, Ngài Ngô-Văn-Chiêu đã tiếp-xúc với các Tiên-ông, và Thượng-Đế bằng phương-thức nầy.

- Chấp bút : Trường-hợp nầy người đồng-tử cầm bút ngồi tịnh-tâm, khi chơn-linh giáng-nhập đồng-tử viết ra lời. Trường-hợp nầy có hai cách giáng-thủ và giáng-tâm. Giáng thủ là xem như chơn-linh nhập vào tay và cây bút để đồng-tử viết ra lời. Giáng-tâm là đồng-tử giao-cảm với tư-tưởng của chơn-linh giáng-đàn vào trong tâm mình rồi viết ra.

- Xây bàn : Phương-thức nầy do phái Thông-linh-học ở Tây phương du-nhập vào Việt-nam, vào khoảng thập niên 1920, các công-chức Tây học hay dùng tiếp-xúc với các chơn-linh vô-hình. Có hai cách thực-hiện khác nhau :

* Quay bàn : Dùng một bàn độc mặt tròn, mặt bàn được quay trên trụ một chân, trên mặt bàn có vẽ một mũi tên, bên ngoài bàn tròn có đặt một bảng đối diện với mũi tên, viết những mẫu tự ABC. . . (chữ quốc-ngữ) hay các nét chấm phẩy (chữ Hán). Khi xây bàn thì một hoặc nhiều Đồng-tử ngồi đặt hai bàn tay úp lên mặt bàn, tịnh tâm, khi chơn-linh nhập thì bàn xoay mũi tên chỉ vào mẫu-tự, hoặc các nét chấm phẩy rồi kết thành chữ.

* Gõ bàn : Khi cầu thì dùng một bàn gổ 4 chân, kê hai chân đối nhau cao hơn vài phân để tạo độ nghiêng chênh-lệch cho hai chân còn lại, một hai hoặc ba đồng-tử ngồi đối diện, đặt tay lên bàn. Tịnh-tâm một lúc, khi chơn-linh nhập, thì bàn gỗ động-đậy nâng chân lên và gõ xuống có thành nhịp một, hai, ba … tuỳ theo quy-ước, tỷ như bàn gõ nhịp một cái là chữ A, hai nhịp là chữ B… rồi ráp lại thành vần. Lúc bấy giờ các Ngài Cao-Quỳnh-Cư, Phạm-Công-Tắc, Cao-Hoài-Sang đã dùng phương-thức nầy tiếp xúc với các Chơn-linh vô-hình và Thượng-Đế.

Tại sao cái bàn hoặc con cơ là một vật thể vô tri-giác mà cử-động được ? Theo khoa-học thì tư-tưởng nó cũng có sức nâng nổi đồ vật hữu-hình, còn gọi là thần-lực, nên thần-lực cũng là một dạng năng-lượng, mà tính-chất của năng-lượng khi chuyển-hoá có thể nhập vào một vật thể nào đó, khiến nó trở thành sống động. Nên khi cầu cơ hoặc xây bàn thì cái cơ hay cái bàn tuy là vật thể vô-tri bất-động, nhưng đã tiếp nhận hai nguồn năng-lượng, một từ đồng-tử, một nguồn năng-lượng trong không-trung là các chơn-hồn nhập vào, nên nó trở nên một vật thể di-động. Cũng giống như sự di-động của quả lắc trong khoa Cảm-xạ-học, chịu sự tác-động của hai trường năng-lượng một của con người phát ra từ nảo, một trường năng-lượng phát ra từ đối-tượng con người muốn tìm kiếm, khiến con lắc di-động hướng về phía đối-tượng. Do đó khi cầu cơ nếu đồng-tử tịnh-tâm hoàn-toàn, thì cơ viết ra theo tư-tưởng của chơn-linh nhập-đàn. Nên khi cầu cơ thì đồng-tử và người hầu-đàn phải thật tịnh-tâm, thì đàn cơ sẽ không bị nhiễu-loạn bởi tư-tưởng của những người hiện-diện, như vậy bài viết ra mới hoàn-toàn là lời lẽ của chơn-linh giáng cơ. Có đôi khi muốn tránh sự tác-động của đồng-tử để bài cơ trung-thực, họ bịt mắt của đồng-tử không cho nhìn thấy những ô chữ họ chỉ, hoặc chữ đã viết ra.CÁCH-THỨC TỔ-CHỨC MỘT ĐÀN CƠMuốn tổ-chức một Đàn cơ cầu Tiên phải chọn nơi thanh-tịnh, tinh-khiết và tôn-nghiêm, ban đêm càng tốt. Nhân-vật hầu đàn và đồng-tử phải tắm gội sạch sẽ, người hầu đàn phải có lòng thành kỉnh, đồng-tử phải giữ tâm thanh-tịnh tránh mọi tạp-niệm. Thành-phần gồm có :

