Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Doãn Cẩm Vân

http://media.quangngai.net/video/kthl/BoSotGan.wmv