Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Diệu Thảo

http://media.quangngai.net/video/kth...ongLaChanh.wmv