- Một Chứng-đàn người có đạo-đức uy-tín, đứng ra điều-khiển tổng-quát buổi cầu Tiên.

- Một Pháp-đàn hay Pháp-sư điều khiển đồng-tử.

- Một hoặc hai đồng-tử, trường hợp xây bàn có thể ba bốn người.

- Một thị độc hay độc-giả để đọc chữ.

- Một người điển-ký hay từ-hàng để ghi chép.

- Một số người hầu đàn không bắt buộc cũng không hạn chế.


PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG CƠ BÚT MỘT CÁCH HỮU HIỆU


Theo kinh-nghiệm của nhiều người đã sử-dụng cơ-bút thì có một một số điều-kiện tiên-quyết sau đây :

- Đồng-tử : Theo nghĩa đen của hai chữ Đồng-tử là kẻ trẻ con, tức là những đồng-nhi niên-thiếu còn trong trắng, tinh-anh, vô-tư, chưa có nhiều dục vọng, chưa nhiễm một định-kiến một triết thuyết nào.

Các Triết-gia của Tiên-giáo, Nho-giáo thời xưa lấy sự hồn-nhiên vô-tư vô dục của con trẻ làm tiêu-chí tối cao của sự tu-dưỡng :

“Người có đức dày thì như con đỏ” (Hàm đức chi hậu, tỉ xích tử /Lão-tử Đạo-đức kinh/Thiên hạ/55).

”Bậc đại nhân không đánh mất cái lòng của đứa con đỏ” (Bất thất kỳ xích tử chi tâm/Mạnh-tử).

Các Tiên-gia thời xưa đã dựa trên tiêu-chuẩn đó mà tuyển chọn và huấn-luyện ngưới phò-cơ chấp-bút, nên mới đặt tên những người ấy là “đồng-tử”. Vì tâm họ còn hư-tỉnh thuần-phát, hay là sự tu-dưỡng của họ đã đạt đến chỗ thanh-tỉnh, đại định, như thế sẽ không làm ảnh-hưởng đến lời chỉ giáo của Thần Tiên, hay làm nhiễu-loạn những thông-tin phát từ cỏi siêu-linh qua đồng-tử và cơ bút.

Đó cũng là lý-do chúng ta hiểu rằng vì sao buổi đầu khai-nguyên của nền Đạo, Đức Chí-tôn lại không dùng số đồng-tử trong những đàn cơ của các tôn-giáo sẵn có, mà tuyển-chọn các đồng-tử trong nhóm tây-học đang làm công-chức cho Nhà-nước thuộc Pháp, chưa biết một tí gì về các triết-thuyết cùng phương-pháp hành-đạo và tu-luyện của Tam-giáo, Ngũ-chi. Cũng như lúc bấy-giờ Đức Chí-Tôn đã thâu nhận Ông Trần-Văn-Tạ đang làm công-chức cho Pháp không biết gì về thuốc men chữa bệnh, mà giao cho ông chữa bệnh cho bá-tánh, Ngài dạy ông rằng:


“Thầy giao khổ bịnh nhơn-sanh cho con. Thầy lấy nhà con làm Thánh-thất của Thầy”.

Do đó chúng ta mới vững tin rằng tất-cả Giáo-thuyết, Giáo-lý, Giáo-pháp của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (Cao-Đài-giáo) ban ra từ buổi đầu bằng cơ bút và bằng mặc khải để truyền-bá Đạo xuống thế-gian là hoàn-toàn của Đức Chí-Tôn truyền đạt qua một nhóm đồng-tử chưa có một tí định-kiến, hoặc một sự hiểu biết nào về tôn-giáo.

