http://www.thanhnien.com.vn/News/Pag...020224736.aspx

Quảng nam Quảng nghĩa bao xa
Vì răng ở xứ người ta khác mình
Ở đâu chẳng có bất bình
Quảng người thì nói, Quảng mình nín khe.

Dở hay xin có câu vè
Gởi về quê cũ bạn bè...nghĩ si...
Anmota