kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: Càn Long Hạ Giang Nam

 1. #1
  Tham gia ngày
  Jan 2006
  Location
  水村莊
  Bài gởi
  13,469

  Càn Long Hạ Giang Nam

  Càn Long Hạ Giang Nam

  Thanh Phong dịch
  • Hồi 01 - Thành Bắc Kinh Hiền Thần Giử Nước
  • Hồi 02 - Hạnh Huê Lầu Quân Gian Bị Giết
  • Hồi 03 - Trừ Yêu Quái Châu Lang Ðặng Vợ
  • Hồi 04 - Bắt Nhơn Sơn mượn thế giải vây
  • Hồi 05 - Lôi Lão Hổ trên đài táng mạng
  • Hồi 06 - Mai Hoa Thung tục tăng thí võ
  • Hồi 07 - Lâm Thắng bắt gian Vương phản gián
  • Hồi 08 - Sư đồ đến Triều Châu báo oán
  • Hồi 09 - Châu Tiên trấn cầm đồ tiêu dụng
  • Hồi 10 - Miễu Quan đế , Ngộ Xuân múa võ
  • Hồi 11 - Tầm thánh giá, Bá Ðạt cứu giá
  • Hồi 12 - Mua lý ngư giận đạp Luận Xương
  • Hồi 13 - Yêu đạo khổn giá Hãi Ba Trang
  • Hồi 14 - Học trò Thiếu Lâm tự lén hạ san
  • Hồi 15 - Ngưu Hóa Giao tham tài táng mạng
  • Hồi 16 - Lôi Ðại Bàng lạy thầy hạ san
  • Hồi 17 - Biệt Ðương sơn, Ðao Ðức báo oán
  • Hồi 18 - Dòng Lưu Dung trọn đời vinh hiển
  • Hồi 19 - Triệu giáo đầu tri cơ biết Chúa
  • Hồi 20 - Tô châu thành, Bạch-huê-xà cướp ngục
  • Hồi 21 - Tiếp Thánh giá, Khu Trấn Oai lên chức
  • Hồi 22 - Huỳnh thổ hào ỷ giàu hiếp khó
  • Hồi 23 - Bá Chế Quân , mấy phen kiếm chúa
  • Hồi 24 - Đãi Nguyệt lầu , Phấn Bàng hộ giá
  • Hồi 25 - Dục tú thôn bá điểu nghinh hoàng
  • Hồi 26 - Du hoa viên đề tặng giai nhân từ
  • Hồi 27 - Cấp khước tiên phuông, phùng ân đắc xá
  • Hồi 28 - Si tình công tử luyến xuân quang
  • Hồi 29 - Huân ngọc các cường đồ hiếp thế
  • Hồi 30 - Đông Ngưu sơn lão thử tinh tác quái
  • Hồi 31 - Lý Toàn Trung báo thù lập lôi đài
  • Hồi 32 - Bạch diện thơ sanh Phùng Thiết Hớn
  • Hồi 33 - Anh hùng đặng xá , cảm đội Hoàng ân
  • Hồi 34 - Nhờ minh quân , Bích Ngọc đặng thành hôn
  • Hồi 35 - Ba anh hùng trước miễu thử tài nhau
  • Hồi 36 - Bích Liên hiếu cảm động mẹ chồng
  • Hồi 37 - Chúa Bảo Ân thầy tu sang đoạt
  • Hồi 38 - Diệp công tử thông gian hại bá tánh
  • Hồi 39 - Trần Hà Đạo quyết lo cứu giá
  • Hồi 40 - Dương Châu thành, Tuần phủ định án
  • Hồi 41 - Nhơn Thánh chúa, giận chém gian quan
  • Hồi 42 - An Phước đánh thua Phi Long các
  • Hồi 43 - Lưu đại nhơn khai khoa thử sĩ
  • Hồi 44 - Kỳ Nguyệt đàm , tăng nhơn bất lực
  • Hồi 45 - Cướp giai nhơn, Nhựt Thanh ra sức
  • Hồi 46 - Vào huyện nha , giận phá công đường
  • Hồi 47 - Cang châu thành, tướt trừ ô lại
  • Hồi 48 - Hại Đông gia, chàng Vương lập kế
  • Hồi 49 - Trọng thân tình, quên kiêng luật phép
  • Hồi 50 - Châu Nhựt Thanh vào cứu Quách Lễ Văn
  • Hồi 51 - Tin mộng mị Hồng Phước cứu vua
  • Hồi 52 - Châu Nhựt Thanh gắng công tìm Thánh chúa
  • Hồi 53 - Phong Khoái đầu hỏi rõ việc kiết hung
  • Hồi 54 - Cao Tấn Trung biết người chơn chúa
  • Hồi 55 - Giết mẹ con, Hồ Huệ Càng đem lòng độc
  • Hồi 56 - Tây Thiền tự , Huệ Càng kinh khủng
  • Hồi 57 - Phá huê đao , Hồ Huệ Càng táng mạng
  • Hồi 58 - Tuyệt hậu hoạn , nghị bắt gia thuộc
  • Hồi 59 - Nằm chiêm bao , Phương khoái đầu rơi lụy
  • Hồi 60 - Tục hòa thượng buông lời vô phép
  • Hồi 61 - Chí quyết báo cừu , lòng hằng tư tưởng
  • Hồi 62 - Tăng Tất Trung dâng biểu cùng Thiên tử
  • Hồi 63 - Hẹn ngày thí võ, Cẩm Luân đem thơ
  • Hồi 64 - Chí Thiện quyết lòng báo oán
  • Hồi 65 - Các giáo sư phá tan Thiếu Lâm tự

 2. #2
  Tham gia ngày
  Jan 2006
  Location
  水村莊
  Bài gởi
  13,469

  Càn Long Hạ Giang Nam - Tập 1

  Hồi thứ nhất
  Thành Bắc- Kinh, hiền thần giữ nước .
  Trấn Thại Long, Nhựt Thanh gặp vua .

  Ðời nhà Minh từ lúc bị Lý Tự Thành soán nước của vua Thái Tổ, Thuận Trị Hoàng Ðế đem binh qua mà đánh lấy nước lại cải hiệu là Ðại Thanh , đóng đô tại BắcKinh , dùng người Mông Cổ cai quản việc quân , đi đánh dẹp từ Bắc chí Nam , tóm thâu thiên hạ , soán ngôi cai trị có chín mười năm dư , truyền đặng bốn đời vua , truyền đến vua Càn Long lên ngôi , vua này rất nên thông minh , việc văn đã hay , nghề võ lại giỏi , hiểu biết thiên văn , thông hay địa lý , những sách chư tử bá gia đều thạo.
  Thủa ấy thiên hạ ở yên , người người vui nghiệp làm ăn , tám phương đến cống , muôn nước tới chầu , ngựa thả về núi Nam Sơn , đồ binh khí dẹp vào kho , tu luyện việc văn rất nên có phước, tọa hưởng thanh bình .
  Ngày nọ vua Càn Long lâm trào, lúc canh năm đồng hồ điểm ba , bên tả giọng trống Long Phụng , bên hữu đánh chuông Kiển Dương , quan Nội Thị Thái Giám đàn hầu ra trước , cung phi mỹ nữ hầu sau , văn quan võ bá chầu hai bên, vua ngự Kim Loan Ðiện ngồi trên Long Sàng, kế đến quần liêu lớn nhỏ đồng tung hô triều bái , xong rồi , vua truyền chiếu chỉ rằng : " Từ khi trẫm thừa nghiệp Thánh Tổ Thần Thông mà nối ngôi báu này , dưới nhờ sức chư khanh, trên nhờ trời ủng hộ , gió thuận mưa hòa , nước mạnh dân an , hưởng nghiệp thái bình , muôn dân hưởng phước , lúc rảnh rang trẫm có ngụ một câu đối, nếu chư khanh ai đối được sẽ trọng thưởng ."
  Khi ấy các quan đại thần đều tâu : " Xin Bệ hạ ngự phê cho chúng tôi biết ."
  Vua liền dạy Nội thị đem văn phỏng tứ bửu và giấy kim tương rồi phê câu ấy như vầy :

  " Thượng Ðế lúc hành binh, trống sấm, cờ mây, đao gíó, tên mưa, trời bố trận."

  Lúc ấy các quan coi rồi đứng trân trân nhìn nhau, không ai đối đặng.
  Vua thấy tình hình bá quan văn võ như vậy thì lấy làm buồn, không đẹp ý, giây phút có một vị đại thần, làm chức Văn Huê Ðiện Học Sĩ là Trần Hoằng Mưu bước ra vừa muốn tâu ; vua liền hỏi : " Khanh đối đặng được chăng? "
  Trần Hoằng Mưu tâu : " Tôi đã già cả, tài lực siển lậu, đối sao cho đặng, nhưng mà có một người ở phủ Quảng Châu, huyện Phan Ngang, tên Thành Tu, tài cao học rộng, chắc đối câu ấy được , xin Bệ hạ cho đòi người ấy đến. Vua hỏi : " Người ấy bây giờ ở đâu? "
  Trần Hoằng Mưu tâu : " Ở tại nhà tôi. "
  Vua bèn sai Huỳnh Môn Quan đến đòi Phùng Thanh Tu.
  Khi ấy Huỳnh Môn Quan lãnh chỉ đến phủ Trần Hoằng Mưu, mở ra đọc , thì Phùng Thành Tu liền lạy tạ xong rồi theo Huỳnh Môn Quan đến Ngọ Môn thẳng vào chầu vua, quì lạy mọp dưới bệ vàng, chúc dâng muôn tuổi.
  Vua phán hỏi : " Trẫm nghe nhà ngươi tài cao học rộng, thấy cao xa, nên đòi nhà ngươi đến mà đối cho xứng câu đối của trẫm thì trẫm sẽ trọng thưởng. "
  Phùng Thành Tu tâu rằng : " Tôi bậc Tiến Sĩ, học ít, tài thưa, nay Trần Lão Sư tiến cử, e đối không xứng, một là mang nhục, hai là bị tội với triều đình, vậy xin Bệ hạ thứ tội cho tôi coi thử câu đối ấy. "
  Vua bèn lấy câu đối đưa cho Nội thị giao lại cho Phùng Thành Tu xem sơ qua, coi bộ không lo tính chút nào, liền cất viết biên đối rồi trao cho quan Ðiện Tiền dâng cho vua xem.
  Vua thấy chữ viết như phượng múa, rồng bay, chữ hay vô gía, đối chỉnh vô cùng.
  Câu đối như vầy :

  " Long Vương đêm đãi yến, đèn sao, đuốc nguyệt, gỏi non, rượu biển, đất làm mâm."

  Thiên Tử xem rồi liền vỗ tay cả cười, khen đối rằng : " Thật là khanh tài học che khắp Trung hoa , rất khá mừng." rồi ngó chăm chăm Phùng Thành Tu , thấy mày xanh rất lịch , mắt tốt thêm xinh , áng trang tài mạo , mở miệng thành thơ , rất nên bặt thiệp , bèn ban thưởng tại Kim Ðiện ba ly Ngự tửu và vàng bạc lụa là rồi cho người đưa về phủ Trần Hoằng Mưu , chờ ngày hội thi rồi sẽ ban thưởng nữa .
  Khi ấy Phùng Thành Tu rất nên đắc chí và mừng rỡ, cúi đầu lạy tạ ơn vua , rồi trở về Trần phủ .
  Khi ban thưởng Phùng Thành Tu rồi , vua phán hỏi các quan đại thần rằng : " Nay trẫm muốn xuống Giang Nam chơi một phen , có khanh nào theo bảo giá đặng chăng? "
  Vua hỏi đã ba lần, các quan không ai tâu lại; Thiên tử nổi giận liền nói : " Quả nhơn không cần bọn ngươi bảo giá, quả nhơn đi một mình cũng chẳng hại gì."
  Bèn dạy lui chầu, vua vào đền Nhân Hòa liền ngự bút tả một đạo chỉ cho quan Thái giám là Vinh Lộc mà dạy rằng : " Ta qua Giang-Nam chơi , xem phong cảnh có lâu thì mười năm , bằng mau cũng chừng năm năm sẽ trở về , vậy rạng ngày mai khanh hãy giao chiếu này cho quan Ðai Học Sĩ là Trần Hoằng Mưu và Lưu Dung ."
  Dặn rồi liền giả dạng thương khách tuốt ra cửa sau Tế Môn mà lên đường .
  Qua ngày sau, lúc canh năm , các quan hội chầu , thì quan Thái Giám Vinh Lộc liền giao chiếu chỉ của vua cho quan Ðại Học Sĩ Trần Hoằng Mưu và Lưu Dung , hai ông này bèn giở chiếu chỉ ra xem , thấy dặn như vầy :
  " Nay ta lìa đất Yên-Kinh , dạo chơi Giang Nam, như trễ thì trong mườị năm , mau chừng năm năm thì ta sẽ về , giang san việc lớn này giao cho Trần Hoằng Mưu hiệp cùng Lưu Dung cũng như trẫm vậy , chớ khá nghịch chỉ , kính thay , kính thay. "
  Các quan nghe đọc chiếu chỉ xong rồi chẳng vui , ai nấy đều lui về phủ của mình .
  Nói về vua , khi ra khỏi Tế Môn rồi , đi thẳng đến trấn Thại Long thấy đường xá , chợ búa đông đảo vô cùng , thiên hạ dập dìu , lại thấy một cái tửu lầu cao đề hiệu là Ỷ Nam Lầu để đãi thường sĩ , mười phần đẹp đẽ , lại thấy một cái nữa đề hiệu là Mãn Hán Tửu Lầu , để cho quan khách quí.
  Vua liền bước thẳng lên lầu ngồi ngay bàn giữa , tiểu nhị liền đến hỏi : " Chẳng hay quan khách dùng rượu hay là cơm? "
  Vua nói : " Tiệm ngươi có món gì ngon và rượu quí thì dọn ra cho ta. "
  Tiểu nhị lật đật dọn đồ ăn cao lương mỹ vị và đứng một bên rót rượu ngon cho vua dùng.
  Khi ấy vua vừa uống vừa hỏi : " Vậy chớ ở trấn Thại Long nầy vì cớ nào mà đông đảo vậy? "
  Tiểu nhị thưa rằng : " Ðường này thẳng đến Kinh Sư , lại ngày nay sẵn dịp dựng cờ trong hội Tế Thần , nên mới đông đảo dường ấy.
  Vậy rạng ngày mai , quan khách đến đó xem chơi. "
  Vua gật đầu.
  Qua ngày sau , vua ăn lót lòng xong , rồi gởi đồ hành lý của mình cho tiệm giữ , liền dời chân ra đi , thấy chợ búa người ta đông như kiến cỏ , phố phường hàng hóa đầy dẫy , buôn bán phồn thịnh , gái trai không chọc ghẹo lẫn nhau , vua thấy cảnh tượng thái bình , mười phần vui đẹp ; đi đến nửa ngày trời , bụng cũng vừa thấy đói , lại thấy trước mặt có một tửu lầu đề hiệu là Tụ Thăng Lầu , dọn dẹp rỡ ràng , sửa sang rực rỡ , lầu nầy ba từng cao chừng vài trượng , lại có đờn ca xướng hát rất vui tai , ngoài cửa lại có bảng đề chữ vàng như vầy : " Bao biện Nam Bắc Mãn Hán tửu tịch. " (1) Khi ấy vua bước vào thấy khách ngồi chật hết rồi , vua bèn bước lên từng thứ nhì , thấy khách tuy ít nhưng đồ trần thiết dọn dẹp nghiêm trang hơn từng dưới bội phần , vua bèn lên thẳng đến từng thứ ba , thấy chưng những cổ tích , danh nhân , vật báu , đồ xưa rất nên thanh nhã , vua lấy làm đẹp ý bèn lựa một chỗ mà ngồi , tửu nhị liền chạy lại hỏi : " Quan khách xem bảng đây coi muốn dùng món chi đặng tôi sửa soạn. "
  Vua nói : " Vậy có món chi ngon ngươi hãy dọn ra cho ta dùng. "
  Tửu bảo lật đật đi lấy các món ngon , và rượu tốt dọn ra .
  Vua ăn uống lấy làm vừa ý , lại thấy dưới đường , kẻ qua người lại , đủ các sắc dân rất nên đông đảo ; vua lấy làm vui ăn uống cho đến tối , thiên hạ tan thì vua đà say , liền thong thả bước xuống lầu , khi ấy Tửu bảo tính số tiền là tám lượng , sáu chỉ , bốn phân , bèn nói :" Xin quan khách hãy trả tiền rồi hãy đi. "
  Vua lật đật thò tay vào túi , không dè túi trống trơn , mới chưng hửng , biết mình bỏ quên tiền nơi tiệm ngủ , liền nói với Tiểu nhị rằng : " Nay ta quên đem tiền , vậy để mai sáng sẽ trả đặng chăng ? "
  Tửu bảo nói : " Nói như lời quan khách đây , vậy thì mỗi người tới đây ăn uống cho no nê rồi nói bỏ quên tiền , thì tiệm phải dẹp , chớ chịu sao kham , nếu ông không có tiền thì phải để áo lại để thế chân , mai đem tiền sẽ chuộc lại .
  Vua nghe liền nổi giận nói : " Như ta đây không thế áo thì mầy sẽ làm gì nào ? "
  Tửu bảo nói : " Nếu không thế áo thì không được bước ra khỏi cửa , dẫu cho Hoàng Ðế đến tiệm này ăn uống không tiền trả cũng phải cởi Long bào thế mới đặng được đi. "
  Vua cả giận nạt lên một tiếng như sấm , liền đạp Tửu bảo té xuống , đánh cho một hồi , không ai dám can , người trong tiệm bỏ chạy ra ngoài , thoạt có một đứa đồng tử , môi son, răng trắng , mắt tốt mày xanh , đường đường diện mạo , đáng bực nhân tài , lật đật bước lên can .
  Vua thấy đồng tử dáng dấp đẹp đẽ liền bớt giận , dừng tay thôi đánh , rồi quay qua hỏi đồng tử : " Vậy chớ mi nhà ở tại đâu , tên họ là chi , có bà con gì với tiệm này chăng ? "
  Ðồng tử trả lời rằng : " Trong bốn bể đều là anh em , thấy những việc bất bình, không lẽ khoanh tay mà ngồi coi, chớ tôi không phải bà con thân quyến chi với Tửu bảo này.
  Tôi thấy đại nhân đây , là người hảo hán, nên phải can gián , xin đại nhân bớt cơn nóng giận , người xưa có nói rằng : Nhơn tình lưu nhứt tiếng , nhựt hậu hảo tương kiến (1) nên tôi mới can gián , chớ tôi đây là họ Châu tên Nhựt Thanh , nhà tôi thì ở gần đây , xin mời đại nhân hạ gía đến nhà tôi chơi đặng chăng ? "
  Vua thấy người trẻ ấy , tuổi còn nhỏ, mà ăn nói thông minh , đi đứng tề chỉnh, bèn đem chuyện Tửu bảo thuật lại cho tên đồng tử nghe .
  Khi ấy đồng tử nói rằng :
  - Việc nhỏ mọn xin đại nhân hãy bỏ qua cho.
  Nói rồi liền lấy bạc trả thế và dắt tay vua ra khỏi cửa và thưa rằng :
  - Chẳng hay đại nhân tên họ là chi , xin vui lòng tỏ cho tôi biết , rồi đi ngay đến nhà tôi đàm đạo chơi.
  Vua thấy đồng tử nầy tánh ý khẳng khái , lại có dạ ân cần thì lấy làm ưng ý , bèn đáp rằng :
  - Ta họ Cao tên Thiên Tứ , quê ở Bắc-Kinh.
  Ðang lúc trò chuyện , hai người đã đến nhà của Nhựt Thanh , vua liền hỏi :
  - Vậy chớ tiền của nhà ngươi ở đâu mà có , hay của ai cho, mà ngươi dám trả thế mười lạng bạc cho ta, nếu như cha mẹ ngươi hạch hỏi thì nói thế nào cho xong ?
  Nhựt Thanh thưa rằng :
  - Cha tôi đã qua đời rồi , còn lại một mình mẹ góa con côi mà thôi , xin bác ngồi chơi đây , tôi vào thưa cho mẹ tôi hay .
  Nói rồi quày quả vào nhà trong thưa tự sự cho người mẹ hay .
  Người mẹ tên là Huỳnh thị An Nhơn thấy con mình tuy còn nhỏ tuổi mà tánh ý khẳng khái , lại có chí giao kết với đời thì lấy làm vui mừng , liền hối con đem trà ngon ra đãi .
  Vua bèn nói :
  - Người hãy vào thưa là ta muốn kính thăm lịnh tôn mẫu .
  Lúc ấy bà Huỳnh thị An Nhơn núp sau tấm bình phong , thấy vua mày tằm mắt phụng , tướng mạo phi thường , lại nghe vua nói mấy lời đó thì chạy ra và đáp rằng :
  - Tôi đâu dám chịu lời chúc lành .
  Vua bèn hỏi bà mẹ rằng :
  - Vậy chớ lịnh lang đây tuổi đặng bao nhiêu , xem bộ người tuấn tú , sao không cho đi học , đặng ngày sau có lập thân danh ?
  Huỳnh thị An Nhơn thưa rằng :
  - Tuổi nó mới đặng mười lăm , cũng có học hành sơ lược , chỉ hiềm có một điều nó hay kết bè kết bạn , học tập nghề võ , không thích đọc sách cho lắm , xin quí nhân rộng tình chỉ biểu và dạy dỗ cho nó , thì tôi rất đội ơn và có phước lớn .
  Vua nói :
  - Tôi có một việc muốn tỏ , song còn aí ngại , không biết ý bà có bằng lòng chăng ?
  Nguyên lịnh lang đây tánh tình khẳng khái , thế nào cũng có phước trở về sau , chẳng lẽ để khư khư ở dưới tay người , còn tôi đây là môn hạ của Ðại Học Sĩ Lưu Dung , ý tôi muốn xin nó làm con nuôi , sau đó sẽ tuyển kiến cho nó lập thanh danh , chẳng biết ý Phu nhân có bằng lòng chăng ?
  Huỳnh thị nghe nói cả mừng , bèn thưa rằng :
  - Như quí nhân đây có lòng cố cập bảo bọc con tôi , thật là phước của nhà tôi , ơn ấy tôi đâu dám quên.
  Bèn dạy Châu Nhựt Thanh làm lễ lạy vua và chịu làm con nuôi .
  Vua liền cho Nhựt Thanh một hột Trân châu gọi là lễ bái kiến .
  Nhựt Thanh lãnh ngọc tạ ơn, rồi giao cho mẹ cất .
  Khi ấy Huỳnh thị hỏi vua rằng :
  - Chẳng hay quý nhân muốn đi chơi chốn nào đặng con tôi nó theo với .
  Vua nói :
  - Nay ta muốn qua Giang Nam chơi , như có lịnh lang đây đi theo thì càng tốt.
  Huỳnh thị vâng lời , bèn khiến gia nhân dọn cơm nước xong xuôi , thì Nhựt Thanh sửa soạn đồ hành lý rồi lạy mẹ mà theo vua thẳng đến chỗ ngụ cũ là tiệm Ỷ Nam Lầu ở đó nghỉ một đêm , rạng ngày ăn uống, tính tiền trả cho tiệm xong rồi , hai cha con khởi trình nhắm Hải Biên Quan mà đi thẳng một đường , ngày đi đêm nghỉ .
  Khi đến Hải Biên Quan thì trời còn sớm , vào tiệm Nhơn Hòa mà nghỉ chân .
  Tiểu nhị dọn phòng sạch sẽ và sắp đặt đồ hành lý có thứ lớp , rồi đem nước rửa mặt và một bình trà ngon ra cho vua rửa mặt , chải gỡ tử tế .
  Vua hỏi Tiểu nhị rằng :
  - Vậy chớ ở đây có chỗ nào phong cảnh tốt đặng chơi bời chăng ?
  Tiểu nhị thưa :
  - Ở đây cũng có nhiều nơi , nhưng mà cũng tầm thường thôi , chỉ có chỗ Hạnh Huê Lầu của Diệp công tử tên Diệp Khánh Xương lập nên rất đẹp đẽ , trong đó có hoa viên , đài các , cực kỳ hoa lệ , mà lúc nào có công tử ở đó uống rượu thì cấm không cho ai đến , như quan khách đến đó chơi nhằm lúc không có công tử thì rất tốt , chớ công tử ấy thì mỗi ngày đều có ở đó uống rượu trưa mới về phủ .
  Bây giờ còn sớm , quan khách đến đó chơi rồi trở về , dùng cơm tối cũng vừa .
  Vua hỏi :
  - Chủ tiệm tên họ là chi ? Ước gì ta gởi đồ hành lý ở đây để đi chơi đặng chăng ?
  Người ấy trả lời rằng :
  - Tôi họ Châu tên Hồng , cậu mợ tôi họ Nghiêm tên Linh , người giầu có , cậu cháu tôi từ thủa nay ở tại đây , xin quan khách cứ việc tự tiện để đồ ở đây để đi chơi rồi trở về , không hề chi phòng ngại .
  Vua lại hỏi :
  - Vậy chớ đi đường nào để đến đó ?
  Chủ tiệm nói :
  - Cứ đi theo đường cái phía Ðông , rồi qua đường Hải Biên Nhai thấy một cái lầu cao hơn hết ấy là chỗ đó .
  Vua cám ơn rồi cùng Nhựt Thanh bèn đi đến lầu ấy mà chơi .
  Từ ấy khơi ra họa lớn , tưởng tánh mạng không còn .
  Có một bài thơ đề như vầy :
  Khuyên đừng khinh dễ việc nhàn du,
  Dấy việc phong ba đến oán thù,
  Thiên Tử dầu rằng danh gía trọng.
  Gặp cơn khốn đốn phải lao tù !
  Khi ấy vua cùng Nhựt Thanh đi đến Hải Biên Nhai quả nhiên có thấy một tòa lầu cao , tường xây bốn phía có trồng bông rực rỡ , trên có bảng vàng đề : " Tân Khánh Tửu Lầu " liền bước đến cửa , thấy hai bên bông hoa kiểng vật thật là tao nhã , lại thấy lầu kế bên thiên hạ chật cứng như nêm , ý muốn bước lên, xẩy thấy Tửu bảo bước xuống cười và nói : " Khách quan đến trễ , có khách đến chật lầu hết chỗ , xin miễn chấp để bữa khác sẽ đến dùng rượu."
  Vua nói :
  - Không phải là ta muốn uống rượu , chỉ muốn ngươi dắt ta đến Hạnh Huê Lầu chơi một giây phút ta sẽ đền ơn cho ngươi .
  Tửu bảo ngẫm nghĩ một hồi , nhủ thầm rằng :
  - Diệp công tử đến chiều tối mới trở lại Hạnh Huê Lầu , bây giờ cũng còn sớm. Bèn nói với vua rằng :
  - Như quan khách đây muốn qua Hạnh Huê Lầu chơi cho biết , thì nghe tôi đề nghị như vầy , thì tôi mới dám .
  Một là , xin đừng phá phách vật chi trong ấy ; hai là phải về cho sớm chớ không được trù trì mà sanh sự khó cho tôi . Vua trả lời rằng :
  - Ta sẽ y theo lời ngươi dặn , không can chi mà phòng sợ .
  Khi ấy Tửu bảo dẫn vua và Châu Nhựt Thanh đến Hạnh Huê Lầu , tới nơi liền mở cửa ngỏ ra thì có một đường đi thẳng vô đều lót những đá cẩm thạch coi thật rực rỡ , lại có một cái nhà mát , trên ngạch có một tấm biển nền đen chữ xanh , đề : " Hạnh Hoa Xuân Võ " bước vòng qua hậu đình ( nhà sau ) , thấy những cây tùng bá xum xuê ; cỏ hoa thạch mậu, liên tiếp có tòa lầu cao lớn ngó rất nguy nga rực rỡ , có xây non bộ , cảnh vật thật là phi thường , lại ngó xa xa thấy nước biếc trùng trùng , sóng dợn cuồn cuộn , tòa lầu cực kỳ hoa lệ , tinh xảo vô giá , kể đà không xiết , Hạnh Huê Lầu ở giữa , có cầu phi lộ , liên tiếp đến ba từng lầu , hai bên lan can đều cẩn chữ Tiểu , chữ Vạn , cao đến nửa lưng chừng trời rất nên mát mẻ , chỗ ấy để chơi theo mùa hạ , nóng nực , và cũng có chỗ khác để chơi theo mùa đông , bước vào lầu , hai bên lan can có để những Tố Tâm Lan trồng trong chậu bông , bước vào trong thấy bốn bên chưng những hình Phong Hỏa Tử , biển cẩn đều bằng cây trầm hương , bạch đàn cẩn năm sắc ngọc pha ly và lục bình chưng những bông tươi . Các thứ ghế thì bằng cây tử đàn hương , trạm trổ rất khéo , và cẩn đá vân thạch , còn chữ trong biển liễn , đều là người danh nhân thuở trước viết đồ ngoạn khí , cổ đồng lâu đời trong thế gian ít có .
  Vua xem khắp chỗ rồi ngó vô trong lầu thứ ba , thấy có dọn sẵn một tiệc rượu tử tế , bèn hỏi Tửu bảo rằng :
  - Sao hồi nãy ngươi nói không còn chỗ nào dọn ăn , vậy chớ chỗ này ngươi để dành cho ai , hay là nguơi nói ta không xứng đáng chăng ? Mi phải mau mau lấy rượu đem ra đây cho ta ăn uống thì ta sẽ trọng thưởng .
  Tửu bảo thất kinh lật đật thưa rằng :
  - Tiệc ấy của Công tử đợi đến giờ thân thì người đến dùng , bây giờ ai dám dọn ra cho khách quan dùng , bởi vậy khi nãy tôi có nói với khách quan rằng :
  - Chơi trong giây phút rồi phải về , kẻo để đến giờ thân Diệp Công tử đến , ắt tánh mạng tôi không còn mà lại quan khách cũng không tránh khỏi vạ lây nữa .
  Vua cả giận liền nạt mà nói rằng :
  - Ðồ nói bậy , mi sợ Diệp Khánh Xương , chớ ta thì không sợ .
  Liền nắm Tửu bảo giơ lên như xách con gà giò một thứ, rồi đưa de ra ngoài lan can mà nói rằng :
  - Mầy chịu y theo lời ta chăng ? Như chịu thì ta dung , bằng không thì ta quăng xuống lầu chết lập tức bây giờ .
  Tửu bảo sợ chết thất kinh thưa :
  - Xin ông tha cho tôi , tôi sẽ vâng lời ông .
  Vua liền để Tửu bảo xuống mỉm cười và nói :
  - Tao tha cho mày rồi đó , vậy phải vâng theo lời tao , dẫu Diệp Khánh Xương đến nói gì , thì có tao đây , mầy đừng sợ .
  Khi đó Tửu bảo không biết tính thể nào , nên phải đánh liều nhắm mắt tới đâu hay tới đó , bèn đem rượu và đồ ăn dọn ra cho vua và Nhựt Thanh dùng .
  Ðang lúc vua ăn uống , thì Tửu bảo lén cho người thông tin cho Diệp Công tử hay .
  Vua cũng không hay biết cứ việc ăn uống thỏa thuê .
  Nói về Diệp Khánh Xương là con Diệp Thiệu Hồng làm quan Ðề Ðốc , trấn tại Hải Biên Quan, Diệp Khánh Xương này rất là gian ác, ỷ thế uy quyền của cha, nên cướp ruộng đất của người, giựt vợ con thiên hạ, bắt gái tơ làm thê thiếp khắc bạc trăm họ, hãm hại thương khách, dữ hơn quân cường đạo, nên trong nhà mới giàu sang dường ấy .
  Diệp Thiệu Hồng thấy con dữ tợn như vậy lại lấy làm vui đẹp mười phần, mới nghị kế dùng hiệp ý cùng nhau, muôn dân ta thán .
  Bởi vậy nên mới có tiền bạc nhiều mà cất cái Hạnh Huê Lầu ấy , lại hiệp đảng nuôi quân hoang , đặng thiết kế hại người, mỗi ngày đều hiệp bọn tâm phúc bầy cáo lũ muông đến đó ăn uống toa rập mưu kế .
  Ngày ấy đang ngồi bàn luận cùng nhau , xảy thấy gia đinh giữ Hạnh Huê Lầu chạy về báo rằng :
  - Có hai người ở đâu không biết , đến Hạnh Huê Lầu biểu Tửu bảo phải dọn đồ ăn nội tiệc của Công tử sắm sửa đó cho chúng nó ăn .Tửu bảo không chịu dọn , chúng nó đòi đập chết Tửu Bảo , bây giờ chúng nó còn đang ngồi ăn uống với nhau tại tiệc , xin Công tử đến đó cho mau đặng trừ chúng nó .
  Công tử nổi giận như lửa đốt, tức thì truyền lệnh cho nội gia đinh, những quân sát nhân và bọn giáo đầu (1) hơn một trăm, đều cầm binh khí thẳng riết đến Hạnh Huê Lầu , rồi Công tử truyền lịnh cho quân ấy phân ra bao giữ từng dưới , cửa trước cửa sau , hễ nghe lịnh hô bắt thì bắt , nghe hô giết cứ giết , nếu ai để cho chúng nó chạy thoát thoát khỏi , thì người ấy có tội nặng .
  Dặn dò xong gã liền dắt tám tên giáo đầu thẳng tuốt lên trên từng lầu thứ ba , thấy một người ước chừng bốn mươi tuổi mày tằm , mắt phụng , oai phong lẫm liệt , tướng mạo khôi ngô , lại một đứa trẻ trạc chừng mười ba mười bốn tuổi , mắt tốt , mày xanh , tướng mạo coi tuấn tú , đang ngồi ăn uống tại bàn , còn Tửu bảo thì đứng hầu một bên coi bộ buồn rầu sợ sệt .
  Công tử cả nạt rằng :
  - Ðồ thất phu , thôn dã ở đâu mà dám tới đây làm oai, bức Tửu bảo ép nó dọn tiệc của ta sửa soạn mà ăn trước , chúng bây muốn chết mới động đến ta , chớ không nghe danh ta sao ? Mau nói tên ra đặng ta đưa chúng bây về âm phủ cho rồi . "
  Khi đó Tửu bảo thấy Công tử thì lật đật quì thưa rằng :
  - Tôi không chịu dọn , chúng nó một hai bức biểu tôi phải dọn ra cho chúng nó ăn , bằng không thì đánh chết , xin Công tử rộng lòng dung thứ .
  Nói rồi cúi đầu mọp dưới đất .
  Vua thấy công chuyện như vậy bèn vỗ tay cười lớn .

  Hồi Thứ nhì
  Hạnh Huê Lầu, quân gian bị giết,
  Hải Biên trấn, thần thánh cứu vua .

  Khi vua cùng Châu Nhựt Thanh đương ăn uống tại Hạnh Huê Lầu , thấy một lũ kéo lên như hùm , có một người đi trước , đầu rắn , mắt chuột , hình dạng khô ốm , tiếng như đồng la bể , chạy đến buông lời nói hỗn hào , và thấy Tửu bảo quì mọp kêu là Công tử , thì biết là Diệp Khánh Xương , vua thấy vậy vỗ tay cả cười mà nói :
  - Lão gia đây họ Cao tên Thiên Tứ , còn thằng này là con nuôi ta , tên là Châu Nhựt Thanh . Nay ta tình cờ đến lầu này thấy cảnh vật đẹp đẽ lại có tiệc dọn sẵn , thì ta hứng cảnh chơi một chút , như nhà ngươi biết thú vị cùng nhau chơi bời , thì ta chịu lỗi , rồi bồi thường cho , bằng ngươi buông lời hỗn hào không nghĩ , ắt là lũ bay chết tại đây không còn một đứa , chừng ấy mới biết tay ta .
  Diệp Khánh Xương nổi giận , mặt phừng phừng như lửa đốt liền hô :
  - Mau bắt cho ta .
  Mấy tên giáo đầu cầm binh khí chạy lên như dông , lúc đó vua tay không , bèn vác ghế ngồi đánh lại , sức mạnh vô cùng , mấy tên giáo đầu đều ngã lăn , Diệp Khánh Xương thấy thế cự không nổi , lật đật chạy vấp té , vua chạy lại nắm hai tay đưa lên , ai nấy thấy đều thất kinh , muốn áp lại cứu mà không kịp , vua liền quăng Khánh Xương xuống lầu như quăng trái tú cầu một thứ , rớt xuống giả sơn nát như tương , bọn ấy thấy vậy thất kinh , chạy về báo cho Ðề Ðốc hay .
  Còn mấy tên giáo đầu còn lại đều sợ không dám đánh nữa , lật đật chạy xuống bao giữ các cửa lầu không cho vua ra khỏi .
  Lúc ấy vua và Nhựt Thanh hiệp sức bắt trên lầu đánh xuống , mỗi từng đều bị ghế đứng cản trở , ra sức dẹp thì mười phần khí lực đã mệt hết ba , ra gần đến cửa thì thấy quân ngăn cản vô số , vua lượm đặng một cặp song kiếm , còn Nhựt Thanh thì được hai cây thước sắt .
  Lúc ấy hai người cũng như cọp thêm vây , ráng hết sức đánh chết có hơn vài mươi người , bởi lũ nó đông lắm , liều chết áp vây chặt cứng .
  Nói về Diệp Thiệu Hồng là Ðề Ðốc tại Hải Biên Quan đang chơi dỡn với hầu thiếp , xảy thấy hai tên quân chạy đến quì khóc mà báo rằng :
  - Diệp Công Tử đã bị hai tên cường nhân quăng xuống lầu nhằm giả sơn chết nát như tương .
  Diệp Thiệu Hồng nghe báo liền ngã chết giấc nơi ghế giao ỷ , mấy người hầu thiếp thất kinh , lật đật đem thuốc đổ một hồi mới tỉnh lại , liền hỏi tự sự trước sau , hai tên quân ấy thưa lại đầu đuôi cặn kẽ , và nói :
  - Hai tên cường đồ ấy bây gìơ còn bị quân ta ráng sức liều chết vây tại đó chưa ra khỏi , xin lão gia đem binh thêm , vây bắt mới đặng .
  Khi ấy Diệp Thiệu Hồng lòng như lửa đốt , ruột tợ kim châm , tức thì điểm hết binh mã ngũ đinh , tứ lý , bổn thân kéo đến Hạnh Huê Lầu , và truyền lịnh cho các sắc nhân dân ai bắt đặng sẽ trọng thưởng , rồi Diệp Thiệu Hồng lên trên cao coi đốc sức cho quân sĩ vào bắt , nhưng thấy có mòi cự không lại , còn hai tên hung đồ ấy thì gần vuột ra khỏi , bèn truyền lịnh cho quân sĩ lấy dây giăng mà bắt .
  Vua lúc ấy đương đánh , thấy binh kéo thêm đến đông lắm , biết có binh tiếp viện , thì biểu Nhựt Thanh ráng sức đánh chạy ra , rủi Nhựt Thanh bị dây vấp té xuống , vua lật đật chạy lại cứu , cũng bị vướng dây mà té , nhưng mà vua là đầu cổ muôn dân , nên có thần nhân ủng hộ , khi ấy chân long xuất hiện ra muôn đạo kim quang che đỡ trong mình , khí xung thấu đến Linh Tiêu Ðiện , nhằm lúc Ngọc Ðế ra chầu đương tra xét việc lành dữ trong nhân gian , xét đến Diệp Thiệu Hồng là quan Ðề Ðốc tại Hải Biên Quan , nguyên kiếp trước là con khỉ tu luyện đã ngàn năm , và con chuột ở Thái Hành Sơn tu đã tám trăm năm , hai con ấy có trần trần duyên làm cha con cùng nhau , nên cho đầu thai xuống hạ giới , đặng phò vua ngay thẳng , giúp nước thương dân , ai ngờ hai người đầu thai vào được nhà quan rồi , thì quên lời dặn trước , tàn hại muôn dân , gian tham sàm nịnh , không dữ nào mà chẳng làm , không gian nào khỏi phạm .
  Bởi vậy nên Thần Kỳ đã về tâu các việc ấy với Ngọc Ðế . Ngày ấy Ngọc Ðế tra xét đến chuyện ấy, thì vỗ ghế cả giận, xảy có quan Thủ Ðiện quì tâu rằng :
  - Cha con Diệp Thiệu Hồng dữ tợn dẫy đầy .
  Ngọc Ðế bèn truyền lịnh cho bổn xứ Thành Hoàng đem các Vị Thần và Thổ Ðịa đến bảo hộ đương kim Hoàng Ðế . Nguyên Thành Hoàng này khi trước làm quan Thái Thượng , huyện Gia Ðịnh, tên là Lục Gia Thơ ; khi mãn số , Ngọc Hoàng thấy chánh trực nên cho nhậm chức Thành Hoàng tại đó , từ khi đáo nhậm đến nay đã hơn một năm , lấy làm giận cha con họ Diệp về việc tham lam , tàn bạo , mà không nỡ trách phạt , cũng tưởng để cho chúng nó cải giữ làm lành cho tiêu trừ quấy trước , té ra chúng nó cũng cứ theo thói dữ làm hoài .
  Nay có lịnh Ngọc Ðế phán ra , liền truyền cho các thần Thổ Ðịa cùng văn võ Thần Binh đồng đến Hạnh Huê Lầu , gặp Diệp Thiệu Hồng đương khiến binh gia vây phủ , Thành Hoàng cả giận giơ tay chỉ ngay bụng của Diệp Thiệu Hồng . Khi ấy Diệp Thiệu Hồng phát đau bụng la lên một tiếng lớn té nhào xuống đất, những quân thủ hạ bầy muông, lũ cáo thấy vậy , bỏ việc vây bắt vua , liền chạy lại thấy Diệp Thiệu Hồng mặt mày xanh lét, máu trào ra hơn vài chén mà chết . Quân sĩ khiêng về phủ , tướng sĩ không biết cớ gì , đều kinh hãi ; còn cả thành nhân dân rùng rùng đến coi ; kẻ nói :
  - Tại tức mình mà chết .
  Người thì nói :
  - Bị tên người khuất mặt bắn .
  Còn mấy tay học hành thông thái lại nói :
  - Nay cha con đều chết phi mạng dường ấy , cũng bởi ngày trước làm điều gian ác , nên nay bị âm binh quở trách mà đền oan báo , như vậy mới phỉ lòng mọi người ao ước .
  Cùng nhau đàm phán và nghị luận , rồi ai về nhà nấy .
  Nói về vua khi bị vấp dây té dưới đất liền lồm cồm đứng dậy chạy lại đỡ Nhựt Thanh lên , thì thấy quân dân đều cuốn dây chạy tán loạn hết, lại nghe rằng :
  - Diệp Ðô Ðốc bị hộc máu mà chết .
  Vua nói với Nhựt Thanh rằng :
  - Nếu người dữ mà không bị trời haị thì cũng bị quỉ thần giết . Nay tuy đã chết rồi cũng phải xử lục thi (1) thì mới vừa lòng thiên hạ .
  Khi đương nói chuyện xảy thấy Nghiêm Linh là người chủ tiệm vua gởi hành lý đó chạy đến mồ hôi ướt đẫm áo , thở hổn hển mà nói rằng :
  - Tôi nghe người ta đồn nói quan khách bị vây , tôi sợ có việc chẳng lành, nên chạy đến thăm .
  Vua thấy Nghiêm Linh thì cả mừng, rồi vua và Châu Nhựt Thanh cùng Nghiêm Linh đều trở lại chỗ trú ngụ, vua vào phòng lấy giấy hoa tiên thảo một tờ chiếu mà phong lại .
  Khi ấy Nhựt Thanh thưa cùng vua rằng :
  -Diệp gian thần tuy là chết rồi , xong còn sợ nó là quan lớn của triều đình , nếu chúng nó toa rập chạy tờ cáo về kinh ắt không khỏi tội , xin cha phải tính trước .
  Vua nói :
  - Con hãy yên lòng , để mặc cha tính , không can gì đâu . Rồi kêu Nghiêm Linh lại dặn nhỏ rằng :
  - Phiền nhà ngươi đem tờ này đến kinh thành vào phủ quan Ðại Học Sĩ lưu Dung , nói có thánh chỉ thì sẽ có người rước ngươi . Khi ấy ngươi hãy thuật sự tích các việc cho rõ ràng , và biểu phải mau mau y chiếu chỉ , hãy cẩn thận chớ khá tiết lậu mà hư việc của ta .
  Lúc ấy Châu Nhựt Thanh và Nghiêm Linh mới biết là vua , thì nữa mừng nữa sợ , rồi Nghiêm linh quì xuống lạy mà xưng rằng tử tội , vua dạy chớ khá nói lớn , phải đi mau lập tức .
  Nghiêm Linh yên lòng , vưng chỉ ra đi .
  Nói về Lưu Dung đang ngồi trong phủ , xảy có quân vào báo rằng :
  -Có người đem thánh chỉ có việc cơ mật .
  Liền thất kinh ra rước Nghiêm Linh vào , rồi lập hương án mà đọc chỉ :
  -Trẫm xuống Giang nam chơi ; đi vừa đến Hải Biên Quan , ghé chơi tại Hạnh huê Lầu . Gặp thằng Diệp Khánh Xương nó khi dễ trẫm , bị trẫm đánh chết ; cha nó là Diệp Thiệu Hồng làm Ðề Ðốc , đem binh vây bắt trẫm , may trời làm cho nó thổ huyết cũng chết luôn . Xét lại bình nhựt cha con chúng nó làm nhiều điều hung ác ; nhơn dân tại Hải Biên quan chịu nhiều khổ sở . Lưu khanh khá nghe chiếu trẫm , dạy quan Cửu Môn Ðề Ðốc điểm tam quân đến lục thi cha con Diệp thị và bắt tôn tộc Thiệu Hồng y luật chém đầu cho yên lòng dân chúng . Chiếu như có đến khanh khá vâng lời .
  Lưu Dung đọc chiếu xong rồi cả kinh lật đật đem chiếu chỉ đọc cho quan Cửu Môn Ðề Ðốc là Nhạn Như Lâm nghe , xong liền điểm mười tám tên thị vệ và ba ngàn quân ngự lâm , kéo riết đến Hải Biên Quan ra mắt Thiên tử .
  Vua bèn dạy Nhan Như Lâm đem thây cha con Diệp Thiệu Hồng xử lục thi và bắt dòng họ cả thảy đem chém hết .
  Lúc hành hình , nhơn dân đều vui mừng , rồi cho đòi quan Ðề Ðốc Sơn Tây là Khiêu văn Thăng về thế tại Hải Biên Quan , còn gia sản của Diệp Thiệu hồng thì giao cho Nhạn Như Lâm giải về kinh sư , rồi ban thưởng cho Châu Nhựt thanh , Nghiêm linh và dạy đem đồ hành lý , rồi vua cùng Châu Nhựt Thanh từ biệt các quan , nhắm Giang nam thẳng đến .
  Ði đường nhân lúc mát trời , non xanh nước biết , cảnh tốt , hoa thơm , nhà cửa đông đảo , nhơn dân vui vẽ , cảnh tượng thái bình ; sớm đi , tối nghĩ .
  Ngày kia đi đến mé sông lớn , trời vừa tối , bèn vào tiệm ngủ . Rạng ngày , vua và Châu Nhựt Thanh xuống ghe đi , thấy chủ ghe cầm sổ bắt từ trước mũi góp tiền mỗi người đến sau lái , lại nghe bộ hành dặn chủ ghe phải thành tâm van vái cho bình an . Vua không hiểu cớ gì , lấy làm lạ , bền hỏi chuyện chi vậy ?
  Có một người kia đáp rằng :
  -Quan khách chưa rõ phong tục nơi đây . Nguyên chổ sông này , cách đây chừng vài dậm có một tòa thạch sơn , miễu Lão Ma Thần rất linh hiển , bất kỳ là quan thiên , thương bộ gì , nếu muốn đi qua sông , thì phải sắm heo , dê , rượu thịt đến miễu ấy cúng tế vái van thì qua sông mới được bình an , bằng không thì dẩu cho trời thanh biển lặng đi nữa , ghe qua gần đến bờ rồi , cũng khiến cho thiên am địa hôn , nổi cơn giông gió sóng ba đào , làm cho ghe phải chìm , người chết từ thuở nay như vậy đó . Thôi để lát nữa ghe đến miễu , quan khách phải theo chúng tôi lên đó van vái , rồi đi mới bình an .
  Vua cười và nói rằng :
  -Bọn ngươi đừng có làm vậy uổng phí tiền , hãy yên lòng thả ghe qua đi , như đến giữa sông Lão Ma Thần có làm chuyện gì , thì ta sẳn có linh phù của dị nhơn truyền dạy đây , chẳng những là sóng gió của Lão ma Thần , dẫu cho Tứ Hải long Vương cũng chẳng dám nghịch chỉ ta nữa .
  Các người bộ hành nghe đều nói rằng :
  -Như quan khách không đủ bạc , để chúng tôi chịu dùm cho hai người cũng đặng , chớ không phải chuyện chơi đâu , chớ chi người làm thì người chịu thì không nói gì , ngặt là hại lây cho đến hai mươi người dưới ghe thì lấy làm tội nghiệp .
  Vua biết mấy người không nghe lời , bền sanh ra một kế , liền thò tay vô áo lót mồ hôi , lấy ra một hạt Tị Thủy Châu (Nguyên áo có năm hột nút bằng bửu châu , kim mộc , thủy , hỏa , thổ , dầu đao binh nước lửa cũng không làm hại đặng ) rồi nói với mấy người bộ hành rằng :
  -Nếu không tin , để ta niệm chú rồi phân hai đường nước ra cho mà coi .
  Các người nói :
  -Vậy thì chúng tôi mới tin cho . Nói rồi đều xúm lại coi .
  Vua lấy hạt nút bửu châu , cầm trong tay giả bộ niệm chú , rồi thò tay dưới nước vạch ra một cái , tức thì có một đạo bạch quang xẹt ra xưống đáy nước , nước vẹt ra ước chừng vài trượng , mấy người ấy đều khen rằng giỏi . Rồi vua lấy tay lên , thì nước cũng y hườn lại như củ .
  Khi ấy chủ ghe đem tiền bạc đã đóng góp trước đó trả lại cho khách bộ hành . Khi ấy hàng hóa chở xong xuôi rồi liền lui ghe , nước xuôi gió xuôi ghe đi mau như tên , đến miễu Lão Ma Thần thấy trên miễu hương khói mịt mù , tiếng chiêng trống vang tai còn thân trên miễu , đoàn ghe đậu có hơn trăm chiếc , có một chiếc ghe có vua đi là đi thẳng mà thôi , đoàn ghe đậu đó đều chỉ trỏ nói :
  -Chiếc ghe này thật là gan quá không sợ chết .
  Lúc ấy trời êm biển lặng , ghe đến giữa sông thình lình phát lên một trận giông , sóng gió nổi ba đào , ghe nhồi lắc , bườm bọc gió hạ xuống không đặng , ghe bị sóng phủ ướt loi ngoi , khách bộ hành thất kinh , hối vua họa phù cho mau , ai ai đều nói :
  -Ấy là Lão Ma Thần linh hiển đó , nếu chậm trể ắt lũ ta vào bụng cá , xương tan giòng sông chớ không khỏi .
  Vua nghe nói thì nghĩ rằng :
  -Thuở trước vua Ðường Thái Tông lúc quá hải chinh Ðông cũng có Long Vương lại chầu , sóng gió nổi ầm ầm như vầy mà ngài viết hai chữ "miễn triều" thì sóng gió đều lặng , nay ta đây cũng tưởng chắc là nhu vậy , chớ không phải Lão Ma Thần nào . Bèn vẻ hai chữ "miễn triều" giả đò như thư phù , rồi khiến Nhựt Thanh đem trước mũi ghe thả xuồng dưới nước , trong giây phút quả trời thanh biển tịnh , sóng lặn , gió tan , các thương khách thấy linh nghiệm như vậy , đều cả mừng xúm nhau lạy tạ .
  nguyên khi thấy hai chữ của vua xuống , thì Lão Ma Thần không dám làm sóng gió nữa , mới bình tịnh , còn các người bộ hành lại khỏi phí tiền vô ích nữa , khi ghe đến bờ , bộ hành lên hết rồi Châu nhựt Thanh mướn một chiếc ghe nhỏ đi cùng vua dọc theo mé biển , thấy nhà cửa nguy nga , dưới sông đủ các thứ ghe tinh xảo , chiếc đua bơi , chiếc buôn bán , chiếc thì thổi tiêu đánh nhạc , chiếc lại xướng ca , nghe liền không dứt , sinh huỳnh từ khúc , đều thuộc nam âm , phụ nữ nam nhơn , mặc tình gấm nhiễu . Khi ấy đến bến trả tiền ghe rồi , Nhựt Thanh mang đồ hành lý theo vua lên bờ , thấy đường xá , chợ búa sạch sẽ , có nhiều bia đề những tên trung thần , liệt phụ , hiếu tử , nghĩa sĩ để răn đời . Thật là đẹp đẻ , đất Nam kinh xem khôn cùng , bỗng đâu có một người lầm lủi đi xốc tới đụng vào bụng vua và đạp nhằm giày lấm bết , lật đật cung tay xin lổi , mặt mày buồn bực , coi bộ có việc đi gấp rút .
  Vua cản lại hõi rằng :
  -Ngươi có việc chi can hệ hãy nói cho ta biết .
  Người ấy trả lời rằng ;
  -Tôi vô tâm lở đạp nhằm chơn đại nhơn , không phải do tôi dám khi dễ , xin đại nhơn buông tha cho tôi đi lo việc đại sự , cầu cứu mạng , nếu trể thì phải khốn .
  Vua nói :
  -Nguyên sự tích làm sao , hãy nói cho ta rõ , họa may ta có thể giúp chút đỉnh gì chăng ?
  Người ấy nghe nói cả mừng và nói :
  -Tôi nghe tiếng nói và tướng mạo ông không phải tầm thường , xin cho tôi biết cao tánh đại danh , và ở đâu mà đến đây có việc chi ?
  Vua rằng :
  -Ta họ Cao tên Thiên tứ , ở Bắc kinh , làm quan Quân Cơ Vụ sự trong phủ Lưu Dung , nghe đồn phong cảnh Nam Kinh vui vẽ nên đến chơi , còn ngưòi này là con nuôi ta tên Châu Nhựt Thanh . Vậy ngươi có việc chi hãy nói cho ta nghe thử .
  Người ấy nghe nói liền vổ tay cả mừng .
  Thiệt là :
  Ðạp giày quan khách nguyên không biết ,
  Thác mộng thần nhơn thật chẳng sai.
  Người ấy mừng và nói rằng :
  -Tôi vưng lời anh tôi đi tìm đại hiền , may gặp ở đây , số cháu tôi may khỏi tai nạn , Tôi tên Trần Ðăng , còn anh tôi là Trần Thanh , thuở nay ở xứ này cũng có hằng sản chút đỉnh , đều không có con trai , anh tôi có một đứa con gái tên Trần Tố Xuân tuổi vừa mười sáu , đã hứa gã cho con họ Tiêu , gần đến ngày cưới , rủi bị yêu ma mười phần chắc chết , cả nhà đều kinh hải , đã có rước một đạo sĩ mà không trừ đặng , và một ông hòa thượng tụng kinh cũng không giãm , thời may đêm hôm qua anh tôi nằm chiêm bao thấy Kim Giáp thần nhơn dạy rằng :
  -Ngày mai hãy đón người ở Bắc Kinh tên là cao Thiên Tứ lão gia và một công tử tên là Châu nhựt Thanh , hai người ấy có phép thần thông trừ yêu quái cứu con ngươi được , nếu thất cơ hội thì con ngươi không còn , nên anh tôi sai tôi đi đón rước , may gặp đây thật là lời thần nhơn mách bảo ứng nghiệm , thật là tam sanh hữu hạnh . Vậy xin hai vị đại hiền lấy lòng lành , rộng ra phép tắc , cứu mạng cháu tôi , thời anh em tôi sẽ đền ơn ba ngàn lượng bạc và một trăm hột minh châu .


  Hồi Thứ Ba
  Trừ yêu quái , Châu lang đặng vợ
  Bị bạc giả , Trương phụ mình.

  Nói về Trần Ðăng đem hết các việc thần nhơn mách bảo nói lại cho vua nghe và nói :
  - Nay may tôi gặp đặng quới nhơn , xin quới nhơn lấy lòng từ bi , ra ơn cứu cháu tôi cũng bằng lập năm bảy kiển chùa , chẳng phải là nhờ ơn cứu đặng sống mà thôi , anh em tôi cũng cám ơn đức vô cùng nữa .
  Nói rồi cứ việc lạy hoài không thôi .
  Vua lật đật đở vậy mà nói rằng :
  - Không dối chi Trần huynh , vì tôi không học phù phép , thì biết thể nào mà trừ yêu quaí cho đặng . Chớ chi nếu là con người , dẩu mình đồng da sắt , mãnh hổ , giao long , võ nghệ bực nào đi nữa , thì ta cũng trừ đặng . Còn như yêu ma , quỉ mị cùng như máy móc không hình tượng , nó thấy mình còn mình không thấy nó , dầu cho sức mạnh thể nào đi nữa cũng không làm gì đặng , thôi ngươi hãy đi tìm người khác kẻo để lâu mà hư việc .
  Trần nhị viên ngoại nghe nói nghĩ thầm rằng :
  - Vua chối từ không chịu , nên đổ mồ hôi ướt áo , hai hàng nước mắt dầm dề , quì mọp dưới đất mà khẩn cầu rằng :
  - Nay đã có thần nhơn mách bảo , quới nhơn rõ ràng không sai , còn đi rước ai cho hơn nữa bây giờ , nếu không chịu cứu thì có chết tôi cũng theo nhị vị mà thôi .
  Nói rồi quì mọp dưới đất mà khóc .
  Lúc ấy người đi theo Trần Ðăng chạy về báo cho đại viên ngoại là Trần Thanh hay lập tức , Trần Thanh bổn thân đẩy hai cái kiệu đến đó quì xuống khẩn cầu rất nên chí thiết , khi ấy những người đi đường đều xúm lại coi không biết ý gì , còn vua thì tay đở hai người ấy dậy , trong lòng thì kiếm điều nói tháo đặng đi cho khỏi ; không dè Châu Nhựt Thanh tánh còn con nít , chưa hiễu việc yêu ma ra thể nào , thấy người cầu lụy lắm như vậy , thì đem lòng thương ma sa nước mắt , và thưa rằng :
  - Xin cha hãy rộng lòng cứu giúp kẻ bị nguy hiểm , đến đó xem thử dường bao ,họa may cứu đặng chăng , kẻo để người bi lụy lắm vậy không nở .
  Hai người nghe nói lật đật đứng dậy , vui mừng mà nói rằng :
  - Lịnh lang đã bằng lòng , xin quới nhơn chớ chối từ tội nghiệp .
  Hai người bèn phò vua và Nhựt Thanh lên kiệu , rồi vẹt người đứng coi ra chạy riết về nhà , tại thính đường làm một cách rất trọng hậu .
  Vua nói :
  - Thật là ta không biết cách bắt yêu ra thể nào , nhưng mà thấy ngươi có lòng khẩn cầu quá , và con ta tại lở hưúa lời , vẫy ta cũng liều mình mà giúp . Như bắt đặng , ấy là phúc đức cho ngươi , bằng không xin chớ chê cười . Vậy chứ bây giờ yêu quái hiện ở tại đâu , đặng ta ra tay coi thử ?
  Trần Thanh nói :
  -Trời còn sớm nó chưa về , còn con gái tôi ở tại sau vườn bông mẫu đơn , xin đại nhơn dùng trà rượu nghĩ ngơi cho khỏe rồi sẽ hay .
  Vua nói :
  - Vậy thời phải dời lịnh ái đi chổ khác rồi dọn một tiệc rượu tại Mẫu đơn đình chổ lịnh ái nằm đó đặng ta uống rượu mà đợi yêu quái đến ta sẽ dùng kế mà bắt .
  Trần Thanh thưa rằng :
  -Chẳng hay đại hiền muốn dùng vật chi mà bắt yêu , xin nói cho tôi biết đặng lo sắm trước .
  Vua nói :
  -Hãy sắm một cây thiết côn đặng làm khí giới , và lựa vài mươi người cho mạnh dạn để theo con ta , như có yêu đến thì ở sau gióng chiên đánh trống , đốt pháo , và la lên cho lớn tiếng đặng trợ oai , còn trong nhà bốn phía phải đốt đèn cho sáng , ở ngoài đốt đèn pha ly cho nhiều , phòng khi yêu khí về , có giông lớn thì khỏi bị tắt đèn , vì âm khí thấy dương khí phải sợ , và xông thuốc bùa lên cho kỵ tà yêu , còn người nào nhát thì đừng cho ở đó .
  Anh em Trần thị dạy trong nhà sắm sửa đủ đồ , và dọn một tiệc rượu sau vườn rồi hai anh em ngồi đải vua và Nhựt Thanh , lúc đó đương giờ mùi , bốn người uống rượu cùng nhau cho đến tối , vua cũng có ý say , bèn dùng cơm tối , rồi tiệc hết , lại dọn ra một tiệc rượu khác , uống rượu chơi cầm chừng , đặng đợi yêu đến . Ðang lúc trăng tỏ , sao thưa trời thanh , đêm lặng , bốn người ra dạo cảnh xem trăng , vừa lúc canh ba , xảy thấy phía Ðông một lùm mây đen bay đến giữa sân , giây lâu nổi lên một trận cuồng phong , thiên hôn địa ám , cát đá bay dậy , mọi người đều nói :
  -Nó đã đến rồi đó , núp lại đàng sau .
  Vua ngó lên thấy trên mây xẹt xuống một người đạo gia , ước chừng ba mươi tuổi , mặt trắng , không râu , mặc áo lam bào , đội mão cân đai , đi giày vân lý , lưng buộc dây tơ , mình đeo gươm vắn , tay cầm phất trần , bươn bươn bước đến sân hỏi rằng :
  -Ai dám đến đây uống rượu , phá tịnh thất và ngăn trở việc giai kỳ của ta ?
  Vua cất tiếng mắng rằng :
  -Ðồ giả đạo ở xứ nào mà dám đến đây hóa yêu quỉ ô dâm con gái người , không kiêng phép nước , tự thị chước yêu , cả gan làm quấy , tội chẳng nên tha , nếu nghe lời ta , bỏ tà qui chánh , các lỗi đều thôi , bằng chẳng nghe sẽ có phép ngủ lôi oanh đánh xuống , hườn phục nguyên hình , bỏ vào địa ngục , uổng công phu tu luyện lâu năm , nay vì sắc dục , bỏ hết công trình trôi theo giòng nước , chẳng là uổng lắm , ngươi khá liệu toan , chớ để ngày sau mà tiếc .
  Ðạo gia nghe nói cả ré lên một tiếng mà nói rằng :
  -Mầy thật lớn gan , muốn quản việc ta , tưởng khi mầy số chết mới dám đến đây , vốn ta cùng nàng Trần Tố Xuân có phần túc thế nhơn duyên , bởi vậy nó có rước những thầy cao tăng , đạo sĩ thần thông quảng đại còn không làm chi ta nổi , huống gì ngươi tài cán chi dám đến đây chịu chết , ngươi muốn tỷ thí cùng ta , hãy xưng tên họ đi .
  Vua nghe nói nổi nóng khí xung ngươn đẩu , đạo núi lở sông , nạt lên như sấm mà nói rằng :
  -Ta là Cao Thiên Tứ nếu không chặc mầy ra hai khúc ắt chẳng biết sức ta .
  Nói rồi liền hươi thiết côn nhắm ngay đầu đạo gia đánh xuống ; đạo gia rút gươm đở , đánh được vài hiệp , vua hăng sức dùng hết chổ hay , thiết côn đánh như tuyết che trùm dưới cây lão thọ cứng cỏi , bốn phía gió không qua , mưa chẳng lọt , hào quang hiện ra chỉ thẳng vaô mặt yệu đạo , còn ngoài thì quân la ó , chiêng trống đánh rùm tai , một bên thì Châu Nhựt Thanh đốc thúc thủ hạ đốt pháo và đánh chương hoa đồng vào trong mặt yêu . Yêu đạo dùng đao vắn , gặp phải thiết côn dài , đánh sao cho lại , còn đường thiết côn của vua là thần xuất quỉ nhập biến hóa vô cùng , yêu đạo đánh không lại , liền chạy , cả kêu rằng :
  -Chớ khá theo ta làm chi .
  Vua cứ việc theo mãi , các thủ hạ lại rượt theo gấp lắm .
  Khi ấy yêu đạo hiện nguyên hình , mình cao dư một trượng , lưng lớn hai vừng , đầu mọc lông đỏ , mặt xanh có nanh co vút , mắt như lục lạc , mình mọc những vảy , hả miệng đỏ lòm , giương vấu ra nhắm mặt vua vấu xuống . Khi ấy vua thất kinh , tam hồn bay mất , thất phách bay xa , liền nổ lên một tiếng , hiện ra một con rồng vàng năm móng đón trước mặt yêu ; khi ấy yêu biết là thiên tử , bèn hóa ra một trận thanh phong bay mất , để lại một bài thơ .
  Nhựt Thanh và các người thủ hạ chạy đến lượm đặng dưng cho vua , đem về giữa tiệc giở ra thấy bài thơ như vầy :
  Trời đà trước định mối oan ương
  Chẳng phải chàng Tiêu nghĩa vấn vương
  Thái Bạch Kim Tinh lời dặn bảo
  Duyên nầy khá sánh với Châu lang
  Khi ấy anh em viên ngoại nghe vua đọc thơ rồi , liền vổ tay lên trán mà nói :
  -Vậy thì con gái tôi không duyên nợ gì với Tiêu thị , thật là sánh với công tử , nên thần nhơn chỉ rõ ràng , chẳng biết lịnh ân công có bằng lòng không ? Như đành thì tôi xin cùng ân công kết nghĩa Châu trần , vầy duyên qua các .
  Vua đáp rằng :
  -Như vậy rất tốt , nhưng mà lộ đồ lữ thú , không biết lấy chi đặng làm phải .
  Rồi thò tay vào trong áo nhỏ lấy ra một hột minh châu , trao cho Trần viên ngoại để làm lễ sính , Trần Thanh liền lấy rồi đặt bàn giữa trời , lạy tạ Thái Bạch kim Tinh đền ơn chỉ bảo , rồi thỉnh vua và Nhự Thanh vào [phòng yên nghĩ . Khi ấy hai anh em Trần thị vào nhà trong thuật hết các công chuyện cho Viện Quân và Tố Xuân nghe , thì hai mẹ con đều vui mừng , sáng ngày Trần thanh dạy người trong nhà sửa soạn tiệc đám cưới . (Nguyên nàng Tố Xuân nầy khi trước có hứa gả cho Tiêu thị mà khi bị yêu ma phá hoại , thì viên ngoại có rao nếu ai cứu đặng thì gả làm vợ , họ Tiêu cũng bằng lòng làm vậy , nên nay tính gã không cần phải nói đến Tiêu thị nữa ) .
  Trần Thanh hỏi :
  -Chẳng hay lệnh lang đã đặng bao nhiêu tuổi ?
  Vua nói :
  -Nhựt Thanh mười lăm tuổi .
  Còn nàng Tố Xuân mười sáu tuổi , bèn rước thầy coi ngày cưới . Thầy coi đặng ngày mai giờ dần ; ngày ấy cho mời thân tộc dọn một chổ tân nhơn ngọa phòng tại Mẫu đơn đình rất nên hoa mỹ . Vì hai anh em giàu có mà chỉ có một đứa con gái đó thôi , lại mang ơn Nhựt Thanh , còn Thái Bạch Kim Tinh thì làm mai , thì chắc ngày sau cũng vinh hiển , nên lấy bạc vàng dọn chổ riêng cho vợ chồng Tố Xuân tốt vô giá .Ðến ngày các thân bằng cố hữu đều đi lễ hạ sanh tiêu . Cổ nhạc động phòng huê chúc , thật là tài tử giai nhân .
  Vua và viên ngoại lấy làm đẹp dạ . Ở đó đạng ba ngày , vua bèn nói với anh em Trần thị rằng :
  -Ta mắc việc quan ở lâu không đặng , vậy mai nầy ta sẽ lên đường , rồi ngày sau trở lại .
  Có bài thơ rằng :
  Trừ yêu nhờ bởi có thần nhơn
  Lại khiến Châu lang đặng kết thân
  Quỉ quyệt nhơn sơn đành bị bại
  Trình thanh Trương phụ được nhờ ơn
  Người lành há dễ lầm tay quỉ
  Lòng dữ đâu che được mặt thần
  Mới biết xưa nay đều có trả
  Ðạo trời sau trước cũng đều cân
  Rạng ngày vua dạy Nhựt Thanh lạy tạ mà người trong nhà đưa đón đều buồn . Vua cùng Nhựt Thanh ra khỏi xứ hải Thanh , ngày kia trời gần tối đi đến mé biển , thấy cây cối mịt mù , tiếng sóng bủa ầm ầm , xảy thấy một người đàn bà có chửa , ẳm một đứa nhỏ chừng giáp năm , lại dắt hai đứa nữa chừng năm tuổi đập tay dậm chân kêu trời than khóc rất là thảm thiết , coi bộ muốn nhảy xuống sông tự vận , vua lật đật cản lại , thì người đàn bà ấy mắng vua và nói :
  -Ta không phải bà con quen lớn chi với ngươi , lại gái trai chẳng phép lại gần nhau , sao ngươi dám ngăn cản ta một cách vô lễ như vậy?
  Vua Càn long đáp rràng :
  -Lời tục có nói : Cứu ngưòi sống hơn đống vàng , ta thấy ngươi muốn tự vận , ắt có oan ức chi nên ta mới cản lại , vậy hãy nói hết đầu đuôi cho ta rõ , hoặc may ta cứu đặng , thi mấy đứa nhỏ nầy cũng khỏi bị hại , sao ngươi lại dám mắng ta ?
  Ngươì đàn bà kia nói :
  -Việc oan ức tôi kể sao cho xiết , may có vua mới giải đặng , chớ nói cho người nghe cũng không có ích gì.
  Vua nói :
  -Ta là cao Thiên tứ làm Biện Lý Quân Vụ của quan Tể Tướng Lưu Dung , ngươi hãy nói hết cho ta nghe , có lẻ cứu đặng .
  Người đàn bà nghe nói , liền muốn tỏ bày tâm sự của mình , nhưng mà nước mắt tuôn ra như mưa , tức tưởi nói không ra tiếng ; vua an ủi rằng :
  -Ngươi hãy bớt khóc , thủng thẳng kể hết gốc ngọn cho ta nghe .
  Người đàn bà vừa khóc vừa nói :
  -Tôi họ Cao vợ của trương Quế Phương ở tại xứ nầy , nguyên chồng tôi có nghề bán gà , ngày trước Tân Khoa Hàn Lâm là Khu Nhơn Sơn ăn đầy tháng cho con , có mua của chồng tôi một tạ gà giá mười lượng bạc , người đem bạc giả mà trả , chồng tôi không gnhe , ra việc tranh đấu , người lại xúi gia đinh bắt chồng tôi đem đến huyện Kim Thành làm án bạch nhựt hành thích , xử về tội chết , còn đang giam tại khám , rồi lại bắt tôi đem bán cho nhà đĩ , bởi thế bức như vậy ,nên tôi dắt xcon ra liều mình cho tròn trinh tiết , xin quan khách đem lòng thương , cứu giúp vợ chồng tôi , ơn ấy muôn kiếp không dám quên .
  Vua nghe cả giận nói :
  -Nay ta có việc ở lâu không đặng , ta cho ngươi một trăm lượng bạc đây , hãy đem đến nhà Kim nhơn Sơn , lấy lời thuận lẻ êm năn nĩ với nó mà chuộc chồng ngươi về.


  Hồi 4
  Bắt Nhơn Sơn , muợn thế giải vây
  Giết Tri Phủ , đặng trừ đảng nịnh

  Mấy người giáo đầu kéo thẳng vào thơ phòng vây bắt vua, vua bèn lấy ghế ngồi vừa đánh và đở, đánh một người té xuống, vua giựt đặng cặp đao, đánh giết hơn mười mấy người , nhưng mà cửa đóng chắc, lại gia đinh liều mạng vây phủ nên ra không đặng, khi ấy vua nghĩ ai rằng :
  - Hồi trước Quan Vân Trường đơn đao phó hội, bắt Lỗ Túc cặp theo mới giải đặng trùng vây , nay ta bắt chước làm theo . Bèn đánh quân gia đinh dang ra, vua nhảy tới bắt Khu Nhơn Sơn cặp bên tay tả, rồi lấy đao thọc trên đầu .
  Lúc ấy Nhơn Sơn hồn phách bay mất, cả kêu xin dung tánh mạng.
  Vua nạt lớn rằng :
  - Ðồ cẩu loại, như muốn khỏi chết phải biểu gia đinh lui ra, và mở cửa đưa ta ra , ta sẽ tha, bằng không thì sẻ giết mầy trước rồi kế lủ nó.
  Khu Nhơn Sơn lật đật kêu gia đinh biểu phải lui và mở cửa đưa Cao lão gia ra.
  Gia đinh đều vưng lời mở cửa và không ngăn cản nữa.
  Vua chậm chậm từ thơ phòng ra khỏi cửa, muốn tha Nhơn Sơn rồi nghĩ lại nếu buông ra thì cả lủ nó theo nửa ắt là khó đi , bèn kéo riết đến huyện Kim Thành.
  Khi ấy Nhơn Sơn kêu cứu mà gia đinh đều không dám lại gần, còn trăm họ muôn dân đều mừng, niệm Phật nói :
  - Người ác ngày nay gặp như vậy mới đáng kiếp !
  Vua vào đến nha môn, tay đánh trống, miệng kêu rằng :
  - Có việc oan ức !
  Quan Huyện thăng đường cho đòi hai người vào hỏi :
  - Việc gì oan ức hãy bẩm cho ta biết .
  Khu Nhơn Sơn bị kéo mệt hết hơi, nói không đặng. Vua liền nói :
  - Khu Nhơn Sơn đúc bạc giả , ỷ thế hiếp cô, Trương Quế Phương có bán cho nó một lạng vàng , nó đem bạc giả mà trả, Quế Phương không chịu lấy, nó lại vu cho người là tội bạch nhựt trì đao hành thích, lại đem vợ con người mà bán cho nhà đĩ . Nên vợ con Quế Phương nhảy xuống sông tự vận. Ta thấy tội nghiệp tiếp cứu hỏi và cho một trăm lượng bạc biểu mẹ Quế Phượng là Ðỗ thị đem đến nhà nó xin chuộc Quế Phượng và huề việc ấy. Ai dè nó là người lang tâm cẩu hạnh, lấy bạc thiệt; đỗi bạc giã lại. Ðỗ thị bèn chạy về kêu trời than khóc, ta thấy vậy cầm lòng không đậu nên mới đến nhà nó lấy lời ngon tiếng ngọt mà nói với nó, nó lại ăn nói vô lễ, đòi mười muôn lượng bạc mới chịu, ta lấy lời phải nói lại cho nó nghe, nó lại xúi hơn ba trăm gia đinh đầu cầm binh khí áp lại vây bắt ta, ta túng thế nên phải bắt nó làm thế thoát thân mà đem nó đến đây. Xin quan Huyện lấy việc công bình, vì dân mà trừ hại .
  Khu nhơn Sơn lúc ấy vừa khóc, vừa bước tới xá quan huyện mà thưa rằng :
  - Cao Thiên Tứ nầy là người cường đạo ở Hải Dương , chiêu tập côn đồ, đến muốn ăn cướp tôi , bị tôi biết trước, sợ tôi nên vu oan cho tôi rằng đúc bạc giả, nó lại bức hại mạng dân, muôn trông huyện đường đại độ, xét lại cho kỹ vì dân lành cứu giúp tôi thật là ơn trọng.
  Vua lại đem một trăm lượng bạc giả Nhơn Sơn tráo đó, trình giữa án đường xin quan Huyệt minh nghiệm, và xin quan Huyện cho người đến xét nhà Nhơn Sơn lập tức. Nếu có cáo gian xin chịu phản tội. Tri huyện nầy tuy là thanh liêm yếu ớt xử việc không rành, khi nghe lại người nói thì cũng biết Khu Nhơn Sơn là người hay làm việc phi phép, ỷ thế hiếp cô ; gian hùng tàn bạo, lại nghe Tri Phũ là anh em thiết nghĩa với Nhơn Sơn, còn mình thì !ám quan nhỏ, lại thấy Cao Thiên Tứ là người đường đường , diện mạo lại can đởm, không biết xử lẽ nào, bèn giải hai nguời đến phủ .
  Hồ Tri Phũ lên án đường đòi hai đàng đến hỏi lếu láo , không rỏ hắc bạch gì hết, rồi tha Nhơn Sơn về , vỗ ghế thộp bàn, ra oai quở nạt.
  Vua cả giận mắng rằng :
  - Ðồ cẩu quan, đáng lẻ ăn bỗng lộc triều đình, phải vì dân giúp nước, lẻ nào trọng án như vậy mà lại thông đồng tác tệ, tàn hại nhơn dân, như vậy, đấng xử tội gì, chết trước mặt mà chưa biết, sao lại dám quở ta ?
  Hồ tri phủ bị mắng, tam tiêu đều lữa dậy, thất khiếu thảy xung lên, dạy thủ hạ đem ra đánh một trăm, nha dịch vâng lệnh áp lại bắt, vua đánh đấu té tăn ra hơn một trượng, không ai dám vô nữa, Tri phủ lật đật muốn chạy bị Vua một đạp té dưới đất, Tri phủ kêu cứu, vua dùng sức đạp trên lưng một cái mạnh, cữu khiếu đều ra huyết mà chết .
  Nha dịch chạy phi báo cho quan Ðài Hiếu hay , nguyên quan Ðài Hiếu nầy họ Huỳnh tên Ðắc Thắng, tên chữ là Bắc Thần người đất Hà Nam , Trường Sa, em là Huỳnh Hữu Thắng đồng ở một nhà. Khi nghe báo có người đánh chết Tri Phủ tại án đường, lập tức chạy tới cho quan Du Phủ Kim Bình điểm binh ngăn giử các cửa thành, và sai hết gia dịch đón các nẻo yếu lộ mà bắt.

  Có bài thơ rằng :
  Ỷ thế Nhơn Sơn rất dữ thay
  Ðáo đầu mới thấy họa ngày nay
  Thông đồng tội đến Hồ tri phủ
  Chớ trách trời cao với đất dày
  Nói về khi vua đạp chết Tri Phủ rồi chạy ra sau công đường lấy được một dại đao, liền trở ra cho án đường chặt Hồ tri phủ ra làm hai khúc, rồi chạy ra khỏi công phủ đặng ít bước thì thấy các nẻo đều có binh vây phủ, bèn ráng hết sức cầm đao chém tới giết hơn mươi người , song chém chừng nào thì thấy binh lại kéo đến nhiều chừng nấy, còn cây đao cũng hư . Lúc ấy quan Du Phủ là Hứa Ứng Long đốc suất quân lính hiệp với binh Ðài Hiếu lấy dây giăng giựt vua té xuống mà bắt, may vua có áo ngự bửu mặc trong mình !, và có thần linh phò hộ nên không hề gì .
  Khi ấy các đạo binh dẫn vua đến phủ Ðài Hiếu.
  Huỳnh Ðắc Thắng thăng đường dạy quân dắt vua ra trước. Nguyên Ðắc Thắng năm trước có ở Kinh sư lâu năm, nên nhìn biết chắc là vua thì thất kinh, không hiểu vì ý gì mà vua đến đây .
  Khi ấy vua cười mà hỏi rằng :
  - Huỳnh Ðắc Thắng ngươi có biết ta chăng ? Ðắc Thắng lật đật đem vua ra hậu đường dạy quân lui ra, rồi Ðắc Thắng và em là Hữu Thắng mỡ trói rồi thĩnh vua ngồi, quì lạy tung hô và hỏi vua làm sao đến đây , xin vua thứ tội.
  Vua nói rằng :
  - Ngươi có lòng ngay vì nước, đáng khen, vậy ngươi hãy cẩn mật chớ khá lậu, và phải sắp đặt binh mã cho sẳn đợi chỉ ta đến bắt Khu Nhơn Sơn, chớ khá trái mạng, nay ta có việc xuống chơi Giang Nam.
  Hai anh em thay đồ tư phục đưa vua ra khỏi thành mới trở lại.
  Khi ấy vua trở lại tiệm ngũ , thuật hết các việc cho Châu Nhựt Thanh nghe, rồi tã một tờ mật chiếu và lấy mười lương bạc cho chủ tiệm làm lộ phí dạy đem chiếu cho quan Tuần phủ Giang Tô, là họ Trang tên Hữu Cung, người tĩnh Quảng Ðông; huyện Phan Ngang, do trạng nguyên xuất thân. Ngày kia quan Tuần phủ ở công phủ xãy thấy có mật chiếu đến, liền đặt bàn bương án giữ ra đọc.
  Chiếu rằng :
  " Trẫm xuống Giang Nam dạo chơi đi vừa đến Kim Bình, Cao thị là vợ Quế Phương có nghén dắt năm đứa con quyết nhẩy xuống sông mà tự vận, thấy việc thảm thương Trẫm đà cứu khỏi , cũng bởi Nhơn Sơn đem lòng độc ác, vu cho Trương thị phạm tội hành hung , đã cầm chồng tại chốn lao tù, lại bắt vợ bán cho nhà đĩ, khi ấy Trẫm đến chổ Nhơn Sơn đem việc giãi huề, nó càng hung bạo, khiến lũ gia đinh bắt Trẫm mà giết . Kim Bình Tri phủ đồng lỏa làm gian, nhờ sức Huỳnh Gia, là quan Ðài Hiếu, có dạ trung thần, cứu ta mới khỏi. Chiếu cho Tuần phũ, thừa mạng điểm binh đến bắt Nhơn Sơn, toàn gia chính pháp . Chiếu như có đến ngươi khá vưng lời " .

  Trang Hữu Cung đọc chiếu xong rồi, lật đật điểm năm ngàn quân phi kỵ và quan Trung quân là Vương Bưu, nội têm kéo đến phủ Kim Bình an dinh hạ trại, cho người báo cho Huỳnh Ðắc Thắng hay. Khi ấy Huỳnh Ðắc Thắng kéo hết văn vỏ nội thành đến ra mắt Trang Tuần phủ, rồi hiệp cùng cáo quan đem xe giá đến nghinh liếp thánh giá; ai đè vua đã đi rồi .
  Các quan không dám trễ nải, liền đến vây nhà Khu Nhơn Sơn, Nhơn Sơn thấy quan quân đến vây phủ biết là việc bất tường, bèn đay quân côn đồ trong nhà ráng sức gìn giữ. Nguyên Nhơn Sơn làm những việc khuynh làm, nên làm giàu xuất tiền bạc rèn binh khí, súng ống rất. nhiều bởi vậy đánh hơn hai ngày mà không làm chi được ; qua ngày thứ ba, quân Trang Tuần phũ thi đánh phía Nam; quan Huỳnh Án Sát đánh phía Bắc , Vương Bưu phía Ðông và phũ Kim Bình phía Tây, bốn phía đồng áp đánh , hơn nữa ngày trong nhà Khu Nhơn Sơn đà hết thuốc đạn cự không lại , quan quân bốn phía phá tường ào vô giết ba trăm gia đinh dường như xẻ dưa chém chuối , còn khu nhon Sơn và mười mấy tên giáo đầu liều thác đánh riết ra, bị binh Vương Bưu chận lại đánh một trận bắn chết vài tên , còn bao nhiêu đều bị bắt, rồi kéo thẳng vào nhà bất kỳ là già trẻ bé lớn đều bắt trói lại hết , rồi niêm phong vàng bạc tính hơn hai mươi vạn , đồ quân trang và binh khí không biết ba nhiêu mà kể . Còn nhà cửa đều đốt hết. khi ấy Trang Hữu Cung giao cho quan Ðề Hình Án Sát Sứ Tư là Huỳnh Ðắc Thắng gia quyến của Nhơn Sơn . Từ mười lăm tuổi sắp lên đều bị xữ chém ; con gái , đàn bà thê thiếp là nam trăm hai mươi ba người , còn con nít hơn bảy trăm đứa đœ hết hết .
  Trang Hữu Cung cùng các quan ai về dinh nấy còn Trương Quế Phương và mấy người bị hại đều cho về .

  Nói về vua ở tại tiệm ngũ nghe Trang Tuần phủ xữ án như vậy thì mười phần cả đẹp, và nhớ chuyện nàng Cao thị là vợ Trương Quế Phương trinh tiết đen nổi liềumình , thế gian ít có , liền thảo một tờ chiếu dạy Châu Nhựt thanh đem cho quan Án Sát Sứ Tư Huỳnh Ðắc Thắng đặng lấy mười muôn lượng bạc trong gia sản của Khu Nhơn Sơn mà thưởng nàng Cao thị . Trương Quế Phương từ khi được bạc thưởng đó đến sau , nhà cửa trở nên giàu có , ăn ở hiền từ , ham bố thí , còn năm đứa con khôn lớn đều nên danh , làm quan cả thảy .
  Khi Châu Nhựt thanh xong việc trở về liền cùng vua dời qua xứ khác .