Theo sự định nghĩa của danh-từ Đồng-tử nêu trên, nếu chúng ta muốn sử-dụng cơ-bút một cách linh-ứng thì đều then chốt là phải chọn-lựa đồng tử theo các tiêu chuẩn sau đây :

- Đồng tử phải là những người có thiên-phú xuất chơn thần ra ngoại xác thân, như sinh-tiền của Đức Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc đã có được khả-năng nầy, vì trong tuổi nhỏ, có những lúc Ngài đã “thiếp” đi mê mang như là một giấc ngủ bắt-buộc sau một hồi mới tỉnh lại, sau nầy khi Đức Chí-Tôn thâu nhận Ngài làm đệ tử đã dạy Ngài tham-thiền nhập định và khai khiếu huyền quang nơi Nê-huờn-cung để Ngài xuất chơn thần lên tiếp cận với Đức Chí-Tôn, đã học ở Chí-Tôn những điều bí yếu bí-trọng (Theo Con đường Thêng-liêng hằng sống).

- Nếu không phải là trương-hợp thiên-phú nêu trên thí đồng-tử phải là người tham-thiền tịnh luyện, nếu chưa xuất chơn-thần ra khỏi xác thân được, thì cũng đạt đến chổ đại-định, thì làm đồng-tử mới linh-ứng.

- Cần có những Đồng-tử ít nhứt phải là một người không hiểu biết một tý gì về những thông-tin hay vấn-đề đón nhận từ cõi siêu-linh.

- Có người hỏi rằng nếu như vậy thì dùng trẻ con chưa biết gì, làm đồng tử có được không ? Theo kinh-nghiệm thực-tiễn thì những trường-hợp dùng đồng-tử bằng trẻ vị thành niên đều thất-bại, mà đôi khi còn nguy-hại đến chúng nó nữa. Ví tình-trạng Tinh Khí Thần của trẻ em chưa phát-triền đầy đủ, nôi-lực còn yếu kém, sẽ không chịu đựng nổi của điển-lực bên ngoài nhập vào, dễ khiến cho trẻ hóa ngớ ngẩn điên-loạn rất nguy-hiểm. Vi có nhiều trường-hợp người đã thành-niên mạnh-khỏe, sau khi chơn-linh nhập xác xuất ra, đồng-tử đã bị yếu sức mệt mỏi cả mấy ngày liên-tiếp rất là tổn hại cho sức khoẻ.

- Các trường-hợp cầu-cơ dùng hai đồng-tử hoặc xây bàn dùng hai hay ba đồng-tử trở lên thì các thông-tin nhận được sẽ trung-thực hơn, vì ít bị ảnh-hưởng tư-tưởng một chiều của một hai đổng-tử bị vọng động.[Trích " Sự thông công giữa con người với thế giới siêu linh"
Dã Trung Sử sưu tập - 2001]

DongSaBang
09/03/2005, 06:41 PM
Bilu ơi, còn vái bài thơ đọc cầu cơ đâu? Tui nhớ ngày xưa mấy ông anh tui chơi trò cầu cơ cầu tiên nầy cũng vui lắm. Mấy ổng nói người nào đã ăn thịt chó thì tâm nặng lắm, cầu cơ không lên đâu. Và muốn con cơ cho nhậy (mau ứng nghiệm) thì nên tìm miếng váng gỗ hồm (đã chôn dưới đất) làm con cơ. Có những lúc cầu lên tiên, xin thơ hay lắm. Thường thì người ta cầu cơ vào lúc khuya, đêm vắng vẽ và đừng có tiếng chó sũa. Cơ đang lên mà nghe tiếng chó sũa là nó thăng liền. Nhớ khoảng năm 71, 72 ở QN có phong trào ra nghĩa địa cầu cơ để xin số đánh số đề, riết rồi mấy cái xe Honda cũng biết bay luôn.

bilu
09/04/2005, 05:49 AM
Chú DSB, có phải bài Kinh Trời Còn sau đây không?
Anh của chú đã cầu ?

