PDA

View Full Version : Kiểm Tra ...PDK
11/01/2006, 05:56 AM
Đây là bài kiểm tra điện toán (logic) cho lớp 2 (theo lời anh bạn tui nói !).

Bạn thử thử tài bạn có thể "giải quyết" trong vòng 2 phút hay không !!!:laughing: :laughing: :laughing:

Yellow-Rose
12/21/2006, 10:18 PM
con trai ếch đầu tiên nhích một bước. Con ếch cái thứ nhì nhảy qua chổ con ếch trai thứ 1 vừa đứng. Con ếch trai cuối cùng nhảy tới vị trí con ếch gái thứ 2 lúc ban đầu.

dzị huh PDK?

PDK
12/21/2006, 10:49 PM
con trai ếch đầu tiên nhích một bước. Con ếch cái thứ nhì nhảy qua chổ con ếch trai thứ 1 vừa đứng. Con ếch trai cuối cùng nhảy tới vị trí con ếch gái thứ 2 lúc ban đầu.

dzị huh PDK?


Nếu YR líst từ trái qua phải là 1A, 1B, 1C rồi 2A, 2B, 2C thì đây là giải đáp (đừng bao giờ để 2 con cùng loại đứng kế nhau là coi như ... mất lối về :D)


1C
2A
2B
1C
1B
1A
2A
2B
2C
1C
1B
1A
2B
2C
1A