  Bây giờ nói về tĩnh Quảng Ðông , phủ Triệu Khánh , huyện Cao Yếu , làng Hiếu Liêm có một người nhà giàu họ Phương tên Ðức , tên chữ là Tế Hanh , vợ là Lý Thị . Lúc còn nhỏ lìa quê hương qua thành Nam Kinh , huyện Triều Dương lập tiệm hiệu là Vạn Xương , buôn bán hàng hóa tơ lụa . Buôn bán thật thà , chắc chắn , càng ngày càng thạnh , còn hai người con , một người tên Hiếu Ngọc , một người tên Mỹ Ngọc , ở lại quê hương đếu có gia sản .
  Phương Ðức buôn bán có lợi mỗi năm đều mang tiền bạc về quê hương xứ Quảng Ðông . Phương Ðức tuổi đã già sáu mươi , trưa ngày kia trời giông mưa lớn , đang hối người trong tiệm dọn đồ đạc , xảy thấy một ông già quảy một tạ muối đến xin đụt nhờ , các người trong tiệm thấy muối ướt sợ dơ tiệm , liền đuổi ra đặng đóng cửa .
  Phương Ðức thấy người Quảng Ðông thì động lòng cố thổ , nhớ đến quê hương , lại thêm già cả , liền nói :
  - Không hề gì ! Cứ để người ta đụt nhờ .
  Mấy người làm vưng lời cho vào đụt mưa .
  Ông già bước vào làm lễ .
  Phương Ðức hỏi :
  - Vậy chớ nhơn huynh ở Quảng Ðông về Châu , Huyện nào ? Tôi cũng là người Quảng Ðông đây .
  Ông già cung tay đáp rằng :
  - Vậy đại nhơn cũng là người Việt Ðông , mà tôi không biết , xin tha lỗi . Tôi họ Miêu , tên Hiển , ở tại Châu Liên Sơn , động Nhập Lý , đến đây đã hơn mười năm . Nguyên có anh em bạn rước đến học côn quyền võ nghệ , dạy đưọc vài năm , người ấy mang bịnh mà chết , nên ở lại đây không ai giúp đở , còn muốn về thì không có tiền lộ phí . Kế vợ tôi chết , không có con trai , sanh có một gái , tên là Thúy Hoa , tuổi mười sáu , cha con nương nhau bán muối lậu nuôi miệng , may tôi có nghề một ít , nên mấy người tuần phòng không tra xét , ngày nay lại nhờ đại nhơn có lòng rộng rải cho đụt mưa khỏi phải bị ướt muối có tiền để hộ khẩu , thật là cám ơn rất trọng . Vậy xin hỏi đại nhơn cao tánh đại danh là chi , và ở huyện nào ?
  Phương Ðức nói :
  - Quê hương tôi tại phủ Thiệu Kinh , làng Hiếu Ðể, họ Phương tên Ðức, tên là Tế Hanh, đến đây lập tiệm Vạn Xương nầy buôn bán đả hơn ba mươi năm nay. Vợ con còn ở tại quê hương, như Miêu nhơn huynh muốn tới lui đây chơi cũng là người đồng hương với nhau , thôi để tôi giúp cho người mười lượng bạc mà buôn bán nghề khác chớ muối là một vật cấm chớ khá làm nữa .
  Miêu Hiển mừng rỡ lấy mười lượng bạc tạ ơn và nói rằng :
  - Phương ông thật là sơ tài trọng nghĩa, tích lảo lân bần, trong đời ít có. Vậy có mấy vị lịnh lang ở đây chăng , xin ra cho tôi biết mặt .
  Phương Ðức đáp :
  - Tôi có hai đứa con trai: Thằng lớn tên Hiếu Ngọc hai mươi tuổi, thằng nhỏ là Mỹ Ngọc mười sáu tuổi đều có vợ rồi , lại đều buôn bán hàng hóa , như sau Miêu huynh có dịp dạy bảo chúng nó chút đỉnh côn quờn thì tôi lấy làm cám ơn .
  Miêu Hiển nói :
  - Xin vưng .
  Trời còn mưa, hai người đàm luận cho đến giờ thân , kế trong tiệm sửa soạn dọn cơm tối , Phương Ðức mời Miêu Hiển dùng cơm rồi ra về. Từ ấy tới lui như bà con ruột, và nghe lời bỏ nghề buôn muối , nhiều khi thiếu thốn đến mượn , Phương Ðức đều giúp.
  Ngày kia Hiếu Ngọc và Mỹ Ngọc đến thăm cha , thấy cha mình kính trọng Miêu Hiển thì hai đứa cũng kính kêu bằng bác, Miêu Hiển nhờ cha con Phương Ðức nhiều phen nên đem hết võ nghệ học lúc bình sanh truyền cho hai con Phương Ðức.
  Miêu Hiển thấy Phương Ðức tuổi đã sáu mươi bộ còn mạnh mẻ cũng bằng người bốn mươi tuổi, bèn nói chuyện với con gái là Thúy Hoa rằng :
  - Nay cha mang ơn Phương ông nhiều phen, nên cha muốn gã con cho người đặng đến ơn.
  Thúy Hoa bằng lòng.
  Ngày kia Miêu Hiển đến tiệm nói chuyện ấy cho Phương Ðức nghe thì Phương Ðức nói rằng :
  - Tôi nay già cả không muốn làm lở thanh xuân của lịnh ái.
  Miêu Hiển khóc và nói :
  - Một là tôi mang ơn người rất trọng, không biết lấy chi đền bồi , hai là con gái tôi cũng tình nguyện phục thị người , ba là tôi nay già cả phòng khi bất trắc có lẻ nhờ người được, nên tôi sẳn lòng việc ấy xin người bằng lòng, tôi rất có phước.
  Phương Ðức thấy Miêu Hiển thật tình và có dạ ân cần , bèn nói chuyện lại cho con là Hiếu Ngọc hay.
  Hiếu Ngọc thấy cha tuổi lớn không ai phục thị, nay lại có người muốn đưa con làm bé ắt có người nuôi dưởng cha già, nên theo khuyên lơn cha lo cho xong việc.
  Phương Ðức thấy con khuyên lơn và Miêu Hiển lại đến cầu khẩn nữa, nên phải gắng gượng ừ theo, rồi chọn ngày tốt , rước Thúy Hoa về thành thân .
  Thân bằng cố hữu đều đi lễ hạ , Phương Ðức dọn tiệc đải đằng tử tế .
  Việc xong rồi Miêu Hiển ở đó đặng nữa năm kế phát bịnh, biết mình không xong, nên đem hết võ nghệ mấy chổ bí yếu, và mấy phương thuốc hay để luyện gân cốt, truyền hết cho con gái, rồi chết .
  Khi ấy tuổi đã bảy mươi hai .
  Phương Ðức lo tống táng xong xuôi và các chạy trần làm đũ . Qua nữa năm sau Thúy Hoa sanh đặng một đứa con trai, đặt tên là Thế Ngọc, đầy tháng anh em đều đến ăn mừng cho bạn sanh cháu. Còn Miêu thị từ khi ở với chồng đến sau , lấy thân huề trong họ , lấy nghĩa thuận theo chồng, cả nhà đều vui mừng, lại từ khi Thế Ngọc đầy tháng rồi thì Miêu thị lấy sắt ngâm với dấm mà tắm rửa, lại lấy tre tăm và sắt miễng vổ trong mình Thế Ngọc cho gân cốt da thịt cứng như sắt đá, đến ba tuổi thì cho đội mão và đi giày bằng sắt, dạy học nhảy , ban đầu thấp sau lần lần lên cao và tập ban đầu bẻ cây sau đến sắt ; sáu tuổi tập cởi ngựa, bảy tuổi học quyền, tám tuổi học cầm binh khí, đến mười bốn tuổi thì thập bát ban võ nghệ đều thông, mình mẩy gân cốt như sắt , sức mạnh vô cùng tánh nết hung hăng , mỗi ngày chí tối cứ ở ngoài đường gây họa , có nhiều người đời ngầy ngà, nhưng mà Phương ông thuở nay ăn ở tử tế nên người ta đều vị .
  Phương Ðức nhiều khi la rầy, mà bởi Miêu thị cưng Thế Ngọc quá, nên thường sanh chuyện hoài, Thế Ngọc thấy mẹ cưng lại càng ngang dọc, cứ giao du cùng bạn tác , xài tiền bạc như đất cục , ban đầu còn ngang dọc nội xứ mình , sau lần ra đến Giang Nam, người người đều biết mặt.
  Phương Ðức bắt về treo trên cây đại thọ mà đánh, Thế Ngọc cũng không biết đau, tánh hung hăng không chịu bỏ. Mẹ hay binh vực, Phương Ðức nhiều khi dứt bẩn và hờn giận vợ .
  Ngày kia Phương Ðức có chuyện muốn qua Cang châu, biểu Thúy Hoa sắm sửa đồ hành lý đặng ngày mai khởi trình.
  Miêu thị sửa soạn xong xuôi rồi nói cùng Phương Ðức rằng :
  - Thế Ngọc nó ở nhà không có việc gì, vậy lang quân hãy đem nó theo cho biết chuyện và có mặt lang quân nó không dám hung hăng.
  Phương Ðức nói :
  - Việc đi đường không phải như ở nhà , nếu nó gây họa thì làm sao ngăn cản được.
  Miêu thị nói :
  - Việc buôn bán làm ăn là phận con trai, hãy đem nó theo, cho nó coi mà bắt chước.
  Phương ông nghe nói phải thì bằng lòng cho đi. Qua ngày thứ, cha con đồng qua Cang châu .

  Có lời phê rằng :

  Người đời chớ khá khoe tài giỏi
  Trên thế tự nhiên lắm kẻ hay  Hồi 5
  Lôi Lão Hổ trên đài táng mạng,
  Lý Bá Sơn ỷ giỏi khi người

  Nói về Phương Ðức cùng Thế Ngọc xuống ghe đi ít ngày đến Cang châu, rồi mướn ghe nhỏ qua Tây Hồ thấy cảnh đẹp, xe ngựa đầy đàng , dưới sông thì tlủy lục , ghe, tàu lại qua đông đảo, lầu đài đờn ca xướng hát nghe rất thanh thao, trước sông Tiền Ðường trời thanh , nước lặng phong quang u nhả , thật là, đất phồn hoa phú quới ; ghé bến, hai cha con lên bờ, thẳng vào cửa Dỏng Kim môn, tìm đến Quãng Ðông hội quán, đường đi hai bên các sắc nhơn dân đông đảo, phố xá mườì phần huê mỷ, tửu lầu trà quán, khí vị phong hương.
  Phương Ðức đến tại Hội quán, chủ tiệm là Trần Ngọc Thơ mừng rở vì đã lâu năm không gặp , liền rước vào thơ phòng trà rượu vui vẻ , rồi dạy thủ hạ cất đồ hành lý và dọn một cái phòng hạng nhứt cho Phương Ðức nghĩ .
  Trần Ngọc Thơ hỏi rằng :
  - Làm sao lâu quá không thấy anh đến chơi, việc buôn bán ra thế nào, tẩu nương và nhị vị hiền diệt mạnh giỏi chăng ? Còn người nhỏ nầy là ai ?
  Phương Ðức đáp rằng :
  - Nội nhà đều bình an , bấy lâu nay mắc công việc nhiều nên qua thăm không đặng, còn hài nhi nầy là con của tôi.
  Rồi kêu Thế Ngọc lại làm lễ thúc phụ.
  Ngọc Thơ đáp lễ mà nói rằng :
  - Ca ca sanh đặng một vị hiền điệt nữa khá mừng .
  Khi ấy Phương Ðức thuật chuyện thâu nạp Miêu thị, sanh đặng Thế Ngọc và công việc buôn bán bên tiệm Vạn Xương, rồi hỏi Ngọc Thơ và công việc buôn bán bên này ra thế nào, có mấy vị lịnh lang nữa ?
  Ngọc Thơ đáp :
  - Từ thuở nay có một đứa đó mà thôi, còn việc nhà cũng như thường không chi lạ .
  Nói rồi bèn thở ra mà than rằng :
  - Khó lắm.
  Phương Ðức hỏi việc chi ?
  Ngọc Thơ nói :
  - Lúc nầy có một đứa ác còn họ Lôi tên Hồng hiệu là Lôi Lão Hổ lập một cái lôi đài tại Thanh Ba, nó làm đầu tại đài ấy. Thinh quan phủ có ra yết thị rằng : Cấm không ai đặng đem binh khí lên đài, bằng ai đánh đặng một đấm, thì thưởng hai trăm lượng, xô rớt xuống đài thưởng năm trăm lượng, lại đánh chết không thường mạng, trước đài có sáu mươi người lão tướng thị chiến không cho sanh sự, chung quanh có ba trăm học trò cầm đao thương gìn giữ, trước đài còn một tấm biển đề : Vô địch đài. Hai bên có hai câu liễn : Quờn đã Quảng Ðông toàn tỉnh ; Khước tích Tô Cang nhị châu (Tay đánh cả tỉnh Quảng Ðông , chơn đạp hai quận Tô, Cang). Từ khi lập đài ấy đến nay hơn một tháng , hại người quê hương mình không biết bao nhiêu lại không ai địch thủ với nó nổi, tuy là lập điều lệ làm vậy mà chẳng công bình , dầu cò ai giỏi đánh nó được nữa , cũng chạy không khỏi đài với ba trăm học trò đó, vì vậy nên người Tô châu không thèm đến thí võ , chỉ có người hương lân của ta háo thắng đến đó mà chịu chết nhiều lắm.
  Phương Ðức nghe nói thì than dài và nói rằng :
  - Ðời thái bình mà có người vô phép hung bạo như vậy, hay là trời khiến tĩnh Quãng Ðông bị hại chăng ?
  Thế Ngọc đứng một bên nghe các việc thì nổi nóng hai con mắt trợn trắng và nói rằng :
  - Ðể ngày mai con ra giết Lôi Lão Hổ đặng trả thù cho những người đồng hương.
  Phương Ðức nạt rằng :
  - Con nít miệng còn hôi sữa , sao dám nói chuyện lớn lối, hãy đi vô .
  Khi ấy Thế Ngọc tức mình lui ra, về phòng nằm lăn lộn nghĩ không an giấc , sáng ngày thức dậy rửa mặt, thay áo quần dắt gia đinh là Lý An ra cửa , bị cửa đóng đi không đặng vì Phương Ðức sợ Thế Ngọc lén đi làm chuyện hại , nên khóa trước.
  Thế Ngọc nhảy ra cửa, đi giày cửu hoàn kiếm, trước đeo kinh của mẹ cho, đút trong tay áo một cặp thước sắt , hỏi thăm chổ lôi đài, người chỉ phía Nam, theo một bọn đi trước đó là những người đi thí võ .
  Thế Ngọc cám ơn rồi theo bọn ấy , đến cửa thành quả thấy một tòa lôi đài rộng lớn cao chừng một trượng bốn năm thước , có treo biễn liễn và có một tờ cáo thị rằng : " Quan Khâm mạng trấn thủ Cang châu các xứ tướng quân, nay có Lôi Hồng là chủ lôi đài nầy , võ nghệ tinh thông, muốn chọn anh hùng hào kiệt trong bốn phương, có mấy điều cấm kể ra sau đây :
  Ðiều thứ nhứt : Binh ở trong dinh ngũ không đặng lên đài.
  Ðiều thứ hai : Ðạo Nhu, Thích và Tam giáo không đặng lên đài.
  Ðiều thứ ba : Phụ nữ không đặng lên đài, vì sợ trai gái lộn lạo làm hư phong hóa .
  Ðiều thứ bốn : Khi lên đài thí võ không đặng cầm binh khí .
  Ðiều thứ năm : Những người muốn lên đài phải khai tên họ, niên canh, và quê quán.

  Trừ mấy điều cấm trên đây, thì các sắc nhơn dân đặng phép lên đài thí võ, hạn trong một trăm ngày , nếu quá hạn không đặng tranh đang , mấy điều cáo thị xin khá tuân theo.
  Còn bên hữu thì Lôi Hồng có ra một tờ huê hồng như sau đây :
  Ðiều thứ nhứt : Ai đánh đặng một đấm thì thưởng về trăm lượng bạc.
  Ðiều thứ nhì : Ai đạp đặng một đạp thì thưởng hai trăm lượng bạc.
  Ðiều thứ ba : Xô té xuống thưởng năm trăm lượng bạc.
  Ðiều thứ tư : Ðánh chết không thường mạng.

  Thế Ngọc thấy quả như lời Trần Ngọc Thơ nói, lại thấy trước đài có lập một cái công án, có quan Thị sự ngồi, và có vài mươi binh đinh, còn chung quanh có vài trăm học trò gìn giữ. Người đi coi và buôn bán đông như kiến cỏ.
  Thế Ngọc coi rồi đứng đợi hơn nữa ngày mà không thấy chủ đài đến, nghe người ta nói Lôi giáo đầu đi qua Kim Lăng chưa về, thì Thế Ngọc vỗ vế một cái nhảy lên đài, đạp phá liễn đối và yết thị tan nát hết, học trò và binh giử đài la nói :
  - Thằng nhỏ nào dám cả gan như vậy !
  Bèn gióng trống, binh gia cầm dao thương chạy đến áp bắt.
  Thế Ngọc không lo lắng chi hết cầm hai cây thước sắt nạt lớn mà nói rằng :
  - Ta là Phương Thế Ngọc ở Quảng Ðông quyết đến giết Lôi Hồng mà không gặp, ta dung cho nó sống một ngày nữa, như ngày mai nó về hãy đến Hội quán tìm ta.
  Nói rồi nhảy xuống đài cầm thước sắt đánh chết năm sáu người học trò, còn bao nhiêu bị thương tích cũng nhiều, nên không ai dám theo .
  Thế Ngọc đi đường cũ về Hỏi quán đi thẳng vào phòng.
  Lúc ấy Trần Ngọc Thơ mắc lo công việc buôn bán , còn Phương Ðức mắc đi chơi nên không hay .

  Nói về Lôi Lão Hổ về thì học trò thuật các việc Phương Thế Ngọc ở tại Quảng Ðông hội quán đến phá lôi đài, giết hết sáu người học trò và đánh bị thương tích hơn hai mươi mốt tên.
  Lôi giáo đầu cả giận liền mặc giáp đội khôi, cầm đại đao, nhảy lên ngựa Ô chùy về một lũ môn nhơn cũng đều cầm binh khí, kéo đến vây phủ Quảng Ðông hội quán.
  Người trong tiệm vào báo cho Ngọc Thơ là chủ tiện hay .
  Ngọc Thơ nhe báo thất kinh hoảng hốt một hồi mới tỉnh, bước ra trước thấy Lôi Lão Hổ cả tiếng mắng nhiếc.
  Ngọc Thơ bèn hỏi :
  - Vì cớ gì mi đến vây tiệm ta ?
  Lôi Lão Hổ mắng rằng :
  - Trần Ngọc Thơ sao ngươi đám cả gan xúi Phương Thế Ngọc đến phá lôi đài, giết hết sáu tên học trò của ta, lại đánh hai mươi mốt tên bị thương tích. Như vậy thì mi chịu tội gì ? Sao hãy còn chối, phải đem Thế Ngọc ra đây cho mau, và thường mấy mạng chết đó, bằng không thì ta phá tiệm mi không còn một món .
  Trần Ngọc Thơ đáp :
  - Trong tiệm tôi có tên Thế Ngọc, mà nó là con nít, có đâu dám làm đến việc ấy , nó ở Kim Lăng theo cha đến đây đòi nợ , mới vài bữa rày, nó mới mười bốn tuổi, giỏi gì mà đánh chết ai đặng ; xin Giáo đầu chớ nghe lời người ta đến hại tiệm tôi .
  Lôi Lão Hổ nói :
  - Ðồ cẩu đầu, đùng nói xuyên ngoa, phải đem Thế Ngọc ra cho mau đặng cho học trò ta nhìn mặt, như không phải thì thôi.
  Ngọc Thơ nói :
  - Xin Giáo đầu hay lui ra chừng một lằn tên, rồi tôi biểu nó ra đặng chăng?
  Lôi Lão Hổ nói :
  - Thôi ta cũng tạm nghe theo, không lẻ lũ bây lên trời cho khỏi đặng. Bèn dạy học trò lui ra mà đợi Thế Ngọc . Khi ấy Ngọc Thơ vào bảo cho Phương Ðức hay các việc Thế Ngọc làm tác tệ dường ấy, nay Lôi Lão Hổ đến vây Hội quán, bây giờ tính thế nào ?
  Phương Ðức nghe nói sửng sốt, mồ hôi ra ướt áo , cã mắng Thế Ngọc là đồ súc sanh muốn hại cha .
  Thế Ngọc quì xuống thưa rằng :
  - Ðể tôi ra giết Lôi Lão Hổ , xin thúc phụ chớ oán trách cha tôi, hể đứng đại trưọng phu làm việc chi không để cho liên lụy đến người. Bèn sửa soạn đồ chiến trận, cầm thiết côn dạy mở cửa rồi xông ra, cả kêu mà hỏi người ngồi trên ngựa có phải là Lôi Lão Hổ chăng ?
  Giáo đầu nói :
  - Phải.
  Lại hỏi rằng :
  - Mi phải là Phương Thế Ngọc chăng ? Sao mi dám phá lôi đài và giết học trò ta, mi đáng tội chưa ?
  Thế Ngọc trả lời rằng :
  - Ta giết học trò ngươi, thì ngươi hỏi, còn ngươi giết người quê hương ta thì ai thường mạng, ta coi ngươi như người trao gói, không phải bộ giỏi, tài cán chi đến đây mà chịu chết, chớ có khoe khoang, mau giục ngựa đến cho ta giết cho rồi.
  Giáo đầu nghe nói mặt phừng phừng như lửa đốt, nạt lớn rằng :
  - Ðồ tiểu súc sanh chớ có khua miệng, để gia gia lấy đầu cho mà coi . Bèn giục ngựa đến cầm đại đao chém xuống một cái như núi Thái sơn đè trứng.
  Thế Ngọc cười mà nói :
  - Chém như vậy rất tốt.
  Liền cầm thiết côn đở , rồi đánh trước đầu ngựa một coi, Lôi giáo đầu cũng đở lại , một đàng đi bộ, một đàng cởi ngựa đánh nhau từ giờ thìn đến giờ mùi hơn tám mươi hiệp chưa phân hơn thua, Thế Ngọc nhảy ra khỏi vòng kêu một tiếng biểu ngừng lại:
  Giáo đầu hỏi :
  - Ngừng làm gì ?
  Thế Ngọc nói :
  - Ở đây đánh thì kinh động quan binh thiên hạ, và trời cũng tối rồi vậy dể ngày mai đến tại lôi đài sẽ quyết hơn thua.
  Lôi Lão Hổ nói :
  - Nói cho chắc ngày mai phải đến.
  Thế Ngọc nói :
  - Sợ cho ngươi chớ ta không nói dối . Rồi hai đàng ra về.
  Thế Ngọc về đến hội quán, Ngọc Thơ thấy Thế Ngọc anh hùng hào kiệt như vậy thì cả mừng, mà nghĩ rằng :
  - Chắc sau xứ Quảng Ðông cũng nổi danh và sẽ rửa hờn cho thân bằng đặng.
  Bèn rót rượu mời uống mà khen ngợi, rồi cho những người anh hùng tráng sĩ trong bổn địa hay , ngày mai tựu tại hội quán đặng đến lôi đài trợ oai .
  Rạng ngày Thế Ngọc và một bọn thân lân đều sửa soạn kéo đến lôi đài , thấy thiên hạ coi đặng hơn bữa trước, lại thấy Lôi giáo đầu đứng trên lôi đài mà đợi.
  Thế Ngọc để bọn thân lân đứng một bên , rồi nhãy lên lôi đài, thấy Lôi Lão Hổ đầu đội bao cân, mình mặc chiến bào, buộc đôi hồng sô sa đái, chơn đi ban tiêm hài , còn Phương Thế Ngọc đầu đội anh hùng chiến mão, mình mặc áo đàn hoa bổn than, trước ngực kết một cái đại hồng sô cầu, trong đeo kính hộ tâm, chơn đi giày cửu hườn kiếm, lưng buộc dải sô sa đái, đầu tròn, mặc vuông, lưng dài vai rộng, vóc lớn, chơn bước như núi Thái sơn, tuy tướng mạo anh hùng, song còn con nít , bề cao không đầy bốn thước, so với Lôi Lão Hổ thì thấp hơn phân nữa, những người coi thấy Lôi Lão Hổ mình cao tám thước, đầu lớn bằng cái đấu, tay như ống sắt, đều đổ mồ hôi mà thất kinh cho Thế Ngọc, chắc là đánh không lại, chết uổng mạng .
  Khi Lôi Lão Hổ thấy Thế Ngọc thì nạt rằng :
  - Ðồ tiểu súc sanh, miệng còn hôi sửa, tóc máu chưa khô , dám cả gan đến đây đối địch cùng ta, dầu ta có đánh chết cũng nhơ tay, nếu muốn nạp mạng, lại mà chịu chết.
  Thế Ngọc nói :
  - Ngươi tuy cao lớn, sức mạnh bất quá bằng trâu, không đủ cho tiểu gia sợ.
  Nói rồi ra một miếng kêu là Ðại sư tử diêu đầu, Giáo đầu dùng thế Mảnh hổ cầm dương, nhắm trên đánh xuống một cái rất mạnh, Thế Ngọc tránh khỏi, bèn dùng một thế Thoát lương hoán trụ đánh xuống, Giáo đầu thất kinh vổ hai vế nhãy qua một bên rồi dùng thế Thiết thủ nhứt thiên tự nhắm ngay cổ Thế Ngọc đánh xuống, Thế Ngọc cũng tránh khỏi, hai người đánh nhau hơn hai trăm hiệp, không ai hơn thua, thiên hạ coi dưới đài thấy Thế Ngọc còn con nít mà giỏi dường ấy đều khen.
  Lôi giáo đầu cũng khen thầm Thế Ngọc, rồi dùng một thế hay hơn hết kêu là Âm dưong đồng khước đạp ưên bụng Thế Ngọc bể cái hộ tâm kính, té xuống đài. (Ðạp thế đó như người khác thì đã tan xương nát thịt).
  Còn Thế Ngọc nhờ thuở nhỏ có tẩm thuốc , gân cốt cũng như sắt đá, lại có đeo kính hộ tâm nên không hề gì , bèn nhảy lên đài nữa.
  Lôi giáo đầu thất kinh , nghĩ rằng :
  - Mình đạp một cái sao không chết, mà cũng không thấy thương tích gì, hay là mình đồng da sắt chăng ? Lại nghỉ mình đạp như thế thì nặng bằng năm trăm cân mà không hề chi, dẩu có đánh thế gì nữa cũng không đặng, thì thất kinh. Còn Thế Ngọc bận nầy tay đánh xuống như mưa , đều nhắm chổ trí mạng của Giáo đầu.
  Giáo đầu tuy là võ nghệ tinh thông mặc lòng, song lúc ấy mắc lo sợ, nên tay chơn bận rộn che đở không kịp, bị Thế Ngọc đi giày cửu hườn kiếm đạp nhằm bắp vế phía tả , máu chảy dầm dề, Thế Ngọc cả mừng đạp bồi hai chơn vô sườn , gân cốt đền gãy .
  Lôi giáo đầu la một tiếng lớn té xuống đài mà chết. Những người đi coi đều khen ngợi, còn hoc trò của Lôi giáo đầu thấy Thế Ngọc giỏi không dám nói chi hết , liền khiêng thây Lôi giáo đầu về báo cho sư mẫu hay.
  Lúc ấy Trần Ngọc Thơ và thân bằng tỉnh Quảng Ðông cả mừng trở về.
  Thế Ngọc cởi tuấn mã về đến Hội quán, thấy giữa trung đường mở tiệc bày sẳn sàng đải đằng hỉ hạ, các người thân bằng đều khen mừng Phương lão bá có con đặng anh hùng dường ấy, ắt nổi tiếng cho tỉnh Quảng Ðông, lại trừ đặng tai hại thật là công đức vô cùng, đều bưng rượu kính mừng.

  Có bài thơ rằng :

  Võ nghệ nào ai lại dám khoe
  Dầu cho tinh thuộc hãy còn e
  Người hay cũng còn người hay khác
  Ðến bực thánh nhơn há chẳng dè

  Nói về vợ Lôi Lão Hỗ là Lý Tiểu Hườn thấy trời tối mà chồng chưa về, đang trông đợi xảy thấy học trò khiêng thây chồng về, nói bị Phương Thế Ngọc đánh chết.
  Lý Tiểu Huờn khóc rống té xuống chết giấc, có thuốc cứu mới tỉnh lại, cả mắng rằng :
  - Ðồ súc sanh , cừu nầy thề chẳng ở chung trên đời.
  Rồi thấy thây chồng máu chảy dầm dề , biết là dấu giày cửu hườn kiếm càng thêm thương xót mà nói :
  - Ðồ súc sanh lòng độc, lén đem lợi khí hại người , mai ta nguyện giết mầy trả thủ.
  Rồi sắm sửa quan quách tẩm liệm, tống táng xong xuôi, liền sắm sửa chỉnh tề, giấu một cặp phi đao, và đi giày long hổ đinh ngoa, kéo lủ môn đệ thủ hạ, bạch kỳ bạch giáp , cầm binh khí đến Quảng Ðông Hội quán .
  Khi ấy có người chạy báo cho Thế Ngọc hay .
  Thế Ngọc vào thưa cùng cha, rồi sửa soạn khôi giáp, đeo hộ tâm kính, tay cầm thiết côn , cởi ngựa, kéo các anh hùng thân hữu Quảng Ðông ra, thấy một người đàn bà chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mày liễu dững lên, mặt mày căm giận , mặc đồ tang phục , tuy chẳng đúng tuyệt sắc giai nhơn, song cũng là thanh xuân thiếu phụ. Còn Lý Tiểu Hườn thấy Phương Thế Ngọc tuy là diện mạo anh hùng mà hãy còn con nít thì lấy làm lạ, có lẻ nào trượng phu ta đánh không lại, chắc nó đi giày cữu hườn kiếm nên mới hại chồng ta chết, lại nghĩ rằng :
  - Nó bị miếng Âm dương đồng tử khước đạp xuống đài mà không bề chi, ắt là đồng đạo với mình, chắc thuở nhỏ nó có tẩm thuốc luyện gân cốt rồi , nên không dễ giết bèn hỏi :
  - Ngươi có phải là Phương Thế Ngọc chăng ?
  Thế Ngọc đáp :
  - Phải.
  Rồi hỏi :
  - Ngươi tên họ chi, đàn bà sao không giử phận khuê môn, đến đây làm gi ?
  Tiểu Hườn mắng rằng :
  -Ðồ tiểu súc sanh, hãy ngoáy tai mà nghe, ta họ Lý tên Tiểu Hườn vợ Lôi giáo đầu, vì mầy giết chồng ta, nay ta đến gịết mầy mà báo cừu .
  Nói rồi liền hươi Tú long đao chém xuống, Thế Ngọc giơ thiết còn ra đở nói :
  - Khoan động thủ, để ta nói hết rồi sẽ đánh không muộn gì.
  Tiểu Hườn nói :
  - Việc chi hãy nói cho mau ta nghe thử .
  Thế Ngọc rằng :
  - Ngươi là vợ Lôi giáo đầu đến báo cừu sao ? Chồng ngươi lập lôi đài nầy mà thí võ, trong lời rao ai chết nấy chịu, lại từ ngày lập đến nay trong hương lân ta chết biết là bao nhíêu, đến nay chồng ngươi bị ta mà chết, cũng tại nơi trời, lẽ không hờn mới phãi, vậy chớ người tỉnh ta chết đó thì làm sao ? Lời cổ ngữ có nói rằng : Oan gia nghi giải bất nghi kết. Lại có câu rằng : Tiên lễ nhi hậu binh . Nay ta lấy lời phải nói cho ngươi nghe, chớ như chồng ngươi là anh hùng cái thế, còn chưa khỏi tay ta, huống chi là ngươi, chớ cha ta thường dạy ở đời phải tồn tâm trung hiếu, không nên hung hăng, ta cực chẳng đã mới giết chồng ngươi, không lẽ giết ngươi nữa, vậy ngươi phãi suy đi xét lại mới đặng.
  Tiểu Hườn nghe nói càng thêm giận lắm, mắng rằng :
  - Ðồ súc sanh tự thị khoe tài , mắt ngó không ai , trượng phu ta lập lôi đài nầy, trong điều lệ cấm không đem binh khí mà ngươi lại đi giày cữu hườn kiếm , mà hại trượng phu ta , nay lại kiếm lời khôn, tiếng khéo mà đố hoặc ta.
  Bèn hươi đao lại chém.
  Thế Ngọc cản lại rằng :
  - Ngày nay trời đã gần tối , đễ mai sẽ đến lôi đài tĩ thí .
  Tiểu Hườn đáp :
  - Vậy ta dung cho mi sống một đêm nữa, ngày mai sẽ giết. Rồi quay ngựa trở về .

  Rạng ngày hai đàng đều kéo những kẻ hộ tùng đến lôi đài .
  Tiểu Hườn thấy Thế Ngọc thì muốn nuốt sống cho đặng mới lại gan.
  Thế Ngọc cũng không dám khinh dễ , hai đàng đều ra qườn thế , một bên như chim đại bàng xòe cánh, một đàng tợ quái mảng khoe mình, trước ra miếng Kim kê độc lập, sau diễn tài Dư tư diêu thân. Long tranh hổ đấu một trường ngự hải kình thân, trăm trận khó phân thắng bại, bởi hai đàng thuở nhỏ đều có tẩm thuốc luyện gân cốt, cho nên đánh đến hai trăm hiệp chưa phân hơn thua. Tiểu Hườn sợ Thế Ngọc đánh trước bèn giở chơn có đi giày long hổ đinh ngoa dùng thế Song phi hườn long khước đạp trước ngực Thế Ngọc bể nát hộ tâm kính, nhằm bụng máu chảy dầm dề té xuống đài, may nhờ có hộ tâm kính che nên không chết, mấy người tương thân xúm khiêng về Hội quán, chết đi sống lại đôi ba lần, hộc máu ra hoài, bịnh coi ngặt nghèo .
  Phưng ông lúc ấy tâm thần rối loạn, cửu nhi thất thần .
  Trần Ngọc Thơ lật đật rước thầy điều trị, mà không thấy giảm .
  Phương ông nói :
  - Phải kêu mẹ nó đến mới cứu đặng .
  Bèn sai gia đinh là Lý An đem thơ về rước Miêu thị.
  Khi Miêu thị được thơ và nghe Lý An nói các công việc thì thất kinh, liền xé thơ ra coi rồi nói với Lý An rằng :
  - Con ta đã có tẩm thuốc luyện gân cốt từ nhỏ đến lớn, nay ta qua cho thuốc ắt là phải lành. Bèn sửa soạn đồ hành lý và thuốc men giao cho Lý An rồi nai nịt cầm hoa thương lên ngựa đi cùng Lý An, ít ngày đến Cang châu , vào Hội quán , làm lễ Phương ông và thân bằng cố hữu , đi vào xem bịnh Thế Ngọc, bèn lấy thuốc ngoài thoa, trông uống thất là thần hiệu, trong một giây lát liền mạnh, Thế Ngọc tĩnh lại , mở mắt thấy mẹ , liền khóc mà nói :
  - Mẹ làm sao mà báo cừu cho con .
  Miêu thị nói :
  - Con hãy yên lòng để mặc mẹ báo cừu cho .
  Bèn sai người đến hẹn với Tiểu Hườn ngày mai tựu tại lôi đài thí võ .
  Phương ông ngăn cãn không đặng, kế một lát người đi về nói Tiểu Hườn y lời, ngày mai sẽ tựu tại lôi đài thí võ .
  Rạng ngày hai mẹ con sữa soạn đồ chiến trận, trước ngực đeo hộ tâm kính , chơn đi giày tiểu kiếm ngoa, cầm thương lên ngựa, kéo những người hộ tùng theo, đến lôi đài thấy đã có Lý Tiểu Hườn đứng đợi, Miêu Thúy Hoa dạy các thân hữu ở dưới đài phòng khi ứng tiếp . Rồi nhãy lên đài , thấy Tiểu Hườn mình mặc đồ trắng, chơn đi giày tiểu thiết đinh,bèn hỏi :
  - Nàng có phải là Lý Tiểu Hườn chăng ? Bởi chồng nàng làm dữ , nên chết bỏ mình, nàng lại tự thị ỷ tài đến báo cừu, muốn giết con ta, may ta cứu đặngg không thì đã chết tại tay nàng rồi, nay ta đến đây nàng có miếng Song phhi hườn long kước thì hãy dùng thử coi.
  Lý Tiểu Hườn nghe biết là mẹ Thế Ngọc, bên nạt mà nói rằng :
  - Ðồ ác phụ xúi con làm dữ , lén dùng đồ ám khí mà hại chồng ta, dẫu đánh con mi chết , đặng trả thù chồng, ấy là lẻ thường, nay mầy lại muốn đến chết thế sao ? Chớ ta tưởng mi đến thì có đường , chớ về không ngỏ.
  Nói rồi xem lại thì Thúy Hoa niên kỷ cũng một trang với mình, sửa soạn mười phần tề chỉnh, lại thế nhảy lên đài cũng là một điệu với mình.
  Khi ấy Thúy Hoa cả nạt một tiếng rồi lập ra một thế Mãnh hổ cầm dương đánh tới.
  Tiểu Hườn dùng phép Song long quá hải mà giải, hai đàng đánh với nhau cũng như :

  Rồng giành cọp chụp trên non lớn
  Ngọc lội kình đua giữa biển Ðông

  Ðánh dư hai trăm hiệp , kế trời tối, đều kéo nhau về nghĩ , đánh luôn ba ngày , không ai hơn thua. Khi ấy có học trò lớn clta Bạch Mi đạo nhhơn là Lý Hùng tên ngoài là Bá Sơn xuống thăm rể là Lôi Lão Hổ .
  Tiểu Hườn rước vào khóc mà thuật hết các việc, Bá Sơn cả giận tức thì đến Quảng Ðông Hội quán biểu Thúy Hoa lên đài thí võ.
  Thúy Hoa thấy sư bá đến, thì ra trước chịu tội mà nói rằng :
  - Vì con tôi không biết mà giết lịnh tế , muôn trông ơn sư bá rộng lòng dung thứ.
  Bá Sơn không nghe, biểu Thế Ngọc phải lên đài thí võ đặqg quyết hơn thua.
  Thúy Hoa năn nỉ không đặng, thì kỳ nữa tháng cho bịnh Thế Ngọc lành rồi sẽ ra đấu võ.
  Ba Sơn chịu ra về.
  Khi ấy Thúy Hoa nghĩ con mình không phải là địch thủ với sư bá, vậy phải đến chùa Thiếu Lâm cầu sư bá là Chí Thiện thiền sư đến giải nguy mới đặng, bèn nói với Phương ông hay rồi sắm sữa đồ hành lý, cắp hai cặp song tiên mà đi.
  Nguyên Thúy Hoa thuở nhỏ có theo cha đi buôn bán, xứ nào cũng biết , nên đi riết ít ngày đến Phước Kiến chùa Thiếu Lâm, học trò tiếp rước biết là Thúy Hoa , mới hỏi thăm sư thúc sao đã lâu không thấy , nay người đến có việc chi ?
  Thúy Hoa nói :
  - Phụ thân tôi đã qua đời rồi . Nay Lý Bá Sơn tự thị khi dễ nên tôi đến cầu nhị sư bá cứu giải việc ấy. Rồi thưa hết các việc đầu đuôi cho mấy người ấy nghe.
  Sư thúc đáp rằng :
  - Sư phụ vân du các xứ không biết bửa nào về, vậy ngươi đến Vân Nam, núi Bạch Hạc cầu Ngũ Mai đại sư bá, người có lòng từ thiện, lại dễ nói, cầu xuống giải cứu chắc đặng .
  Thúy Hoa nghe nói cả mừng, liền tạ ơn rồi lên ngựa, nhắm hướng qua Bạch Hạc sơn mà đến.
  thay đổi nội dung bởi: PDK, ngày 03/17/2006 lúc 11:44 AM

 3. #3
  Tham gia ngày
  Jan 2006
  Location
  水村莊
  Bài gởi
  13,469

  Càn Long Hạ Giang Nam - Tập 2

  Hồi 6
  Mai Hoa Thung, tục tăng thí võ
  Tây thiền tự , sư đệ gặp nhau

  Khi Miêu Thúy Hoa đi ít ngày đến núi Bạch Hạc, vào am thấy Ngũ Mai sư bá, liền cúi lạy.
  Ngũ Mai đở dậy hỏi :
  - Ngươi đến có việc chi chăng ?
  Thúy Hoa bèn thuật hết các việc Lôi Lão Hổ lập lôi đài thí võ , rồi Lý Hùng báo cừu làm sao nói hết cho Ngũ Mai nghe, rồi lạy mà khóc xin đại sư bá đem lòng từ huệ xuống cứu con tôi thì ơn ấy kết cỏ ngậm vành.
  Ngũ Mai rằng :
  - Từ ta xuất gia về núi tu luyện đến nay, đã lâu võ nghệ quên hết , e đánh không lại Lý Bá Sơn, nay có Chí Thiện nhị sư bá ở tại Việt Thành, chùa Tích Quang hiệu, rước xuống giải cứu mới xong .
  Thúy Hoa nghe nói hai hàng lụy nhỏ ròng ròng mười phần sầu nào , lạy lục khẩn cầu.
  Ngũ Mai thấy vậy thì chịu xuống giúp, Thúy Hoa cả mừng.
  Khi ấy Ngũ Mai dặn học trò giữ gìn sơn động ta đi ít bửa sẽ về , rồi soạn đồ hành lý tay cầm thiền trượng cỡi lừa ra đi.
  Thúy Hoa cũng lên ngựa theo Ngũ Mai trở về, nữa tháng về đến Quảng Ðông hội quán, Phương ông và Thế Ngọc đã thiệt mạnh, Thúy Hoa mười phần vui vẻ liền sai người đến nói cho Lý Bá Sơn hay, ngày mai đến lôi đài thí võ.

  Có bài thơ rằng :

  Tự thị sanh ra chuyện bất hòa
  Bá Sơn bày lập trận mai hoa
  Ỷ tài không tưởng lời khuyên dạy
  Ðến nổi thân mình phải hóa ma

  Rạng ngày Thúy Hoa hầu cho Ngũ Mai sửa soạn rồi dạy Thế Ngọc cầm thiền trượng theo hầu Ðại sư công . Còn Thúy Hoa và bọn hương thôn đều đội khôi, mặc giáp rở ràng oai phuông lẩm liệt, kéo đến lôi đài , phân ra hàng ngũ .
  Khi ấy Ngũ Mai xuống lừa rồi dùng một thế Kim Cô Ðộc Lập hai tay soè ra , một chơn đứng xuống vùng bay lên đài , thiên hạ coi đều khen ngợi.
  Khi ấy Lý Bá Sơn ở trên đài có ý đợi Thế Ngọc lên đặng đánh báo cừu cho Lôi Hồng , xảy thấy dưới đài nhảy lên một người đạo nhơn già ước tám chín mươi tuổi tóc bạc, bộ mặt coi còn nhỏ , mình cao hơn bảy thước, hông tròn, lưng lớn, đầu như cái đấu, cổ tay tròn như ống tre, vốn là con ông Huỳnh Hoa từ thuở nhỏ tu luyện có công, cho nên tinh thần mạnh mẻ hơn kẻ thiếu niên, Bá Sơn nhìn biết là Ngũ Mai ở núi Bạch Hạc, học trò lớn của Hồng Mi đạo nhơn , tài nghệ giỏi lắm , không phải tầm thường, bèn cung tay chào rằng :
  - Không dè Sư huynh đến chẳng kịp rước , xin tha tội, xin hỏi chẳng hay Sư huynh đến đây có việc chi chăng ? Chớ không lẽ đến mà thí võ cùng em. Xin Sư huynh nói cho em rỏ ?
  Ngũ Mai đáp lễ lại và nói rằng :
  - Hiền đệ, nay ta đến đây không phải có việc chi khác, vì ta muốn khuyên giải một chuyện chẳng biết hiền đệ có nạp dung chăng ?
  Lý Hùng đáp rằng :
  - Nếu Sư huynh nói phải lẽ thì sao tôi lại không nghe , bằng chẳng phải thì tôi cũng không theo.
  Ngũ Mai nói :
  - Từ khi ta xuất gia đến nay , một mãy thế tình tranh đấu, đều không đem vào lòng, há đến đây mà thí võ làm chi. Nhơn ta vân du đến Cang châu, nghe lịnh tế của hiền đệ lập lôi đài mà hại sanh linh không biết là bao nhiêu là kể, ấy là vô phép lắm, rủi bị tay Phương Thế Ngọc là con nít mà chết . Ấy là trời khiến dường ấy cho khỏi hại sanh linh nơi xứ nầy, rồi Thế Ngọc lại bị lịnh ái mà chết , may cứu khỏi thì giận ấy cũng đã vừa, nay xin hiền đệ vì ta mà dung việc ấy , đặng ta biểu mẹ con chịu lỗi , và cha nó là Phương Ðức phải phạt một ngàn lượng bạc, đặng hai đàng huề nhau, chẳng biết hiền đệ có nghe chăng ?
  Lý Bá Sơn nghe nói hai con mắt trợn lên , chơn mày đều dựng mà nói rằng :
  - Sư huynh nói như thế thì rể ta bị oan ức nầy chừng nào rửa đặng , chớ chi lúc thí võ mà nó đừng đi giày cửu hườn kiếm , lén hại rể ta thì ta thôi , chớ nó lén đem gươm đao mà hại như vậy, biểu ta thôi sao đặng . Nếu Sư huynh ỷ tài muốn bảo hộ cho nó đánh với tôi thì tôi cũng đánh với .
  Ngũ Mai thấy khuyên giải không đặng , thì nói rằng :
  - Nay ta đã xuất gia lấy chữ từ bi làm trước , mà khuyên ngươi không đặng, bất đắc dĩ nên phải đánh, như rủi có việc chi chớ khá trách ta.
  Lý Hùng cả giận, nạt rằng :
  - Lão sư đừng nói phách.
  Bèn ra miếng Suy sơn chưởng , nhắm đầu Ngũ Mai đánh xuống .
  Ngũ Mai không lo sợ chút nào, miệng niệm Nam mô a di đà phật , tay tả thì gạt trừ miếng ấy , còn tay hữu ra thế Tạ mã quờn đánh ngay sườn Bá Sơn , hai người cứ ra miếng thế cùng nhau như rồng đánh cọp nhãy , thật là kỳ phùng địch thủ , tướng ngộ lương tài , một bên như nghinh phong mãnh hổ , một đàng như hí thủy giao long , đánh hơn hai trăm hiệp trời tối mà chưa ai hơn thua .
  Lý Bá Sơn nói :
  - Hãy đợi ta trong ba ngày, đặng lập một cuộc Mai Hoa Thung rồi sẽ tỷ thí với nhau đặng chăng ?
  Ngũ Mai nói :
  - Thôi ta cũng dung cho ngươi sống ba ngày nữa rồi đến Mai Hoa Thung sẽ giết.
  Hai đàng kéo nhau ra về.

  Lý Bá Sơn về sắm sữa chọn một chổ đất tốt , chiếu theo phương hướng lập cuộc Mai Hoa Thung như vầy :
  Mai Hoa Thumg chia ra một trăm tám cuộc, mỗi cuộc làm năm cây, trong mỗi cây bốn phía có bốn cây hình như bông mai , người thí võ phải đạp chơn lên đó , bước tới bước lui cho có phép tắc , tay chơn cho liền nhau nếu sai một mãy thì tánh mạng không còn . Ấy là côn quờn kỵ nghệ, phép bí truyền thứ nhứt ; trận lập xong xuôi , đợi đến kỳ đặng dẫn Ngũ Mai lên đó mà giết.
  Khi Ngũ Mai về đến Hội quán thì Thế Ngọc ra rước và hỏi cuộc Mai Hoa ra thể nào, xin công sư chỉ bảo.
  Ngũ Mai cắt nghĩa rõ ràng cuộc Mai Hoa, thì mấy người trong Hội quán đều le lưỡi .
  Thúy Hoa nói :
  - Cuộc ấy cha tôị có để bản đồ lại, mà tôi chưa học được, nếu ngày nay mà không có Sư bá đến ắt mẹ con tôi không khỏi chết !
  Ngũ Mai nói :
  - Các ngươi đừng lo, ta đã tính trước rồi, nay Bá Sơn nó tự thị không chịu huề thì chớ , mà nó lại muốn hại ta, thì sau nó đừng oán trách rằng ta không dung tình. Bởi ta tưởng tình Sư thúc là Bạch Mi đạo nhơn , nên ta dung cho khỏi chết mà thương người đồng đạo , nên khi thí võ ta nhường nó hết ba bốn phần , mà nó không biết phải quấy, lại trở muốn hại ta, thôi để khi đến Mai Hoa Thung ta sẽ ra tay đưa nó về địa phủ .
  Các người nghe nói đều vui mừng hớn hở. Còn chủ tiệm là Trần Ngọc Thơ mỗi ngày đều dọn tiệc chay mà đãi đằng Ngũ Mai một cách khiêm nhượng.
  Lúc rảnh Ngũ Mai đem hết các thế hay mà dạy Phương Thế Ngọc .
  Thế Ngọc có tánh thông minh nên hiểu hết , qua ngày thứ hai, Lý Hùng cho người đến hẹn cùng Ngũ Mai rằng :
  - Rạng ngày đến Mai Hoa Thung thí võ.
  Ðến kỳ Ngũ Mai và nội bọn đều sắm sửa kéo đến lôi đài .
  Ngũ Mai kêu Lý Hùng nói rằng :
  - Ngươi ỷ tài không kể đến ai nên mới lập trận Mai hoa này mà khi ta , là đạo lý gì vậy , hèn chi rể ngươi cũng bởi ngươi dạy mới ra thế ấy, nay ngươi lại không nghe lời phải , chẳng may có điều gì , thì uổng công sư phụ là Bạch Mi đạo nhơn dạy bảo , cũng trông cho ngươi rỡ ràng môn giáo, để tiếng đời sau , chớ có dè ngươi ngày nay làm ra cớ sự như vầy đâu. Vậy ngươi hãy suy đi xét lại kẻo để sau ăn năn thì sự đã rồi .
  Lý Bá Sơn nghe mấy lời thì không biết tính lẽ nào, phải gắng gượng nạt rằng :
  - Ta không thèm nói miệng tày với ngươi, có giỏi thì lên Mai Hoa Thung thí võ cùng ta cho biết thư hùng.
  Ngũ Mai nói :
  - Ngươi hãy lên trước đi rồi ta theo sau.
  Lý Hùng liền cởi áo nhảy lên Mai hoa thung , các ngươi đứng coi, thấy Lý Hùng tuổi ước sáu mươi dư , râu bạc, mình cao tám thước năm , sức mạnh ngàn cân, oai phong sát khí , ráng sức bình sanh ra quờn phân thế , tỷ như cọp dữ trên non , rồng giởn dưới nước , tới lui đều có phép tắc , đi hết tám mươi mốt đường quờn rồi nhảy xuống biểu :
  - Ngũ Mai nhãy lên đi cho ta xem .
  Ngũ Mai bèn cởi áo mang giày da nhĩ nhảy lên Mai Hoa Thung ráng súc bình sanh đi một trăm tám đường quờn , tới lui , qua lại , tả hữu , trước sau , nhảy lên tạ xuống như bay , oai phong lẩm lẩm , nhuệ khí đằng đàng, tợ giao long hí thuỷ, xà mãng phiên thân , những người coi đều vổ tay khen ngợi , rồi Ngũ Mai bước xuống khí lực như thường , thần sắc chẳng đổi , Lý Hùng thấy vậy thất kinh không dè ngũ Mai dùng phép ấy còn hay hơn mình bội phần , nhưng việc đã lở rồi , không biết tính làm sao , bèn kêu con dặn nhỏ rằng :
  - Phải cầm cái thư hùng tiên lén đánh Ngũ Mai một cái đặng giúp sức cho ta.
  Tiểu Hườn vưng lời.
  Khi ấy Lý Hùng hỏi Ngũ Mai rằng :
  - Vậy ngươi dám lên trận đặng quyết đua tranh cùng ta chăng ?
  Khi Ngũ Mai thấy Lý Hùng nói nhỏ với con nó thì đem lòng nghi , bèn kêu mẹ con Thế Ngọc dặn rằng :
  - Ta thấy cha con Lý Hùng nó nói nhỏ với nhau ắt là có việc lén lút chi đây chớ không không , vậy mẹ con bây phải giữ gìn mới đặng.
  Mẹ con Thế Ngọc vưng lời.
  Ngũ Mai dặn dò xong rồi , liền kêu Lý Hùng lên trận .
  Lý Hùng lên trận ra thế Sư Tử Diêu Ðầu, Ngũ Mai dùng miếng Ðại Hỏa Thiêu Thiên trừ lại , hai đàng áp chiến cùng nhau như giông như gió, đá chạy, cát bay, đánh đến một trăm hiệp Lý Hùng sức đuối , chịu không nổi, còn Ngũ Mai không dung tình nữa, cứ chổ trí mạng mà đánh.
  Tiểu Hườn thấy cha sút thế, bèn cầm Thư Hùng tiên nhắm Ngũ Mai đánh xuống, bị Thế Ngọc cầm thiết xích đở rồi đánh lại, Tiễu Hườn lật đật đở, thấy người thù càng thêm giận, rằng sức mà đánh , không tính chuyện khác đặng .
  Lý Bá Sơn thấy con mắc đánh với Thế Ngọc, không giúp đở mình đặng , còn mình thì sức cự không nổi nữa , rủi sa xuống trận, bị Ngũ Mai đánh trên cổ một cái, hởi ôi ! Thương thay !

  Có bài thơ rằng :

  Bày cuộc Mai Hoa lập trận đồ
  Khéo lo xảo kế uổng mưu mô.
  Chẳng nghe bạn tác lời khuyên giãi
  Há trách rằng sao huyết nhiểm ô.

  Nói về Tlểu Hườn thấy cha chết lòng như dao cắt , ruột tợ kim châm , bèn bỏ Thế Ngọc mà đánh với Ngũ Mai, lúc ấy Ngũ Mai tay không , nhờ Thúy Hoa ngăn cự, Ngũ Mai liền kêu Thế Ngọc biểu đem thiền trượng lại rồi nạt Thúy Hoa lui ra, rồi nói với Tiểu Hườn rằng :
  - Mi không hiểu cơ quan gì hết , còn dám hành hung mà chịu chết sao ?
  Tiểu Hườn không thèm nói lại, cứ việc giở song tiên nhắm đầu Ngũ Mai đánh xuống, Ngũ Mai cả giận, đánh được ba mươi hiệp, Tiểu Hườn cũng bị một cây thiền ưượng mà chết.

  Có bài thơ khen Lý Tiểu Hườn như vầy .

  Tiết hiếu khen cho Lý Tiểu Hườn
  Cũng vì cừu hận thất cơ quan
  Phải chi trước biết lời can gián
  Ðâu nổi tên đề chốn quỉ quan

  Khi ấy các học trò của Tiểu Hườn thấy vậy đều chạy hết.
  Ngũ Mai kêu lại nói rằng :
  - Lủ bây chớ khá kinh tâm , vì ta đã khuyên giải mà không đặng nên mới đến nổi nầy , còn lũ bây không can gì , hãy đem thây về chôn cất rồi phá lôi đài đi .
  Nói rồi đều kéo nhau về Hội quán hỏi lại thì Lôi Hồng còn một đứa con trai tên Ðại Bằng mười tuổi cho học võ nghệ với Phùng Ðạo Ðức tại Võ Dương sơn , thì Ngũ Mai đem lòng thương xót , giết cha con đó là bất đắc dĩ mà thôi.
  Rồi Ngũ Mai sửa soạn đồ hành trang trở về núi, vợ chồng Miêu Thúy Hoa cầm không đặng. Khi ấy Trần Ngọc Thơ đem ba trăm lượng bạc tạ ơn, Ngũ Mai không chịu lấy.
  Trần Ngọc Thơ năn nỉ nói rằng :
  - Tôi thành tâm kính về hương khói cho Phật, xin Sư bá nhậm tình.
  Ngũ Mai chối từ không đặng nên phải nhận , rồi dặn dò Thế Ngọc phải ráng tập luyện những miếng dạy bảo ngày trước đó, đặng sau ra giúp mở nước nhà mà lập công danh quí hiển. Dặn rồi từ biệt ra đi Thúy Hoa và Thế Ngọc đưa ra, khóc mà trở về.
  Khi ấy Phương Ðức sắm sửa đồ hành lý trở về tiệm Vạn Xương xét sổ sách, thâu bạc tiền giao cho người coi tiệm, rồi đồng kéo nhau về quê quán .
  Ði ít ngày đến chổ , Hiếu Ngọc và Mỹ Ngọc ra tiếp rước .
  Thúy Hoa đem Thế Ngọc vào ra mắt chủ mẫu và hai chị dâu , một nhà sum hiệp đoàn viên, bày yến tiệc vui mừng hĩ hạ. Khi ấy Phương Ðức và Thúy Hoa tính đem ba đứa con đến tỉnh thành cầu Chí Thiện thiền sư dạy học võ nghệ , bèn vào cho vợ lớn hay, rồi kéo nhau ra đi, đến tỉnh thành vào quán an nghĩ.
  Ba anh em Hiếu Ngọc vưng lời cha mẹ, đến chùa Quang Hiếu tự vào hỏi thăm thiền sư thì người trong chùa nói :
  - Ngài đã qua chùa Tây Thiền tự dạy học.
  Ba anh em bèn ra khỏi Tây môn đến phố thứ sáu , xảy thấy một người học trò chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, mày xanh, mắt đẹp, mặt trắng môi son, đáng bực anh tài, khôi ngô tuấn tú , bị một lũ cường nhơn áp đánh, kêu la mà không ai cứu, hai bên phố cứ việc lo buôn bán .
  Thế Ngọc hỏi thăm người đi đường mới biết lũ ấy là quân Cơ phòng, còn người bị đánh đó là Hồ Huệ Càng, hai bên phố sợ lũ Cơ phòng lắm, nên không ai dám cứu hết.
  Ba anh em đều giận nói :
  - Ðời thái bình không phải ly loạn gì, mà để cho nó đánh người ta chết sao ?
  Khi ấy Thế Ngọc bước vào hai tay khoát một cái, lũ ấy đứng không vững té lăn ra hơn mười mấy đứa. Còn người bị đánh thì gần chết.
  Thế Ngọc lật đật đở dậy bụng muốn cứu người, không phải muốn sanh sự , ai ngờ lũ Cơ phòng thấy ba người xô lũ nó té lăn, rồi lại cứu người cừu nhơn , thì cã giận bèn cầm binh khí áp lại vây đánh ba anh em Thế Ngọc.
  Khi ấy Thế Ngọc và hai anh đánh một hồi đều ngã lăn, lớp thì lủi chạy, lớp lại bị thương cũng như gió dữ thổi cây khô, không chổ chống chỏi, may có Hiếu Ngọc là người hay cẫn thận cản không cho chém giết, nếu không thì Thế Ngọc giết biết số đâu mà ể .
  Việc xong rồi, Thế Ngọc thấy Hồ Huệ Càng bị thương nặng lắm, bèn cỏng đến chùa Tây Thiền tự, vào ra mắt Chí Thiện thiền sư, rồi trình thơ của mẹ là Miêu thị, thơ ấy một là kính thăm ; hai là xin dạy ba đứa con học, rồi thuật các việc Thế Ngọc đánh chết Lôi Lão Hổ cho huề thượng nghe, Chí Thiện cả mầng, hỏi Thế Ngọc rằng :
  - Ngươi cõng ai đó ?
  Thế Ngọc thưa rằng :
  - Ðệ tử đi vừa đến phố thứ sáu , thấy một lũ Cơ phòng vây đánh người nầy nặng lắm, mà không ai cứu , nên anh em tôi dám cứu đem đến đây cầu xin Sư phụ cho thuốc cứu tánh mạng người .
  Chí Thiện khen rằng :
  - Anh em ngươi biết điều phải mà làm thì phải lắm.
  Rồi Chí Thiện đem hồ lô ra lấy huờn hồn đơn, và bồ cốt sanh cơ chỉ thống tán , cho trong uống ngoài thoa, giây lâu liền hết ; người ấy mở mắt ra, miệng mửa ra một cục ứ huyết mới tĩnh lại, rồi lạy tạ ơn sư phụ cho thuốc và ba anh em cứu mạng.
  Chí Thiện hỏi :
  - Ngươi tên họ chi, ở đâu, vì cớ nào mà bị người ta đánh ?
  Người ấy thưa rằng :
  - Tôi họ Hồ tên Huệ Càng , ở Tôn Hội hà đường, hai mươi hai tuổi, mẹ tôi họ Ðỗ, vợ tôi họ Hà , con tôi tên là Á Ðức , khi trước cha tôi là Hồ Thành đến chổ Cơ phòng buôn bán, bị bọn ấy khi dễ làm nhiều điều xỉ nhục, lũ nó đông lắm, nên cha tôi sợ sanh sự, đem tôi ở chổ khác , tháng trước tôi về thăm mới hay cha tôi bị lũ nó đánh chết, tôi tính đến tĩnh minh oan , không dè đến đó bị lũ nó đánh , may nhờ có ân nhân đây cứu khỏi.
  Các người nghe nói đều bất bình.
  Thế Ngọc nói :
  - Hồ huynh đến tĩnh thưa không đặng đâu, thời để ở đây học võ nghệ với Sư phụ cho giỏi rồi sẽ về trừ lũ nó , ắt không dám làm dữ nữa, chớ bây giờ đến quan chắc quan cũng binh vực chúng nó nữa chớ không ích gì.
  Các người nghe Thế Ngọc nói đều khen phải.
  Hồ Huệ Càng nói:
  - Tôi nghèo hèn yếu đuối, biết Sư phụ có lấy lòng từ bi mà dung nạp không ?
  Chí Thiện nói :
  - Ta đã xuất gia lấy lòng từ bi làm trước, thường dạy học trò hoặc là cho thuốc, thì là một thế, không luận giàu nghèo, chẳng kỷ tiền bạc, nếu ngươi muốn học thì ta hết lòng dạy bảo, nhưng mà học với ta thì phải ăn ở cho hiền lương, đừng ỷ sức côn quờn mà sanh sự, cứu người được phép, bằng hại không nên, như y theo mấy lời ta dặn, thì học với ta mới đặng. Các người đều thưa rằng :
  - Chúng tôi xin vâng lời thầy dặn, không dám cải lịnh .
  Khi ấy Hồ Huệ Càng ráng ngồi dậy đến trước mặt Thiền Sư quì lạy mà thưa rằng :
  - Xin tôn sư cho tôi cùng anh em Thế Ngọc kết bằng hữu , sống thác có nhau, hoạn nạn tương cứu.
  Nguyên Chí Thiện lập trường dạy võ, trước đã đặng sáu người, nay thêm bốn nữa là mười, thì biểu mỗi người phải biên tên họ, rồi sắm sửa hương đăng trà quả , đến truớc bàn thờ Quan Ðế thánh quân vái lạy kết làm anh em xương thịt, như ngày sau ai phụ nghĩa thì thần minh châu chiếu giám.
  Tên mười người ấy kễ ra sau đây :
  Lý Cẩm Lương, Tạ Á Phước, Lương Á Tòng, Liễu Á Thắng , Hồng Hy Quan, Ðồng Thiên Cân, Phương Hiếu Ngọc, Phương Mỹ Ngọc, Phương Thế Ngọc và Hồ Huệ Càng.
  Mấy người cầu nguyện xong xuôi đều vui mầng hạ hạ.
  Từ ấy Chí Thiện thiền sư hết lòng, tài học bao nhiêu đều đem dạy hết mấy người ấy, đặng nữa năm , Thiền sư nói cùng học trò rằng :
  - Ðã hơn một năm rồi ta không đến chùa Thiếu Lâm, lòng không yên, ta muốn qna đó tính toán công chuyện rồi sẽ về dạy bảo, nhưng mà lũ bây học chưa đặng tinh , sợ ta đi lâu ngày, thì công phu bày giải đải , tính như vầy thì vẹn toàn : Nguyên ta có một người học trò họ Huỳnh tên Khôn nghề học không thua gì ta, nay ở ghe Huỳnh An Tường muối cá , vậy để ta gởi thơ kêu va đến thế cho ta, thì ta mới yên , chừng ta tính xong công việc chùa rồi sẽ trở về dạy bảo , các ngươi bằng lòng chăng ?
  Các học trò thưa :
  - Xin vưng lời , dầu có Sư huynh đến dạy, chúng tôi cũng xin Sư phụ trở về cho sớm mới yên lòng chúng tôi trông đợi .
  Thiên sư thấy học trò bằng lòng, bèn viết thơ gởi qua Triều châu rước Huỳnh Khôn về rồi sẽ đi .
  Nguyên có thơ nầy mới diễn ra việc gian phu, dâm phụ, cùng các việc lạ nữa .


  Hồi 7
  Lâm Thắng bắt gian, vương phản gián,
  Huỳnh Khôn oan ức, gặp tôn sư

  Nguyên Huỳnh Khôn tên chữ là Tịnh Ba, người phủ Triều châu, huyện Ác Dương, thuỡ nhỏ giàu có không muốn văn chương , lònng ham võ nghệ, nên đến chùa Thịếu làm tại tỉnh Phước Kiến, châu Tuyền châu, học nghề võ với Chí Thiện thiền sư, tập luyện tinh thông, không ai bì kịp , Chí Thiện thiền sư đem lòng thương cho làm đầu giọc học trò.
  Huỳnh Khôn lại có dạy một người tên là Lâm Thắng. Ðến việc võ nghệ của thầy trò Lâm Thắng thật là thủ đoạn cao cường, tay trừ lão hổ , chân đạp giao long. Tánh của Huỳnh Khôn thì hay phóng đảng, giao kết anh em, gia tài cha mẹ để lại xài trong vài năm hết sạch , vợ là họ Cam, em gái là Huỳnh Ngọc Lan. Lúc ấy Huỳnh Khôn tuổi đặng ba mươi hai chưa có con , thời vận truân chuyên, làm ăn hao tốn, gia đạo suy vi , vợ nhà dứt bẩn , nhờ Ngọc Lan khuyên giãi nên vợ chồng mới thuận hòa với nhau, nhưng Huỳnh Khôn rầu buồn việc gia đạo lắm , mới đến giúp vìệc tại ghe muối cá của Huỳnh An Tường cho khuây lãng việc nhà , từ khi Huỳnh Khôn đi khỏi, ở nhà vợ và em cứ việc soi gương đánh sáp, dồi phấn cài đầu, trau tria nhan sắc , đến mấy chổ án đường chơi giỡn , mỗi ngày đều đứng trước cửa, so nhan , sóng sắc , đánh quần sửa áo , giởn hớt cùng nhau không sợ xấu hổ .
  Ngày kia có võ giải nguơn mới thi đậu , tên là Mã Xuyến Quần đi ngang qua cửa ngó thấy phải lòng.

  Ấy là :

  Gian phu dâm phụ xưa nay thế
  Ong bướm hoa thơm thấy phải ưa

  Khi ấy thói dâm dấy động , lòng dục liền sanh , lại thường thấy hai nàng ấy đến chùa Nga Mi chơi bời cùng hai cô vải họ Trương và họ Lý , thì nghĩ thầm :
  - Hai cô vải ấy là người quen biết , vậy đến đó tính mưu kế ắt đặng .
  Liền đến chùa , hai cô vải là Trương Tịnh Diên và Lý Tịnh Diêu bước ra cửa đón rước mà cười nói rằng :
  - Ngày nay nhờ gió lớn đưa Giải nguơn đến đây , chẳng biết có việc chi chăng ?
  Mã Giải nguơn đáp rằng :
  - Ta đến đây trước là thăm chơi , sau cũng có việc tư một tí , chẳng biết nhị vị ni cô có ráng giúp ta đặng chăng ?
  Tịnh Diên dưng trà rồi nói rằng :
  - Chùa này nhờ ơn đức đại đàn việt có lòng thiện nguyện công đức rất nhiều , lũ tôi cám ơn vô cùng , lại cho đến việc nhỏ mọn cũng nhờ có sức quới nhơn giúp đở , nay dẫu quan nhơn có dùng việc chi khó nhọc cho đến thân phó thân đạo hỏa đi nữa thì lũ tôi cũng chẵng dám từ nan .
  Rồi Tịnh Diên mĩm cười hỏi rằng :
  - Hay là ngài thấy con nhà ai rồi lửa lục nó lừng lên , nên đến khiến lũ ta chuyện ấy chăng ?
  Mã Xuyến Quần vỗ tay cười nói rằng :
  - Việc tâm sự ta đã biết rồi , vậy chớ hai người con gái hay đến chùa này đó là chi của Huỳnh Khôn ?
  Hai cô vải le lưỡi nói rằng :
  - Tưởng con ai thì khó , chớ hai người này vốn là tánh tình hoa nguyệt , trên bộc lòng dâu , lòng thích gió trăng gieo đào thả lý , nói thì rất dễ , nhưng mà thầy trò Huỳnh giáo đầu rất nên lợi hại , sợ tính không đặng .
  Mã Giải nguơn nói :
  - Như nói giúp cho người nào khác thì khó, chớ như ta không hề gì đâu .
  Nhị ni cô nói rằng :
  - Người ước hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, mặt mặt trứng ngỗng, mắt hạnh, má đào , mập mà trắng , không cao không thấp, đó là vợ của Huỳnh Khôn họ Cam ; còn người lối chừng mười lăm, mười sáu tuổi đó , trăng hột dưa , mày tầm mắt phụng, miệng nhỏ môi son , vóc như dương liễu , ấy là em của Huỳnh Khôn, tên là Huỳnh Ngọc Lan ; hai người ấy thật kình bố, quần xoa, phong lưu phẩm cách, lại cùng bọn ta ý hiệp tâm đầu , khi rảnh việc thường đến am giãng luận. Như Giãi nguơn hiệp ý thì nàng Huỳnh Ngọc Lan cũng chưa có chổ nào, ta nói giùm cho quới nhơn cưới làm vợ bé chắc đặng. .Vì Huỳnh giáo đầu trong nhà lúc nầy cũng eo hẹp, nếu chi nhiều tiền có lẻ xong, còn thể diện của Giải nguơn như thế thì chắc đặng, còn Cam thị thì sợ ngày sau thầy trò Huỳnh giáo đầu hay đặng thì chắc chết, vậy Giãi nguơn tính lẽ nào ? (Nguyên Mã Xuyến Quần là một người rất háo sắc, tham dâm, hay muốn con gái mới lớn lên mà gặt lúa sớm, như người nào khoái ý cho lắm, cũng chừng nữa tháng, có cao tay thì một tháng mà thôi, thường hay ỷ thế, hảm hiếp chẳng biết là bao nhiều con gái nhà lương dân, nên chuyến nầy phải hai nàng ấy là con nhà nào khác thì đã dám hiếp rồi , nghặt là nhằm nhà thầy trò Huỳnh Khôn nên phải chờ dịp Huỳnh Khôn đi vắng, lén biểu người dụ dỗ đặng tạm dùng một lúc mà thôi, chớ không muốn cưới ).
  Nay thấy hai người ni cô chối từ liền lật đật thò tay về túi lấy ra ba chục lượng bạc để trên ghế rồi nói :
  - Xin nhị vị ni cô lấy bạc này dùng việc chay giới trong chùa và tụng kinh niệm Phật, chừng công việc xong rồi ta sẽ trọng thưỡng ; còn thầy trò Huỳnh giáo đầu thật là dữ, nhưng lúc nầy Huỳnh Khôn đã theo giúp việc muối cá ngoài biển chưa lẻ về gấp. Còn Lâm Thắng thì ta sẽ cho người giả rước nó đi dạy nghề võ mà cầm giử nó không cho về , thì dầu việc lớn bằng trời cũng không hay, từ thuở nay hai người cũng biết ý ta, miễn cho thích chí trong nữa tháng cùng một tháng mà thôi , dẫu sau thầy trò nó có về cũng không bằng cớ chi mà nói ta đặng ; hai vị nghĩ như thế đặng chăng ?
  Hai vị ni cô thấy bạc đã đến tay không lẻ bỏ, lại nghe Giải nguơn tính kế như thế đó, thì quên thầy trò Huỳnh Khôn là lợi hại liền trả lời rằng :
  - Việc nhỏ mọn như vậy mà Giãi nguơn tốn hao như thế thì lũ tôi đâu dám lãnh .
  Mã Xuyến Quần nói:
  - Ấy là lễ mọn cho biết lòng thành ta, như ngày sau nên việc sẽ còn thưởng thêm nữa . Hai vị ni cô giả bộ chối từ thò tay lấy bạc cất rồi nói :
  - Việc này không nên trễ, vậy rạng ngày mai Giải nguơn sẽ đến trốn trong buồng, đợi bọn ta dọn một tiệc chạy đãi hai chị em va uống rượu say, lúc nữa chừng rồi Giải nguơn cứ làm như vầy...như vầy thì ắt đặng tiệc .
  Mã Xuyến Quần cả mầng bèn từ biệt ra về .
  Rạng ngày hai vị ni cô sửa soạn dọn mở tiệc chay rất trọng hậu, tại nơi liêu vắng vẻ . Kế thấy Xuyến Quần vào thi lễ rồi ngồi . (Nguyên Mã Xuyến Quần là người tướng mạo khôi ngô, ngày nay lại mặc những đồ gấm nhiểu , tuy là lịch sự không bì đặng Phan An, Tống Ngọc, chớ cũng hơn kẻ thầm hương trộm ngọc ) .
  Khi ấy Xuyến Quần lấy ra năm lượng bạc trao cho hai vị ni cô làm sở phí dọn tiệc chạy ấy, thì hai vị tạ ơn lấy cất .
  Ba người dùng cơm nước xong rồi, Xuyến Quần vào liêu trong an nghĩ .
  Khi ấy Trương Tịnh Diên biểu Lý Tịnh Diêu đến nhà Huỳnh Khôn thĩnh hai nàng.
  Khi Lý ni cô vừa đến, thì Cam thị và Ngọc Lan rước vào cười mà nói :
  - Mấy ngày rày không thấy sư phụ và Trương sư phụ đến chơi thì chị em tôi chắc là trong chùa mắc việc vu lan thắng hội, kẽ phụ cúng nhiều nên không rãnh .
  Lý ni cô đáp :
  - Quả như lời không sai, nay mới vừa rảnh, nên vưng lời sư huynh đến thĩnh hai cô đến chùa chơi, xin chớ từ chối .
  Hai chị em nghe nói cả mầng ; bèn vào phòng sửa soạn áo quần rồi đóng cửa lại đi với Lý Tịnh Diêu, đến chùa Trương Tịnh Diên rước vào phân ngôi chủ khách mời ngồi , rồi nhị vị nói :
  - Nay nhân cuộc làm chạy nhờ ơn Phật tổ các thí chủ đều thiện tâm hoan hĩ, còn dư tiền bạc, nên làm lễ nầy tạ trai đàn viên mãn, mới thĩnh nhị vị cô nương đến dùng một tiệc cơm chay mà hĩ hạ .
  Cam thị bèn lấy hương trà hai tay dưng trước mặt ni cô và thưa rằng :
  - Xin Sư phụ đem tôi vô đến Phật đường đặng khẩn cầu thân thể bình an, thất gia khương kiện.
  Nhị vị ni cô liền nói :
  - Ðại nương đa có lòng thành cúng Phật ta phải lãnh cầu khẩn thế cho, xin phật Bồ tát phò hộ đặng bình an vô sự, sớm đẻ con trai và đại quan nhơn ở ngoài biển cũng đặng mạnh.
  Khi trà nước xong xuôi rồi thĩnh vào trong, thấy việc chay dọn tử tế thì hai chị em Cam thị bèn hỏi :
  - Vì cớ nào dọn tiệc này trọng thể lắm vậy ?
  Nhị vị sư cô nói :
  - Ấy là cuộc cúng ta Phật, đều là của thí chủ cúng còn dư lại , chớ không phải xuất tiền mua đâu, mà hai cô nương phòng ngại .
  Hai người tin thật, bên phân ngôi chủ khách ngồi lại ăn uống, bày nói những chuyện phong lưu tài sắc, khi uống gần say thì hai ni cô kiếm lời ghẹo rằng :
  - Hai bà con tôi đấy thuở còn nhỏ cũng là ham phong hoa tuyết nguyệt, phong lưu khoái huợt vô cùng, cũng vì mẹ không hay bắt lổi phải, chồng lại chẳng dung, rầy la câu thúc, lên lũ ta nữa chừng xuất gia đầu Phật, ở dây đả hơn hai mươi năm, bảy giờ gặp cuộc rượu thì ngùi ngùi nhớ lại việc chơi bời khi trước ; thí như cô em đây chưa nếm đến mùi đời thì chẳng nói làm chi , chớ như đại nương nầy còn đang lúc xuân thời, quan nhơn lại đi vắng, thoảng như gặp lúc trăng thanh gió mát có lẻ cũng xúc cảnh sanh tình lòng vui phải hứng, sao không tính một chuyện để tạm dùng cho vui đở lúc giải buồn .
  Nguyên Cam thị nầy tánh hạnh tà dâm, lại rượu đà xoàng xoàng, nghe chuyện ấy, lấy làm tri kỷ lòng dục lừng lên, liền thỡ dài một tiếng nói rằng :
  - Ối, ta mắc oan gia nghiệp báo, vô duyên , bạc phận, từ thuở nay chồng ta không đếm gì đến ta , dầu lúc ở nhà cũng như đi khỏi, ở cùng nhau như người thù oán , nhờ có cô nương đây, tánh tình rất hiệp, phân giải mới bớt phiền muộn.
  Khi ấy ni cô nói :
  - Nếu đại quan nhơn vô tìnhnhư thế thì thiếu chi kẻ hữu tình , vậy thì hay kiếm một chổ chơi cho thích chí, để khỏi uỗng lúc thanh xuân , lại kiếm đặng tiền bạcđể dành khi già yếu rồi tọa hưởng thanh nhàn, như bọn ta đây tuổi tác đã lớn rồi, nhan sắc suy bại, lại là người xuất gia thì không nói làm chi , chớ như nhị cô nương là người bóng sắc đến thế, nở nào lại chịu gá nghĩa với người vô tình, ta thấy vậy nên không ngại mới nói, chẳng biết ý đại nương thể nào ? Theo ý ta tưởng , đại nương có lẻ Phật phò hộ sao cũng gặp người nầy đây không phải vô tình vô nghĩa như trước đâu.
  Cam thị nghe nói nhằm tâm, khoái ý , lại rượu đà phừng mặt, thì đáp rằng:
  - Ta vẫn có bụng đó đã lâu, nhưng chưa gặp người phải, nên ráng ôm lòng sầu mà chịu vậy. Khi ấy Mã xuyến Quần núp tại phòng ngoài nghe các chuyện đã rõ ràng liền chạy vào kêu nhị vị ni cô mà hỏi :
  - Tiệc dọn tử tế như vầy sao lại không mời ta ?
  Nói rồi ngồi a vào.
  Chị em Cam thị lật đật chạy tránh, hai ni cô kéo lại nói :
  - Không hề chi phòng ngại, người nầy là Tân khoa Giải nguơn tên là Mã Xuyến Quần đại thí chủ chùa nầy đó.
  Rồi kiếm lời bổi dối rằng :
  - Giải nguơn thật là về tình thì thôi, không hay đến chùa cho thường, ngày nay đến đây hay là có việc dạy ta tụng kinh siêu độ làm việc ấy chăng ?
  Mã Xuyến Quần hội ý , liền lau nước mắt làm bộ thương xót rằng :
  - Từ khi vợ tôi qua đến cho đến nay, việc chi đều lậu, khiến cho tâm thần hoảng hốt, hồn phách đảo điên , năm canh giọt lụy chẳng ngừng, sáu khắc lòng sầu chẳng ngớt ; cầu siêu độ đã đủ tuần chay rồi , mà không đêm nào nó cho tôi nằm chiêm bao thấy mặt một chút. Mai đây đến tuần giáp năm, thĩnh sư phụ xi giúp ta một cuộc nữa, cho phỉ tình sở nguyện, không dè có khách ở đây , xin dung thứ lổi .
  Nhị vị ni cô giả đò khen ngợi :
  - Giải nguơn thiệt là người tình sâu nghĩa nặng, ấy nương tử thật là có phước, lấy Giãi nguơn mới đặng làm vậy , chớ tôi thường thấy vợ nhà giàu chẳng thiếu chi, không có chổ nào chịu tốn mà có lòng như thế.
  Mã xuyến Quần nói :
  - Viêc khó nhọccùng là tốn hao chẳng kể làm chi , miển là cho phỉ lòng ta thương tưởng thì thôi. Thật là từ khi vợ ta nhuốm bịnh cho đến nay, đã tốn hơn ngàn ngoài lượng bạc rồi; còn thuở trước thì không tính tới, té ra nhọc mà không công, nên lấy làm phiền rầu về cùng.
  Liền giã đò lấy khăn lau nước mắt và hỏi rằng :
  - Hai cô đây là người ở đâu ?
  Ni cô nói :
  - Người nầy là vợ Huỳnh giáo đầu, tên Cam thị còn cô đây là em, tên Ngọc Lan , nay ta thỉnh đến ăn chạy chơi, không dè là có duyên cùng Giải nguơn nên mới gặp nhau . Vậy bấy giờ có một mình hai chị em đó chớ không ai, xin đồng ngồi tiệc cho vui .
  Mã giải nguơn không ngại cũng ăn uống chơi vui vẻ . Chị em Cam thị nghe Giải nguơn nói các lời thì tưởng thiệt là người thương hoa tiếc ngọc , lại thấy mạo tướng đường đường thì phải lòng, ngoài miệng làm bộ từ chối, mà cứ việc ngồi đó hoài không chịu đi .
  Ni cô biết ý hai chị em đã bằng lòng, thì lật đật đem thêm rượu rồi giả đò có bước trái ra ngoài để ba người trò chuyện (Việc ấy chẳng cần nói nữa).
  Từ đó đến sau nghĩa oan ương tình như giao tất, Giải nguơn thường đến nhà Huỳnh Khôn, sớm mơi đi tối về .
  Qua đến tiết Ðông chí , một ngày kia Lâm Thắng đến thăm thầy là Huỳnh Khôn , thoạt thấy gian phu, dâm phụ đang ăn uống trong tiệc thì cả giận , đạp đổ bàn ghế .
  Giải nguơn thất kinh bỏ chạy, Lâm Thắng rượt theo bắt, chị em Cam thị cũng thất kinh liều mình chạy theo cản lại .
  Mả xuyến Quần nhờ cản chạy mới khỏi .
  Lâm Thắng tài giỏi mặc dầu cũng là đạo học trò, bị Cam thị cản, không dám vô lễ thì giận nói rằng :
  - Chuyện nầy để thầy ta về sẽ thưa lại .
  Nói rồi bỏ ra đi .
  Khi ấy Cam thị thất kinh nói với Ngọc Lan rằng :
  - Không xong rồi, tuy là nó bắt không đặng Giải nguơn mặc lòng, chớ nữa anh mầy về nó học lại ắt tánh mạng chị em ta chẳng còn, ấy giờ liệu tính thế nào ?
  Ngọc Lan rằng :
  - Vậy chị em ta hãy đến chùa cùng nhị vị sư phụ tính mưu kế, họa may có chước chi thoát thân.
  Hai người liền chạy đến chùa Nga Mi thuật hết công việc cho nhị vị ni cô hay .
  Hai cô vải nghe nói le lưỡi nói rằng :
  - Nếu việc nầy truy nguyên ra thì bọn ta cũng không khỏi chết.
  Khi ấy ni cô chậu mày liền sanh ra một kế, rồi cười nói rằng :
  - Vậy thì khi đợi quan nhơn về, ngươi phao phản rằng : Lâm Thắng lúc đông chí uống rượu say đến nổi muốn cưỡng dâm hai chị em, ắt Huỳnh giáo đầu làm sao cũng giận giết Lâm Thắng, dầu có chối cải cũng không đặng, tính như vầy đặng chăng !
  Hai chị em Cam thị nghe cả mừng nói rằng :
  - Thật là diệu kế .
  Rồi lật đật trở về nhà đợi Huỳnh Khôn về sẽ tính.