Có phải thần linh nhập thiệt? Hay là người cầu cơ giả đò? Cầu số đề bay luôn chiếc honda :
Nếu thần linh nhập thiệt, tức là do mình không biết giải bài kệ nên đánh trật lất hay thần không cho mà mình vẫn cứ tham mà đánh?
Nếu không có thần linh, là do mấy ông cầu cơ giả đò đặng dụ thiên hạ?
:D :D :D

...............................................
Người Chủ đàn cúng cầu nguyện, rồi hai vị đồng tử vào phò cơ, nâng giỏ cơ lên chờ đợi. Khi có một Ðấng thiêng liêng giáng đàn thì Ngọc cơ chuyển động và bắt đầu viết chữ bóng trên mặt bàn. Những năm trước ngày Khai Ðạo, khi lập Ðàn cơ, người Chủ đàn và các vị Hầu đàn phải đọc Bài Kinh Cầu Cơ gọi là Bài Trời Còn.

Gốc tích của Bài Trời Còn: Năm Ðinh Tỵ (1917), Ngài Ngô Văn Chiêu hầu đàn Hiệp Minh ở Cái Khế Cần Thơ, để cầu xin thuốc trị bịnh cho thân mẫu, Ngài được Ơn Trên ban cho bài thuốc và một bài thơ 10 câu. Về sau, Ngài Ngô Văn Chiêu viết nối thêm 4 câu để làm Bài Kinh Cầu cơ, rồi lấy hai chữ đầu bài đặt tên cho bài kinh, gọi là Bài Trời Còn.

Sau đây, xin chép lại Bài Kinh Cầu cơ: Trời Còn:

KINH CẦU CƠ

1. Trời còn sông biển đều còn,
Khắp xem cõi thế, núi non đượm nhuần.
Thanh minh trong tiết vườn xuân,
Phụng chầu hạc múa, gà rừng gáy reo.
Ðường đi trên núi dưới đèo,
Lặng tìm cao thấp, ải trèo chông gai.
Phận làm con thảo há nài,
Biết phương Tiên Phật, Bồng Lai mà tìm.
Xem qua xét lại cổ kim,
10. Một bầu Trời Ðất thanh liêm chín mười.
Vàng trau ngọc chuốt còn tươi,
Bền lòng theo Phật cho người xét suy.
Thần Tiên vốn chẳng xa chi,
14. Có lòng chiêm ngưỡng nhứt thì giáng linh.

Trường hợp cầu Ðức Chí Tôn, sau khi đọc Kinh cầu cơ xong thì Ðức Chí Tôn giáng làm Ðại Ngọc cơ chuyển động, toàn thể những người trong Ðàn cơ đọc Bài Mừng Thay:

Mừng thay chi xiết nỗi mừng,
Hào quang chiếu diệu ngàn từng không trung.
Hạc reo bay khắp dạo cùng,
Càn Khôn thế giới cũng chung một bầu.
Môn sanh thành kỉnh chực chầu,
Tửu Trà Hoa Quả mừng cầu Tiên Ông.
Nhang thơm tốc đốt nực nồng,
Ðèn lòa ngọn lửa tựa rồng phun châu. Ðọc xong bài Kinh nầy thì lạy mừng, xong giữ sự yên lặng, thanh tịnh và trang nghiêm để Ðức Chí Tôn giáng dạy.

(trích từ Cao đài Từ Điển)

DongSaBang
09/04/2005, 11:24 AM
Bilu, không phải bài nầy đâu. Có nhiều bài cầu cơ lắm. Tui nhớ ngày xưa tụi tui dùng bài cầu cơ khác bắt đầu bằng chử "Hồn" và hình như bài thơ cầu hồn thì phải. Đôi khi cầu cũng lên và thường là ma quĩ lên phá phát nhiều hơn. Đây thuộc về thần linh rồi, phải tự mình kinh nghiệm thì mới tin. Khi cơ nhập thì ban đầu nó chạy lung tung, sau một hồi mới dịu lại. Nhưng đây cũng là trò chơi giải trí lúc nhàn rỗi thôi. Tui không tin về xin số đề đâu.

bilu
09/05/2005, 08:24 PM
Như vậy cầu hồn là có thật. Nhưng còn tùy thuộc thần linh hay ma quĩ nhập vào phải không chú DSB?

