Phú dữ quới thị nhơn chi sở dục. Bần dữ tiện thị nhơn chi sở ố ...

Printable View