Tui thấy cả đống users trong COPA list
Mở cửa dùm cho họ đi XT ui
Chừng nào bị phá thì hãy đóng...