DongSaBang
09/05/2005, 08:32 PM
Đúng vậy Bilu. Ba cái chuyện thần linh, lên đồng nầy năm 2001 DSB có chứng kiếm tận mắt ở trên Lâm Đồng, một người Bác Sĩ bạn thân của bà xã "bị nhập" xem thi'ch thú lắm. Khi nào rảnh rỗi DSB sẽ viết một câu chuyện dính dáng đến chuyện thần linh nầy bà con đọc chơi.

bilu
09/05/2005, 08:42 PM
Dzậy mà lâu nay cứ nghĩ mấy "ông" thích ăn nhậu nên "giả đò" để bà con đem rượu thịt mâm quả tới cúng. Thấy khi "xả", người ta phun rượu vô người lên đồng cho hồn thóat xác.


Có bài này dán lên đây cho mọi người tham khảo

http://www.caodaifrance.net/Trangdaidao/Html/Thonglinhhoc/Texte-VN/Lamcachnao_cauhon.htm


LÀM SAO ÐIỂU KHIỂN MỘT BUỔI CẦU HỒN


(Ðề tài soạn thảo của Hội thông linh (http://www.caodaifrance.net/Trangdaidao/Html/Thonglinhhoc/Texte-VN/Thonglinhhoi_lyonnais.htm) Lyon (http://www.caodaifrance.net/Trangdaidao/Html/Thonglinhhoc/Texte-VN/Thonglinhhoi_lyonnais.htm)- Pháp)

“Chúng tôi muốn thực hiện một buổi cầu hồn, vậy phải làm cách nào? ”Khó mà ngờ được, nhưng đây là câu hỏi thường xuyên mà chúng tôi nhận được qua thư-từ, qua thiết-bị tin học, hoặc bằng nhiều phương tiện khác...Ðể trả lời, dưới đây là những lời khuyên và sự cẩn trọng sẽ được triển khai rỏ ràng hơn.


- Tổ chức “cầu hồn” với mục-đích gì ? - Ðể thâu nhận và truyền tải một sự chỉ dẫn hay một sự giúp đỡ của siêu hình.

- Thông linh không phải là một chuyện chơi : nó là một hoạt động nghiêm túc và hữu ích.

- Không có vấn-đề gọi hồn để đối đáp : Dạ/vâng, hoặc là bằng hình thức xoay bàn hay là cầu thủy tinh - Sự cầu hồn qua các hình thức trên được xem như là những biểu hiện mang tính vật chất hóa, và thường thì chỉ tiếp nhận được những vong linh được liệt vào hàng thấp kém.

- Một buổi cầu hồn bao giờ cũng được thực hiện từng nhóm, và ít nhất có hai người là đồng tữ, và phải có được sự bảo vệ của một Thần minh (siêu vong linh, vì thế cần phãi có các nghi lễ cầu nguyện)

- Ngoài ra còn có những nguy hiểm tiềm tàng trong các buổi cầu hồn thiếu kiểm soát : - Ðó là các thông điệp thu nhận không trung thực.

- Buổi cầu hồn cần thiết được tổ chức một cách có qui-cũ - Do đó cần phải có một người giữ vai trò chủ tọa (ghi chú caodaifrance : pháp đàn).

- Sự đồng tâm giữa các thành viên.

- Người ta không gọi hồn (évocation); mà chỉ khấn vái (invocation) những linh hồn nào muốn đến và được ủy thác.

- Dù sao đi nữa, bạn cũng cần tham-khảo thêm các quyển: “Le livre des Esprits “(caodaifrance : Cuốn sách về các đẳng linh hồn), “Le livre des Médiums” (caodaifrance : Cuốn sách về các đồng tử).

Vai trò của người đồng tử - Phân loại đồng tử:Trước khi trả lời câu hỏi “... vậy phải làm cách nào ?”, chúng tôi chủ động đặt câu hỏi trước : “để làm gì ?”. Cho nên, cầu hồn với mục đích gì . Để tìm hiểu về việc chi ?Miễn trừ các câu trả lời như : “Đó là một chiều hướng, một sự giải trí …” (những kiểu trả lời chúng tôi cho là hời hợt nhất), thường thì đại khái có 06 mục đích như sau:


1. Nhằm vui chơi, tiêu khiển nơi phòng khách. Chơi đùa để tạo ra cảm giác sợ hãi rẻ tiền ? - Việc này không cần thiết đi xa hơn; vậy tốt hơn là nên xem một phim kinh dị.