  Nói về Huỳnh giáo đầu ở giúp việc muối cá với Huỳnh An Tường cũng bình an vô sự, làm lúc mãn năm các thuyền chủ đều về, năm ấy đặng mùa, các ghe đều có tài lợi nhiều .
  Huỳnh Khôn lảnh bạc công và phần hoa hồng đặng sáu trăm đồng tuy là không phải lợi nhiều, chớ cũng đặng yên lòng, khi ghe về đến bến, bạn bè về hết. Huỳnh Khôn cũng về, đến nhà cất tiền bạc xong rồi vừa ngồi xuống, Cam thị và Ngọc Lan đều nhào lăn ra kêu khóc rằng :
  - Lâm Thắng là đứa đại bất nghĩa, ngày trước nó giã say đến chọc ghẹo muốn cưỡng dâm chị em tôi, chớ chi quan nhơn về trước chừng ba bửa thì khỏi chuyện chi, lúc ấy nó thấy chị em tôi không chịu, nó lại lấy mấy lạng bạc dạy quờn bên Mã gia mà dụ dỗ chị em tôi, nó kiếm điều ngon ngọt năn nỉ cũng không đặng, nó lại nộ rằng : Nếu chị em tôi không thuận để nó đợi quan nhơn về đây nó học láo rằng : Chị em tôi đem trai về nhà đâm loạn, thì lũ tôi chắc chết, nói rồi lại muốn a lại ôm đùa , chị em tôi cứng cỏi nên không làm chi đặng chớ chi đàn bà nào khác thì không khỏi bị nó làm xấu rồi .
  Huỳnh Khôn nghe liền nổi giận mắng rằng :
  - Lâm Thắng thật là vong ơn bội nghĩa dám chọc ghẹo sư mẫu, tội đáng muôn thác, nếu ta giết nó không đặng thề chẳng làm người .
  Kế tối dùng cơm. nước rồi vào phòng an nghỉ, Cam thị nằm một bên làm bộ khóc và kiếm điều độc ác mà nói thêm .
  có bài thơ rằng :

  Thanh trước xà nhi khẩu
  Huỳnh phong vị tự châm
  Lưỡng bang vô tối kỵ
  Tối độc phụ nhơn tâm

  Dịch nôm :

  Nọc rắn tre xanh chạm
  Dùi ong chích đến ta
  Hai thứ chưa mấy độc
  Rất độc bụng đàn bà

  Huỳnh Khôn trong lòng bứt rứt lăn qua trở lại nghĩ không an, đợi gần sánh giấu một cây đao trong lưng rồi kêuCam thị mở cửa, đặng đi giết Lâm Thắng.
  Cam thị thấy chồng mắc kế thì lấy làm mừng rỡ, để đợi coi việc ra thể nào .
  Khi Huỳnh Khôn ra khỏi nhà, thẳng theo đường lớn đến Trạng nguơn đình, là chổ Lâm Thắng làm quán tại đó dạy học kiếm tiền độ nhựt.
  Khi ấy Lâm Thắng ở trong quán ngó ra thấy thày đến thì lật đật chạy ra chào hỏi, không dè Huỳnh Khôn thấy mặt Lâm Thắng thì như lửa chế dầu thêm , liền rút đao nhắm ngay đầu Lâm Thắng chém xuống mắng rằng ;
  - Ðồ súc sanh, mày đà nên việc gì chưa ?
  Lâm Thắng thất kinh, may là có biết nghề chút đỉnh mới tránh khỏi, rồi !ật đật kêu sư phụ nói rằng :
  - Xin chớ nóng giận, có việc chi hãy nói cho tôi rõ .
  Huỳnh Khôn cứ việc làm thinh, cầm đao cứ chổ trí mạng chém hoài, lại đang lúc còn sớm nên không có ai can gián.
  Lâm Thắng túng không biết làm sao, vừa đở vừa chạy đến Hạng khẩu giựt đặng một cây cột quán mà đở .
  Huỳnh Khôn chém một cái mạnh, đao lút vô cột hơn năm sáu tấc , Lâm Thắng quăng cột chạy như bay .
  Huỳnh Khôn rút gươm ra đặng thì Lâm Thắng đã chạy xa rồi, theo không kịp.
  Khi ấy Lâm Thắng nghĩ rằng :
  - Thày mình giận như vầy, ắt cũng có duyên cớ gì đây , lúc nầy đang nóng giận hỏi không được, thôi để lánh đi trong ít bửa rồi sẽ trở về phân lại .
  Liền đi luôn qua Quảng Ðông chớ không dám trở về nhà thưa cho mẹ hay .

  Có bài thơ rằng :

  Hoạn họa vì chưng cương xuất đầu
  Mới sanh ra đến chuyện buồn rầu
  Ví bằng phản gián mình thông trước
  Nào đến gây nên việc tử tù

  Ðây nói về Huỳnh Khôn theo giết không đặng Lâm Thắng thì lấy làm giận lắm , trở về thuật hết các chuyện cho vợ và em nghe .
  Cam thị và Ngọc Lan nói :
  - Thôi , từ nay về sau có gặp nó đâu thì giết phứt cho rồi kẻo để vậy xấu hổ lắm .
  Huỳnh Khôn nói :
  - Lẻ phải như vậy chớ dễ bõ qua đâu .
  Nói về Cam thị lòng muốn giết Lâm Thắng nên ráng làm bộ thương yêu chồng , nay lại nhớ vê tình nhơn , còn chồng thì ở nhà hoài nên lấy làm giận lắm , liền lén qua chùa cùng hai cô vải và Mã Xuyến Quần mà nghị luận .
  Mã Xuyến Quần nói :
  - Như hai chị em muốn làm vợ chồng với ta cho lâu dài , thì phải đến huyện Hải Dương cáo cho Huỳnh Khôn rằng : Trọn một năm nay nó giả bộ đi giúp việc muối cá cho người ta mà làm cớ , chớ thật là nó giao kết vơí quân đại đạo ở Hải Dương , rồi nó lại dặn các ghe muối cá rằng : Như có ai hỏi thì nói nó có giúp việc tại ghe , bằng không thì nó sẽ hiệp cùng quân cường đạo đặng ăn cướp các ghe ấy , bây giờ nó đang làm đầu mục phân tán cho quân cường đạo , nếu quan có hay mà bắt thì nó thông tin cho quân cường đạo hay , chị em người thường can gián mà nó không chịu nghe , hóa ra cừu hận , nên sợ sau có phát giác ra điều chio ắt bị liên can , nên đến các trước , còn ta đến huyện quan cáo trước . tính như thêé thì bọn ta mới ở với nhau lâu dài được .
  Chị em Cam thị nghe nói thì vui mừng , y theo lời ấy , rồi xin làm đơn giùm , ba người hẹn nhau đến quan khống cáo .
  Nói về Tri huyện thấy tờ cáo tội chứa gian án nặng không dám trì huỡn , lập tức sai quân đi bắt Huỳnh Khôn đến đặng thẩm án .
  Khi ấy quân Khâm Sai là Sầm An và Kỳ Tường thưa rằng :
  - Huỳnh Khôn là tay võ nghệ cao cường , sức mạnh đánh muôn người , thảy đều biết danh , xin lão gia hãy huỡn cho chúng tôi ít ngày sẽ dùng kế bắt mới đặng .
  Quan Huyện gật đầu nói rằng :
  - Hôm qua Giải nguơn Mã Xuyến Quần có đến cáo nó ăn cướp tiệm cầm đồ , và nó là người võ nghệ cao cường oa trử trộm cướp làm nhiều điều hại trong xứ , vậy lũ bây phải cho cẩn thận , ta hạn cho năm ngày phải bắt cho đặng đem nạp sẽ trọng thưởng , nếu để thoát khỏi thì lũ bây có tội .
  Khâm sai lảnh tờ tập nả , rồi trở về sai phòng dặn mấy người nha dịch qua ngày mai giả kế đi thĩnh Huỳnh Khôn đến dạy võ .
  Nguyên Huỳnh Khôn thường hay đến dinh ngủ dạy võ nghệ , nay có quân rước liền đến , chẳng dè nha dịch đải rượu bõ mông hãn dược vào liền say , rồi lấy dây trói tay chơn lại và đóng gông , bắt giải đến án đường .
  Huỳnh Khôn vừa tĩnh say mới hay mắc mưu thì nghĩ rằng :
  - Mình không làm điều gì gian ác sao đến nổi nầy .
  Hỏi lại mới biết là vợ và em mình ra đầu cáo , lại Mã Giải nguơn cũng vu cáo cho mình ăn cướp tiệm cầm đồ nữa , nên quan Huyện mới sai bắt đến mà tra .
  Khi ấy mới nghĩ lại Lâm Thắng mắc gian kế của nó , liền hối hận không kịp , rồi than dài một tiếng rằng :
  - Không dè ngày nay mà ta bị tay đàn bà như vầy.
  Kế quan Huyện ra khách dạy dẫn vào rồi hỏi rằng :
  - Ngươi có phải là Huỳnh Khôn chăng ?
  Huỳnh Khôn thưa :
  - Phải.
  Quan Huyện nổi giận mắng rằng :
  - Sao ngươi dám oa trữ quân đại đạo Hải Dương, ăn cắp ghe thuyền và cướp phá tiệm cầm đồ, đã đáng tội chưa ?
  Huỳnh Khôn cúi đầu thưa rằng :
  - Tôi thường năm ở giúp việc muối cá cho Huỳnh An Tường chớ không ở ghe nào , mỗi tháng bạc công hai đồng và chia tiền huê hồng, tôi làm như vậy đã nhiều năm, nếu như có chuyện ấy chủ ghe vào dám chứa tôi, nhân lúc nầy Huỳnh An Tường thôi muối cá, nên tôi mới về vài ngày nay, còn việc đánh tiệm cầm đồ thì lúc ấy có tôi ở nhà đâu, mà làm việc đó, xin đại lão gia thẩm xét, nguyên tôi thường ở ngoài Hải Dương ít khi ở nhà, nên vợ và em tôi tư thông với Mã Xuyến Quần, rồi chúng nó bày mưu niết tạo ra tội trọng nầy đầu cáo mà hại tôi, xin nhờ đại lão gia cho đòi Huỳnh An Tường hỏi thì biết .
  Quan huyện vỗ ghế nói :
  - Nếu không dùng phép dữ mà tra thì ngươi không chịu khai .
  Bèn dạy tả hữu lấy thứ đại bảng hạng nhứt đánh tra.
  Nguyên Huỳnh Khôn thuở nhỏ có tẩm thuốc luyện gân cốt, nên không hề gì.
  Quan Huyện thấy vậy không biết tính làm sao, liền dạy đọc hai tờ cung trạng cho Huỳnh Khôn nghe, nói rằng :
  - Bỡi cung trạng của vợ và em ngươi đầu cáo như thế không lẻ tha đặng, nếu ngươi chịu cũng chết , bằng không chịu cũng chết, vậy ngươi hay nghĩ đi nghĩ lại chịu phứt cho rồi, nếu không thì ta sẽ dùng hình độc hơn nữa mà tra.
  Huỳnh Khôn cúi đầu nghĩ lại , đồ tham quan như vầy chắt là không dung mạng mình, chi bằng chịu đở , cho khỏi hình tra, rồi đáp rằng :
  - Những việc ăn cướp thật tôi không biết đến, nay bị hình tra, nên phải chịu đở .
  Tri huyện cả mầng , liền lấy cung chiêu rồi giam lại, đợi chạy tờ phúc cơ quan trên rồi sẽ xử . Khi lũ gian phu dâm phụ nghe đặng tin ấy đều cả mừng.

  Nói về chuyện Lâm Thắng đi, thiếu tiền phí lộ, nên đến đâu đều phải dạy võ mà độ nhựt, khi đến tĩnh thành thì nghe đồn tại Tây môn nơi chùa Tây thiền có khai trường võ, bèn vào đó thử côn quờn chơi , các người coi đều rộ lên khen ngợi, đồn đến trường võ, liền ra thĩnh vào uống trà . Xảy có Chí Thiện thiền sư nhìn biết là học trò của học trò mình , bèn hỏi :
  - Nhơn việc chi mà ngươi đến đây ?
  Lâm Thắng liền quì xuống thuật hết các việc đầu đuôi của sư phụ cho sư tổ rõ , thì Chí Thiện cùng các học trò đều nói : :
  - Ấy là dâm phụ nó thêu dệt ra chuyện đó chắc .
  Rồi Chí Thiện vội vàng tã một phong thơ giao cho Lâm Thắng về kêu Huỳnh Khôn đến cho người biểu, nếu chậm trể ắt không khỏi bị tay dâm phụ hại .
  Lâm Thắng liền lạy từ biệt ra về , đến Triều châu vào thăm mẹ, mới hay là thầy mình đã bị hại, còn giam nơi tử lao , lấy làm thương xót, bèn lật đật đem bạc và thơ của sư tổ đến tử lao, lo lót với chủ ngục mà vào, thấy thầy liền ôm khóc một hồi rồi trao thơ .
  Huỳnh Khôn xem thơ rồi, dạy Lâm Thắng đến tĩnh thành đặng cầu sư tổ đến cứu .
  Khi ấy Lâm Thắng thuật hết câu chuyện đầu đuôi rồi lấy bạc còn dư để lại cho thấy dùng, liền quày quả ra đi cầu sư tổ đến cứu .

  Thiệt là :

  Thê mụi quyết đem lòng hảm hại
  Thầy trò may cũng đặng bình an


  Hồi 8
  Sư đồ đến Triều châu báo oán
  Bạch xà lại Kim sơn cầu phong

  Nói về Lâm Thắng biệt thầy ra khỏi lao, về thưa cho mẹ hay , rồi lập tức ra đi , hai ngày mới đến tỉnh thành , vào chùa Tây thiền, thấy Chí thiện thiền sư, liền quì lạy rồi nhào lăn dưới đất mà khóc, Chí Thiện đở vậy hỏi ra mới biết là Huỳnh khôn bị hại còn giam nơi tử khám thì lấy
  làm thương xót khôn cùng, rồi dắt Phương Thế Ngọc, Hồ Huệ Càng và Lâm Thắng, thẳng qua Triều châu .
  Nguyên có học trò của Chí Thiện chỉ có Hồ Huệ Càng biết việc và thảo thuận với thầy còn Phương Thế Ngọc thì thuở nhờ có tẩm gân cốt, tập luyện tay chân nhuần nhả , tánh ý thông minh nên Chí Thiện thương hơn đã truyền dạy các món mầu nhiệm , nên lúc nầy đem theo, còn Lâm Thắng thì dắt đường. Bốn thầy trò đi đến Triều châu trời vừa tối, vào nhà Lâm Thắng làm lễ ra mắt lão mẫu rồi dùng cơm tối, nghĩ đó một đêm, qua ngày thứ Lâm Thắng dắt mấy thấy trò đến ngục huyện Hải Dương dọ các nẻo cho biết rồi trở về.
  Khi ấy Chí Thiện dạy Lâm Thắng cuối giờ ngọ vào ngục cho Huỳnh Khôn hay trước , và đem theo mười lượng bạc mua đồ ăn dọn một tiệc đải quân coi khám cho say, đặng dễ tính công việc. Qua giờ thân Lâm Thắng vào khám cho thầy hay trước, rồi trở ra nói với quân coi khám rằng :
  - Thầy tôi cám ơn anh em có lòng tử tế, nên dạy tôi đem mười lượng bạc, mua đồ dọn tiệc đải anh em ăn cho hĩ hạ.
  Các người coi lao nói :
  - Như Lâm huynh vậy thật là tử tế, thầy mắc nạn học trò lo lắng như thế thật là ít có . Ðang khi ăn uống thì Lâm Thắng lấy lòng nưng đở khuyên mời, lúc gần say lại bõ mông hãn dược vào nên các quân coi khám đều say mê, đến canh hai Chí Thiện leo nóc nhà nhảy xuống bẻ gông và xiềng tay chân cho Huỳnh Khôn rồi đồng nhãy lên nóc nhà lẹ như vượn, nhẹ nhàng không ai hay , còn Lâm Thắng về đem mẹ đi ở chổ khác.
  Khi ấy năm người ra khỏi thành nhắm đại lộ thẳng về tĩnh thành.

  Rạng ngày quân coi khám tỉnh say mới hay Huynh Khôn đã trốn rồi, thất kinh chạy báo quan huyện hay.
  Quan Huyện quở trách, liền cho tờ tập nả bốn phía, lại tra ra mới biết là Lâm Thắng đầu mưu việc ấy , bèn niêm phong nhà cửa Lâm Thắng lại, và cũng tư tờ cho các Châu Huyện tìm bắt nghiêm nhặt , nhưng mà lúc đó mồng một tháng giêng nhằm ngày Tết nên có rộng dễ một chút .
  Nói về năm người về đến Tây Thiền tự nhằm ngày mồng chín tháng giêng trong chùa đều ra mừng rỡ .
  Huỳnh Khôn vào lạy tạ ơn thầy cứu mạng rồi làm lễ các đồ đệ.
  Khi ấy Lâm Thắng nói :
  - Lũ gian phu dâm phụ ấy rất nên đại ác, phải tính báo cừu mới đặng.
  Huỳnh Khôn thưa cùng Chí Thiện rằng :
  - Xin thầy vì đệ tử ra ơn báo cừu giùm , kẻo tôi mắc tờ tập nã nghiêm nhặt, không dám về. Chí Thiện nói :
  - Ta cũng bằng lòng đi giùm cho ngươi một phen nữa, nhưng mà phải đình lại trong vài ngày nữa cho nguôi bớt việc tra xét rồi sẽ đi cũng không muộn gì, vậy thì ngươi ở lại đây dạy học trò thế cho ta . (Nhơn Huỳnh Khôn cũng là gịáo đầu nên việc võ nghệ sánh với Chí Thiện thì bằng nhau, lại sức lực mạnh hơn, nên các học trò đều bằng lòng).
  Ngày tháng như thoi đưa, lật bật đã đến mồng một tháng hai , Chí Thiện sữa soạn hành lý, dắt Thế Ngọc và Lâm Thắng ra đi, nhằm lúc trọng xuân trời mưa dầm dề , đường đi bất tiện, bèn quá giang ghe Lão Long nhắm đường Kỳ Lãnh thẳng đến Long Xuyên , qua khỏi bải sông , đi hơn nữa tháng mới đến Triều châu , thầy trò lên bờ đi đến núi Trưước Chi, chùa Thanh Trước. Nguyên chùa này cũng là chùa Thiếu Lâm chia ra, chủ trì tên là Ngộ Không huề hượng , khi ấy có tiểu sai vào báo , các đồ đệ ra rước Chí Thiện vào làm lễ rồi , Ngộ Không hỏi :
  - Sư huynh ở đâu vân du đến đây , còn hai người nầy có phải là học trò chăng ? Tôi có nghe rằng : Huỳnh Khôn bị vu cáo về tội chứa ăn cướp, ngày mồng một tháng giêng đã trốn rồi , nên Huyện quan có tư tờ tra bắt phải chăng ?
  Chí Thiện gật đầu , nói nhỏ các chuyện cho Ngộ Không hay.
  Ngộ Không cả mừng nói :
  - Mã Xuyến Quần là đồ cẩu đầu đáng ghét , năm trước nó mong lòng giựt ruộng chùa nầy , may nhờ có quan Thái thú là người thanh liêm có quen với tôi nên bõ qua việc ấy , như sư huynh muốn giết nó thì phải cẩn thận mới đặng .
  Chí Thiện gặt đầu rồi qua ngày sau đi cùng Lâm Thắng đến nhà Mã Xuyến Quần và Huỳnh Khôn mà dọ đường sau trước cho thuộc , rồi trở về chùa cơm nước xong xuôi , bèn dắt Thế Ngọc và Lâm Thắng đến nhà Huỳnh Khôn trước rồi ba người nhãy tường đạp vách vào thì nhằm lúc canh ba , không có Mã Xuyến Quần ở đó , Cam thị và Ngọc Lan đang ngủ nghe thất kinh lật đật dậy thì Thế Ngọc và Lâm Thắng đã giơ đao ngay đầy , hai nàng hồn vía bay mất , cầu xin dung mạng .
  Lâm Thắng nạt , nói rằng :
  - Nếu bây nói lớn tao giết lập tức .
  Bèn kéo thẳng ra trước , Chí Thiện hỏi rằng :
  - Vậy chớ ai biểu hai đứa bây vu cáo cho Huỳnh Khôn độc thủ , vậy chớ ban đầu ai dụ dỗ bây với Mã Xuyến Quần hòa gian cùng nhau , phải khai cho thật .
  Chị em Cam thị thấy có Lâm Thắng thì không dám giấu , bèn kể hết đầu đuôi gốc ngọn hai cô vải là họ Trương và họ Lý dụ dổ và Mã Xuyến Quần xúi vu cáo cho Huỳnh Khôn các chuyện , rồi cúi lạy xin dung mạng .
  Lâm Thắng mắng rằng :
  - Ta với bây không phải là thù oán chi , còn bây với thầy ta lá nghỉa lẻ đâu lại ra độc oán dường ấy , vậy thì gan dạ bây ra thể nào ?
  Nói rồi cùng Thế Ngọc kéo hai nàng ra lắt thịt , phân thây , rồi cùng lấy hết vàng bạc lận vào lưng , lại lấy máu viết lên tường bốn câu thơ như vầy :
  Dâm phụ dạ mong độc dữ thay
  Nên ta lắt thịt trả thù nầy
  Huyện quan có hỏi ra người giết
  Lâm Thắng , Huỳnh Khôn chẳng phải ai
  Việc xong ba người nhãy lên tường thẳng đến nhà Mã Xuyến Quần , vừa đến cửa , bị chó sủa vô không đặng , Lâm Thắng bèn lấy bánh có trộn tóc , quăng cho chó ăn không sủa nữa , rồi nhãy lên nóc nhà nhắm ngay nhà thính mà xuống , xảy gặp quân tuần canh , vừa muốn la lên , Thế Ngọc cầm dao giơ ngay mặt , nói rằng :
  - Nếu mầy la thì ta giết . , vậy chớ bây giờ Mã Xuyến Quần ở tại đâu ?
  Quân canh thưa rằng :
  - Chủ tôi đang ở tại Mẫu đơn đình ăn uống vui chơi cùng các ái thiếp .
  Thế Ngọc hỏi :
  - Mẫu đơn đình chổ nào ?
  Quân canh thưa :
  - Ở sau vườn bông đi khỏi nhà thính nầy thì thấy cửa ngỏ là chổ đó , xin hảo hớn dung mạng tôi .
  Thế Ngọc liền bảo nó dắt đi chỉ , đến cửa ngỏ liền chém bõ đó , ba người thẳng ra sau vườn , thấy có một tòa bát giác đình , đèn đuốc sáng rực rỡ , nghe tiếng cười giởn chẳng dứt , liền phá cửa vào gặp một đứa a huờn liền giết rồi chạy thẳng đến , thấy Mã Xuyến Quần cùng hai người ái thiếp đều lòa thể cùng nhau , dâm lạc rất nên xấu hổ .
  Mã Xuyến Quần lúc ấy đà xoàng xoàng , ngó thấy ba người cầm đao thương thì thất kinh , lật đật lấy ghế ngồi mà đở , còn hai người ái thiếp vừa la đặng vài tiếng , kế bị Thế Ngọc và Lâm Thắng chém chết . Còn Chí Thiện thì nhãy lại chém Mã Xuyến Quần , chớ chi Mã Xuyến Quần không say và có binh khí gì thì còn đở gạt đặng một ít hiệp , ngặt không có mà lại bị ba người hiệp lực chém , nên sao cự cho lại , bèn kêu hai tiếng :
  - Cứu mạng .
  Rồi bị ba người áp chém , bầm như tương , ba người lấy vàng bạc chạy ra , kế có hơn vài trăm gia đing hô lên áp vây phủ .
  Khi ấy Chí Thiện thấy có binh vây , liệu ra lén không đặng , liền lật lưng lấy diêm sanh và những đồ dẫn hỏa mà đốt cái đình tử , ngọn lửa phát lên rần rần , rồi ba thầy trò áp đánh quân gia trang , giết hơn mười người , còn bị thương tích cũng hơn vài mươi , quân gia thấy thế dữ tợn đều vỡ tan không dám vây nữa , ba thầy trò mới ra khỏi chạy về Thanh Trước tự , thay đổi quần áo vấy máu , rồi lấy đồ hành lý từ biệt Ngộ Không huề thượng xuống ghe mà về tỉnh thành .
  Sáng ra làng xóm đều tiếp cứu , thì ba thầy trò đã đi mất rồi , còn người trong nhà thì lo chửa lửa và lượm mấy thây bị giết , thì thây Mã Xuyến Quần và hai người cơ thiếp cháy ra tro , kế đi báo quan đến khán nghiệm .
  Ngày ấy quan Huyện Hải Dương đặng tờ cáo rằng :
  - Cả nhà Huỳnh Khôn đều bị giết .
  Ðang đi tra xét , thấy trên vách tường có đề một bài thơ , liền sao lục vào án , kế đặng tờ cáo nhà hay , rồi tư tờ và đồ hình rao khắp bốn phương, ai bắt đặng Huỳnh Khôn và Lâm Thắng thì sẽ trọng thưởng , việc ấy còn lưu lại đó .

  Ðây nói về ba thầy trò qua cuối tháng hai mới về đến Tây Thiền tự, rồi thuật hết các việc đó lại .
  Khi ấy Huỳnh Khôn mới biết là hai mụ vải mưu sự , thì lấy làm giận , rồi lạy tạ ơn Chí Thiện và hai vị sư đệ . Khi ấy Chí Thiện đem những vàng bạc đã lấy của gian phu dâm phụ giao cho Huỳnh Khôn thì Huỳnh Khôn không chịu lảnh .
  Chí Thiện nói :
  - Ta thấy nhà ngươi nữa chừng thất ngẫu nên mới lấ đem về cho ngươi , chớ ta là người tu hành nhận những đồ đó làm gì, thuở nay ngươi theo ta đã lâu , vậy ngươi không biết lòng ta ra thế nào sao ?
  Các đồ đệ cũng tiếp khuyên giải nói :
  - Như sư huynh không chịu lấy thì mích lòng thầy mà lại ra sự bất nghĩa .
  Huỳnh Khôn chối từ không đặng phải lấy cất, rồi thưa rằng :
  - Ðồ đệ còn một chút việc nữa chưa yên lòng, xin thầy ra ơn ráng giúp .
  Chí Thiện nói :
  - Việc chi con nói ra , điệu thầy cũng như cha con , cần gì phải dùng theo tình khách làm chi .
  Huỳnh Khôn thưa :
  - Hai mụ vãi ở Nga Mi tự thật là độc ác, hại hai thầy trò tôi cho đến gia tán nhơn ly , thiếu chút nữa thì tánh mạng không còn, nhờ có thầy cứu mới khỏi, nay khó dung chúng no đặng, vậy xin thầy nhân tiện về Thiếu lâm tự, đến đó giết chúng nó luôn thể .
  Chí Thiện nói :
  - Trương Tịnh Diên và Lý Tịnh Ðiêu là hai đứa cẩu đầu làm cho nhơ nhuốc đạo ta, phá hư Phật pháp lúc ấy cũng muốn giết luôn cho rồi, đặng trừ hại cho con gái đờn bà xứ ấy, ngặt việc kia người ta đang tìm kiếm nghiêm nhặt nên mới trở về, nay lòng đồ đệ không yên, vậy ta phải đi giùm cho một lần nửa, không ngại chi, chỉ lo việc thầy trò ngươi, quan quân truyền lịnh tầm nã nghiêm nhặt lắm, mà chổ nầy đây thì cách đó không xa, vậy phải sửa soạn về Phước Kiến ở tại Thiếu Lâm tự trốn mới đặng . Còn phần các học trò thì chưa học đặng phép mộc nhơn, mộc mã, vậy để ta dắt hết qua Triều châu, tính công việc ấy xong rồi, sẽ trở về Thiếu Lâm tự.
  Các đệ tử nghe nói đều nguyện đi theo .
  Khi ấy Huỳnh Khôn và Lâm Thắng sửa soạn qua ngày hai mươi tám tháng hai từ tạ thầy và các học trò lên đường.
  Ðến mồng một tháng ba nầy , Chí Thiện cả thảy là mười một người , sữa sang hành lý xuống ghe Lão Long mà đi, trọn mười ba ngày mới đến Triều châu vào chùa Thanh Trước.
  Ngộ không huề thượng ra tiếp rước, rồi nghĩ thầm rằng :
  - Chí Thiện lúc nầy dắt học trò theo nhiều , không biết có việc chi nha đây .
  Bèn hỏi rằng :
  - Sư huynh về chưa đặng bao lâu, lại đem các vị sư điệt theo có việc chi chăng ?
  Chí Thiện đáp rằng :
  - Ta muốn đem chúng nó về Thiếu lâm tự đặng học tập phép mộc nhơn , mộc mã , sẳn dịp ghé đây đặng tính việc khác nữa, trong vài ngày sẽ đi .
  Bèn kề tai nói nhỏ , Ngộ Không nghe trong lòng có ý phiền, không biết làm sao, rồi dạy đồ để dọn cơm tối đải đằng.
  Qua giờ thân Chí Thiện dặn các học trò đừng ra đường chơi , rồi dắt Thế Ngọc đến Nga Mi am dọ đường, thấy cửa am thấp, rồi trỡ về chùa thay áo quần đen, buộc dây tơ, đi giày da nhỉ thẳng đến am , lúc ấy trời mưa lâm râm , trăng lu phải lúc làm đặng, thầy trò vào thành, đêm ấy trong thành có bày cuộc hát bóng, lại có nhiều chổ hát theo bổn địa và kinh ký. Tô châu rất nên vui , thầy trò mặc đồ đen nên coi bất tiện . Ðến canh ha hai thấy trò nhảy lên nóc chùa ở đó rình nghe, hai cô vải nói chuyện với nhau rằng :
  -Việc Huỳnh Khôn may không ai biết ta hôn dụ, nếu biết thì lũ ta đả làm quỉ không đầu rồi. Người kia lại nói :
  - Cũng bởi bọn ta thường ngày thành tâm khẩn cầu, nên nhờ ơn Bồ tát phò hộ mới khỏi, mà cũng chưa chắc, tưởng lại hai đứa mình từ vào cữa phật đến nay, trừ ra cầm dao cắt cổ chúng thì không có , chớ còn những việc dâm đạo tà gian, mưu tài hại mạng không biết là bao nhiêu mà kể , nên mới tích trử vàng bạc ngày nay được chừng ấy ; ví lẻ trời báo ứng rõ ràng thì không lấy làm tin.
  Lại nghe người kia nói :
  - Ừ , nói như vậy nhằm lắm , chớ mỗi việc cư giử lương tâm theo lẻ trời, thì cơm chẳng ăn làm chi nghĩ cho kỷ , tu nhơn tích đức già đời cũng chết, hung hăng tàn bạo tận số cũng không còn , miễn là vật chi hễ làm cho kín đáo thời thôi . Vì hai mụ vải nầy rất nên độc ác mới buông lời nói làm vậy.
  Khi ấy thầy trò Chí Triện trên nóc chùa nghe hết các chuyện thì nghĩ thầm rằng :
  - Thật là quân đại ác, dẫu ngày nay không giết nó thì nó còn hại nhiều người khác nữa .
  Kế hai mụ vải tắt đèn đi ngủ .
  Chí thiện bèn nhảy xuống chém một đứa một đao , lại mổ gan ruột ra, rồi tuốt vào buồng thấy của bất nghĩa hơn ba ngàn lượng vàng, thì tính dùng của ấy giúp cho những kẻ nghèo, liền lấy trao lên cho Thế Ngọc rồi nhảy lên, đang lúc tối trời, ngó xa xa thấy một người đi như vượn nhảy, rắn thong, rất nên nhanh lẹ, không nghe động dạng.
  Nguyên Chí Thiện có một cặp kiếng coi mắt để coi ban đêm nên thấy rõ ràng, thì biết là người đồng đạo bèn biểu Thế Ngọc đứng đó chờ, rồi nhảy tuốt theo.
  Thấy người ấy nhảy xuống vào tại nha huyện Hải Dương, giây lâu lại nhảy lên nóc nhà chạy về phòng Ðạo thương Huệ triều, lại thấy một người đờn bà ra tiếp rước rồi người ấy thò tay vào túi lấy ra một cái ấn đồng trao cho người đờn bà đem cất.
  Chí Thiện lấy làm lạ , bèn trở về chổ cũ nói các việc lại với Thế Ngọc, rồi hai thầy trò nhãy thành về chùa thì đà nữa canh năm.
  Rạng ngày Chí Thiện nói với mấy người trong chùa rằng :
  - Nay ta muốn lập tức khởi trình, ngặt hồi hôm thấy một việc rất lạ, nên ta phải nán lại vài bửa nữa coi việc ra thể nào, rồi sẽ đi cũng không muộn . (Việc nầy sau sẽ tiếp).

  Thơ rằng :
  Ba bận Triều châu trả oán thù
  Giết yên gian phụ với dâm phu
  Chỉ vì trộm ấn nên kỳ sự
  Mới đăng cùng nhau khỏi tội tù
  Nói về quan huyện Hải Dương tên là Thạch Kỷ, nguyên đêm trước vào lúc canh ba bị mất ấn, thì thấy kinh hồn vía, không biết vì cớ nào, rán sức tìm kiếm không đặng.
  Kế có người đến báo rằng :
  - Hai mụ vải ở Nga Mi am bị người ta giết và lấy hết vàng bạc . Bởi Thạch Tri huyện mắc rầu việc mình, nên đi tra xét không đặng bèn sai Lại Mục là Hà Phúc Trình đi khám nghiệm . Khi ấy quan Huyện lo lắng vô cùng, mới nghĩ lại Tri phủ là Vương Ðình Hòe, cũng là người địa phương, ở cùng nhau rất hậu, vậy đến đó lo tính coi có kế chi bảo toàn đặng chăng, liền lên kiệu thẳng đến nha môn vào thi lễ rồi thưa hết công việc ấy.
  Vương thái thú nghe nói kinh tâm, bèn nói :
  - Việc nầy phải lén thăm dò không nên tiết lậu, nếu quan trên hay đặng ắt là khó lắm, vậy phải trở về cáo bịnh, như trong huyện có iàm việc chi mà có ấn tín thì ta sẽ làm thế cho, còn việc ấy phải lén dọ như ra mối thì chịu chuộc nhiều tiền một chút, đợi trong mười ngày nữa sẽ hay .
  Quan Huyện lạy tạ rồi trở về nhà.

  Bây nói về chuyện Khâm sai án sát sứ quản binh bị tại Huệ triều tên là Lại Ðại Bàng. gốc đầu mục quân hải tặc, thuở nhỏ có học với đạo sĩ tại Võ Ðương sơn là Phùng Ðạo Ðức, nên võ nghệ cao cường, nay thấy chổ Huệ triều là nơi giàu có mới lo với quan trên đến đó trấn nhậm đặng thâu góp của dân nuôi quân trộm cướp .
  Nguyên Vương thái thú là người hay thương dân như con , còn Thạch tri huyện tuy không phải quan thanh liêm cho lắm chớ cũng một người hay giữ phép , nên đem lòng giận mà ăn trộm ấn cho bỏ ghét , tại Tri phủ cũng một bụng với Tri huyện nên không báo cho quan trên hay việc mất ấn ấy, thì giận mà ăn trộm luôn ấn của Tri phủ nữa. (Nguyên Tri phủ thấy quan Huyện bị mất ấn, thì lấy ấn của mình cột vào lưng, không dám rời ra , ai ngờ quân của Lại Ðại Bằng có nghề giỏi lắm , đợi Tri phủ ngủ, lén vô cắt lưng mà lấy, khi ấy Huyện , Phủ đều mất ấn hết , lấy làm lo rầu vô cùng).

  Nói về Chí Thiện thiền sư có lòng đi do thám thì biết Huyện, Phủ đều bị mất ấn, bèn đến huyện đường, biểu sai nha và thưa rằng :
  - Có Chí Thiện thiền sư ở Thiếu Lâm tự đến xin ra mặt lão gia.
  Lúc ấy Thạch tri huyện đang lo rầu , nghe sai nha vào thưa có Huề thượng đến, thì nghĩ có việc chi đây, trong lòng cả mừng, liền dạy mở cửa giữa, mặc áo đội mảo, bổn thân ra rước vào đại tràng, thấy Huề thượng đầu tròn, trán cao, mặt vuông, tác lớn mười phần chắc chắn , tuy đã hơn tám chục tuổi , mà hai con mắt như đồng linh, oai phong lẩm lẩm, tướng mạo đường đường , biết là người phi thường, liền bước tới cung tay xá mà nói :
  - Tôi không dè Phật gia đến, tiếp rước chậm trể xin tha lỗi.
  Chí Thiện cười nói :
  - Tôi nghe Sứ quân và Thái Thú bị người ám hại nên đến giải cứu, nhưng chổ nầy không lẻ nói .
  Bèn nắm tay Thạch Kỳ dắt vào hậu thính, phân ngôi chủ khách mời ngồi, kế quân thủ hạ dưng trà uống rồi , Chí Thiện biểu đuổi quân hầu lui ra đặng nói chuyện.
  Quan Huyện dạy tùng nhơn lui ra .
  Chí Thiện nói :
  - Từ khi Huỳnh Khôn bị vu cáo cầm tại ngục thì ta đã ba phen đến Triều châu cứu đồ đệ,
  và giết gian phu, dâm phụ cùng hai đứa tặc ni tại Nga Mi am, thấy Lại Ðại Bằng ăn trộm ấn đem về tại nhà, nay đến nói cho Sứ quân và Thái Thú hay, đặng đến bắt nó lấy ấn đem về đái công chuộc tội trước đặng chăng ?
  Thạch Kỳ thất kinh mà nói :
  - Nguyên Lại Ðạo Thai là người đại đạo Hải Dương có công nên được thăng thọ bực ấy , lại ngày trước có đến mượn tiền lương trong kho, ta không chịu cho, nên thiết kế mà hại ta như thế. Nay nhờ Thiền sư nói mới hay, bằng không thì Thái Thú và tôi ắt tánh mạng không còn , còn việc Huỳnh Khôn thật tôi không rõ , mới bị can khúc làm vậy, Mã Xuyến Quân, Cam thị , Ngọc Lan và hai mụ vải thật quân độc ác chết đà đáng số, chớ Thiền sư có tội chi phòng ngại, vậy để tôi bẩm cùng quan Thái Thú, đặng hủy án ấy.
  Chỉ lo việc Lại Ðạo Thai là bực thượng ti, nay không bằng cớ chi, làm sao dám đến nhà ?
  Chí Thiện nói :
  - Vậy để lão tăng nầy đến ra mắt quan Thái Thú định một phép bắt đặng bắt nó đến đây tra xét .
  Quan Huyện nói :
  - Vậy thì Thiền sư và tôi đến đó toan liệu .
  Bèn cùng Chí Thiện đi đến phủ.
  Quan Thái Thú lật đật rước vào làm lễ mời ngồi rồi Thạch Kỳ thuật hết các việc thiền sư giết quân gian phu dâm phụ và việc Lôi Ðạo Thai ăn trộm ấn cho Tri phủ rõ, và nói :
  - Tôi đã hứa lở với thiền sư rằng để tôi bẩm cùng ngài đặng xin hủy án sát nhơn ấy, Thiền sư
  lại nói : Ðể đến cho giáp mặt ngài , đặng tính kế bắt Lại Ðạo Thai .
  Tri phủ bèn bước đến xưng tạ xin Thiền sư bày kế .
  Chí Thiện nói :
  - Thái thú cũng rỏ biết Lại Ðại Bằng là người không tử tế thì ắt có nuôi quân phĩ đồ đạo tặc , nên thường nghe những nhà giàu bị trộm cướp hoài, mà tra xét không ra , còn Thái Thú và sứ quân mỗi lần đều có tư tờ cho nhơn dân ai bắt đặng kẻ gian thì sẻ trọng thưởng mà cũng không thấy ai bắt đặng món đồ tang nào, ấy có phải là tại nó yêm ẩm chăng ? Vậy để thầy trò tôi chia ra bốn phía rình nhà nó ít đêm, hễ gặp đem đồ tang về thì bắt đến phủ đường tra xét thì rõ chiếc ấn tích nó để chổ nào, khi ấy sẽ bẩm với đại hiến hội đồng đến nhà nó xét thì chắc làm sao cũng đặng , Phủ , Huyện gặt đầu nói rằng :
  - Thật là diệu kế, vậy chớ khá trể, xin phiền Lão thiền sư nội đêm nay cùng mấy vị cao đồ ráng tính chuyện ấy cho xong, ắt đặng trọng thưởng .
  Chí Thiện từ tạ trở về Thanh Trước tự nói chuyện lại với các học trò, rồi sai Thế Ngọc núp phía
  Ðông, Hồ Huệ Càng phía Tây, Lâm Thắng phía Bắc , còn mình thì phía Nam, bốn người đều có đem khí giới, dặn rằng :
  - Hể thấy ăn trộm ra thì để cho nó đi rồi nom theo sau, chờ nó lấy đặng đồ tang đem về sẽ bắt giải đến phủ.
  Ba đồ đệ vâng lịnh chia nhau núp các hướng đó quả thiệt đêm ấy bắt được hơn mười tên ăn trộm , liền giải đến nha Phủ, huyện hội đồng tra hỏi, mới biết chổ nó giấu ấn quan và tài vật, bèn lập tức sai người đến tĩnh báo cho quan trên hay, rồi nhóm các gia dịch đến nhà Lại Ðại Bàng, xét bắt thêm đặng mấy tên ăn trộm nữa, và hai cái ấn đó.
  Khi ấy Vương tri phủ liền giao việc trong phủ tại cho Thạch tri huyện làm thế, rồi hiệp cùng thầy trò Chí Thiện đến bắt Lại Ðạo Thai giải chung với lũ ăn trộm và đồ tang đến tỉnh, liền nơi vào bẩm cho quan trên hay.
  Quan trên thất kinh liền hội tam pháp công đồng lại mà tra xét, việc qua như vậy , làm sớ tâu
  vua và điệu Lại Ðạo Thai về kinh trị tội.
  Việc xong rồi , Tri phủ cùng thầy trò Chí Thiện trở về Triều châu, thì phủ huyện đền ơn, thầy trò Chí Thiền từ chối không chịu rồi từ tạ trở về Thanh Trước tự, từ biệt Ngộ Không huề thượng đặng trở về Thiếu Lâm tự tại Phước Kiến.

  Ðây nói về Thanh thiên tử cũng Châu Nhựt Thanh đi đến Kim Lăng, chổ đó là gia quán của Nhựt Thanh .
  Nguyên khi trước mẹ Nhựt Thanh cho Nhựt Thanh theo làm con nuôi Cao Khánh Nhơn thì bà ấy trở lại Kim Lăng mà ở .
  Ðến nay Nhựt Thanh vào lạy mừng mẹ và hỏi thăm việc nhà xong rồi, vua cũng lấy lễ mà thăm viếng, rồi vào thơ phòng an nghĩ.
  Khi ấy Nhựt Thanh thuật hết các việc đi đường và đã cưới vợ rồi cho mẹ hay, thì mẹ mừng
  rỡ , qua ngày thứ Nhựt Thanh sữa soạn dọn cơm ăn uống xong rồi , đồng ra ngoạn kiển, xuống ghe nhỏ đến trước núi , bên mé sông có một cái chùa tên là Kim Sơn, rất nên đẹp đẻ , rồi đến trước đài Ngọc Thơ thấy đoàn ghe buôn qua lại hơn hai ngàn chiếc, xa xem sắc nước màu trời tốt tươi như vẻ, thật là cảnh chùa nầy mười phần xinh lịch, khi ấy vua hoan hỉ bèn lấy viết để bài thơ như vầy :

  Sông lồng bóng nước mấy ngàn thu
  Mây úp non cao nước chảy trôi
  Muôn dặm Trường giang in ngọc đáy
  Một vừng minh nguyệt chói kim cầu
  Xa hơn Tây, Bắc ba ngàn cõi
  Thế tước Giang Nam mấy chục châu
  Tươi tốt khôn cùng là thắng cảnh
  Duyên trời có phận mới lên chơi.
  Vua làm thơ rồi vào chùa, thấy trước cửa có làm hai tướng đứng hai bên, trong cửa có bốn vị Tứ đại thiên vương, trong chổ đại hùng bửu điện, sơn vẽ rỡ ràng, tại Tây du lang có mười tám vị La hán thếp vàng, quét tước dọn dẹp sạch sẻ. Chủ trì là Ðạt Cơ lão hòa thượng, kéo một bọn chúng tăng ra làm lễ rước vào phương trượng mời trà nước xong xuôi, rồi bày dọn tiệc chay thết đãi.
  Thanh thiên tử lấy ra hai mươi lượng bạc mà cúng chùa, rồi ngồi đàm đạo chơi một hồi, vua thấy trời còn sớm, bèn dẫn Nhựt Thanh ra phía trước dạo theo chơn núi giải muộn.
  Khi đi gần đến một cái tháp, xảy nghe gió thổi ào ào, khói bay mù mịt, trong khói ấy lại hiện ra một con rắn trắng rất lớn, mình dài hơn năm trượng, đầu to hơn thúng, miệng hả đỏ lòm, giương nanh múa vuốt bay đến .
  Nhựt Thanh thấy vậy cả kinh chết giấc, còn vua thì lúc ấy cũng thất kinh, lật đật rút cây Long Tuyền kiếm, chăm chỉ ngó con quái ấy, thì thấy nó mọp sát đất, cất đầu gặt lên gặt xuống không thôi, dường như ra mắt bái yết vua. Khi ấy vua tĩnh ngộ, thầm nghĩ rằng :
  - Chắc là con quái này đến cầu phong chi đây ? Bèn cất tiếng hét lớn lên mà nói :
  - Như muốn cho trẫm sắc phong thì hãy hiện nguyên hình đi .
  Con quái ấy liền hiện ra một đạo cô , quì dưới đất cúi đầu cầu phong.
  Vua bèn phong cho làm Chúa lôi phong tháp, lại tặng tên họ là Bạch thị phu nhơn, chưởng quản Kim sơn tự mà thọ hưỡng muôn dân tế tự. Khi ấy Bạch thị phu nhơn tạ ơn rồi đứng dậy hóa luồng gió bay đi, xảy có hai vị tiên đồng đánh nhạc làm lễ mừng nghinh tiếp về chùa ngụ làm thần.
  Lúc ấy Nhựt Thanh vừa tỉnh dậy mở mắt ra thì không thấy yêu xà liền hỏi vua mới rõ là yêu đến cầu phong.
  Lúc ấy trời đã chiều liền dắt nhau về chùa thì Hòa thượng ra tiếp vào đải cơm chay tại hậu liêu, vua nghĩ đó đến canh ba xảy có một luồng gió thổi ào đến , vua tĩnh giấc dậy ngó ra thấy một con cọp đen , trương nha trảo đến quì trước mặt làm cho vua cã kinh
  Bạch xà đã chịu ơn vua tặng
  Hắc hổ đến nhờ sắc đế phong

  Nói về vua ở hậu liêu thức giấc vừa muốn tiểu , xảy thấy một con cọp đen quì mọp dưới đất cúi đầu, dường thể bái yết vua mà cầu phong.
  Vua liền lấy tay chỉ cọp mà phán rằng :
  - Ta phong cho ngươi là Trấn sơn hắc hổ tướng quân, hưởng muôn dân cúng quải. Hắc hổ liền gặt đầu tạ ơn vua mà đi.
  Khi ấy vua đi tiểu rồi trở vào nghĩ đến sáng, dậy tắm rữa thay đổi quần áo tinh khiết rồi bước đến Hùng bửu điện bái yết phật Như Lai, tăng chúng kẻ đánh trống, người gióng chuông rất nên nghiêm chĩnh .
  Khi ấy vua bái yết rồi trở vào phương trượng lót lùng một bửa cơm chay , rồi cùng Nhựt Thanh từ biệt Hòa thượng mà lên đường.
  Lúc đi đường nghe thiên hạ nói :
  - Chốn Anh võ viên rất nên vui vẻ .
  Khi ấy Nhựt Thanh mới thuật chuyện lại cho vua nghe : Nguyên chổ ấy của Diệp Hoàng Cơ là em Diệp binh hộ lập ra để chứa cờ bạc, ỷ thế anh lại có nuôi thầy nghề võ vô số, hiếp đáp người lương thiện, dẫu có kiện thưa cũng không làm chi xuể .Quan viên lớn nhỏ thảy đều không dám nói thốt đến va, bất luận là ai hễ vào sòng cờ bạc đánh trúng không chung , bằng thua thì ních trót, còn ai muốn đánh mà không bạc, thì làm giấy thế gia viên điền sản, hoặc của cha mẹ hoặc của chú bác hay là anh em cũng đặng, liền trao bạc cho mà đánh, ra sòng rồi đi đâu mặc ý, nó cứ nhân lộc họ hàng mà đòi thì phải trả lập tức, cũng bởi ỷ quyền anh nó hiếp chúng như thế, nó tom góp những của phi nghĩa như vây nên mới ra cự phú, có tiền bạc xây cất ra một tòa huê viên mười phần huê mỹ , nay sẳn hai cha con ta cũng nên đến đó coi chơi cho biết.


  Hồi 9
  Châu Tiên trấn , cầm đồ tiêu dụng
  Mắc nạn to dỏng sĩ giải nguy

  Vua nói :
  - Nếu quả vậy thì hơn quân ăn cướp . Vậy ta hãy đến đó xem thử ra thế nào rồi sẽ giết phứt nó đi mà trừ đại hại trong xứ nầy. Tính rồi liền dời gót đến đó, thấy Anh Võ viên cơ xảo cất khéo lạ lùng, thiên hạ đông đảo, thẳng vào vườn thấy những tòng bá sum suê rất nên thạnh mậu, kiển vật phô trương, bông thơm nực mùi, chim nói líu là, rất nên khoát ý, ngó thẳng tới có một tòa lầu cao lớn , phía trước lầu có một cái khe nước trong leo lẻo , lại có bắc cầu bằng đá, qua khỏi cầu có vòng quanh lộn, tốn khác hình rồng, bốn phía đều xây non bộ, mỗi chặng lại có cất hậu đình nghĩ mát, đi lần đến chổ hốt me, (vì vua muốn coi việc cờ bạc ra thế nào) liền chăm chỉ tại sòng me , không muốn đi chơi chổ khác, khi ấy cóngười tại sòng me bưng nước trà lại chào mừng mời uống, và hỏi :
  - Chẳng hay nhị vị khách quan đến đây đánh me chơi chăng ?
  Vua gặt đầu nói :
  - Phải, để thong thả coi đã.
  Khi hái hốt được hai chén thấy đánh ăn thua nho nhỏ tưởng việc cũng tầm thường, qua chén thứ ba vua cởi đôi kim xuyến người cầm chén thấy đặt lớn không dây giở bèn chổ người mời Diệp Hoằng Cơ .
  Diệp Hoằng Cơ đến thấy vua lạ mặt mà đánh lớn làm vậy thì nghĩ thầm trong bụng rằng :
  - Như ăn thì vùa, còn trúng thì không chung, sợ gì mà không dám giở .
  Liền nháy biểu tên canh chén khui đi, chẳng ngờ khui ra tiền yêu , trúng của vua đặt, trù xâu rồi còn phải chung 418 lượng 5 chỉ .
  Khi ấy Diệp Hoằng Cơ bước mà nói rằng :
  - Số là khách quan không rỏ điều lệ trong tiệm nầy nbư vầy : Như đánh nhỏ ăn thua mỗi chén mỗi chung, còn đánh đánh lớn thế nầy thì phải đánh luôn ba chén rồi sẽ tính chung một lần. Vua nghe nói cả giận mắng rằng :
  - Mi nói bậy, đánh lớn nhỏ là tại ý ta, dám khui chén thì dám ăn chung, phải đem bạc tính chung cho mau, nếu để lâu ắt khó dễ cho mi.
  Diệp Hoằng Cơ nói :
  - Nghe không mặc ý mi , rồi đây mi sẽ biết.
  Liền kêu lớn rằng :
  - Kẻ tả hữu đâu ra đây cho ta biểu .
  Một lũ côn đồ xốc ra, lúc ấy mấy người đánh me thấy việc bất tường, liền lật đật chen nhau ra cho khỏi chổ hung hiểm.
  Khi ấy Nhựt Thanh thấy việc dữ như vậy thì lộn theo người ta ra ngoài đặng lo mưu giải cứu. Vua thấy Nhựt Thanh ra rồi, bèn chuyển thần lực rút cặp roi ra, kêu Diệp Hoằng Cơ nói :
  - Nhà ngươi tội ác dẩy đầy, nên khiến ngày nay gặp ta đến đây giết ngươi mà trừ hại trong xứ này.
  Nói rồi múa cặp roi xốc tới đánh Diệp Hoằng Cơ, chẳng dè lũ côn đồ áp lại ngăn đở xúm đánh với vua một cách dữ tợn, thì ấy Diệp Hoằng Cơ truyền lịnh ai bắt được vua sẽ trọng thưởng , song vua mạnh lắm, lũ côn đồ chống trả chẳng lại, kẻ bể đầu, người gãy tay, và chết hết vài tên .
  Diệp Hoằng Cơ thấy vậy liền cho kêu mấy người thầy nghề võ áp ra cự với vua.
  Vua đánh với chúng nó đến mặt trời chen lặn, tay chơn đà bải hoải, một mình khó nổi cự đặng
  thế đà nguy cặp, đang lúc ấy bổn cảnh Thần hoàng thấy thánh giá lâm nguy thì thất kinh , lật đật đi kiếm người đi cứu giá , vừa may gặp Ðường Hoán đang nằm ngủ lại Bá Huề đình thượng liền kêu dậy mách bảo đi cứu giá.
  Ðường Hoán thức dậy nghe tiếng la chém giết vang tai, liền xách khí giới chạy đến chổ ấy, thấy một bọn học trò của mình đang vây một người ước chừng ba mươi tuổi , tướng mạo khôi ngô , tư dung lẩm lẩm, bộ đà đuối sức, lo đở gạt mà thôi, không thể đánh lại, thì Ðường Hoán kiếm chước mà cứu, bèn la lớn lên rằng :
  - Bọn ngươi hãy lui ra để ta vào bắt sống tên hung phạm ấy cho.
  Bọn giáo đầu nghe thì cả mầng lui ra để cho Ðường Hoán ra tay.
  Khi ấy Ðường Hoán xốc vào đánh so với vua chừng ba bốn hiệp, rồi liếc mắt thấy bọn giáo
  đầu đứng xa , bèn nói nhỏ với vua rằng :
  - Hảo hớn hãy theo ta.
  Vua liền hội ý biết người ấy có ý trợ lực cho mình, liền tuốt theo Ðường Hoán.
  Lúc ấy Ðường Hoán giả lấy một cây phi phiêu huơi trước mặt làm như tuồng trá bại dụ vua đến chổ vắng mà giết vậy , bọn giáo đầu ngở là thiệt mừng thầm nên không cần theo tiếp ứng , khi ra đến huê viên thì Ðường Hoán nhảy thót lên tường rồi mở dây lung ra thòng xuống, chẳng dè tường cao dây vắn, bên nói với vua rằng :
  - Hảo hớn hảy mở dây trong mình ra nối với dây tôi, rồi trèo lên giả sơn nắm dây cho chặc đặng tôi kéo lên tường đào nạn.
  Vua làm y theo, rồi Ðường Hoán ráng sức kéo vua lên , nói với vua rằng :
  - Phía bên kia tường thì thuộc về huê viên của quan thượng thơ tên là Trần Kim Bảng là người
  quen , vậy chắc xuống đó thì vô hại.
  Ðường Hoán liền thòng vua xuống đó rồi cũng nhảy theo lẹ như nhiếp .
  Khi ấy vua tạ ơn rồi hỏi tên họ quê quán.
  Ðường Hoán lật đật cúi đầu quì mọp xuống đất tâu rằng :
  - Kẻ hạ thần không hay đến cứu Bệ hạ chậm trể, xin thứ tội, tôi là Ðường Hoán ở tĩnh Phước Kiến, tạp học trò võ nghệ tại Thiếu Lâm tự, nay ở với Diệp Hoằng Cơ làm chức Tổng giáo đầu , may nhờ Thần hoàng mách bảo, đến cứu được Bệ hạ vẹn vẻ mình rồng.
  Vua cả mừng nói :
  - Nhà ngươi vốn là ơn của tìàm. có tội chi mà ngại, hãy đứng dày cho trẫm phân trần.
  Vua bèn lấy một vật tên là Cửu long hớn ngọc ban cho Ðường Hoán và dặn rằng :
  - Như ngày sau trẫm hồi trào rồi thì ái khanh hãy đem vật báu nầy trình với Lưu Dung quân cơ thì người sẽ đem ái khanh đến ra mắt trẫm, rồi trẫm sẽ gia phong quân tước .
  Khi Ðường Hoán chịu ban thưởng và nghe các lời vua dặn dò , liền tạ ơn vua mà tâu rằng :
  - Phía trước đây có một cái phòng ốc, vậy xin Bệ hạ đến đó tạm nghĩ, xin cho kẻ hạ thần lui gót.
  Nói rồi liền nhảy lên tường lẹ như chim bay, không hề khua động .
  Vua mừng khen không xiết.
  Lúc ấy trời đã tối, trăng mờ, sao lu, khiến lòng vua ái ngại khó bề lui lới, nghỉ vì Trần Kim Bảng, tuy là tôi của mình mà lúc nầy đang ở tại trào làm chức Lễ Bộ thượng thơ, có một mình vợ con nó ở nhà, nay ta đương lúc nguy cấp làm vầy, chẳng biết nó có khứng cho ta ở ngụ nhà nó đêm nay chăng ?
  Ðang bàn luận một mình, bỗng thấy đèn ở xa xa đi chăm chỉ đến chổ vua, lại nghe có tiếng đàn bà nói với nhau.
  Khi đến đi gần tới, vua lật đật núp theo hòn non bộ mà ẩn mình, thì nghe có a huờn nói :
  - Ðây là vườn Tây quế huê thọ, sao không thấy bóng dạng người , tưởng không lẻ có Hoàng đế lâm nạn đến chốn lấy mà chúng ta phòng đi cứu giá , chắc là Bồ tát báo mộng không thiệt, vậy thì tôi với cô về đóng cửa nghĩ cho sớm, kẻo để bà ở nhà mặc đồ triều phục hầu đợi mệt lòng.
  Rồi lại nghe một người con gái mắng con a huờn rằng :
  - Can chi mi mà mi lòng cắt nghĩa chớ có nói bậy mà mang tai, hãy đi tìm cho kỷ lưởng.
  A huờn vưng lời cầm đèn đi rọi một vòng nữa.
  Khi ấy vua núp trong hòn non bộ nghe hai người cải lẩy với nhau, thì có bụng mừng, bèn
  bước ra nói :
  - Trẫm ở đây, sao ái khanh biết, đến mà tiếp giá .
  Tiểu thơ lấy vạt áo che mặt tâu rằng :
  - Như ngài quả là đương kim Thiên tử, xin cho tôi biết dấu tích mời dám tin !
  Vua liền thò tay trong lưng lấy cái ấn cửu long trao cho con tỳ tất đưa lại cho Tiểu thơ xem. Khi ấy Tiểu thơ đưa gần đèn thì thấy có làm chữ : "Thọ mạng ư Thiên ký thọ vĩnh xương ".
  Tiểu thơ xem đà quyết , liền lật đật quì tâu :
  - Kẻ hạ thần đến cứu giá chậm trể tội đánh muôn thác.
  Vua đỡ mà nói :
  - Khanh là người ân của trẫm , nào có tội chi phòng sợ.
  Tiểu thơ liền đứng dậy khiến a huờn xách đèn đi trước dẫn đường, vua và Tiểu thơ đi sau, khi gần đến phủ, Tiểu thơ xin vua đứng chờ một chút đặng vào thưa cho mẹ hay mà nghinh tiếp , liền vào thưa cho mẹ hay :
  - Thánh giá đã đến xin mẹ ra rước cho mau, Ðổ thị phu nhơn cả mừng, lật đật ra nghinh thánh giá vào. Vua lên ngồi trên thượng tòa, còn hai mẹ con quì triều bái mọp dưới đất, vua miễn lễ cho hai mẹ con đứng hầu hai bên, lúc ấy trong phủ đèn đuốc sáng trưng ; vua xem Tiểu thơ diện mạo đoan trang, hình dung yểu điệu, thật là sắc nước hương trời , đẹp xin vô giá , vua rất mừng thầm, rồi sang hỏi :
  - Phu nhơn vì sao biết trẫm lâm nạn , hay là mộng ứng chi nên mới tiên tri thể ấy ?
  Phu nhơn tâu rằng :
  - Có Quan Âm mách bảo, và dặn dò cặn kẻ về sự lhương duyên con gái tôi tên là Ngọc Phi , ứng hiệp cùng Bệ hạ, đêm nay thì thành giai ngẩu, nay mẹ con tôi tiếp được thánh giá về đây cũng nhờ sức Phật Trời mách bảo.
  Vua nghe rất mừng và cảm tạ ơn Bồ tát chỉ dẫn, ấy cũng là tại thiên duyên túc hiệp xui khiến sum vầy tơ tóc.
  Phu nhơn tâu :
  - Chẳng hay duyên cớ nào thánh giá lâm đại nạn dường ấy, xin Bệ hạ chỉ dụ cho kẻ hạ thần rõ.
  Vua nói :
  - Trẫm nhơn xuống Giang Nam, đi với con nuôi trẫm là Nhựt Thanh, đặng du ngoạn, khi đến Anh Võ viên thì ghé đó nhàn du đánh me chơi , trẫm thắng, chẳng dè bị Diệp Hoằng Cơ ỷ thế thị cường không chịu chung, nên trẫm giận muốn giết nó ai ngờ kẻ thủ hạ của nó rất đông, trẫm một mình đánh không lại tưởng đã sẩy tay may nhờ Ðường Hoán giải cứu khỏi mới đến chốn nầy, lại gặp Tiểu thơ nghinh tiếp. Nay thần thánh làm mai trẫm há phụ tình lấp nghĩa sao đành, vậy trẫm phong Ngọc Phụng chức Tây cung , chờ ngày sau hồi trào sẽ rước .
  Ðêm ấy vua cùng Ngọc Phụng huê chúc thành hôn, vua lại truyền rằng :
  - Những tôi gia dịch trong Trần phủ nầy ai truyền ngôn lọt thấu ra ngoài, thì trẫm sẽ trị tội chẳng dung , vì trẩm e là Diệp Hoằng Cơ ám hại, hai là các quan biết được khó nổi ngoạn du.
  Phu nhơn tâu rằng :
  - Xin Bệ hạ chớ lo theo ý tôi tưởng thì Diệp Hoằng Cơ chừng lẻ dám đến đây tra xét , song tôi lo cho nhựt Thanh ái ngại về sự Bệ hạ thôi. Vậy để tôi sai kẻ tâm phúc đi tìm thông tin cho Nhựt Thanh hay cho bớt sự buồn rầu.
  Liền sai gia nhơn đi lập tức.

  Nói về Nhựt Thanh Ngày ấy lỏn đặng ra ngoài, thám nghe song bặt tin tức, không biết việc hiền dữ thế nào, bèn tuốt về nhà thưa cho mẹ hay đặng lo mưu giải cứu.
  Khi đang lo tính cùng mẹ, xảy được tin vua thì rất mừng .
  Còn Diệp Hoằng Cơ khi thay Ðường Hoán dẫn dụ tên lạ mặt đến chổ vắng mà giết thì trong lòng mừng rỡ vô cùng, bèn khiến gia đinh đóng các cửa sau lê viện lại rồi có ý ngồi chờ báo tin, chẳng dè chờ một ngày một khuya trong lòng phát nghi, liền khiến kẻ thủ hạ đốt đến đi tìm kiếm nội vườn không thấy , thì biết là Ðường Hoán cứu người ấy, bèn nổi giận trở về phũ dạy chôn cất mấy thây chết rồi sai người đi báo với Phũ, Huyện rằng :
  - Ðường Hoán ăn trộm châu báu đi trốn, xin đóng các cửa thành đặng tra xét.
  Khi ấy Phũ, Huyện tuân lời, truyền đóng bít các cửa thành, làm cho kẻ thương mãi ra vô bất tiện, lại náo động cả thành Giang Nam, vì hỏi kẻ thũ hạ của Hoằng Cơ ỷ thế mượn hơi cọp nhát nai, nên hà hiếp tra xét , đánh đập dân tình rất nên khổ khắc, còn việc bán buôn bất tiện. Khi ấy gia nhơn của Trần phũ thấy vậy về báo lại cho Phu nhơn hay .
  Phu nhơn nỗi giận mắng rằng :
  - Thật lũ ấy là quân loạn thần, dám to gan làm cho náo động lê dân.
  Bèn sai người đi cho Phũ, Huyện hay , phải mở cửa thành cho dân sự bán buôn, bằng cường bức náo động lê dân sanh biến, thì ta sẽ chạy tờ về Kinh báo bẫm cho Tướng phũ hay rồi phúc tâu với Hoàng thượng gia tội, thì chừng ấy chớ khá trách ta sao không nói trước.
  Khi ấy Phũ, huyện nghe thất kinh liền cho Hoằng Cơ hay rồi mở cửa thành cho dân sự an cư buôn bán trong thành như xưa.
  Ðây nói về sự vua ở tại Trần phũ gá duyên cùng Ngọc Phụng phong cho chức Tây cung nương nương (Ðến sau bà nầy sanh ra Thế tử nối ngôi, đặt hiệu là Gia Khánh hoàng đế. ) .
  Khi vua hiệp cẩn được ba ngày rồi, tính đi du ngoạn , nên ước định trước cho mẹ con Phu nhơn hay và nói :
  - Sau trẫm hồi trào rồi, sẽ cho quan đến nghinh tiếp .
  Hai mẹ con rơi lụy , chẳng dám ngăn trở.
  Khi ấy vua từ biệt đi thẳng đến nhà Nhựt Thanh rồi sắm sửa hành lý hai cha con thẳng qua Hà Nam về tĩnh Châu Tiên trấn, vì đã nghe đồn tĩnh nầy thiên hạ đông đảo, phố xá kinh dinh rất nên thanh lịch, tốt hơn mấy tĩnh kia. Ði hơn bảy ngày mới đến, thật là thiên hạ bán buôn đông đão, phố xá nguy nga rất nên xinh lịch. .Nguyên xứ nầy thiên hạ gồm đến ở buôn bán, lại thuộc về địa đầu, nên món ngon vật lạ không thiếu chi, tài tữ giai nhơn khiông kể xiết, tuy là không bằng xứ Nam kinh phú hậu mặc đầu, đường sá rộng lớn xe ngựa rần rần, ngày như đêm chen chơn không lọt ; còn thanh lầu nhà xéc, tiệm tiên lầu ngó càng chóa mắt, vua xem không nhàm, rồi ghé tiệm tiên lầu ăn lót lòng đặng đi chơi nữa , khi ăn rồi thò tay vào lúi lấy tiền trả chẳng dè tiền bỏ quên tại nhà Nhựt Thanh, không biết làm sao, bèn cởi áo lá mặc trong mình có năm hạt ngọc báu, khiến Nhựt Thanh đem đến tiệm cầm đồ cầm đở một trăm lượng bạc, đặng chi đụng trong vài ngày, sau trỡ về Nam kinh sẽ lấy tiền chuộc lại , Nhựt Thanh vưng lịnh đem áo đến tiệm cầm đồ hiệu là Thành An đường, tiệm nầy có một người tài phú, họ Trương tên Kế Ðức lào thông bửu vật xem biết trọng khinh , nên khi Nhựt Thanh đưa cái áo về thế, thì tên tài phú coi hàng giẻ đã cũ giá không đáng, song năm cái nút áo giá đáng liên thành, liền chịu cầm một trăm lượng bạc, rồi biên giấy, giao bạc và giấy cầm cho Nhựt Thanh đem về.
  Khi ấy mấy người làm công trong tiệm lấy làm lạ chẳng biết áo ấy cách gì mà tài phú cầm nhiều tiền như vậy, hay là tài phú bữa nay điên khùng gì hay sao ?
  Bèn thuật công chuyện ấy cho ông chủ tiệm bay. Khi ấy chủ tiệm làm áo coi thì thật là áo cũ mới hỏi tên tài phú rằng :
  - Sao ngươi dám đem tiền của ta mà hủy hoại cho người mà thâu cái áo cũ như vày, dẫu cho áo nầy còn mới đi nữa thì giá đáng cũnng chùng một lượng bạc là nhiều , còn như có muốn cầm thì chừng một lượng tám chỉ thì phải, chớ lẻ nào cầm đến một trăm lạng làm vày, một là ngươi muốn phá của ta , nên làm chuyện hồ đồ dường ấy , hai là ngươi muốn làm mưu chuyên của ấy mà xài.
  Tên tài phú cười đáp rằng :
  - Của ấy cầm một trăm lượng có nhiều gì, dẫu có cầm một ngàn lượng cũng không bỏ.
  Chủ tiệm nghe cả giận mắng rằng :
  - Trong thế ngươi điên hay sao ? Ngươi tưởng áo ấy quí dường nào mà đắc ý như vậy ?
  Tên tài phú nói :
  - Như ông muốn biểt áo ấy ra thể nào thì ông hãy cho mời các ông chủ tiệm cầm đồ đến đây thị chứng rồi tôi sẽ chỉ sự báu áo của ấy cho biết, chừng ấy ông mới biết tôi nhản lực thúc phá vật báu, như áo ấy quí thì xin ông mỗi năm phải thêm tiền ông cho tôi năm lượng và thưởng hiện một trăm lượng về sự nhản lực của tôi , còn như vật ấy không ra gì thì tôi chịu thường y giá và ở làm công không một năm, ông chịu cùng chăng ?
  Người chủ tiệm nói :
  - Chịu , ta sẽ y lời ngươi giao kết đó .
  Bèn cho người mời mấy người chủ tiệm cầm đồ đến thị chứng .
  Khi các chủ tiệm đến trà nước xong xuôi, chủ tiệm cầm áo coi rồi hỏi tên tài phú :
  - Vậy chớ áo nầy lấy chi làm bằng mà biết là quí và trọng giá dường ấy ?
  Tên tài phú trả lời rằng :
  - Không cần gì phải hỏi , để tôi thí nghiệm thì biết .
  Liền đem ra mười ngọn dao, một lò lửa, một bồn nước rồi đứng cắt nghĩa rằng :
  - Áo nầy quí tại năm cái nút, nguyên là năm hột ngọc ở bên Tây Liêu, đời nhà Tống, sai Ðịch Thanh qua bình Liêu, mới thâu đặng một cây trân châu kỳ thì trong cây cờ ấy có năm hột ngọc , một hột tị thủy , một hột tị hỏa, một hột tị phong, một hột tị trần và một hột tị khí giái. Vậy để tôi thí nghiệm cho các ông coi. Bèn để áo ấy trên bàn, biểu mười người cầm mười cái đao mà chặc mõi tay mà áo ấy không đứt chút uào, các người coi đều thất kinh. Rồi đem ra một lò lửa bỏ áo vô quạt cháy hừng hừng bõ áovô mà đốt , một hồi lâu cũng không cháy, còn lữa thì tắt hết, cả thảy đều lấy làm lạ, lại lấy áo ấy nhận vào bồn nước thì nước vẹt chảy tràn ra . Khi thí nghiệm rồi ai nấy đều khen người tài phú là người có nhản lực, còn ông chủ tiệm cả mừng, rồi bồi thường y theo lời đã giao kết. Khi ấy tên tài phú sanh tâm lập kế biểu ông chủ tiệm đổi năm cái nút ấy , để làm của, rồi đem năm hột nút giả tra vào áo ấy.

  Nói về khi vua quyền biến cầm áo lấy tiền trả cho tiên lầu và tiêu dụng , nên phải ở nán tại tiệm ngủ ít ngày đặng chờ Nhựt Thanh về Giang Nam lấy bạc đem lại chuộc .
  Khi Nhựt thanh phụng mạng ra đi, tính khứ hồi là mười bửa .
  Vua khiến Nhựt Thanh đem bạc đi chuộc thì tiệm tính lời một tháng , giá bạc lời là một lượng năm chỉ.
  Khi Nhựt Thanh đem áo vào cho vua thì vua chăm chỉ xem năm hột nút, biết là đồ giả , trong lòng cả giận bèn dẫn Nhựt Thanh tới tiệm Thành An đường mà đòi báu ấy lại, chũ tiệm và tài phú chối từ không chịu có làm điều gian trá .
  Vua thấy lũ ấy khăng khăng chặc lòng không chịu trã thì vua và Nhựt Thanh cả giận nhảy đến bắt tên chủ tiệm và tài phú rút báu kiếm ra chận ngang bản họng chúng nó và mắng rằng :
  - Quân bây là đồ chó , tham lam của người tội dư muôn thác, như bọn ngươi muốn sống hãy đem trả báu ấy cho ta, thì ta sẽ tha. Còn mấy người làm công trong tiệm không dám ra binh cự, là sợ nếu binh thì chủ tiệm và tài phú ắt chết nên đứng xa mà ngó.
  Khi ấy chủ tiệm trách móc tài phú rằng :
  - Cũng tại ngươi sanh sự nên mới dấy ra họa này.
  Rồi nói với vua :
  - Xin ông tha, tôi sẽ hườn cựu vật lại cho ông.
  Nói rồi sai hai người đi lấy năm hột nút áo đem ra trả cho vua ; vua nhìn thiệt của mình liền bỏ vào túi rồi cười mà nói :
  - Nay ta lấy đức mà tha cho bọn bây.
  Nói rồi tức thì vua và Nhựt Thanh xách tóc bọn dó quăng ra và đá một đứa một đá té lăn cù đưới đất, rồi cha con vua dắt nhau ra đi.
  Khi ấy tên tài phú giận lắm lồm cồm chổi dậy trèo lên lầu vọng canh xáng mả la tri hô rằng :
  - Có ăn cướp đến cướp tiệm, hãy ra tay bắt chúng nó .
  Nguyên có điều lệ cho mỗi tiệm, hễ khi nào bị hung hiểm thì xáng mã la ra hiệu lịnh, đặng các phố xá hay mà tiếp cứu nhau , nên khi vua và Nhựt Thanh ra khỏi tiệm rồi, nghe sau lưng có tiếng mã la đánh om sòm thì ngó lại thấy các tiệm và quan binh rũ nhau truy tróc tiếp cứu .
  Vua biết họa to, hèn xông tới trước mà chạy, còn hai bên phố xá cửa đóng bịt bùng, kẻ đi đường đông nứt phía trước khó nổi bôn ba , sau lưng thì Trương Kế Ðức là tài phú tiệm thành An Dương dẫn bè bạn, cầm những đồ binh khí rượt theo.
  Lúc đó vua nổi xung, rút gươm báu đánh tới , bạc mạng cho Trương Kế Ðức vừa trớn xông tới bị vua mới đao đứt làm hai khúc , quan binh thấy vậy liền áp tới vây phủ.
  Nguyên xứ Châu Tiên trấn nầy là chổ khẩn yếu địa đầu nên quan binh đông lắm, áp đến bốn phía phủ vây, mủi kim chen chẳng lọt , rồi hổn chiến với hai cha con vua đánh hơn nữa ngày mà ra không khỏi , thế đà nguy cấp , Thổ địa , Thần hoàng thất kinh, liền chạy đi kiếm người bảo giá , dòm thấy trên vọng lầu canh có Quan Tối Bình đương nằm ngủ, người nầy là một tên vũ tướng, võ nghệ siêu quần. súc mạnh ngàn cân, vì thời vận vị đạt nên nương ngụ chốn này, nay vận đà đến nên khiến cho thần mách bảo ra cứu giá. Khi ấy thần nhơn cho nằm chiêm bao , dặn dò hãy dậy đi giải nạn cho vua, thì Tối Bình lồm cồm chổi dậy đứng ngó mông, xảy nghe chiêng trống vang dậy, tiếng la hét dường như sấm dậy, bèn dòm theo lổ song cửa sổ , thấy có hai người đang bị quan binh vây khổn, thế đà nguy cấp, lại thấy trên đầu người ấy có chiếu hào quang sáng rực , thì nghĩ thầm :
  - Chục người nầy là thiên tữ lâm nạn, nên thần nhơn mách bảo cho ta đến để cứu giá mà lập công. Liền lạy tạ ơn thánh thần rồi cầm thiết côn nhảy đại xuống lầu, xông vào trận huơi như điễn xiếc quan binh ngã lăn, (Nguyên cây còn ấy nặng hơn tám chục cân , nên trúng nhằm ai la người ấy cũng chết binh tướng thấy Tối Bình rất mạnh, nên phải tránh cho về vào.
  Khi Tối Bình đánh giết đến trước mặt vua, liền quì xuống tâu rằng :
  - Kẻ hạ thần cứu giá chậm trể , tội đáng muôn thác, xin Bệ hạ theo tôi đánh giết, phá vây mà ra.
  Vua cả mừng nói :
  - Vậy ân huynh mau hiệp với trẫm đánh dồn ra.
  Lúc ấy Tối Bình khai tiền lộ gặp quan bổn trấn làm chức Hiệp Thái tên Mã lão gia đánh cùng Tối Bình hơn mười hiệp, liền bị Tối Bình một côn nhào xuống ngựa, quân mắc áp vào cứu không rưọt theo Tối Bình.
  Khi ấy vua ngó lại kêu Tối Bình biểu vào trùng vây cứu giùm con mình.
  Tối Bình liền trở vào chổ chiến trường, qnân sĩ thấy Tối Bình mạnh bạo thì không dám ngăn đón , nên cứu đặng Nhựt Thanh, rồi hai người chuyễn thân lực đánh ra khỏi vây. Khi vua thấy Tối Bình sức manh dường ấy thì hỏi tên họ. Tối Bình bày tõ tên họ và thuật chuyện thần nhơn mách bảo mới biết đến mà cứu giá, kế ba người tuốt về tiệm ngũ lấy đồ hành lý đi ước đặng mười dặm đường, kế trời tối ba người ghé tiệm ăn cơm, rồi vua viết một đạo chỉ giao cho Tối Bình đem về kinh trình cho Lưu Dung, đặng phong cho Tối Bình làm chức Ðề đốc và thưởng tiền bạc đặng làm phí lộ.
  Tối Bình liền tạ ơn vua rồi thẳng tuốt về kinh.
  Còn vua và Nhựt Thanh thì thẳng qua Trấn Giang mà chơi.

  ấy là :

  Chúa tôi gặp gỡ nên tri kỷ,
  Phụ tửứ ngao du rất khoái tâm.


  Hồi 10
  Miễu Quan đế , Ngộ Xuân diễn võ
  Chùa Thạch Liên, Huề thượng dâm ô

  Vua có ý qua Trấn Giang du ngoạn nên noi theo đại lộ thẳng đến, đi đặng nữa ngày, hỏi thầm kẻ thổ nhơn thì thổ nhơn nói :
  - Phía trước đây là Lâm thành, còn phía đàng kia là Trấn Giang, như muốn qua Trấn Giang thì noi theo đàng cũ trở lại mới nhằm.
  Khi ấy vua và Nhựt Thanh mới hay mình đi lạc thì nói :
  - Vậy thì thẳng đến Lâm thành chơi một chuyến cho biết, rồi sẽ trở lại Trấn Giang.
  Khi tính rồi liền thẳng đến Lâm thành. (Nguyên xứ nầy còn thuộc về Trung châu, ai muốn đến Nam kinh cũng phải noi theo đường nầy mà đi, nên xe ngựa , kiệu, võng qua lại đầy đường, tuy không bằng Châu Tiên trấn, song cũng hơn mấy xứ kia).
  Dọc dàng phong cảnh đẹp xinh, ngày đi đêm nghĩ, hai ngày mới tới Lâm thành, thấy đường sá rất nhiều, chợ buôn đông đảo, phố phường tề chĩnh , khi trời vừa tối vua và Nhựt Thanh vào tiệm nghĩ.
  Rạng ngày thức dậy rửa mặt, chải gỡ thay quần áo, rồi hỏi thăm chủ tiệm các nẻo đường đặng đi chơi, chủ tiệm chỉ vẻ đành rành, vua và Nhựt Thanh dời gót ra đi.

  Ðây nói về Ðương Thọ Xuân, người tĩnh Phước Kiến, làm chức Lưỡng Quảng Tổng đốc, khi trước thi đậu Lưỡng bảng tấn sĩ, làm quan thanh liêm, cẩn thận thương dân như con, danh thơm đồn dậy đế đô, người đều kính phục , quan đại thần nầy có một người em ruột tên là Ngộ Xuân, không ham học thi thơ, bõ văn chuyên lo nghề võ , tánh hay kết bạn cùng anh hùng hào kiệt bốn phương, lại học được thập bát ban võ nghệ , mỗi món đều thông, còn việc mạnh thì ít kẻ bị kịp, tánh ham cờ bạc không lo việc làm ăn, xài phí lớn, làm tiêu điều sự nghiệp, bị anh quở trách, nên lánh mình lưu lạc nổi trôi xứ người, không nghề làm ăn nên phải mải võ kiếm tiền chi độ.
  Ngày kia đi đến Lâm thành nhằm tiết khí ôn bòa, thì Ngộ Xuân tựu lại một bọn mải võ, lộng quyền trước miếu Quan Vỏ đặng cầu những người coi tư trợ ít nhiều . Thiệt là tội nghiệp cho Ngộ Xuân là con nhà quan xuất thân trôi nổi giang hồ không hiểu thói tục xứ người , nên không đến ra mắt kẻ hào kiệt trong xứ nầy. Vì vậy , nên lên khi Ngộ Xuân mải võ lộng quyền, thiên hạ coi thì đông, mà không ai tư trợ ít nhiều gì, là bởi xứ nầy có một người xưng là Tiểu bá vương tên là Ðoàn Ðức, tánh tình hung bạo tật đố người hiền ; thấy Ngộ Xuân đến xứ mình mải võ tự thị tài năng không thèm đếm xỉa gì đến va, nên xúi mấy người coi đừng cho tiền, những người đứng coi đều sợ oai thế Ðoàn Ðức nên không ai dám cho hết, coi thì biết khen hay , mà tiền thì không lọi .
  Khi Ngộ Xuân ráng sức bình sanh lộng quyền thí võ mà không ai cho tiền, nên ngừng lại thưa rằng :
  - Nay tôi tình cờ đến đây trong quới cảnh này , mải võ đặng xin các ông tư trợ ít nhiều chi độ hồ khẩu, xem ra các ông chẳng có ông nào hảo tâm thưởng kẻ thất thời, hay là các ông chê võ nghệ tôi sơ lược không ra gì, nên các ông không khứng ban thưởng chăng ? Vậy có ông vào giỏi ra thử võ cùng tôi ít hiệp đặng tôi học thêm.
  Khi ấy Ðoàn Ðức hét lớn lên mà nói :
  - Ngươi ở đâu đến xứ nầy mải võ lộng quờn rất nên vô lễ , một là chẳng biết thói tục xứ người, hai là chẳng đến cầu thân ra mắt với ta, nôl. không tiền xài, rất nên đáng kiếp, nay ngươi muốn thử quờn với ta ắt tính mạng ngươi không còn .
  Khi Ngộ Xuân nghẹ h.ùl hl Iin lừ rằng :
  - Vì tôi là người ở tha hương đến, nên không hiểu thói tục , chẳng hay nhơn huynh tên họ chi , xin nói cho tôi biết đặng xin lỗi .
  Ðoàn Ðức nạt rằng :
  - Trong cả và thiên hạ , ai không biết danh . Ta là Tiểu Bá vương tên là Ðoàn Ðức , tại ngươi tự phụ tài năng, khi trong bổn trấn nầy vô nhơn , nay gặp ta đây , ta đánh ngươi cho hư thân mang xấu cho bõ ghét .
  Nói rồi dùng huê quờn đánh tới một cách dữ tợn . (Nguyên Ðoàn Ðức là một tay du côn đệ nhứt trong xứ này, hai tay sức manh cất nổi trăm cân , nên ai mà bị va xuống một quờn thì không khi nào dậy nổi, khi Ngộ Xuân thấy Ðoàn Ðức huơi quờn đánh tới một cách dử tợn , Ngộ Xuân cũng không náo động chút nào, liền né tránh qua một bên, lấy trái giơ ra gạt đở huê huờn , rồi chơn trái đá nghịch vào hông Ðoàn Ðức .
  Ðoàn Ðức đau quá văng ra xa vài thước, và té lăn xuống đất, Ðoàn Ðức mắc cỡ gượng gạo chổi dậy, liều mạng xông vào đánh một lần nữa .
  Ðang lúc ấy vụa và Nhựt Thanh đang đứng lộn trong đám đông coi Ngộ Xuân múa quờn mãi võ , thấy tầi cao hơn chúng , tướng mạo khôi nhô, oai phuông lẩm lẩm, tiếng nói tợ chuông ngân , ăn nói lễ nghĩa, khi diễn quờn gần nữa ngày mà không ai cho tiền, vua thấy vậy thầm thương vừa muốn hỏi tên họ cho biết đặng tặng tiền lộ phí, làm ơn đặng phòng ngày sau ra giúp nước cho mình , chẳng dè thấy Ðoàn Ðức làm điều vô lễ , tật đố hiền năng.
  Khi ấy vua và Nhựt Thanh bước ra ngăn cản hai người rồi hỏi Ngộ Xuân danh tánh là chi, xứ ở tại đâu đặng cho hai mươi lượng bạc làm phí lộ, còn Nhựt Thanh thì khuyên giải Ðoàn Ðức rằng :
  - Thiện hạ trong bốn biển thảy đều là anh em, phải quấy lấy tiếng nói cũng đũ, cần gì phải xâu xé cùng nhau mất điều hòa thuận , xin tưởng tình tôi, chớ hờn giận nhau nữa.
  Khi ấy Ðoàn Ðức bớt giận , song thấy có một người lạ mặt cho Ngộ Xuân hai mươi lượng bạc thì cả giận trợn mắt nói :
  - Trong xứ Lâm thành này thảy đều sợ ta , duy có bọn bây tặng tiền cho nhau, làm thất thể diện ta , vậy bọn bây hãy coi ta.
  Rồi vụt chạy mất.
  Khi nói đó vua nghe cũng nổi giận, song nhẫn nhục dằn bớt tánh ý, vì vua hay làm náo động, bị sự hung hiểm đã năm ba phen, nên cười bõ qua không thèm đem vào tai, rồi dắt Nhựt Thanh và Ngộ Xuân vào tiệm cao lâu ăn uống đàm đạo chí khí người anh hùng , vua hỏi :
  - Sao chẳng đi đầu quan ra giúp nước đặng lập công danh, để chi trôi nổi xứ người mà chịu điều cay đắng lắm vậy, khá tiếc, xin tráng sĩ hãy tỏ phân cho ta biết.
  Ngộ Xuân than thở trả lòi rằng :
  - Nguyên tôi là người ở Chiết giang, dòng dõi trâm anh, tên Ngộ Xuân, em ruột của Thọ Xuân, đang làm chức Lưỡng Quảng thống đốc , khi tôi còn nhỏ chẳng ham học văn, chuyên lo nghề võ, tánh ưa giao hết với anh hùng, xài phí hết gia tài, mới học được võ nghệ tinh thông , thấy việc bất bình không chịu, ghét bậy ưa ngay nên sanh ra nhiều điều tai họa , bị anh quở trách nên phải đổi tên họ, trôi nổi xứ người mãi võ kiếm ăn, nay hai ông hỏi, tôi phải trần tình, vậy chẳng biết hai ông cao danh quí tánh là chi, đến xứ nầy có việc gì, xin tỏ cho tôi biết.
  Vua nghe Ngộ Xuân nói thì cả mừng , bèn nói thiệt các việc cho Ngộ Xuân hay, và dặn chớ nên trương thinh lậu sự .
  Ngộ Xuân nghe vua nói thiệt với mình thì cả mừng và thất kinh, liền quì mọp dưới đất tâu rằng :
  - Kẻ hạ thần có mắt không ngươi, xin Bệ hạ tha tội .
  Vua đở dậy nói :
  - Ðừng làm như thế mà lậu cơ quan, trẫm miển lễ cho khanh, khá tua nhập tiệc mà ăn uống tự nhiên .
  Khi ấy tôi chúa ăn uống đến tối mới mản tiệc, rồi thẳng đến tiệm ngủ mà nghĩ .

