PDA

View Full Version : Bói đầu năm : 6+4 = Number Tenanmota
01/01/2007, 07:05 AM
Ðiều 6 Hiến Pháp Liên bang Xô viết ghi:
"Ðảng Cộng Sản Liên Sô, lực lượng tiên phong và là trọng tâm của các cơ chế chính trị, bao gồm tất cả các hệ thống nhà nước và cơ quan công cộng. Ðảng Cộng Sản Liên Sô hiện hữu vì nhân dân và phục vụ cho nhân dân. Ðảng Cộng Sản Liên Sô vũ trang với chủ nghĩa Mac-Lenin, quyết định mọi đường lối liên quan đến việc phát triển xã hội và các chính sách đối nội lẫn đối ngoại, xây dựng những kiến trúc vĩ đại vì nhân dân Sô Viết, hoạch định mọi kế hoạch, hệ thống hoá và lý luận hoá cho cuộc đấu tranh vì thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản. Tất cả những tổ chức của Ðảng hoạt động trong khuôn khổ qui định Hiến Pháp của nước Cộng Hoà Liên Bang Sô Viết.

Ðiều 4 của bản Hiến Pháp Việt Nam hiện nay (1992) viết:
"Ðảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội ..."

anmota
01/01/2007, 11:06 AM
Channel your inner psychic - what's ahead for 2007?
You don't need a crystal ball, tea leaves or tarot cards to peer into the future. Just use your imagination, or perhaps some well-educated guesses, to come up with your predictions, silly or serious, for 2007.

What will happen on the political stage?
Nguyễn Y Vân , Chủ tịch
Which celebrity will do something embarrassing?
Vũ như Cẩn ,Thủ tướng
What new technology will make your life easier?
Cấm internet.
Those are the types of questions we want you to ponder - and share your prognostications.
Hổng biết , hổng hỏi.

----------------------------------