2. Ðể thỏa mãn tính tò mò: chúng ta nên phân biệt giữa tò mò ác ý và tò mò với lòng thiện tâm. Với tính tò mò ác ý, sẽ có mục đích giống như trên. Còn với tính tò mò mà tâm ý tích cực thì tại sao lại không ? Nó có thể mở đường đến một không gian bao quát, thỏa lòng hiểu biết cho tâm tư.

3. Nhằm thu nhận các thông điệp từ một thực thể nào đó (quới nhân, siêu linh hướng đạo, thần hộ mệnh …) hay do ở một người có công dưởng dục ta đã mất. Có thể cả hai trường hợp đều đúng, nhưng đó chỉ là điều không xác định … Cho nên, các vong linh không bao giờ đặt mình dưới sự sai khiến của chúng ta. Nhưng ai có nhu cầu cần an ủi sẽ được an ủi.

4. Ðể tiếp nhận sự hướng dẫn giúp ta trên con đường tiến hóa ; con đường của riêng ta, cũng như của mọi người.

5. Sự hổ trợ của thông linh học: điều đó rất có ý nghĩa với các linh hồn hiện thân trong xác phàm đang sống trong nổi đau khổ và ngờ vực cũng như các vong linh đã thoát xác nhưng vẫn luôn phải chịu đựng các mặc cảm dằn vật của tội lỗi.

6. Nhằm mục đích vụ lợi theo kiểu : “Chú Marcel ơi, hãy nói cho chúng cháu biết trước khi chết, chú cất dấu mấy thỏi vàng ở đâu ?” hay “Hỡi quỉ thần, hãy nói cho tôi biết số độc đắc hôm nay nhé”. Những câu hỏi này cũng như bất cứ các câu hỏi phù phiếm hay mang tính tư lợi vật chất sẽ không có chỗ trong một buổi cầu hồn, chắc chắn rằng các đấng Thần minh sẽ chẳng bao giờ trả lời cho chúng ta. Ngược lại, trong những buổi cầu hồn đi ngoài các chuẩn mực của thông linh học, luôn có các vong linh quấy phá hay lừa lọc đến để giả danh với tư cách là “Ông chú Marcel” hay “Thần xổ số” và sẵn sàng đưa ra bất cứ câu trả bậy bạ nào cốt là để người ta được nghe. (Đọc “Le livre des médiums” - chương 26).