  Bây giờ nói về Ðoàn Ðức về đến nhà lấy thuốc thoa bóp mấy chổ thương tích lành mạnh rồi, bèn sai thủ hạ đi dọ thám coi ba người ngủ tiệm nào, ông lập kế rước Ngộ Xuân đến dạy nghề võ, chừng và đến nơi, thì quân mai phục áp ra bắt va trói lại, thình lình xuất kỳ bất ý, dẫu va có ba đầu sáu tay cũng không chạy khỏi, rồi phao vu cho va là bọn ăn cướp, giải đến cho quan Huyện khảo tra chết cho rảnh .
  Mưu kế sắp đặt xong xuôi, bèn cho hai tên đi mời Ngộ Xuân đến đặng làm kế độc ấy .
  Hai tên học trò đến tại tiệm ngủ Vạn An khách sạn mời Ngộ Xuân.

  Làm rọ hòng toan cầm mảnh hổ
  Thả mồi mong quyết bắl ngao ngư

  Ðêm ấy vua nghĩ tặi tiệm, rạng ngày thức dậy rửa mặt chải gở xong xuôi, rồi khiến Nhựt Thanh và Ngộ Xuân theo vua du ngoạn các nơi , xảy thấy chủ tiệm dẫn hai người vào phòng ra mắt mà rước Ngộ Xuân dạy nghề võ .
  Ngộ Xuân lật đật mời ngồi, trà nước rồi hõi tên họ, hai người thưa rằng :
  - Bọn tôi đây một người họ Lâm tên Giang và một người họ Lý tên Hải, ham học võ nghệ .
  Nguyên ngày trước chúng tôi thấy lão sư mải võ lộng quyền trước miễu Quan Võ rất nên tuyệt điệu, bọn tôi ái mộ, nay đến xin rước lão sư về dạy hai tôi, mỗi tháng cấp lương ba chục lượng quần áo vật thực thì hai tôi phụng dưỡng, chẳng biết lão sư khứng cùng chăng ?
  Vua nghe liền nói :
  - Việc ấy Dương Huynh hãy chịu di đừng ngại, đặng tạm ở đở đó ít ngày, chờ tôi qua Trấn giang rồi sẽ trở lại đây toan líệu .
  Vua lại hỏi hai tên kia nhà ở chổ nào xin chỉ chừng, đặng hậu nhựt trở lại thăm viếng. Hai người liền thưa :
  - Nhà chúng tôi ở gần đây, hỏi chủ tiệm nầy thì biết .
  Khi ấy Ngộ Xuân nghe theo lời vua, bèn tù tạ quảy gói xách côn theo hai người đó. Ngày ấy vua cùng Nhựt Thanh đi đạo chơi các nơi đến tối mới về tiệm, lúc về dọc đàng nghe thiên hạ đồn rằng :
  - Người mải võ bị người ta bắt giãi đến huyện Lâm thành nghiêm hình tra xét về tội ăn cướp , nay giam cầm chờ biện minh tang chứng rồi sẽ làm tội.
  Khi về đến tiệm, vua bèn tra vấn chủ tiệm thì chủ tiệm thưa rằng :
  - Nguyên hai người rước lão sư hồi sớm mai đó, h tâm phúc của Ðoàn Ðức , thiết kế đến thỉnh lão sư về mà hảm hại, bởi tôi sợ chúng nó gây oán ám hại, nên không dám nói thiệt trong lúc đó .
  Vua nghe cả giận liền chạy thẳng đến nha huyện Lâm thành, bước vào nhà khách hồi trống.
  Khi ấy quan Huyện đang ăn cơm, xảy có gia đinh vào báo rằng :
  - Có một người hớn tử đến hồi trống minh oan , xin lão gia toan liệu.
  Quan Huyện lật đật ra khách, thấy người đánh trống tướng mạo khôi ngô, bèn hỏi rằng :
  - Nhà ngươi minh oan về việc chi hãy trình đơn trạng cho ta xem.
  Vua liếc mắt ngó quan Huyện hình dung như quả có bịnh, lại thường nghe người ta đồn quan Huyện nay hay ăn hối lộ của người , tham mê tửu sắc , nên thân thể gầy mòn mét ương, vua biết là ô quan, mới nói miệng tày với quan Huyện rằng :
  - Ta tới minh oan cho bạn hữu là Dương Ngộ Xuân, bị Ðoàn Ðức là tay du côn, nguyên có cừu trước, nên lập kế hảm hại bắt Ngộ Xuân giải nạp cho quan Huyện, và vu rằng : Trộm cướp , rất oan ức cho người, nên ta đến đây bảo lãnh và làm chứng về sự ấy, xin quan Huyện xét lại tha người chớ nên tin lời Ðoàn Ðức nói không đủ bằng cớ vì không có chứng cớ , nghe chi lời huyền hoặc mà hảm hại người lành.
  Quan Huyện nghe nói bèn nạt rằng :
  - Mi tên họ là chi, bà con gì với đứa tội phạm, sao dám cả gan đến bảo bọc, việc nầy ta đã tư tờ về tỉnh rồi đặng lãnh công thăng thưởng, lẻ đâu lại tha, hay là mi cũng là một đảng gian ác với nó chăng ? Nếu còn đứng nói ráng ta sẽ bắt luôn mà giải nạp, nay ta dung người hãy đi cho mau.
  Vua nổi giận mắng rằng :
  - Nhà ngươi làm Huyện chẳng khác nào như cha mẹ dân, sao không xét suy tình lý , vã chăng luật triều đình có buộc rằng : Phàm bắt đặng trộm cưóp thì phải lấy tang luận tội, cớ sao bỏ luật triều đình, ham của hối lộ mà hại kẻ hiền lương, có phải tại nhà ngươi tham công làm điều trái phép chăng ? Ta là Cao thiên Tứ chẳng phải là bà con cật ruột chi với Dương Ngộ Xuân vốn là tình bậu bạn mà thôi, nay thấy sự bất bình nên đến đây minh oan há để cho ngươi hại đặng sao ? Còn nhà ngươi có biết Dương Ngộ Xuân là người gì không ? Ngộ Xuân là em ruột cũa quan Lưởng Quãng tổng đốc Dương Thọ Xuân, nay Ngộ Xuân du ngoạn đến đây mãi võ chớ chẳng có tội gì ? Vậy ngươi hãy rộng tình tha cho mau, kẻo họa đến thì ngươi ăn năn không kịp.
  Quan Huyện cả giận vỗ bàn mắng rằng :
  - Mi là đồ khốn kiếp, ở đâu cả gan đến chốn công đường nhục mạ ta, vậy ngươi có nhớ lời tục ngữ thưòng ví chăng : Hễ Thiên tữ phạm tội thì như kẻ thứ dân , hà huống gì là em Dương Thọ Xuân ta há sợ nó sao ? Nói rồi truyền kẻ tả hữu xúm lại bắt vua. Vô phước cho hai tên nha dịch bị vua đá mỗi đứa một cái như thể đá cầu văng ra chết ngắt rồi nhảy phóc lên công án bắt quách lão Huyện xách xuống mĩm cười nói rằng :
  - Mi muốn chết hay là muốn sống ?
  Lão Huyện hoảng kinh cầu xin dung mạng .
  Vua nạt lớn rằng :
  - Như muốn ta tha thì mi hãy đem Dương Ngộ Xuân giao cho ta lập tức.
  Khi ấy lão Huyện sợ chết , túng phải sai người mở cửa ngục dẫn Ngộ Xuân ra giao cho vua.
  Vua thấy Ngộ Xuân không bị thương tích chi , bèn thả lão Huyện ra và mắng rằng :
  - Hôm nay tha đở cho ngươi khỏi chết đó , ngày sau sẽ lấy đầu ngươi .
  Nói rồi liền dắt Ngô Xuân chạy ra khỏi cửa nha môn , gặp quan binh đến đón đường . ( Vì các nha nghe báo rằng : Có cường nhơn đến công đường đại náo giựt tù, nên các quan dẫn binh đến tiếp.)
  Khi đến nơi gặp vua và Ngộ Xuân , liền áp vây hổn chiến đánh nhầu một cách dữ tợn , song vua và Ngộ Xuân coi quân lính ấy cũng như không.
  Ngộ Xuân giết chết vài tên quân đoạt đặng khí giái, tôi chúa sẳn trớn đánh nhầu, quan quân tan nát chẳng khác nào cọp chụp bắt dê .
  Khi ấy hai bên phố đều sợ đóng cửa lại hết , còn đường thì không ai dám đi.
  Khi đó vua và Ngộ Xuân tuốt ra khỏi thành , xảy gặp Nhựt Thanh mang đồ hành lý chực hờ tại đó , liền hiệp cùng vua và Ngộ Xuân thẳng đường lớn qua Trấn Giang .
  Khi các quan thấy quân lính chết nhiều mà bọn môn đồ bắt không được, liền chạy tờ về tĩnh.

  Ðây nói về vua cùng Nhựt Thanh và Ngộ Xuân chạy đặng ba chục dặm thì trời đã tối bèn vào tiệm ngủ hiệu là Hằng Thới khách sạn mà nghĩ .
  Xứ nầy tên là Trảo chiêu thuộc về Trấn giang địa cảnh phía trước có sông Lâm Dương, mé sông bên kia thuộc về Dương Chiêu phủ, có hai quận , vì vậy nên quan dân thương khách noi theo đường nầy mà đi, đến chổ yếu lộ ai nấy cũng phải tá túc tại đây một đêm.
  Ba người nghĩ đó một đêm , rạng ngày lên đường thẳng đến Trấn giang, nhằm cửa Nam môn tìm quán mà tá túc, quán nầy hiệu là Thắng khách sạn , khi ấy Nhựt Thanh mang bịnh cảm mạo , đau bụng bắt đi sông hoài . Khi thầy coi mạch rồi bèn đoán rằng : Ngoại cảm sơ sài khiến nên sông bến làm vãy , chớ không hề chi , uống thuốc rồi phải tĩnh dưỡng vài ngày sẽ lành bịnh.
  Vua nghe nói yên tâm, song tánh ngồi yên một chổ không vui, chỉ muốn đi chơi mà thôi , bèn dạy Ngộ Xuân ở lại tiệm săn sóc Nhựt Thanh đồng vua đi dạo chơi một minh giải muộn.
  Khi đi dọc đàng nghe người ta đồn rằng : Chùa Thạch Liên linh nghiệm lắm, lại có một cày sen bằng đá, cảnh chùa rất nên thanh lịch.
  Vua nghe hỏi thăm đường đi, kẻ đi đường chỉ cho vua xong rồi, vua noi theo đó mà đi thấy hai bên đường phố xá nguy nga, chợ búa bán buôn , rất đẹp nhà cửa cảnh vật đông đảo giàu có hơn xứ Bắc kinh, đi lần ra khỏi thành thì tới cửa chùa, thấy một đứa đạo đồng ước chừng mười lăm , mười sáu tuổi mặt mày xinh đẹp, tứ dung mỷ lệ, giống như con gái, tướng đi nết đứng chẳng phải con trai chút nào, Vua liền phát nghi chăm chỉ coi cho ái chất, thiệt là con gái chẳng sai.
  Khi ấy đạo đồng tình cờ ngó ngoái lại , thấy vua đang chăm chú ngó mình thì có ý sợ sệt liền quày trở lại đi thẳng riết vô chùa.
  Vua đi theo vừa bước vào cửa thứ hai, thấy hai bên thờ Tứ đại thiên vương hình cao hơn một trượng , phết vàng rất nên lịch khiết, ngó phía sau thấy ao cả đua bơi , chốn chổ sen nõ đầy dẩy, lại có một đường thẳng thông đến bửu điện, có những cây thanh tòng bạc , hạc liên tiếp theo mé ao.
  Vua vừa muốn bước vào trong coi, xãy thấy huề thượng dẫn một bọn tăng đồ đến nghinh tiếp.
  Vua đáp lễ huề thượng thỉnh vào khách đường dùng trà thết đãi, và rghìêng mình.xuống một cách cung kính mà hỏi thăm vua tên họ quê quán, vua đáp rằng :
  - Ta vốn ở Thuận Thiên phủ, họ Cao tên Thiên Tứ , nhơn du ngoạn đến xứ này, nghe đồn cãnh chùa linh nghiệm, nên đến đây trước bái yết phật Như Lai, sau xem gộp đá sen cho hãn , xin huề thượng mở lòng từ bi cho người chỉ dẫn ta coi giây lát , ta cám ơn vô cùng.
  Huề thuợng liền khiến người đạo đồng giống con gái đó, dắt vua đi coi các chổ.
  Vua đi đến chánh điện bái yết Như Lai, rồi theo tên đạo đồng thẳng ra sau vườn, thấy huê quã thạnh mậu, lại thêm thanh tịnh vô cùng khiến lòng ái mộ, khị ấy đạo đồng dắt vua đi lần đến gộp đá, thấy trên gộp có mọc một cây sen đá bề cao một trượng, bông lớn bằng cái tô , chung quanh đá mọc chớn chổ hình như lá hà diệp . Vua thấy việc kỳ dị , còn đương khen thầm trong bụng, xảy nghe một luồng gió thổi đến ào ào, liền thấy gộp sen đá ấy, day lại ngay mặt vua rồi cúi đầu gặt lên gặt xuống 24 lần, như tuồng bái yết vua, lại nỗ lên một tiếng sấm lớn, gộp đá sen vùng nở ra ngàn từng, lớn hơn trước mười phần.
  Vua thấy vậy nữa mừng nửa sợ, rồi ngó lại thấy tên đạo đồng quì mọp dưới đất, lạy mà khóc rằng :
  - Muôn ơn Bệ hạ xin cứu mạng kẻ hạ thần.
  Vua liền đở dậy nói :
  - Như như người quả là con gái, khá tua nói thật, ta sẽ lập kế cứu cho.
  Ðạo đồng khóc thưa rằng :
  - Nguyên huề thượng này tên là Yến Nguyệt, rất nên hung dữ, chiêu nạp những kẽ hung hoang làm vây cánh, khi ra ngoài thì giựt cướp của người, gặp gái tốt bắt không dung, như chịu hòa dâm thì đem nhốt dưới hầm, bằng cải mạng thì giết ném xuống sông, trong mấy năm dư thường làm thói ấy, bây giờ đây hiện nơi dưới hầm nhốt hơn ba chục con gái, còn tôi vốn họ Phan tên Ngọc Thiền, cha là Ðức Huy, mẹ tôi là Hà thị ở tại Việt Tây thuộc Ngô Chiêu phủ, Thượng Ngô huyện, khi cha mẹ tôi còn song toàn đến xứ này buôn bán, chẳng may cha tôi lâm bịnh bõ mình thì mẹ con tôi lo tẩn liệm đem quan tài đến bên chùa này đình trú đặng tụng kinh siêu độ , rồi sẽ hồi hương tống táng, chẳng ngờ bọn ác tăng thấy tôi có nhan sắc đem lòng dâm dục, cưởng bức, khi ấy tôi không chịu dâm ô với bọn nó, muốn tự ải , may nhờ có thần thánh mách bão cho tôi nên nhân lập kế nói dối cùng bọn nó chờ mản tang sẽ ưng thuận việc vợ chồng, còn mẹ tôi bị chúng nó đập chết tha trôi sông. Bởi việc oan ức ấy, nên tôi thường van vái, xin phật tổ Như Lai ủng hộ thoát thân đặng minh oan báo oán, thì hộ pháp thần nhơn có mách bảo dặn rằng :
  - Chừng nào sen đá này nở , thì có thánh chúa lai lâm , nạn kia tiêu hóa.
  Còn phần tôi mà được thong thả theo hầu hạ bọn nó đây , một là chúng nó sợ tôi chết nên bắt tôi cạo đầu làm đạo đồng đặng che mắt thế gian, hai là không sợ tôi trốn, vì chúng nó biết xứ nầy tôi không có thân thích bà con chi. Vậy xin Bệ hạ rộng tình hà hải, trước là cứu ba chục mạng con gái nhốt dưới hầm , sau nữa cứu thân tôi khỏi hại. Vua nghe các sự tình liền nổi giận vừa muốn nói, xảy thấy Yến Nguyệt huề thượng đi tới, nên ẩn nhẩn làm thinh , còn tên đạo đồng làm bộ giả lả , phôi pha gắng gượng chào mừng, rồi nói lảng sang hoa sen đá nở bông, Yến Nguyệt huề thượng nghe nói thất kinh, bèn nghỉ thầm rằng :
  - Ðêm nọ thổ địa có mách bảo cho ta hay, đến giờ ngọ ngày nay có Thiên tử lai lâm đến chơi thì sen đá nở bông, và dặn dò ta chớ nên âm mưu ám hại, nếu cải thì chết cả chùa , song coi bộ tên đạo đồng con mắt khóc còn ướt khóe; ắt là sự nầy đã lâu cơ quan rồi, chớ chẳng những, nếu ta nay không hại người thì người ắt hại ta.
  Bèn quyết ý không dung, nên làm bộ mơn trớn vỗ về một cách ân cần, rồi thĩnh vua lên lầu ăn mừng về sự bông sen đá nở.
  Vua đáp rằng :
  - Ta vốn không ân đức chi mà huề thượng trọng đãi hết lòng dường ấy.
  Nói rồi xin cáo từ lui gót.
  Huề thượng sợ để người về thì họa ấy sẽ đến cho mình, bèn lấy lời nhỏ ngọt dịu hết lòng khuyên mời vua đến lầu nhậm dùng một bửa cơm chạy lấy thảo.
  Khi tên đạo đồng nghe mời vua đến lầu thì thất kinh chắc là nó có ý mưu hại mà giết vua ! (Nguyên lầu nầy tạo ra một nơi rất hung hiễm , ai lạ vào đó không biết đường đi nước bước thì chắc chết ) .
  Tên đạo đồng liền nghĩ rằng :
  - Nay ta thông thạo từng quen đường sá , lại nhờ nó dạy ta võ nghệ tinh thông, nếu Thiên tử nhậm lời mời thì sẽ bị hại, ta nở khoanh tay mà ngó cho đành hay sao ?
  Bèn chạy tuốt về phòng nai nịt đem theo binh khí theo mình một cặp song kiếm và hai cây thước sắt đặng theo vua mà ám trợ lúc hiểm nguy.
  Khi tiệc chạy dọn rồi , bọn ác tăng vào thưa lại cho huề thượng Yến Nguyệt hay đặng mời vua dự tiệc .
  Khi ấy huề thượng làm bộ ân cần mời vua đi.
  Cực chẳng đã vua phải theo chớ trong lòng giận lắm mà ngặt có một mình khó nổi cự đương, nên kiên nhẫn làm bộ vui mừng chớ trong lòng không muốn đi dự tiệc chút nào.
  Khi vua bước đến lầu thì đường đi quanh lộn hiểm trở vô cùng khó mà nhìn đường ra được, song thấy có đạo đồng ấy theo bên mình cũng bớt lo nên gắng gượng đến nơi, thấy bốn phía rất nên kínn đáo , gió vô không lọt , còn giữa căn. lầu có dọn tiệc chay rực rỡ, khi nhập tiệc huề thượng cố ý mời vua uống cho say đặng dễ hạ thủ, song vua biết trước nên cầm chừng đôi ba ly rồi đứng dậy xin kiếu, Yến Nguyệt huề thượng thấy sự không xuôi bèn rút đại đao ra làm hiệu lịnh , thì ba chục tên ác tăng cầm khí giái xốc lên lầu, bộ tướng hăm hở như cọp bắt người, khi ấy vua thất kinh vì hai tay không, không có khí giái khống cự, may nhờ tên đạo đồng là Phan Ngọc Thiền trao cặp song kiếm cho vua và tâu rằng :
  - Khá theo tôi dắt đường đánh nhầu xuống lầu thì vô hại .
  Vua cả mừng, cầm song kiếm chỉ bọn ác tăng mắng rằng. :
  - Tội bây đãa đầy tràn chết đừng than thở .
  Yến Nguyệt huề thượng nghiến răng mắng tên đạo đồng rằng :
  - Mi là đồ khốn kiếp, ta nguyền giết ngươi mới tiêu hoạn hậu .
  Bèn truyền lịnh các môn đồ ngăn giử nẻo yếu lộ cho nghiêm nhặt chờ cho vua và tên đạo đồng ra khỏi, rồi huơi đại đạo chém nhầu lới.
  Ngọc Thiền lấy cặp thước sắt chống cự, còn vua thì dùng cặp song kiếm đánh với bọn ác tăng.
  Nguyên vua võ nghệ siêu quần lại thêm sức mạnh, nên bọn ác tăng lại không đặng, lúc hổn chiến vua giết hết vài mạng, song đồ bịnh khí của Yến Nguyệt sắm rất nặng, lại cả chùa thì đông nên quả bất địch chúng , vua phải vừa đánh vừa thối lui , nhờ có Ngọc Thiền biết đường sanh lộ, dắt vua lánh nẻo gai chông, tránh nơi hầm hố, Còn Yến Nguyệt huề thượng rượt theo khẩn cấp, trên đánh xuống dưới đánh lên quyết giết cho đặng vua , phần thì trời đã tối, noi theo đường thang lầu quanh lộn, tối mịt nhờ ở trong hang, vua và Ngọc Thiền ráng sức đánh ra chẳng thấu, rất nên nguy cấp .

  Nhựt Thanh ở tại tiệm uống thuốc, dưỡng bịnh cũng chưa được mạnh, đang có lòng trông vua, vì vua đi vô chùa chơi từ sớm mai đến tối không thấy về , bèn nói với Ngộ Xuân đi kiếm giùm .
  Ngộ Xuân hỏi thăm ngươi ta đi lần đến chùa vào chánh điện thấy không ai thì hồ nghi , liền đến hậu điện đặng tìm tăng nhơn mà hỏi, xảy thấy có một tên thầy chùa, mình mẩy đầy những máu, chạy thở hào hển, thì sanh nghi mới thộp bắt tra hỏi :
  - Ngươi làm sao bị thương tích máu đầy mình, phải nói cho thiệt thì ta dung tánh mạng bằng giấu thì ta giết lập tức.
  Tên ác tăng thưa hết đầu đuôi .
  Ngộ Xuân thất kinh liền biểu tên thày chùa ấy dắt đến chổ đó , tên ác tăng sợ Ngộ Xuân giết nên phải dắt theo đường , quanh lộn gay go, khi gần đến nghe tiếng la chém giết om sòm, lại thấy có hai tên ác tăng cầm khí giái chận cửa lầu .
  Ngộ Xuân nỗi xung cử quờn đá chết hai tên ác tăng ấy rồi tuốt lên lầu đánh chết quân giử các nẻo yếu lộ, khi đến nơi thì thấy lũ ác tăng đương vây đánh vua và tên đạo đồng thế gần nguy cấp, liền hét lớn một tiếng như sấm , nói :
  - Ta là Ngộ Xuân đến cứu giá.
  Khi vua thấy Ngộ Xuân tiếp chiến thì rất mừng, liền ráng sức hiệp với Ngộ Xuân đánh riết tới, lũ ác tăng chống cự không nỗi , còn Yến Nguyệt huề thượng bị Ngộ Xuân đoạt được khí giái rồi đá té nhào xuống đất.
  Lủ ác tăng quì lạy xin dung tánh mạng.
  Khi ấy vua sai tăng nhơn xuống hầm đem lũ con gái bị nhốt đó lên, Ngọc Thiền bèn tỏ cho bọn con gái ấy hay về sự vua đã trừ lũ ác tăng rồi.
  Bọn con gái đồng cúi đầu lạy tạ ơn vua , và thuật chuyện bị ác tăng dâm ô.
  Vua cả giận khiến Ngộ Xuân và Ngọc Thiền trói óc lũ ác tăng lại, rồi viết chiếu chỉ giao cho quan viên coi về tĩnh nầy xữ trảm, còn bọn con gái như ai còn cha mẹ thì được lảnh về, còn đứa nào không cha mẹ thì giao cho quan cấp cho mỗi đứa năm chục lượng bạc và gả lấy chồng, lại thưởng Ngọc Thiền một ngàn lượng bạc về sự có công hộ giá chẳng sợ hiểm nguy, khi ấy Ngọc Thiền lại tâu xin tình nguyện ở đó tu hành .
  Vua hạ chỉ lựa chổ thanh nhàn u tịnh, cất am cho Ngọc Thiền tu , còn chùa Thạch Liên thì các quan phải lựa huề thượng cho có đạo đức mới được ở .
  Vua lại dặn Ngộ Xuân ở đó hiệp với quan thi hành y như chiếu chỉ , rồi viết riêng một cái chiếu chỉ nữa giao cho Ngộ Xuân dặn để trong mình chờ khi về đến kinh , giao cho Lưu Dung thì sẽ trở nên vinh hiển, dặn dò xong xuôi vua liền dời gót về tiệm, dặn chủ tiệm như có ai đến hỏi thì nói ta đã dời gót qua Nam kinh rồi, khi ấy vua khiến Nhựt Thanh quảy đồ hành lý đến tiệm khác mà ngụ .
  Nói về các quan đến nơi tuân ý thánh chỉ, hiệp với Ngộ Xuân chém sạch lũ ác tăng.
  Khi Ngộ Xuân thi hành xong xuôi bèn từ biệt các quan xuống kinh.

  Ấy là :
  Dâm ô tội ác trả ghe ngày
  Chẳng kíp thì chày cũng đến đây.

 4. #4
  Tham gia ngày
  Jan 2006
  Location
  水村莊
  Bài gởi
  13,469

  Càn Long Hạ Giang Nam - Tập 3

  Hồi 11
  Gặp Thi ông, Thái Phương cướp thuyền
  Tầm thánh giá, Bá Ðạt cứu giá

  Nói về vua không muốn các quan nghinh tiếp bèn đi qua tiệm ngủ khác ngụ đở một hai ngày chờ Nhựt Thanh lành bịnh sẽ sang chơi nơi khác, tiệm ngủ nầy thì thuộc cửa hướng Nam, cận thành có một cái bến đò , tiệm nầy hiệu là Long khách điếm, Nhựt Thanh ở đó dưỡng bịnh, còn vua thì đi dạo chơi, sớm đi tối về bình yên vô sự, cách vài ngày Nhựt Thanh lành mạnh như xưa. Lúc ấy nhằm ngày mồng năm tháng năm, quan dân đồng thưởng giai tiết , đua bơi ghe phụng dưới sông ba ngày, rất nên vui đẹp, ghe đều kết bông hoa rực rỡ , treo màn trướng xuê xoang, vật thực rượu trà đem theo du ngoạn chẳng thiếu món chi , đua nhau trương buồm lướt sóng chật sông, các phú hộ tài tử và đĩ điếm đều mướn thuyền du ngoạn, ngủ âm, trống nhạc đầy sông inh ỏi.
  Ngày ấy vua cùng Nhựt Thanh ăn cơm sớm đặng sửa soạn đi thưởng tiết Ðoan Dương, bèn đi thẳng đến bến đò mướn một chiếc thuyền kết nhưng bông hoa rực rỡ, các vật thực về phần chủ thuyền chịu, có cấp theo một đứa tiểu đồng để hầu hạ sai chát, giá mướn du ngoạn mỗi ngày mười lượng.
  Vua cùng Nhựt Thanh xuống thuyền trương buồm thăng chỉ giòng sông ; thấy thuyền buồm vô số, ngủ âm nhạc trổi vang tai, pháo đốt mịt sông, thuyền bè liên kết rực rỡ, chẳng khác chốn thị thành , buồm gấm huê thuyền chói lòa mặt nước, xa xem vọi vọi thấy cãnh núi Kim Sơn , chót núi liên tiếp với mày, đá rạng lố hình, vua xem rất nên toại chí , xảy nghe tiếng nhạc đến trỏi bên tai, pháo vang trước mặt, bèn day lại thấy một chiếc thuyền phụng, vẽ đũ năm màu, bề dài mười trượng, rộng lớn hai tầm, phân ra ba từng, lướt sóng chạy đến ồ ồ, như ngựa sải trên bờ , khi thuyền ấy xông lướt kề khít thuyền vua, vua thấy ro ràng , từng trên treo đồ kiển ngoạn rất xinh, màn trướng kim tòng xích tụi treo khắp. Còn hai bên hông thuyền gấm trương làm cánh phụng để bọc gió bôn đằng trên mặt nước ; từng giữa cũng bài trì huê dạng chẳng kém từng trên , lại có treo một tấm liển hứng nhơn đổ thi thỉnh giáo, nghĩa là rao ai có tài làm thi hay thì trọng thưởng. Vua thấy vậy ngứa nghề bèn hối bạn bắc đòn dài rồi dắt Nhựt Thanh qua thuyền phụng ấy , khi qua đến nơi, thấy trên án treo những khăn, quạt, giày vớ, ống điếu, bình ngọc thạch, cùng các món đồ chơi khác kể không xiết, các món nói đây là để thưởng kẻ tài cao học rộng, lại thấy trên bàn giấy viết mực và đề mục làm thi phú, cùng liển đối chẳng thiếu chi, văn nhơn tài tử tại đó cũng đông, lăng xăng tranh tài giành thưởng. Khi ấy có hai người làm chũ, hay về việc khão thi phú, lật đật đứng dậy chào mừng vua và Nhựt Thanh rồi thết đãi trà nước xong rồi , vua hỏi rằng :
  - Chẳng hay hai ông tên là chi và nhà cửa ở đâu mà bày cuộc chơi có ích như vầy ?
  Bọn tôi rất đẹp lòng.
  Người thứ nhứt thưa rằng :
  - Tôi họ Trần tên Ngọc Trì , con quan Huyện trấn nhậm tại tỉnh nầy, quê quán ở tỉnh Quảng Ðông, huyện Phan Ngung , còn người này họ Tiêu tên Hồng, bà con cô cậu với tôi, tỉnh Phước Kiến, thi đậu về Thám Huê, nhơn về thăm bà con, đi đến đây gặp tiết Ðoan Dương, nên ở lại với tôi ngoạn thưởng tiết lành , tuy là đậu võ Thám Huê song việc văn cũng thạo ; nên bọn chúng tôi nương dịp tốt này bày cuộc văn chương ra đây , đặng tìm trang tài tử trước là kết bầu bạn, sau học thêm cho rõ đạo Khổng trình.
  Vua nghe nói cả mừng, bèn vưng chịu các việc đã tỏ đây . Nguyên vua là đại tiên ở cỏi trên, lâm phàm trị thế, tài cao học rộng bác lãm thi thơ, nên không tị hiềm sự chơi nhỏ mọn ấy . Bèn lảnh đề mục làm thơ về sự ngọc Hà châu , bốn câu như vầy :

  Hà châu vật báu bởi trời sinh
  Ánh dọi sáng lòa tợ Ðẩu tinh
  Mường tượng hột sương gieo ngọn cỏ
  Giống hình giọt nước điểm bông quỳnh

  Vua làm không nháy mắt đã rồi, giao cho hai ông thị chứng xem, thấy chữ viết như cù giởn sóng, giống phụng múa đền Nam và lời nói hay vô giá , trang nhả vô cùng, cả khen, liền lấy quạt khăn mà tặng thưởng, khi ấy Nhựt Thanh hứng chí, bèn xin lảnh đề mục làm một bài thơ nói về tiết Ðoan Dương đi chơi phụng thuyền. Tám câu như vầy :

  Ðoan Dương tiết đến cảnh khoe tươi
  Thuyền phụng vầy đoàn tách dặm khơi
  Buồm gấm trải giăng ngời mặt xước
  Ðèn lé tỏ rạng ảnh da trời
  Dập dìu tài tử chen đua bút
  Inh ỏi nhạc thiều tiếng kẻ còi
  Chẳng khác du xuân ngày tái ngộ
  Cuộc vui trăm họ đáng ngàn thoi

  Hai người thị sự thấy thơ Nhựt Thanh làm cũng hay so tài cao bặt thiệp thì thua vua , liền thưởng tặng các món đồ chơi .
  Nhựt Thanh đều thâu chấp. Hai người liền xin vua đặt giùm ít đôi liền đối .
  Vua chẳng từ nan liền cất bút viết bốn câu đối như vầy :
  1 - Ðèn rạng đêm đông họ Hạ Hầu đọc Xuân thu truyện.
  Nắng ngời ngày hạ người Nam Kinh hát cuộc Tây tương
  2 - Củi táo gói khiêng đứt đoạn một lần thành bốn bó
  Cột nhà ba trụ giao nguyên trọn cuộc đặng hai căn.
  3 - Bảy dậm sơn trường đi bán lẻ đường kia ba dặm rưỡi.
  Chín khe mang động quá trung khe khi ấy bốn khe dư.
  4 - Tây tích , tích Tây ba tháp cảnh chùa, chùa ba tháp
  Bắc Kinh, kinh Bắc năm tòa non núi, núi năm từng.

  Vua làm bốn câu đối vừa , liền làm luôn bài thơ bốn câu nói về cảnh chùa Kim Sơn như vầy :

  Kim Sơn đồ sộ ngó vơi vơi
  Liên tiếp Hoài dương cũng một trời
  Văng vẳng chuông ngân kình bặt dấu
  Ngọc tiêu trổi tiếng ngọc tuôn rơi

  Bốn câu thơ nầy rồi, vua làm luôn một bài tám câu về bông sự với trăng (huê nguyệt) như vầy :

  Huê thơm nguyệt rạng lưỡng tương nghi
  Thương nguyệt chạnh huê trái thữa thì
  Trăng lặn huê tàn ngơi chén rượu
  Huê tàn trăng lặn bặt hơi thi
  Trăng lờ huê ũ lòng ngao ngán
  Huê phát trăng tròn hội khã vi
  Nhớ thuở dưới trăng ngâm vịnh phú
  Vầy cùng huê nguyệt giải sầu bi

  Chư nhơn tài tử xúm xem các văn từ của vua làm đều khen rộ, và nói với vua rằng :
  - Tài tiên sanh đường ấy, thật là trong thiên hạ có một mà thôi.
  Khi ấy hai người thị sự là Trần Ngọc Trì và Tiêu Hồng tặng thêm các vật vô số ; Nhựt Thanh lấy làm vui mừng đắc chí. Chẳng ngờ có một Công tữ tên là Thái Phương, con quan Tam giang Tổng trấn, học hành cũng đã lâu năm biết quẹt lọ ít chữ thấy Nhựt Thanh thâu lấy đồ tặng thưởng nhiều thì nột ý , một là chẳng ai đếm xĩa đến mình, hai là văn từ đề mục, thi phú mắc lắm làm chẳng đặng câu nào, xét vậy càng thêm mắc cở, trước là hỗ với các thi nhân , sau là hổ cùng kẻ hầu hạ của mình, lại thấy Nhựt Thanh hân hoan , đắc chí làm vậy thì cả giận, bèn nói với Nhựt Thanh rằng :
  - Ta xem bài thơ mầy làm du ngoạn phụng thuyền chơi cảnh Ðoan Dương nầy, xét ra cho kỷ chẳng hay chút nào, theo ý ta thì không thưởng mầy một món cóc rác gì hết, nay mầy lảnh được của tặng ấy, là bởi người ta vị tình mà cho , mầy chớ nên mừng mà vinh mặt vinh mày . Nhựt Thanh nghe Thái Phương mắng nhiếc thì mắc cở , bèn nổi xung mà nói :
  - Ta cũng mi vốn không quen không biết , sao lại dám cả gan nhục mạ ta, như ngươi nói giỏi lấy lảnh đề mục lành thơ một người một bài, nếu ngươi hơn ta thì của tặng nầy sẽ để lại cho mi, bằng thua thì theo ta mà mang gói.
  Vua thấy hai người rầy lộn cải lẩy với nhau e sanh oán thù , bèn lấy lời ngọt dịu can dứt hai đàng, thì Thái Phương mắc cở lui gót xuống thuyền nhỏ mà về.
  Khi ấy Trần Ngọc Trì nói :
  - Nó là đứa hay sanh sự thù vặt hại người, nay nó đã kết oán, xin nhị vị tiên sanh phải cẩn thận giữ mình kẻo lâm hại ngày sau.
  Vua bèn hỏi :
  - Vậy chớ người ấy con ai mà cang cường ngang dọc lắm vậy ?
  Ngọc Trì liền tỏ căn do gốc tính và tên họ nó cho vua nghe :
  - Bởi nó ỷ thế cha nó quyền hành lớn hại người như cỏ rác, coi phép nước như không, dân tình đều sợ nó như cọp, còn cha nó hay nghe lời làm thiệt hại dân ; mỗi khi bắt người hảm hại giao cho cha tôi xử đoán, thì cha tôi kiếm thế bào chửa cứu người, tâm như thiết thạch, cầm mực nhắc cân, thương dân như con, chẳng sợ quyền thế ấy chút nào, nên cha con có lòng hờn giận mà không tỏ ra. Bởi vậy hai anh em tôi đây không ưa bọn nó.
  Vua nghe Ngọc Trì tỏ các điều ác của cha con Thái Phương thì ghi dạ, rồi nói :
  - Ai làm dữ nấy lo, bọn ta cứ việc vui chơi ngày nay thì hơn. Nay tôi xem hai ông là người văn vật, có lẻ thi phú rất hay , xin hãy bày lời châu ngọc vạch mở trí ra, chẳng hay nhị vị khứng cùng chăng ?
  Hai người cùng đáp rằng :
  - Tiên sanh dạy bảo, bọn tôi há chẳng nghe lời sao .
  Bèn xin ra đề .
  Nhựt Thanh nói :
  - Cứ theo để huê nguyệt ấy làm .
  Hai người vưng lời, rồi cất bút viết liền chẳng suy nghĩ chút nào , bài thơ Trần Ngọc Trì làm tám câu như vầy :

  Gương trăng ảnh dọi thấu lòng huê
  Rực rỡ mình huê ngó chỉnh tề
  Mây tỏ ủ màu huê với nguyệt
  Bóng tùng ám sắc nguyệt cùng huê
  Riêng hờn mây kéo che hình nguyệt
  Căm hận tàng cao phủ đóa huê
  Thi phú cầm chừng trông thức nguyệt
  Vài hồ tiển hứng ngóng màu huê

  Tiêu Hồng cũng làm một bài tám câu theo đề như vầy :

  Trăng thanh giãi muộn hứng tình huê
  Ðôi cụm chói ra tợ má kề
  Huê hứng gương trăng xem hớn hở
  Bông chào đuốc nguyệt ngó tê mê
  Cụm huê gió thỗi hơi ngàn dặm
  Vừng nguyệt mây che ủ bốn bề
  Với hỏi ả Hằng sao lỉnh lảng
  Ðể cho hoa chịu tiếng đồn chê

  Vua xem hai bài thơ tuồng chủ viết như dao cắt, lời nói thanh tân trang nhả thì có lòng mừng, khen vô cùng, bèn nói :
  - Thơ hai ông làm hay hơn của bọn tôi thập bội.
  Trần Ngọc Trì và Tiêu Hồng khiêm nhường thưa :
  - Chúng tôi học hành sơ lược, đâu dám sánh cùng nhị vị tiên sanh, xin rộng tình chỉ dẩn ít nhiều ơn ấy cảm đội vô cùng.
  Khi còn đang chuyện trò thì trời đã tối, vua muốn cáo từ lui gót, thì Ngọc Trì và Tiêu Hồng. lưu luyến cầm vua và Nhựt Thanh ở lại vui chơi một tiệc.
  Vua thấy hai người có lòng lưu luyến bèn ở lại làm thi chơi long phụng thuyền, kế tiệc xong đồng vui vầy hoan lạc, vua dùng kinh điển, sách vở mấy chổ khúc mắc, viễn vọng u thâm bạch hỏi , hai người đối đáp như lưu lại bặt thiệp vô cùng, chuyện trò cùng nhau rất ưng ý. Khi mản tiệc vua liền từ biệt ra về chổ ngủ , và hẹn ước . Rồi sẽ đến tương hội đàm đạo cùng nhau giải muộn .
  Rạng ngày vua cùng Nhựt Thanh nhớ lời hẹn; bèn ăn cơm sớm tuốt qua cửa Nam môn đến bến đò, xảy gặp Thái Phương đang hỏi mướn chiếc thuyền của vua đã mướn đi chơi hôm qua, thì chủ thuyền không muốn cho Thái Phương mướn, vì nó biết Thái Phương hẹp hòi bụng xấu , trả tiền ít nên nó làm lơ , kế đó thấy vua và Nhựt Thanh đi đến, thì nó lật đật đón rước nói rằng :
  - Hôm qua hai ông dặn tôi đậu thuyền tại đây chờ hai ông, nay quả như lời, xin hai ông
  xuống đi chơi cho sớm, tự ý hai ông trả tiền mướn ít nhiều tôi không nệ .
  Khi ấy Thái Phương thấy chỉ thuyền mừng rỡ đón rước hai người gây lộn với va hôm qua một cách rất cung kính, còn va thì nó coi không ra gì, liền nổi xung mắng rằng :
  - Bớ thằng đó , mầy là đứa khốn kiếp, sao mày dám khinh bạc tao ? Vậy chớ hai người đó có tiền, còn tao đây không tiền hay sao , mầy không cho tao mướn, số mầy chếi tại tay tao nên khiến cho mấy khi dể tao dường ấy.
  Tên chủ đò sợ hoảng kinh, cúi đầu lạy thưa rằng :
  - Tôi đâu dám khi dễ Công tử, bởi vì tôi dã hứa hồi hôm qua cho hai ông đó mướn lỡ rồi, xin Công tử xét lại tha tội cho tôi nhờ .
  Thái Phương trợn mắt quyết tình không dung , bèn khiến mấy tay thủ hạ rằng :
  - Áp bửa thuyền nó rồi đập chết nó đi.
  Mấy tên thủ hạ vâng lời áp lại làm dữ , tên chủ đò thất kinh cúi đầu lạy mãi.
  Vua thấy sự bất bình như vậy liền nổi xung. Còn Nhựt Thanh cả giận nạt lên một tiếng, rồi xông vào cứu chửa, đánh bọn ấy ngã lăn, đứa thì gảy tay, đứa thì bể đầu.
  Thái Phương liệu bề không xuôi vừa muốn chạy trốn, bị Nhựt Thanh đá một đá nhào xuống đất, hộc máu chết giấc ; Nhựt Thanh cố ý đánh chết đặng trả thù hôm qua .
  Vua thấy vậy kéo lại không cho đánh nữa , vì sợ Nhựt Thanh giận đánh chết thì sanh ra sự khó lòng. Vua liền dắt Nhựt Thanh đi đến chổ khác, kiếm thuyền mướn đặng đến hội diện với Trần Ngọc Trì và Tiêu Hồng kẻo thất ước, nhưng mà mướn thuyền không được nên còn đi thơ thẩn lui chổ đánh hồi nảy đó .
  Còn tên chủ đò sợ bị tội , bỏ đò cuốn gói trốn mất .

  Ðây nói về Tam giang Tổng trấn tên là Thái Chấn Võ đương ngồi tại nhà giởn với các hầu thiếp, xãy thấy quân hào hển chạy về bị thương tích dập mặt lổ đầu, còn con mình là Thái Phương máu mủ đầy mình đi không được nhờ quân lính cõng về .
  Khi ấy Thái Phương nói :
  - Xin cha đem quân đi bắt kẻ cường đồ báo cừu cho con.
  Chấn Võ thất kinh ôm con mà khóc và hỏi :
  - Vậy chớ ai đánh con ra thân thể như vầy, hãy nói cho cha đi bắt lũ ấy .
  Thái Phương nhào lăn khóc và tỏ các sự tích ấy cho Chấn Võ nghe .
  Chấn Võ nghe nói nổi xung, bèn phát lịnh tiển cho quân binh đi bắt cường đồ ; Chấn Võ bổn thân dẩn một trăm quân cầm khí giới và năm sắc cờ, thẳng riết đến bến đò.
  Khi ấy phố phường đóng cửa chặc cứng, đường sá chẳng ai dám đi .
  Khi Chấn Võ đem quân đến nơi thì không thấy ai hết, thấy có một chiếc đò kéo để trên bờ đó .
  Chấn Võ sợ cường đồ thoát khỏi qua sông, liền sai quân đến Tam giang quan nói cho đạo binh thủy đặng ngừa đón, còn Chấn Võ thì dẫn quân đi riết theo mé sông, gặp hai ngươi còn đi thơ thẩn thì quân đã bị đánh khi nảy nhìn biết mặt liền hô lên rằng :
  - Lũ cường đồ kia cà !
  Quân nghe hò liền áp ta phủ vây .
  Lúc ấy quân lính áp tới thình lình , còn vua thì tay không cự chẳng lại .
  Nhựt Thanh nhảy ào xuống sông lặn trốn ; vua thấy Nhựt Thanh thoát nạn rồi, bèn day lại đoạt binh khí của quân mà chống cự , chẳng dè bị giăng dây vấp chân té xuống, bị chúng nó bắt.
  Thái Chấn Võ thấy quân bắt được côn đồ thì mừng lắm, liền khiến trói lại dẫn về nha, đi nữa đường gặp quân Huyện là Trần Tường , vốn là người ở tỉnh Quảng Ðông huyện Phan Ngung, thi đậu Thám Huê, tính hạnh thanh liêm, trăm họ đều kính mến người như cha mẹ . Nay tình cờ gặp Chấn Võ đem quân đi rất đông, khí giái rực rỡ , bộ tịch hâm hở , dường thể giận ai, lại có bắt đặng một người hớn tử , diện mạo đường đường, chẳng phải tay du thủ, thì nghĩ rằng :
  - Hớn tữ này bị nó bắt ắt là gia hại chớ chẳng không . Chi bằng ta lập kế lảnh về tra vấn, đặng kiếm kế tha kẻo tội nghiệp .
  Tính rồi bèn xuống kiệu lướt thẳng vào vòng quân ra mắt Chấn Võ .
  Khi ấy Chấn Võ đang ngồi trên ngựa, bộ rất oai nghi, sắc diện giận dữ chẳng vui, song Trần Tường không nao sợ chút nào, đứng trước đầu ngựa vòng tay thưa rằng :
  - Xin ngài dừng ngựa cho tôi bẩm gởi một điều .
  (Nguyên Chấn Võ với Trần Tường không tương đắc cùng nhau , còn Chấn Võ hằng lo hại Trần Tường, song thấy Trần Tường làm quan rất thanh liêm, dân tình yêu mến, nên khó nổi ra tay, lại Trần Tường chẳng phải là quan võ không thuộc về tay va sai cắt, tính thế hại không được nên phát làm lơ).
  Nay gặp Trần Tường chận hỏi cực chẳng đả phải xuống ngựa đáp lể rồi nói rằng :
  - Chẳng hay quan huyện có việc chi gấp rút đón ta lại hỏi, sao chẳng đến nhà đàm luận ?
  Trần Tường đáp rằng :
  - Nhơn vì tình cờ gặp ngài dẫn quân lính về đến đây , lại có bắt được một người , chẳng hay phạm tội chi, xin ngài tỏ cho tôi biết, rồi giao người ấy cho tôi đem về nha nghiệm hình tra hỏi thế cho ngài, ước đặng chăng ?
  Thái Chấn Võ nghe nói thì cười rằng :
  - Ta đâu dám làm nhọc trì ông . Nguyên người nầy to gan lớn mật chẳng nể phép vua, đánh con ta hộc máu chết giấc tại huê thuyền, lại đánh quân lính dập mặt lổ đầu, vốn nó hai đứa, nay bắt đặng một , còn thằng kia nhãy xuống sông trốn mất, nay ta bắt nó đem về nha tra khảo cho ra người chủ chốt đồng mưu xúi nó, như chiếu theo luật hình thì tội nầy nặng lắm, nên ta khó nổi giao cho ông phán đoán.
  Nói rồi giục ngựa ra đi.
  Quan Huyện giận nói rằng :
  - Vả chăng tên nầy là dân chớ không phải là quân lính, như quân lính thì về phần ngài cai quản , còn như dân tình cùng người thương khách thì tôi xử đoán , dẩu thiệt kẻ cường đồ đánh con ngài hay là phạm đến nhà quốc thích có bằng cớ đành rành , thì chiếu theo luật trị tội, há ỷ thế làm ngang , hãm hại kẻ mồ côi được sao ? Vậy xin ngài hãy xét lại.
  Nói rồi bèn kiếu ra về, khi ấy Chấn Võ thấy quan huyện nói bấy nhiêu lời, thấm mật nhằm lý , và thấy quan Huyện giận bỏ đi thì bước lại nắm tay quan huyện cười lớn nói :
  - Theo lời ông công luận rất nhằm, xin nhờ ông tra xét dùm cho ra lẻ , và khán dùm luật nghiệm tang tích con tôi và mấy tên quân bị thương tích.
  Quan Huyện nói :
  - Việc ấy là bổn phận tôi phải lo , xin ngài chớ ngại .
  Nói rồi lảnh kẻ phạm tội về nhà .
  Rạng ngày Thái Chấn Võ sai quân mời quan Huyện đến khán luật nghiệm và có quan Phủ tại tĩnh đến chứng .
  Khi khán tang tích rồi quan Huyện kiếu ra về thì Chấn Võ căn dặn đôi ba phen về sự ấy xin phán đoán cho phân minh . Khi quan Huyện về tới nha suy nghĩ một mình , sực nhớ tới con mình có học chuyện rằng : Ngày nọ nó đi du thuyền gặp Cao Thiên Tứ , Nhựt Thanh làm thơ lấy làm tương đắc , nó lại khen hai người ấy cao tài rộng học , lại ngày ấy cũng có Thái Phương xen vô đó ỷ thế hiếp ngưới , nên gây lộn với Nhựt Thanh gần sanh ra sự dữ, nhớ con ta với Cao Thiên Tứ và Tiêu Hồng can gián mới khõi, nó lại khen Cao Thiên Tứ là người rất nên đoan chánh , ăn nói chỉnh tề, cốt cách phi phàm, nay sanh ra sự nầy, bởi tại Chấn Võ không nghiêm dạy con, để ra húng hiếp người, nay bị tay hào kiệt đánh gần chết, xét cũng đáng , bèn tính kế cứu người cho khỏi ngục, ngặt tang án còn đó khó nổi cứu tha.
  Lúc ấy Ngọc Trì thấy lòng cha có ý muốn cứu người tài ngỏ thì thôi thúc cầu xin cha lập kế cứu người kẻo tội nghiệp , còn Tiêu Hồng cũng sẳn lòng cứu Cao Thiên Tứ , sẳn dịp ấy liền thưa với quan Huyện hay rằng :
  - Xin dượng chớ lo, vã chăng từ ngày tôi ở kinh đi về, có gặp quan Tổng đốc Bá Ðạt đi do thám các tĩnh, nay nghe người đã đến tĩnh này, vậy dượng nương dịp ấy thát kế, để đình vụ nầy lại vài bửa sẽ hỏi, vì dượng lúc này mắc lo đi nghinh tiếp quan đại thần nhập cảnh, như vậy trì huởn ra được ít ngày, thì thương tích chúng nó sẽ hết , khi ấy dượng phóng xá Cao Thiên Tứ như chơi .
  Ngọc Trì đáp rằng :
  - Anh tính rất hay, song đã khán , nghiệm rồi làm sao cho tiện ?
  Quan Huyện nói :
  - Không can chi đâu mà con lo, như lời anh con tính đó rất hay.
  Bèn kêu kẻ nha dịch dặn dò rằng :
  - Như quan Thủ Bị có đến đây hỏi ta, thì bây thưa rằng ta mắc đi rước quan Tổng Ðốc vài ngày sẽ trở về xử đoán .
  Ðây nói về Chấn Võ sai Thủ Bị đến nha, hiệp cùng quan Huyện phán đoán, chẳng dè khi đến nha thì kẻ nha dịch thưa lời cho quan Thũ Bị hay rằng :
  - Quan Huyện mắc đi rước quan Tổng Ðốc vài bửa sẽ về .
  Chấn Võ hay tin ấy thì nổi giận và sanh nghi cho quan Huyện làm chủ xúi giục côn đồ đánh con va, nên có ý diên trì đặng kiếm cớ cứu chửa, bèn tính kế dâng tờ mật cáo với quan Tổng Ðốc rằng :
  - Trần Ngọc Trì là con quan Huyện, có thù hiềm với con tôi là Thái Phương nên mướn côn đồ đánh gần chết, nay quan Huyện có ý binh vực, không chịu tra xét thẩm án, lại muốn tha quân côn đồ .
  Khi tờ mật cáo ấy chạy đến quan Ðốc Phủ là Trang Hữu Cung coi rồi lấy làm nghi ngại không biết chơn giả thể nào, vì thường nghe Trần Tường làm Huyện rất thanh liêm một mãy chẳng tham , thương dân như con, lẻ đâu lại làm tác tệ dường ấy, nên giao tờ mật cáo ấy cho Bá Ðạt coi , xin người dến Trấn Giang tra xét giùm.
  Bá Ðạt nói :
  -Ta ở đây đã lâu tìm kiếm Chúa thượng không được, ta có ý đến chổ khác đặng tìm, vậy luôn dịp này ta sẽ thi hành cận tiện hơn.
  Nói rồi, bèn từ giả lên đường , các quan đưa đón một dặm đường mới trở lại, khi ấy quan Tổng Ðốc xuống thuyền thẳng qua Trấn Giang, đi dọc đàng có lòng tìm kiếm vua các chổ song bặt tin, khi vừa đến Trấn giang thấy văn võ các quan đến bến đò nghinh tiếp, ngài liền dạy các quan về nha làm việc, song mời một mình quan huyện Trần Ngọc Tường ở lại nha quan Tuần phũ mà thôi, khi ấy quan Tổng đốc mặc đồ thường mời quan Huyện ngồi một bên trò chuyện , quan Huyện thưa :
  - Phận tôi nhỏ nhoi, đâu dám vô phép cùng ngồi với ngài, xin cho tôi đứng hầu.
  Quan Tổng đốc nói :
  - Không can chi phòng ngại, ta mời ngồi thì cứ ngồi đặng ta nói việc kín cho mà nghe.
  Quan Huyện vâng lời ngồi một bên, quan Tổng Ðốc phán rằng :
  - Nguyên ta đi tuần vảng dân tình ở tại phũ Trang Hữu Cung, người có đưa tờ mật cáo cũa Chấn Võ kiện ông cho ta coi, trong tờ ấy cáo rằng : Con ông với Công tử Thái Phương hai người có hiềm khích nhau, nên ông làm chủ mưu xúi bọn côn đồ đánh Thái Phương sút huyết gần chết, nay tên hung phạm ấy đã bắt đặng rồi, giao cho ông thẩm xét, mà ông không thẩm án, có ý tha đi , lẻ giả chơn ta chưa rõ , nên phải hỏi lại ông . Nguyên vụ ấy Trang đại nhơn cậy ta tra xét giùm và người lại có tỏ cho ta biết tánh hạnh ông làm quan rất thanh liêm, thương dân như con, không lẻ ông bỏ phép nước mà tư vị điều quấy, vậy công việc làm sao ông hảy nói hết cho tôi biết, không can chi phòng ngại .
  Quan Huyện dứng dậy thuật hết các việc đầu đuôi rằng: Từ ngày con tôi là Trần Ngọc Trì và Tiêu Hồng du ngoạn phụng thuyền nhằm lúc Ðoan Dương , có gặp Cao Thiên Tứ và Nhựt Thanh ý hiệp tình đầu về sách vở , chẳng dè có xen Thái Phương vô dó, ỷ thế hỏn hào , gây lộn với Nhựt Thanh mới sanh ra sự đánh đập này. khi ấy tôi thấy Chấn Võ đem binh đi bắt được Cao Thiên Tứ , là người rất nên đường đường diện mạo, phẩm cách phi phàm, chẳng phải tay du thủ, tôi sợ nó đem về dinh ra tay độc thũ thì uổng đúng người ngay, nên tôì đón giành, lảnh đem về dinh , tôi tính bề tha cứu .
  Quan Tổng Ðốc nghe nói tên phạm ấy là Cao Thiên Tứ , thì lật đật hỏi :
  - Người ấy bây giờ giam cầm tại đâu, có bị thương tích chăng ?
  Quan Huyện bẩm rằng :
  - Không có thương tích chi cả và còn đương giam tại ngục và phần nha tôi canh giử.
  Quan Tổng Ðốc bèn đuổi mấy tên quân hầu ra và nói cho với quan Huyện rằng :
  - Thật ông là người nhơn đức, nguyên Cao Thiên Tứ ấy là tên của Thánh thượng giả danh đặng đi chơi Giang Nam đó , ta biết tên ấy là nhờ nhị vị đại thần Trần Hoàng Mưu Và Lưu Dung tỏ vẽ, nay ta phụng lịnh nhị vị đại thần đi do thám kiếm tìm Thánh thượng đặng rước về, đi đã lâu ngày mà kiếm không ra, may trời xui gặp tại đây xin ông hết lòng với nhà nước chớ cho ai hay, vậy ông hãy mau đến ngục rước về nhà ông, còn ta thay đồ hèn hạ sẽ lén đi sau đến đó ra mắt ngài.
  Trần Tường nghe nói nữa mầng nữa sợ, bèn lật đật cáo lui tuốt về nhà nói rõ với con đến ngục giam mời Cao Thiên Tứ thẳng vào chổ tịnh phòng, khi đó Bá Ðạt đã đến chực hờ tại đó, còn cha con Trần Tường cúi đầu bái yết vua và quì móp dưới đất mà tâu rằng :
  - Cha con chúng tôi nhục nhản, không rõ thánh thượng giáng lâm, để Bệ hạ đến thân cực khổ , tội đáng phân thây muôn đoạn , xin Bệ hạ rộng dung xét cho chúng tôi nhờ phần phước.
  Vua phán rằng :
  - Cha con Trần khanh không tội chi mà sợ, hãy dậy cho mau ra cửa ngoài ngăn giử đừng cho ai vào.
  Cha con Trần Tường cám tạ ơn vua lui gót trở ra.
  Khi ấy vua ngồi trên ghế giao kỷ còn Bá Ðạt quì mọp bái yết dưới đất ra mắt vua mà tâu :
  - Kẻ hạ thần vâng lời Ðại học sĩ là Trần Hoàng Mưu và Lưu Dung, tầm thánh giá hồi kinh, sửa lo việc nước trị dân làm trọng, kẻo quân liêu có lòng kính trọng, còn Hoàng thái hậu luống trông, lo sợ mình rồng chẳng an quới thể.
  Vua phán :
  - Trong vài ngày ta sẽ phản giá hồi kinh, vậy khanh hãy đứng dậy chớ khá tâu nữa. Nay sẳn dịp gặp khanh đây , khá tua lảnh ý chĩ của trẫm , một là bắt nội nhà em của Diệp binh bộ ở tại Nam kinh, vì ngày trước nó sanh tâm cướp giá , khi bắt rồi thì giam cầm chúng nó tại thiên lao chờ trẫm về sẽ phân đoán. Còn cha con Chấn Võ tội ác đã đầy, chẳng nên dung tha , phải bắt giải đi cho Trang Hữu Cung kết án ; Trần Tường tri huyện làm quan thanh liêm ngay thẳng, có công cứu giá, sắc phong Tam giang Tổng Trấn , thế cho Chấn Võ, còn Tiêu Hồng đả đậu võ Thám Huê, võ nghệ tinh thông, phong làm Trung quân, hay việc quân vụ giúp việc cùng Tổng Trấn, chờ khi về quê quán thăm viếng bà con xong rồi sẽ thăng nhậm chức ấy . Phán rồi vua giao thánh chĩ cho Bá Ðạt hiệp cùng Trang Hữu Cung thi hành, an bài các việc rồi phục chỉ cho vua hay, vua dặn dò rồi ra đi .
  Khi ấy Bá Ðạt và cha con Trần Tường lén đưa vua ra khỏi nha rồi trở lại, Bá Ðạt trao chiếu cho Trần Tường mà nói :
  - Nay Bệ hạ thăng chức cho ông làm Tam giang Tổng Trấn, thế cho Chấn Võ bị cách chức và kết án.
  Cha con quan Huyện cả mầng, liền bày hương án cảm tạ thánh ân, và tạ ơn Bá Ðạt có lòng ái mộ .
  Khi ấy Bá Ðạt chẳng dám ở lâu vì có thánh chỉ ân cần mật sự, nên từ biệt Trần Tường xuống thuyền thẳng chỉ đến nhà Chấn Võ, truyền thánh chỉ ra, nả tra cả gia quyến Chấn Võ giải đến tĩnh thành.
  Còn Trang Tuần phủ khi được chiếu chỉ vua, thì đi bắt cả nhà Diệp Hoằng Cơ giải nạp về kinh.

  Ðây nói về vua ra khỏi nha huyện gặp Nhựt Thanh đương đi dọ thám tại đó, cha con bèn tỏ việc một hồi , rồi khiến Nhựt Thanh đi lấy đồ hành lý mướn thuyền thẳng qua Tòng Giang phủ, đi dọc đàng xem phong cảnh rất vui, xa xem thấy Ðộng Ðình hồ, cùng các cửa biển phong cảnh hơn sông rạch, lại thấy thuyền chài câu lưới kết đoàn lĩnh ngỉnh ngoài khơi .
  Khi thuyền đến phủ Tòng giang, vua và Nhựt Thanh lên bờ ghé tiệm ngủ mà nghĩ một đêm, rạng ngày vua hỏi chủ tiệm rằng :
  - Ta thường nghe tĩnh nầy có cá Lý ngư bốn tai ngon lắm, chẳng biết có quả như lời đồn chăng ?
  Chủ tiệm cười mà đáp rằng :
  - Xứ tôi đây thường có thứ cá ấy nhiều lắm , thật là vật quí, nhằm lúc tháng hai tháng ba thì có nhiều, nay khách quan đến đây không nhằm mùa tiết của nó, lúc nầy dầu có cũng khó gặp .
  Vua nghe nói thì tiếc thầm rằng :
  - Mình không có lộc ăn , nên đến đây chậm trể .
  Rồi hỏi thăm chủ tiệm chỉ các chổ phong cảnh tốt ghi nhớ trong bụng, liền dẫn Nhựt Thanh đi chơi, thấy đường xá rộng rải lại nhiều, chợ búa kinh dinh đông giảo, phố xá nguy nga. Vua đi dạo xem phố phường tính cả thảy là 360 dảy, mỗi chổ đều chất hàng hóa dẩy đầy thì nghĩ thầm rằng :
  - Hèn chi thiên hạ đồn xứ Tòng Giang nầy giàu có lớn chẳng sai .
  Lúc trời vừa đứng bóng, vua thấy đồ vật thực dưới biển đem bán cho các tiệm rất nhiều, thì chăm chỉ coi có cá Lý ngư không, đặng mua ăn cho biết mùi ngon giống cá ấy ra thể nào , xảy thấy hai người bưng một cái mâm cây có đựng hai con cá Lý ngư thì trong lòng vui đẹp vô cùng, bèn kiến Nhựt Thanh kêu mua mắc rẻ chớ nài.
  Tên bán cá đáp rằng :
  - Thứ cá nầy lúc mùa Xuân chẳng thiếu gì và rẻ, còn lúc nầy trời nắng , nó trốn dưới đáy nước khó bắt. Vì có quan Phủ tân nhậm, đã có lời truyền dạy tôi hơn một tháng nay, phải ra sức bắt mà nạp cho ông bao nhiêu cũng mua, nên tôi không nài khó nhọc, xuống đáy biển may tầm được hai con, như khách quan muốn mua ăn cho biết mùi ngon thì mỗi con giá năm lượng bạc, bằng không tôi sẽ đem dưng nạp cho quan phủ .
  Nói rồi liền bưng cá ra đi. Vua ưng chịu mua theo giá ấy, vì muốn biết mùi ngon không nài hao tốn. Khi vua vừa lấy bạc ra trả, xảy thấy một người đi tới, ăn mặc tề chỉnh, chơn đi giày, tay cầm quạt kim phiến, có vài tên gia đinh theo hầu , xốc lại nạt :
  - Tháng bán cá , sao dám bán cá ấy, vì ta đã dặn mầy hơn một tháng rồi, nay bây ham tiền mà bán làm vậy, tội ắt không dung, hãy đem vô nha lập tức .
  Lại nói :
  - Còn hai tháng nầy , sao dám mua cá của ta ?
  Hai tên bán cá nghe Công tử Luận Xương nói bấy nhiêu lời, thì hồn phi phách tán, liền cúi đầu lạy nói rằng :
  - Tại hai người nầy cưỡng bức giành mua chớ tôi đâu dám bán. Xin gia gia thứ tội cho kẻ tiểu nhơn nhờ .
  Công tử nghe nói nổi giận trợn mắt mắng vua và Nhựt Thanh rồi hối quân xách cá ra đi.
  Khi ấy vua biết người ấy là con quan Tri phủ trấn nhậm Tòng giang , mặt mày hung ác chẳng phải kẻ tư văn .
  Lúc ấy người ta xúm coi cũng đông khi thấy công tử Luận Xương đi rồi nói chuyện hỏi Vua rằng:
  - Việc nầy rất may cho hai người khỏi bị bắt về nha trị tội .
  Nguyên cha con Tri phủ từ ngày đáo nhậm xứ này, hơn một tháng nay, bõ qua việc nước, không xữ đoán vụ kiện thưa chút nào , cứ nghe lời con làm hại dân tình nhiều điều oan khúc, như có tiền lo thì may khỏi họa, nếu người còn trấn nhậm đây lâu ngày, thì ắt là trăm họ mang khốn đốn chớ chẳng không.
  Vua nghe nói cả giận nghĩ thầm rằng :
  - Việc mua cá nhỏ mọn bỏ qua thì phải , còn việc nó hại dân khó nổi làm ngơ .
  Bèn tuốt theo giành cá lại nói :
  - Cá nầy tuy ngươi dặn trước, song thằng bán cá đã chịu bán trước cho ta, ngươi phải chia hai cho ta .
  Nói rồi khiến Nhựt Thanh giựt lại một con .
  Luận Xương nổi giận hành hung, mắng :
  - Bây là đồ chó con dám lừng lẩy đến trước miệng cọp trêu ngươi hay sao ?
  Nói rồi hô quân tùy tùng áp bắt đem về nha trị tội, bị Nhựt Thanh đánh lũ ấy ngã lăn, Luận Xương thấy vậy áp vào binh, vì ỷ võ nghệ giỏi, dụng quờn thế kêu là Cao tháo mã đánh xuống, Nhựt Thanh tránh không kịp té nhào, Luận Xương nhãy đến chụp bắt Nhựt Thanh.
  Vua thấy quờn thế Luận Xương mạnh dạn, liền lật đật dùng miếng tuyệt thủ đánh tới, trúng nhằm hạ nang lăn nhào dưới đất, kêu la om sòm .
  Ấy là :

  Thị phi vì bởi thài lai miệng.
  Phiền muộn do nơi xướng đứng đầu


  Hồi 12
  Mua lý ngư giận đạp Luận Xương
  Ðến thôn trang, nạp dùng hào kiệt

  Khi vua nghinh địch sợ đánh không lại, xuất kỳ bất ý dùng quờn kêu là Âm dương quĩ khước, đá vào hạ nang Luận Xương té xuống đất tức la om sòm, mấy tên quân bị thua chạy lại cỏng đem về nhà , còn Nhựt Thanh lồm còm chổi dậy, hiệp cùng vua vuốt về tiệm ngủ lấy đồ hành lý, chạy được một đổi xa. (Khi vua chạy thoát khỏi là bởi cả xứ nầy đều ghét Luân Xương tàn bạo, nên không ai thèm ngó ngàng đến).

  Ðây nói về Luận Thượng Chí là Tri phủ trấn nhậm xứ nầy , thấy con bị thương tích nặng, lật đật hối rước thầy hốt thuốc cứu chửa và sai quân nha dịch cầm khí giái đến chổ giao chiến bắt quân hung phạm, khi đến nơi thì không thấy bóng người, còn tiệm hai bên đóng cửa chặc cứng, liền tra hỏi mấy tiệm ở gần đó, mấy chủ tiệm nói: Khi nảy xúm đánh nhau tại đó, rồi chạy tản lạc hết, không biết người nào là tay hung thủ .
  Tri phũ không biết tính làm sao bèn dẫn vài người chũ tiệm ở gần đó, đem về nha đặng hỏi thăm hình tích và đồ ăn mặc của tên côn đồ ấy, đặng mạc đồ hình, rao ai bắt đặng sẽ trọng thưởng .

  Vua và Nhựt Thanh sợ quân lính vượt theo, nên chẳng dám noi theo đường cái mà chạy , cứ đường nhỏ mà chạy , ước đặng ba chục dậm thì trời đã tối , thấy nhà trong xóm cũng gần , bèn vào đó tả lúc, ai ngờ vô nhằm nhà Diêu Lân là con quan Tuần phủ trấn nhậm tỉnh Sơn Tây, tên là Diêu Quốc Thanh , quan này rất thanh liêm nên bá tánh ngợi danh người là Diêu Thanh Thiên.
  Vua đã từng nghe danh tiếng người, thiên hạ ngợi khen đã lâu , còn Diêu công tử thì trọng nghĩa sơ tài , giao kết anh hùng trong bốn biển, nên khi vua mới đến chuyện vản sơ qua , xin ngủ nhờ một đêm, thì hai người hiệp tình ưa rất nếu tương đắc, rồi công tử với Nhựt Thanh , kết làm anh em, còn vua thì xưng hô là chú .
  Công tử đải đằng một cách tử tế, khi ăn uống rồi , Diêu Lân bèn tỏ cùng vua rằng :
  - Trong xứ nầy rằm Trung nguơn thiên hạ cúng lớn lắm, đèn đốt sáng trời , dưới sông thì làm thủy lục, cúng siêu độ âm hồn không nhà cửa nương dựa, rất nên vui lắm . Xin chú ỡ nán lại ít ngày để xem chơi cho biết.
  Vua thấy Diêu công tử hảo tâm nên yên lòng ỡ đó vài ngày đặng coi lễ Trung nguơn.

  Nói về tục xứ nầy cúng rằm Trung nguơn cũng như Thượng nguơn, các phố phường chưng đồ rực rở, đèn đốt sáng cả thành , ai nấy đều kình nhau chưng các vật chơi rất tốt, có ý khoe khoang là nhà giàu có, không ai cấm ai, quan dân đồng vui , trước là chúc nhà nước thanh bình , cuộc chơi này vui hơn tiết trung thu, còn dưới sông là giàn thũy lục chưng đũ các vật, ban ngày ngó rất lịch sự, tối lại đèn đốt sáng trời không thua gì trên bờ , thiên hạ già cả lớn bé dắt nhau đi coi vô số, nhứt là nấy kiển chúa thiên hạ đến đốt hương, đem tiền cúng thí nhiều lắm.

  Có bài thơ như vầy :
  Trung ngươn rộn rực phóng huê đăng
  Tức nguyệt đua chen sáng khắp ngàn
  Muôn cụm liên huê khoe mặt nước
  Chín từng châu tháp rực vân đoan
  Kim ngao ngọc tượng xem đồ sộ
  Bửu điện đài diêu ngó rỡ ràng
  Chúc tụng thanh bình an bốn bể
  Quan dân vui đẹp thảy an nhàn

  Từ ngày vua tá túc tại nhà Diêu Lân thì chủ khách tương đắc cùng nhau lắm, vì Diêu Lân tánh hay ưa người làm bậu bạn, nay gặp vua và Nhựt Thanh đồng chí nên kính yêu như ruột thịt, lại gặp dịp Trung ngươn cảnh tốt , nên mỗi ngày Diêu Lân và cha vợ là Vương thái công đều dọn tiệc thết đải vua và Nhựt Thanh một cách trọng hậu , khi thì chuyện vản sách vỡ thơ từ, khi lại luận đàm võ nghệ binh pháp, khiển tướng đề binh, bố trận, lúc rãnh thì cỡi ngựa xạ tiển, tập các môn võ nghệ giải muộn cho qua ngày tháng .

  Diêu Lân thấy vua văn võ toàn tài hỏi đâu đáp đó , tài cao hơn người thì càng thêm phục , lại buồn phận mình gặp người tài muộn lắm vậy. Ngày lụn tháng qua xảy đến ngày rằm Trung nguơn , lại rủi tronh mình Diêu Lân dả dượi nên ngày ấy đi cùng vua không được , vua đem theo vài đứa gia đinh và Nhựt Thanh thẳng đến thành thị thấy đèn thắp sáng trời coi rực rỡ . Khi đến đó đang lúc canh hai , bốn cửa thành đều mở thông thương, sánh với các chổ thì chổ nầy xinh đẹp hơn hết, đương lúc thiên hạ đông đảo vui đẹp, vua khoái ý nên quên sự nhơn mạng đánh Luận Xương gần chết tại đây ngày trước . Khi ấy vua giao ngựa cho một đứa gia đinh giử rồi dắt Nhựt Thanh đi bộ dài theo phố , thấy bài trí nhiều đèn tết lạ , kế đến các cửa chùa thấy càng xinh tốt hơn nữa , chưng đồ rất đẹp và khéo lạ vô cùng , chẳng dè đi lần đến cửa phủ Tòng Giang mà không hay.
  Ðương lúc xem chơi, xãy gặp mấy tên thủ hạ đi theo hầu Luận Xương hồi trước, chúng nó biết mặt vua liền chạy vào báo cho Luận Thượng Chí hay .
  Khi ấy Thượng Chí đang buồn rầu vì sự con bị đánh trọng bịnh uống thuốc không nhẹ, xảy nghe quân báo, bèn truyền đóng cửa thành lại cho chặc, và thông tin cho bên võ dinh đem binh đến bắt vua và Nhựt Thanh.

  Khi ấy vua và Nhựt Thanh trở tay không kịp vì thình lình quân áp đến đông lắm , phần uống rượu đã nhiều , nên yếu sức chống cự chẳng lại , cả hai đều bị bắt , còn tên gia đinh đi theo vua đó , thấy sự thể không xong chạy trốn mất .
  Khi Thượng Chí bắt được vua và Nhựt Thanh dẫn về nha tra hỏi, rủi bị bổn phủ thành hoàng chỉ xói vô bụng . Thượng Chí đau quá nên tra khảo không được phải giam lại ngục hình, vì chư vị Thành hoàng sợ nó làm thiệt hại cho vua nên phải ngăn trở như vậy đặng kiếm người cứu giá.
  Qua ngày sau Thượng Chí ra khách thì bụng càng đau hơn nữa , nên phải dẹp vụ ấy lại đó .

  Nói về tên gia đinh chạy trốn núp trong nhà dân chúng , chờ đến canh năm tuốt ra khỏi thành gặp thằng giử ngựa của vua , liền rũ nhau trở về phủ Diêu Lân phi báo.
  Diêu Lân thất kinh cả giận mắng Luận Thượng Chí là đồ ô quan , tham công hiếp người, làm việc trái phép, dám bắt chú và em mình giam cầm không kể đến mình , bèn thưa lại cho cha vợ là Vương thái công coi liệu tính lẽ nào.
  Vương thái công nói :
  - Con chớ khá nóng, hãy lấy lễ nghĩa , viết thơ tỏ cho Thượng Chí hay , như êm thì tốt, còn như nghịch thì sẽ dụng binh mà cứu không muộn gì.
  Diêu Lân nghe theo lời cha, viết thơ xong rồi sai Diêu Ðức cởi ngựa, đem giao cho Thượng Chí.
  Khi Thượng Chí đang dưỡng bịnh , xảy đặng thơ Diêu Lân gởi đến bèn gắng gượng chổi dậy xé thơ coi thấy như vầy :
  Kính bẩm quan Phủ rõ, vả chăng Cao Thiên Tứ và Nhựt Thanh là bà con quen biết với tôi , nay hai người vào thành du ngoạn , coi phóng huê đăng bị ngài bắt giam cầm tại ngục, chẳng hay phạm tội gì ? Nguyên hai ngườii này của cha tôi sai về thăm gia quyến nay đã đúng một tháng không bước cẳng ra khỏi nhà, tưởng việc này nha dịch bắt lầm, bởi việc án mạng cần kíp nên bắt người lạ mặt đặng kết án nghiêm hình cho mau rồi, nếu làm như thế rất hàm oan, xin đại nhơn rộng lòng tưởng tình cha con tôi , tha người làm phước.
  Diêu Lân kính bái .

  Thượng Chí coi thơ rồi nổi xung, vỗ bàn nạt rằng :
  - Diêu Lân là đồ khốn kiếp, ỷ thế cha nên chũ mưu cho Cao Thiên Tứ và Nhựt Thanh độc đả con ta bịnh nặng hiểm nghèo, nay trời khiến bắt được quân cường đồ nầy, ngươi lại dám biểu ta tha, thiệt là khinh khi ta lắm, tưỡng có lẽ ngươi không thoát khỏi tay ta trong vụ án mạng nầy , nghĩ đến càng thêm giận. .
  Bèn sai đòi tên dem thơ đến.
  Khi ấy Diêu Ðức đến cúi đầu ra mắt Thượng Chí thì Thượng Chí vỗ bàn nạt lớn và mắng rằng :
  - Chũ nhà ngươi rất nên đại ác, lén xúi côn đồ đánh con ta chết sống chưa rõ được, lại viết thơ khiến ta thả kẻ hung dữ ấy, thiệt là khi dể ta vô cùng , tội ấy đáng hay chưa ?
  Nói rồi khiến quân vác hèo đánh đuổi Diêu Ðức về, còn thơ thì quăng xuống đất .
  Diêu Ðức lật đật lại lượm bị quân nha dịch , áp đánh vô số , đau hết sức không dám la , liền chạy tuốt về khóc lóc tõ đầu đuôi cho Diêu Lân nghe.
  Khi ấy Diêu Lân nổi xung thiên quên điều phải quấy , không suy nghĩ đến phép nước thể nào, vì bởi còn nhỏ, tánh khí cang cường không sợ tội lỗi, liền dẫn hai trăm gia đinh cụ bị khí giái, kéo thẳng đến phủ Tòng giang.
  Khi đến nha môn không thèm ra mắt quan Phủ, đóng quân tại đó, dẫn theo hai chục tên thủ hạ thẳng đến cửa ngục.
  Quân canh giử biết Diêu Lân công tử nên không dám ngăn trở .
  Diêu Lân nạt và hỏi :
  - Cao Thiên Tứ và Nhựt Thanh ở đâu bây giờ ?
  Quân canh sợ phải dẫn đến nơi mà chỉ .
  Diêu Lân liền cứu hai người ra khỏi ngục đem tuốt về nhà mình.

  Khi Thượng Chí hay đặng liền dẫn quân theo bắt lại thì Diêu Lân đã đi xa rồi theo không kịp, phải đem quân trở lại , nghĩ càng thêm thấm mệt, cả giận nhiếc mắng Diêu Lân là loài súc sanh cả gan phản nghịch coi phép nước như chơi ; bèn bổn thân lập tức đến quan Ðạo Ðài cáo bẩm ; khi ra khỏi cửa vừa gặp quan Huyện đến viếng , hỏi thăm vì cớ nào Diêu Lân phá ngục cướp tù làm vậy ?
  Quan Phủ thuật đầu đuôi sự tích cho quan Huyện nghe rồi cùng nhau đến Tô Tòng cáo báo cho quan Ðạo Ðài tên là Châu Lương Tài hay đặng lập kế bắt Diêu Lân .
  Khi đến nơi ra mắt xong xuôi, liền bẩm các việc Diêu Lân làm phản , xin đem quân bắt nó trị tội.
  Quan Ðạo Ðài nghe nói thất kinh thầm tính trong bụng rồi đáp lại rằng :
  - Như đem binh bắt Diêu Lân cũng được đó , song sợ trước là hao quân lính , hóa ra việc lớn , sau ngại nổi mích lòng quan Diêu Tuần phủ cũng là người đồng liêu với bọn ta, nếu làm thẳng phép, sau khó nổi ngó mặt nhau, chi bằng dụng kế mời Diêu Lân đến bắt trước, thì lòi hai tên hung phạm ấy ra, rồi sẻ tư tờ cho Diêu Tuần phủ hay đặng biện luận , làm như vậy thì việc công tư lưỡng toàn .
  Quan Huyện đáp ứng :
  - Ngài tính như vậy rất hay, song lo nổi Diêu Lân sợ có tội trọng không chịu đến đây , chừng ấy ngài liệu thế nào cho tiện việc ?
  Quan Ðạo Ðài đáp rằng :
  - Diêu Lân không tội chi trọng, bất quá mạo phạm cướp tù , tù nhơn hãy còn đó chưa trốn đi đâu , nếu rũi Luận công tử có chết đi nữa, thì Cao Thiên Tứ với Nhựt Thanh phải một người thế mạng, chớ can gì đến Diêu Lân mà phòng sợ .
  Nói rồi bèn viết thiệp sai người đến Diệu gia trang mời Diêu Lân ngày mai giờ ngọ đến nha hội yến và thương nghị việc gấp .
  Diêu Lân được thiệp mời liền chịu miệng hội yến, không ngờ không ngờ là kế dụ mình, bởi Công tử nầy tánh ý can đảm , can cường khônsg sợ ai hại mình., nên rạng ngày lên kiệu thẳng đến tĩnh thành, đến nha thì thấy các viên quan lớn nhỏ đã chực sẳn nơi tiệc, Diêu Lân vào ra mắt quan Ðạo đài và hàng Phủ, Huyện, thì các quan vị tình Diêu Tuần phủ, nên phải đáp lễ lại, rồi mời nhập tiệc, ăn vừa đặng nữa chừng, thì quan Ðạo Ðài nói cùng Diêu Lân rằng :
  - Ta có nghe cháu vào ngục cướp tù là Cao Thiên Tứ và Nhựt Thanh, nếu cháu làm như vậy thì là trái phép lắm, vã chăng chúng nó đánh Công tử Luận Xương trọng bịnh chết sống chưa hay nên quan Phủ phải cầm giam đở chúng nó ít ngày, chờ coi thương tích Luận Xương nặng nhẹ thể nào rồi sẽ phán đoán. Vã lại cháu cũng là người biết phép , làm sự ngang tàng dường ấy, thì trái lẻ nhiều lắm, nếu ta làm thẳng lẻ theo lời quan Phủ cáo bẫm, chạy sớ về kinh , ắt phải liên lụy đến ông già của cháu , ta bởi riêng nghĩ tình bằng hữu đồng liêu với ông già cháu chẳng nở ra tay, nên mời cháu đến đây, cạn tỏ cho cháu nghe, vậy phải đem giao hai tên can phạm ấy thì yên , bằng cháu tự cường chẳng lẻ bõ qua việc ấy đặng.
  Diêu Lân chắp tay thưa rằng :
  - Theo lời quan lớn dạy tôi đâu dám cải , xin đại nhơn thẩm xét . Vã chăng Cao Thiên Tứ và Nhựt Thanh ở tại nhà tôi gần một tháng khộng bước chơn ra khỏi nhà , sớm tối không lìa, tôi xét tình lý ấy, thì có đâu độc đả Luận Xương cho được, nhơn ngày rằm Trung nguơn hai người vào thành coi đốt đèn, chẳng dè gia nhơn của quan Phủ bắt lầm, giam cầm nơi ngục, khi ấy tôi hay riệc như vậy thì tôi có bẩm minh bạch cho quan Phủ rõ, người không đếm xỉa lời tôi , lại nghe lời tôi , cứ quyết hảm hại hai người ấy đặng báo cừu cho con người , đã vậy thì chớ lại còn đánh đuổi Diêu Ðức là bộ hạ của tôi sai đem thơ cho người, nên tôi giận quá trí mà sanh sự ấy, nay ngài dạy giao hai tên phạm ấy lại tôi đâu dám cãi, song có chứng cớ văn bằng cho minh bạch thì tôi giao lập tức, nếu a tùng cùng nhau dựng chúng đặng hại người, thì tôi đâu dám nghe lời theo ngài.
  Thượng Chí nghe nổi xung nói :
  - Quan lớn đã có lòng khuyên giải mà Diêu Lân không vừa lòng rất nên bội phản.
  Liền khiến thủ hạ bắt Diêu Lân giam lại, và khiến quan Huyện Vương Vân đến nhà Diêu Lân bắt hai tên du thủ, lại căn dặn không được làm náo động trong Diêu phủ, và không được đá động món gì.
  Khi Diêu Lân biết mình mắc kế nên ẩn nhẩn chịu giam đở một đôi ngày sẽ tính kế thoát thân.

