PDA

View Full Version : Thơ Tình của Nã Phá LuânPDK
02/20/2006, 08:16 PM
Cái vị anh hùng của dân tộc Pháp này cũng đa tình lắm, chổ nào ổng cũng đòi ... hôn cả. Cái chổ mà ổng gọi là "beneath the equator" là ... chổ nào vậy bà con ? Anh BL ở gần cái chổ nóng nóng (equator) dưới đó có biết cái chổ "beneath the equator" là chổ nào không ? Tôi với anh IM ở trên này xa quá, chỉ thấy toàn đồi với đồi của Apalachian không hà :D, anh IM còn nói nhỏ với tôi là ảnh leo đồi mỏi... tay quá :D :D :D


====================
To Josephine

Dec. 29, 1795

...
Till then, a thousand kisses, mio dolce amor! but give me none back for they set my blood on fire.
...

====================
To Josephine

...
I hope before long to crush you in my arms and cover you with a million kisses as though beneath the equator.
...

Napoleon Bonaparte
====================

To Josephine

April 24, 1796
...

A kiss on the heart, and one lower down, much lower!
....


===========

Nếu bà con nào muốn xem nguyên văn "tiếng Anh" thì vào đây

http://www.napoleonguide.com/lovelett.htm