Vậy ta có thể thấy, trước hết một buổi cầu hồn không phải là trò phù phiếm mà là một công việc hết sức nghiêm túc, đứng đắn … và có rủi ro. Nó cần được chuẩn bị kỹ càng về mặt tinh thần, một môi trường hoàn toàn thoát ly khỏi các cản trở về vật chất. (Vứt bỏ các lo lắng hàng ngày).Buổi cầu hồn thường được tổ chức theo nhóm, bao gồm ít nhất hai đồng tử chính thức, các đồng tử tập sự, và các trợ lý, tất cả đều có sự hiểu biết sâu rộng về thông linh.Đừng quên rằng buổi lễ kiểu này luôn có hai cấp độ: dưới thế gian - bởi nhóm các đồng tử hiện thân, và thế giới siêu hình - với nhóm các siêu linh tiến hóa bao gồm các Thần minh hướng đạo cho từng đồng tử, cho cả nhóm đồng tử, và các Thần minh khác...Để tôn trọng cả hai bên, trừ những trường hợp đặc biệt, người ta thường tổ chức cầu hồn vào những ngày xác định trước, với thời gian định trước, và tại cùng một địa điểm (luôn cùng một địa điểm từng được tổ chức các buổi thông linh lâu nay và đã sẳn mang tính năng "khai thông" cho mọi sự giao tiếp của 2 bên).Cũng với lý do ấy mà sự đồng tâm trong nhóm đóng vai trò quan trọng hàng đầu: Một môi trường yên tĩnh, hoà nhã, thuận hòa và bác ái dể dàng đón tiếp các đấng Thần minh. Ngược lại, trong một môi trường xô bồ hỗn loạn hay tâm linh chỉ cần vọng động thì sẽ tiếp nhận không ít những vong linh được xếp vào loại nhiểu loạn đến để phá rối.Thay vì đưa ra một hình thức tổ chức, chúng tôi sẽ miêu tả lại các tiến trình mà chúng tôi đã thực hiện do bởi các bậc danh sư đã truyền lại cho chúng tôi như các vị : Léon Denis, Allan Kardec ...Buổi cầu hồn bao giờ cũng mở đầu bằng cách tuyên đọc một đoạn văn thường được chọn lựa trong các tuyệt tác về thông linh hầu gây bầu không khí định thần cho buổi họp. Việc đọc đó giúp các thành viên luôn phấn khởi dể được định thần.Sau đó là đến việc đọc các lời cầu nguyện, để đặt buổi cầu hồn này dưới sự che chở của một Thần minh (caodaifrance : một siêu linh tiến hóa), vị này sẽ đảm trách việc kiểm soát các lời giao tiếp giữa hai bên : không để nó vượt qua khuôn khổ của một lời dẫn giải, an ủi hay khuyên nhủ. Cũng trong dịp này, mỗi đồng tử sẽ cầu xin với vị siêu linh hộ mệnh của mình, để vị ấy sẽ giúp đỡ họ một cách mật thiết hơn trong công việc.Chủ tọa của cuộc họp, là đồng tử chính thức, sẽ có nhiệm vụ điều khiển cuộc họp và yêu cầu mọi người từ đồng tử cho đến các trợ lý phải tôn trọng đến từng chi tiết kỷ luật của cuộc họp.Ông ta chịu trách nhiệm giúp cho các đồng tử có thể tự biểu hiện đến mức có thể nhất (Đặc biệt là đối với các đồng tử tập sự, bằng sự khuyến khích trực tiếp nhất) và sẵn sàng can thiệp trong trường hợp người đồng tử có thái độ gần như khiếm nhã do bởi sự nhập tâm của các vong linh chuyên đến quấy phá.Người đồng tử có thể thực hiện nhiều cách thức nhập đồng khác nhau (Xem chi tiết trong “Le livre des médiums” (caodaifrance : Cuốn sách của các đồng tử)), nhưng trong cuộc họp kiểu này chỉ có sử dụng các hình thức phổ biến nhất, đó là:


- Đồng tử nhập tâm : qua việc ghi lại, vẽ lại, miêu tả lại hay qua lời nói, họ chuyễn lại các thông điệp mang tính cá nhân hoặc các thông điệp khác có nội dung đa dạng (như sự giúp đỡ do bởi thông linh, các lời khuyên bảo, động viên, trừ tà …)- Đồng tử nhập hồn : Một vong linh sẽ nhập vào người đồng tử và nói chuyện thông qua lời nói của người này.

Siêu linh và vong linh có thể có mặt trong các cuộc họp này bao gồm:


- Các Thần minh hướng đạo: mong muốn truyền đạt thông điệp hay lời dạy bảo đến những người mà họ bảo hộ.- Các Thần minh giáo dưỡng: họ có thể nói tới mọi chủ đề, nhưng tập trung chủ yếu vào các chủ đề liên quan đến tinh thần, tư tưởng, khoa học, thế giới hằng sống … với chiều hướng tốt lành.- Các vong linh vừa lìa đời hay từ trần đã lâu, vẩn luôn sống trong cảm giác tội lỗi, được các siêu linh tiến hóa hơn an ủi, dẫn hướng, và giáo dưỡng.- Các vong linh quen thuộc đến để làm chứng hoặc để cảm tạ: về các buổi cầu hồn đã giúp họ chuyễn biến của cuộc sống nơi thế giới siêu hình.- Các vong linh thấp kém hay quấy nhiễu: luôn dưới sự chủ quản của các Thần minh hướng đạo đang hiện diện trong buổi cầu hồn. Ðôi khi họ được phép tham gia buổi cầu hồn trong một khuôn khổ nhất định, còn lại phần nhiều thời gian là để quan sát và học hỏi kinh nghiệm giống như các đồng tử tập sự. Chủ tọa của phiên họp, cũng như các đồng tử có kinh nghiệm sẽ có trách nhiệm giám sát và định hướng cho họ