  Ðây nói về quan Huyện Vương Vân thẳng đến Diêu gia trang , xuống kiệu thẳng vào căn giữa, khiến mời mẹ Diêu Lân ra tỏ tự sự cho Diêu thái quân nghe và an ủi chớ phiền rầu, việc nầy Diêu công tử vô can, song cầm đở đó cho lòi hai tên hung phạm ra rồi sẽ tha, nếu không làm như vậy thì sợ Công tử sanh sự khó lòng.
  Khi ấy vua nghe mấy lời quan Huyện phân tỏ với mẹ Diêu Lân thì sợ liên lụy cho cả nhà Diêu Lân, nên vua và Nhựt Thanh ra chịu, rồi từ biệt Diêu thái quân mà đi với quan Huyện thẳng đến cửa ngục chịu giam.
  Khi Diêu thái quân nghe cớ sự làm vậy, thì lo sợ ngồi đứng không yên, bèn khiến gia nhơn đến nói cho ông sui đàng gái là Vương Thái Công hay và cậy đến thành dọ thám tin tức.
  Khi Vương thái công đặng tin, thì kinh khủng lật đật đem tiền bạc theo lưng, vào thành thẳng đến khám thì thấy rể và Cao Thiên Tứ cùng Nhựt Thanh đồng bị giam một chổ đang lo kế thoát thân, xảy thấy Vương thái công đến thì Diêu Lân cậy ông đến Hải Ba trang nói giùm với Thôi Tử Tương tính kế cứu giùm.
  Vương thái công y lời, liền để tiền bạc lại cho quân canh cửa mua vật thực nuôi dưỡng ba người ấy , rồi trở lại cho Diêu thái quân và con gái mình hay , cho bớt nổi rầu phiền , liền thẳng qua Hải Ba trang .

  Ðây nói về Thôi Tử Tương chiếm cứ chốn Hải Ba trang, chuyên nghề ăn cướp, nên trong nhà giàu có lớn , tánh hay giúp anh hùng hào kiệt , giao kết cả trong thiên hạ , những tay ăn cướp anh tài , người này mình cao bảy thước , sức mạnh hơn người , võ nghệ tinh thông , việc văn vừa đũ , nghĩa khí rất lớn , lại thêm có một bọn anh em trí nhiều mưu đũ , võ nghệ cao cường , không chịu cướp phá nhà cửa nhơn dân , chỉ ưa đánh cướp những ô quan tham lạm ăn của dân tình , còn các xứ ruộng nương nhà cửa phố xá ở chung quanh Hải Ba trang, thì bảo hộ bình an chẳng có đạo tặc nào dám đến cướp phá, vậy nên dân tình cảm phục, tình nguyện cùng nhau mỗi năm dưng lúa thóc đền ơn , còn các quan văn võ xứ này, thấy bọn Thôi Tử Tương tuy là ăn cướp, song làm nhiều điều phải nghĩa nên bỏ qua không nói đến .
  ( Ngày trước , Diêu Lân với Thôi Tử Tương làm bạn cùng nhau rất thiết, sanh tử chẳng lìa, lại đồng học một thầy ).

  Ngày ấy Thôi Tử Tương đương tập đao thương cùng chư huynh đệ, xãy nghe gia đinh đến thưa :
  - Có Vương thái công đến xin ra mắt.
  Thôi Tử Tương biết là cha vợ Diêu Lân, lật đật ra nghinh tiếp vào đải trà nước , trò chuyện sơ qua một hồi rồi Thôi Tử Tương đứng dậy chắp tay thưa với Vương thái công rằng :
  - Bọn tôi không dè bác lên đây nên ra nghinh tiếp chậm trể, xin bác miễn chấp, chẳng hay bác mạnh giỏi ra sao ?
  Vương thái công bèn thuật chuyện đầu đuôi về sự Diêu Lân bị giam và nói :
  - Vì việc ấy nên già đén đây cầu xin chư vị hảo tâm lo phương cứu giúp nó thoát khỏi ngục hình.
  Thôi Tử Tương nghe nói thất kinh , rồi suy nghĩ một hồi lâu rồi thưa rằng :
  - Bọn tôi ra sức cứu em tôi cùng hai người kia thì không khó gì, song sợ liên lụy cho bác tôi là Diêu Tuần phủ , nên khó nổi liệu toan .
  Khi Thi Lương Phương nghe Thôi Tử Tương nói thì nổi giận rằng :
  - Nay việc đã dĩ lở ra như vầy , bọn ta há nở làm lơ cho đành hay sao ? Theo ý tôi tính, chúng ta vào đó cướp ngục, đừng giết qnân lính, chớ nên động đến của nhà nước và dân chúng, cứ giết cha con Luận Xương mà trả thù thì đũ, nhưng mà bác phải mau về trước chở hết gia quyến của cải tài vật của Diêu Lân lên đây tị nạn phòng khi tai họa xảy ra như quan binh có kéo tới đây, thì tôi cũng đủ sức cự đương , chứ Diêu Tuần phủ có can hại chi mà phòng sợ.
  Vương thái công liền từ biệt ra về, thi hành y kế ấy.

  Khi ấy Thôi Tử Tương đi cùng Thi Lương Phương với Kim Phiêu và mười tên thũ hạ, phân làm ba bọn thẳng đến Tòng giang phủ. (Nguyên Lương Phương và Kim Phiêu là học trò ông Chí Thiện huề thượng, võ nghệ tinh thông, lại có tài bay nhảy lên rường nhà hoặc trên tường không nghe khua động cũng như đi đường cái vậy, nên coi Tòng giang phũ như không ).
  Khi đến thành rồi kiếm chổ ngụ đợi đến rằm tháng tám sẽ ra tay, nên cho người đến cho Vương thái công hay, đặng vào ngục thông tin cho Diêu Lân biết trước.
  Ðến đêm ấy Vương thái công mua đầu heo, tam xên và rượu giả đem vào ngục cúng thánh thần, mà nói với quân canh gát rằng :
  - Từ ngày rể tôi bị giam tại đây , các người có lòng đải đằng tử tế, tôi không biết lấy chi đáp phải, nên đem lễ cúng nầy đải các người ăn uống vui say cùng tôi một bửa lấy thảo.
  Quân canh nghe nói mừng rỡ , liền đem vào ngục dọn ra ê hề , xúm nhau ăn uống .
  Còn Diêu Lân thì ép bọn ấy ăn uống gần cụp, rồi rưới thuốc mê thêm nữa nên chúng nó bất tĩnh nhơn sự.
  Ðến canh tư, Thi Lương Phương vạch ngói cưa rui , trên mái nhà nhảy xuống mở xiềng cho ba người rồi nhãy trở lên kéo ba người ra khỏi ngục, lại leo tường trở ra đi quanh theo đường nhỏ đặng hiệp với mấy quân đã mai phục tại chổ yếu lộ ấy .
  Vua, Diêu Lân, Nhựt Thanh và Thi Lương Phương ở đó chờ bọn Thôi Tử Tương.

  Ðây nói về Thôi Tử Tương và Kim Phiếu dặn hai tên quân đem ngựa và khí giới chực sẳn tại cửa Bắc môn, ẩn tại Quang vương miếu là chổ rất vắng vẻ mà chờ, dặn dò xong rồi bày rượu ra uống đến trống trở canh ba dắt nhau ra đi lòn ngả sau nha môn phía vườn bông, rồi trèo tường lần qua mái nhà nhằm chổ hậu đường , dòm thấy Thượng Chí còn đương uống rượu với mấy con hầu thiếp.
  Lúc ấy hai người núp trên ngói nghe Thượng Chí nói :
  - Bửa nay trăng tốt, bị mây áng coi chẳng dặng vui, lại thêm rầu nổi con ta bị thương tích nặng thuốc trị không lành , còn cừu nhơn đả bắt được giam tại đó, không biết luận án gì mà kết cho chúng nó, vì bởi vưng theo ý quan Ðạo Ðài, nên khó nổi làm gì được, lại căm hận Diêu Lân là đồ khốn kiếp nghĩ đến thêm buồn, đã vậy thì chớ, lại còn đôi ba cái án ngày trước tính chưa xong, là vì nhậm lở bạc nó lo hối lộ rồi, còn thiên hạ thì đền rực lổ tai rằng : Ta ăn của tiền lo lót, làm sự vậy vò bỏ phép, nếu việc ấy quan Thượng ti hay đặng ắt không xong, nên ta lo rầu nhiều nổi, không muốn uống rượu chút nào, hảy dọn dẹp cho sớm đi ngủ thì hay hơn.
  Lại nghe một đứa con gái còn nhỏ tuổi đáp rằng :
  - Sao lão gia không bắt những người đồn huyền hoặc ấy mà răn chúng ?
  Thượng Chí khen hay và nói :
  - Mai ta sẽ sai anh nhà ngươi đi dọ thám rình bắt đứa nói bậy ấy, mà kết án chúng nó xĩ mạ quan quyền, rồi đóng gông giam phạt trước cửa nha thì yên việc.
  Tính rồi hối quân hầu dọn dẹp ly nhạo, đóng cửa lên giường, gầy việc gió trăng.
  Lúc ấy trống điểm canh tư, ai nấy đều ngũ hết.
  Thôi Tử Tương đánh đá lửa đốt chó lén, rồi hai người ở trên ngói nhảy xuống, phá cửa phòng vào chém Thượng Chí một đao chết tốt, rồi đến phòng Luận Xương cũng chơi miếng ấy, giết xong rồi nhảy lên chổ củ trở ra, lên ngựa theo đàng nhỏ vầy đoàn cùng nhau trở lại Hải Ba trang.
  Khi về đến nơi Diêu Lân tạ ơn các vị anh hùng có lòng cứu chửa ra khỏi chốn hiểm nguy .
  Còn vua và Nhựt Thanh khâm phục nghĩa khí các đứng hào kiệt nầy vô cùng, duy có mỗi mình Diêu Lân buồn rầu, vì sợ liên lụy đến cha.
  Vua thấy vậy hết lòng an ủi và tỏ rằng :
  - Cháu chớ phiền rầu, vì ta với Lưu Dung quân cơ là tình nghĩa thấy trò , dẫu việc lớn bằng trời ta cũng gở xong, cháu hay an tâm viết thơ cho cha cháu rõ , đừng lo sợ vô ích, có ta cứu chửa sẽ an như bàn thạch.
  Diêu Lân nghe vua nói thì bớt lo rầu liền vào nhà trong nói lại vác lời vua hứa cho mẹ và vợ con hay.

  Ðây nói về phủ Tòng giang , đêm rằm tháng tám, cha con Tri phủ bị giết, lại tù đồ trốn hết ba người.
  Quan Ðạo Ðài được hung tin ấy bèn dẫn quân đến vây nhà Diêu Lân, xét thì không có ai , nhà trống lổng không còn món chi hết, thì biết là Diêu Lân tư thông với ăn cướp giết cha con Tri phủ và đoạt tù giam, liền chạy tờ cho Tuần phủ và Tỗng đốc hay và họa đồ hình ba tên tù trốn ấy, rao ai bắt được hoặc biết chổ trú báo bẩm sẽ trọng thưởng.
  Cách ít ngày có người đến báo rằng :
  - Diêu Lân ở tại Hải Ba trang thuộc về địa cảnh của Thôi Tử Tương chiếm cứ.
  Quan Ðạo Ðài liền cấp thưởng cho tên đến báo ấy, rồi lập tức cho Trang Tuần phủ hay mà xin phát đại binh đến trừ kẻ nghịch, sắp đặt xong rồi, bổn thân dẫn một ngàn quân đi trước thẳng đến Hải Ba trang.
  Còn Trang Tuần phủ đặng tờ công báo xua binh tiếp ứng thì thất kinh, bèn sai quan Trung quân là Cao Phát Sĩ dẫn năm ngàn quân rần rộ kéo riết đến Hải Ba trang.


  Ðây nói về Thôi Tử Tương đương vầy vui cũng như huynh đệ luận bàn binh pháp, võ nghệ cùng nhau. Cả thảy đều khâm phục lời vua ứng đáp tài cao, rộng thấy ; ai nấy đều khen ngợi vô cùng , xảy thấy có quân vào báo :
  - Trang Tuần phủ sai Cao Phát Sĩ dẫn năm ngàn quân và Châu Ðạo Ðài một ngàn quân phân làm hai đạo thủy , bộ kéo đến.
  Ai nấy cả kinh (vì binh sơn trại được chừng vài ngàn thôi, còn binh triều thì đông nên lo rầu.) Diêu Lân lo sợ hơn hết.
  Duy một mình Cao Thiên Tứ cười mà nói :
  - Các ngươi chớ sợ , có ta tại đây dù binh trào có đông cho mấy cũng không làm thiệt hại được . Vậy để ta làm một kế mọn thì mấy đạo binh ấy thối quân bình yên vô sự.
  Các người nghe nói bán tín, bán nghi .
  Diêu Lân bèn chấp tay nói :
  - Xin chú thi hành diệu kế che chóng, kẻo quan binh đánh tới khó nổi cản đương .
  Cao Thiên Tứ gặt đầu, vào phòng viết một đạo thánh chỉ, đóng ngự ấn và phong lại không cho ai biết, rồi kêu Nhựt Thanh dặn dò thẳng đến đạo quân Cao Phát Sĩ nói rằng có thánh chĩ đến cho Trang Hữu Cung và dặn dò chớ nên sơ lậu .
  Nhựt Thanh lập tức ra đi một đổi xa, gặp đạo binh Cao phát Sĩ, bèn sấn vào cho hay, thì Cao Phát Sĩ nói :
  - Tôi có nghe thánh giá du ngoạn Giang Nam , nay quả không sai .
  Bèn đến tõ ho Châu Ðạo Ðài hay đặng đình quân lại và sai thủ hạ là Trần Ban Kiệt hộ tống Nhựt Thanh đến Trang Tuần phủ cho người hay rằng có mật chĩ của Thánh thượng đến.
  Trang Cữu Cung lật đật mở cửa giữa , bày hương án ta nghinh tiếp , mở thánh chỉ ra thấy chữ ngự phê như vầy :
  " Trẫm nhơn du ngoạn đến tĩnh Tòng giang, gặp cá tứ nhỉ lý ngư muốn nếm cho biết mùi ngon ra thể nào . Chẳng dè Luận Xương gây dữ, cả hai cha con chúng nó đem lòng cướp giá , lại tánh hay tàn bạo hại dân, tham lam vô cùng, nên trẫm khiến bọn Diêu Lân cướp ngục tru lục loài gian, việc ấy do nơi trẫm, chẳng can phạm đến bọn Hải Ba trang, việc án mạng giết ô quan ấy hãy tiêu hủy và phải vưng theo chiếu trẫm, chạy tờ cho Lưu Dung hay về vụ ấy , cho nên gia tội cho Diêu tuần phũ, còn các đạo binh phải hỏa tốc điệu hồi , hãy kín miệng chớ nên phong văn cho ai biết, mà lậu cơ quan cũa trẫm, khanh khá thi hành theo chiếu chĩ này và miễn lễ cho các quan khỏi đến chầu, vì trẫm không ở đó nữa, sẽ di giá sang chơi tỉnh khác ".

  Khi đọc thánh chỉ rồi, Trang Tuần phủ ra mắt Nhựt Thanh chuyện vãn hõi thăm tin .
  Nhựt Thanh vội vã cáo từ lui gót, dặn dò Trang Tuần phủ hãy theo thánh chỉ thi hành đặng về phúc tâu cho an thánh ý .
  Khi ấy Trang Tuần phủ đưa Nhựt Thanh ra khỏi nha môn, rồi phóng lịnh tiển lập tức triệu hồi hai đạo binh ấy trỡ về, và chạy tờ cáo cho Lưu Dung quân cơ hay theo các lời mật chĩ vua đã dặn dò tiêu hủy án mạng đã tõ trước đó .
  Nói về Thôi Tử Tương và Diêu Lân thấy Nhựt Thanh đi chừng một ngày thì hai đạo binh đều êm ru, cờ xí không thấy nữa, nên có lòng mừng, nghĩ thầm cùng nhau chắc là Cao Thiên Tứ bà con thân thích chi với vua, nên mới có quyền thế thối lui hai đạo binh ấy được, các anh hùng đều đem lòng kính phục, dọn tiệc ăn mừng cảm tạ ơn vua có lòng chiếu cố, khỏi việc binh đao. Khi tiệc vừa mản , thì Thôi Tử Tương dắt bốn người con trai là : Thôi Long, Thôi Hổ, Thôi Bưu , Thôi Báu, và cháu ruột là Thôi Anh ra mắt lạy Cao Thiên Tứ cầu xin người hết lòng đoái tưởng truyền dạy thêm các môn võ nghệ, vua liền nhậm lời, không hiềm lao nhọc, gắng sức chỉ biểu những miếng tuyệt diệu côn quờn, ngỏ đặng ngày sau giúp đo nước nhà. Vì vua thấy bọn Thôi Tử Tương có lòng trung nghĩa, lại hết dạ kính vì, nên phải ở nán lại đó ít ngày, trước là truyền võ nghệ cho con cháu Thôi Tử Tương, sau luận đàm binh pháp cùng mấy về hào kiệt ấy đặng giải khuây .

  Nói về Cao phát Sĩ từ ngày phụng lịnh Trang Tuần phủ đem binh đánh Hải Ba trang chẳng ngờ bị chiếu vua ngăn trở nên phải dẫn quân trở về, thì sanh lòng bội phản cướp giá, bèn lén tư tờ cho Châu Hồ Lữ hay, đặng dấy binh tạo phản. (Nguyên Châu Hồ Lữ là người ở động Bạch Liên, một phe với Cao Phát Sĩ .)
  Khi Hồ Lữ đặng tờ Cao Phát Sĩ thì lấy lành mừng rỡ vô cùng, liền tựu binh lại hơn ba ngàn.
  Hồ Lử nầy ngày trước vâng lệnh Bạch Liên giáo chủ, xuống cảnh Giang Nam giao kết cùng các bọn ăn cướp và mấy chú ô quan, và hội lập phe đảng phòng ngày khởi loạn , nay gặp dịp nầy, nên khởi binh rất mau, kéo riết đến Hải Ba trang rồi chạy tờ cho nhị vị đại vương ở Bạch Liên động tên Dương và Tân, đem binh đến sau ứng tiếp .
  Còn Cao Phát Sĩ lén đem vợ con dời đi ở xứ khác rồi dẫn năm trăm quân tâm phúc đến trợ chiến với Châu Hồ Lử.
  Khi hai đạo binh áp vây đánh thình lình Hải Ba trang , bốn phía phủ vây chen kim chẳng lọt, nước chảy không thông, làm cho các vị anh hùng chưng hửng thất kinh không biết giặc nào đến vây đánh tình cờ như vậy.
  Vua cũng chẳng rõ duyên cớ liền khiến người đi dọ thám, mới biết là bọn Bạch Liên động đem binh cướp giá, may Thôi Tử Tương là người hùng cứ nhứt phương, tuy chốn ấy không có thành quách mặc dầu, song bốn phía hào hố cứ hiểm chắc chắn khó vô. Còn nhơn số tại Hải Ba trang đặng hơn một ngàn người .
  Ðương khi nguy cấp như vậy, vua mới tỏ thiệt cũng bọn Thôi Tử Tương rằng :
  - Ta là đương kim Thiên tử du ngoạn Giang Nam, xin chư tướng tận lực bảo giá, thì sẽ trọng thưởng. Mấy người hào kiệt nghe vua phân như vậy thì nữa mừng nữa sợ, bèn quì mọp dưới đất xin vua thứ tội.
  Vua liền miễn xá, ai nấy đều hân hoan hừng chí , hăm hỡ nguyện tử chiến giết giặc đặng bảo an thánh giá.
  Khi ấy Thôi Tử Tương quì tâu rằng :
  - Xin Bệ hạ , hạ chỉ sai người giải phá trùng vây, đặng viện binh đến, trong đánh ra ngoài đánh vô , hai đàng hiệp công cùng nhau thì giặc ở giữa phãi rã tan.
  Tâu vừa dứt Kim Phiêu lảnh mạng chịu ra đi .
  Vua liền phê một đạo thánh chỉ giao cho Kim Phiêu, dặn đến tỉnh thành trao cho Trang Tuần phủ phát binh lập tức.
  Kim Phiêu vưng lảnh ý chỉ, rồi nai nịt khôi giáp, hăm hở cầm thương lên ngựa xông riết đến dinh giặc.

  Nhơn quần bị khổn chốn Ba trang
  Nghĩa sĩ phá vây chẳng kể nàn
  Ðộc mã đơn thương xông trận tám
  Viện binh giải phá giặc kinh hoàng


  Hồi 13
  Yêu đạo khổn giá Hãi Ba Trang
  Kim Phiêu chiến trãm Cao Phát Sĩ

  Nói về Kim Phiêu cụ bị vật thực theo mình , cầm cương lên ngựa ra khỏi Hải Ba trang đánh riết tới dinh giặc.
  Lúc ấy Hồ Lử chưa kịp an dinh hạ trại , còn đương lộn xộn bị Kim Phiêu đánh gấp tới trở tay không kịp, gần thì bị giản đánh, xa bị thương đâm , sức mạnh vô cùng thật là một tay danh tướng, quân Hồ Lử bị thương, tính bề chống cự không nổi, túng thế phải vẹt đường cho Kim Phiêu xông thẳng vào dinh, tướng giặc chận đường không cho Kim Phiêu đi.
  Kim Phiêu nhìn tuớng ấy đầu đội tân châu khôi, mình mặt giáp ô du khải, cởi ngựa bảo nguyệt ô chì, tay cầm xích đồng đao , chơn mày thưa, mặt lớn bề ngang, đầu rắn mặt chuột , râu rìa , lưng đeo cung tiển, bộ tướng dường thể oai phong, thì biết là Cao Phát Sĩ , bộ hạ của Trang Tuần phũ, thì giận mắng rằng :
  - Ngươi là đồ phản tặc, ăn lộc triều đình trở lại hại vua, thật là loài súc sanh.
  Cao Phát Sĩ bị mắng hổ thẹn, gắng gượng nhìn lại tướng ấy đầu đội ngân khôi, giáp tố, cỡi ngựa trắng, cầm ngân thương, đeo kim nang giản, bên tả đeo cung có ba phi ngư nang bọc ngoài, bên hữu đeo bầu tẩu thú để đựng tên bắn, mặt tợ trăng tròn, môi đỏ dường son, tướng mạo đường đường, oai phong lẩm lẩm, tiếng nói như chuông ngân, thì có lòng khủng khiếp, không biết tướng ấy tên chi , bèn nạt lớn hỏi rằng :
  - Nhà ngươi tên gì, đến đây tung hoành vô lễ dường ấy ?
  Kim Phiêu đáp rằng :
  - Hiệu ta là Ngọc Diện Hổ, tên Kim Phiêu chuyên nghề ăn cướp ở tại Hải Ba trang, ai nấy nghe tiếng ta đều sợ hãi .
  Cao Phát Sĩ nghe nói thất kinh vì đã từng nghe danh tiếng ấy lâu nên đề phòng dè dặt kẻo bị hại .
  Kim Phiêu xưng tên họ rồi liền huơi thương đâm nhầu.
  Cao Phát Sĩ lật đật lấy xích đồng đao chân đở, hai đàng đánh nhau được chín mười hiệp .
  Kim Phiêu sợ giặc đến tiếp cứu nên không chịu giao chiến lâu, sọ hư sự, bèn giả thua rút thương xông phá trùng vây mà chạy, Cao Phát Sĩ rượt theo , Kim Phiêu cả mừng, gò bớt cương lại cho ngựa đi chậm chậm.
  Cao Phát Sĩ rượt gần đến, đưa xích đồng đao ráng sức chém xuống .
  Kim Phiêu quày ngựa tránh qua một bên, một tay đưa thương chận đở, còn một tay rút kim nang giản, đánh xuống đầu Cao Phát Sĩ , thì đầu rụng lức đâu không thấy, thân liền ngã ra , rớt xuống đất, miếng tuyệt thủ ấy tục gọi là Tần gia sát thủ giãn.
  Binh tướng thấy Cao Phát Sĩ chết rồi , xúm nhau lại vây , Kim Phiêu nổ lực đâm đùa chết thêm hai tướng nữa, đánh rã tan đạo binh giặc ra khỏi trùng vây, nhắm tỉnh thành riết đến, khi ấy Châu Hồ Lử đem binh rượt theo thì Kim Phiêu đã đi xa rồi , phải đem binh trở lại, điểm binh tướng chết hơn một trăm, còn chiến tướng chết hết mười người .
  Châu Hồ Lử giận căm gan, khiến quân canh giử nghiêm nhặt mấy nẻo yếu lộ, rồi truyền đào huyệt chôn những thây chết, lại hạn cho quân binh rạng ngày phải ráng sức công phá Hải Ba trang cho được mà báo thù hôm nay.

  Nói về vua và các vị anh hùng trèo lên địch lầu dùng ống thiên lý xem thấy Kim Phiêu đại thắng, giết binh tướng giặc rất nhiều, ra khỏi trùng vây thì cả đẹp và khen Kim Phiêu võ nghệ cao cường, đáng rường cột nước nhà, khi ấy chư tướng chúc mừng cho vua và tỏ rằng :
  - Kim Phiêu lập được công lớn nầy cũng bởi Bệ hạ hồng phước.
  Lúc ấy vua xem bốn phía chung quanh Hải Ba trang chừng vài dặm đều có hào hố, chừa có một đường quanh queo vô Hải Ba trang, mỗi chổ quanh ấy đều có trí pháo đài hỏa pháo, chung quanh có xây tường chắc chắn , còn trên địch lầu có trí đủ các thứ thuốc pháo hỏa nổ , cung tên tẩm thuốc độc, coi bộ vững vàng.
  Thôi Tử Tương sợ vua không yên lòng, liền quì xuống tâu nữa rằng :
  - Hải Ba trang nầy tôi đã cụ bị lương hướng dùng đặng nữa năm , các thứ binh khí sẳn sàng, xin bệ hạ cho người luân phiên bảo thủ địch lâu , dầu giặc đông cho mấy cũng không lại gần được , lại chung quanh đều có đào hầm gắn chông tẩm thuốc độc, hễ xông vào thấy máu đều chết, nên giặc khó phá nổi.
  Vua bèn khiến Thôi Tử Tương cắt phần cho chư tướng thay phiên canh giử địch lâu .
  Thôi Tữ Tương vâng lịnh rồi sai Diêu Lân , Thi Lương Phương, bốn người con trai và một người cháu , mỗi người lảnh hai tên đầu mục và năm mươi gia đinh phòng thủ bốn phía địch lâu và tuần phòng mấy nẽo đường nghiêm nhặt, lại mời Nhựt Thanh gồm lảnh năm trăm binh tuần tra, tiếp ứng các ngả và lo chuyển vận cung tên thuốc pháo chi dụng , khi bài trí xong liền đoạn dứt diếu kiều , lấp ngăn cửa cái đich lầu , để Vương thái công ở đó chuyện cùng vua, lại cắt người đặng chuyên vận dầu đặng làm đuốc, phòng khi dạ chiến thì tiện cho quân lính ; vua thấy Thôi Tử Tương điều độ trúng phép thì yên tâm ; rồi dắt Vương thái công đi do thám các nẻo động tịnh dường bao.

  Nói về Châu Hồ Lử rạng ngày kêu Cao Năng Bá là con Cao Phát Sĩ dặn rằng :
  - Nay cha ngươi đã chết rồi, ngươi khá đem quan tài về Bạch Liên động an táng.
  Năng Bá vâng lời chở quan tài về đặng nữa đường bị giông gió chìm thuyền, cả nhà Năng Bá phải vào bụng cá.
  (Cũng vì làm tôi không ngay, mới ra cớ đổi ấy ).

  Sau có kẻ làm thơ ai mắng như vầy :

  Khi quân tội ác kể khôn ngằn
  Trời hại cả nhà tuyệt họa căn
  Nhơn bởi thánh quân hồng phước lớn
  Anh hùng phò tá trổ tài năng

  Khi Châu Hồ Lử khiến Năng Bá đem quan tài Cao Phát Sĩ ra khỏi dinh , liền hỏi chư tướng rằng :
  - Ai dám ra khiêu chiến cho bần đạo áp hậu dụng phép thuật trợ chiến ?
  Mao Anh lảnh chức Tiên phong ấn chịu ra đi.
  Châu Hồ Lử dặn phải cẩn thận cho lắm.
  Mao Anh vựng lịnh sắm sữa nai nịt, đầu đội thỉ ma đồng thôi, trong mặc miêu cẩm chiến bào , ngoài mặc thêm liên huờn giáp , lưng đeo mười hai cái phi phiêu, cởi ngựa xích thố, tay cầm tam tiếu đao, mặt tợ con beo , râu rìa, giục ngựa tới Hải Ba trang khiêu chiến , còn Hồ Lử thì áp hậu .
  Vua trên địch lầu thấy tướng giặc dẫn một đội quân hăm hở đến khiêu chiến , liền phán hỏi :
  - Chư khanh ai dám lãnh mạng ra trừ giặc, trẫm sẽ ban thưởng .
  Diêu Lân đứng dậy tâu :
  - Tôi nguyện chốn chiến trường quyết liều tử chiến trừ giặc ấy.
  Vua vừa muốn nhậm lời xảy thấy Thi Lương Phương can rằng :
  - Diêu hiền đệ chớ khá liều thân ra chốn chiến trường. Vả tôi từng nghe Châu Hồ Lử ở Bạch Liên động, thường dùng yêu thuật hại người, nay giặc đến bố trận , tôi coi thấy phía sau có cây cờ bát quái , chắc là yêu đạo ẩn thân chổ ấy hòng thi độc kế , chi bằng sai một người Phó tướng, trước ra thân chinh phá giặc, sau là dọ thám binh tình, còn tôi và Diêu hiền đệ phân làm hai đạo, mai phục hai bên, cụ bị thần thương, ná lẩy và hỏa pháo, thoảng như có bại trận, mà yêu đạo rượt gấp đến, thì có hai ta tiếp ứng ắt nên việc .
  Vua Nghe nói gật đầu khen rằng :
  - Khanh tính kế ấy rất hay song chẳng biết ai chịu đi phá giặc lập công ?
  Liền có một người tướng bộ mạnh bạo, lãnh mạng ra đi. (Nguyên tướng nầy họ Lôi tên Văn Báu, võ nghệ linh thông sức đánh muôn người, làm chức Giáo đầu) , Thôi Tử Tương cả mừng mà dặn rằng :
  - Yêu đạo tà thuật phi thường , Tướnh quân có đt trước phải cẩn thận, sau hảy tùy cơ ứng biến mà làm.
  Văn Báu vâng lời, rồi lảnh năm trăm binh bộ ra cự chiến, còn Thi Lương Phương và Diêu Lân y kế mai phục hai bên.
  Khi Văn Báu cầm thiết côn ra đến trận, mắng rằng :
  - Bọn bây là để xã rác, ở đâu dám đến chốn này làm giặc, không sợ chết hay sao ?
  Mao Anh thấy tướng ấy mình không cởi ngựa, mình cao tám thước, lưng to , cổ lớn, đầu như sao Bắc đẩu , cặp mắt tợ đồng linh, mặc giáp đỏ điều , chơn đi dép nhử bì, tay cầm thiết côn nặng ước bốn chục cân , bộ tướng oai phong.
  Mao Anh liền giục ngựa đến gần hỏi rằng :
  - Nhà ngươi tên chi nấy nói đi rồi chịu chết ?
  Văn Báu cả giận hét lớn nói :
  - Ta là bộ hạ Thôi đại vương , tên Lôi Văn Báu, còn ngươi tên chi nói cho ta rỏ, đặng lấy thủ cấp lảnh công .
  Mao Anh giận đỏ mặt đáp rằng :
  - Ta là tiên phuông cũa Châu quốc sư, vưng lịnh đến bắt tôi chúa nhà ngươi, như ngươi thức thời vụ, hãy trở về nói với Thôj Tử Tưưng đem vua ra nạp , thì bờ cỏi sẽ chia hai, bằng chẳng nghe lời, ta đánh rốc đến Hải Ba trang giết sạch .
  Văn Báu cả giận liền huơi côn nhắm ngay đầu ngựa Mao Anh đánh tới.
  Mao Anh cầm tam tiêu đao chận đở , hai đàng giao chến cùng nhau một cách dữ tợn hơn ba chục hiệp (Nguyên Văn Báu huơi thiết côn lẹ như chong chóng; hoặc trước, hoặc sau, hoặc tả, hoặc hữu, qua hti như nhiếp) tuy là Mao Anh sức mạnh song ngồi trên ngựa lo chống trả với người dưới đất lấy làm cực thân, mắc lo đở cho mình, lại phải đở cho ngựa hết sức mệt lòng, gắng gượng đở gạt mệt đà hết hơi, gân cốt bải hoải , tinh bề cự không lại, bèn chém bậy một đao rồi giục ngựa chạy tuốt lui về trận .
  Văn Báu hét nói :
  - Ngươi chạy đi đâu cho khỏi.
  Liền rượt theo ,còn binh bộ của Văn Báu giết binh Mao Anh như thể lặt rau .
  Lúc ấy Hồ Lử ở tại môn kỳ thấy vậy thất kinh, lật đật lấy báu kiếm chỉ hướng Ðông và niệm thần chú, xảy thấy cuồng phong thổi đến ào ào, mây phủ mặt trời, rồi lấy một nắm đậu trong hồ lô vải ra trên không, liền biến thần binh vô số, cọp beo lỉnh nghỉnh .
  Văn Báu và binh lính hồn vía mất hết đùa nhau mà chạy , binh Hồ Lử thừa thế tri soát .
  Văn Báu bị thương rất nặng, còn quân bị chết hết phân nữa, may nhờ có Diêu Lân và Thi Lương Phương đến tiếp ứng, thấy trời thình lình vùng tối thì biết yêu đạo dùng tà thuật, liền khiến quân đốt lửa diêm lên cho quân của mình thấy mà trở về.

  Khi Hồ Lử rượt theo đến chổ binh Thi Lương Phương và Diêu Lân mai phục, thì Thi Lương Phương truyền quân lính phải cho tĩnh, bằng loạn động thì chém đầu và truyền phát hỏa pháo, hỏa tiển, nhắm bắn ngay binh thú quái gở ấy tức thì rả tan hết.
  Hồ Lử thấy vậy thối quân trở về, nhờ chước hay ấy nên quân Văn Báu thoát khỏi sự hiểm nguy .
  Xét lại hai đàng đánh nhau khi thắng, khi bại bị thương tích chết cũng nhiều.
  Còn Văn Báu tuy bị thương tích nặng, song có thuốc trị khỏi chết, vua thấy vậy dạy Thôi Tữ Tương biên tên những quân lính tử trận và những kẻ bị thương, đặng ngày sau thưởng công.
  Vua lại khen Thi Lương Phương tuổi còn nhỏ mà cơ trí lo liệu hay, nên quân lính khỏi lâm hại nơi tay giặc, công ấy đáng thứ nhứt, rồi truyền bày yến tiệc đải chư tướng.

  Nói về Châu Hồ Lử về đến dinh tra điểm quân lính bị thương tích hơn ba trăm, chết hơn bốn trăm năm chục tên, còn tướng cạnh bị Lôi Văn Báu giết hết tám tên và bị thương mươi tên, bèn nói cùng Mao Anh rằng :
  - May ta mau tayy dùng phép mới cứu đặng nhà ngươi , nếu ta diên trì một chút nữa thì ngươi đà bị giặc giết rồi.
  Mao Anh liền lạy tạ ơn.
  Xãy có một tiếng nói lớn rằng :
  - Sao Quân sư cứ khen người mà chê đè bọn ta, để rạng ngày mai bổn soái sẽ ra trận giết tướng giặc như thò tay vào túi lấy đồ, như không táng ta nguyền dưng thủ cấp.
  Hồ Lữ nghe nói ngó lại thì là nguyên soái Miêu Oai, sức mạnh vô cùng, dùng binh khí cầm tay tên là Lưu kim đấu nặng ước sáu mươi bốn cân, sức cự muôn người. (Nguyên người nầy ở tại Bát Bài miếu động , xưng là đệ nhứt anh hùng, tự thị tài cao, coi thiên hạ vô nhơn, nên khoe khoang lổ miệng dường ấy.)
  Hồ Lử mỉm cười nói rằng :
  - Nguyên soái có ra trận xin hảy tiềm tâm cẩn thận, chớ khá khinh địch , vì Thôi Tử Tương là
  người danh tướng ít kẻ bì kịp, nguyên soái không nhớ ngày trước Kim Phiêu phá trùng vây, Cao Phát Sĩ cũng là tay anh hùng còn bị giết thay, nên nay nguyên soái phải đề phòng cho lắm , chẳng nên thị cường mà lâm hại.
  Miêu Oai nói :
  - Bỗn soái sẽ tự liệu, xin Quân sư chớ lo sợ.
  Hổ Lữ rằng :
  - Tôi cầu nguyện cho Nguyên soái thành công, thì chúa ta rất có phước lớn.
  Chuyện vãn xong rồi sai quân đi bắt dân làng đào huyệt chôn những thây đà bị chết đó.
  Qua ngày thứ Hồ Lử thăng trướng, điều khiền binh nhung, thì Miêu Oai đã nai nịt sẳn sàng từ biệt Hồ Lử , dẫn tám trăm quân, cầm kim đản lên ngựa thẳng đến Hải Ba trang khiêu chiến.
  Khi ấy Hồ Lử thấy Miêu Oai tự thị tài cao, thì sợ lầm tay giặc nên lén đem quân theo tiếp ứng.

  Ngày ấy vua đang hội chư tướng thương nghị lo kế trừ giặc, xãy thấy quân vào báo có giặc khiêu chiến .
  Vua liền phán hỏi chư tướng :
  - Nay Hồ Lử dùng yêu thuật rất nên lợi hại, vậy phải dùng kế chi trừ khử ?
  Thi Lương Phương tâu rằng :
  - Tôi đã cụ bị huyết gà, máu chó, hòa với đồ nhơ uế, lấy tranh cỏ tẩm đồ nhơ uế đặng buộc tên mà bắn, và buộc theo thương đao phòng khi trừ khữ yêu thuật, họa may nhờ hồng phước cũa Bệ hạ có lẽ nên việc, còn quân thì phân làm ba đạo đầu đuôi tiếp ứng cứu nhau , ắt giặc không làm chi nổi.
  Vua nghe có lòng mừng liền nói :
  - Theo như lời khanh tính kế ấy rất phải, chắc chế giặc đặng, trẫm lấy làm vững lòng .
  Khi ấy vua cắt phần cho Thôi Long là con trai lớn Thôi Tử Tương và Thi Lương Phương đem binh mai phục hai bên tả hữu, cụ bị cung tên đao thương có tẩm đồ ô uế phòng yêu thuật và hỏa tiển, hỏa pháo, để tiếp ứng khi giặc hảm đến .
  Còn Diêu Lân thì ra trận cự chiến, điều khiền xong xui, bèn truyền phát pháo xuất binh.

  Diêu Lân xông đến trận thấy tướng giặc mặt tợ con heo, Con mắt tròn lỉnh, râu rìa, mình
  cao tám thước, tay cầm Lưu kim đản, cỡi ngựa thanh long, mặc cẩm bào, ngoài mặc giáp ngư lân, đầu đội đồng khôi, bộ tướng dữ tợn .
  Diêu Lân nạt lớn hỏi :
  - Tướng giặc tên gì khá nói cho mau mà chịu chết.
  Miêu Oai nghe hỏi thì nhìn trực thị , tuy Diêu Lân tướng mạo ăn mặc tề chĩnh , bộ giống thiên thần, đầu đội kim khôi, mình mặc liên huờn giáp, trong mặc hồng bào, bên tả đeo cung, phía hữu mang tên, mặt mày sáng rỡ, mắt sáng tợ sao, râu vừa mọc le the, mình cao chín thước, vạm vở tốt người, cởi ngựa xích thố, tay cầm thanh long đao, tuổi chừng đôi kỹ dư, thì đáp rằng :
  - Ta là bộ hạ Tân đại vương, lảnh chức Ðại nguyên soái, tên là Miêu Oai, ngươi khá xuống ngựa lai hàng thì đặng toàn thây , còn nhà ngươi tên chi nói cho Bổn soái biết.
  Diêu Lân cười nói rằng :
  - Ngươi là đứa vô danh, không tài chi, bọn bây dường thể chuột bầy, cậy thế yêu thuật hại người, nay gặp la mà không sợ chết, còn dám khoe khoang lổ miệng, vốn ngươi chưa biết danh ta, để ta tỏ cho nghe, ta là Diêu Lân con quan Diêu Tuần phủ, trấn tại Sơn Tây , nay ta phụng thánh chỉ ra đây lấy thủ cấp nhà người .
  Nói rồi hét lên tợ sấm vang, giục ngựa huơi đao chém ngay đầu Miêu Oai, sức đao chém xuống một cách như núi Thái sơn ngã .
  Miêu Oai lật đật cầm Lựu kim đản chận đở , tiếng đụng nghe rúng đất , hai đàng giao chiến hơn một trăm hiệp cầm đồng với nhau, hai bên đều có chư tướng và quân lính thực hờ phía sau, phòng khi tiếp ứng, chiêng trống vang trời, đánh nhau từ sớm mai đến xế chưa ai hơn thua .
  Diêu Lân nghĩ thầm rằng :
  - Thật là Miêu tặc rất mạnh , thương pháp tinh thông. Bèn tính kế thí đao thì mới chém đầu nó đặng, liền giả thua chém bậy một đao, quày ngựa chạy.
  Thi Lương Phương đứng áp trận, thấy ngọn đao Diêu Lân chưa loạn sao lại tháo ra mà chạy, thì thầm tưởng :
  - Chắc là giả thua đặng đùng chém tướng giặc.
  Bèn dặn Thôi Long đừng tiếp chiến, cứ việc giã không biết.
  Khi Diêu Lân trá bại, Miêu Oai giục ngựa rượt theo .
  Diêu Lân nghe lạc ngựa gần đến, biết nó trúng kế , còn bên nầy Châu Hồ Lử cũng áp trận, ở cách xa thấy Miêu Oai thị dỏng, nếu cản Diêu Lân thì sợ trúng kế, liền hồi chiêng thâu quân, Miêu Oai cũng không thèm đếm xĩa, cứ dung ruỗi đuổi theo gần đến khít, Diêu Lân quày ngựa lại thình lình, giơ đao tận lực chém xuống ngay đầu.
  Miêu Oai tránh đở không kịp nên đứt hai cã người và ngựa, Diêu Lân cắt lấy đầu rồi giục quân thẳng tới giết quân giặc vô số, quân Miêu Oai chống cự không nổi, vừa muốn chạy xãy có Châu Hồ Lử đến cãn lại hổn chiến, lại bị quân Thi Lương Phương và Thôi Long kéo đến ; Châu Hồ Lữ tính bề cự không lại, bèn dùng yêu thuật làm tối mịt trời đất, gió thổi ào ào, cát bay đá dậy, ma quĩ hét rân thần binh vô số , kỳ hình quái vật rất đông ào ào xông đến, làm cho Diêu Lân và chư tướng thất kinh, chạy thối lui đạp nhau rối loạn .

  Lúc ấy Thi Lương Phương lật đật khiến quân phóng hỏa tiển hỏa pháo và vải nhầu đồ ô uế ra, trong giây phút yêu thuật đều rã tan.
  Châu Hồ Lử thấy vậy nổi xung, liền lấy ngủ độc hầu châm trong túi da beo , niệm chú rồi vải trên không hóa ra mây năm sắc rơi xuống nhằm mình Diêu Lân .
  Diêu Lân liền lé nhào xuống đất chết giấc, nhờ có hai tên tướng cạnh cỏng chạy đem về, còn chư tướng và quân lính cũng bị độc châm nhiều .
  Thi Lương Phương thất kinh truyền quân phát hỏa tiển, hỏa pháo vải ra như mưa bất và hỏa hổ cháy rần rần làm cno quân giặc thất kinh phải lui lại.

  Hồ Lử truyền cho quân thối lui , rồi giựt đầu và thây Miêu Oai trở về tẩn liệmchôn cất , rồi chạy sớ cho Miêu vương hay đặng xin thêm binh trợ chiến.

  Nói về vua ở trên địch lầu thấy Diêu Lân cùng chư tướng giết giặc rất nhiều thì có lòng mừng , sau lại thấy chư tướng bị độc châm bại quân thối về, tin buồn và thấy Diêu Lân mê man bất tĩnh nhơn sự, càng thêm chua xót , rồi nghe cả nhà Diêu Lân than khóc om sòm thì càng thảm thiết, liền sực nhớ lại trong mình có mặc đến ngũ báu trân châu giải tà độc, bèn cởi ra đắp cho Diêu Lân thí nghiệm coi có hiệu nghiệm chăng?
  Vừa đặng một lát thì năm hột trân châu rút ra châm độc, Diêu Lân liền tĩnh lại mạnh như xưa, còn chư tướng bị độc châm ấy cũng nhờ báu đó đều được khỏe mạnh lại như trước.
  Khi ấy chư tướng đồng ra lạy tạ ơn vua cứu mạng và tâu :
  - Bệ hạ có báu nầy thật là phước trong nước nhà rất lớn.
  Rồi Thôi Tử Tương dọn tiệc ra mừng chư tướng đặng tráng kiện như xưa.
  Khi giữa tiệc vua nghị luận cùng chư tướng rằng :
  - Giặc nầy nếu thiết kế đánh phá thì không khó gì , chỉ hiềm yêu đạo phép thuật dữ tợn khó nổi khu trừ .
  Chư tướng tâu :
  - Theo lời Bệ hạ luận rất nhằm lẻ, vậy xin Bệ hạ sai người phá trùng vây đến Giang Tây, núi Long Hổ, đặng rước Thiên sư phủ Trương chơn nhơn đến, họa may trừ được yêu đạo.
  Vua vừa muốn nhậm lời, xảy thấy Thôi Long quì tâu rằng :
  - Tôi có một người sư phụ tên Vân Hà đạo nhơn , họ Huỳnh , hiệu là Giã Tiêu quán ở Sơn Ðông, tu tại La Phù sơn, vân du đến đây dạy anh em chúng tôi học võ nghệ thao lược đã đặng ba năm, mỗi năm thường đến nhà tôi ở chơi hoặc đôi ba ngày hoặc vài tháng, toán âm dương, nói việc tiên tri thường hay ứng nghiệm, trừ tà trục quĩ cũng hay, hô phong, hoán võ rất mầu, lại hay cứu giúp người, nên đến đâu thiên hạ đều lưu luyến cầm ở chơi , bởi vậy nên không dám chường mặt cho ai thấy. Hôm trước có đến đây , bây giờ còn ở tại Lữ tổ am ; nguyên am ấy của cha tôi cất ra phụng cúng nhang khói đêm ngày, có cắt hai tên đạo đồng ở trước, vật thực phụng cấp cho sư phụ tôi về phần cha con tôi chịu ; lúc ngặt nghèo nầy xin Bệ hạ sai kẻ rước người dđến phá yêu thuật , họa may người có kế chi giỏi chăng ?
  Thôi Tử Tương liền tiếp tâu :
  - May có cơn tôi nhắc sự ấy, bằng không thì tôi đã quên rồi. Cách ba năm nay ông đạo nhơn ấy có nói tiên tri mà dặn rằng :
  - Trong ba năm nữa tại Hải Ba trang nầy sẽ nổi giặc giã lung tung, bị yêu đạo vây phủ, biểu tôi phải cất bát tòa vọng lâu tứ phía. Ngoài thì lập thêm hào hố cho chắc chắn và bốn phía tường tu bổ cho vững, thì bảo thủ mới đặng vẹn toàn, lại dạy tôi làm một cái đường bàn đạo vô Hải Ba trang, hình khu ốc quanh quẹo, các chổ hiểm trở phải đặt hỏa lôi , phục và trử lương hướng cho nhiều, để dành phòng khi cự địch với giặc, nay thật quả y như lời người nói tiên tri không sai , nay được vẹn toàn cũng nhờ có sức ông đạo nhơn ấy bày trước.
  Vua nghe cha con Thôi Tử Tương tâu các việc thì có lòng mừng liền phán rằng :
  - Theo như lời hai khanh tâu thì người đạo nhơn ấy chẳng phải tay tầm thường, thật là người tu chơn đạo đức, vậy khanh khá đến rước giùm cho trẫm .
  Thôi Tử Tương lãnh thánh chỉ đến am ra mắt đạo nhơn, tỏ bày các việc vua ái mộ cầu hiền khiến đến rước.
  Ðạo nhơn nghe nói liền chịu, lên ngựa theo Thôi Tử Tương đến ra mắt vua.
  Vua thấy đạo trưởng mặt mày nở nang, tóc bạc phơi phới, cốt cách thần tiên, liền đứng dậy chào mầng.
  Huỳnh đạo nhơn cúi đầu đáp lễ tâu rằng :
  - Bần đạo tu hành sơ lược , ở theo non núi, trí siễn tài thưa , sợ e chẳng đũ tài giúp Bệ hạ, xin miễn tội.
  Vua lấy lời ngon ngọt phủ ủy mà rằng :
  - Xin đạo trưởng chớ nài lo nhọc, ráng sức giúp trẫm một phen trước trừ yêu đạo, sau khi phá trùng vây, công ấy trẫm sẽ đền .
  Ðạo nhơn tâu rằng :
  - Nguyên Bệ hạ tai ách chưa mãn, nên khiến phải kinh khủng vài ngày, chờ các nẻo cần vương tiếp binh đến chận được giặc, khi ấy bần đạo sẽ ra nhận trừ yêu đạo một trận thì xong, vậy phãi nhẫn nhục một đôi ngày nữa , chờ chư cầu vưong đến, nội ngoại hiệp công, tóm thâu dư đảng, thì dân sự mới yên.
  Vua nghe mấy lời đạo nhân cạn tỏ rất vui lòng , bèn phán rằng :
  - Nay trẫm gặp tiên trưởng đến trợ chiến thì dạ trẫm chẵng còn lo sợ nữa .
  Vua liền sai người đưa đạo nhơn về am an nghĩ , rồi sai người dọ thám coi binh viện chừng nào đến .
  Ðây nói về khi Kim Phiêu xông phá trùng vây rồi giục ngựa đi riết cả ngày đêm, đến tỉnh Giang Tô, thẳng vào viên môn nói với quân giử cửa rằng :
  - Có mật chỉ vua đến cho Trang Tuần phủ .
  Quân vào báo, Trang đại nhơn lập tức rước vào nội thất lạy tạ thánh chỉ, rồi mở chiếu ra thấy như vầy :
  " Trẩm này ở tại Hải Ba trang bị Miêu tặc Châu Hồ Lử sanh tâm cướp giá, đem binh vây khổn thậm cấp , nên trẫm sai Kim Phiêu phá vây, đến viện binh giải ách . Khanh đặng chiếu nầy phải lập tức , dẫn đại binh bộ và thũy đến cứu cho mau, chớ khá diên trì, ngộ sự ".

  Trang Tuần phũ đọc biểu rồi cả kinh, liền ra mắt Kim Phiêu hỏi thăm các việc.
  Kim Phiêu tõ hết ngọn nguồn và thuật chuyện Cao Phát Sĩ tư thông với giặc, sanh sự cướp
  giá, giao chiến bị mình giết tại trận, xin Ðại Nhơn phải hỏa tốc điều khiển các đạo binh đến cứu viện cho mau, mà giải giá, kẻo sợ Hải Ba trang không được chắc ắt là bị giặc hảm phá.

  Trang Tuần phủ nghe nói cướp giá, thì kinh khủng , tỏ cùng Kim Phiêu rằng :
  - Tại ta không cẩn thận tế sát, tội ấy ở nơi ta. Nguyên ngày trước Cao phát Sĩ kiếm cớ xin ta đặng thăm quê quán, ta ngở thật mới cho đi, nay sanh ra điều tác tệ dường ấy, may nhờ Tướng quân giết nó rất đáng, công lao Tướng quân rất hệ trọng.
  Nói rồi điểm đại binh giao cho Từ Chiêu quản suất trung quân, và cắt mười người chiến tướng xuống chiến thuyền dẫn quân đi trước, còn Trang Cữu Cung và Kim Phiêu dẫn đại binh do nơi đường cái thẳng đến Hải Ba trang, tổng cộng cả hai đạo binh là ba muôn, còn thành quách thì giao cho Từ Lưu ở lại gìn giử ; lại tư tờ cho quan Ðề đốc ở Hải Biên quan tên là Diêu Văn Thắng và quan Tổng đốc Hà đạo quan, tên là Bá Ðạt, khởi binh lập tức đến Hải Ba trang tiếp chiến.
  Nguyên Diêu Văn Thắng là chú ruột Diêu Lân, khi đặng tờ công báo lập tức khởi binh, đi dọc đàng gặp đạo binh Bá Ðạt dẫn đến .
  Hai đàng hiệp binh lại , hỏa tốc đi riết không kể ngày đêm .

  Nói về đạo binh của Trang Tuần phủ đi trước còn đặng ba chục dặm nữa, thì đến Hải Ba trang, quân do thám báo rằng :
  - Xin Ðại nhơn hãy đình quân, vì giặc đóng binh cách đạo binh ta chừng vài dặm thôi.
  Trang Tuần phũ liền truyền lịnh gaii đạo binh an dinh hạ trại nghĩ một đêm , rạng ngày sẽ giao chiến, rồi nghĩ thầm rằng :
  - Miêu tặc hạ trại kết dinh còn đương phòng giử ở ngoài, thì chắc là Hải Ba trang chưa bị hại.
  Qua ngày thứ , Trang Tuần phủ vừa thăng trướng, có quân vào báo :
  - Có Ðề đốc Diêu Văn Thắng và Tổng đốc Bá Ðạt dẫn năm ngàn binh mới đến, còn ở ngoài dinh, dạy tôi vào bẩm cho Ðại nhơn hay.
  Trang Tuần phủ cả mừng vội vàng ra rước vào dinh, trò chuyện khắc kỳ cũng nhau rằng :
  - Nội ngày nay bọn ta phân ra bốn binh bốn ngã đánh riết vào dinh giặc ắt chúng nó rả tan.

  Nghị luận xong rồi, mỗi người đều trở về dinh đặng điều khiển dấy binh .
  Phía Ðông về phần Bá Ðạt sai Trung quân là Dương Ứng Long dẫn quân riết đến , phía Bắc thì Diêu Ðề đốc dẫn binh đánh tới ; phía Tây thì Kim Phiêu cũng dẫn binh áp đến , còn phía Nam thì Từ Chiêu và quan Tuần phũ đánh vô ; bốn đạo quân cờ xí gươm giáo người như rừng, tiếng ó la chém giết vang trời.

  Lúc ấy Châu Hồ Lữ đang đốc quân phá Hải Ba trang, song bị hào hố chông gai tứ diện hiểm trở , lại các vọng lầu theo đường lớn vô Hải Ba trang đều trí hỏa pháo khó nổi lại gần nên vô kế khả thi.
  Xảy nghe bốn phía quân la ó đánh tới dường như hỏa ngộ phong, thì biết có binh đến tiếp ứng .
  Hồ Lữ ỷ mình có phép tà thuật nên không sợ, liền đốc suất cầm binh khiển tướng ra cự đương cùng bốn đạo binh ấy.

  Lúc ấy vua ở trên địch lầu thấy cờ hiệu quan quân của mình, bốn phía áp vào dinh giặc , bèn lật đật cho triệu Huỳnh đạo nhơn vào thống lảnh chư tướng ra tiếp ứng.
  Khi Huỳnh đạo nhơn dẫn binh đánh nhầu vô trung ương, đạo binh Hồ Lử cả loạn, đầu đuôi cứu nhau chẳng đặng.
  Hồ Lữ thấy thế nguy cấp bèn lấy thư hùng bảo kiếm ra họa phù niệm chú, thì thiên ám địa hôn , cuồng phong khởi loạn, đá dậy cát bay, quái thần binh vô số, bốn đạo binh cứu ứng đều hoảng kinh hồn vía, vừa muốn chạy , còn Thi Lương phương vừa muốn dùng ô uế trừ tà thuật, xảy thấy Huỳnh đạo nhơn rút cây đào mộc kiếm chỉ ngay mấy vật quái ấy niệm thần chú , bắt ấn, liền nỗ ra một tiếng sấm vang tai, các vật quái ấy đều tiêu hủy, trời sáng lại như thường.
  Hổ Lữ cả giận mắng rằng :
  - Ngươi là đồ dã đạo ở đâu đám đến đây phá phép tiên của ta ?
  Huỳnh Giả Tiên cười nói rằng :
  - Bọn bây là Miêu tặc tự thị yêu thuật hại người, nghịch mạng trời trợ kẻ tàn bạo hại dân, ngươi sẽ chết tại tay ta, sao không hối ngộ hàng đầu, còn dám khoe khoang lổ miệng.
  Hồ Lữ nghe nhiếc nổi xung nói :
  - Ngươi là đồ khốn kiếp, ta nguyện giết ngươi cho đặng mới phỉ tấm lòng .
  Liền thò tay vào túi da có lấy ra một cục đá tên là Thạch bửu ngũ sắc thần quang, niệm chú , nhắm ngay đầu Huỳnh đạo trưởng mà quăng, hào quang túa ra sáng lòa rất nên dữ tợn.
  Quỳnh Giả Tiên lật đật lấy đào mộc kiến ra đở , miệng niệm chú tay chỉ, vùng nổ ra một tiếng lớn chém đứt bưu thạch ra làm hai.
  Châu Hồ Lử thất kinh liền lấy thần châm quăng lên hại Huỳnh Giã Tiên .
  Huỳnh Giả Tiên biết là đồ độc, liền lấy quạt phong hỏa bồ quăng tên đở độc châm, rồi niệm chú biểu Huỳnh Cân lực sĩ đến rút châm dạy đem về La Phù sơn đặng phát lạc.
  Lực sĩ vâng lịnh rứt đi mất.
  Hồ Lư chưng hửng rút thư hùng kiếm ra sáng lòa như tuyết, nhắm chém Huỳnh Giã Tiên.
  Huỳnh Giả Tiên lấy bửu kiếm ra đở , hai đàng đánh nhau được vài hiệp, thì Miêu binh bị binh trào chém giết mười phần hết bảy.
  Hồ Lử thấy việc không xuôi, vừa muốn độn thổ chạy, chẳng dè bị Huỳnh Giả Tiên quăng đào mộc kiếm ra rớt xuống nhằm mình Hồ Lữ đứt làm hai đoạn.

  Trang Tuần phủ thấy đầu đãng giặc đã bị giết rồi, bèn bảo quân giặc hàng đầu thì khỏi chết.
  Quân gịặc nghe truyền ân xá mừng rỡ qui hàng.
  Bá Ðạt truyền lịnh hồi chiêng thâu quân.

  Các quan vào Hải Ba trang bái yết, vua lấy lời ngon ngọt phủ ủy các quân đâu về trấn nhậm đó, chờ vua về trào sẽ thăng thưởng ; còn bọn giặc hàng đầu thì giao cho Trang Tuần phủ biện liệu, rồi truyền bày yến tiệc ăn mừng giải lao chư tướng.

  Khi ấy Huỳnh Giả Tiên cáo biệt về núi thì vua phong làm Thanh Hư diệu đạo nhơn .
  Giả Tiên tạ ơn vua, rồi độn thổ đi mất.
  Các quan lấy làm lạ tâu :
  - Bởi chúa thượng nhơn từ mới có chơn tiên đến giúp .
  Khi mản tiệc các quan từ giả trở về bổn trấn.
  Sẳn dịp ấy vua tả một đạo chĩ giao cho thôi Tử Tương, Diêu Lân, Thi Lương Phương, Kim Phiêu và Lôi Văn Báu, đem đến Kinh ra mắt Binh bộ thượng thơ đặng cấp bỗng cho năm ngườii làm Tham đu đô tư, bổn trấn các tĩnh, năm người lạy tạ ơn vua ; khi vua phán đoán các việc an bài, bèn đem Nhựt Thanh nhắm Cô Tô thẳng đến.

  Ðây nói về tĩnh Phước Kiến tại chùa Thiếu Lâm tự có một ông hòa thượng lên là Chí Thiện thiền sư, đang giảng dạy kẻ môn đệ học tập võ nghệ , lộng quờn , phi khước; xảy thấy Hồ Huệ Càng quì trước mặt xin trở về Quảng Ðông , trước thăm viếng mộ phần, sau báo cừu bọn Cơ phòng tữ giết cha ngày trước ; xin thầy nhậm tình thương xả ơn ấy cám đội vô cùng .

  Ấy là :
  Chí tâm muốn trã oan cùu trước
  Ðoái lụy liên hờn các giáo sư


  Hồi 14
  Học trò Thiếu Lâm tự lén hạ san
  Phe đảng Cẩm Luân đường lo đi kiện

  Nóị về Chí Thiện thiền sư nghe Hồ Huệ Càng cầu xin về Quảng Ðông đặng trước thăm viếng mộ phần, sau đánh báo cừu bọn Cơ phòng tử , thì lấy lời ngon ngọt mà nói :
  - Nay con muốn gấp về báo cừu cho cha con, ấy là việc hiếu khá khen , thầy đâu dám ngăn cản, song con cũng biết điều lệ chùa nầy đã có lời truyền bảo trước cho chư đệ tử hay rằng :
  - Phải khổ luyện tinh ròng võ nghệ chưa đủ mười năm và phá cho đặng mộc nhơn, mộc mã một trăm tám chặng , thẳng riết ta cửa ngỏ, mới được hạ san , cho khỏi mất danh tiếng chùa nầy , còn như bị mộc nhơn, mộc mã đánh té thì phải khổ tâm tập luyện nữa chớ không đặng ra khỏi chùa, nay thầy xét phận con võ nghệ chưa đặng tinh, e xuống đánh báo cừu không lại chúng , có phải chết uống mạng chăng ? Ðã vậy thì chớ lại còn thêm nhục tiếng thầy, vì vậy nên thầy chẳng khứng cho con hạ san gấp .
  Hồ Huệ Càng nghe thầy cạn tõ bấy nhiêu lời, bèn thưa rằng :
  - Xin thầy cho phép con đánh thử mộc nhơn mộc mã con có tiện việc chăng ?
  Chí Thiện nhậm lời.
  Hồ Huệ Càng cầm thiết côn thẳng ra sân, thấy mộc nhơn , mộc mã đã mở máy khua động chín ghê, Hồ Huệ Càng chuyển thần lực cẩn thận gìn giữ đở trước ngăn sau , chống cự được ba mươi sáu chặng, ấy là cũng khổ luyện công phu lắm, mới đặng đến chặng đó , đánh lần ra một chặng nữa , liền bị mộc nhơn đánh té nhào xuống, lật đật kêu thầy cứu mạng.
  Chí Thiện hối học trò khóa máy lại, thì mấy mộc nhơn, mộc mã đều đúng cứng không khua động nữa. Khi ấy các đệ tử mới đám vô cõng Hồ Huệ Càng ra, đem thẳng đến pháp đường, thì thấy Hồ Huệ Càng lỗ đầu xể mặt máu chảy dầm dề , nằm thiêm thiếp, ai nấy xem thấy chắc lưỡi lắc đầu kinh sợ, mới biết máy ấy là dữ.
  Lúc ấy Chí Thiện đem thuốc thấm rửa một hồi cho thấm gân cốt, rồi cho uống linh đơn huờn hồn , liền bớt đau và bó thuốc ráng dịt mấy chổ thương tích , trong mấy phút dẫn máu hết sưng , đi đứng như thường, liền quì lạy tạ ơn Chí Thiện , chư đệ tử mừng rỡ khen thuốc hay thần hiệu .
  Khi ấy Chí Thiện lấy lời an ủi Hồ Huệ Càng rằng :
  - Con hãy bền lòng rèn chí ở lại một hai năm nữa, tập luyện võ nghệ thêm cho tinh, khi ấy sẽ hạ san mà báo cừu cũng chẳng muộn màng gì , nếu ngày nay con nóng xuống báo cừu, thầy e cho con, cừu nhơn trả chưa đặng mà lại bị hại thì bất tiện cho con, và cũng nhục cho thầy nữa.
  Hồ Huệ Càng gắng gượng vưng lời thầy, lui vào phòng trằn trọc, ngồi đứng không yên, thầm tính một mình rằng :
  - Con người sanh trong đời đất có một việc hiếu làm trọng, nay cừu cha chưa trả đặng sao gọi làm người, như ta húy tử tham sanh ẩn dật xứ người, ngơ lấp việc cừu nầy thật xấu hổ với đời, lại mang thất hiếu, nếu nghe lời thầy ở học thêm võ nghệ phá cho đặng mộc nhơn , mộc mã thì tuổi đã già rồi, nay còn nhỏ phải ráng lo trả thâm cừu, dầu chết cũng cam tâm, ta muốn trốn về Quảng Ðông đặng báo cừu, thì khó bề là vì cửa chùa tăng nhơn canh giữ nghiêm nhặt, muốn nhãy ra tường thì bị lưới sắt phủ giăng . Sực nhớ lại có hào rộng lớn thông ra ngoài tường, vậy sẽ do theo đường thủy đạo mà thoát thân thì xong, tính được kế ấy mới bớt rầu phiền , lo dưỡng thương tích cho lành mạnh, cách vài ngày bịnh lành mạnh như xưa .
  Khuya đêm ấy lúc vắng vẽ, Hồ Huệ Càng lén vượt hào ra đến tường , cắt phía lưới sắt, nhảy ra khõi tường, trời vừa sáng tuốt đến tỉnh thành Tuyền Chiêu mướn ghe về Quảng Ðông.

  Rạng ngày Chí Thiện thức dậy, các đệ tử đến ra mắt trình diện viếng thầy, mà không thấy mặt Hồ Huệ Càng, thì hồ nghi, bảo các học trò lục kiếm trong ngoài, mới hay Hồ Huệ Càng vượt hào phá lưới sắt trốn rồi .
  Chí Thiện buồn rầu, than rằng :
  - Ðồ đại dột không nghe lời khuyên bảo, nay trốn đi ắt tánh mạng chẳng còn , rất uổng công ta dạy dỗ mấy năm trời, chẳng khác chi công linh thả xuống giòng nước, khá tiếc thương cho đứa hiếu dường ấy .
  Các học trò nghe thầy than thở thì xúm nhau can khuyên thầy an tâm, bớt cơn phiền muộn.

  Nguyên Chí Thiện bình nhựt thương Hồ Huệ Càng như con ruột nên gắng công dạy võ nghệ lấn hơn các học trò, nay Hồ Huệ Càng trốn về báo cừu cho cha, nên vắng mặt thì đem lòng thương nhớ , song việc dĩ lỡ rồi phải gắng gượng làm lơ .

  Nói về Hồ Huệ Càng về đến tỉnh thành ghé chùa Tây Thiền tự, không tỏ sự mình trốn thầy mà về .
  Khi ấy mấy người anh em bạn ở chùa này xúm lại mừng rỡ hỏi thăm sư phụ ở Thiếu Lâm mạnh giỏi ra thể nào , cùng sư huynh đệ sức khõe chăng ? Khi chuyện vản vừa xong , liền dọn tiệc đải đằng hĩ hạ , thì Hồ Huệ Càng thuật công việc học hành tại Thiếu Lâm tự cho bậu bạn nghe , kế trời tối dọn dẹp đi nghĩ .

  Rạng ngày Hồ Huệ Càng tõ thiệt công việc về đây đặng đánh bọn Cơ Phòng tử mà báo cừu cho cha ngày trước, mấy người anh em nghe nói đều ưng ý , song có một hai người trải việc thì ngăn cản không cho , vì xợ dấy động ra việc to ắt phải liên lụy đến bọn mình nên cản trở , song Hồ Huệ Càng quyết tình báo cừu cho đặng , nên không nghe treo lời can gián , liền thân hành đến tiệm đặt một cặp đèn lồng lớn , treo trước cửa Tây Thiền tự và mười mấy cái đèn nhỏ treo chung quanh, mỗi cái có đề chữ son và chữ mực đính tên Tây hội Hồ Huệ Càng, quyết đánh bọn Cơ Phòng tử , song tiệm lồng đèn không dám lảnh làm , vì ở gần Vơ Phòng Tử , nên Hồ Huệ Càng phải đến tiệm khác xa chốn ấy , đặt làm theo các việc đã nói trên đó, rồi tối áp đặt treo đốt rực rỡ cả chùa .

  Ðêm ấy bọn Cơ Phòng Tử xem thấy chữ hiệu của lồng đèn Hồ Huệ Càng trả thù đánh bọn mình , thì tức giận căm gan , liền trở về xáng mã la lên , tựu lại hơn mười mấy người , cụ bị khí giới , tính đến chùa , trước là đánh phá mười mấy cái lồng đèn , sau nữa vào chùa tìm huề thượng để tra vấn .
  Chẳng dè Hồ Huệ Càng đã sắp đặt với mấy người anh em bạn mà gìn giử , kế bọn Cơ Phòng Tử xốc đến vừa muốn phá lồng đèn , thì Hồ Huệ Càng liền nhãy xòng ra trước cửa chùa cản lại hét lớn :
  - Ta là Hồ Huệ Càng đón đây đánh bọn chúng bây .
  Bọn Cơ Phòng Tử nghenói không hỏi vì cớ nào , cứ áp cây đánh Hồ Huệ Càng .
  Hồ Huệ Càng sẳn giận , nên huơi thiết côn đánh tới , ngọn côn múa như giao long giởn sóng , như tuồn cọp mạnh lìa rừng , đánh bọn Cơ Phòng Tử tan nát dường như hue rụng , máu chảy dầm đường , chết hết mười ba mạng , bị thương chạy vô số , còn bọn Hồ Huệ Càng thì trở vào chùa an nghĩ .

  Qua ngày sau bọn Cơ Phòng Tử đầu đơn cáo báo cùng quan huyện Nam Hải là Châu đại gia, xin đến chốn ấy khán luật nghiệm.
  Ðơn đầu cáo như vầy :
  " Cẩm Luân đường khấu bẩm :
  Nguyên bọn chúng tôi từ ngày khai tiệm đến nay, chuyên lo dệt hàng lụa, buôn bán sanh nhai, thủ phận làm ăn, giử gìn phép nước, chẳng dám khi sức đến ai , nay Hồ Huệ Càng hiệp cùng bọn ác tăng là Tam Ðức huề thượng , Hồng Hi Quang và Ðổng Thiên Cân, toa rập đốt đến treo trước cửa chùa Tây Hội, Hồ Huệ Càng độc đả bọn chúng tôi chết mười ba mạng, còn bị thương tích mười người , rất nên oan ức, xin ông đến chốn ấy khán luật nghiệm, phán đoán trừng trị kẻ hung phạm cho chúng tôi thờ phần phước.
  Trần Ðức Thơ đẳng khấu bẩm ".

  Quan Huyện Châu Hồng Tân xem thấy lời đưn cáo thì thất kinh, xét vì đời thái bình, lẽ nào dám làm việc dữ giết người không sợ phép nước, liền lập tức sai nha dịch đi bắt Hồ Huệ Càng đến đặng hầu tra án mạng rồi thân hành đến chổ đánh lộn ấy đặng khán nghiệm lấy cái tử thi, và xét những kẻ bị thương tích coi nặng nhẹ đặng kết án.
  Khi khán nghiệm rồi dạy tẩn liệm, chôn cất mấy cái thây ấy , hến quay về nhà tắm gội , khử uế trược , thay sắc phục triều đình, thăng đường ra khách thẩm vấn Huệ Càng vì cớ nào giết người không kiêng phép nước .

  Hồ Huệ Càng khóc bẩm rằng :
  - Nguyên cha tôi ngày trước bị bọn Cơ Phòng Tử đánh làm bịnh nặng mà chết, sau lại tôi cũng bị bọn nó đánh ngất ngư, may nhờ Phương Hiếu Ngọc gặp cứu khỏi đem đến Thiếu Lâm tự ra mắt Chí thiện thiền sư , ở đó gắng công khổ luyện võ nghệ, nay về báo cừu cho cha tôi. Nguyên việc đánh cha tôi chết đó cũng mới đây, thiên hạ đều biết, xin ông thẩm xét minh bạch, ngay gian cho kẻ tiểu nhơn nhờ phần phước , dầu chiếu theo luật hình trị tội, xữ giết tôi cũng cam tâm.
  Quan huyện nghe mấy lời Hồ Huệ Càng cung khai, lời ăn nói hẳn hòi, chí khí can đảm anh hùng , không sơ chết bó mình chịu tội, thì thầm nghĩ trong lòng :
  - Việc này quả chẳng sai, vì khi ta mới đáo nhậm tỉnh này thường nghe đồn bọn Cơ Phòng Tử có thói dữ tợn ỷ mạnh hiếp người hoành hành khi yểm các phố. Bởi vậy án kết bọn nó tại huyện đường vì tội đánh người đã bốn năm án.
  Khi quan Huyện nghĩ rồi, thì cất tiếng truyền lịnh dạy Hồ Huệ Càng như vầy :
  - Theo lời Ngươi cung khai đó , như quả thật thì ngươi là đứa hiếu tử, ta sẽ chạy tờ bẩm cho Thượng Ti tha tội cho ngươi, song không biết lấy cớ chi làm chắc.
  Huệ Càng bẩm rằng :
  - Nguyên cha tôi khai tiệm buôn bán tại đây đã lâu, khi bị bọn Cơ Phòng Tử độc đả trọng bịnh mà chết thì lân gia lý hựu đều biết, xin ông do thám , nếu tôi khai gian thì tội tôi phân thân muôn đoạn cũng cam .
  Quan Huyện thấy Huệ Càng cam đoan ắt chất, thì dạy quân nha dịch tạm giam Hồ Huệ Càng nơi ngục, còn bọn Tam Ðức huề thượng tha đở cho về chùa nghĩ an, chờ xét minh lẻ vụ nay trong vài ngày sẽ nhứt định.

  Khi ấy quan Huyện vào nhà trong thay đổi sắc phục, ăn mặc đồ thường, lén đi một mình đến gần lối tiệm của cha Hồ Huệ Càng ở buôn bán khi trước , làm bộ vô tình không biết gì, hỏi thăm lom thưng ẻ ấy về sự Hồ Huệ Càng làm sao mà dám giết phe Cơ Phòng Tử nhiều như vậy, hay là Hồ Huệ Càng điên cuồng gì hay sao, nên không kiêng phép nước.
  Những kẻ ở gần đó thường thường có dạ bất bình về phe Cơ Phòng Tữ húng hiếp người song sợ phe đãng ấy đông, nên phải nhịn thua, nay thấy có người hỏi thăm vụ ấy thì trả lời rằng :
  - Số là khách quan không rõ nên gọi Hồ Huệ càng điên , chớ như rõ thiệt thì hắn là người rất chí hiếu.
  Quan Huyện nghe nói thì hỏi :
  - Làm sao gọi rằng nó chí hiếu ?
  Mấy người ấy đáp :
  - Tiên sanh là khách qua đường , bọn tôi cũng không hiềm nghi gì, để tôi nói hết cho tiên sanh nghe : Nguyên việc mới chừng hai năm nay, nhiều người rõ biết vụ ấy mà không ai dám hở môi , là vì bọn Cẩm Luân đường giàu có lớn, thế thần to, ở cùng nhau đồng lòng lắm, phàm có xảy ra việc gì thì chung cùng, vác của xúm lo cho nhau, nên húng hiếp nhung kẻ lân cận coi phép nước như không nay bị Hồ Huệ Càng đánh chết lũ bó cũng đáng kiếp lắm , thật là trời có con mắt, báo ứng rõ ràng, khi đánh chết cha Hồ Huệ Càng, cả thảy đền biết, song sợ bọn nó kết oán , không ai dám làm chứng minh oan, sau Hồ Huệ Càng đến phân biện cũng lũ nó về sự cha bị chết ức, lại bị bọn nó đánh gần chết nữa, may nhờ gặp phe Tây Thiền tự cứu Hồ Huệ Càng khỏi hại.

  Quan Huyện nghe như vậy cũng chưa lấy gì làm tin , liền từ biệt đến chốn khác hỏi thăm cũng nói y như thế nên quan Huyện hết hồ nghi, mới trở về nha chạy tờ bẩm cho Thượng Ti rỏ khúc nôi.

  Thượng Ti xét theo lời quan Huyện bèn dạy tiêu hủy án ấy, phóng xá Hồ Huệ Càng và truyền dạy hai đàng từ nầy sắp đến sau phải lo làm ăn thủ phận , không đặng tranh đấu cùng nhau nữa, quan Huyện lại lên án phân đoán rao cho thiên hạ biết như vầy :
  " Từ ta đáo nhậm tĩnh này, vì nước thương dân trừ hung khữ bạo, thẳng ngay một lẻ, minh điều oan khuất , vạch nẻo gian tà, nay ta tế sát án mạng bọn dệt tơ lụa của Cẩm Luân đường, tục danh là Cơ Phòng Tử bị Hồ Huệ càng giết chết mười ba mạng bị thương tích mười người , án nầy hủy bõ không làm tội Hồ Huệ càng, vì nó có lòng hiếu thảo vẹn trả thù cha, đã bị bọn Cẩm Luân đường ỷ thế húng hiếp đánh chết, ngày trước đã giết chết cha người thì chớ , lại còn mong tuyệt dòng giống người, cường bức Hồ Huệ Càng gần chết ngày nọ , xét lỗi ấy trước tại phe Cẩm Luân đường khởi đoan hoành hành thị cường, coi phép nước như không, nên nay trời xui mang họa dường ấy. Nay ta nhiêu dung hai đàng, song phải bõ thói cũ , thủ phận làm ăn, nếu còn ỷ thế hoành hành ra nữa, hoặc bị người ta thưa kiện hoặc ta nghe được thì gia tội chẳng dung, chớ khá than trách rằng ta không giáo huấn trước ".

  Ðây nói về bọn Cơ Phòng Tử thấy án quan Huyện truyền rao như vậy thì biết tại mình gây họa ngày trước nên nay không làm tội Hồ Huệ Càng, thì có ý kiêng sợ, nên dằn lòng lo làm ăn, không dám khởi đoan gây oán thù nữa. Không dè Hồ Huệ Càng lòng dữ không chừa, bởi thấy mình giết người ta nhiều quan không gia tội , nên hoành hành không sợ , mỗi ngày giắt thước sắt vào lưng, ra đường hễ gặp bọn Cơ Phòng tử cứ việc đánh không dung, tối lại vầy bạn tác tại võ quán , cắt phần mỗi người đều có khí giái tùy thân, còn lồng đèn thì đốt theo các nẻo đường , nhứt là tại chồn Hà Cơ , Tân kiều, Kiên sa nang, Thanh tử, Y linh miễu, mấy chổ này đều gần ranh phố bọn Cơ Phòng Tử , ấy là cố ý cho ngó thấy bọn Cơ Phòng đánh cho dễ, song không đánh chết, chớ cũng bị gảy tay lổ đầu mới đã giận .
  (Ðến sau Thượng Ti dọ thám hay đặng nên lên án xứ tử Hồ Huệ Càng là việc sau ).

  Nói về bọn Cơ Phòng Tử bị thương lần sau rất nhiều , nên đóng cửa tiệm lại không buôn bán nữa.
  Khi ấy ba ông chủ là Trần Ðức Thơ , Lý Quế Phương và Bạch An Phước , mời cả phe lớn nhỏ nhóm nhau nghị rằng :
  - Bởi ngày trước bọn ta sanh sự , nên dấy việc họa ngày nay, bị quan Huyện mật thám rõ biết sự tình, tiêu hủy án mạng , lại bị trách cứ, bởi vậy Hồ Huệ Càng đặng nước không kiêng nể phép quan , cứ theo làm hại bọn chúng ta hoài, thì chịu nhục sao kham, còn như muốn lựa người ra chống cự với nó, thì bọn ta không có kẻ giỏi . Vậy chúng ta ai biết chước chi hay đặng trừ nó cho được, thì mới an việc bán buôn.
  Khi bàn luận thì mấy kẻ khởi đoan việc họa ngày trước tự hối trong lòng rằng :
  - Phải dè như vầy thì ngày trước chẳng nên làm dữ làm chi .
  Còn kẻ trải việc thì có lòng hờn giận mấy tay khuấy rối sanh ra điều sầu thãm hôm nay, căm giận không đám nói ra, thảy đều nhìn nhau làm thinh lẳng lặng , không ai nói chi hết.
  Bạch An Phước thấy vậy thì có lòng phiền tính kế như vầy :
  - Nếu muốn trừ kẻ nghịch cho tiện, thì đừng sợ tốn tiền, phải đậu cùng nhau, mượn một người khí khái võ nghệ cao cường về đây giết nó cho đặng, mới tiêu oán hận nầy .
  Nội bọn nghe nói đều mừng khen tính kế ấy rất hay, song không biết đâu có người võ nghệ siêu quần, chớ tay tầm thường ắt không xong.
  Bạch An Phước nói :
  - Ta có nghe tại Võ Ðương sơn có một người đạo sĩ hiệu là Bát Tý Na Tra, tên chũ là Phùng Ðạo Ðức, có dạy ba tên học trò võ nghệ tinh thông , bây giờ có người học trò thứ ba là Ngưu Hóa Giao ở tại Tây pháo đài, đương tập võ dạy kẻ môn đệ, nếu bọn ta dem bạc đến thĩnh người ấy về đây , ắt Hồ Huệ Càng phải mạng vong , nhưng chúng ta phải dùng lễ trọng mới đặng, bằng tiếc tiền ắt là người chẳng khứng ra tay.

  Nội bọn nghe nói đều vui lòng, liền đậu cùng nhau được ba ngàn lượng bạc, cậy An Phước lập tức ra đi, đến Tây pháo đài ra mắt Ngưu Hóa Giao .
  Chuyện vản trà nước, hỏi thăm danh tánh cùng nhau, và tõ sự tình Hồ Huệ Càng húng hiếp.
  Hóa Giao đáp rằng :
  - Theo lời cậu nói tôi đâu dám từ, việc đánh cho chết Hồ Huệ Càng thì không khó, nhưng e lúc thái bình giết người không dể gì , phải khó cho phận tôi.
  An Phước nghe nói lật đật lấy ra ba ngàn lượng bạc, hai tay dưng lên thưa rằng :
  - Bởi bọn tôi khốn đốn, nay xin dưng lễ mọn nầy, rước thày về trừ kẻ nghịch ấy, như quan hay bắt tội thầy, thì bọn tôi chịu làm cam đoan gánh vác sự họa ấy chẳng dám sai lời .
  Hóa Giao ý không chịu nhưng thấy lễ trọng rước mình đến ba ngàn lượng bạc thì xiêu lòng ưng chịu ra đi.

  An Phước mướn kiệu khiêng Hóa Giao về đến công sở Cẩm Luân đường , bọn Cơ Phòng thấy An Phước xuống kiệu lại có rước được thấy nghề võ, lật đật chạy ra nghinh tiếp vào công sở, thết đải một cách trọng hậu và lấy lời bợ đở rằng :
  - Bọn tôi nghe danh tiếng của lão sư bấy lâu như sấm vang tai, nay rước đặng về đây trừ kẻ nghịch, thật là bọn tôi rất nên có phước, xin lão sư thương mười mấy mạng đã chết, ráng ra sức giết Hồ Huệ Càng, trước là mấy đứng vong hồn chết oan ấy được siêu thăng, sau là bọn tôi được nhờ phần phước, xin lão sư lấy bụng hải hà thương xót, thì bọn tôi sẻ đặng toàn sanh thời chớ, lại vửng bền nghề nghiệp làm ăn , khỏi nổi chia ly lìa thảm, giết một mạng cứu đặng muôn người thì ơn ấy sánh tày tái tạo.
  Hóa Giao nghe bấy nhiêu lời, liền đứng dậy lấy lời khiêm cung nói rằng :
  - Vốn tôi là đứa võ phu học hành võ nghệ không bao nhiêu, nay các cậu lấy lễ trọng rước tôi đến đây, trong lòng tôi rất thẹn , nhưng mà tánh tôi bình sanh hay giúp đỡ kẻ nguy, chống ngăn người cường bạo, dầu Hồ Huệ Càng có dữ như cọp đi nữa, tôi cũng ráng sức trừ không khó gì, nay các cậu khiến tôi giết nó, tôi e nhơn mạng là điều hệ trọng, xin liệt vị tính lẽ nào ?
  Trần Ðức Thơ đáp :
  - Xin lão sư ra sức giết Hồ Huệ Càng chết mà quan ta vấn làm tội lão sư thì bọn tôi xin ra chịu tội thế, chẳng để lão sư mang tội đâu phòng sợ .
  Hóa Giao nói :
  - Theo lời lịệt vị đoan thế thì tôi xin tuân.

