PDA

View Full Version : Chào...anmota
05/11/2007, 06:31 PM
Bình Đẳng Ơi, Chào Mi (http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=eVvvKigKMMSmr16r4un8HA%3d%3d)B i Chí Vinh (http://dactrung.net/tho/tacgia.aspx?TacGiaID=gfmsaHzFE%2beFkZElbD9irQ%3d%3 d)Chào (http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=o2A6cdK8Q6wJWyrqV%2fVm8A%3d%3d) Nguyễn Nam An (http://dactrung.net/tho/tacgia.aspx?TacGiaID=EYTVIIIR2GfNsrnbLgXuQQ%3d%3d) Chào (http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=paTBkxXao8tc%2fm2FRiP0ig%3d%3d) Thơ Thơ (http://dactrung.net/tho/tacgia.aspx?TacGiaID=09W13xfPEeY%2b9EEQj65u2w%3d%3 d)Chào Em (http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=2YcXGOHiRWXy3%2fMjHV1RHA%3d%3d) Bùi Giáng (http://dactrung.net/tho/tacgia.aspx?TacGiaID=beZvt%2fb8Z%2bRpVGG5rmJliQ%3d %3d)Chào Em Từ Bát Ngát (http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=79qE3kEToaWL7qEKHmY3TA%3d%3d)Tr ần Lộc (http://dactrung.net/tho/tacgia.aspx?TacGiaID=aUYN2nxz2p7kRVl3PKSvPQ%3d%3d) Chào Em, Cô Gái Phồn Hoa (http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=oW%2fRFOAzF3qYO6ZmCx57IQ%3d%3d) Vinh Đặng (http://dactrung.net/tho/tacgia.aspx?TacGiaID=lPWizfxl6Bn6C%2f1cbjlH6g%3d%3 d)Chào Mưa (http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=LvUMpqIB7Gi9bj2t01hM4w%3d%3d)M ờng Mán (http://dactrung.net/tho/tacgia.aspx?TacGiaID=ONM6yTg83NIp542OrSGi7A%3d%3d) Chào Mùa Thu Thạch Thảo (http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=aJrqvk9VUhSf66qyOVyMxg%3d%3d)S i Đồng Hoang (http://dactrung.net/tho/tacgia.aspx?TacGiaID=U9fWtX%2bvrAefnS2KOV6unQ%3d%3 d)Chào Mừng Năm Mới (http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=l2LXxeYSY1MIZhYDHJtdBQ%3d%3d)S ơng Mai (http://dactrung.net/tho/tacgia.aspx?TacGiaID=yFgcdNIsv0dGL2%2bhbFIDlA%3d%3 d)Chào Nguyên Xuân (http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=NsMm9kfWRkSLKgQIF3i4Ng%3d%3d)B i Giáng (http://dactrung.net/tho/tacgia.aspx?TacGiaID=beZvt%2fb8Z%2bRpVGG5rmJliQ%3d %3d)Chào Nhau (http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=Qkg1nJLw5AHrmutRwOTSFQ%3d%3d)Ng uyên Sa (http://dactrung.net/tho/tacgia.aspx?TacGiaID=P1WsgUQMh%2bv0etmFzlJqbw%3d%3 d)Chào thua Dĩ Vãng (http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=qTMY%2bhWFcEr%2bVbSzST7raA%3d%3 d)tvmt (http://dactrung.net/tho/tacgia.aspx?TacGiaID=xTz21tA%2fKBnZH9xsQqx5yQ%3d%3 d)Chào Tống Biệt (http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=EWtfk4gxnrzHVePaNQAnEA%3d%3d)Li nh Quân Lê Bá Năng (http://dactrung.net/tho/tacgia.aspx?TacGiaID=2q0L%2fj5%2bBALCvsZcJCzIeA%3d %3d)Dịp Chào Đời Vi Diệu (http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=RaboJYSh3QHtswClMRdxqA%3d%3d)Ng uyễn Tất Nhiên (http://dactrung.net/tho/tacgia.aspx?TacGiaID=1NGe6mmtjOaC2C1yfmpMuQ%3d%3d) Lời Chào (http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=S8WNIHknm85NFHKO9NLF3Q%3d%3d)Tr ần Thị Hà Thân (http://dactrung.net/tho/tacgia.aspx?TacGiaID=pOfW6B4%2fbiSFzgrHMBfEgg%3d%3 d)Vẫy Tay Chào (http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=6oS1MeCwo7HQmSZ3hbVaqw%3d%3d)