Chủ tọa cuộc họp sẽ phân chia công việc cho các đồng tử, và cuối cuộc họp sẽ đọc lời kinh Cảm tạ.Sau đó, ông ta sẽ đi vòng quanh, và yêu cầu mỗi đồng tử nói lên cảm nhận của mình và chuyễn giao lại cho người nhận, sau khi đã giải thích các thông điệp bằng chữ hoặc bằng hình vẽ mà ông ta sẽ có thể thu thập sau đó..Cuối cùng, mọi người có thể trình bày các bằng chứng, bình luận cũng như đặt ra các câu hỏi liên quan đến các chủ đề cuộc họp nêu lên.Chú ý:


- Số lượng các đồng tử tham gia ảnh hưởng không ít đến tiến triển của cuộc họp. Người ta tính rằng số lượng tối đa không được vượt quá 15 người. Vượt qua số đó, việc trao đổi tư duy có thể bị giao động, và việc điều khiển cuộc họp càng trở nên khó khăn.- Các cuộc họp thường không vượt quá 1 giờ đồng hồ, nếu không khả năng thông công của các đồng tử … và các trợ lý sẽ bị ảnh hưởng.- Chúng tôi xin mạn phép được nhấn mạnh, bởi đây là điểm rất quan trọng : không bao giờ thực hành các buổi cầu hồn này một cách đơn lẻ. Hội họp với vong linh sẽ diễn ra trong một khuôn khổ xác định, được dẩn dắt và được che chở thì đó có thể là cách cửa huyền diệu mở lối cho tâm linh, nhưng việc thực hiện một cách đơn lẻ các liên hệ với thế giới siêu hinh lại là mối nguy hiểm thực sự với những ai hành xữ nó.Qua kinh nghiệm chúng tôi thấy rằng các vong linh chậm tiến hóa luôn quanh quẩn gần trái đất, và gần với loài người của chúng, chúng chờ cơ hội để được thỏa mãn các dục vọng nơi trần thế, rình rập để lao qua các cánh cửa dù chỉ hé ra rất nhỏ để quấy phá cắn xé những người bên trong. Nếu như những lối vào được các Thần minh bảo vệ, chúng sẽ hoặc bị cản lại, hoặc phải nghe các lời giáo dưỡng riêng của họ, và tất nhiên không thể khuấy phá.Nếu như lối vào hoàn toàn tự do (cuộc cầu hồn không được sự bảo vệ của các đấng Thần minh bởi các đồng tử hoạt động riêng lẻ hoăc là một nhóm “tự biên - tự diễn” ít kinh nghiệm thực hiện), vong linh chậm tiến hóa, luôn vui thú và thoả mãn với những cảm giác thiếu lương tri nhất, sẽ tha hồ biểu lộ các hành động đồi bại, ám ảnh người ta như lũ quỉ, thậm chí làm cho người ta u mê. Nghĩa là, chúng có thể xoay tâm của người đồng tử bằng tâm địa của chúng mà người này không hề hay biết, khiến cho ông ta sẽ phạm phải những hành vi điên rồ nhất. Do vậy mà hoạt động kiểm soát của nhóm họp phải được các siêu linh tiến hóa bảo vệ.Để kết luận cho những miêu tả khái quát thực sự còn chưa hoàn chỉnh này, chúng tôi xin các bạn vui lòng cho ý kiến của chính mình sau khi đã tham gia một buổi cầu hồn với thế giới siêu hình, do các nhóm thành viên của USFF thực hiện, và đừng ngần ngại nêu ra các thắc mắc. Nếu bạn không biết địa chỉ các trung tâm thông linh ở địa phương, hãy đăng một lời rao ngắn, với mục đích nêu trên.

Nếu bạn có các câu hỏi thắc mắc liên quan đến chủ đề của bài viết ? Bạn có thể đưa nó lên “Agora” của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy thêm các thông tin phong phú hơn đến diễn biến của các cuộc họp với thế giới siêu hình trong các cuốn “Le livre des médiums” của Allan Kardec, “Dans l’Invisible” của Léon Denis. Chúng tôi khuyên các bạn cũng nên tìm đọc cuốn “Conseils, maximes et réflexions” của Allan Kardec, trong đó có thể tìm thấy nhiều lời khuyên và chỉ dẫn có ích.


Trích “Communications reçues – Centre Spirite Lyonnais - CSL“

Dịch giả Lan Châu – NTT hiệu chính.