  Mày người chủ liền làm tờ cam kết cho Hóa Giao cầm làm bằng , rồi bày tiệc đải đằng ăn uống cùng nhau, khi ấy Hóa Giao tra vấn cật hỏi tự sự trước sau , rõ hết ngọn ngành, thì nổi giận nói :
  - Theo như lời liệt vị tỏ đây thì Hồ Huệ Càng báo cừu cho cha nó thì phải lẻ, song cừu oán đã trã được rồi thì thôi, có đâu khắc bạc mỗi ngày đánh phá giết người, tuy là nó không thù chi với tôi, nhưng nghe nó làm sự hoành hành như thế, khó nổi nhiêu dung, vậy rạng ngày mai hãy viết phiếu rao cho Hồ Huệ Càng, hẹn trong ba ngày đến Y Linh miễu tại lôi đài tỷ võ , chớ giao chiến ngoài đường sợ đánh nhằm kẻ đi đường hóa ra bất tiện.
  Ai nấy nghe nói phải lẽ lấy làm ưng phục.

  Có bài thơ như vầy :

  Dốc trả cừu xưa đáp nghĩa thân
  Cớ sao đon đạo chẳng tương lân
  Tham tiền gánh vác thân tiêu tán
  Chớ trách đây rằng dạ bất nhân

  Nói về Hồ Huệ Càng thì ngày đánh phá bọn Cơ Phòng Tử thì người bị thương tích không xiết kể . Bởi vậy Tam Ðức huề thượng và mấy người anh em bạn của Hồ huệ Càng thấy Hồ Huệ càng hoành hành làm vậy, thì lấy lời phải can gián rằng :
  - Chớ nên dấy việc hung bạo nữa, nếu không nghe sẽ gởi thơ thưa cho thầy hay .
  Hồ Huệ Càng nghe nói thất kinh, bèn cầu xin chư huynh đệ đừng viết thơ cho thầy, từ rày sắp sau không làm thiệt hại cho chúng nó nữa.
  Tam Ðức hòa thượng nghe nói thì mừng mà nói :
  - Vã càng hiền đệ ở tại đây , nếu còn sanh sự nữa , trước là liên lụy tới anh là người tu hành, sau nữa mất bề danh tiếng chùa này, có phài là bất tiện cho anh chăng ? Em phải biết ngày trước em đã đánh chết mười ba mạng con người, may nhờ Bồ Tát che chở phù hộ em được vững vàng bổn mạng , nếu lấy em còn khởi đoan ra nữa thì anh e quan sở tại không nhiêu dung. Phàm ra làm người phải dè dặt cẩn thận thì khỏi sự nhục đến mình , em là một đứng thông minh nói ít biết nhiều, xét theo các lời anh can gián đây có phải lẽ cùng chăng ?
  Hồ Huệ Càng nghĩ lại biết mình lổi, thì tự hối ăn năn mà thưa :
  - Em rất cám đội ơn anh giáo huấn.
  Ngày kia Hồ huệ Càng thấy giấy trường hồng dẫn ngoài chùa như vầy :
  " Bọn ta làm nghề dệt tơ lụa hiệu là Cẩm Luân đường nguyên có thù khích với Hồ Huệ Càng, bởi nó nhiều phen ỷ sức, đánh giết bọn ta kẻ chết người đau , tính đà vô số, nay oan gia này khó giải, nên bọn ta có rước được một người thầy nghề võ tên là Ngưu Hóa Giao đặng trừ nó , kỳ cho ba ngày dến tại Y Linh miếu là chổ có lập một cái nguyệt đài đặng tỷ võ , như Hồ Huệ Càng có tài hãy đến đó cự đương, chết ai nấy chịu, chẳng khá than van, bằng sợ chết chớ gọi đứng anh hùng ".

  Hồ Huệ Càng coi rồi, nổi xung mà nói thầm rằng :
  - Ta đã hết lòng nhơn đức nghe lời bọn ta can gián, dung cho lũ bây được toàn sanh, nay bây lại viết trường hồng dán đây mà khiêu khích ta, ta há lại đi nhịn thua, để ta làm cho bây một trận nữa mới đã nư.
  Nói rồi xách đao đến cữa Cơ Phòng Tử xông phá chém rả những hàng lụa đương dệt.
  Lúc ấy bọn Cơ Phòng Tử không dám cự bõ chạy hết .

  Khi Ngưu Hóa Giao hay đến tiếp cứu, thì Hồ Huệ Càng đã trở về chùa rồi, Hóa Giao liền sai cắt bốn tên học trò là Lý Hùng, Mã Dỏng, Châu Oai, Hầu Mãnh và mười người mạnh dạn có khí giái tùy thân giữ canh các nẻo đường, sợ Hồ Huệ Càng trở lại phá nữa, và dặn dò như thấy Hồ Huệ Càng đến thì xáng mã la đặng nghe đến tiếp ứng, sai cắt xong rồi, liền khiến người quét tước Y Linh miếu cho sạch và dọn dẹp thủy nguyệt đài cho tử tế , trên đài treo màn trướng , trước dán trưòng hồng, căn giữa treo một tấm trướng đề bốn chữ : " Thượng nghĩa tranh hùng " Nghĩa là hơn, sau tranh sự giỏi dở cùng nhau cho biết, còn hai cột đài treo một đôi liễn như vầy :
  Vì bạn báo cừu trọng nghĩa ra oai tróc hổ
  Cùng người trả hận quyết tình diễn võ đảo long.

  Khi bài trí rồi, thì bọn Cẩm Luân đường hộ tống Hóa Giao thẳng đến thủy nguyệt đài, Hóa Giao khi ấy mặc sắc phục như vầy : đầu bao khăn tơ, chơn đi dép sắt, mình mang giáp nhiễu , ngực nịt yếm đồng, mặt lớn, râu rìa , mắt lộ , hình to , cao tám thước , lưng ước một vừng , tay chở trăm cân, coi bộ vạm vở, bọn môn đồ đều nai nịt gọn gàng, phương thiên hạ đến coi chen chơn không lọt .
  Hóa Giao lên đài liền sắp đặt kẻ môn đệ đứng giữ hai bên phòng lo tiếp ứng , rồi đứng giữa đài cấ tiếng lên nói cùng những kẻ đứng coi dưới đài :
  - Ta nhơn đi đường thấy Hồ Huệ Càng húng hiếp bạn tác của ta , nay ta vì bạn ra sức chống đương, vậy trong đám đông này ai tên Hồ Huệ Càng hãy lên đài tỷ võ cùng ta cho biết thư hùng .

  Nói vừa dứt lời , xảy thấy một người còn trẻ , hình dung tuấn tú, đương vịn trên vai chúng, vùng nhãy lên đài nhẹ như chim bay.
  Ngưu Hóa Giao xem thấy người ấy ăn mặt tầm thường , không nai nịt, đầu đội mủ, mình mặc áo sô sa, chơn đi giày mã vĩ , tay cầm quạt kim phiến, mình cao tám thước , mặt mày xinh đẹp, má phấn môi son rất nên phong nhả .
  Ngưu Hóa Giao khen thầm, nghĩ rằng:
  - Người này hình dung giống đứng tư văn , không lẻ mạnh dạn, ắt là dễ giết.
  Bèn vòng tay đáp lễ hỏi rằng :
  - Ngươi có phải là Hồ Huệ Càng chăng ?
  Hồ Huệ Càng đáp :
  - Phải.
  Và hỏi ngươi có phải là Ngưu Hóa Giao không ?
  Như phải thì khá nghe ta phân tõ đôi lời rồi sẽ tranh đấu không chầy .
  Ngưu Hoá Giao nói :
  - Ngươi hãy phân mau đi .
  Hồ Huệ Càng rằng :
  - Vã chăng ta cùng ngươi kẻ một nơi người một ngã không quen biết nhau, cũng không thù nghịch chi, nay bọn Cẩm Luân đường tục danh là Cơ Phòng Tự đã giết cha ta vô cớ lại độc đả ta trọng bịnh, thiệt lũ bất nhơn , may nhờ có bạn ta cứu khỏi , tìm thầy chuyên học đả lâu năm đặng báo cừu cho cha ta , việc ấy quan Huyện sở tại đả tế sát rỏ rằng , thương ta là đứa đại hiếu , nên mới hủy án , ấy là người dưng còn biết xử nghĩa như vậy, huống chi thầy ta là Chí Thiện thiền sư với thầy ngươi là Phùng Ðạo Ðức vốn đồng môn cùng nhau, tình như thủ túc, sao ngươi không nghĩ bọn đồng đạo cùng nhau, nỡ tham tiền mướn là trọng , không kể người đồng đạo đến gánh vác việc này, trước không kể mạng sau đừng trách ta không nghĩ niềm hòa khí.
  Ngưu Hóa Giao nghe Hồ Huệ Càng khuyên giải mấy điều thì tưởng thầm rằng :
  - Một là Hồ Huệ Càng học hành không bằng ta, hai là sức yếu mới kiếm lời trau chuốt dịu ngọt làm vậy , thì đáp rằng :
  - Theo lời nhà ngươi nói đó cũng phải, song nội bọn Cẩm Luân đường người nào hại cha ngươi thì ngươi tầm kẻ ấy trả thù mới phải, chớ lẻ nào đánh giết kẻ vô can, còn cha ngươi chết có một mạng mà ngươi đã đánh chết hết mười ba mạng chưa vừa lòng , lại còn hung hăng theo nhiểu hại người nữa, có phải là coi phép nước như không, cứ lo phận mình báo cừu được thì thôi, chớ cần gì sợ ai trả oán, như trong số mưòi ba mạng đã thác tại tay nhà ngươi đó . Nếu ngươi biết ta là một tay dữ, mưốn khõi chết hãy đến tại Cẩm Luân đường lạy tạ xin lổi, trước an táng và để tang cho mấy vong linh đã thác đó, sau nữa bõ xứ nầy mà đi, chớ khá gây sự tác tệ nữa , ấy là ta tưỡng niềm sư bá lắm, nên mới phân giải như thế, thì ta dung tánh mạng ngươi đặng.
  Hồ Huệ Càng nghe nói nổi xung, nạt lớn lên rằng :
  - Nhà ngươi hôm nay đến kỳ chết, nên mới buông lời nói vô lể như vậy .
  Nói rồi cỗi áo ngoài quăng xuống đài cho bọn mình giữ, còn đồ mặc trong đã nịt sẳn sàng, liền vo tay áo, kêu Ngưu Hóa Giao nói :
  - Phen nầy ta đưa ngươi về thiên đàng cho biết cỏi ấy ra thế nào .
  Liền ra miếng Hắc Hổ Tán Tâm đánh tới, Ngưu Hóa Giao khen hay, rồi né lại một bên, dùng phép Ngân Long Thám Trảo ráng sức giơ tay mặt chống đở miếng Tán Tâm , còn năm ngón tay trái thì đâm vô sườn ba, Hồ Huệ Càng né khỏi, hai người ráp quờn đánh nhau qua lại như giao long giởn sóng, gạt đở nhậm lẹ giống cọp mạnh lìa rừng, qnờn đánh chơn đá như nhiếp , cả hai đều trí mạng cho nhau, kẻ nông sức trã thù cha, người ráng hơi trã cừu cho bạn, vốn hai người đều là học trò danh sư mà ra, võ nghệ cao cường, đánh từ sớm mai cho đến xế, thiên sầu địa thảm chốn chiến trường bụi hay cuồn cuộn, mặt trời u ám, chưa ai ăn thua, thiệt là : Kỳ phùng địch thủ, nan phân biện , tướng ngộ lương tài, các biển danh.
  Những kẻ đứng coi dưới đài ngó sửng, ban đầu thay dạng hai người đánh quần cùng nhau, sau lần lần thấy quờn xoang lẹ như gió, chơn đá như mưa, ngó tá hỏa con mắt, đều khen rộ lên.

  Nói về Hồng Hi Quan khi ấy dắt chư huynh tệ cùng kẻ môn đồ đến lôi đài , đem khí giới hộ thân phòng tiếp ứng , đứng dưới đài giử gìn sợ kẻ khác ám hại Hồ Huệ Càng.
  Lúc ban đầu thấy Hóa Giao cao lớn vạm vở, tướng mạo hung ác thì có lòng lo cho Hồ Huệ Càng yếu đuối chống cự không lại , sau thấy Hồ Huệ Càng đánh quờn nhặm lẹ lui tới đũ phép tỷ với thầy mình nhắm cũng sâm si, xét lại thì hay hơn quờn mình nhiều lắm, có ý mừng thầm và khen Hồ Huệ Càng khổ luyện công phu, ngày nay mới rỏ là thầy mình thương Hồ Huệ Càng hơn hết, nên dạy các quờn biến ấy khác hơn của mình nhiều lắm, xét lại thì Hồ Huệ Càng nhờ các miếng tinh xảo mới đỡ gạt chống chọi với Hóa Giao được , chớ Hóa Giao thì sức mạnh vô cùng , nếu lấy sức cự thì Hồ Huệ Càng chống sao cho nổi .

  Hóa Giao nhơn bởi tham tài lợi
  Khiến phải mạng căn chẳng vẹn toàn

 5. #5
  Tham gia ngày
  Jan 2006
  Location
  水村莊
  Bài gởi
  13,469

  Càn Long Hạ Giang Nam - Tập 4

  Hồi 15
  Ngưu Hóa Giao tham tài táng mạng
  Lữ Anh Bố trượng nghĩa báo cừu

  Nói về Hồ Huệ Càng cùng Hóa Giao giao chiến hơn nữa ngày chưa ai hơn thua, khi ấy Hồ Huệ Càng nghĩ thầm rằng :
  - Mình yếu nó mạnh như voi , nếu lấy sức chống cự thì không lại, chi bằng dùng miếng Huê quờn là một miếng mật nhiệm của thấy ta truyền để hộ thân, khi gặp kẻ mạnh bạo mà dùng miếng ấy thì yếu sẽ trở lại mạnh, còn kẻ mạnh sẽ thất thế trở ra yếu .
  (Nguyên miếng ấy không phải nai lưng kịch đánh đở , cứ lo trốn tránh trở né, nhảy trước nhãy sau, hoặc tả, hoặc hữu, lẹ làng như gió, giông tuồn vượn chuyền doanh bên mình, chờ cho Ngưu Hóa Giao mỏi mệt, chậm chơn day trở không kịp sơ sẩy, sẽ ra tay hại lại.)
  Khi Ngưu Hóa Giao bị miếng ấy mệt đuối sức thì Hồ Huệ Càng đánh Hóa Giao đà nhừ, song nhờ sức mạnh nên chưa ngã còn ráng cự chống. Xét việc võ nghệ thì Hồ Huệ Càng học hơn Hóa Giao nhiều, còn sự mạnh thì không bằng, nên Huệ Càng dùng trí cậy miếng huê quờn nầy làm cho Hóa Giao hai con mắt sanh huê vì chưa học đến miếng ấy, nên bị đánh mềm xương, muốn nhãy xuống chạy, nhưng sợ mắc cở với bọn Cơ Phòng Tữ nên phải gắng gượng đánh đến chiều, lúc ấy Hồ Huệ Càng thăm hơi biết Hóa Giao đuối sức thì cã mừng, tinh thần thêm tráng kiện, đánh riết theo bên mình Hóa Giao một mảy chẳng rời .
  Khi ấy kẻ đồ đệ và bọn Cẩm Luân đường thấy Hóa Giao bị đánh nhừ, muốn lên đài tiếp ứng, song bị mười người anh em bạn của Huệ Càng rút khí giái ra ngăn dưới đài hét lớn lên nói :
  - Việc tỳ võ ai chết nấy chịu, nếu ai lên đài binh vực thì ắt bọn ta không dung.
  Còn những người coi thấy việc bất bình như vậy, cũng nói y như lời bọn Hồ Huệ Càng, nên phe Cơ Phòng Tử và kẻ môn đệ của Hóa Giao đứng mà ngó trân .
  Ðương lúc thiên hạ lao xao xảy nghe một cái đụi, xúm nhau ngó lại thì thấy Hóa Giao bị miếng Bát Khoái Phò Diệp của Huệ Càng đá té nhào xuống nói không được, tưởng có lẻ đã đứt ruột rồi, lại bị đá nhằm bể đầu, máu thất khiếu đều chạy ra đỏ đường, thiên hạ đều khen rộ Hồ Huệ Càng là người anh hùng võ nghệ rất hay.
  Phe Cẩm Luân đường lấy ván cửa khiêng thây Hóa Giao về công sở đổ thuốc, giây phút tỉnh lại , mở mắt ra than rằng :
  - Ta tưởng ta là một đứng anh hùng, không dè hôm nay chết tại tay Huệ Càng, vậy bọn bây chớ khá diên trì, mau đến Võ Ðương sơn cầu khẩn thầy ta là Phùng Ðạo Ðức mà thỉnh sư huynh ta là Lữ Anh Bố đến trả thù cho ta.
  Nói rồi hét lớn lên một tiếng, thổ huyết đi xuôi, cả bọn đều thảm sầu rơi lụy, lo tẩn liệm rước thầy tụng siêu độ vong hồn, sau lại tế trâu, dê, coi rất nên rần rộ, trong vài ngày chôn cất xong xuôi, thì người chủ sự phe Cẩm Luân đường hỏi thăm Lý Hùng là học trò của Hóa Giao rằng :
  - Chẳng hay sư bá ngươi là Lữ Anh Bố với thầy ngươi hai người ai giỏi hơn ?
  Lý Hùng đáp rằng :
  - Ngày trước tôi có được tin sư bá tôi ngụ tại Thiệu Khánh phủ, nơi cửa thành phía Nam, lập võ quán dạy học trò, so tài nghề sư bá tôi hơn thầy tôi bội phần, song e rước người không chịu đi, chớ người chịu thì hai mạng Hồ Huệ Càng cũng phải chết .
  Bọn Cơ Phòng nghe nói rất đẹp , bèn sắm sửa lễ và ba ngàn lượng bạc, rồi dắt bốn tên đồ đệ của Ngưu Hóa Giao mướn thuyền thẳng qua Thiệu Khánh phủ.
  (Người đời sau coi đến hồi truyện nầy cười Ngưu Hóa Giao tham của đã bị chết thì chớ, lại còn tiến cử sư huynh mình chết theo, thật rất ngu dại đến chết mà không biết tự hối.)
  có bài thơ như vầy :

  Kẻ trí đâu ham giống bạc tiền
  Tham tiền thí xác thật cuồng điên
  Hóa Giao đến thác còn ngu dại
  Xui giục sư huynh xuống cửu tuyền

  Việc Cẩm Luân đường qua Thiệu Khánh phủ rước Lữ Anh Bố còn lâu, nên để dẹp lại đó.

  Ðây nói về Hồ Huệ Càng tại Thủy Nguyệt đài đánh Ngưu Hóa Giao rớt xuống đài hộc máu chết giấc thì bọn anh em Huệ Càng lên đài tiếp rước Huệ Càng xuống, song gân cốt đà rủ liệt , mặt mày thất sắc, song gắng gượng giã bộ còn sức mạnh, liền lên kiệu theo chư huynh về chùa, pháo đốt mừng theo kêu vang dầy, khi về vừa tới chùa, ai nấy đều hoan hĩ.
  Lúc ấy Hồ Huệ Càng bước xuống kiệu đi được vài bước, liền xây xẩm mày mặt, bủn rủn tứ chi, ngất ngư như đứa say, té xĩu xuống đất, cả thảy thất kinh, đở lên giường nằm thiêm thiếp.
  Tam Ðức hòa thượng và Hồng Hi Quan biết Huệ Càng dùng hết sức mạnh mà đương cự cũng Hóa Giao. (Nguyên Huệ Càng khí lực yếu đuối , may nhờ có thầy truyền miếng huê quờn mới thắng đàng nọ đặng, nên sanh ra chứng bịnh này.) liền dùng thuốc theo chứng bịnh ấy mà trị, nguyên thuốc ấy của Chí Thiện thiền sư chế luyện làm ra huờn cho môn đệ để ai có bịnh như thì uống vào thì linh nghiệm, nên khi Huệ Càng uống vào trong giây phút thì tinh thần khỏe mạnh như xưa, liền ngồi dậy lạy tạ ơn chư huynh đệ có lòng thương cứu tử và tương tiếp phò nguy .
  Tam Ðức hòa thượng đáp rằng :
  - Anh em tình như ruột thịt phải giúp đở nhau ấy là thường, can chi phòng ngại .
  Bèn dọn tiệc ăn mừng, đương lúc uống rượu thì Tam Ðức hòa thượng và Hồng Hi Quan nói cùng Hồ Huệ Càng rằng :
  - Chúng ta xem Ngưu Hóa Giao bị trọng thương tất phải chết, thì oán cừu này khó giải, bởi thầy nó là Phùng Ðạo Ðức với bọn ta như tình sư thúc, nếu hay Hóa Giao chết tại tay em, e người không hỏi minh bạch cội rễ , mà nghe lời bọn Cơ Phòng Tử , ắt là người báo cừu không dung thì em phải chết, lại bọn ta cũng bị liên lụy chớ chẳng không , vậy chúng ta phải lo phương giải cứu trước thì mới tiện, chớ chi em đừng có ra tay độc thủ có đâu sẽ xảy họa to.
  Hồ Huệ Càng đáp rằng :
  - Khi đầu tôi cũng có vị nhượng, song Hóa Giao lòng độc ỷ mạnh cố ý hại tôi, nếu dung chế thì bị nó hại lại, nên thế bất đắc dĩ phải ra tay trừ khử , như sư thúc có đến đây không biện căn do, cứ việc vấn tội mà giết tôi, tôi há khoanh tay mà chịu chết hay sao . Việc sống thác phú nơi trời, cũng đánh nhầu lại, dầu chết tại tay người cũng cam bụng chịu.
  Tam Ðức hòa thượng nói :
  - Sự đã dĩ lỡ rồi lui ăn năn cũng không kịp, chi bằng gởi thơ thưa tự sự cho thầy chúng ta hay coi thầy toan liệu lẻ nào . Không biết chư huynh đệ có bằng lòng như thế chăng ?
  Cả thảy đều khen :
  - Sư huynh rất nên cao kiến, tính như thế ắt thuận trăm bề .
  Hồng Hi Quan lập tức viết thơ sai người đem đi, hạn trong tám ngày cho có tin tức thì trọng thưởng mười lượng bạc, bằng trể thì truất mổi ngày một lượng, bây giờ giao trước năm lượng đi đường , người lảnh thơ liền thẳng qua Triều châu phủ, tĩnh Phước Kiến .

  Nói về Chí Thiện thiền sư chuyên lo dạy học trò tập võ nghệ , mỗi ngày tư tưởng sợ Hồ Huệ Càng báo cừu phải sanh họa to, xảy có tin đến thì sanh nghi về việc Hồ Huệ Càng, lập tức giở thơ ra xem, thì thất kinh mà than rằng :
  - Quả thật Huệ Càng mang họa, vã chăng Ngưu Hóa Giao là học trò ruột của Phùng Ðạo Ðức, nếu người hay Hóa Giao chết tại tay Hồ Huệ Càng ắt là không dung , thôi thôi, nó làm nó chịu chớ khá than van , song uổng công ta khổ luyện những nghề hay của ta cho nó bấy lâu . Nói rồi sa nước mắt.
  Nguyên Chí Thiện bình nhật thương Hồ Huệ Càng như tình cha con, nay lâm sự nguy nầy, người sợ Hồ Huệ Càng chết, và sợ nhục danh tiếng người, nên người thương xót mà khóc .
  Khi ấy chư đệ tử xúm nhau lại hỏi :
  - Chẳng hay Tây Thiền tự gởi thơ có việc chi cần kíp mà thầy kinh hải , buồn rầu, khóc như thế . Xin thầy tõ cho chúng tôi biết ?
  Chí Thiện bèn thuật hết các việc lại cho cả thảy nghe .
  Phương Thế Ngọc liền thưa :
  - Việc đã dĩ lỡ như vậy, xin thầy định lẽ nào, cứu hay là không ?
  Chí Thiện nói :
  - Ta muốn sai bọn bây làm thế cứu ứng, song sợ bây học chưa lành nghề, chớ chi bọn bây địch với mộc nhơn, mộc mã đặng thì chúng bây đi ta mới yên lòng.
  Phương Thế Ngọc ỷ tài năng từ nhỏ đến lớn chuyên lo lập luyện võ nghệ tinh thông, nên thưa cùng thầy xin cho bọn mình đánh thử coi được cùng chăng .
  Chí Thiện nhậm lời.
  Phương Thế Ngọc liền hội chư huynh đệ lại thương nghị rằng :
  - Nguyên một trăm tám mộc nhơn nầy sắp đặt chia ra một trăm tám khoản, vậy anh em ráng cẩn thận coi theo đường đi nước bước của tôi mà theo và dùng quờn cho nhặm lẹ, coi theo tôi mà đở gạt thì ra mới khỏi, nếu sơ sảy chắc là bị hại chớ chẳng chơi, vả chăng mộc nhơn này bằng máy khua động một cách dữ tợn, nó là vật vô tình không vị nhượng ai .
  Bàn luận xong rồi dẫn lộ khai tiền đạo cho chư huynh đệ theo đều tận lực, dùng quờn đở gạt cẩn thận nên đánh khỏi một trăm tám mộc nhơn ấy thẳng ra khỏi cửa chánh môn, Chí Thiện xem thấy cả đẹp, bất đắc dĩ mới cho hạ san, vì thương Hồ Huệ Càng lắm, phải gắng gượng làm ngơ, chớ trong lòng không muốn cho đi chút nào hết .
  Khi chư đệ tử lạy tạ ra đi, thì Chí Thiện dặn dò Phương Thế Ngọc rằng :
  - Phải chuyên lo dạy dỗ chư huynh đệ của con cho nhuần việc võ kinh, chớ nên thấy vắng mặt thầy mà bỏ luống, phòng ngày sau giúp đở nước nhà may được quan chức, trước được tiếng tốt cho thầy, sau là phong thê ấm tử.
  Chư đệ tử nghe các lời thầy khuyên bảo thì trong dạ ngậm ngùi, bận bịu không rồi, cực chẳng đả phải ra đi.
  Trong bọn học trò nầy có ý hạ san, trước cứu ứng Hồ Huệ Càng, sau về thăm viếng quê hương luôn thể , duy có một mình Tạ Tam Phước không chịu về viếng quê hương, tình nguyện xin ở tại Thiếu Lâm tự cạo đầu tu hành, Chí Thiện thấy Tam Phước tánh ý chơn chất thì nhậm lời, song dạy đi tiếp ứng cứu Huệ Càng xong rồi sau sẽ trở lại qui y đầu Phật. Nên khi Tạ Tam Phước ra đi cùng Thế Ngọc, thì Chí Thiện cho Tam Phước một cái bữu bối kêu là Thiết oan ương, để khi nào gặp cường nhơn chống cự không nổi, thì dùng cặp Thiết oan ương ấy, nhắm ngay mặt quăng đến, ắt kẻ mạnh ấy gảy rụi hai tay , nhưng phải cẩn thận đợi lúc nguy cấp sẽ dùng , lại trao một cái cẩm nang thơ mà dặn Thế Ngọc, chừng nào Phùng Ðạo Ðức xuống báo cừu, khó bề cứu giải, thì hãy trao thơ nầy cho đại sư bá là bà Ngũ Mai xin xuống trợ cứu ắt xong.
  Khi ấy chư đệ tử từ tạ ra đi thẳng đến Dương thành thuộc về tỉnh Quảng Ðông, đều trở về nhà thăm viếng cha mẹ vợ con, rồi tựu nhau tại chùa Quang Hiếu tự mà ở , vì Tây Thiền tự với Cẩm Luân đường thù khích, nên sợ đến đó mang tiếng.
  Rồi lén sai người đến nói cho Tam Ðức huề thượng và Hồng Hi Quan hay mà dời cả bọn Hồ Huệ Càng đến Quang Hiếu tự đặng tập võ nghệ thêm, phòng khi ứng tiếp .
  Khi ấy Tam Ðức huề thượng mới hay thầy mình cho chư huynh đệ đến cứu ứng thì cả mừng, bèn rũ nhau tới Quang Hiếu tự mà luận đàm, lúc ấy chư anh hùng hội nhau một nhà trò chuyện và trách móc Hồ Huệ Càng làm việc tác tệ, cho thầy lo sợ buồn rầu.
  Hồ Huệ Càng không dám cải chối, cứ làm thinh mà chịu, nên hờn không chịu ở Quang Hiếu tự tập võ nghệ thêm.
  Lý Cẩm Luân thấy vậy thì kêu Huệ Càng an ủi và nói :
  - Khi chúng ta hạ san thầy có dặn dò, khuyên bảo anh em phải tập luyện võ nghệ chẳng nên tự thị, rủi có sơ sẩy, trước là tánh mạng không còn, sau hổ nhục đến danh tiếng thầy.
  Huệ Càng ỷ mình, không vưng lời bạn khuyên giãi, cứ việc ở riêng một mình, chư huynh đệ thấy vậy cũng không nói năng đến nữa.

  Ðây nhắc lại phe Cẩm Luân đường đi với bọn lên học trò của Ngưu Hóa Giao khi đến Thiệu Khánh phủ, tìm qua cửa thành Nam vào nhà võ quán, ra mắt Lữ Anh Bố, quì xuống đất, khóc tỏ về sự Ngưu Hóa Giao bị Hồ Huệ Càng dùng huê quờn đánh nhào xuống đài, lâm trọng bịnh, khi gần chết có di ngôn dặn dò chúng tôi đến đây rước thấy đánh báo cừu giùm, nay bọn Cẩm Luân đường đem trọng lễ là ba ngàn vượng bạc đến cầu khẩn rước thầy, xin tưởng niềm thủ túc ra sức phục thù, ơn ấy cảm độ vô cùng.
  Lữ Anh Bố nghe vừa dứt lời liền khóc rống lên mà nói rằng :
  - Cách chừng nữa tháng nay, ta nằm ngủ mơ màng, chiêm bao thấy em ta là Ngưu Hóa Giao mình mẩy đầy những máu, đến xin ta đánh báo cừu giùm cho nó. Lúc ấy ta có ý để hỏi nó ai giết, chẳng dè vừa tỉnh giấc thức dậy thì chẳng thấy chi hết, trong mình nổi ốc phát lãnh không biết điềm ứng như lẻ nào, nay đặng tin đây mới hay em ta chết tại tay Hồ Huệ Càng, nếu ta không báo cừu cho em ta thì sao gọi là người .
  Bọn Cẩm Luân đường nghe nói lấy làm mừng, liền dưng lễ vật và ba ngàn lượng bạc mà thưa rằng :
  - Xin lão sư nhậm tình dùng lễ mọn nầy, trước là báo cừu cho thủ túc, sau tiết hận cho bọn tôi, thì ơn ấy khắc cốt minh tâm.
  Lữ Anh Bố đáp :
  - Tôi vốn không công đức chi cùng chư vị mà dám thọ của trọng nầy, tôi xin phát hồi lại cho chư vị .
  Bọn Cẩm Luân đường cầu xin năn nĩ hết sức, cực chẳng đả Anh Bố phải chịu lảnh, rồi sữa soạn đồ hành lý ra đi , dặn kẻ môn đệ rằng :
  - Ở nhà coi sóc võ quán, như có ai đến hỏi thì nói trong vài ngày ta sẽ về, bọn bây không cần gì phải theo ta. Vì có bọn học trò cũa sư thúc đây, chúng nó theo ta thì cũng đủ.

  Khi dặn dò xong xuôi, liền mướn ngựa đi vài ngày đã đến Dương thành, vào công sở Cẩm Luân đường, thì có Bạch An Phước đứng chực sẳn tại đó nghinh tiếp vào, trà nước rồi, đứng dậy mà thưa :
  - Lão sư đến gặp dịp rất may, vì lúc này học trò Thiếu Lâm tự hạ san rất nhiều đặng tiếp ứng Hồ Huệ Càng, bấy giờ còn ở tại Quang Hiếu tự, xin lão sư hãy để phòng cho lắm .
  Anh Bố đáp rằng :
  - Không cần gì lo, dầu nhiều cho mấy đi nữa ta cũng không sao , vậy xin liệt vị dọn bày tiệc mọn, đặng ta đến Song Sơn tự cúng tế em ta một phen.
  Khi cúng tế rồi Anh Bố biểu An Phước dắt đường thẳng qua Quang Hiếu tự thì bọn tăng đồ đón rước vào làm lễ mắt, bái yết Phật Như Lai rồi thẳng đến võ quán ra mắt các vị anh hùng .
  Khi ấy Lý Cẩm Luân ra tiếp rước vào trong , mời ngồi trò chuyện, hỏi thăm rằng :
  - Chẳng hay sư huynh đến đây có việc chi , xin tỏ cho tôi rõ ?
  Anh Bố sẳn giận, đáp rằng :
  - Ta đến báo cừu cho em ta là Hóa Giao, vậy chớ bọn ngươi không biết hay sao mà hỏi đố ?
  Lý Cẩm Luân nói :
  - Nguyên phe Cẩm Luân đường với Hồ Huệ Càng là có sát phụ chi thù, bởi vậy quan sở tại tra vấn minh bạch mới xử hủy án mạng ấy , tha Hồ Huệ Càng. Rồi Ngưu Hóa Giao nghe lời người ngoài không kể niềm đồng đạo cùng nhau, lại trợ Cẩm Luân đường thị cường gánh vác, ra tranh đấu cùng Hồ Huệ Càng thì Hồ Huệ Càng cũng có phân trần , song Hóa Giao tham tiền nhiều chẳng tưởng tình nhau, nên ra sức tỷ võ lập đoan thệ ai chết nấy chịu, trong việc giao quờn hổn chiến , dẩu cha con cũng không vị tình dung chế được , xét cho kỹ thì Hóa Giao quấy bởi khinh nghĩa trọng tài, nên chết cũng đáng, chớ có thù chi mà sư huynh gọi rằng thù , xin sư huynh xét lại , kẻo tổn thương hòa khí.
  Anh Bố nói :
  - Bọn nhươi chớ khá chuốt ngót miệng lưỡi vô ích, vậy ai là Hồ Huệ Càng hãy ra cho ta thấy một chút, coi người ra thể nào mà độc dữ đến thế, đánh chó đẳng kiêng chủ nhà, lại không vị đến thầy ta, nay ta quyết đến đây báo cừu cho em mới nghe, như ai biết Hồ Huệ Càng ở đâu phải dẫn đến cho ta, bằng không chớ trách ta sanh sự.
  Khi ấy Phương Thế Ngọc thấy Lữ Anh Bố buông lời xấc xược thì nổi xung đáp rằng :
  - Như muốn Huệ Càng ra đây không khó gì song sư huynh nói sao không biết xét, như Ngưu Hóa Giao là đứa bất thức thời vụ, ham ăn hiền chúng, không kể người đồng đạo, coi của hơn người nên mới bõ thây, sư huynh muốn trả cho đặng cừu nầy mà Hóa Giao sống lại được chăng ? Ðã không được thì chớ lại thêm thù khích với nhau nữa , túng sữ như sư huynh giết được Hồ Huệ Càng, thì bọn ta há khoanh tay ngồi vậy , chẳng biết trả thù lại hay sao ?
  Anh Bố nghe nói đỏ mặt tía tai , nhưng mà Thế Ngọc nói nhằm lẻ , nên mắc cỏ thẹn thùa, làm thinh gục mặt xuống đất mà than rằng :
  - Thôi, ta vị tình các ngươi phải sao chịu vậy, song phải kêu Hồ Huệ Càng đến trước mặt lạy thì ta tha.
  Lý Cẩm Luân nói :
  - Huệ Càng không có ở chùa nầy, y ở bên Tây Thiền tự .
  Lữ Anh Bố liền từ biệt mấy vị anh hùng, thẳng qua chốn ấy , khi đến nơi thì mấy chú sải nhỏ vào thông tin cho bọn hào kiệt Tây Thiền tự hay, thảy đều thất kinh. Song Hồ Huề Càng tự thị tài năng, không có một mảy chi sợ , khi Anh Bố vào liền nạt lơn mà hỏi rằng :
  - Ai là Huệ Càng ?
  Hồ Huệ Càng xốc đến nói :
  - Ta đây, vậy ngươi có phải là Lữ Anh Bố chăng ?
  Anh Bố trả lời :
  - Phải .
  Huệ Càng nói xốc ý rằng :
  - Ngươt hỏi danh tánh ta đặng nạp mạng phải chăng ?
  Anh Bố nổi giận xốc đến huơi qườn đánh xuống.
  Huệ Càng cũng không nhịn , nhảy lại đá nhầu cả hai vừa muốn hỗn chiến .
  Tam Ðức huề thượng và Ðồng Thiên Cân lật đật can hai đàng ra, rồi Tam Ðức huề thượng khuyên giải mà Lữ Anh Bố không thèm nghe, liền tuốt trở về công sở Cẩm Luân đường, lập tức viết phiếu hồhg đem dán tại cửa chùa Tây Thiền tự , tỏ như vầy :
  " Bọn ta hiệu là Cẩm Luân đường, thường bị tay Hồ Huệ Càng hàm hại rất thảm thiết. Nay có Lữ Anh Bố là thầy nghề võ không tham tài lợi, có tình báo cừu cho bạn là Ngưu Hóa Giao , chết tại tay Hồ thị . Như Hồ Huệ Càng là người anh hùng khí khái không sợ chết, thì rạng ngày tựu tại Thủy Nguyệt đài mà thí võ, ai chết nấy chịu không thường nhơn mạng ".

  Bọn Tây Thiền tự thấy lời hịch thì lo rầu cho Hồ Huệ Càng, song Huệ Càng ỷ mình có tài không lo sợ, bèn sửa soạn định ngày mai đến nghinh địch.
  Khi ấy chư anh hùng tại Quang Hiếu tự hay được việc ấy thì thất kinh, rũ nhau qua Tây Thiền tự khuyên giải Hồ Huệ Càng chớ nên thượng đài thí võ , nhưng mà Huệ Càng không chịu nghe lời can gián , ai nấy đều chắc làm sao Huệ Cáng cũng chết tại tay Anh Bố chớ chẳng không, nếu làm thinh để vậy thì mất danh tiếng chùa Thiếu Lâm tự của bọn mình .
  Ðương lúc lo liệu , xảy thấy Tạ Tam Phước vổ tay cười mà nói :
  - Ta có kế rất mầu nhiệm song chờ lúc Huệ Càng nguy cấp sẽ ra tay giải cứu .
  Cả thảy nghe nói đều mừng , hõi kế ra thế nào ?
  Tạ Tam Phước nói :
  - Lúc hạ san thầy có cho ta một cặp Thiết oan ương và dặn đò kỷ lưởng, khi gặp giặc mạng đánh không lại thì lén quăng cặp Thiết oan ương ấy vào mình giặc tức thì chặt rứt gân cốt hai tay, việc ấy thầy đã truyền dạy nhuần nhả rồi, và ta đã thí nghiệm bá phát bá trúng, nay gặp lúc nầy phải dùng nó thì cứu Huệ Càng đặng cho khỏi nhục danh tiếng thầy . Vậy để mai ta giã dạng kẻ đi đường đến coi rồi tay lại gần bên đài ra tay ắt là xong việc.
  Cả thảy đều khoái chí, còn Phương Thế Ngọc thì lo phụ ích thêm cho Huệ Càng, trao giáp cho mượn mặc coi cho lịch, đưa yếm tâm mang trước ngực phòng sự rủi ro .
  Huệ Càng mầng, tạ ơn bậu bạn có lòng chiếu cố, thương tưởng phận mình.

  Rạng ngày Anh Bố nai nịt tề chỉnh , nhóm bọn Cẩm Luân đường và bốn tên học trò của Hóa Giao thẳng đến Thủy Nguyệt đài, dàn giá nghiêm chỉnh , cởi ngựa tuấn mã, đầu bao khăn đen , mình mặc giáp nhiểu, cỏ đeo yếm âm đồng ở trong, chân đi dép giát sắt, mặt nở nang, mắt như lục lạc , râu ria tua tủa, lưng dài lớn rộng, sức mạnh ngàn cân , cao tám thước, tiếng nói tợ thanh la, xem càng mạnh bạo .
  Khi Anh Bố đến đài, xuống ngựa đi thẳng lên đài , dòm xuống thấy thiên hạ coi đông như kiến cỏ, bên vòng lấy thủ lể nói rằng :
  - Tôi là Lữ Anh Bố đến Thủy Nguyệt đài này báo cừu cho em là Hóa Giao chẳng phải tham tiền hay là cầu danh vọng, xin các người miễn nghị .
  Nói rồi ngồi ngay giữa đài mà chờ .
  Xa xem thấy Hồ Huệ Càng tuồng mặt như uống rượu ngồi kiệu đi đến, có một bọn anh em bạn theo sau, khi kiệu đến trước đài, Hồ Huệ Càng xuống kiệu, có ý khoe tài hay , liền nhắm đài nhảy thóc lên lẹ như chim bay, khi hai chơn nhón đụng tới đài nhẹ nhàng không động địa , những ngươi coi đều khen rộ .
  Anh Bố lật đật đứng dậy, chăm chỉ ngó, thấy Huệ Càng đầu đội nhỉ bì khôi nhuyễn, mình nịt giáp, trước ngực có thiết yếm tâm hộ thân, chơn đi giày cửu huờn kiếm, diện mạo siêu quần , nhơn tài xuất chúng, liền nạt mà nói :
  - Ngươi đã giết sư đệ ta, thù ấy bất cọng đái thiên, nên ngươi đến chịu chết, chớ trách ta sao không nghĩ tình đồng đạo cùng nhau .
  Hồ Huệ Càng vỗ tay cười mà đáp rằng :
  - Bớ Anh Bố, ngươi vì bạn đến tìm ta mà trả thù , song ta e ngươi đã đa đến kỳ chết nên khiến cho ngươi đến nạp mình, vậy ta ra tay làm phước đưa ngươi xuống diêm đài kẻo Hóa Giao trông đợi.
  Anh Bố nghe nói nổi xung không thèm nói lại, cứ dùng quờn ráng sức đánh tới, miếng quờn nầy kêu là Diện Hổ Thân Khai rất nên hung ác, Huệ Càng né khỏi, dùng miếng Thiên Tự Thiết đấu thủ đánh trã phá miếng quờn của Anh Bố.
  Anh Bố một tay ra miếng Thôi Sơn Quá Hải, và một tay ra thế Mảnh Hổ Cầm Dương đánh xuống Hồ Huệ Càng nhảy tránh khỏi , hai đàng chống chỏi giải phá cùng nhau hơn hai mươi miếng từ sớm mai cho đến xế, tranh đấu gần bốn chục hiệp.
  Lữ Anh Bố sức mạnh vô cùng, đánh chừng nào thì tinh thần càng thêm bội sức chừng nấy , còn Hồ Huệ Càng xương hóc nhỏ, sức không bao nhiêu mà chống chọi được lâu không sơ sẩy là nhờ học đã tinh thông, và thầy thương truyền nhiều miếng tuyệt diệu, bí yếu , đang lúc giao chiến Huệ Càng nghĩ rằng :
  - Sức nó thì mạnh còn mình thì yếu nếu dùng sức chống chỏi nữa ắt phải bị hại, vậy ta dùng chước khác họa may thắng đặng chăng ?
  Liền ra miếng huê quờn nhảy nhót lẹ làng như chim .
  Anh Bố thấy miếng ấy thất kinh vì chưa biết đến, nên ráng đề phòng gìn giử nguyên Lữ Anh Bố công phu học nghề võ hơn Hóa Giao thập bội (Nói sơ lược về sự võ nghệ học đến nước, mỗi ngày phải tập ngó mặt trời, ban đầu thì xốn xang, cong đầu nhức óc khó chịu, lần lần quen, hết sợ ánh sáng, không đau mắt khi lâm trận, dầu kiếm kích lăng xăng, đao thương mật bố thì con mắt cũng không loạn).
  Khi Huệ Cng dùng miếng huê quờn , song Anh Bố cũng không náo thì biết mình thua, lại đuối sức nhảy không được nhanh lẹ như trước.
  Anh Bố thấy rất mừng, bèn ráng sức dùng miếng La Hán ngủ hành đánh ngay khắp sanh Huệ Càng như núi Thái sơn ngã .
  Huệ Càng chắc chết khó bề trốn tránh , may nhờ Tạ Tam Phước thấy vọi Huệ Càng gần thua nên hảm cận bên đài, thò tay vào tay áo rút cặp Thiết oan ương nhắm ngay tay Anh Bố quăng vô, hơi bay như luồng gió, rồi giựt thâu vào tay áo. (Vật nầy hại người không thấy). Lúc Anh Bố vừa ra tay hại Huệ Càng, chẳng may chạm nhằm cặp Thiết oan ương, hai tay gảy xụi lơ .
  Hồ Huệ Càng cả mừng, sẳn trớn lộng quờn đánh ngay cổ .
  Anh Bố tránh không kịp, gảy đoạn xương cổ té chết tươi trên đài rất thảm thiết .
  Bởi vậy kẻ sau coi đến hồi truyện này thì thì ta thán thương tiếc Anh Bố võ dỏng, nên có bài thơ thư vầy :

  Thủ túc tình thán nghĩa rất thâm
  Báo cừu vì bạn phải đồng tâm
  Tuy nhiên bị hại tay gian trá
  Roi để danh thơm quán cổ câm

  Khi Anh Bố bị hại thì học trò của Hóa Giao và bọn Cơ Phòng Tử tuốt lên đài cứu ứng, nhưng gân cốt Anh Bố đã đoạn lìa chết ngắt , còn Huệ Càng nhảy xuống đài như chim đáp , thần sắc như thường, rồi bước lên kiệu.
  Bốn phía thiên hạ đều khen, rộ lên rằng :
  - Quả thiệt Hồ Huệ Càng anh hùng đệ nhứt.
  Huệ Càng nghe lấy làm đắc ý, bèn vầy cùng chư huynh đệ trò về Tây Thiền tự , pháo đốt tiếp rước rầm rộ.

  Nói về bọn Cẩm Luân đường sắm sửa quan cách tẩn liệm Anh Bố cho người khiêng đến Song Sơn tự để tạm chớ không đem về công sở, rồi nhóm nhau thương nghị rằng :
  - Bọn ta tốn bạc ngàn mà trừ kẽ nghịch không đặng, lại thêm hai mạng nữa, vầy tính lẻ nào ? Nếu bỏ qua thì nó cũng không dung, còn làm sấn tới thì sợ khó nổi, có phải là tấn thối lưỡng nan chăng ? Xin chư huynh đệ ai có kế chi, bày ra mà trừ hậu hoạn.
  Ngưu Cường nói :
  - Nay chú và sư bá ta đều bị tay Huệ Càng hảm hại, cừu ấy ví như biển, há bỏ qua sao . Nay ta phải dùng kế như vầy thì trả thù ấy mới xong. Nguyên sư bá , sư thúc tôi vốn là học trò ông Phùng Ðạo Ðức, tình yêu mến như cha con, vậy xin liệt vị chớ nài hao tốn, sắm sữa hai quan tài ấy cho trọng hậu, và chuẩn bị lễ vật cho nhiều, rồi mướn thuyền đưa hai linh cữu ấy đến Võ Ðương sơn trước là cho người thấy mũi lòng, sau bọn ta dùng lễ vật ra mắt người tỏ sự oan ức ấy cho người nghe, ắt lập tức hạ san , dù một trăm mạng như Huệ Càng cũng phải tan xương, không lẻ người để cho thiên hạ chê Võ Ðương sơn không bằng Thiếu Lâm tự sao ? theo ý tôi xét việc võ nghệ và sức của sư bá tôi, đương trường chống trã đánh với Huệ Càng thì mười phần thắng hết chín, song Huệ Càng tráo trất linh lợi dùng miếng huê quờn, làm cho sư bá tôi khó hề hạ thủ, lại chẳng biết vì cớ nào đương lúc giao quờn mà tay sư bá tôi gảy lọi thình lình, chắc là bị nó ám toán binh khí mà đánh mới ra cớ ấy, như không phải Huệ Càng thì ắt có kẻ khác đứng gần bên đài ám trợ, thật việc vô bằng, khó bề phân định.
  Ai nấy nghe Ngưu Cường nói thì lấy làm lạ, vì khi hai đàng giao chiến thì không có binh khí, nên không lẻ nghi ngờ , song cũng phải tỏ việc ấy cho Lão đạo sư nghe phòng sau đối địch chẳng khá dùng quờn nữa, phải đánh bằng binh khí và để phòng kẻ ám toán mới xong, cả thảy đều khen phải.
  Bèn sắm sửa lễ vật, tu chĩnh quan quách và đem theo sáu ngàn lượng bạc , mướn thuyền thẳng đến Võ Ðương sơn, những người hộ tống là bốn người họ trò Hóa Giao và hai người bọn Cẩm Luân đường .

  Nói về tại núi Võ Ðương sơn có một tòa miếu võ thờ Huyền thiên Thượng đế, có một lão đạo sĩ là Phùng Ðạo Ðức hiệu là Bát Tý Na Tra ở tu hành, và có một người đồ đệ tên Lôi Ðại Bàng con Lôi Lão Hổ , cảnh chùa nầy thiên hạ thượng hương cúng kiến rất đông, song Phùng Ðạo Ðức tánh ưa thanh tịnh, nên ở hậu điện cho thanh vắng.

  Ngày kia Ðạo Ðức ngồi trên giường nhắm mắt niệm Phật đến canh ba , mơ màng thấy Hóa Giao và Anh Bố, cả mình bị thương tích, quì khóc xin thầy báo cừu dùm.
  Ðạo Ðức thất kinh lật đật bước xuống hỏi bị ai làm hại thân thể ra như vậy . Chẳng dè bị dương khí xung đến nên hai hồn liền biến mất, Ðạo Ðức mở mắt không thấy gì hết trong mình vùng phát lảnh, rởn ốc, kế rạng ngày đương ngồi bàn luận cùng Lôi Ðại Bàng, xảy thấy Ngưu Cường và bọn Cẩm Luân đường chở hai quan tài đến quì lạy tỏ khúc nôi, Ðạo Ðức nghe liền ngã ngữa chết giấc.


  Hồi 16
  Lôi Ðại Bàng lạy thầy hạ san
  Hồ Huệ Càng đưa con nhập tự

  Nói về khi Ngưu Cường và bọn Cẩm Luân Ðường cả thảy tám người đưa quan tài đến Võ Ðương sơn thì thấy một tòa miếu Huyền Thiên Thượng đế rộng lớn khéo lạ vô cùng.
  (Nguyên của vua Minh thái tổ ngự tạo khi trước, đặng đền ơn thần ủng hộ giúp vua trừ tuyệt phản nghịch là Trần Hữu Lượng, nay còn noi dấu tích tại đây, thiên hạ đến cúng kiến rất đông.)
  Bọn Cẩm Luân đường cậy tên đạo đồng dắt vào hậu điện ra mặt Phùng Ðạo Ðức.
  Lúc ấy lão đạo trưởng đương phiền nảo về sự chiêm bao, xảy thấy đạo đồng dắt Ngưu Cường và bọn Cẩm Luân đường đến quì thưa các việc.
  Ðạo Ðức nghe vừa dứt lời liền té ngữa chết giấc.
  Lôi Ðại Bàng và Ngưu Cường xúm đở kêu một hồi mới tĩnh dậy.
  Nguyên Ðạo Ðức thương Anh Bố và Hóa Giao như con bèn mời bọn Cẩm Luân đường ngồi rồi lấy lời phủ ủy rằng :
  - Nay hai tên học trò ta chẳng may táng mạng, chư vị cũng trọn niềm chung thủy, chẳng nài đường thiên sơn vạn hải đưa linh cửu đến đây, ơn ấy ta cảm đội vô cùng.
  Bạch An Phước đứng dậy vòng tay thưa rằng :
  - Vã chẳng oán cừu ấy sanh ra bởi bọn tôi làm cho nhị vị giáo đầu táng mạng , xét lại công ít tội nhiều, xin đạo trưởng hải hà đại độ, ra tay cứu chửa kẻ trầm luân, kẻo oan khuất bọn tôi sanh nghiệp làm ăn bất tiện, bị hại hằng ngày. Nay chúng tôi xin dung mọn nầy khẩn cầu đạo trưởng hạ san, trước trả cừu cho nhi vị giáo đầu, sau ra tay tế độ cứu vớt bọn tôi khỏi chốn gai chông.
  Nói rồi lạy tam thiên và dưng sáu ngàn lượng bạc và các vật khác .
  Phùng Ðạo Ðức đở dậy đáp rằng :
  - Ta hận Huệ Càng thâm cốt, chí vì nó đành ra tay độc thủ, nó không tưởng niềm đồng đạo, nên mói giết môn đệ ta, dẩu cho thầy nó có xuống Dương thành đi nữa thì ta cũng không dung .
  Nói rồi sửa soạn ra đi.
  Khi ấy Lôi Ðại Bàng quì thưa rằng :
  - Giết gà đâu dùng đao trâu, xin thầy cho con hạ san, trước tìm Huệ Càng đặng trả hờn cho nhị vị sư huynh, sau giết Phương Thế Ngọc báo thù cho cha luôn dịp.
  Ðạo Ðức gặt đầu đáp rằng :
  - Con đi thì phải lẽ, song hãy tiềm tâm cẩn thận để phòng kẻo bị ám hại .
  Ðại Bàng vâng lịnh từ tạ ra đi quảy đồ hành lý và vác một cây thiết côn nặng nổi tám mươi hai cân, hiệp cùng bọn Cẩm Luân đường xuống thuyền trở lại Dương thành.

  Ðây nói về này kia Huệ Càng xúm nhau ăn uống mầng rở và cám ơn Tạ Tam Phước có lòng giúp đở , khi ấy Huệ Càng kính dưng ba chén rượu cho Tạ Tam Phước và thưa rằng :
  - Nay mạng tôi vẹn toàn và khỏi nhục danh thầy, cũng nhờ sức huynh, nên tôi kính dưng rượu nầy xin anh nhậm lễ, và lạy một lạy đền ơn cứu tử.
  Tạ Tam Phước đáp rằng :
  - Vốn đó đây là niềm thủ túc phãi tương trợ cho nhau, có điều chi trọng hệ mà em phòng đáp lễ . Vậy anh xin em từ nầy về sau chớ nên sanh sự nữa, hảy lo an hưởng thái bình, nếu em nhậm lời an ủi thì anh khoái lạc vô cùng.
  Còn Tam Ðức huề thượng cũng hết lòng khuyên giải về vụ ấy, nên Huệ Càng nhẩn tâm không dám sanh sự với bọn Cơ phòng , cách vài ngày Huệ Càng từ biệt anh em trở về Tân Hội thăm mẹ và vợ con.
  Nguyên vợ Huệ Càng là Hạ thị, từ ngày chồng ra đi học võ, ở nhà Hạ thị đẻ được một đứa con trai đặt tên Hửu Ðức, lúc này được bảy tuổi .
  Khi Huệ Càng về thấy con hình dung xấu xa, không giống cha mẹ chút nào, đầu rắn mắt chuột lại thêm nhỏ thó, nhưng mà xương gân liền lạc thì không đẹp.
  Ngày nọ có một người anh em họ với Huệ Càng tính qua tĩnh Phước Kiến đặng buôn bán, sẳn dịp ấy Huệ Càng thưa cho mẹ và vợ hay đặng gởi Hữu Ðức theo người anh em ấy đến Thiếu Lâm tự học .
  Vợ Huệ Càng cũng thuận theo ý chồng, còn mẹ Huệ Càng cũng yên tâm, song ngại Hữu Ðức còn nhỏ không người săn sóc, nên nói cùng Huệ Càng rằng :
  - Theo ý con tính đó thì nhằm lẻ, nhưng mẹ e cháu nhỏ dại cô độc một mình, ở xứ người lấy làm tất tưởi .
  Huệ Càng thưa :
  - Việc ấy xin mẹ chớ lo, vả chăng thầy tôi là người tu hành nhơn đức lắm, bình sanh hay ưa mến con nít, chịu nhọc bảo dưỡng không phiền, chẵng những là thương người mà lại mến thương đến loài súc vật, nuôi những mèo chó, vượn, chim và kiển vật , săn sóc dường thể ngọc ngà.
  Mẹ Huệ Càng nghe nói bằng lòng.
  Khi ấy Huệ Càng viết thơ kính gởi cho thầy xin rộng lòng thương trẻ dại, xâm luyện gân cốt, dạy tập võ nghệ đặng phòng sau hiển đạt gia đình .
  Lúc bàn bạc xong xuôi, liền giao Hữu Ðức cho người anh em họ và châu cấp quần áo bạc tiền, Hữu Ðức vui mầng lạy bà và cha mẹ, từ biệt theo người chú họ ra đi, coi bộ không trìu mến ai hết , lại nhãy nhót vụt cười.
  Tuy Hữu Ðức tuổi còn ấu xuân, song thiên hạ thường đặt tên riêng là Thiết đầu lão thử .
  Khi Huệ Càng gởi con đi học xong rối , đi thăm viếng thân bằng cố hữu.
  Nguyên Huệ Càng có chí khí lớn, học võ nghệ tinh thông, đặng trả thù cho cha, nên tới đâu ai cũng yêu vì là hiếu tử.)
  Cách vài mươi ngày mới xong việc thăm viếng, kế đrợc thơ thầy trả lời rằng :
  - Ðã nhận Hữu Ðức làm đệ tử và dặn dò chuyên tập võ kinh, phòng khi chống cự cùng học trò Phùng Ðạo Ðức, và phải hòa nhả vui thuận với anh em , chớ nên thị cường sanh sự mà lỗi trong phép nước.
  Huệ Càng thơ rồi không thèm đem vào lòng,
  Nói về bọn anh hùng ở tại Quang Hiếu tự lần lần về quê quán thăm viếng cha mẹ không có sự chi lạ, duy có Lý Cẩm Luân khi hồi hương thấy cháu là Lý Khai , hình dung vạm vở, tài mạo đoan trang sức mạnh, nên Cẩm Luân truyền hết võ nghệ đã học nơi Thiếu Lâm tự.
  (Ðến sau Lý khai nầy ra làm Soái theo bọn Bạch Liên đánh Thường Ngộ Xuân thua ba phen, nhờ bọn anh hùng tại Thiếu Lâm tự bắt mới đặng Lý Khai, ấy là nói sơ lược về việc ngày sau ) .

  Khi Lôi Ðại Bàng theo bọn Cẩm Luân đường về đến Dương thành vào công sở thết đãi ăn uống xong xuôi.
  Lôi Ðại Bàng khiến người dắt đến Tây Thiền tự kiếm Huệ Càng và Phương Thế Ngọc.
  Khi đến nơi thì Tam Ðức huề thượng hỏi rằng :
  - Chẳng hay sư đệ đến có việc chi mà hăm hở dường ấy ?
  Ðại Bàng đáp rằng :
  - Ta đến kiếm Huệ Càng và Thế Ngọc đặng báo cừu cho phụ huynh.
  Tam Ðức nói :
  - Sư đệ đến trể, mấy người đã về thăm quê quán gần một tháng nay.
  Ðại Bàng nói :
  - Vậy ngươi hay viết thơ cho bọn nó hay đến đây đặng giao chiến cùng ta , bằng chẳng y lời thì ngươi chớ trách ta sao lại vô nghĩa .
  Nói rồi quày quả trở về công sở Cẩm Luân đường.
  Bởi cớ ấy Tam Ðức huề thượng nghị luận với Hồng Hi Quan và Ðồng Thiên Cân đặng lập tức viết thơ cho ngươi đi báo tin cho chư huynh đệ hay.
  Khi Huệ Càng được tin liền đến Quang Hiếu tự mà tựu anh hùng, khi đến nơi thì chưa ai đến, bèn sang qua Tây Thiền tự mà ngụ, còn ba anh em Phương Thế Ngọc vì ở xa nên chưa đến kịp.
  Ngày ấy Ðại Bàng đến Quang Hiếu tự, xảy gặp anh em Lý Cẩm Luân vừa đến .
  Khi anh em Lý Cẩm Luân thấy Lôi Ðại Bàng thì biết là đến báo cừu , nên có ý sợ và giả lã làm bộ không biết, mời vào trà nước rồi hỏi :
  - Sao em không ở Võ Ðương sơn học luyện võ nghệ, về đây có việc chi, xin tỏ cho bọn ta biết ?
  Ðại Bàng nói :
  - Bọn bây khéo kiếm điều hỏi phơ phào, nay ta đến đây, chúng bay lại không biết hay sao ? Một là tìm Thế Ngọc mà báo cừu cho cha mẹ ta, hai là kiếm Huệ Càng đặng trả hận cho nhị vị sư huynh ta , thật bọn bay rất nên độc ác, chẳng tưởng niềm đồng đạo cùng nhau, còn tình nghĩa gì nữa mà hòng kêu sư thúc sư đệ ! Ta nói thiệt, quyết giết cho đặng Thế Ngọc với Huệ Càng, cùng tảo tận lũ bây để rữa hờn và cho thiên hạ biết danh ta học tại Võ Ðương sơn, võ nghệ hay dở dường nào.
  Bọn bào kiệt nghe những lời Lôi Ðại Bàng nhục mạ thì cả giận mắng rằng :
  - Ngươi là loài súc sanh, cả gan đến đây buông lời nói vô lễ hủy báng bọn ta, có lẻ ngươi phải chết vì bọn ta trong giây phút đây , như Ngưu Hóa Giao và Lữ Anh Bố là trang võ nghệ siêu quần hơn ngươi thập bội còn bị giết thay , nay ngươi làm phách theo thói cha mẹ ngươi ngày trước, tự thị coi thiên hạ không người, lại còn muốn tuyệt hại kẻ đồng đạo , bởi vậy trời mượn tay mẹ con Phương Thế Ngọc hủy tuyệt dòng ngươi, sao còn chưa tự hối, phòng ngày sau nối dỏi tổ tông, như vậy sao gọi là trang trí sĩ ? Nay đến đây buông lời nói kiêu căng, có phải là ngươi tìm nẻo chết không , rỏ lại cha ngươi có bịnh ngu nên sanh ngươi mang chứng u mê .
  Lôi Ðại Bàng bị nhiếc mắng nổi xung xốc lại vừa muốn đánh, Lý Cẩm Luân và tăng chúng cản lại khuyên giải hai đàng và nói với Ðại Bàng rằng :
  - Nếu sư đệ muốn chống cự cùng bọn ta thì cần gì phải nóng dường ấy, vậy hãy trở về Cẩm Luân đường viết thiệp cáo báo cho thiên hạ hay định ngày đến lôi đài tỷ võ , mà đánh sức một cùng nhau, ai chết nấy chịu, ấy là việc chánh lý, chớ sư đệ đánh cùng bọn ta chốn nầy, rủi có thua, thì thiên hạ nói bọn ta cậy đông , húng hiếp kẻ yếu, như vậy thì hổ thẹn cho phe ta không phải trang hảo hớn.
  Khi ấy có Bạch An Phước theo Lôi Ðại Bàng cũng gián can nên Ðại Bàng dằn lòng nhẫn nhục nghe theo ra về.
  Khi ấy Lý Cẩm Luân nói cùng chư huynh đệ rằng :
  - Ta đã từng nghe Ðại Bàng là thằng khốn nạn, khi còn thơ ấu lên Võ Ðương sơn học nghề cùng sư thúc ta, người xâm luyện châu thân nó cứng như đồng, và truyền dạy các món võ nghệ tinh thông, sức mạnh vô cùng, cữ đồng thiết côn nặng được tám mươi hai cân, xét thì hơn Ngưu Hóa Giáo và Lữ Anh Bố bội phần , coi trong bọn ta đây không ai đối địch lại với nó , duy có Phương Thế Ngọc họa may có sức chống trã cùng chăng . Là vì Thế Ngọc khi tuổi còn nhỏ thì đã xâm luyện gân cốt, chẳng kém chi Ðại Bàng, lại có miếng huê quờn tinh xảo, có lẽ chống ngăn được .
  Tạ Tam Phước đáp :
  - Theo ý tôi tưởng thì Phương Thế Ngọc tuy giỏi mặc dầu , song hình dung nhỏ thó yếu sức chắc là đương cự không lại binh khí của Ðại Bàng , còn huê quờn nhặm lẹ cũng khó gần đặng nó mà hạ thủ, vậy phải dùng trí mới xong.
  Bọn anh hùng nói :
  - Theo như lời sư huynh tính dùng trí hại Ðại Bàng, thì phải dùng cặp Thiết oan ương chăng ?
  Tạ Tam Phước vừa muốn đáp lại, xảy thấy ba anh em họ Phương và Huệ Càng đến, cả thảy đều mừng nói :
  - Bọn ta đương lo buồn sợ mấy anh em đến không kịp đặng đối địch cùng lại Ðại Bàng, nay đến thì rất may , vậy ngồi đây đàm đạo.
  Phương Thế Ngọc đáp rằng :
  - Bọn tôi đặng thơ của Tam Ðức sư huynh thì lật đật ra đi bất kể ngày đêm, lẽ nào đến trể , nay bọn ta đủ mặt tại đây, vậy việc ứng địch tính lẻ nào ?
  Lý Cẩm Luân bèn tỏ đầu đuôi về sự Ðại Bàng đến buông lời xúc phạm vô lễ .
  Thế Ngọc và Huệ Càng nghe nói nổi xung nghiến răng, song biết Ðại Bàng sức mạnh, sợ e đánh không lại, nên có ý buồn rầu .
  Tạ Tam Phước thấy vậy thì nói rằng :
  - Mấy em chớ khá lo sợ, để mặc anh lo mưu cự chiến ắt là xong việc . Theo ý anh tưởng Ðại Bàng lúc nầy tỷ võ cùng bọn ta thì chắc nó không dùng quờn, vì nó sợ ám toán hại nó, chắc nó dùng khí giới đối địch, song chẳng can chi. Như cặp Thiết oan ương này cấp dụng thì bất tiện, phải làm cho Ðại Bàng mệt mỏi gân cốt ắt đổ hào quang, khi ấy anh em dùng cặp Thiết oan ương nầy ra tay ám toán, chắc là thành việc, vậy chư huynh đệ hảy nghe theo kế ta, luân phiên thượng đài giao chiến cùng nó, làm cho nó giảm bớt sức mạnh, rồi sau đó Phương Thế Ngọc tiếp chiến cho nó mệt nhừ rồi sẽ hạ đài, để Huệ Càng bọc hậu cự chiến, lúc ấy ta sẽ tùy cơ hảm cận bên đài, dùng Thiết oan ương ám trợ thì xong .
  Cả thảy đều y theo kế.

  ấy là :

  Gài bẩy toan mưu cầm mãnh hổ
  Thã mồi tính kế bắt giao long.

  Nói về Lôi Ðại Bàng khi trở về công sở tức thì viết thiệp dán các nơi, định ngày giao chiến.
  Lời thiệp ấy như vầy :
  " Bọn ta là Cẩm Luân đường có thĩnh được Lôi Ðại Bàng là Giáo sư ở tại Võ Ðương sơn. Nguyên Võ Ðương sơn cùng Thiếu Lâm tự có thù khích nhau, là vì học trò Thiếu Lâm tự ám toán binh khí hảm hại Lữ Anh Bố và Ngưu Hóa Giao, nhơn dịp oán ấy, Ðại Bàng vưng lời thầy hạ san đến báo cừu. Vậy Hồ Huệ Càng và Phương Thế Ngọc hãy đến tại Y Linh miểu, lên Nguyệt đài giao chiến cho biết tài cao thấp , hạn trong ba ngày nhằm lúc ban mai đến cự địch.
  Võ Ðương sơn, Lôi Ðại Bàng cẩn ký ".

  Thiên hạ thấy thiệp dán đều rũ nhau đến Nguyệt đài coi tỹ võ, kẻ buôn bán vật thực rất đông , đến ngày giao ước Ðại Bàng nai nịt tề chĩnh, tay cầm thiết côn nặng tám mươi hai cân, lên ngựa ra đi, có bốn tên sư điệt và bọn Cẩm Luân đường hộ tống, thẳng đến Nguyệt đài, thấy thiên hạ đông như kiến cỏ, và có bọn học trò Thiếu Lâm tự đã chực sẳn tại đó, coi lại mỗi người đều nai nịt tề chĩnh, bộ tướng đường đường, oai phuông lẩm lẩm, lúc ấy Ðại Bàng phòng nghi, liền sai kẻ thũ hạ gìn giử hai bên đài cho nghiêm nhặt, đừng cho bọn Thiếu Lâm tự hảm cận, chẳng dè Tạ Tam Phước giả dạng kẻ thương khách đứng nép bên đài chờ thời thấy máy đặng ra tay ám trợ, vì Ðại Bàng là người hữu dỏng vô mưu đều biết đặng máy sâu mà tránh. Khi Ðại Bàng phòng bị dặn bảo xong xuôi, liền xuống ngựa nhảy thẳng lên đài để thiết côn dựa bên mình, ngó ngoái xuống đài, chắp tay xá và nói rằng :
  - Tôi là Ðại Bàng, vì bạn đến trã cừu, xin các người coi đây làm chứng cho tôi.
  Xảy thấy Lý Cẩm Luân nhảy lên đài cầm thiết giản giơ ra và nói :
  - Ta đến tỷ võ cùng ngươi cho biết tài sao thấp .
  Nói rồi nhìn thấy Ðại Bàng đầu đội bao cân, mình mang giáp nhuyển, trước ngực đeo hộ tâm hửu cánh, chân đi khoái bài, mình cao tám thước, vai rộng có to, đầu như sao Bắc đẩu, cặp mắt tợ đồng linh , mặt mày rộng lớn, xem rất oai võ, tay cầm thiết côn dài tám thước.
  Ðại Bàng cũng nhìn Lý Cẩm Luân, thấy mình cao bảy thước năm, mắt tợ trăng tròn, râu ria um sùm, lưng rộng, cầm cặp thiết giản, đầu đội tiết thiết mao, mình mặc giáp nhuyển, trước bụng đeo đồng cảnh hộ thân, nịt dây hồng sa, chơn đi giày da nhĩ bì , liền nạt lớn và nói rằng :
  - Bớ Lý Cảm Luân, sao ngươi dám gánh vác sự cực khổ đến chịu chết thế ?
  Lý Cẩm Luân đáp rằng :
  - Ngươi đừng khoe lổ miệng, ta khuyên ngươi khá sớm trở về Võ Ðương sơn , thì đặng bảo toàn tánh mạng khỏi tuyệt dòng giống, bằng chấp nê không tự hối, ỷ mạnh khinh địch, ắt tử tại mục tiền, chẳng khác như Lữ Anh Bố và Ngưu Hóa Giao chết uổng mạng ăn năn không kịp.
  Ðại Bàng nghe đỏ mặt tía tai, hươi thiết côn nhắm ngay đầu Lý Cẩm Luân đánh xuống như núi Thái sơn .
  Lý Cẩm Luân lấy cặp giản ráng sức đở, làm cho hai cánh tay rủ liệt , bèn khen rằng : thiệt là binh khí ngươi rất nặng.
  Rồi hai đánh đánh nhau bảy tám hiệp, Lý Cẩm Luân biết sức cự không lại, bèn giơ song giãn, ra miếng hộ thân và nói rằng :
  - Ta đánh không lại ngươi .
  Rồi nhảy tuốt xuống đài , những người coi đều khen Ðại Bàng võ nghệ cao cường .
  Xảy thấy Hồng Hi Quan cầm thước sắt, nhảy lên đài đánh ngay đầu Ðại Bàng .
  Ðại Bàng lấy côn đở ra , hai đàng đại chiến hơn năm sáu hiệp, nguyên Hồng Hi Quan là người tư văn nên không đà sức đương cự lâu cùng Lôi Ðại Bàng, phải hạ đài thoát nạn, khi ấy thiên hạ càng khen rộ hơn nữa , còn phe Cơ Phòng trong lòng khoái huợt, chắc sao Ðại Bàng cũng báo cừu đặng .
  Ðại Bàng liền chiến với kẻ môn đệ Thiếu Lâm tự là Ðồng Thiên Cân, Ðặng Á Thánh, Lương Á Tùng, Huỳnh Khôn, Lâm Thắng, Phương Hiếu Ngọc, và Phương Mỹ Ngọc đã mòn sức, bốn phương thiên hạ và bọn Cơ Phòng khen ó om sòm nên Ðại Bàng đắc ý, vinh mặt song khí lực đã giảm hết hai ba phần , đứng trên đài cất tiếng hỏi lớn rằng :
  - Còn gã nào dám lên đài nạp mạng chăng ?
  Phương Thế Ngọc liền nhảy lên nạt lớn và nói :
  - Bở thất phu, chớ khá khoe khoang sức mạnh , ta lên lấy thủ cấp nhà ngươi đây .
  Nói rồi cầm thiết côn đánh tới, Ðại Bàng đở mà nói :
  - Nhà ngươi muốn chết thì tỏ tên họ cho ta biết.
  Thế Ngọc nói :
  - Cha mẹ ngươi hồi trước mạnh bạo biết dường nào còn bị thác tại tay mẹ con ta thay , huống chi ngươi nay dám đến lẩy lừng, e cho ngươi không khỏi cây côn ta, tên ta là Phương Thế Ngọc.
  Ðại Bàng nghe đến tên, trực nhớ cừu xưa, bèn trợn mắt, nghiến răng nạt lớn rằng :
  - Ta cùng ngươi mối phụ cừu khó đội chung trời , nổi mẫu hận không cùng đạp đất .
  Liền hươi côn đánh lia như mưa bấc, Thế Ngọc cũng giử thế chống trở đở gạt lẹ làng, hai đàng đánh nhau không kễ mạng, trời đất u ám, bụi bay mịt đất , thiên hạ đều khen , đánh hơn năm chục hiệp.
  (Nguyên Thế Ngọc sức không kịp Ðại bàng, mà chống trả được năm chục hiệp là nhờ lúc còn thơ ấu, mẹ là Miêu thị có xâm luyện gân cốt, và bà Ngũ Mai cùng ông Chí Thiện truyền dạy phép côn nhiều miếng biến cao cường, như so việc võ thì hơn Ðại Bàng ba phần, đã vậy thì chớ lại Ðại Bàng cũng đà đuối sức, nên Thế Ngọc mới chống trả được lâu dường ấy ) .
  Sau Thế Ngọc biết sức đã mỏi, liền giả chước giá đánh Ðại Bàng một côn mà gạt Ðại Bàng đở, rồi thừa thế rút côn nhãy xuống đài chịu thua.
  Ðại Bàng tức giận nhảy nhót la hét om sòm vì ăn sống Thế Ngọc không đặng.
  Xảy có một người còn nhỏ, bộ tịcth tuấn tú cầm cây thương tỷ vĩ bằng sắt, nhặm lẹ lên đài như vượn , đầu đội bao cân, ngoài kết sô sa, mình mặc thiết diệp giáp hộ thân, trước ngực mang khải thiết cảnh, nịt đại hồng hồ sô , chơn đi giày mủi nhọn, có gắn sắt, mặt mày nở nang răng trắng, môi son, bộ tướng trang nhả.
  Ðại Bàng liền cất tiếng hỏi :
  - Ngươi thượng đài thọ tử, vậy chớ tên họ chi ?
  Huệ Càng cười nói rằng :
  - Ta sợ nói ra ngươi thất kinh đứng không vững. Nguyên ta phụng lịnh dưới âm ti làm chức Cầu hồn sứ, nên đã tuyệt mạng Ngưu Hóa Giao và Lữ Anh Bố , còn ngươi hôm nay không khỏi tay ta, có lẽ ngươi gặp bạn nơi cửu tuyền trong giây phút đây, ta tên là Hồ Huệ Càng.
  Ðại Bàng nghe nói như lửa chế thêm dầu , liền huơi thiết côn tận lực xáng ngay khắp sanh Huệ Càng .
  Huệ Càng giơ thương đỏ vẹt ra một bên, sẳn trớn day ngọn thương nhắm ngay yết hầu Ðại Bàng đâm tới .
  Ðại Bàng cả kinh vì mủi thương pháp rất nên độc thủ , tục danh là Tả hầu thương, liền ngồi sụp xuống khỏi, lại lấy côn quét ngang chơn Huệ Càng, đường côn ấy gọi là Ô long bãi vĩ , Huệ Càng thất kinh chống thương nhảy lên cao tám chín thước mà tránh, hai đàng qua lại như cọp giởn nơi giòng , xoang đánh tưng bừng không khác giao long giởn sóng, đánh ba chục hiệp tính hơn 60 miếng .
  Lúc ấy Huệ Càng mỏi sức khó nói chống ngăn, bèn dùng miếng huê thương nhãy nhót lẹ làng như vượn, nhưng mà Ðại Bàng khi còn nhỏ, đã luyện tập ngó mặt trời quen, nên côn một không tán loạn.
  Khi Huệ Càng dùng miếng ấy đánh hơn bảy chục hiệp đà hết sức chống trã cứ lo đở gạt mà thôi, thế gần nguy cấp, Tạ Tam Phước thấy biết không xong, liền lấy cặp Thiết oan ương nhắm ngay tay Ðại Bàng liệng đến, trúng đứt gân cốt Ðại Bàng đau quá chắc lưỡi nghiến răng, nên khiển côn không đặng lẹ như trước.
  Khi ấy Huệ Càng biết như vậy thì cã mầng, thừa thế cử thương đâm ngay yết hầu Ðại Bàng té xiểu, Huệ Càng đá tuốt xuống dài.
  Lúc Ðại Bàng đang nguy cấp thì Ngưu Cường và phe Cẩm Luân đường có ý lên đài đặng tiếp cứu, song không kịp nên phải cởi hài cốt Ðại Bàng về tẩn liệm, ai nấy đều biết hôm nay Ðại Bàng bị người ám toán, đều đem lòng hờn nhưng mà tính đánh không lại nên phải dằn lòng.

  Nói về chư huynh đệ của Hồ Huệ Càng đắc thắng, kéo nhau về Tây Thiền tự rần rần, pháo đốt vang tai, bày tiệc ăn mầng hăm hở.
  Còn bọn Cơ Phòng tẩn liệm hài cốt Ðại Bàng một cách trọng hậu, rồi hiệp cùng Ngưu Cường mướn thuyền chở quan tài thẳng về Võ Ðương sơn, thưa cho Phùng Ðạo Ðức hay về sự Ðại Bàng bị học trò Thiếu Lâm tự ám hại gãy tay, nên Hồ Huệ Càng mới giết đặng.
  Lão đạo sĩ nghe nói rơi lụy , than thở thương tiếc ba tên học trò yêu dấu đều bị tay Huê Càng hại, uổng công phu cực khổ giáo huấn bấy lâu, gay còn chi danh vọng núi này.
  Sẳn dịp ấy, bọn Cẩm Luân đường và Ngưu Cường cầu khẩn Phùng Ðạo Ðức hạ san xuống Dương thành, trước giết Huệ Càng trả hờn cho ba vị sư thúc , sau giãi oán cho bọn mình nhờ phước.
  Ðạo Bức dụ dự một hồi rồi nói rằng :
  - Bần đạo vốn ở theo núi đã lâu năm, đâu muốn nhiểm hồng trần, sanh điều phiền nảo sát hại sanh linh.
  Ai nấy nghe nói đều buồn bèn kiếm lời khiêu khích, làm cho Ðạo Ðức nổi xung quyết ý hạ san, bèn khiến đạo đồng cẩn thủ chùa chiền đặng xuống Dương thành đập chết Huệ Càng mà báo cừu cho ba tên học trò ruột.
  Khi ấy bọn Cẩm Luân đường và Ngưu Cường cả mầng, liền sắm sửa vật thực thĩnh Phùng Ðạo Ðức xuống thuyền thẳng chỉ Dương thành.

  Tu hành tua khá dằn lòng nóng
  Niệm Phật chăm lo việc đức nhơn


  Hồi 17
  Biệt Ðương sơn, Ðao Ðức báo oán
  Dạo Dương thành, Ngũ Mai giải oan

  Nói về Phùng Ðạo Ðức khi từ biệt Võ Ðưong sơn thì suốt đêm tuốt xuống Dương thành quyết lòng báo hận .

  Việc ấy còn lâu xin đình lại đó.

  Ðây nói sang qua tĩnh Vân nam, có bà Ngũ Mai ni cô tại Bạch Hạc động. Bà ni cô nầy thường hay qua chơi nơi tĩnh Quãng Ðông, Tây quan, tại đó có một cái xóm tên Long Khánh phường, trong xóm ấy có một cái am, gọi là Long Khánh am, có một người ni cô tên là Tiểu Đường , bà ni cô này hay giao du với bà Ngũ Mai rất hậu, nên trong đôi ba năm thì hai đàng đến thăm viếng đàm luận với nhau tâm chí tương đầu, tình như giao tất, chẳng khác chi Bào Quảng, Lôi Trần .
  Ngày nọ Ngũ Mai đang ngồi trước Phật đường nhớ sực nhớ đến Tiểu Đường, bèn nói rằng :
  - Năm trước va có đến viếng ta , ở chơi vài bửa rồi về, từ ấy đến nay vắng bặt tin nhạn, không biết sức khõe thế nào, khiến lòng ta áo nảo , lại đã mấy năm nay ta chưa đến tỉnh Quảng Ðông du ngoạn, vậy thì ta nương dịp nầy trước là đi thăm Tiểu Đường, sau nữa nhàn du cho toại chí
  Tính rồi liền kêu học trò là Tiểu Vân nói rằng :
  - Thầy có ý đem con theo qua Quảng Ðông du ngoạn , sẳn dịp ta đi thăm Tiểu Đường , và sau giả chước mãi võ khiêu khích anh hùng hào kiệt, họa may có thâu phục thêm một vài người đặng làm kẻ môn đệ, có phải là rỡ ràng cho am động ta chăng ? Chẳng biết ý con liệu ra thể nào ?
  Tiểu Vân cả mừng thưa rằng :
  - Theo lời thầy truyền bảo rất hiệp ý con, nguyên con nhờ công ơn thầy hết lòng dạy , học được võ nghệ tinh thông, con muốn đến đó triển khai thủ đoạn cho rõ danh tiếng thầy.

  Ngũ Mai nói :
  - Như con muốn như vậy thì phải cụ bị các vật đặng ứng dụng, và đem y phục theo thay đổi .

  Dặn dò xong xuôi, liền kêu tiểu ni cô và bà từ đốt nhang, dặn rằng :
  - Hãy gìn giữ động am, như có ai đến thăm thì nói ta qua Quảng Ðông du ngoạn, trong ít ngày ta sẽ trở về.

  Dặn bảo xong rồi liền khiến Tiểu Vân quảy gói lên đường .

  Ngày đi đêm nghĩ , trải gió dầm mưa , nhiều cơn hiểm trở, gần một tháng trời mới đến Dương thành, tìm vào Long Khánh am, Tiểu Đường thấy Ngũ Mai đến thì mừng rỡ bội phần, ân cần thết đãi trò chuyện không rời.

  Lúc ấy nhằm tiết Đoan dương, thiên hạ tĩnh nầy có thói quen du ngoạn long thuyền nơi sông Hà Nam , trước cảnh chùa Hải Tràng tự, vui vẻ vô cùng.

  Ngũ Mai sực nhớ năm trước cũng nhằm tiết này có đến cảnh chùa ấy du ngoạn và mãi võ , nay đến đây gặp dịp muốn qua đó chơi và mãi võ một lần nữa, bèn khiến Tiểu Đường và Tiểu Vân qua chốn ấy trước vài ngày đặng sửa soạn các món quân khí và bài trí một trăm lẻ tám độ mai huê cho sẳn.
  Nguyên Tiễu Ðường là người có của, lại ái mộ võ nghệ Ngũ Mai, nên đã thọ giáo cùng người học luyện tinh thông , còn Ngũ Mai thấy Tiểu Ðường có lòng ái kính và khoản đãi, không so đo tiền bạc, nên đem lòng thương mến và đãi như tình sư hữu .

  Nói về bà Ngũ Mai đi sau đến Tây pháo đài, xuống thuyền nhỏ thẳng đến Hải Tràng tự , khi thuyền đến nơi , liền lên bờ , thẳng vào chùa thì Tịnh Hải đại sư cùng các sư huynh đều bước ra cúi đầu tiếp rước một cách trọng hậu .
  Bởi mấy người tăng chúng nầy có thọ giáo cùng người, nên ái kính dường ấy ; khi rước vào phương trượng thì Tịnh Hải thưa rằng :
  - Tôi không dè sư bá giáng lâm , nên thất bề nghinh tiếp, xin miễn chấp.

  Ngũ Mai đáp rằng :
  - Ta đâu dám chấp nê điều ấy, nguyên ta vẫn nghĩ sư điệt thành tâm tu luyện ắt là cửa Phật hưng long, nên đến, trước mừng cho cháu, sau nhàn du mãi võ chơi, xin cháu chớ phiền ta nhiễu động, làm mất sự tịnh dưỡng an nhàn của cháu.

  Hai đàng trò chuyện sơ qua rồi thẳng đến tòa tam bữu bái yết Như Lai xong xuôi, liền trở vào phương trượng trà nước thấm giọng một hồi, bèn cáo từ Tịnh Hải và các tăng nhơn, dời gót thẳng qua Già Lam điện, có Trí Đường hòa thượng ra nghinh tiếp rước vào.
  Ngũ Mai ngước mặt xem thấy những công cuộc của mình đã bài trí từ từng lớp có thứ tự rất nên tề chỉnh, còn dưới đơn điện thì mai huê trang sắp đặt đường đi nước bước rất nên nhằm phép, trong lòng cả đẹp, khi xem rồi liền vào lạy tượng Quan phu tử lại cũng ra mắt Huề thượng xong việc , bèn cởi áo cà sa đi thẳng lên Nguyệt đài mà ngồi ngay chính giữa, bọn tả thì Tiểu Ðường cầm cây cửu tiết tiên bên hữu thì Tiểu Vân cây thiết lê côn, cả hai đứng hầu hai bên , kẻ du ngoạn đến chơi chốn ấy càng ngày càng đông.

  Ðây nói về Hồng Hi Quan vốn là con nhà phú hậu, tánh ưa nhàn du hứng cảnh, nay gặp lúc Ðoan dương thì có ý muốn đi du sơn dạo thủy, nên mướn một chiếc thuyền với những bạn học xuống thuyền du hồ mà sang qua Hãi Tràng tự coi đua long thuyền giải muộn, nhưng còn chờ anh em Phương Thế Ngọc trở về viếng mẹ thăm cha rồi sẽ tương hội nhau mà đi.
  Khi Hiếu Ngọc về thăm nhà xong xuôi liền dời gót đến Võ quán hội diện cùng chư huynh đệ , ai nấy đều mừng rỡ nhau , rồi vầy đoàn xuống thuyền thẳng chỉ qua Hải Tràng tự , khi đi dọc sông, chỉn thấy Châu giang rực rỡ , Việt Hải tốt tươi, ngóng xem tới trước phía Nam , gành bãi thấp cao, có ghe thuyền kị nữ đậu đó lều bêu , mỗi chiếc sơn phết vẻ vời rất nên đẹp mắt, cảnh tốt khoe tươi, trai xinh gái lịch, trống phách vang tai đờn ca đẹp dạ, làm cho lòng người mê mẩn, bởi vậy khiến xui cho kẻ sang giàu đản tánh mê đắm việc ăn chơi cho đến đổi táng gia bại sản.
  Khi chư huynh đệ trải xem cuộc ấy, thì thuyền đã đến bến đò, ai nấy đều lên bờ thẳng vào chùa, rồi thích tình ai muốn đi chơi đâu thì đi.
  Khi ấy Hồng Hi Quan và Ðồng Thiên Cân bước thẳng đến Già Lam điện, chợt thấy chính giữa có một cái Nguyệt đài trên có một bà ni cô ước chừng một trăm tuổi , hình dung vạm vở, cao lớn, đầu to mắt tròn, cặp nhãn tinh thần xem cất oai nghi, hai bên có hai người ni cô tuổi ước ba mươi, coi giống người thanh nhả tư văn, chẳng phải kẻ dỏng phu chi bột, Người bên kia cầm cây cửu tiết song tiên, còn người nọ thì cầm cây đơn đầu mộc côn, ai thấy cũng khiếp , song không biết có giỏi cùng chăng ?
  Hai người đang bàn luận cùng nhau về việc ấy, xảy thấy bà ni cô đứng dậy ngó xuống đài, chắp tay xá một cái mà nói với những kẻ đến coi tại đó rằng :
  - Nguyên trong quí cảnh này thường lệ vài năm thì tôi đến lập cuộc mai huê trang một trăm lẻ tám độ, và mười tám món khí giới để diễn võ , nay tôi có nghe trong qưới tĩnh nầy có nhiều đấng anh hùng, song tôi vô phước chưa gặp người địch thủ, xin chư vị ai có tài thì tỷ võ cùng hai người học trò tôi chơi cho biết thấp cao, như hơn chúng nó thì tôi xin thọ giáo.
  Nói rồi liền khiến Tiểu Vân và Tiểu Ðường lộng côn và roi cho thiên hạ coi.
  Tiểu Ðường vâng lịnh thầy, cầm cặp song tiên bước ra xá một cái mà nó với kẻ coi rằng :
  - Nay vâng lời thầy tôi diễn đường song tiên cho chư vị xem chơi , xin chớ cười chê và miễn chấp .
  Nói rồi day mình lại khoát hai tay ra, hai chơn liền nhảy thót qua bên đài mai huê trang dường như con lằn xanh đáp trên mặt nước, rồi vận động cặp cữu tiết thiết tiên tới lui có phép, ban đầu còn thấy dạng người, còn cặp thiết tiên múa nghe vùn vụt, đường thể giao long giởn sóng , giây lâu không thấy dạng, chỉ thấy lằn đi nháng sáng ra như bạc, khi múa đũ một trăm tám độ mai huê thì thấy một luồng trắng trắng đi cuồn cuộn, chổ cao chổ thấp giống tuồng mãnh hổ lộng phong, bởi phép roi tinh thục mới được như vậy.
  Những khán giả khen la rát cổ .
  Khi Tiểu Đường đi đường roi đũ rồi thì nhan sắc cũng như thường liền thâu roi bước lui về chổ củ.
  Kế Tiểu Vân ra sức nhảy qua đài mai huê trang cất tiếng nói sơ rằng :
  - Tôi xin diễn đường côn cho chư vị coi chơi cho thỏa chí.
  Tay trái liền cầm chót đầu côn cất nổi lên đứng sựng coi nhẹ như cặm đứng lọn nhang , tay mặt thì đánh cấn vô cây côn mà côn cũng đứng tự nhiên không xiêu ngã, chỉ thấy lung lay rung từ đầu chí đuôi dường như gió động nhành dương , ai nấy thấy đều le lưỡi lắc đầu khen là người sức mạnh .

  Khi ấy Tiểu Vân đưa côn ra đánh xuống một cái gần gảy rồi ra thế diễn côn, áng định bốn phía biến thành ra một trăm tám độ, ngó rất lẹ làng, xem ngọn côn lòa ra như một cái bát lớn, côn hươi như chong chóng trẻ chơi vì nghề đã giỏi lại sức mạnh nên khua động mà vẫn còn sức chẳng mỏi mệt, ai nấy đều khen rộ.

  Đương lúc ấy Hồng Hi Quan thấy vậy làm thinh, chẳng dè Ðồng Thiên Cân tự thị tài năng, chờ Tiểu Vân thâu đường côn rồi, liền nhãy lên mai huê trang, hét lớn lên rằng :
  - Ðồ xả rác ở đâu dám đến chốn nầy khoe khoang lỗ miệng coi thiên hạ vô nhơn, nói chẳng biết ta là Ðồng lão gia đây hay sao ?

  Tiểu Vân nhìn thấy Ðồng Thiên Cân hình dạng cao lớn, lưng dài vai rộng, mình cao bảy thước, mặt tợ con cua, râu ria um sùm, tiếng nói oai khí, tay cầm hai món binh khí giống như lưỡi mác; bộ hăm hở muốn chém tới, tướng mạo oai phong, khi ấy Tiểu Vân trao côn cho Tiểu Ðường cầm rồi day lại mắng rằng :
  - Sao mi vô lễ như vậy, nếu muốn tỷ võ cùng ta, thì phải ăn nói cho có lễ nghĩa, lẽ nào lại buông lời vô lễ như vậy, nay ngươi muốn tranh nghề cao thấp thì phải nói cái tên khốn của mi ra, đặng ta đưa về địa phũ cho rồi.
  Ðồng thiên Cân nghe nói thêm giận, như lửa chế thêm dầu, liền đáp lại rằng :
  - Vốn ta họ Ðồng tên Thiên Cân, tại Việt Ðông tỉnh thành đi lại chẳng kiêng, Nay mi gặp ta ắt đến số.
  Tiểu Vân mĩm cười, liền ra miếng Cao thám mã.
  Thiên Cân bèn dùng miếng Hắc hỗ tán tâm giải phá đánh tới.
  Tiểu Vân thấy thế ấy rất nên dõng mãnh thì biết khí lực cao cường không dám diên trì, liền thâu miếng quyền trước lại mà biến ra miếng giải pháp gọi là : Quĩ vương phát phiến, hai tay đánh vải vô ngực Thiên Cân, Thiên Cân hoảng kinh lật đật né ra một bên, rồi day chơn đá Tiểu Vân.
  Tiểu Vân tránh khỏi , hai đàng đối thủ cùng nhau như hổ đấu long tranh , những người coi đều ngó sững sốt .

  Lúc ấy bà Ngũ Mai ngồi trên Nguyệt đài, thấy vọi học trò mình bộ yếu sức , lật đật nhãy thót lên mai huê trang can hai người ra mà nói rằng :
  - Chớ khá động thủ nữa, để ta tỏ cho hai ngươi nghe.
  Ðang lúc Thiên Cân thủ thắng, thình lình bị mụ lão ni ngăn trở, thì nổi xung nói rằng :
  - Tao cho bây hùa nhau, tao chẳng sợ.
  Khi Hồng Hi Quan thấy bà Ngũ Mai nhãy lên mai huê trang thì muốn nhãy theo mà binh, xảy nghe bà Ngũ Mai nói sự giảng hòa nên ngưng lại đặng coi tình hình ra thế nào.
  Còn Tiểu Vân thấy thầy mình nhãy lên thì lui ra, đứng dẹp một bên đặng nghe phân đoán.
  Còn Thiên Cân tuy là giận song bị Ngũ Mai ngăn trở, nên phải ngừng quờn lại nói rằng :
  - Mụ vải già nầy có chuyện chi hãy nói cho mau, đặng ta ra tay đưa về địa phủ.
  Ngũ Mai mĩm cười hỏi rằng :
  - Chẳng hay ngươi danh tánh là chi, học với thầy nào pháp hiệu gì, khá tỏ cho ta biết ?
  Thiên Cân mắng rằng :
  - Vốn ta với ngươi không thân thích chi, lại cặn kẻ hỏi đến ngọn ngành, chẳng qua ngươi thấy học trò đánh không lại nên kiếm chước hỏi giả lã đặng giải huề đó chăng ?

  Ngũ Mai nghe nói nổi xung nạt lớn lên rằng :
  - Ngươi là đứa khốn kiếp, bất thức thời vụ, mở miệng khoe khoang, ngươi không rõ cái tay ta đây sát anh hùng hảo hớn vô số , hà huống chi ngươi là đồ xả rác, ta không nỡ ra tay tuyệt mạng nhà ngươi, vì ta đã tu hành từ thiện, bởi ta thấy ngươi dùng quờn khước đồng tông đồng phái với ta, sợ e rủi ro đánh nhau tuyệt mạng, ắt là xích mích bạn đồng môn, nên mới dùng lời tử tế hỏi cho phân minh, dầu ngươi muốn đối thủ cùng ta, thì ta sẽ ra tay.
  Thiên Cân nổi xung cử qườn nhắm mặt Ngũ Mai đánh tới .
  Ngũ Mai không giận .
  Khi ấy Tiểu Vân muốn chống trả , song Ngũ Mai không cho , rồi lấy tay đở nhẹ nhẹ, vì lòng bất nhẫn hại người, nên dùng công phu sơ lược chống trả trong vài ba hiệp rồi trá bại như tuồng đánh không lại Thiên Cân.
  Thiên Cân thấy vậy thừa thế mà đá.
  Bà Ngũ Mai bèn dùng ba ngón tay bên hữu thọc nhẹ vô đùi, Thiên Cân đau quá chịu không nổi la tợ ác là, dường như dao búa chặt vào xương , nên hoảng kinh thót xuống mai huê trang , có Hồng Hi Quan chạy lại vịn, Thiên Cân rủ riệt tay chơn đi không được .
  Ngũ Mai thấy vậy cười ré rồi ngồi lại chổ củ.
  Khi ấy Hồng Hi Quan sai người cõng Đồng Thiên Cân xuống ghe xức thuốc , giây phút mấy người anh em bạn của Hồng Hi Quan đi chơi về bước xuống thuyền thấy vậy thì rõ căn do, liền nổi giận.
  Lúc ấy Lý Cẩm Luân, Lương Á Tòng, Tạ Á Phước, Liễu Á Thắng và Đặng Thắng rủ nhau kéo đến Già Lam điện đặng báo cừu, thì thấy người ta coi tại chốn ấy vô số, song không ai dám tỷ thí , năm người anh hùng nầy ngước mặt lên thấy mai huê trang có chừng mười tám món quân khí, mỗi món xem rất nặng, thất là danh bất hư truyền ; lại thấy có bà ni cô còn ngồi xếp bằng lên ghế Nguyệt đài, hình dung cao lớn, bộ vững như núi Thái sơn, tinh thần khẳng khái , ai thấy cũng kinh.
  Khi ấy Lý Cẩm Luân lòng gấp báo cừu, nên xô vẹt người ta chen vào đến trước Nguyệt đài cất tiếng lên mắng rằng :
  - Ðồ quái gở , ở đâu dám đến đây làm thiệt hại cho chúng bạn ta, nay ta đến đây quyết giết đặng ngươi, thì mới đã nữ giận.
  Ngũ Mai đang ngồi, xảy nghe tiếng thét vang tai, liền ngó xuống đài, thấy trong đám đông có vài người hảo hớn lướt xông đến trước.
  Người thứ nhứt hình dạng khôi ngô, cổ cọp, lưng beo, mặt đỏ hồng hồng, tiếng nói rang rảng, quyết đến báo cừu, Ngũ Mai rõ biết tình hình liền đứng dậy nói rằng :
  - Ngươi muốn tỷ võ thì phải nói tên ra đã.
  Cẩm Luân bèn đáp rằng :
  - Ta họ Lý tên Cẩm Luân đây, còn ngươi là vải tu hành, sao dám cả gan đánh sư đệ của ta dường ấy ?
  Ngũ Mai nói :
  - Ta là người tu hành thường năm hay đi đến tỉnh này lập cuộc mãi võ , có ý tầm kẽ anh hùng giao kết cùng nhau, chẳng dè sư đệ của ngươi tự thị, ngỡ là không ai đánh lại mình, thị thiên hạ vô nhơn, mở miệng nhiếc người, nên ta giận tạm dụng ba phần khí lực làm cho nó nhìn biết ta là người ta là người ra thể nào. Sau nữa là bõ thói hồ đồ, đừng có ăn quen khi dễ đến người ắt mang hại, ấy là tại em ngươi gây việc giận hờn chớ chẳng phải là tại ta , nay ngươi đến đây không biết đường tấn thối xúc phạm đến ta gây dữ tại ngươi , trong thế ngươi không muốn sống, nên mới tìm đường tử lộ .
  Cẩm Luân nghe đến như lửa chế dầu, lại thêm bị chư huynh đệ nói đốc vô rằng :
  - Sao không đập chết mụ vãi trọc đi cho rồi còn để nói dang ca làm chi vô ích.

  Ngũ Mai nghe nói nổi gan bèn kêu mắng rằng :
  - Bớ lủ khốn kia , dẫu bây có lên đài hùa nhau mà đánh với mụ, mụ cũng không kiêng.
  Bọn anh hùng nấy nghe nói khó nổi dằn lòng, liền nhảy thót lên đài vây đánh .
  Ngũ Mai dặn dò hai tên học trò của mình đứng dẹp một bên mà coi, để cho mình đương cự.
  Dặn dò rồi liền nhảy lên Mai huê trang, còn bọn anh hùng cũng nhãy theo vây đánh.
  Lúc ấy Tiểu Ðường, Tiểu Vân vâng lời thầy đứng xa mà ngó và dự bị phòng khi tiếp ứng, bèn nghĩ thầm rằng :
  - Năm người ấy chắc đánh chẳng lại thầy mình đâu.

  Còn những kẻ đến coi tại đó, thấy vậy thất kinh, nhưng may cho hai đàng dụng quờn đánh nhau tay không, tưởng ắt không đến bề tuyệt mạng.
  Khi ấy năm người vây đánh bà Ngũ Mai rất nên dữ tợn, chống trả cùng nhau đã lâu thoi đá lẹ làng nhanh như chong chóng, coi đà chẳng kịp.
  Trong giây phút nghe té xuống đài một cái đụi , ngó lại thì thấy Cẩm Luân bị đạp rớt xuống mai huê trang, còn bốn người kia liều mạng vây đánh chẳng chịu ngã lòng.

  Ðây nói về ba anh em họ Phương là Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc, Thế Ngọc cùng Hồ Huệ Càng không hay biết chi hết, xảy nghe người nói lại liền lật đật xuống thuyền thăm Ðồng Thiên Cân, thấy Thiên Cân bị bịnh, bèn hỏi rõ nguồn cơn , liền nổi giận rủ nhau tuốt đến Già Lam điện tiếp ứng.
  Khi đến nơi thì Lý Cẩm Luân vừa bị rơi xuống đất tức thì xúm nhau chạy lại nưng đở , rồi muốn tuốt lên đài, chẳng dè Phương Thế Ngọc lanh mắt liếc thấy đại sư bá là Ngũ Mai thì thất kinh hồn vía, liền cất tiếng kêu lớn lên rằng :
  - Bớ chư huynh đệ, chớ nên động thủ, bà ấy là đại sư bá của chúng ta đó.
  Bọn anh hùng nghe nói hoảng hồn, liền rủ nhau nhảy xuống đất quì mọp tại đó xin lỗi.
  Ngũ Mai thấy vậy liền hạ đài đở mấy người ấy dậy mà tỏ rằng :
  - Bọn bây lầm lổi không biết ta, nên la miễn tội cho đó ; còn sự nầy gây ra đây phải là tại ta , bởi lúc ban sơ ta có tra hỏi Ðồng Thiên Cân học tập võ nghệ ở đâu mà giống khuôn phép ta như vậy, nó không khứng nói ra lại buông lời nói xúc phạm đến già, nên sanh điều bất tiện cho nó, song thương tích ấy nó bị nhẹ không can hại đến gân cốt , còn các ngươi ăn học với ai, công phu được cụ toàn võ nghệ lắm vậy ? Các ngươi khá tỏ cho ta biết.
  Thế Ngọc cúc cung thay lời thế mặt cho cha mẹ mình mà làm lễ lạy tạ nghĩa sư công.
  Ngũ Mai chợt thấy Thế Ngọc thì đem lòng hoan hỉ vì bởi bình sanh ưa mến Thế Ngọc lắm , nay đã lâu ngày mới gặp nhau đây, liền đở dậy kéo lại đứng gần một bên tỏ những lời yêu dấu như vầy :
  - Từ ngày bà dạy cháu luyện tập võ kinh, cách xa tính đà hai năm , nay cháu đã trưởng thành, diện mạo khôi ngô hơn trước rất nhiều ! Còn mẹ cháu mạnh giỏi thế nào, bây giờ cư trú nơi đâu ?
  Thế Ngọc thưa rằng :
  - Từ ngày mẹ con tôi theo cha tôi qua Nam kinh trở về , thì chư ngụ tôi tĩnh này và giúp Hồ Huệ Càng đánh Cơ Phòng, trả thù cho cha, khi ấy Cơ Phòng viện ba người học trò của tam sư thúc hạ san. Ba người chẳng tưởng nghĩa đồng đạo cùng nhau , tưởng bạc tiền là hơn , xem người dưng là trọng, thị kẻ đồng môn như thù nghịch , nên bị Huệ Càng sát hại, gây ra việc oan gịa, nên tôi e tam sư thúc ắt sẽ không dung. Còn bọn tôi đây là học trò Thiếu Lâm tự , thọ giáo cùng nhị sư bá là Chí Thiện thiền sư.
  Khi Thế Ngọc thưa nhón ít lời, thì thiên hạ mới nay là một nhà với nhau mà ra , nên không cần gì ở đó coi nữa, liền rủ lần nhau ra về .
  Còn Tiểu Vân, Triểu Đường bứoc đến trước, ra mắt cùng bọn học trò Thiếu Lâm tự , Ngũ Mai khiến Tiểu Vân lấy ra vài hườn thuốc ở trong rương , là thuốc của mình chế luyện trị về bịnh bị té, bị đánh gọi là "Hườn hồn như ý đơn" trao lại cho Phương Thế Ngọc đem xuống ghe trị bịnh Ðồng Thiên Cân, Lý Cẩm Luân.
  Thế Ngọc vâng theo lời dạy lập tức chạy riết xuống thuyền cho hai người ấy uống, trong giây lát mạnh lại như cũ .
  Thế Ngọc bèn thuật lại đầu đuôi cho hai người nghe ; hai người thất kinh, vì bởi sực nhớ lại lời thầy mình đã có nói rằng : công phu võ nghệ của đại sư bá giỏi hơn thầy mình. Nay thuốc uống nầy chế luyện càng hiệu nghiệm hơn thuốc của bọn ta nhiều lắm .
  Khen rồi dắt nhau đến Già Lam điện ra mắt lạy tạ Ngũ Mai về sự làm ơn cho thuôc.

  Ngũ Mai đở dậy, mời ngồi hai bên trà nước , chuyện vãn một hồi, rồi bọn anh hùng đứng đậy hết lòng mời thĩnh Ngũ Mai xuống thuyền trở về võ quán thết đải, mà tỏ sự hiếu kính của mình.
  Ngũ Mai thấy bọn hào kiệt nầy; mọi người đều vạm vở khôi ngô, oai phuông lẫm lẫm , như hổ , như long thì có lòng mừng, bèn nhậm lời mời thỉnh, liền khiến Tiểu Vân tém dẹp các đồ quân khí , thâu tóm võ trường, chĩnh bị vềt liệu tùy thân, từ biệt Hải Tràng tự , từ giã đạo hữu, sư huynh , sư điệt, liền hiệp với bọn hào kiệt Thiếu Lâm thẳng chĩ xuống thuyền .
  Ngày ấy Ngũ Mai không dùng đồ mặn, cho nên Hồng Hi Quan phải khiến người cần cấp dọn tiệc chay thết đãi .
  Bọn thấy trò ngồi dự tiệc bàn giữa còn chư huynh đệ Thiếu Lâm thì ngồi hai bên luân phiên rót rượu khuyên mời, ngày ấy du thuyền tại Hải châu , tinh đình thã trôi theo giòng nước, ăn chơi du ngoạn, một là xem long thuyền đưa bơi mặt nước, hai là coi sơn thủy giải buồn. Tuy bà Ngũ Mai hằng năm đều có đến Dương thành , song chẳng có lần nào du ngọan cao hứng như ngày nay, cho nên thầy trò nương dịp vầy đoàn , hoan lạc đồng tình bã trản vui say .
  Khi rượu đã xoàng xoàng thì Ngũ Mai hỏi chúng sư điệt rằng :
  - Khi tại Già Lam điện có thiên hạ đông, ta không có hỏi thăm về bọn ngươi làm sao sanh ra cừu oán với học trò của tam sư thúc ? Vã chăng nó với bọn ta là người đồng môn, sao chẳng tưởng tình nhau, nở lòng nào giết tuyệt mạng người chẳng kiêng phép nước hay sao ? Vậy bọn bây khá tỏ hết tính hình cho ta biết ai phải ai quấy, phòng khi tam sư thúc đến báo cừu thì có ta khuyên giải, vì Tam sư thúc hiệu là Bát tý na tra vốn người rất nên dữ tợn, bọn bây há chẳng biết hay sao ?
  Bọn anh hùng nghe mấy lời Ngũ Mai nói thì cả mừng bèn thưa rằng :
  - Nay đại sư bá có lòng chiếu cố thương đến bọn tôi thi ơn kia đức nọ ví tày trời, nghĩa nặng ân dày tợ núi .
  Lúc ấy Hồ Huệ Càng rơi lụy khóc ròng, bèn bước lại quì một bên bà Ngũ Mai thưa rằng :
  - Nay kẽ đệ tử bị kẻ sát phụ oán cừu, may nhờ chư huynh đệ giải cứu, nay khỏi họa đoan, xin sư bá mở lượng từ bi cứu đệ tử một phen, ơn ấy ngàn đời khắc cốt ghi tâm.
  Ngũ Mai đở đậy nói rằng :
  - Chớ nên khóc lóc , hãy tỏ sự oán cừu cho ta nghe cặn kẻ , ta sẽ toan tính cho ngươi .
  Huệ Càng bèn tố trần về việc ngày trước Cơ Phòng đánh chết cha mình, sau nữa gần tuyệt mạng đến mình , may nhờ anh em Thế Ngọc giải cứu đem thẳng lên chùa Thiếu Lâm tự học nghề cùng Chí Thiện thiền sư vừa được đôi năm , song bởi gấp việc báo cừu cho cha, mới lén trốn về.
  Lại nói rằng :
  - Thầy tôi sợ tôi có sơ sẩy làm nhục đến thầy tôi , nên thầy tôi sai chư huynh đệ hạ san tương trợ. Ðến sau bọn Cơ Phòng viết trường hồng (thiệp đỏ) thĩnh Ngưu Hóa Giao, Lữ Anh Bố, Lôi Ðại Bàng đến tuyệt hại mạng tôi, song nhờ chư huynh đệ ám trợ nên mới thành công. Nay tôi nghe Cẩm Luân đường đem trọng lễ lên Võ Ðương sơn cầu khẩn Bát Tý Na Tra , nếu người đến đây thì ắt là mạng tôi hưu hĩ , nhưng mà thân nầy đâu quán tử sanh, ngặt vì mẹ tôi già cả tuổi đã tám mươi không người phụng dưởng, xin đại sư bá thi ân , đoái thương niềm đệ tử, cứu mạng một phen, ơn ấy tôi đâu dám phụ.
  Ngũ Mai nghe qua liền gặt đầu thở ra vào khen rằng :
  - Lòng ngươi chí hiếu , lập chí báo cừu chẳng nài sống thác , thiệt nên trang chí khí . Vậy thì ta phải ở nán lại đây khuyên giải cho ngươi , như hậu nhựt có gặp tam sư thúc, thì phải thành lòng thĩnh tội, ngươi chớ tự thị dõng cường, hãy xuống nước nhỏ , tiên lễ hậu binh , thì ta sẽ bày phân giải nạn cho .
  Bọn hào kiệt nghe nói cả mừng ; lúc ấy trời vừa tối thì thuyền đà vừa đến bến Tây pháo đài, xúm nhau đưa thầy trò Ngũ Mai đến Long Khánh am rồi mới dắt nhau trở về đến võ quán.
  Qua rạng ngày bọn anh hùng đem ba cái kiệu đến Long Khánh am rước thầy trò Ngũ Mai đến Quang Hiếu tự bái yết phật Như Lai xong rồi, đàm đạo với nhau trong giây lát, liền cáo từ thẳng qua võ quán, khi đến nơi chúng anh hùng tiếp rước một cách trọng kính và cầu xin chỉ điễm quờn khước công phu .
  Ngũ Mai nhậm lời tận tâm truyền dạy các miếng bí yếu .
  Lúc ấy vợ chồng họ Miêu đặng tin Ngũ Mai ở tại Quang Hiếu tự, liền đến ra mắt lạy tạ ơn người tháp cứu năm trước .
  Từ ấy bà Ngũ Mai ở đó , ban ngày dạy dỗ võ kinh, tối lại về am mà nghĩ .

  Nói về Bát tý na tra Phùng Ðạo Ðức vừa đến Dương thành, ngồi kiệu thẳng đến hội quán Cẩm Luân đường, thì bọn nầy ra cung nghinh rước vào xúm nhau lạy tạ, liền bày tiệc kính dâng, khi ấy Phùng Ðạo Ðức khiến ngươi lập tức viết trường hồng đưa đến Quang Hiếu tự và Tây Thiền tự tỏ cho Huệ Càng hay đặng đến nạp mạng ; khi trường hồng đừ nơi bọn anh hùng thất kinh .
  Ngày ấy Ngũ Mai chưa đến võ quán , còn Huệ Càng mắc ở Tây Thiền tự luyện tập học trò của mình.
  Bởi vậy , Lý Cẩm Luân nhóm chư huynh đệ lại thuong nghị cũng nhau rằng :
  - Bọn ta khá mau đến Cẩm Luân đường trước là chịu tội, sau nữa dọ thám tình ý tam sư thúc dường nào, rồi sẽ toan tính .
  Ai nấy đều ưng ý, mới rũ nhau kéo đến đó cậy người giử cửa vào thưa giùm, nói rằng :
  - Bọn Thiếu lâm tự đến thỉnh tội cùng tam sư thúc.
  Phùng Ðạo Ðức còn đang uống rượu, xãy nghe nói làm vậy liền khiến người đòi vào .
  Bọn anh hùng nghe đòi thì Lý Câm Luân làm đầu đảng, dẫn nhau kéo rốc vào ra mắt lạy tạ .
  Phùng Ðạo Ðức liền hỏi rằng :
  - Trong bọn bây đứa nào tên là Hồ Huệ Càng, dám cả gan hảm hại kẻ đồ đệ của ta, nay lại đến đây ra mắt ta là ý gì ?
  Cẩm Luân thưa rằng :
  - Huệ Càng đã trở về Tân Hội không có ở chốn nầy, nay bọn tôi nghe sư thúc đến đây, trước là viếng thăm, sau cam chịu tội. Còn về việc đánh chết Hóa Giao, Anh Bố và Ðại Bàng , thì bọn tôi vô can , vậy xin sư thúc mở lòng từ bi, tưởng niềm đồng đạo với thầy tôi, nhiêu thứ cho bọn tôi một phen, ơn ấy ngàn đời muôn kiếp không quên.
  Phùng Ðạo Ðức nạt lớn và mắng rằng :
  - Bọn bây là đồ súc sanh, hùa nhau ám trợ Huệ Càng, tuyệt mạng đồ đệ của ta, lại còn đến đây xảo ngữ , ngoa ngôn, phải bây tưởng ta là sư thúc, thì đâu nỡ hại môn đệ của ta, bây khá mau trỡ về kêu Huệ Càng đến Nguyệt đài nạp mang ; lời tục có nói ráng : Giết người thường mạng, vay phải có lời, điều ấy là lẽ thường, có khó chi đâu.
  Phùng Ðạo Ðức mắng cho một hơi, ai nấy ngậm câm mà chịu không chổ trả lời, mắc cở lui ra thương nghị cùng nhau rằng :
  - Sự nầy liên họa tới bọn ta, ắt là không xong, vậy chúng ta phải mau mau đến cầu đại sư bá thiết kế giải cứu mới xong cho.
  Tính rồi lập tức thẳng đến Long Khánh am.
  Khi bọn anh hùng về rồi, thì Bạch An Phước là người của phe Cam Luân đường bẩm cùng Phùng Ðạo Ðức rằng :
  - Huệ Càng ở tại Tây Thiền tự chớ chưa về Tân hội, bởi sợ thầy nên ẩn mặt chốn ấy, ắt là chẳng dám đến Nguyệt đài tỷ võ, chi bằng bọn tôi dẫn thầy đến đó bắt nó đập chết mà trả cừu cho xong việc.
  Ai nấy nghe qua đều khen là lời nói có lý.
  Ðạo Ðức bèn y theo lời An Phước, liền biểu An Phước dẫn đưong và dắt Ngưu Cường theo mình thẳng đến Tây Thiền tự gặp Hồ Huệ Càng đang ở tại Võ quán dạy học trò.
  Huệ Cang liếc mắt xem thấy An Phước dẫn một ông đạo sĩ đến cửa thì trong lòng nghi quyết ông ấy là Bát Tý Na Tra lật đật bước xuống thềm nghinh tiếp và thưa rằng :
  - Ông có phải la tam sư thúc chăng ? Kẻ đệ tử tiếp rước trì diên, cúi xin sư thúc miễn tội .
  Hỏi rồi quì móp xuống đất:
  - Ðạo Ðức thầy Huệ Càng thì trong lòng sùng sục như hỏa thiêu tâm , muốn xáng xuống một quờn cho chết thì mới vừa lòng, song thấy tình hình Huê Càng cúc cung quì móp làm vậy thì giảm bớt nỗi hờn, và không đành ra tay độc thủ, nhưng không nguôi nổi oan cừu, bèn nạt lớn lên mắng rằng :
  - Ðồ súc sanh, ai là tình sư thúc của mi, mà mi hòng gọi sư thúc, chớ như ngươi sớm biết ta là nghĩa sư thúc cùng ngươi, thì ngươi chảng nỡ ra tay độc thũ hảm hại đồ đệ của ta, nay ta đến đây tìm ngươi mà trả hận ngày xưa, như ngươi có giỏi thì chờ dậy đương cự cùng ta, chớ đừng có làm bộ cúm núm, xão ngử ngoa ngôn mà dối trá với ta .
  Nói rồi liền nhãy a lại đạp Huệ Càng.
  Huệ Càng trớ qua một bên liền cất tiếng thưa rằng :
  - Xin sư thúc bớt cơn lôi đình, dung cho đệ tử trần thiết một lời , dầu có chết cũng cam bụng chịu .
  Ðạo Ðức mắng rằng :
  - Mi là đó nghiệt chướng, oan cừu ví tợ đất trời, sông biển rửa hờn đà chẳng sạch; dầu ngươi nói xuôi như nước đổ , ngôn ngử tợ gỡ thoi, ta cũng chẳng đem vào lòng vào dạ chút nào .
  Huệ Càng cáo nài rằng :
  - Vã chăng tiền nhựt Ngưu Hóa Giao tham tiền bạc của Cẩm Luân đưòng, tự thị bản lảnh cao cường , ra sức gánh vác việc của người dưng, chẳng tưởng niềm đồng đạo cùng nhau, khi thị tôi chẳng ra gì, tôi cũng đã hết lời khẩn cầu khuyên giải , bởi sợ đồng môn đạo hửu xích mích cùng nhau, song Hóa Giao tưởng tiền bạc là hơn, không kể lời trái phải, muốn kết việc sanh tử cùng tôi, cực chẳng đã phải tỷ võ cùng nhau, dầu chí thân cốt nhục đâu dám nhiêu dung, bởi do tại viết trường hồng mà loan thệ, ai chết nấy chịu, cố ý sát hại tôi cho tuyệt mạng, nên tôi phải gắng gượng chống đương rủi lỡ tay đánh chết Hóa Giao, chẳng khác nào cởi cọp lỡ vời , thế bất đắc dĩ mới ra cớ ấy .Ðến sau Anh Bố và Ðại Bàng quyết tình báo cừu muốn giết tôi mà trã hận , lúc ấy mạng tôi như sợi chỉ mành, nhờ trời ủng hộ nên mới được toàn thân , nay ba vị sư huynh táng mạng thì tội tôi trọng đại như thiên xin sư thúc mở lượng từ bi rộng dung đệ tử.
  Phùng Ðạo Ðức không thèm đem vào tai chút nào, lộng quờn đánh tới như mưa bấc, chơn đá tưng bừng, quyết tình hại Huệ Càng cho đã nư giận , song Huệ Càng sớm biết, nên sẳn ý đề phòng , túng thế phải gắng sức chống trả đánh lại trong mười hiệp có dư, thì Phùng Ðạo Ðức thầm nghĩ rằng :
  - Thằng nầy thiệt giỏi, các miếng võ nghệ luyện rất tinh thông, hèn chi ba tên học trò mình chết cũng phải .
  Khi ấy Ðạo Ðức giả tuồng sơ sẩy dẫn dụ Huệ Càng , liền biến ra một đường quờn rất hiễm nghèo. Miếng ấy gọi là: Tạo thiết giáp thủ, đánh xuống gảy lọi tay trái Huệ Càng .
  Huệ Càng chịu không nổi hoảng kinh ôm cánh tay gảy chạy dài.
  Bạch An Phước đón lại, bị Huệ Càng đá cho một đá , té ngửa lăn bò.
  Ngưu Cường thấy Huệ Càng bị trọng thương mà còn dỏng mạnh dường ấy, nên không dám đón lại, sọ e bị bịnh như Bạch An Phưóc.
  Còn Phùng Ðạo Ðức thì rượt riết theo Huệ Càng .
  Huệ Càng hoãng kinh đâm đầu chạy bất kể đường xá, khi chạy đến Thuận mẫu kiều thì Ðạo Ðức rượt theo gần kịp, coi vọi rất nên nguy cấp .

 6. #6
  Tham gia ngày
  Jan 2006
  Location
  水村莊
  Bài gởi
  13,469

  Càn Long Hạ Giang Nam - Tập 5

  Hồi 18
  Dòng Lưu Dung trọn đời vinh hiển
  Triệu Phương Khánh võ nghệ tinh thông

  Ðây nói về Lý Cẩm Luân hiệp cũng chư huynh đệ thẳng đến Long Khánh am ra mắt Ngũ Mai, cáo bẩm về chuyện ngày trước, và khẩn cầu người tìm phương giãi cứu trong bọn mình , ơn ấy cảm đội không cùng. Nói rồi liền quì móp xuống đất mà lạy.
  Ngũ Mai đỡ dậy, lấy lời an ủi và đáp rằng :
  - Việc ấy có ta đây liệu chẳng can chi mà sợ.

  Khi ấy Ngũ Mai liền thân hành hiệp với bọn anh hùng thẳng đến công sở Cẩm Luân đường, hỏi thăm tên giử cửa thì mới hay là Phùng Ðạo Ðức đã đến Tây Thiền tự tìm Huệ Càng mà báo cừu, cả thảy nghe nói hoảng kinh, lập tức bôn hành thẳng qua chốn ấy ; khi đi vừa đến Thuận Mẫu kiều , xảy thấy Huệ Càng dung ruổi bôn ba đến đó, gảy lọi hết một tay, mặt mày thì điếng ngắt thở chẳng ra hơi.
  Còn Phùng Ðạo Ðức rượt theo đã bén gót , lại dụng quờn tận lực đánh tới .
  Khi Bát Tý Na Tra rượt Huệ Càng đến Thuận Mẫu kiều thớt đ theo kịp bên chưn ; trong lòng cả mừng bèn dụng thần lực cử quờn đánh tới, ngó thấy chín ghê .
  Vả chăng Hụệ Càng đã bị thương rồi chống trả sao nổi , dầu có da đồng cốt sắt đở cũng không nổi một quờn ấy.

  Lúc ấy Ngũ Mai vừa đến, thấy tình hình như vậy biết là không xong, lật đật xông đến , triển khai tay mặt đưa ra đở và nói rằng :
  - Có Ngũ Mai đây, hiền đệ xin khá bớt tay .
  Nhơn bởi có lòng giải cứu Huệ Càng cho khỏi chết, nên dùng hết sức bình sanh đở ra mạnh quá, làm cho Bát Tý Na Tra phải dội lại hơn mười bước và hai tay rũ liệt.

  Ấy bởi xuất kỳ bất ý khiến cho Bát Tý hoảng kinh.
  Ngũ Mai giả lả vui cười, bước đến tiếp rước mà tỏ lời ngon ngọt như vầy :
  - Vì ta sợ e em giết chết Huệ Càng nên mới mạo phạm đến em, xin chớ ưu phiền.
  Nói rồi liền chắp tay xá một cái và xin lỗi .
  Bát Tý Na Tra Phùng Ðạo Ðức bèn nghĩ thầm :
  - Nguyên ta cùng ngươi xưa học một thầy thì sớm bíết người tài hơn mình, nay gặp ta đây đỡ sơ ra một cái còn chịu không nổi thay , nếu người dùng tận lực thì ta chống chỏi sao cho lại, và người ở với Chí Thiện rất nên thiết nghĩa, lại thương kẻ môn đệ của Chí Thiện bội phần, tánh ưa giúp kẻ lâm nguy, đánh chết thấy trò vợ chồng Lôi Lão Hổ, nay người đến trợ Huệ Càng, bằng ta không kiến cơ ắt là lâm hại.
  Khi thầm nghĩ rồi, bèn lật đật cúi đầu và tỏ rằng :
  - Bần đạo đầu dám chấp trách sư huynh , chẳng bịết sư huynh đến chốn nầy đã bao lâu , xin tỏ cho tôi rõ biết ?
  Ngũ Mai đáp rằng :
  - Bần đạo vân du tình cờ đến đây , xãy gặp hiền đệ chốn nầy , chẳng hay Huệ Càng với em cừu thù về sự gì mà em ra tay độc thũ dường ấy ?

  Bát Tý Na Tra rơi lụy khóc ròng tỏ đầu đuôi việc trước cho Ngũ Mai nghe, xin phân xữ công bình, đặng giải oan cho kẻ đệ tử của mình, ơn ấy dám đâu xao lãng.
  Ngũ Mai đáp rằng :
  - Xét lại vụ nầy , tại Hóa Giao tham ăn tiền bạc, chẳng kể niềm đồng đạo, không đếm xĩa nghĩa đệ huynh , do tại hiền đệ không lòng hiểm sát , ngộ thích ngoại nhơn , lại xui giục Anh Bố, Ðại Bàng hạ sơn báo cừu, vả chăng Huệ Càng là người hiếu tử có chí lớn báo cừu cho cha nó, chẳng can hại dính dấp cùng Võ Ðưong sơn và cũng không có lòng dễ khi dối trá đến em. Còn như ngày trước, hai đàng tranh đấu với nhau thì tánh mạng hệ trọng đâu dám nhượng nhau , kia thác, đó sống , đó sống đây thác, ấy là lẻ thường, nay em xuống đây báo cừu , đánh Huệ Càng gảy lọi một tay, tuy là chưa chết, song đã thành một đứa tật nguyền, tưởng lại hờn ấy cũng đã tiêu. Nếu nghe lời ta phân xử , trước là nghỉ tình Chí Thiện là người đồng sư học đạo cùng em, sau lại tưởng tình đây hết lòng can gián, rồi sẽ khiến cho chư huynh đệ Huệ Càng đậu tiền bạc lại châu cấp cho bọn gia quyến của Hóa Giao, Anh Bố, Ðại Bàng bớt nổi ưu phiền, và chung nhau một muôn đồng bạc làm chay siêu độ ba hồn , còn chúng nó cũng phải đến trước mặt em mà thĩnh tội, cũng là chẳng đặng tranh đấu cùng phe Cẩm Luân đường nữa , theo ý ta phán đoán như vậy, em có nghe cùng không thì mặc ý em.
  Bát Tý nghe qua thầm nghĩ trong bụng rằng :
  - Nếu không tuân theo lời thì chống cự cũng chẳng lại, bởi tại Hóa Giao là đứa súc sanh ham ăn tiền bạc mới dấy họa to, chi bằng nhẫn nhục kiến cơ thì tánh mạng mới đặng vẹn toàn.
  Thầm nghĩ rồi liền đáp rằng :
  - Theo lời sư huynh dạy biểu, tôi đâu làm cải, song ba tên môn đệ của tôi chết tại tay Huệ Càng rất ức, bởi tại phe nó đông nên bày mưu ám toán, hảm hại học trò của tôi thác rất thãm thiết, chớ chi dùng quờn tranh đấu, đánh không lại Huệ Càng, rủi ro có chết cũng cam tâm vô oán , nay lại tha Huệ Càng, ắt là bị chúng cười chê , xin sư huynh xét lại.
  Ngũ Mai đáp rằng :
  - Ðời thạnh trị thời bình, chẳng lẻ muốn dấy động cho kham, dấy việc báo cừu cho được ; tính như vậy thì việc báo cừu giết bỏ nhau luôn luôn biết năm tháng ngày giờ nào cho dứt. Làm như vậy một là coi phép nước như không, hai là đạo tu hành gây dữ như em làm vậy sẽ bị thiên hạ sĩ tiếu trên đời ; nay em quyết tình muốn đánh chết Huệ Càng , dầu ta đây không có ngú ngàng đến mặc dầu , song Chí Thiện hòa thượng cũng chẳng dung em , vậy xin em hãy tỉnh ngộ nghe theo lời ta can gián, kẻo mất niềm hòa khí.

  Bát Tý Na Tra chẳng biết tính làm sao , cực chẳng đã nên phải nghe theo.
  Còn phe Cẩm Luân đường nghe các lời Ngũ Mai biện bạch giải hòa thì lấy làm ưng ý, những kẻ qua đường cùng những người thương mi phố phường lân cận tại đó thảy đều đẹp dạ, đồng rập nhau khen ngợi bà Ngũ Mai là người tu hành nhơn đức sẽ nên chánh quả, vì lòng ở từ bi ăn nói ngay thẳng, bải nạn giải phân cho dân tình trong bổn cảnh hết nổi xào xáo cùng nhau, lại tiện bề buôn bán, ơn ấy đức nọ cảm đội vô cùng.
  Ngũ Mai lấy lời khiêm cung đáp rằng :
  - Bần đạo qua đường thấy sự bất bình trong bọn đồng môn của tôi, nên phải ra sức giảng hòa, nào có công đức chi đâu, mà dám chịu nhũng lời chư vị tặng khen .
  Nói rồi liền khiến Huệ Càng và bọn tiểu anh hùng đến trước mặt Bát Tý Na Tra quì xuống đất lạy mà xin lỗi, và ước định ngày giờ tụ tại Lôi đài lập đàn tràng thĩnh cao tăng đạo sĩ bốn mươi chín ông đặng chẩn tế và siêu độ cho vong hồn Hóa Giao , Anh Bố , Ðại Bàng , cha Hồ Huệ Càng và bọn Cơ phòng.
  Bát Tý Na Tra cực chẳng đả phải chìu theo.

  Khi việc giảng hòa giao kết xong xuôi thì đâu trở về đó, còn Bát Tý Na Tra khi trở về công sở Cẩm Luân đường, bèn tỏ cho phe Cơ Phòng rỏ biết về sự tài năng của Ngũ Mai rất nên dõng mảnh, võ nghệ siêu quần, khó bề chống cự nên bất đắc dĩ phải tùng quyền bải nại, sau sẽ toan tính, chờ khi rắn nọ không đầu thì ta sẽ ra tay.
  Ai nấy thấy Bát Tý Na Tra còn sợ Ngũ Mai thay, huống gì là bọn mình, nên làm thinh mà chịu không dám gây họa ra nữa.

  Ðây nói về bà Ngũ Mai không trở về Long Khánh am bèn theo bọn sư điệt của mình thẳng qua Quang Hiếu tự, vào nhà võ quán lấy thuốc đoạn cốt hoàn hồn đơn trao cho Huệ Càng uống. Còn ngoài thì dùng gà trống đậm lộn với thuốc bó tay Hồ Huệ Càng, trong giây lát bớt đau , gân cốt liền lại như xưa, rồi khiến Hồng Hi Quan cụ bị tiền bạc định ngày khai đàn, và viết thiếp tõ trước cho phe Cẩm Luân đường hay về sự ngày đã ước định chẩn tế khai đàn.

  Khi bài trí sắp đặt xong xuôi, thì Huệ Càng và bọn anh hùng ra lạy tạ ngũ Mai mà đến ơn cứu mạng .
  Ngũ Mai đở dậy nói rằng :
  - Bọn bây vốn niềm đệ tữ thiệt nghĩa chí thân, nào phải người dưng ; lạy lục mà làm chi.
  Ngày ấy bọn anh hùng dọn tiệc chay, bày rượu ra thết đải Ngũ Mai, xúm nhau ân cần dưng rượu khuyên mời , ăn uống đến tối mới thôi , bèn đem kiệu đưa Ngũ Mai về Long Khánh am an nghĩ.

  Cách ít ngày đến kỳ khai đàn siêu độ các vong linh ấy xong xuôi.
  Bát tý Na Tra liền trở về Võ Ðương sơn còn Ngũ Mai pháp bộ Vân Nam, chẳng bao lâu cha của Phương Hiếu Ngọc qua đời, ba anh em họ Phương và mẹ là Miêu thị phò linh cữu trở về Triệu Khánh an táng.
  Từ ấy bọn anh hùng từ biệt nhau, kẻ về thăm mẹ viếng cha , người thì đi viếng mồ mả.
  Duy có một mình Hồng Hi Quan và Ðồng Thiên Cân ở tại tĩnh, thấy chư huynh đệ của mình đã đi tứ tán, nên buồn, bèn dẹp các đồ quân khí gởi tại chùa Quang Hiếu tự ; rồi hai đàng từ giả nhau trở về nhà.


  Ðây nói về vua muốn xuống Tô châu du ngoạn, trước là xem phong cảnh dường bao, sau nữa tầm Bạch Thái Quan và Cam Phụng Trì là hai người anh hùng có danh tiếng bấy lâu nay đặng ra giúp nước nhà cho mình.
  Khi ý định đã quyết liền khai diên yến cùng bọn anh hùng tại Hải Ba trang vui vay một tiệc, rồi từ giả lên đường ; bọn anh hùng đều theo đưa đón một đổi xa, rồi từ giả vua mà trở lại.

  Còn Nhựt Thanh quảy gói theo sau.
  Nhân muốn qua Tô châu cho gần, thì do theo đường Sùng Minh đi ghe cũng dễ , đi bộ cũng mau , nhưng mà ý vua muốn đi dông dài bắt từ Hàng Hải cho đến Nam Hội, Thưọng Hải, Gia Ðịnh , Thái Thương, Côn Lôn, có ý xem chơi các chổ ấy, cùng là dọ hỏi phong tục cho tường , đêm nghĩ ngày đi, tính gần nữa tháng mới đến Tô châu .

  Lúc ấy mặt trời đà chen lặn, vua và Nhựt Thanh vội vả vào thành , chỉn thấy chợ búa đường sá đèn đuốc sáng lòa, tiếng người nghe rộn rực, ngước mắt lên xem thấy một cái tiệm ngũ, có treo cặp lồng đèn hiệu là : Chiêu Thương khách ngụ .
  Hai người liền bước vào, người chủ tiệm nầy họ Trương, hiệu là Thận An, vốn là người Ở Tô châu cảnh Ðộng Ðình, thấy khách bước vào thì lật đật ân cần tiếp rước.
  Nhựt Thanh chọn lựa phòng sạch sẻ , cất dẹp đồ hành lý, và khiến kẽ đầu bếp dọn ăn bửa cơm tối .

  Nói về Bạch Thái Quan khi đến Tô châu viếng bạn rồi, thì đi trớt , không ngụ tại tỉnh ấy, cùng Cam Phụng Trì đặng tin vua hoài vọng mình, bèn thầm nghĩ rằng :
  - Bấy lâu trôi nổi giang hồ chẳng có ích gì cho mình, chi bằng ta qua Tô châu tầm thánh gía , dâng thửa tài năng của ta ắt sẽ đặng lập nên công danh.
  Tính rồi liền dời gót ra đi, qua đến Tô châu tình cờ đi nhằm hướng Hộ Long đài, xãy gặp hai người đứng trong tiệm ngủ, bèn nhìn coi tướng mạo thì giống như vua và Nhựt Thanh. (Bởi biết đặng do tại thơ tín đã có trạng hình dạng của vua) .
  Liền hỏi nhỏ người chũ tiệm căn do tông tích về hai người khách rất nhằm, không sai chạy chút nào, thì có lòng mừng, ngặt không người tiến dẫn. May đâu Nhựt Thanh vừa bước ra sân, hứng gió xem trăng, Cam Phụng Trì liền bước lại gần thi lễ , và han hỏi sự tình, thì mới nhìn biết nhau .
  Còn tên chủ tiệm ngở là người tri thức của Nhựt Thanh, nên không nghi ngại .
  Lúc ấy Nhựt Thanh vào mật tấu cho vua hay, bèn với Cam Phụng Trì vào, xem thấy tài mạo khôi ngô, hình dung lẩm lẩm, tướng mạo đường đường, thì lấy làm mầng rỡ , liền ngự phong chức Du Kích và mật phán cho đi trấn nhâm tỉnh khác, không cần gì hộ giá, vì vua ở Tô châu đã lâu thông thuộc nhiều chổ .
  Cam Phụng Trì mật lảnh thánh chỉ trở lui ra ngoài cùng Nhựt Thanh đàm luận kết cấu đệ huynh.

  Ðêm ấy Nhựt Thanh ăn bửa tối xong rồi mỏi mệt ngũ sớm. Còn vua một mình thân hành ra đi coi nhóm chợ đêm . Thấy đèn thắp đũ ngủ sắc sáng rỡ ánh trời , đường sá giăng giăng, chợ búa thinh thinh rộng lớn, phố lầu huê dạng dãy dọc dãy ngang cao ngó trật óc, tính theo đèn đốt mỗi từng là năm sáu chục cái, còn mỗi tiệm nhỏ đốt ít nữa là vài chục cái , các cửa phố ngó thấy tinh xảo lạ lùng. Còn tiệm cạo đầu đèn đốt cũng y như mấy phố khác, xem trong ba từng thì có thiên hạ ngồi đông chật nít, ngoài cửa có tấm bảng hiệu đề như vầy :

  Ðêm chuyên lo cạo đầu gióc bín
  Ngày chăm chỉ móc ráy cạy tai

  Vua xem thấy bèn lấy làm lạ, lẽ nào xứ Tô châu, ban ngày không cạo đầu gióc bín , lại để tối mới làm, thì trong dạ hồ nghi, bèn day lại hỏi thăm một ông già kia xin thuật chuyện về sự ấy.
  Ông già đáp rằng :
  - Nguyên khách quan mói đến không hiễu tục lệ xứ nầy cạo đầu ban đêm, để lão nói chuyện cho khách quan nghe : Nguyên xứ Tô châu cạo đầu ban ngày có hai thế, một là cạo đầu thuộc về thầy hù, hai là đấm bóp xương cốt làm cho mê mẩn tinh thần khoái lạc vô cùng, như nằm với điếm , điều ấy tại người Song Dương chế hóa ra, phải trả tiền công hoặc một lượng hoặc hai lượng còn như cạo đầu, bắt gió giốc bín, váy tai, cạo lông mặt, đấm bóp xương cốt, trong năm công sự ấy thì có năm người làm, mỗi người ăn tiền công năm chục đồng điếu, hoặc một trăm, hoặc hai trăm theo ý người mướn định trước. Khi công sự ấy hườn thành rồi tính tiền trả trọn cuộc, một , hoặc hai trăm đồng điếu, tính theo giá ấy thì một lắm nên ít người đến tiệm cạo đầu trong lúc ban ngày. Nên hay đến ban đêm nhiều lắm , bất cận sang hèn, làm trọn cuộc trả tiền ít hơn ước giá chừng mười sáu đồng điếu là nhiều.
  Vua nghe nói mới rỏ tình hình làm vậy thì nực cười, liền đáp lại rằng :
  - Mong ơn ông chĩ bão xin cảm tạ vô cùng .

  Nói rồi, đáp lễ từ biệt ra đi dạo chơi , đi dọc theo mé sông càng thêm vui hơn nữa.
  Bởi xứ Cô Tô (Tô châu) này hay nhóm chợ đêm đã có danh bấy lâu nay, nên dưới sông ghe thuyền xinh tốt lạ lùng, món ngon vật lạ cũng chẳng thiếu chi trà rượu ê hề, nam thanh nữ tú du ngoạn ghĩnh sông, đờn ca xướng hát nghe rất êm tai, đèn đốt rạng ngời mặt nước, ngó tợ sao giăng, đò giang lai vảng lao nhao thiệt là xứ phiền ba phú túc chẳng có đâu hơn.

  Vua xem thấy càng thêm đẹp dạ, sẳn trớn vui chơn bước thẳng đến bến đò thì có một bọn đàn bà đưa đò chạy rước mối và kiếm lời trau chuốt nói rằng :
  - Xin lão gia xuống đi đò tôi, đò nầy rộng lớn, sạch sẻ, nhẹ nhàng ,vượt mặt nước như tên, xin lảo gia thạnh tình đi chơi một chuyến cho thích tình, giá cả bao nhiêu cũng được.
  Vua liền bước xuống thuyền ngồi trong mui, thuyền bơi, ra giữa vời.
  Chủ thuyền liền hỏi vua :
  - Chẳng hay lão gia muốn đi chơi chốn nào hoặc là đi du hồ hứng chí ; hoặc là trở về phũ nghỉ ngơi.
  Khi hỏi chưa dứt lời, xãy thấy hai đứa con gái ước chừng một kỷ có dư, ăn mặc tề chỉnh đằng sau bồng lái đi tới, đứa thì bưng bộ đồ trà , đứa thì bưng bình điếu đem để trước ghế cho vua dùng.
  Vua mới nói với chủ ghe rằng :
  - Chổ nào vui hơn hết, mà có kỷ nữ xen vào thì chèo ghe đến đó chơi.
  Chũ thuyền vâng theo lời, bèn thẳng chỉ ra khơi tìm chổ vui phăn tới .

  Thuở ấy tại xứ Tô châu có một người phú hộ, ho Trương tên Ðình Hoài, tự hiệu Quân Khả, nhà giàu có lớn , tánh ưa giao nạp anh hùng, bốn phương hào kiệt, ý hay giúp hiểm phò nguy, chí khí khẳng khái, làm việc phải nghĩa coi vàng như rác , lại thêm văn võ song toàn, cho nên những kẻ ăn cướp nghe đến danh người thì có lòng kính sợ .
  Bởi cớ ấy mới gọi là người quân tử , tuy là mai danh ẩn tích xen lộn theo bọn cường đồ , song việc cử động ngay ngắn bố đức thi ân , tâm hoài trung nghĩa , không dạ gian tà hại người lương thiện.
  Nguyên ông bà Trương Ðình Hoài là tay buôn muối lậu nên mới được giàu lớn như vầy, và cũng như bọn lục lâm (ăn cướp) thông đồng với nhau, hay châu cấp, giúp đở cho Ðình Hoài, nên mấy năm dư việc bán muối lậu được lợi và cường thịnh rạt nhiều, còn trong nhà nhờ người vợ bé, tên là Cơ thị cai quãn việc nhà trăm bề giỏi gian , tánh ý thẳng ngay, đè ẹp vạy vò, nâng đở người lương thiện, lại không hay kiêu hãnh cùng ai, thường khi du ngoạn hễ gặp kị nữ tài mạo tương xứng thì đem lòng thương, xuất tiền chuộc cho ra tránh vòng lao khổ , bởi vậy cho nên trong làng xóm ai nấy thấy vậy cũng đều mang ơn, bèn kêu Trương Ðình Hoài là Trương viên ngoại .

  Ðêm ấy trăng thanh gió mát, sao ngó rạng trời Trương Ðình Hoài hứng cảnh du hồ, liền khiến gia đinh dọn thuyền, thẳng chỉ ra khơi, ghe chèo đi như tên bắn, khi ấy thuyền chèo xuôi theo nước chảy, xông lướt đụng nhằm thuyền vua, trẻ bạn đỡ ra không kịp, vấp gãy hết một cây chèo, chủ đò không nghe đòi bắt đền tiền.
  Bọn chèo của Ðình Hoài không chịu đền, hai đàng rầy lộn vói nhau om sòm.

  Trương Ðình Hoài lật đật chạy ra hỏi tự sự căn do bèn rầy trẻ bạn của mình rồi khiến kẻ hầu hạ đem tiền qua ghe mà đền và nói rằng :
  - Tiền nầy của Trương viên ngoại thưởng cho dì, xin mua cây chèo khác dùng.
  Lúc ấy vua vua bước ra đặng có bày nạn giản phân.
  Xảy thấy Trương Ðình Hoài phân xử rộng tình đặng bụng người dưng, ép tình kẻ ăn ở của mình chữ khỏi điều khẩu thiệt, vua thấy vậy định chắc là tay đại độ công bình thiệt rất nên trang hào kiệt, vua bèn dứt con mẹ đưa đò rằng :
  - Vốn cây chèo là vật nhỏ mọn của đáng bao nhiêu, hòng làm ngặt trẻ bạn của người, làm cho chủ nó thường tiền, vậy thiếm hãy trả lại cho chủ nó, rồi tôi cho một hai lượng bạc mua sắm cây khác.
  Chũ đò vưng theo lời vua lập lức trả lại.
  Trương Ðình Hoài thấy vua dạy bão đàng nọ làm vậy thì lật đật đáp lễ và thưa rằng :
  - Vốn trẻ bạn của tôi lổ mảng không cẩn thận để đụng nhằm thuyền của tiên sanh thì lỗi ấy ở tôi, nay ông không bắt tội tôi, lại khiến trả tiền lại , tuy lòng ông khoan hồng đại độ làm vậy, tôi rất cám đội ơn, nhưng mà xin ông nhậm lấy của nầy và tỏ danh tánh cho tôi biết, hòng biêu ngợi tiếng ấy về sau.
  Vua đáp rằng :
  - Việc nhỏ mọn xin nhơn huynh chớ há ngại tình , còn tên tôi là Thiên Tứ , họ Cao ở Thuận Thiên phũ, chẳng biết danh tánh nhơn huynh là chi, quê quán chốn nào, xin người cạn phân cho tôi biết với ?
  Ðình Hoài đáp rằng :
  - Tôi vốn người ở xứ nầy họ Trương tên Ðình Hoài, chữ đặt là Quân Khả, nhơn bởi tôi đi thăm bạn tương tri , tình cờ xảy gặp Cao huynh tại chốn nầy, thật là rất may, nhờ trời xui khiến đâu phải ngẫu nhiên. Vậy xin thĩnh Cao huynh bước qua thuyền tôi du hồ ngoạn thưởng một phen, và xin nhậm tình chớ ngại, lời ngạn ngữ nói rằng : "Bốn biển vấy nên một nhà đâu đâu cũng tình huynh nghĩa đệ , trước lạ sau quen, chẳng có can chi mà hòng từ chối ".

  Vua thấy Ðình Hoài có lòng gắn vó mời hoài thì liếc mắc xem bộ tướng Ðình Hoài ra thể nào, thì thấy tướng mạo Ðình Hoài rất nên nghi biễu, tuổi ước bốn mươi, mi thanh, mục tú, mặt nở nang nhự thu nguyệt, tiếng nói như chuông ngân, đi đứng đoan trang, thiệt là người phúc hậu anh hùng bèn nghỉ rằng :
  - Ðể trẫm gịao kết cũng ngươi coi tánh ý đó ăn ở ra làm sao, đặng ngày sau dùng người ra giúp nước nhà cho trẫm .
  Khi vua nhứt định trong lòng rồi thì làm bộ từ chối đáp đằng :
  - Nay tôi mới gặp nhơn huynh đây thì đũ biết là trang thanh nhã , hiềm vì tôi chưa đến nhà nhơn huynh lần nào thăm viếng. Vậy xin cho tôi kiếu, để khi khác sẽ vầy đoàn cùng nhau du ngoạn.
  Vã Trương Ðình Hoài là anh hùng, từng biết tướng mạo kẻ sang trọng người nghèo hèn, khi nghe vua nói làm vậy thì chăm chỉ ngó vua, thấy vua tướng mạo khôi ngô, mày rồng mắt phụng, mặt ngó oai nghi, tuổi tác sâm si với mình, tiếng nói như không kêu, cặp mắt tinh thần khí tượng dị thường, thật là bực vương hầu tướng mạo, Ðình Hoài khãn khắn ân cần cố ý lập tâm kết bạn cùng vua, nên bước gần be ghe bước qua chiếc huê thuyền của vua rồi vòng tay thi lễ nói rằng :
  - Vã chăng Cao huynh là người anh hùng độ lượng lớn rất đẹp lòng tôi. Nay tôi há nỡ làm ngơ , chẳng tưởng tình tiếp rước Cao huynh thì tôi đâu phải trang hảo hớn.
  Vua thấy vậy lật đật đáp lễ lại thốt lời rằng :
  - Nay nhơn huynh có lòng cố cập, tôi đâu đám từ nan.

  Nói rồi nắm tay vua dắt bước qua nghe của mình, mời vua đi thẳng vô khoang trong ngồi, vua thấy thuyền rất rộng lớn dọn dẹp trần thiết tề chỉnh hơn chiếc huê thuyền mướn của mình rất nhiều, liễn đối khắc chữ cổ tự, treo coi rực rỡ , đồ chưng chơi xem rất xuê xoang , ghế đẳng lau chùi ngó ngời con mắt, còn bạn chèo ngó ước dôi mươi, khi vua xem vừa rồi thì có kẻ đem trà nước và thuốc hút ra dâng.

  Lúc ấy Ðình Hoài khiến mụ chủ đò buộc dòng theo ghe mình thả riết theo giòng sông thẳng chỉ đến Nguyệt lầu, tìm điếm danh tiếng xứ Tô châu là Lý Vân Nương và Kim Phụng Kiều , vầy bạn cùng nhau cho vui một thuở, bạn chèo vâng lịnh gay chèo ra sức chèo bương đến đó .

  Khi ấy trong thuyền đã dọn đồ ăn lót lòng cùng là huê quả để ăn tráng miệng, dòm coi bề bộn trên bàn.
  Ðình Hoài mời vua ăn uống và đàm luận việc kinh luân ; khi ăn vừa xong, liền dùng trà , nương dịp ấy Ðình Hoài chỉ vẻ cho Vua nghe các phong tục cảnh Tô châu, những chốn phồn hoa, những miền cổ tích, kể từ đời Ngô vương soán nghiệp, Tử Tư xây dựng thành trì cho đến triều đời vua nầy, trị loạn hưng vong, thì trong bổn xứ trước sau thảy đều có kẻ hiền tài luôn luôn.
  Vua nghe các lời giảng giải ấy rồi , bèn dẫn kinh điển mấy chổ khúc mắc hỏi Ðình Hoài thì Ðình Hoài đối đáp như chơi, cùng là lời ăn tiếng nói hai đàng trò chuyện với nhau rất xứng ý, hại đàng rất tiếc vì gặp nhau rất muộn.

  Còn đang chuyện vãn thì thuyền đến Nguyệt lầu, chốn ấy đều là thuyền của kỷ nữ .
  Lúc thuyền xáp cận, bạn chèo ghe liền buộc ghe vào kề lan can.
  Vua ngước mắt ra xem, ngó thấy một chiếc huê thuyền rất nên to lớn, bề cao một trượng có dư, bề dài ước chừng bốn năm trựợng, cả thảy chạm trổ , sơn phết rở ràng. Còn trong khoang ghe rộng cao ước có tám chín thước, chia ra từ từng, bốn phía có làm song vẻ xem rất khéo lạ, đèn pha ly treo theo vách , ngoài có lan can sơn màu lục đậm , có màn vẽ năm sắc treo xung quanh lan can đặng án khí nắng, và có treo đũ đồ ngủ âm, lại có sắp ca nhi đứng hầu hai bên cầm đờn khãy tiếp rước.

  Khi nhị vị lão gia bước qua lầu thuyền, thì sắp ca nhi dứt tiếng đờn, thi lễ vấn an.
  Lúc ấy Trương Ðình Hoài nhượng vua bước đến trước, rồi nới với sắp ca nhi rằng :
  - Ta miễn lễ cho bọn bây .
  Vừa nói vừa bước tới, xãy thấy Lý Vân Nương tiếp rước vào trong khoang, chúm chím cười nói rằng :
  - Ngày hôm nay rất may cho tôi nên xui khiến cho nhị vị quới nhơn đến đây.
  Nói rồi liền bước xơm đến trước mặt hai người làm lễ chúc mừng .
  Vua và Ðình Hoài đáp lễ lại .
  Khi ấy Ðình Hoài mời vua ngồi giữa , còn hai người ngồi hai bên, kế kẻ a hườn đem hương trà dâng liền.
  Khi ấy vua xem thấy trong khoang ghe dọn đẹp trần thiết rất nên tươi đẹp, hai bên có treo nhiều thơ đề của chư tài tử kỉnh tặng, và nhắm xem diện mạo Lý Vân Nương cũng đẹp đẽ, chơn mày như trăng mới hiện, cặp mắt dường như sóng mùa thu, mặt trắng, môi son , mình vóc dịu dàng, tay chơn trau chuốt, tuy chẳng bì trang quốc sắc, song đâu kém bực tư dung. Vua xem vừa rồi , xảy nghe Lý Vân Nương cất tiếng hỏi tên, quê quán của mình, thì có Ðình Hoài đáp thế rằng :
  - Nguyên người bạn tôi đây , vốn người ở chốn Bắc Kinh, họ Cao tên Thiên Tứ , tôi tình cờ gặp người kết cấu bạn vàng, lại có tài tình lắm, làu thông kinh sử , việc học hơn ta mười phần . Nay người đã đến đây chơi, vậy trong bọn chị em nàng có ai tài mạo tương xứng, xin mời ra đây trò chuyện cùng người vầy vui một cuộc.
  Vua nghe nói liền lấy lời khiêm nhượng thốt rằng :
  - Vốn tôi theo với Trương huynh đến đây chơi cho có bạn, đâu dám vọng tưởng điều chi .
  Vân Nương đáp rằng :
  - Bọn tôi từng nghe danh ông bấy lâu , nay ông đã đến đây thì bọn tôi rất nên đại hạnh , xét lại bọn tôi đâu có trang tài mạo cho xứng mà trò chuyện cùng ông , sợ e bất tiện cùng chăng ? Vậy xin ông đại độ cho những kẻ quê hèn,đặng tôi soạn dưng cho ông một người tạm dùng một thuở mây mưa .

  Trong lúc trò chuyện về sự ấy , thì những tay lầu xanh, xung quanh lầu thuyền đã chẳng nghe lọt vào tai , đều đua nhau trau tria ngó tốt như tiên , đua nhau đến thuyền Vân Nương rước khách .
  Khi đến nơi làm lễ ra mắt hai người rồi ngồi vẹt hai bên , trong đám đoạn trường nầy, chỉ có một đứa tên là Kim Phụng Kiều , tuổi vừa đôi tám, đẹp đẻ huê dung , thì là bực nhứt lầu xanh trong tĩnh Tô châu, sắc đẹp sánh nàng Tô Tử , tài tình ví kịp Tiết Ðào, còn sánh với Lý Vân Nương thì hơn Lý Vân Nương rất nhiều, song tánh tình kiêu ngạo ỷ tài khi vật, chẳng khứng yễm cựu nghinh tân, lại không ý tưởng giàu phụ khó . Ví như Trương Ðình Hoài là người văn vật, giàu có lớn, có nói lỡ lầm điều chi không hợp ý thị ta thì thị ta khi thị cũng như không, chẳng có lòng dua bợ chút nào, chẳng khứng gió trăng với ai, chẳng ham cầu mị người yêu như mấy loại người kia , tuy nhiên tài mạo siêu quần , rất tiếc hường nhan bạc mạng. Nay nghe có người ở Bắc Kinh đến đây tìm người rước khách tài mạo song toàn, tưởng lại người nầy không phải là tran quyến luyến gió trăng, liền liếc mắt xem vua . Thấy diện mạo vua, long hành hổ bộ, khí khái phi phàm , thì khen thầm và nghĩ thầm rằng :
  - Tuy người tướng mạo hơn người , song chưa biết tài học thế nào ?

  Trong khi thầm nghĩ xãy nghe vua trò chuyện, nói năng lễ nghĩa đối đáp khiêm từ.
  Rồi thấy bọn a hườn mời cả thảy nhập tiệc , đồng ngồi lại xung quanh một cái bàn tròn lớn , trên bàn ấy dọn đồ thạnh soạn bĩ bàng .
  Khi nhập tiệc rượu uống vừa được vài tuần, chợt thấy trên trời, sao Ngân Hà tỏ rạng. nguyên đêm ấy thuộc về sơ tuần tháng bảy, trăng tỏ làu làu ).

  Nhơn dịp ấy vua liền làm ra môt câu liễn đối, trước là cho các chị lầu xanh cùng là Ðình Hoài đối chơi.

  Câu liễn đối vua đọc ra như vầy :

  Vầng trăng khuyết méo, khác chi thuyền
  Lững thững Ngân Hà tiên nữ tọa

  Ðình Hoài liền đối lại rằng :

  Mặt nhựt tròn vình , in tợ cảnh
  Chiếu soi Bích Hải ngọc nhơn quan

  Kim Phụng Kiều bèn khiến kẻ a hườn đem giấy viết mực rồi biên hai câu đối ấy ra coi, hòng có khen thưởng .
  Vua thấy chữ Phụng Kiều viết rất hay thì có lòng thương tưởng.
  Lúc ấy Ðình Hoài thấy sẳn viết mực, liền làm luôn một câu đối liễn nữa như vầy :

  Sáu cây dụm lại ngó sum suê
  (Là những : Ðào Lý, Hạnh, Mai, Tòng , Bá )

  Vua đối như vầy :

  Bốn núi chừng ra xem đồ sộ

  (Kìa như : Thái huê , Tung , Nhạc , Côn Lôn)

  Ðình Hoài xem thấy khen hay và trọng kỉnh vô cùng, nhưng đêm ấy tiết trời còn nóng nực, quạt chẳng hở tay, sẳn dịp ấy, Phụng Kiều bèn trao cây quạt của mình đưa cho vua xin vua viết cho mình một bài thi trong quạt ấy .
  Vua sè ra để trên bàn viết tám câu nguyên trong tám câu thì vua làm để nói về cây quạt, nhưng mà có ý chỉ dẫn cho Kim Phụng Kiều thoát chốn mê đồ , là nơi khốn đốn).
  Thơ ấy nói như vầy :

  Ấm lạnh tình đời khó vọng cầu
  Phất phơ gió mát đở lòng sầu
  Ðương cơn nóng nực nhiều tay chuộng
  Ðến lúc hàn lương ít kẻ thâu
  Say cuộc hồng nhan so cũng rửa
  Xét điều mạng bạc kém chi đâu
  Khá mau xa lánh vòng trường đoạn
  Trường đoạn dứt rồi vậy mới màu !

  Kim Phụng Kiều coi rồi thì cảm động muôn phần bèn cạn tỏ nổi mình mà thưa rằng :
  - Vốn tệ thiếp có ý tránh nơi khổ nảo đâu dám quyến luyến chốn nầy, ngặt vì phận hèn mạng bạc chưa gặp nguời sữa tráp nâng khăn, nay mong ơn người chỉ dẫn, tôi nguyện khắc cốt minh tâm.
  Vua trã lời rằng :
  - Hay mau lo lánh khỏi chớ khá lỗi nguyền .
  Nói rồi lại khiến Ðình Hoài làm một bài thi nói về điếm lịch sự.
  Ðình Hoài vâng lời làm như vầy :

  Tuổi vừa hai tám đẹp dung nhan
  Quyến luyện chổng chồng rất rộn ràng
  Má phấn trau trìa người nọc nếm
  Môi son chuốt ngót kẻ mê man
  Tơ hồng nhiều mối xe xăng xiếu
  Duyên nợ làng nhằng vướng nhiếu nhăng
  Sớm tối rước đưa khôn xiết kể
  Ðộng phòng, dời đổi bậc lang quân

  Lý Vân Nương coi rồi nói rằng :
  - Lang quân nói sao không biết hỗ, thấy bọn tôi làm vầy lại chê đè tôi đi , sao lang quân không suy nghỉ đúng lẻ rồi hay luận việc thanh lâu, vã chăng những kẻ vào chốn thanh lâu cũng có lẻ tánh nầy người ý khác Ví như nàng Lý Á Kiều cũng là phường lầu xanh , kết bạn với Trịnh Nguơn Hòa là người bán dầu (mải du lang) , vậy chớ nàng ấy là điếm không có lòng với Trịnh Nguơn Hòa hay sao ? Còn như nàng Huê Khôi Nữ , Ðỗ Thập Nương chẳng ham của báu lại đem ném xuống sông , chẳng ham giàu mà hòng phụ nghĩa của gã Lý Sanh, suy đó mà coi thì kẻ thanh lâu cũng nhiều hiền ngu, đâu có hư hết hay sao mà lang quân tổng luận làm vậy ?
  Kim Phụng Kiều liền tiếp rằng :
  - Theo như lời thơ Trương viên ngoại (Ðình Hoài) nhục bọn tôi làm vậy, thì phạt uống một ly rượu .
  Khi tiệc rựợu mản rồi thì trời đã khuya.
  Vua cũng Kim Phụng Kiều dắt nhau vào phòng an nghĩ ; còn Ðình Hoài thì với Lý Vân Nương.

  Ðêm ấy cã bốn người đều hành sư khoái lạc vô cùng.
  Rạng ngày tương hội nhau tại lâu thuyền , trà nước xong xuôi thì Ðình Hoài lấy ra hai mươi lượng bạc mà hồi đáp việc vui chơi , và năm lượng tổn hao về tiền ăn uống, lại xuất luôn ba lượng cho kẻ ca nhi đờn hát.
  Khi phân phát xong rồi liền phân tay nhau ra về, cùng căn dặn việc hội ngộ ngày sau.

  Lúc ấy vua xuống huê thuyền còn Ðình Hoài xuống ghe mình, cã hai phân tay nhau ra về, vua lên bờ rồi thì trả tiền cho huê thuyền ba lượng, bồi thường luôn cho cây chèo gãy, vua tính toán an bài bèn trở về tiệm nói chuyện cho Nhựt Thanh nghe công cuộc đêm nọ ; kế lại dọn cơm ra, vua với Nhựt Thanh dùng xong rồi, thay quần đổi áo đi với Nhựt Thanh thẳng đến Trương gia trang (nhà Trương Ðình Hoài).

  Khi đến nơi , kẻ thũ hạ của Ðình Hoài nhìn biết là bạn của chủ mình, lật đật vào thơ phòng thưa cho chủ hay.
  Ðình Hoài cả mầng lật đật mang giày bước ra nghinh tiếp, mời vào nhà trong đem trà ngon thết đãi, chuyện vản cùng nhau ý hiệp tâm đầu.
  Vua thấy Ðình Hoài ý ăn nết ở rất hạp với mình, thì có lòng mầng, bèn tỏ xin kết làm bằng hữu.
  Ðình Hoài đáp rằng :
  - Tôi vẫn có tính ấy đã lâu, song không dám nói ra, nay Cao huynh dạy bảo rất hạp ý tôi, tôi đâu dám chối từ .
  Nói rồi bèn khiến kẻ gia đinh dọn đồ tam sanh và rượu , vái nguyện cùng trơi đất sanh tử bất ly .
  Còn vua lớn hơn Ðình Hoài một tuổi được làm anh, còn Ðình Hoài làm em.
  Châu Nhựt Thanh làm lễ ra mắt kính Ðình Hoài làm chú.
  Khi lập thệ cùng nhau rồi bèn dọn yến tiệc thết đãi ăn uống vừa xong, vua sai Nhựt Thanh đến tiệm lấy đồ hành lý đem về Trương gia trang mà cất.

  Lúc ấy Ðình Hoài có việc phải trẩy đi ra ngoài trót buổi chưa về. Còn Nhựt Thanh mắc đi lấy đồ, vua ở nhà có một mình buồn bực bèn dời gót dạo chơi thẳng riết theo đường cái, chẳng dè đi đến một tòa lâu các nguy nga, chạm trổ sơn phết rỡ ràng chẳng khác nào như hoàng cung của vua.
  Vua bước lên đến cửa cái mới rỏ biết là phủ của Lưu Dung quân cơ, dòm trên cửa có một tấm biễn có để năm chữ lớn như về : " Thiên hạ đệ nhứt gia ".
  Vua thấy cả giận thầm nghĩ rằng :
  - Nhà họ Lưu bất quá làm Tễ Tướng giàu sang mà thôi, có đâu lại xưng hơn cả và thiên hạ. Vã chăng trẫm đã ở bực chí tôn , giàu sang hơn trong thiên hạ, còn chưa dám xưng là đệ nhứt , nay gia thế nó xưng là bực nhứt trên đời , tự tôn mình là lớn, tưởng lại tấm biển nầy xưng hô ra đây cũng có duyên cớ chi đây. Chi bằng trẫm vào đó giã là bạn thiết nghĩa với Lưu Dung đi có việc quan, thuận nẻo ghé đây thăm viếng rồi hỏi tra cớ ấy mới minh bạch cho.
  Khi vua lập định chủ ý rồi bước sấn vào cửa trung môn nói vói ông già giử cửa rằng :
  - Tôi vốn là Cao Thiên Tứ người ở Bắc Kinh, bạn thiết cùng Lưu Dung, có việc đến thăm viếng.
  Kẻ gia nhơn nghe nói lảnh mạng vào trong thưa lại , giây lát trở ra thưa rằng :
  - Chủ tôi xin mời lão gia vào trong.
  Vua liền tiếp theo gia nhơn ấy , bước vào đơn điện, thấy tòa nhà cất bốn cột xem rất huê mỹ, lại có ba bốn người con trai, tuổi đương thơ ấu, bộ tướng phong nhã, bước đến thi lễ nghinh tiếp, lại thấy một đứa tiểu đồng đem trà nước ra đải.
  Lúc ấy người trai tráng hỏi rằng :
  - Không biết lão tiên sanh tên họ là gì, ở xứ nào ?
  Vua đáp rằng :
  - Tôi vốn họ Cao, tên Thiên Tứ, ở Bắc Kinh.
  Người con trai hỏi rằng :
  - Chằng hay bác ở Bắc Kinh, tại phòng quân cơ làm chức gì, xin tỏ cho tôi biết .
  Vua đáp rằng :
  - Ta do Hàn Lâm viện xuất thân cùng Lưu Thừa Tướng biện sự . Nay nhơn việc quan đã rảnh , xin phép đến quới tĩnh nhàn du, thuận nẻo đến đây thăm viếng.
  Thiếu niên đáp rằng :
  - Rất cảm đội ơn Cao lão.
  Vua liền hỏi qua sự tấm biển xưng là : Thiên hạ đệ thứt gia , chẳng hiểu được nói về ý gì, xin tỏ ra cho rỏ biết.
  Kẻ thiếu niên đáp rằng :
  - Việc ấy tôi nhỏ dại chẳng thông , xin mời bác vào tòa nhà thứ hai, hỏi cha tôi thì rõ.
  Vua nói :
  - Xin dẫn đường đến đó.
  Khi ấy ca hai thẳng vào đệ nhị tòa , vua xem coi giống như đơn điện thứ nhứt.
  Chổ đơn điện này cũng có kẻ canh gác, khi vua đến đó thì kẻ gia nhơn mời vua ngồi, rồi vào trong bẩm cho gia chủ hay, một chập có một người tuỗi ước bốn mươi, ăn mặc y quan tề chĩnh, bước đến chào hỏi mừng vua, và hối trẻ đem trà nước ra đãi, và nói rằng :
  - Tôi không dè Cao lão gia đến đây, thất lễ nghinh tiếp, xin Cao lão gia thứ tội.
  Vua đáp rằng :
  - Tiểu đệ nhơn thuận nẻo ghé đây thăm viếng cho thỏa tình ao ước.
  Người nầy hỏi vua rằng :
  - Chẳng hay Cao lão gia làm việc một phòng với anh tôi, đã được mấy năm rồi ?
  Vua nói :
  - Ðã được năm năm.
  Vua lại hỏi :
  - Tám biển đề làm vậy là nghĩa lý gì, tôi không rỏ, xin người dẫn giải cho tôi biết ?
  Người nầy đáp rằng :
  - Việc ấy tôi đâu hiểu được, xin mời Cao lão gia đến điện thứ ba hỏi cha tôi thì rỏ .
  Vua bèn xin người dẫn vua đến đó.

  Khi vua đến đơn điện thứ ba xem thấy càng tốt hơn hai cái trước nhiều lắm.
  Vua ngồi tại đó, giây lát có một người tuổi ước sáu mươi còn tráng kiện tinh thần, phong quang thanh nhã, bước thẳng lên đường thượng ra mắt trò chuyện cùng vua .
  Ông nầy hỏi :
  - Cao lão gia ỏ Bắc Kinh đến đây có chuyện chi cần kíp hay chăng ?
  Vua đáp rằng :
  - Tôi nhơn rãnh việc quan xuống Giang Nam, trước là để chơi, sau thăm Trang Tuần phủ , thuận đường sang chơi đến đây, nghe thiên hạ đồn nhà bác ở chốn này, nên tôi ghé đây thăm viếng .
  Ông già đáp rằng :
  - Tôi cám đội ơn.
  Và tỏ rằng :
  - Nguyên Cao lão gia với con tôi là bạn chí thân, nay đến đây, xin mời ở lại chốn nầy chơi vài ngày.
  Vua đáp rằng :
  - Vốn tôi ngụ tại nhà Trương viên ngoại, xin thứ dung lúc khác sẽ đến đây cư trú.
  Vua lại hỏi :
  - Cái tấm bịển để năm chữ ấy thữ nghĩa làm sao ? Xin bác chĩ dẫn cho tôi rỏ lý.
  Ông già đáp rằng :
  - Việc này vốn tôi không rõ , như Cao tiên sanh muốn biết hãy đến đơn điện thứ tư hỏi cha tôi thì rõ.
  Vua nghe nói lấy làm nghi hoặc, lẻ đâu việc ấy mà ba người đều không rỏ, cũng có nguyên cớ làm sao đây mới mời ta đến có mà hỏi cha người .
  Vua cũng muốn cho biết rỏ nguồn cơn không nài lao nhọc, bèn nói rằng :
  - Xin bác cho người dẫn tôi đến đó, trước là thăm ông già bác , sau rỏ việc ấy .

  Ông già lập tức sai người dẫn đến đơn điện thứ tư, xem thấy đơn điện nầy có bốn cái trụ lớn, hai bên chái có nhiều thơ phòng dọn coi đẹp mắt , sánh với mấy cái trước càng hơn nhiều, giữa điện ngó huy hoàng chối mắt , đồ báu lạ kể đà vô số .
  Vua thấy vậy bèn khen rằng :
  - Hèn chi lời tục nói không sai : Trên trời có Thần tiên phũ , nhơn gian có Tể Tướng gia , vốn hai chốn ấy là tốt hơn hết, vả lại cung điện của trẫm ví với nhà Tể Tướng nầy thì cung điện của trẫm cũng phải thua.
  Vua đương ngồi đó suy nghỉ việc đời, xảy thấy có một ông già đầu bạc phơ phơ chống gậy đi ra , ước hơn tám mươi tuổi , râu dài ba chờm bạc trắng, tinh thần tráng kiện ngó rất tốt người , bước đến ra mắt cùng vua, mời ngồi trò chuyện , hỏi thăm vua đến đây có sự chi.
  Vua cũng tìm cớ nói y như mấy lời đã tỏ trước đó, thì ông nầy thốt rằng :
  - Nay Cao tiên sanh mới đến chốn nầy; xin hãy ở ngụ lại đây vài tháng đặng du ngoạn Giang Nam, địa cảnh nầy rất tốt hơn hết .
  Vua đáp rằng :
  - Theo như ý ông hảo tâm , tôi rất cám đội ơn , song tôi đã có nơi sở trú , chẳng dám nào xin ông cắt nghĩa câu biển năm chữ "Thiên hạ đệ nhứt gia" cho kẻ hậu sanh rõ biết .
  Ông già đáp rằng :
  - Nguyên cha tôi khi được trăm tuổi thì thân bằng cố hữu có đi làm ba tấm biển, một tấm có trước cửa, còn hai tấm treo sau hậu đường, như Cao tiên sanh muốn biết hãy vào hậu đường hỏi cha tôi thì rõ biết nguồn cơn .
  Vua nghe ông già nầy nói làm vậy thì lấy làm lạ và không rỏ tấm biển kia nói về sự gì, bèn xin cho người dẫn đường đến đó.

  Khi vua bước đến cãnh hậu đường chỉ thấy những bông hoa rất lạ, xanh mịt bốn bề mùi bay thơm ngát coi ra dường thể động tiên.
  Vua thấy vậy thầm khen rằng :
  - Chổ nầy cảnh rất an nhàn vui thú .
  Vua bước sấn đến trước thấy có treo một tấm biển đề là Bách tuế đường (một trăm tuổi) .
  Lúc ấy kẻ gia nhơn mời vua ngồi tại đó, rồi trở vào thông báo cho gia chũ hay , trong giây lát kẻ gia nhơn ra mời vua vào trong, vua theo chơn đến đó , xem thấy rất nên tinh khiết lại trước án có xông long diên hương đốt hơi bay nghi ngút thơm nực, hít vào tinh thần càng thêm sảng khoái xem ra chẳng kém gì tiên động nhứt ban , còn trện ghế có một ông già râu mày và tóc trắng bác phơ phơ, lại có hai đứa tíểu đồng chầu chực hai bên .
  Vua bước đến thi lễ ra mắt .
  Ông già nầy liền khiến hai đứa tiểu đồng đở ông đúng dậy vòng tay đáp lễ cùng vua , rồi mời vua ngồi mà hõi thăm rằng :
  - Nay Cao tiên sanh giáng lâm đến đấy có sự chi dạy biểu tôi chăng ?
  Vua đáp rằng :
  - Vốn cháu là người ở Bắc kinh cùng lịnh tôn làm quan đồng liêu với nhau , nhơn rãnh việc dạo chơi tỉnh nầy, may lại tiện bề ghé thăm gia quyến của ông rất nên hữu hạnh.
  Ông già ấy hỏi vua rằng :
  - Cháu đến đây đà có đi du ngơạn các nơi hay chưa ?
  Vua đáp rằng :
  - Ðã chơi đũ khắp chổ , song coi chưa hết, thật là cảnh tốt vô song .
  Ông già hỏi vua :
  - Chẳng hay cháu cư trú nơi đâu ?
  Vua tỏ rằng :
  - Ở tại nhà Trương viên ngoại.
  Vua lại hỏi thăm tuổi tác ông già được bao nhiêu?
  Ông già đáp rằng :
  - Một trăm tám tuổi .
  Vua nghe nói bèn khen rằng :
  - Ít ai đuợc trường thọ như vậy .
  Khen rồi lại hỏi rằng :
  - Có tấm biển đề năm chữ ấy nghĩa lý làm sao, xin chỉ cho cháu rỏ.
  Ông già đáp rằng :
  - Vốn tiên sanh chưa rỏ để lão hũ nói cho tiên sanh biết . Khi già được một trăm tuổi , thân bằng cố hữu chúc mầng đi cho già ba tấm khuôn biễn : tấm thứ nhứt đề là : Thiên hạ đệ nhứt gia ; tấm thứ nhì đề là : bách tuế đường ; còn tấm thứ ba Cao tiên sanh coi thì rỏ biết công cuộc nhà Lưu gia nầy .

  Vua ngước mặt lên xem , thấy tấm biển thứ ba tỏ khen ngợi nhà Lưu gia như vầy : Trời cũng không qua, đất cũng không hơn , vua cũng khó lày , nhơn gian đâu lấn được. Như thể : Cha vi Tể Tướng , con vi Tể Tướng , cháu vi Tể Tướng , đâu ai giàu đâu qua đây quí , đâu ai quí sao bằng cha con , con cháu nhà ta, liên đổ khoa trường ; dầu dòng ai liên đổ khoa trường cũng chẳng bằng kiến họ Lưu, liên kết năm đời hiện tại , sống được một trăm năm.
  Vua xem rồi thì khen rằng :
  - Thiệt là nhà Lưu gia đệ nhứt trong đời.
  Lúc ấy vua mới hiểu năm chữ : Thiên hạ đệ nhứt gia trong tấm biển ấy .

  Vua bèn cáo từ lui gót trớ rạ, về đến Trương gia trang thì Trương Ðình Hoài lật đật bước ra tiếp rước hỏi thăm vua đi chơi nơi đâu trót ngày nay.
  Vua đáp rằng :
  - Du ngoạn đến phũ Lưu gia, thấy treo tấm biển đề rằng : Thiên hạ đệ nhứt gia, không rỏ cớ làm sao, Bên đến đó hỏi thăm cho biết, nay mới rỏ là nhà Lưu gia tốt phước , hiện lại năm đời còn sống thấy nhau.
  Trương Ðình Hoài cũng khen rằng :
  - Nhà Lưu gia giàu sang, trường thọ thiệt là thiên hạ vô song.


  Khi vua ngụ tại Trương gia trang không được bao lâu thì tiết thu đã đến , nhằm trung tuần tháng tám, tục lệ xứ nầy thường lề hay đã lôi đài, nhằm tiết ấy Trương Ðình Hoài sớm biết tục lệ làm vậy , nên khiến gia đinh sớm bày diên yến, trước là đải vua ăn uống chơi , sau nữa thưởng giai tiết, rồi đi coi đả lôi đài .
  Vua nghe Ðình Hoài bàn soạn làm y thì trong dạ vui mừng.

  Lúc ăn uống rồi rủ nhau ra đi đến chốn Long vương đại miễu, thấy thiên hạ đến đó đông nứt như kiến cỏ, buôn bán vật thực vô số.
  nguyên người đã lôi đài nầy tên là Triệu Phương Khánh là nầy nghề võ dạy kẻ môn đồ có dư một trăm người).
  Lúc ấy vua với Ðình Hoài chen lên trước đài thấy có một đôi liễn để như vầy :

  Võ dõng trong đời có một
  Anh hùng thiên hạ không hai

  Lại xem thấy bên tả có một cái điều lệ dặn bảo như vầy : Phàm ai thượng đài chẳng đặng dùng lén binh khí đem theo mình, dụng quờn đánh nhau, chết sống không bắt đền nhơn mạng.

  Ðương coi điều lệ, xảy thấy thiên hạ xôn xao vẹt ra một đường lớn nhượng cho một trăm quân đi, có năm sắc cờ hộ tống ông thầy thủ đài , nhìn thấy hình dung người thủ đài nầy rất oai khí mạnh mẻ vô cùng, nai nịt như một vị đại tướng, khi đến đài liền nhãy phóc lên và cất tiếng nói rằng :
  - Ai giỏi hãy thượng đài tỷ võ cùng ta, còn ai dỡ thì thôi, đứng đó mà coi, chớ có nhãy lên đây mà chết uỗng mạng.
  Lúc ấy ấy Võ Thám Huê là Tiêu Hồng Kim cũng đến đó coi đả lôi đài .
  Xảy nghe Triệu Phương Khánh nói phách lắm vậy thì giận bèn nhảy tuốt lên đài cùng Phương Khánh tỹ võ .
  Phương Khánh nói với Tiêu Hồng Kim rằng :
  - Ngươi là danh vọng xứ nầy chớ khá tỷ võ cùng ta, sợ e sơ thất mà mất bề danh tiếng chăng ?
  Tiệu Hồng Kim đáp rằng :
  - Việc ấy chẳng cần, như ngươi có giỏi thì đương cự cùng ta, như liệu có dỡ , hãy xuống đài, chớ khá khoe khoang lổ miệng mà khi thiên hạ vô nhơn.
  Phương Khánh đáp rằng :
  - Việc ấy tại ngươi, vậy ngươi hãy ra miếng cho ta đánh phá .
  Tìêu Hồng Kim liền ra miếng gọi là Song Long xuất hải .
  Phương Khánh lập thế đại bàng triển súy giải phá, hai đàng đánh nhau hơn ba chục hiệp.
  Tiêu Hồng Kim lúc ấy mệt đừ , yếu sức khó nổi chống đương, bị Phương Khánh đá rớt xuống đài, máu chảy dầm dề , bất tỉnh nhơn sự, lại bị thiên hạ cười rộ, lúc ấy kẻ gia nhơn của Tiêu Hồng Kim cỏng đem về nhà .

  Vua xem thấy cã giận vì tưởng Tiêu Hồng Kim là tôi của mình,bèn nghĩ thầm rằng :
  - Phải chi ai bị đánh đá rớt xuống đài thì trẫm bỏ qua, nay nó nhục tôi của trẫm, nỡ làm thinh sao ! Chi bằng trẫm ra tay trừ hại cho nhơn dân.
  Ðang lúc thầm nghĩ làm vậy và vừa sửa soạn thượng đài, xãy nghe Ðình Hoài nói :
  - Cao huynh khoan thượng đài đã, để cho tiểu đệ ra tay , đánh nó rớt xuống đài mang xấu chơi .
  Vua liền dặn Ðình Hoài khá tua cẩn thận, Ðình Hoài nhãy thót lên đến nơi , liền nói rằng :
  - Ta đến đây tỷ võ cùng ngươi .
  Phương Khánh nhìn xem người nầy gương mặt nỡ nang, tướng mạo kinh nhơn , bèn cất tiếng nói rằng :
  - Ngươi khá bày danh tánh, rồi sẽ ra tay.
  Ðình Hoài đáp rằng :
  - Ta vốn họ Trương tên là Ðình Hoài đến đây tranh thắng bại cùng ngươi, bởi ngươi tự thị anh hùng coi chẳng có ai, vậy ngươi hảy ra tài đương cự cùng ta.
  Nói rồi bèn dùng miếng 'mảnh hỗ hạ san' đánh tới .
  Triệu Phương Khánh khen hay rồi trịch né qua một bên , lập tức dùng miếng 'song phi phò điệp' nhắm ngay mặt Ðình Hoài đánh xuống ; Ðình Hoài trờ khỏi lập thế 'xuất hải giao long' đánh trả lại, hai đàng đánh nhau có dư bảy tám chụp hiệp.
  Ðình Hoài thầm biết sức mình đã yếu, khó bề chống cự, bèn đánh vẹt xuống một quờn rồi nhảy phóc xuống đài.
  Lúc ấy Triệu Phương Khánh đắc ý bèn, cất tiếng hỏi rằng :
  - Trong đám đông nầy, còn người nào là anh hùng có tài giỏi khá thượng đài tỷ võ cùng ta.
  Vua thấy vậy nổi xung bốc nhảy lên nói rằng :
  - Ta đến đây tỷ võ cùng ngươi cho biết tài cho thấp.


  Hồi 19
  Triệu giáo đầu tri cơ biết Chúa
  Châu tri-phủ ham lợi vong thân

  Ðây nói về Triệu Phương Khánh thấy người thượng đài thì nhìn coi người ấy mày rồng, mắt phụng tướng mạo kinh nhơn, bèn cất tiếng nói :
  - Như ngươi có thượng đài tỷ võ cùng ta thì khá tỏ thưa tánh danh.
  Vua đáp :
  - Ta họ là Cao, tên Thiên Tứ lên đây tỷ võ cũng ngươi cho biết tài cao thấp.
  Phương Khánh đáp :
  - Vậy ngươi hãy ra miếng đi cho ta đả phá.
  Vua bên triển khai lưỡng thủ biến thành ra miếng sư tử khẩn cầu, chụp bốc đánh tới .
  Phương Khánh xem thấy khen hay, bèn dùng một đường "mảnh hổ cầm dương" giải phá.
  Rồi hai đàng đánh võ cùng nhau có dư một trăm hiệp, mà chưa thấy ai hơn.

  Khi ấy vua gắng sức chống đương , chống ngờ có vì Thái bạch kim tinh vân du đến đó, thấy vua đang ra sức đối địch cùng Phương Khánh, bèn cất tiếng kêu Phương Khánh mà rằng :
  - Người đương đấu võ cùng ngươi đó là vua đương trị vì ngày nay, vậy ngươi chớ nên ra tay chống cự rũi phạm đấng chí tôn, ắt là ngươi mang khốn.
  Phương Khánh nghe nói hoảng hồn, liền ngừng tay lại mà nói :
  - Cao nhân huynh chớ khá động thủ nữa, vì tôi sức yếu , đánh không lại nhân huynh.
  Vụa bèn ngừng tay lại hỏi rằng :
  - Vì cớ nào Giáo sư không đấu võ nữa , xin tỏ cho ta nghe ?
  Phương Khánh đáp :
  - Từ tôi khai lôi đài đã mấy năm dư , anh em trong thiên hạ anh hùng ít kẻ chống cự nổi cùng tôi. Nay gặp nhân huynh thượng đài tỷ võ, thì tôi biết tài nhân huynh hơn tôi bội phần, nên tôi nguyện xin thọ giáo cũng nhân huynh.
  Vua nghe nói cả mừng bèn đáp rằng :
  - Giáo sư chớ khá tự khiêm vậy xin mời Giáo sư đi với tôi lại nhà Trương gia trang đàm đạo cùng nhau cho biết. Phương Khánh vâng lời , khiến đồ đệ dẹp lôi đài , cùng là đồ quân khí, rồi đi theo vua và Trương Ðình Hoài, cùng Nhựt Thanh thẳng đến Trương gia trang.

  Khi đến nơi mời ngồi trà nước thết đải xong xuôi, thì Phương Khánh liền đứng dậy quì xuống lạy vua mà thốt rằng :
  - Tôi vốn có mắt không ngươi, chẳng thức thấu ngọc lành, xin thứ tội cho tôi và tình nguyện kiến nhân huynh làm sư trưởng.
  Vua đở đậy đáp rằng :
  - Vả chăng võ nghệ Triệu giáo sư thì đây đã từng biết, vì bỡi lúc tôi thượng đài tỷ võ, Giáo sư có ý khiêm nhường, nay Giáo sư sẳn có lòng tốt xin khá ở đây chỉ điểm thêm giùm sự võ nghệ cho tôi chút đỉnh, tôi rất cám đội ơn, và xin mời ở đây dùng cơm với tôi và trò chuyện cho vui.

  ấy là :
  Gạp bạn ngàn chung ruợu chẳng nhiều
  Nữa lời trái ý khó nhiêu dung.

  Khi mấy người đương vầy tiệc đàm đạo cùng nhau thì trời đã khuya rồi, trống điểm canh ba, tiệc vừa tàn , dọn phòng cho Phương Khánh an nghỉ, còn mỗi người kia đều có phòng sẳn .

  Qua rạng ngày ấy , ai nấy thức dậy rửa mặt gỡ đầu , lại dùng cơm bửa sớm mai .
  Sau khi ăn cơm rồi , Triệu Phương Khánh bèn cáo từ lui gót.

  Khi vua tả mật chiếu khiến người giao cho Tiêu Hồng Kim hồi trào thọ chức.
  Vua ở tại Trương gia trang vừa được nữa tháng , trong lòng áy náy không vui, ý muốn đi với Nhựt Thanh qua Hàng Châu du ngoạn .

  Ngày ấy vua liền khởi hành ra đi , vừa đến Hàng châu địa phương, chốn đó có một cái ngả tư , lại có một cái nhà ngũ hiệu là "Ngưu gia điếm" còn chủ tiệm tên là Ngưu Tiểu Nhị , thấy vua và Nhựt Thanh vừa đến thì lật đật chạy ra tiếp rước .
  Nhựt Thanh bèn nói rằng :
  - Hai bọn ta chẳng qua là đi tìm tiệm ngủ rộng rải khoãng khoát và sạch sẽ đặng tạm nghĩ ngơi.
  Tiểu nhị đáp :
  - Chốn nầy quả có như lời khách quan nói .
  Nhựt Thanh tin như lời , giao đồ hành lý đem lên phòng từng trên mà cất, kế đến bửa ăn dọn ra, vua và Nhựt Thanh tạm đở dạ .
  Lúc ấy trời đã tối, cả hai ở đó ngủ một đêm.

  Rạng ngày rửa mặt gở đầu và trà nước xong xuôi .
  Vua bèn hỏi chủ tiệm rằng :
  - Xứ nầy có chổ nào đi chơi vui cùng chăng . Xin chỉ giùm làm ơn.
  Tiểu nhị đáp :
  - Xứ này nhiều chổ vui chơi không kể xiết , vậy khách quan đi ra thì ngó thấy .
  Vua nghe nói cả mầng liền dặn tiểu nhị :
  - Bữa nay khá dọn cợm chiều cho hai ta ăn sớm đặng có đi đạo chơi chợ đêm.
  Tiểu nhị vâng theo lời dạy , bèn lo sắm sửa dọn buổi cơm chiều .
  Khi cơm dọn rồi thì trời đã xế qua , vua với Nhựt Thanh ngồi lại ăn uống no say , rồi dời gót ra đi, gặp người hỏi thăm chổ nhóm chợ đêm.
  Vua với Nhựt Thanh đi lần đến đó , chỉ thấy người ta đông như kiến cỏ, và buôn bán những món quí lạ vô cùng, cùng là những vật ăn ngon ngọt cũng chẳng thiếu chi .

  Có bài thì làm chứng như vầy :

  Thử địa rất dị kỳ
  Khuyên người khá tường tri :
  Ban ngày chớ du thị,
  Lúc tối lánh hạ trì.
  Cừu hận tua khỏa lấp,
  Hữu tình khá bền ghi
  Hàng châu vui không xiết,
  Sanh sự bị chúng khi.

  Ðêm ấy vua đi du ngoạn đã thèm, rồi lại mua bánh trái vật thực trở về tiệm, khiến chủ tiệm nấu trà ngon ăn bánh uống nước chơi, và trò chuyện một hồi rồi đi ngủ.
  (Nguyên chủ tiệm nầy có một đứa con gái gả cho quan phủ tỉnh Hàng châu làm vợ bé, nên cậy lấy oai thế cũa chàng rễ,
  chuyên lo nóc tiền bạc cũa người thương khách ở ngụ ).

  Ngày đó thấy vua và Nhựt Thanh đi chơi khỏi, còn đồ hành lý gởi tại tiệm mình coi rất nặng nề, tưởng chắc có tiền bạc nhiều, bèn sanh thói xấu khui ra coi, thấy vàng bạc và vật quí báu nhiều, bèn sang đoạt ráo túi, nhưng vua và Nhựt Thanh chưa hay biết.
  Qua rạng ngày vua với Nhựt Thanh thức dậy rửa mặt mày xong xuôi, qua cãnh khác xem chơi , mới khiến chủ tiệm đem gói hành lý giao lại cho mình.
  Vua mở ra coi chẳng còn một món thì thất kinh, lập tức tra hõi chũ tiệm thì chũ tiệm từ chối, không chịu là cha ăn cướp, bèn dẫn nhau đến công đường quan Phũ mà cầu người minh lý.
  (Nguyên ông Phũ nầy họ châu tên Nhơn Thanh là quan ưa ăn hối lộ nên bá tánh xứ nầy thường đặt tên riêng người là Châu Phách Tán , là bợm ưa ăn hối lộ của người. Còn thằng cha Ngưu Tiểu Nhị nầy là cha vợ ông Phủ nọ, nên dân tình thảy đều kiêng nó luôn luôn ).

  Ngày là quan Phũ đang ngồi tại lậu đường, xảy nghe trống chầu đánh rất nhặt thúc, lập tức truyền kẻ nha dịch rằng :
  - Nả tróc kẻ đánh trống ấy đem đến công đường cho ta.
  Quân nha dịch vâng lời hăm hở đến nơi nả tróc vua và Ngưu Tiểu Nhị dắt thẳng đến công đường, biểu hai đàng quì xuống.
  Vua không thèm quì, quan phũ thấy dóa nổi xung nạt hỏi :
  - Mi là quân côn đồ cả mật to gan, đã đến trước mặt ta sao không bái quì ?
  Quở sơ một hồi rồi day lại hỏi Ngưu Tiểu Nhị :
  - Ngươi đến thưa bẩm về việc chi ?
  Tiểu Nhị quì bẩm rằng :
  - Ngày nọ có hai tên côn đồ đến ngụ tại tiệm tôi, không tiền mà trả thì chớ, lại vu cho tôi là ăn cắp bạc của chúng nó, vậy nên oan ức , tôi phải dẫn chúng đến đây minh oan.
  Quan Phủ nghe nói liền day lại vua :
  - Mi tên họ chi, ăn uống của người không trả tiền thì chớ, lại vu họa cho người, thì tội ngươi nặng biết dường nào !
  Nói rồi khiến nha dịch bắt căng nọc vua, phạt tội đánh một trăm roi.
  Vua nghe nói cả giận, cát tiếng mắng rằng :
  - Mi là ô quan , tham lam ăn hối lộ của lang gian ác nầy, khuất lấp bỏ qua không minh sự lý cho người thời chớ, lại khiến bắt ta mà đánh ép, rất uổng cho mi ăn trên ngồi trước chúng . Còn ta đây tên là Cao thiên Tứ ở Bắc kinh, ngươi có biết chăng ?
  Quan Phủ nghe nói thì ngó sửng vua một hồi, rồi khiến kẻ nha dịch áp bắt vua.
  Thưong hại cho mấy tên cai, bếp, thơ lại nầy nghe lời quan. Phủ áp lại bắt vua , bị vua dùng quờn khước, thoi đá , chú nào chú nấy lăn bò, lại thêm lổ đầu, dập mặt.
  Quan Phủ xem thấy thất kinh, lật đật chạy trốn ra hậu dinh, cáo báo cho quan Hiệp Trấn tên Mã Như Long hay.
  Mã Như Long liền truyền lịnh cho Thủ Bị tên Phùng Ðức Phiêu và bên Tả dinh Thiên tổng binh là Lý Khai Thi, cả hai người dẫn một trăm binh đến vây nha Tri phủ .

  Vua thấy tình hình làm vậy bíết là không xong, ráng sức tính thế đánh giải vây, còn Nhựt Thanh cũng đánh nhầu với quân lính, giết rất nhiều, song vua quả bất địch chúng, đánh không lại bị quan áp bắt trói , dẫn đến công đường .
  Tri phủ vừa muốn dụng hình khảo vua, chẳng dè bị Du thần làm xây xẩm mày mặt, té nhào xuống đất, quân nha dịch đở dậy đem vào hậu đường, còn vua giam lại ngục hình ; lại tư tờ cáo bẩm cho quan Nghiệp Ðài hay công sự ấy.
  Còn Nhựt Thanh đã thoát khỏi ra ngoài đi dọ thám coi tình hình làm sao, song có một mình không phương chi cứu cấp .

  Ðương lúc ấy Nhựt Thanh vừa đi vừa tính, xãy gặp Giáo đầu là Triệu Phương Khánh , bèn tỏ hết căn do cho Triệu Phương Khánh nghe.
  Phường Khánh thất kinh bèn tỏ rằng :
  - Việc đã dĩ lở làm vậy, biết tính.làm sao cho tiện việc .Vậy hai ta trở lại Tô châu tìm Trương Ðình Hoài thương nghị, thì cứu mới được.
  Tính rồi cả hai bèn lập tức thẳng đến Tô châu .

  Ði đã hai ngày mới đến Trương gia trang , thì Nhựt Thanh khóc tỏ cho Trương Ðình Hoài hay công cuộc đó, và xin Ðình Hoài ra ơn lập thế gíãi cứu một phen.
  Ðình Hoài nghe nói hoảng hồn . Bèn hỏi Phương Khánh tính mưu gì cho vẹn toàn.
  Phương Khánh đáp :
  - Vả chăng Châu tri phủ và người ham ăn hối lộ lắm , chi bằng đem châu báu , vàng bạc đến lo lót với va, xin thục tội cho vua thì va sẽ tha vua ra , rồi sẽ tính kế khác lấy đồ hành lý của vua lại, kế ấy rất nhọm lại hay, xin nhơn huynh y kế ấy thi hành.
  Ðình Hoài nghe nói vừa lòng, kế thấy trời tối, cơm nước xông xuôi rồi đi ngơi nghĩ.
  Qua rạng ngày Ðình Hoài đi cùng Phương Khánh, Nhựt Thanh, và đem vàng bạc châu báu theo.

  Ngày đi, đêm nghĩ mới đến Hàng châu tìm tiệm nghĩ ngơi, xong xuôi thì Phương Khánh bàn soạn với Ðinh Hoài rằng :
  - Vốn đây có một người tên là Thân Khâm là bạn thiết với Tri phủ, vậy thì đem bạc cậy va nói giùm ắt xong công việc.
  Ðình Hoài đáp :
  - Vả tôi cũng có một người tri kỷ ở tỉnh nầy tên là Lý Văn Chấn, mấy năm trước thi đậu Tấn sĩ, vốn người rất chí thiết với Tri phủ, cậy va nói năng giùm ắt xong.

  Qua rạng ngày thân hành đến nhà Lý tấn sĩ.
  Khi đến nơi , Ðình Hoài viết tên mình, cậy kẻ giữ cửa đem vào thưa cho chủ nó hay rằng:
  - Có cố nhơn đến đây thăm viếng .
  Gia nhơn vưng lời đem thiệp vào thưa cho chủ mình hay.
  Giãy lâu xảy thấy nó trở ra thưa rằng :
  - Chủ tôi cho mời ông vào.
  Ðình Hoài liền bước sấn đến nhà trong .
  Lý tấn sĩ lật đật đến trước nghênh tiếp , mừng rỡ mời ngồi rồi khiến kẻ gia đồng đem trà nước ra thết đải.
  Lý tấn sĩ bèn hỏi rằng :
  - Chẳng hay anh đến tôi có sự chi, mà tôi không hay biết trước đặng đi tiếp rước cho sớm, vậy xin anh miễn chấp.
  Ðình Hoài đáp :
  - Có việc tôi mới dám đến đây, trước là thăm viếng, sau cậy nhơn huynh ra sức giúp một việc.
  Nói rồi liền tự trần đầu đuôi các việc Cao huynh bị Tri phủ giam cầm rất nên oan ức, và nói :
  - Bởi vậy tôi đến đây sỡ cậy nhơn huynh đem vàng bạc đến Phũ người lo lót giùm đặng tha Cao huynh ra, ơn ấy cám đội ngàn đời.
  Lý tấn sĩ nói :
  - Việc ấy để mặc tôi liệu ắt xong, nhưng số tiền bạc bao nhiêu phải dự bị cho đũ , đặng mai tôi sẽ thân hành đến đó nói
  giùm thì ắt sẽ thả Cao Thiên Tứ ra, không có sao mà nhơn huynh hòng sợ.
  Ðình Hoài đáp :
  - Việc bạc tiền tôi lo đã sẳn , xin nhơn huynh chớ ngại .
  Khi ấy Lý tấn sĩ cầm Ðình Hoài ở lại nhà mình vài ngày chờ vụ ấy.

  Qua rạng ngày, Lý tấn sĩ ăn cơm nước xong rồi, liền lên kiệu đi thẳng đến nha môn Tri Phủ, khi đến nơi liền trao thiệp cho kẻ nha dịch cậy đem giùm vô trình với Tri phủ, kẻ nha dịch vưng lời lảnh thiệp đem vào hậu đường, giây lát trở ra thưa với Lý tấn sĩ rằng :
  - Lão gia tôi cho mời ngài vào.
  Lý tấn sĩ liền bước thẳng đến hậu đường thì Tri phủ lật đật xuống thềm bước ra tiếp rước mời vào trà nước đải đằng.
  Lúc ấy Tri phủ nói rằng :
  - Tôi không dè ngài đến chốn nầy nên nghinh tiếp chậm trể. Xin ngài thứ tội, và chẳng hay ngài đến đây có sự chi, xin cạn phân cho tôi rõ biết.
  Lý tấn sĩ đáp :
  - Có việc tôi mới dám đến chốn nầy .
  Nói rồi liền tự trần rằng :
  - Công việc Cao Thiên Tứ lỗi lầm xúc phạm đến ông. Nay nó cậy người đến nói với tôi đem dưng cho ông mươi muôn lượng mà chuộc tội cho nó. Xin ông hải hà chi độ tưởng đến tình tôi, nhậm lấy của nầy mà tha tội cho người một phen .

  Quan Phủ nghe nói mầng quính, song không nói bèn kiếm lời đổ tội cho Cao Thiên Tứ là người hoành hành bạo ngược, tội ấy nan nhiêu. Nhưng nghỉ đến tình Lý tấn sĩ là bạn thiết nên phải y theo lời, song bạc ấy phải cho đủ số mới được.
  Lý tấn sĩ thấy Tri phũ đành chịu, bèn từ biệt trở về và hẹn mai sáng đem bạc đến.

  Khi Lý tấn sĩ lên kiệu về đến nhà đi thẳng vào thơ phòng thì Ðình Hoài hỏi thăm :
  - Công sự ấy tính thể nào ?
  Lý tấn sĩ đáp :
  - Việc ấy đã an bài, song số tiền bạc phải cho đũ mới được .
  Ðình Hoài bèn lấy châu báu và tiền bạc đưa ra cả thãy tính là mười lăm muôn lượng, giao Lý tấn sĩ chấp thủ.
  Qua rạng ngày mai trời xế qua.

  Lý tấn sĩ sửa soạn ra đi, thì nói với Ðình Hoài phải làm tờ bảo lảnh về tội Cao Thiên Tứ , và năm muôn lượng tiền thế chưn cho mình cầm .
  Ðình Hoài ưng chịu làm tờ ấy giao cho Lý tấn sĩ.
  Lý tấn sĩ cụ bị tiền bạc lên kiệu ra đi, đi đến Phủ đường , cậy kẻ nha dịch thông tin cho Tri phủ hay.
  Tri phũ liền ra nghinh tiếp vào trò chuyện hõi thăm bạc tiền đũ số chưa ?
  Lý tấn sĩ nói :
  - Việc ấy đã đũ, nên tôi đem dâng cho ông, xin ông kiểm soát lại.
  Tri phủ liền khiến kẻ tâm phúc xem xét lại đũ số rồi đem đi cất.

  Khi ấy Tri phủ sai kẽ nha dịch đến khám dẫn Cao Thiên Tứ giao cho Lý tấn sĩ lảnh ra.

  Ấy là :
  Không tiền khó nói năng cùng quĩ,
  Có bạc khiến quỉ dễ như chơi.

  Lý tấn sĩ từ biệt Tri phủ, đồng lên kiệu đi với vua thẳng riết về nhà vào thẳng thơ phòng, thì Trương Ðình Hoài lật đật bước ra tiếp rước, và nói với vua rằng :
  - Bấy lâu nay Cao huynh bị khốn đốn, em không hay biết đặng hòng giúp đỡ, nay hay vụ này đến đây thì đã trể rồi , xin anh miễn chấp .
  Vua đáp rằng :
  - Vì qua mà nhọc đến em, khiến lòng đây xốn xang khó chịu.
  Nói rồi liền day lại tạ ơn Lý tấn sĩ có tình cứu giúp, ơn ấy ngàn đời muôn kiếp không quên.
  Lý tấn sĩ đáp :
  - Việc ấy nhõ mọn không can hệ chi mà nhơn huynh phòng ngại.

  Lúc ấy vua và Ðình Hoài sợ Nhựt Thanh có lòng trông đợi , bèn lật đật bái biệt Lý tấn sĩ, Phương Khánh ra đi, đến tiệm ngũ tương hội cùng nhau .
  Qua rạng ngày dùng cơm nước tại tiệm, xong xuôi tính tiền trả cho tiệm rồi vầy đoàn lên đường chỉ dặm trở về Trương gia trang.
  Khi đến nơi vua bèn bái tạ Trương Ðình hoài có tình thương xót đến mình nên mới xuất phát tiền bạc nhiều đặng cứu mình khỏi vòng lao lý, ơn ấy khắc cốt minh tâm, song giận vì Tri phủ làm việc hồ đồ không minh lý, do cũng bởi Ngưu Nhị sang đoạt tài vật của mình.
  Vua nói :
  - Vậy xin hai vị nhơn huynh kiếm kế chi hay, trước là lấy của ấy lại, sau nữa giết lũ ấy cho được, thì oán nọ mới nguôi. Xin nhị vị nhân huynh tính giùm cám đức vô cùng. Còn tôi lúc nầy với Nhựt Thanh, gấp đi du ngoạn nơi núi Quan Âm sơn vài bửa sẽ trở về, xin nhị vị nhơn huynh ở nhà ráng lo giùm sự ấy cho kíp.
  Tính rồi vua cùng Nhựt Thanh từ biệt quảy gói lên đường .

  Ðây nói về Triệu Phương Khánh vâng theo lời vua truyền dạy bèn thương nghị với Ðình Hoài rằng :
  - Gần đây có một hòn núi tên là Ngưu đầu sơn , có hai người anh hùng tựu chốn ấy ăn cướp một người tên là Phùng Trung, một người nữa tên là Trần Phiêu, vốn hai người nầy võ nghệ cao cường, mười phần dõng mãnh, lại thêm kết nghĩa kim bằng cũng tôi rất thiết . Chi bằng để tôi đến đó trần tình , mượn binh lâu la xuống Hàng châu thi hành việc nọ mới xong.
  Ðình Hoài nghe nói rất mầng, bèn cậy Phương Khánh đi viện binh giúp giùm, sát hại kẻ ô quan ấy mà cứu dân lành .
  Qua rạng ngày Phương Khánh ăn cơm nước xong rồi liền từ biệt quảy gói lên đường thẳng riết ngày đêm, đi vừa được hai bửa mới tới Ngưu đầu sơn ; khi đến cữa trại thì thấy sắp lâu la canh giữ tại cữa, bèn cậy nó trở vào thông báo cho nhị vị đại vương hay, trong giây lát thấy kẻ lâu la trở ra mời Phương Khánh vào trong.

  Phưong Khánh vừa bước đến nói, chĩn thấy nhị vị đại vương ra tiếp rước, hai đàng mừng rở nhau nắm tay dẫn đến Tụ nghĩa đường mời ngồi, rồi khiến lâu la đem trà ngon thết đải, sau khi dùng trà mản cuộc thì Phùng Trung hỏi thăm Phương Khánh rằng :
  - Từ ngày phân tay nhau kẻ Nam người Bắc tính đã được hai năm, chẳng hay việc làm ăn anh có thạnh lợi thể nào . Xin anh cạn phân cho bọn tôi rõ biết .
  Phương Khánh đáp :
  - Từ ngày xa cách nhau thì anh ngụ lại Tô châu lập võ quán dạy nghề võ, học trò học được dư một trăm cũng đủ chi tiêu, lại mỗi năm thường lập lôi đài nhằm rằm tháng tám, song chưa gặp người địch thũ, chẳng ngờ năm nay xảy gặp một người anh hùng ở tại Bắc kinh tên là Cao Thiên Tứ võ nghệ cao cường, đến lôi đài tỷ võ cùng anh, đánh nhau cầm đồng . Nên anh thương mến tài người kết làm bằng hữu. Nay người đi qua Hàng châu bị hoạn nạn, may nhờ hối lộ mới thoát khỏi lao tù, song đồ báu vật của người mất chưa lấy lại được nên người tức giận cậy anh lập thế báo cừu . Bởi vậy anh mới sang đây cầu cứu với hai em, xin ra sức trợ nguy một thuở, trước là đem binh mã xuống sát hại Tri phũ trả cừu xưa, sau là đoạt thâu tài vật, còn anh cũng dẫn thêm vài ba trăm thũ hạ đến trợ chiến cùng em cho xong việc, xin hai em nhậm lời chớ nài lao nhọc.
  Trần Phiêu nói :
  - Anh đến rất may vì lúc nầy trên son trại lương hướng gần hết. Vậy hai anh em tôi thừa dịp này khắc kỳ cùng nhau kéo binh mã xuống đó trước là giúp nhân huynh , sau là tóm thâu tài vật.
  Phương Khánh nói :
  - Nếu như hiền đệ có khứng chịu làm vậy thì ước định ngày hai mươi tháng nầy , chọn lựa vài trăm lâu la cho tráng kiện phân nhau đi làm bốn tốp gom tại ngoài thành Hàng châu, còn anh dẫn đến đó cũng chừng ba trăm tâm phúc quân đến tương trợ. Ðương lúc thương nghị vừa xong thì trời đã tối rồi, liền bày tiệc ra ăn uống ngỏa nghê một thuở , vì bởi lâu ngày mới gặp nhau đây .
  Ðêm ấy Phương Khánh ngủ trên sơn trại .

  Qua rạng ngày cơm nước xong xuôi thì Phương Khánh từ biệt hạ sơn thẳng chỉ Tô châu, khi trở về chừng mấy ngày thì đã đến Trương gia trang, bước thẳng đến thơ phòng thì Ðình Hoài hỏi thăm rằng :
  - Công sự lên Ngưu đầu sơn thể nào ?
  Phương Khánh đáp :
  - Sự ấy đã tính xong, hẹn ngày hai mươi hội binh phía ngoài thành Hàng châu, vậy chúng ta hãy thông tin cho bọn ta hay trước, gom lại chùng một trăm người, chia nhau nhiều bọn phân nhau từ tốp mà đi, mỗi bọn phải đái tùy khi giái, nay chúng ta hãy trẩy đi trước nhằm ngày mười tám tháng nầy thì mới kịp ngày ấy, kẻo trể thì sự ắt lậu cơ quan .
  Tính rồi thì Ðình Hoài giã làm đạo sĩ du phương dẫn theo hai mươi tên quân giã kẻ bậu bạn đi đường .
  Phương Khánh giã là bợm đi mải võ .
  Còn Hồ Thanh Sơn dẫn hai mươi tên giả làm ăn mày đi thẳng vào thành tìm đình miễu cư trú .
  Ngày ấy binh hai đàng hội với nhau rồi .

  Áy là :
  Không có trí đâu gọi người quân tử
  Chẳng lượng mưu sao phải mặt trượng phu.

  Nói về Phùng Trung và Trần Phiêu, mỗi người đều dắt gia đinh ròng mạnh vài mươi tên, giã làm bọn cửu lưu, giấu binh khí trong mình tuốt xuống thành , phân ở lải rải theo mấy tiệm nghĩ.
  Ngày ấy Phương Khánh cũng đến, liền tìm mướn một chổ phòng kín vắng vẻ rồi thĩnh Trần Phiêu, Thanh Sơn và nói :
  - Nay binh mã đã sẳn sàng, vậy thì ngày mai giờ thìn hành sự, Phương huynh phải dẫn năm chục tên quân giả làm dân thường đi tuốt vào nha Tri phủ, thừa lúc Tri phũ ra khách giết phứt đi, còn Thanh Sơn thì cũng dẫn binh năm chục tên, đến gần nha môn nổi lửa lên, rồi đánh thẳng vào ngục thả hết tội nhơn ra .
  Phùng Trung cũng dẫn binh mã bốn chục tên, giữ chặc nơi Hiệp trấn nha môn, lại đặt hai chục tên giử chặc Thiên tổng nha môn chớ cho binh họ lọt ra một người, còn phần tôi thì cũng dẫn binh mã hai chục tên bắt cả nhà Ngưu Tiểu Nhị giết sạch, rồi lấy châu báu kim ngân và kim ấn lại ; còn Trần huynh thì dẫn binh mã bốn chục tên giữ chặc cửa Nam môn, hễ coi chừng lửa dậy thì ra tay một lượt , những bọn của mình thì phải buộc một sợ vải đỏ nơi tay tả làm hiệu . Ai nấy đều y theo , rồi cứ theo việc bổn phận tuân lịnh mà làm .

  Nói về Thanh Sơn đem những đồ dẫn hỏa theo, ra phía sau nhà Tri phủ qua đến giờ thìn liền nổi lửa lên .
  Lúc ấy quan Tri phủ còn ngủ mơ màng, bỗng nghe quân báo phía sau nhà có lửa dậy, liền thức dậy chạy ra, truyền cho sai dịch mau đi chữa lửa, kế nghe quân báo phía trước có mấy người dân vào nha xin lảnh thưởng.
  Tri phủ vội vàng ra khách, bị bọn Phương Khánh bao vây chung quanh , lại nghe quân báo tội nhơn phá ngục ra hết rồi, Tri phủ kinh hồn hoảng vía, muốn chạy mà chạy không đặng .
  Phương Khánh đốc chúng áp vào rút đao giơ ra mắng rằng :
  - Loài tham quan, còn để làm chi. Vừa mắng vừa huơi đao chém Tri phủ đứt làm hai đoạn , rồi chạy tuốt vào phòng lục soát lấy hết kim ngân châu báu bao nhiêu tôi trai tớ gái thảy đều giết sạch, rồi hiệp với Thanh Sơn tuốt ra khỏi nha , có binh mã chực sẵn tiếp ứng dắt nhau ra đi cửa Nam môn.
  Còn Trương Ðình Hoài dẫn hai chục người, xông tới Ngưu gia điếm, bắt Ngưu Tiểu Nhị giết đi, rồi tuốt vào phòng bửa rương lấy hết kim ngân châu báu và kim ấn đẵng vật, rồi kéo ra hiệp nhau tuốt về Ngưu đầu sơn.

  Lúc ấy các võ quan thấy có binh mã giử chặc trước nha nên chẳng dám ra ; chừng thấy đi hết rồi, bèn điểm binh mã vài ngàn rượt theo hơn hai ba mươi dặm song theo không kịp, bèn thâu binh trở về ; rồi đem việc Trương Ðình Hoài và Hồ Thanh Sơn thông đồng với bọn ăn cướp giết thác quan Phủ cùng bà Thái thái với bọn nô tỳ và nhà Ngưu Tiểu Nhị, nhứt nhứt các việc làm một bức văn thơ hội đồng với quan Huyện Hàng châu , bẩm cho quan Niết đài và quan Án sát Tô châu hay, quan Tri phủ Tô châu liền treo thưởng, như ai bắt đặng bọn Trương Ðình Hoài thì đặng thưởng


  Hồi 20
  Tô châu thành, Bạch-huê-xà cướp ngục
  Ngưu đầu sơn, Huỳnh hiệp-trấn táng sư

  Nói về quan Hàng châu Niết đài tiếp đặng văn thơ thì thất kinh, liền nội ngày ấy làm tờ di văn cho Tô châu Niết ti, đặng xuất trát cho Tô châu phủ, huyện cùng các võ dinh phải bắt cho đặng Trương Ðình Hoài chớ cho thoát khỏi.
  Ngày ấy Tô châu Niết ti tiếp đặng tờ di văn của quan Niết đài Hàng châu bên lập tức xuất trát cho Tô châu phủ, huyện.
  Quan Tri phủ Tô châu lại làm cáo thị mà dán khắp chổ.

  Tò cáo thị như vầy :
  Lời rao cho ai nấy đặng hay : Nay bổn Phủ vâng lịnh quan Thượng-ti làm lời cáo thị nầy. Nguyên vì hôm hai mươi nầy có người ác-hào ở Tô châu tên là Trương Ðình Hoài thông đồng với lủ ăn cướp trên Ngưu Ðầu sơn đốt phá nha quan phủ Hàng-châu, lại giết hết cả nhà quan phủ, cướp lấy bạc kho hơn năm chục muôn lượng, lại thả hết tội nhơn hơn ba chục ngoài người, cũng nội ngày ấy giết hết cả nhà Ngưu-Tiểu Nhị và cướp hết kim ngân châu báu, rồi ra cử Nam-môn đi mất ; theo bắt chẳng kịp, nay có quan trên trát xuống cho bổ Phủ, phê xuất hành văn cho văn võ quan viên cùng quân dân nhơn đẳng , bất kỳ là ai, hễ bắt đặng Trương-Ðình Hoài, thì thưởng bạc một muôn lượng, còn như bọn Triệu Phương Khánh thì thưởng năm ngăn lượng , hễ đem phạm nhơn đến nạp thì lãnh thưởng liền, quyết chẳng nuốt lời .
  Nay tờ biểu thị .
  Năm nầy, tháng nầy, ngày nầy, thưởng cách.

  Nói về Trương Ðình Hoài, Triệu Phương Khánh, Hồ Thanh Sơn , Phùng Trung và Trần Phiêu, từ giết quan Phủ và Ngưu Tiểu Nhị rồi, đem nhau về Ngưu đầu sơn nghĩ ngơi ít ngày .
  Trương Ðình Hoài vì có việc nhà nên phải trở về, chẳng dè bị quân thám thính thấy đặng, về phi báo cho quan Tri phủ và Hiệp trấn hay ; lập tức sai binh đinh mấy trăm đến vây chặc nhà Trương Ðình Hoài, gia nhơn chạy vào phi báo rằng :
  - Nay có quan binh đến vây nhà rồi .
  Trương Ðình Hoài biết việc Hàng châu đã lậu liền lấy thiết côn cầm nơi tay , vừa mới bước ra, gặp quan Ðô ti dẫn vài mươi tên quân tuốt vào trong nhà .
  Ðô ti tay cầm song đao nạt quân xốc tới vây, bị Ðình Hoài huơi thiết côn đánh phá .
  Ðánh thôi, một bọn binh đinh đứa thì bể đầu đứa thì nát óc, bị thương chẳng biết là bao nhiêu .

  Ðô ti thấy đánh không lại, liền hối quân dùng cung tên mà bắn, có vài mươi tên quân đao bài lớp bắn, lớp lăn vào vây bắt .
  Lúc ấy Trương Ðình Hoài tay mặt bị tên ngăn đở chẳng nổi , phần bị dây giăng vấn chơn, còn Hồ Thanh Sơn thì mắc đi khỏi, Phương Khánh thì ở trên Ngưu đầu sơn, không có giúp sức, những tráng đinh tuy có mười mấy người, mà đều là tay nhu nhược không cứu giúp đặng nên phải bị bắt.
  Khi Ðô ti bắt được Trương Ðình Hoài rồi, liền hối quân trói lại dẫn về nha nạp cho Tri phủ

  Ngày ấy Tri phủ đang ngồi nơi hậu đường bỗng thấy quân sĩ báo rằng :
  - Nay có bổn thành Lại đô ti đã bắt đặng cưòng nhơn là Trương Ðình Hoài, giãi đến lãnh thưởng .
  Tri phủ nghe báo bèn dạy rằng :
  - Vậy thì mi hãy ra thỉnh Ðô ti vào đây, còn Trương Ðình Hoài thì giao cho Sai áp giam lại rồi sẽ tra hỏi.
  Quân sĩ vâng lịnh ra ngoài nói lại.
  Ðô ti bèn đem Trương Ðình Hoài giao cho Sai áp giữ gìn, rồi sắm sữa áo mảo , đi ngay vào hậu đường .
  Tri phủ bước ra nghinh tiếp.
  Hai người vào đến khách thính, phân ngôi chủ khách mà ngồi .
  Tri phủ bèn nói rằng :
  - Cái công lớn ấy, lão huynh đã chiếm đặng rồi, thiệt tôi vui mừng chẳng xiết , giận vì Trương Ðình Hoài là đứa hung ác, nó phạm tội lớn bằng trời, nếu chẳng có lão huynh có tài thủ đoạn làm vậy, thì khó bắt cho đặng nó ; còn những bạc thưởng thì hiện tại nơi kho tôi sẽ chiếu theo số định mà thưởng tức thì.
  Lại đô ti nói :
  - Ấy là nhờ oai đức của triều đình và phước lớn của cộng lão gia, chớ tôi có tài chi dám xưng ; vả lại Trương Ðình Hoài thiệt là tay hung ác, ban đầu tôi ỷ nó có một mình, nên khiến quân vây bắt, nó đánh bị bịnh hơn mấy mươi người, tôi thấy vậy nên phải khiến đao bài cung tiển bắn nó bị bịnh nơi tay hữu, nên mới bắt đặng, nếu không thì cũng khó làm chi cho nổi nó, nay may bắt đặng rồi thì đã hết lo , duy còn bọn Triệu Phương Khánh, chưa biết trốn ở xứ nào, cũng phải tìm bắt cho đặng thì mới yên cho , vậy những bạc thưởng ấy xin cho tôi lảnh.
  Tri phủ nói :
  - Tôi xin tuân mạng, còn bọn Triệu Phương Khánh thì xin lão huynh hãy ráng gia tâm bắt cho đặng , thì tôi sẽ đem cái công lao của lão huynh mà bẩm với Thượng ti , đặng chuẩn tâu với triều đình , thì lão huynh ắt đặng thăng chức .
  Ðô ti nói :
  - Nhờ ơn công tổ lão gia .
  Tri phủ bèn khiến gia nhơn lấy bạc đem ra , đếm đũ muôn lượng giao cho Ðô ti .
  Trà nước xong rồi , Lại đô ti bèn đứng dậy từ biệt Tri phủ , rồi khiến binh đinh khiêng bạc về nhà , chia ra phần mình ba ngàn lượng , còn bao nhiêu thì phát cho binh đinh , những kẻ bị thương nặng thì ba chục lượng, còn những kẻ bị nhẹ thì một chục lượng , ai nấy đều lảnh bạc , về nhà lo thuốc thang trị thương .

  Khi Ðô ti đi rồi, Tiêu tri phủ bèn xóc sửa áo mão ra ngồi nơi công án, khiến quân nha lệ dẫn Trương Ðình Hoài ra .
  Trương Ðình Hoài ra đến công đường đứng đó chớ không chịu quì , quan Phủ nạt rằng :
  - Loài cường đạo, mi ra giữa công đường trước mặt bản Phủ, sao mi không quì, hảy đem việc thông đồng với quân ăn cướp, giết thác quan Tri phũ và Ngưu Tiểu Nhị, phá ngục thả tội nhơn nhứt nhứt khai ra cho mau, nếu trể nải thì chẳng khỏi bị hình.
  Trương Ðình Hoài nói :
  - Ta là người giàu có đất nầy, an phận thủ thường, chớ chẳng hề quen biết với bọn an cướp nào bao giờ, còn việc giết quan Tri phủ ta cũng không biết, nếu ngươi vu họa làm khó cho ta, thì lẻ trời ắt khó dung ngươi cho đặng.
  Quan Phủ cả giận nạt rằng :
  - Mi thường tới lui với bọn ăn cướp, ai chẳng biết, nay có tờ di văn của quan Thiết đài Hàng châu làm bằng, mi phải khai cho mau, cho khỏi dụng hình.
  Trương Ðình Hoài nói :
  - Ta thường ở tại nhà, chớ chẳng hề ra khỏi cửa bao giờ , hay là ngươi thấy ta có tiền, nên kiếm chuyện vu cho ta đặng có đòi đôi ba mươi muôn lượng chì chăng ?
  Quan Phủ nghe nói cả giận bèn nạt rằng :
  - Mi làm ra tội lớn bằng trời, chẳng chịu khai, lại trả lời nói bổn phủ thấy mi giàu có nên vu cho mi mà kiếm tiền ; thằng nầy thiệt ác, nếu chẳng đánh đòn, thì chắc nó chẳng khai.

  Nói rồi liền khiến quân nha lệ đè xuống đánh cho đủ một trăm roi.
  Hai bên nha lệ xông ra đè Trương Ðình Hoài xuống.
  Lúc ấy Trương Ðình Hoài cũng muốn ra oai, nhưng vì bị trói, phần thì tay hữu đả bị thương, nên bị quân nha lệ xô té xuống đất, đánh hơn năm chục bảng.
  Quan phủ biểu thôi, rồi hỏi rằng :
  - Mi có khai hay không ?
  Ðình Hoài nói :
  - Ðau lắm , không biết chi mà khai.
  Quan Phủ nói :
  - Thằng nầy còn cứng cỏi dữ bây, đánh thêm năm chục roi nữa coi nó ra thể nào.
  Quân nha lệ lại đánh thêm năm chục bảng nữa , da rách thịt văng, máu ra lai láng, Ðình Hoài nằm mê dưới đất .

  Lúc ấy có tên Thơ lại bước ra bẩm rằng :
  - Va bị thương đã nặng rồi, không lẽ đánh nữa, xin để cho tôi khuyên va hoặc may va có khai chăng ?
  Quan Phủ nói :
  - Vậy thì ngươi hay khuyên nó thử coi.
  Thơ lại bèn nói với Trương Ðình Hoài rằng :
  - Việc ngươi làm đó ai nấy đều biết, nếu ngươi không khai thì lão gia ắt chẳng dung đâu, nay ngươi bị đòn đã nặng rồi, chịu nữa sao nổi, chi bằng khai đở đi rồi sẽ liệu bề khác chẳng là hay hơn.
  Trương Ðình Hoài nghe mấy lời Thơ lại nói, thì nghĩ thầm rằng :
  - Va nói cũng phải, chi bằng ta khai đở, bọn Triệu Phương Khánh ở ngoài có khi cũng lập kế mà cứu ta.
  Nghĩ rồi bèn nói với thơ lại rằng :
  - Nay ta chịu hình không nổi, tình nguyện khai phứt đi cho rồi.
  Thơ lại nghe nói bèn day lại bẩm với Tri phủ rằng :
  - Va chịu khai rồi.
  Quan Phủ cả mừng, bèn khiến Thơ lại đem bút giấy cho Trương Ðình Hoài làm tờ khai.
  Trương Ðình Hoài viết rồi giao cho Thơ lại.
  Thơ lại tiếp dâng cho quan Phủ xem.

  Tờ khai như vầy :
  Vì làm lời khai. Tôi là Trương Ðình Hoài ở tại huyện nầy . Nguyên có một người anh em bạn, bị quan phủ Hàng châu bắt giam ngục, nhơn vì bạn tương tri, nên phải lo lót với quan Phủ mà lãnh ra, sau nghe quan Phủ lại lên án bắt giam lại nữa, nên tôi phải thương nghị với mấy anh em đánh vào nha môn quan phủ Hàng châu , phá ngục thả tội ra, lại giết cả nhà quan Phủ, chí như Nguyễn Tiểu Nhị đã có sang đoạt châu báu kim ngân của người anh em bạn tôi , nên tôi cũng giết luôn cho đã nư giận, lời triệt khai ngay, chẳng hề nói dối.
  Năm nầy, tháng nay, ngày nầy
  Trương Ðình Hoài đứng khai.

  Khi quan Phủ xem rồi thì gặt đầu mà nói rằng :
  - Khi nó khai cũng đà minh bạch.
  Nói rồi dặn dò Thơ lại, dạy theo lời khai của Trương Ðình Hoài, làm ra một bức văn thơ, bẩm cho quan Thượng đài rõ .
  Còn Trương Ðình Hoài thì dạy giam vào ngục .
  Cắt việc xong rồi , quan Phủ liền lui lại hậu đường.

  Nói về bọn anh hùng trên Ngưu đầu sơn, ngày ấy đang ngồi đàm luận vói nhau.
  Bỗng có tráng đinh chạy về báo rằng :
  - Lão gia ôi ! Không xong rồi , tôi vưng lệnh xuống núi đi thám thính những việc Hàng châu ; cách mấy bửa trước đây Trương lão gia đã bị Lại đô ti bắt giải về nha Tri phủ Tô châu, dụng nghiêm hình tra khảo, Trương lão gia đã khai ra rồi, nay còn đang giam tại ngục. Quan Phủ lại ra thưởng cách cáo thị, tìm bắt bọn ta, tôi có sao tờ cáo thị đem về đây dâng cho liệt vị lão gia. Xin liệt vị lão gia liệu định.
  Nói rồi liền dâng tờ cáo thị lên.
  Phùng Trung tiếp lấy trải trên bàn, anh em xúm lại coi với nhau.
  Triệu Phương Khánh bèn hỏi Phùng Trung và Tần Phiêu rằng :
  - Việc đã như vậy, chẳng hay mấy anh em có kế chi cứu cho đặng Ðình Hoài ra khỏi ngục chăng ?
  Phùng Trung nói :
  - Tôi dẫn hết gia đinh đánh nhầu vào nha Tri phủ mà giựt Trương Ðình Hoài ra đặng chăng ?
  Phùng Khánh nói :
  - Ðâu dễ như vậy, trong thành Tô châu binh mã cường tráng, chớ chẳng phãi vô dụng như lũ tham quan bên Hàng Châu vậy đâu ; phải lo mưu cho hay mới xong. Nay hãy cho Hồ Thanh Sơn đi với vài tên gia đinh, đem nhiều tiền bạc theo tuốt xuống Tô châu, tìm vào ngục lo với tên giử ngục đặng thông tin cho Ðình Hoài hay, và để tiền bạc cho người chi dụng, rồi lại đến nhà Ðình Hoài mà cho vợ con người hay, xin đừng lo sợ, anh em ta sẽ lo thế cứu ra.
  Phùng Trung nghe nói liền lấy một ngàn lượng bạc ròng ra cho Hồ Thanh Sơn dặn dò y theo kế ấy mà làm, rồi phải trở về báo tin cho sớm.
  Hồ Thanh Sơn lảnh bạc rồi dẫn vài tên gia đinh lanh lợi vội vã ra đi .
  Chừng vài ngày xuống đến phủ thành , tìm vào đến ngục, lo lót với tên giử ngục mà tỏ ý mình.
  Tên giử ngục thấy bạc thì mừng.
  Hắn dắt Thanh Sơn vào ngục ra mắt Ðình Hoài, Thanh Sơn coi chừng không ai rồi nói nhỏ với Ðình Hoài rằng :
  - Nay mấy anh em sai tôi xuống đây, cho anh hay, xin chớ có lo, mấy anh em ở ngoài sẽ lo kế cứu anh ra.
  Trương Ðình Hoài nói :
  - Nay tôi ở trong này không tiền mà chi dùng, còn nhà cửa của tôi thể nào ?
  Thanh Sơn nói :
  - Tôi có đem bạc ròng theo một ngàn lượng trừ lo lót với quân giữ ngục, và mua đồ thực vật cung mấy thầy trò tôi chi phí, thì còn sáu trăm lượng, tôi giao hết cho anh, còn như nhà cửa của anh, thì tôi sẽ đến đó an trí cho xong, anh chớ lo chi.
  Nói rồi liền lấy bạc ra giao cho Ðình Hoài, và dặn rằng :
  - Những bạc nầy thì anh cứ việc xài rộng đi chớ có tiếc làm chi, hoặc là cho sắp giữ ngục mà mua lòng nó, chừng đến kỳ rồi thì anh em tôi sẽ cứu anh ra.
  Trương Ðình Hoài thâu bạc và đồ thực vật rồi, Thanh Sơn bèn từ giả ra khỏi ngục, dắt hai tên gia đinh thẳng đến tửu lầu đặng ăn uống; khi vào đến tiệm bèn đi thẳng lên lầu, lựa một bàn sạch sẻ ngồi , rồi kêu tên tửu bảo mà dặn rằng :
  - Ngươi có rượu ngon thịt tốt thì đem lên cho ta dùng.
  Tửu bảo nói :
  - Tiệm tôi đồ ăn đũ hết, chẳng hay quí khách muốn dùng vật chi ?
  Thanh Sơn nói :
  - Thịt bò hai cân, gà mập một con, vịt quay nữa con , rượu ngon hai cân, canh lòng heo một tộ. Ðem cho ta dùng cho mau, vì ta có việc gấp.
  Tửu bảo nói :
  - Tôi hiểu rồi.

  Vừa nói vừa chạy xuống lầu, trong giây phút bưng lên một mâm y như lời dặn, sắp ra nơi bàn .
  Thanh Sơn bèn ngồi lại với hai tên gia đinh, vừa uống đặng vài chén, bỗng thấy một người ở dưới thang lầu bước lên ngồi ngồi bàn ngay đó cũng kêu tửu bảo mà dặn đồ ăn.
  Thanh Sơn xem thấy người ấy mình cao tám thước, mặt như trùng táo.
  Thanh Sơn xem kỷ làm người ấy, thì là người ở Tòng Bá lảnh, hiệu Bạch Huê xà tên Dương Xuân ; bèn nghĩ thầm rằng :
  - Lúc này là lúc dụng người không lẻ bỏ qua.
  Nghĩ rồi bèn bước tới thi lễ và nói rằng :
  - Cha chả đã hèn lâu, tôi mới gặp Dương huynh, anh mạnh giỏi thể nào ?

  Dương Xuân nghe hỏi bèn nhìn sửng một hồi, rồi chụp tay Thanh Sơn mà nói rằng :
  - Cơ khổ ! Vậy mà nãy giờ tôi tưởng là ai, té ra Hồ huynh, vậy chớ mấy năm nay anh ở tại đâu, bề làm ăn thể nào ?
  Thanh Sơn nói :
  - Nói sao cho cùng, vậy tôi xin mời anh qua đây ăn chung một bàn và nói chuyện cho vui.
  Dương Xuân bèn qua ngồi chung một tiệc .
  Thanh Sơn liền kêu tửu bão, dặn đem thêm thịt bò hai cân , rượu ngon hai cân, canh lòng heo một tô.
  Tữu bảo chạy tuốt xuống lầu bưng lên đũ số.
  Hai người ngồi lại ăn uống với nhau .
  Khi uống đặng vài chén, Thanh Sơn bèn nói rằng :
  - Từ lúc anh em mình cách biệt nhau cho đến bây giờ, anh có làm nghề gì chăng ?
  Dương Xuân nói :
  - Chổ nầy đông người ta lắm, không phải chổ nói chuyện, phải tìm chổ khác vắng vẽ, rồi sẽ tình tự với nhau.
  Thanh Sơn nói :
  - Vậy thì ăn uống rồi sẽ tìm chổ khác nói với nhau cho hết chuyện.

  Rồi đó , hai người uống luôn một hồi mới dùng cơm .
  Khi cơm nước xong rồi, Thanh Sơn nói nhỏ với Dương Xuân rằng :
  - Nay tôi ở tại Ngưu đầu sơn có một việc cần kíp, muốn nghị với Dưong huynh, xin ráng sức giúp giùm, mựa chớ nài công khó nhọc, để tôi trã tiền cơm rồi sẽ qua nhà họ Trương nói chuyện một chút, rồi tôi sẽ trỡ về đây đi với Dương huynh.
  Dương Xuân nói :
  - Tôi còn đồ hành lý để tại tiệm họ Châu nơi ngoài thành cửa phía Nam môn, tôi trở về đó đợi anh, khi anh đi qua Trương gia mà tính việc anh xong rồi anh sẽ đến đó kiếm tôi.
  Hai người dặn dò nhau xong rồi, bèn xuống lầu tính trã tiền cơm rồi phân nhau ai đi đường nấy.
  Thanh Sơn bèn dắt hai tên gia đinh thẳng đến nhà Trương Ðình Hoài, bước ngay vào thơ phòng ngồi xuống và cho mời vợ Ðình Hoài là Lý thị ra nói rằng :
  - Nay tôi vâng lời mấy vị anh hùng trên Ngưu đầu sơn đem một ngàn lượng bạc xuống đây tính việc cho Trương huynh, tôi đã đem đồ thực vật và mấy trăm lượng bạc vào ngục giao cho Trương huynh chi dụng, nên phải đến đây nói cho chị hay, xin chị chớ lo, mấy anh em tôi sẽ lo mưu cứu ảnh ra.
  Lý thị nói :
  - Tôi rất cám ơn liệt vị .
  Thanh Sơn dặn dò các việc xong rồi liền từ biệt Lý thị dẫn hai tên gia đinh quảy đồ hành lý thẳng ra cửa Nam môn tìm đến tiệm họ Châu, nhằm lúc Dương Xuân đang đứng ngóng trông, lúc thấy Thanh Sơn đi đến liền quảy đồ hành lý, lấy gươm đeo vào, rồi hiệp nhau tuốt về Ngưu đầu sơn.

  Lúc ấy bọn Triệu Phương Thanh đương trông đợi , thấy Thanh Sơn đi về thì hỏi rằng :
  - Công việc thể nào ?
  Hồ Thanh Sơn bước tới nói rằng :
  - Tôi vâng lịnh xuống đó, vào đến ngục, chúng nó thấy bạc thì mừng, liền dắt tôi vào giáp mặt Trương huynh còn bao nhiêu bạc tôi giao cho Trương huynh để phòng chi dụng , rồi trở ra an trí việc nhà của Trương huynh ; các việc xong rồi, tôi mới đi tìm quán dùng cơm. Khi đi vào tửu lầu, tôi lại gặp Bạch huê xà Dương Xuân, tôi có dắt theo về đây đặng thương lượng việc ấy.
  Mấy anh em nghe nói thấy liền mừng rỡ, liền hối Thanh Sơn ra rước vào.
  Thanh Sơn chạy ra nói với Dương Xuân rằng :
  - Mấy anh em cho mời anh vào.
  Dương Xuân liền theo Thanh Sơn vào, ra mắt mọi người.
  Triệu Phương Khánh hỏi rằng :
  - Mấy năm xa nhau đã lâu , lúc nầy hiền đệ thể nào ?
  Dương Xuân nói :
  - Từ ngày cách biệt hai anh đến nay, lưu lạc giang hồ đã gần hai nătm, mới năm ngoái đây tôi về ký ngụ lại Thái hồ, kết bạn rất nhiều, bề thế bây giờ khá hơn khi trước, còn nhơn huynh ở đây làm ăn nghề chi, xin nói cho tôi rõ với ?
  Triệu Phương Khánh nói :
  - Từ ngày phân biệt nhau rồi thì anh dạo chơi khắp xứ , gặp việc cũng nhiều.
  Bèn đem hết đầu đuôi các việc, và việc Trương Ðình Hoài thưa lại một hồi, rồi lại nói rằng :
  - Nay may mà gặp hiền đệ đây, vậy xin bày mưu chi cứu cho Ðình Hoài ra khỏi.
  Dương Xuân nghe nói ngẫm nghĩ một hồị rồi đứng dậy đáp rằng :
  - Việc như vậy thì phải dấy binh đánh thẳng vào ngục mà cướp Ðình Hoài, ấy là chước hay . Phùng huynh dẫn binh mã một trăm, Triệu huynh dẫn binh mã một trăm , tôi cũng trở về Thái hồ dắt binh mã một trăm, qua đây hiệp nhau khởi sự, thì việc ắt xong.
  Triệu Phương Khánh nói :
  - Kế ấy rất hay, vậy thì Trần huynh phải dẫn binh mã một trăm ở nơi ngoài thành Tô châu, cách chừng hai dặm mai phục nơi ngoài cửa Nam môn, chờ cho bế thành, hễ nghe súng nổ , thì cũng phải ào ra tiếp ứng ; tôi và Hồ huynh cũng dẫn binh mã hai trăm, ở phía trong cữa Nam môn, mai phục các chổ, hễ thấy các nha môn có binh ra, thì phải đánh cho chúng nó lui lại, bằng không thì thôi, cứ việc mai phục đừng ra.
  Dương huynh và Thanh Sơn dẫn binh mã một trăm đánh tuốt vào ngục mà cướp Ðình Hoài ra ; rồi tôi sẽ đánh thẳng vào phủ đường giết phứt Tri phủ ; hạn trong tháng nầy ngày mười tám, giờ thìn thì dấy việc. Trước khi dấy việc thì Thanh Sơn phải đem rượu mà vào ngục mà dụ quân giử ngục uống cho say mê rồi sẽ ra tay.
  Thương nghị xong rồi chờ cho đến kỳ mà dấy việc.

  Ðêm ấy Dương Xuân nghỉ ngơi tại đó .
  Sáng ra , bửa sau dùng cơm lót lòng rồi, từ biệt mấy anh em tuốt về nhà .
  Khi Dương Xuân đi rồi, mấy anh em dặn dò Hồ Thanh Sơn rằng :
  - Ngươi hãy đem hai trăm lượng bạc, và một gói thuốc mê tuốt xuống Tô châu, vào ngục thương nghị với Ðình Hoài, cứ theo kế ấy mà làm, chớ nên sơ lậu, việc ấy là việc chí yếu phải cẩn thận cho lắm.
  Thanh Sơn lãnh mạng, dắt hai tên gia đinh ra đi, nhằm Tô châu tấn phát.
  Ði chừng vài ngày xuống đến Tô châu, ba người tìm quán nghĩ ngơi , qua bửa sau dùng cơm lót lòng xong xuôi bèn đi vào ngục ra mắt Ðình Hoài đem hết các việc như vậy nói nhỏ với Ðinh Hoài, rồi từ giả lui ra trở về chổ ngụ , chờ cho đến kỳ hành sự.

  Lần hồi ngày lụn tháng qua như bay, bóng thiều quang qua như thoi trở.
  Ðến ngày mồng mười tháng tám, gần tiết Trung thu, thiên hạ lăng xăng lo mua trà bánh khánh thưởng tiết lành, ấy là lệ thường năm nào cũng vậy.

  Nói về Dương Xuân từ biệt mấy anh em rồi, tuốt về Thái hồ.
  Mấy tên đầu mục chạy ra nghinh tiếp.
  Dương Xuân bèn hỏi rằng :
  - Nhị vị đại vương ở tại trại nào ?
  Mấy tên têm Ðầu mục đáp rằng :
  - Nhị vị đại vương đều ở nơi đại trại .
  Dương Xuân nghe nói bèn khiến lâu la dọn một chiếc thuyền nhỏ đi qua đại trại.
  Khi đến nơi bèn bước lên bờ đi thẳng tới trước Tụ thắng đường.
  Nguyên hai vị đại vương ấy một người tên là Châu Giang, còn một người tên là Trương Văn Chiêu .
  Ngày nọ đang ngồi trong Ngưu bì trướng , nghe nói Dương Xuân đã về bèn bước ra nghinh tiếp và hỏi rằng :
  - Chẳng hay đại ca đi thám thính trong thành Tô châu sự thể dường nào ?
  Dưong Xuân đáp :
  - Sự thể tốt lắm, nay có một cuộc buôn bán rất lớn, nên anh phải về đây thương nghị với hai em.
  Bèn đem hết nhưng việc gặp Thanh Sơn dắt về Ngưu đầu sơn ra mắt mấy vị anh hùng thương nghị đi cướp nghe thuật lại một hồi.
  Châu Giang lại hai việc như vậy đại ca liệu thể nào ?
  Dương Xuân đáp rằng :
  - Anh ở tại Ngưu đầu sơn đã ước định với mấy vị anh hùng ấy rồi, nay bọn anh em ta phải dấy binh hai trăm hạn trong tháng nầy ngày mười sáu giờ thìn dấy việc. Vậy thì đến ngày mười hai, mười ba này phải khởi hành, anh với em dẫn binh ra đi còn tam đệ thì ở nhà giữ trại.
  Châu Giang nói :
  - Vậy thì hay lắm, song ngày giờ cũng đã cận rồi, phải chọn binh mã ròng mạnh sắm sửa cho kịp kỳ.

  Dương Xuân liền truyền lệnh cho mấy tên đầu mục, coi chọn hai trăm lâu la cho mạnh mẻ và thao luyện cho thuần thục, rồi kéo hết ra tôi.

  Nói về bọn Ngưu Ðầu sơn cũng lo chọn binh ròng hai trăm .
  Triệu Phương Khánh dẫn hết một bọn đồ đệ đến kéo đi một lượt nhắm Tô châu tấn phát.

  Khi ấy Dương Xuân và Châu Giang đã đến Tô châu, ở nơi ngoài thành cách chừng mười dặm hạ trại .
  Chưa đầy nữa ngày binh mã Ngưu Ðầu sơn cũng đến, hai đàng bèn hội nhau lại thương nghị.
  Ngày ấy là ngày mười ba, Dương Xuân xem thấy binh mã tụ đến đũ rồi, bèn nói với mấy vị anh hùng rằng :
  - Nay hạn kỳ đã gần đến, vậy thì mấy anh em hãy tính lẻ nào ?
  Ai nấy đều nói :
  - Cứ y theo lời nghị hôm trước mà làm thì xong.
  Dương Xuân bèn nói với Triệu Phương Khánh rằng :
  - Triệu huynh hãy coi mà điều khiển binh mã cho đặng vẹn toàn.
  Triệu Phương Khánh nói với Dương Xuân rằng :
  - Em hãy đi với Thanh Sơn đến nhà Ðình Hoài, biểu nội nhà phải thâu góp những đồ tế nhuyễn rồi chở hết lên Ngưu Ðầu sơn mà ở, lại khiến Thanh Sơn ngày ấy dắt đường cho em vào ngục, còn Châu đại vương thì dẫn một trăm năm chục binh mã vào ngục cứu Ðình Hoài ra, còn Trần huynh dẫn một trăm binh mã mai phục cách thành chừng hai dặm . Còn Phùng huynh cũng dẫn binh mã một trăm ở nơi ngoài thành Tô châu mai phục, hễ nghe súng nổ thì ào ra tiếp ứng, hễ đến ngày rằm giờ thân thì vào thành chớ nên lầm việc. Ai nấy đều tuân lịnh cứ theo thứ lớp mà đi.

  Ngày ấy Thanh Sơn đang ở trong tiệm kêu hai tên gia đinh dặn rằng :
  - Nay đã mười bốn tháng tám rồi, hai ngươi hãy đi dọ coi hai xứ binh mã đã đến chưa, mi phải về báo cho ta hay.
  Gia đinh lảnh mạng đi liền, Thanh Sơn sai gia đinh đi rồi, thì cũng sắm sửa mua trà bánh đem vào trong ngục nói với mấy tên giử ngục rằng :
  - Anh tôi là Trương Ðình Hoài ở tại trong nầy, nhờ có mấy anh thương tưởng, thiệt tôi không biết lấy chi báo đáp ; vậy đến mai nầy là tiết Trung thu nên tôi phải đem cho mấy anh một trăm cân bánh và hai chục lượng bạc, để thưởng tiết lành, xin mấy anh tạm dùng lấy thảo.
  Vừa nói vừa đưa bánh cùng bạc ra.
  Mấy tên giử ngục mừng rở bội phần liền ngữa tay thọ lảnh và nói rằng :
  - Thiệt anh có lòng tốt quá, anh em tôi không biết lấy chi đáp lại .
  Thanh Sơn nói :
  -Lễ hèn chút đỉnh có đủ chi mà cảm tạ .
  Nói rồi liền bước vào ngục nói với Ðình Hoài rằng :
  - Tôi đã đem rượu và bánh mứt cho mấy vị nhân huynh rồi, vậy thì ngày mai anh hãy ăn uống chơi với mấy anh em đặng giải muộn.
  Nói rồi lại coi chừng mấy tên quân đi ra ngoài , liền bảo nói nhỏ với Ðình Hoài rằng :
  - Ngày mai anh hãy cứ y như vầy , như vầy . . mà làm.
  Trương Ðình Hoài gặt đầu .
  Thanh Sơn liền từ giả trở ra về chổ ngụ thì thấy hai tên gia đinh và Dương Xuân đang chờ sẳn đó .
  Thanh Sơn bèn hỏi rằng :
  - Sự thế dường nào ?
  Dương Xuân nói :
  - Binh mã ta đến rồi, ngày mai giờ thân thì vào thành, những công việc phần anh thì phải sắp đặt cho rồi đi, qua bửa mười sáu giờ thìn thì phải ở tại tiệm đây mà chờ tôi đến , rồi dắt đường cho tôi vào ngục đặng có ra tay : nay anh phải đi đến nhà Trương Ðình Hoài biểu nội nhà phải góp đồ tế nhuyễn rồi chuyển lần ra ngoài thành ; sẽ có người tiếp ứng .
  Nói rồi từ giả ra đi .
  Dương Xuân đi rồi , Thanh Sơn liền tuốt qua nhà Trương Ðình Hoài, vào ngồi nơi thơ phòng thĩnh Lý thị ra rồi nói rằng :
  - Nay binh mã đã tựu đến rồi, chờ đến ngà mười sáu , gìờ thìn thì dấy việc ; chị hãy góp nhóp những đồ báu vật, khiến gia đinh chuyển lần ra cửa Nam môn, sẽ có người tiếp ứng, phải cho cẩn thận, chớ có sai lầm .
  Lý thị nghe nói, lập tức hối tôi trai tớ gái, lo sắm sửa sắp đặt trong ngoài rồi rút lần ra thành.
  Thanh Sơn liền từ biệt trở về chổ ngụ . ‡
  Qua bửa sau là chánh ngày rằm, hai bên phố xá, nhà nhà đều khánh thưởng Trung thu , cờ cặm đèn treo trong ngoài rực rỡ.
  Ðêm ấy trăng tỏ lâu lâu, mấy tên quân giử ngục nhờ có hai chục lượng bạc của Thanh Sơn mới cho, bèn mua vịt ngỗng, gà rượu dọn ra hơn hai mươi tiệc, ăn uống vui vầy với bọn tội nhơn .
  Còn Ðình Hoài nhờ có bạccủa Thanh Sơn đem vào, bèn xài phí với mấy tên tội mạnh mẻ trong ngục đặng mua lấy lòng , lại tỏ hết việc mình cho bọn ấy biết .
  Ðêm ấy vừa lúc canh ba, Trương Ðình Hoài với bọn tri kỷ tội nhơn bước ra nói với mấy tên giử ngục rằng :
  - Từ ngày tôi vào đây đến nay, nhờ có mấy anh chiếu cố, không biết lấy chi báo nghĩa cho phỉ tình, nay nhơn dịp Trung thu giai tiết, nên phải dâng vài chung rượu mà báo đức cho mấy anh.
  Mấy tên quân liền đứng dậy nói rằng :
  - Trương huynh xài phí đã nhiều, nay còn dâng rượu nữa thiệt là lòng anh rất tốt.
  Trương Ðình Hoài nói :
  - Ấy là viêc bổn phận của tôi, xin mấy anh chớ ngại.
  Vừa nói vừa rót rượu ra mỗi người vài chén.
  Trương Ðình Hoài thừa dịp lén bỏ thuốc mê vào rượu, rồi ngồi lại chổ cũ, mấy tên quân giử ngục thấy vậy bèn nói với nhau rằng :
  - Bọn ta lính coi ngục đã gần vài mươi năm rồi, tù tội cũng nhiều mà chưa hề thấy có ai sơ tài trượng nghĩa như Trương Ðình Hoài làm vầy, hèn chi mà va làm việc cả thể như vậy mới đặng. Thôi, đêm nay nhờ có va hậu tình thế nấy, thì anh em ta cứ việc uống vui mà chơi , sáng ra sẽ lo việc bổn phận.

  Rồi đó mạnh ai nấy uống, say đà bê bết, kẻ nằm trên giường, người nằm dưới đất mà ngũ chỉnh chòng , không biết đầu đít chi nữa.
  Trương Ðình Hoài cả mừng bèn bẻ gông cho mình, rồi bẽ luôn cho mười mấy người tri kỷ , sắp đặt sẳn sàng chờ đến giờ mà dấy việc.

  Nói về Dương Xuân và Châu Giang hai người dẫn binh một trăm lục tụ vào thành, phân nhau lãi rải tìm quán nghĩ ngơi, lại tìm đến tiệm họ Châu mà thương nghị với Thanh Sơn.
  Sáng ra bửa sau là ngày mười sáu, Dương Xuân với Thanh Sơn đi tìm Châu Giang dặn đò nhau , cơm nước xong xuôi , Thanh Sơn và Châu Giang liền dẫn năm mươi binh mã kéo thẳng vào ngục mà cứu Ðình Hoài, còn Dương Xuân thì dẫn năm mươi tên tuốt vào nha Tri phủ .
  Lúc ấy Trương Ðình Hoài xem thấy Thanh Sơn đã dẫn binh đến, còn mấy tên giử ngục thì say mèm, liền phá cửa ngục, dắt bọn tội nhơn xông ra một lượt .
  Thanh Sơn liền khiến một tên gia đinh mạnh mẻ cõng Ðình Hoài chạy ra khỏi nha, mấy tên tội phạm cũng chạy theo sau ; vừa gặp Phương Khánh tiếp ứng tuốt ra khỏi thành.

  Nói về Tri phủ đang ở trong nhà, vùng nghe súng nổ vang đầy, lại thấy gia đinh vào báo :
  - Có giặc cướp ngục, thả hết tội nhơn ra rồi.
  Tri phủ thất kinh mặt mày tái ngắt , vừa muốn ra xem thì Dương Xuân đã dẫn binh đánh tới nội đường rồi.
  Những bọn nha lệ thấy binh mã đông lắm, không dám chống ngăn, tìm đường mà trốn ráo .
  Tri phũ liệu thế không xong, vừa muốn chạy trốn, bị Dương Xuân chạy tới nắm cổ và nạt rằng :
  - Loài ô quan, mi biết ta chăng ?
  Vừa nói vừa chém sả một đao, đứt làm hai đoạn, rồi đánh tuốt vào nội phòng, bắt hết vợ con mỗi người một đao, phân phát rất đều không ai nhiều ai ít. Mấy người ấy thấy chia đều như vậy, bèn an tâm, lảnh mỗi người mỗi đao dắt nhau về âm phủ .
  Xong rồi Dương Xuân bèn ra khỏi nhà, nổ súng lên hội binh lại kéo tuốt ra thành, mấy đạo binh ở ngoài thành tiếp ứng, hiệp nhau lại kéo tuốt về Ngưu đầu sơn.

  Lúc ấy các võ dinh nghe súng nổ vang biết là có giặc, song không biết binh giặc ít nhiều nên chẳng dám ra chừng thấy đi hết rồi, mới dẫn binh ra thành mà rượt theo.

  Nói về bọn anh hùng khi ra khỏi binh rồi, thì để cho Dương Xuân bảo hộ Ðình Hoài đi trước, còn Triệu Phương Khánh với mấy anh em thì đoạn hậu, khi đang đi, thì thấy phía sau bụi bay mịt trời .
  Triệu Phương Khánh bèn nói với Trần Phiêu và Phùng Trung rằng :
  - Ấy chắc có quan binh đuổi theo, vậy thì phải đánh họ một trận, cho họ biết bọn ta lợi hại.
  Phùng Trung nói :
  - Tôi xin tuân lịnh, song chẳng biết làm kế nào ?
  Phương Khánh nói :
  - Phùng huynh phải dẫn binh mã mai phục nơi chân núi phía tã, chờ cho binh họ qua khõi rồi, sẽ xông ra chận.
  Phùng Trung lãnh lịnh dẫn binh đi liền .
  Triệu Phương Khánh lại nói với Trần Phiêu rằng :
  - Trần huynh cũng dẫn binh mã mai phục nơi chân núi phía hữu, chờ cho quân đi qua phân nữa, thì phải ra chận khúc giữa mà đánh làm cho binh họ phải rã hai, chừng ấy tôi sẽ có kế hay mà đánh.
  Trần Phiêu cũng lãnh binh đi liền, đạo nào đạo nấy đều lấy tiếng súng làm hiệu.
  Khi hai đạo binh ấy đi rồi, Triệu Phương Khánh liền cứ việc dẫn binh huởn huởn mà đi.

  Nói về Lại đô ti với Tã dinh Thiên tổng, Hữu dinh Thiên tổng, ba người dẫn ba trăm binh mã đuổi nà theo, nhơn thấy binh giặc chẳng xa, Lại đô ti bèn giục ngựa lướt xông tới trước, thôi thúc binh đinh nỗ lực rượt theo.
  Lúc binh đang đi , vùng nghe tiếng súng nổ vang, có một đạo binh ở phía bên hữu xông ra, chận ngang khúc giữa mà đánh ; Trần Phiêu tay cầm trường thương nạt lớn lên rằng :
  - Ngươi đến đây chịu chết hay sao ?
  Lại đô ti liền hươi đao rước đánh.
  Hai người đánh nhau hơn hai chục hiệp, chưa phân hơn thua, lại nghe tiếng súng nổ vang, Triệu Phương Khánh quày binh trở lại, tay cầm giáo lướt tới, hai phía đánh dồn lại, còn hai viên Thiên tổng thì đã bị Phùng Trung chận lại mà đánh, cho nên tới giúp không đặng .
  Lại đô ti thấy binh mình đổ hết, liệu thế không xong, vừa muốn bõ chạy, song chạy chẳng khỏi, trở tay chẳng kịp, bị Triệu Phương Khánh chém sả một đao đứt làm hai đoạn.
  Còn hai tên Thiên tổng đang đánh với Phùng Trung .
  Phùng Trung vừa muốn đuổi theo, vùng nghe chiêng gióng thâu binh, liền dẫn binh trở lại hiệp nhau kéo về Ngưu đầu sơn, anh em chuyện vãn với nhau thảy đều mừng rở .
  Rồi khiến lâu la làm thịt trâu bò ăn mừng.

  Lúc ấy gia quyến của Trương Ðình Hoài đã về trên núi trước rồi.
  Trương Ðình Hoài liền bước ra tạ ơn mấy anh em và nói rằng :
  - Mong ơn mấy anh em có lòng cứu tôi, lại lo lắng rước gia quyến tôi về trước cho đặng bảo toàn, thì cái ơn nầy dầu xương tan thịt nát cũng không trả đặng.
  Dương Xuân nói :
  - Hễ anh em thì là tay chơn xương thịt, hoạn nạn giúp nhau, lẻ thưòng phải vậy , lựa phải tạ ơn làm chi, duy có một điều cướp ngục giết quan thì việc lớn bằng trời, chẳng bao lâu cũng có đạo binh đến đây, phải lo mưu chi mà ngừa trước.
  Phùng Trung nói :
  - Duy nhờ Dương huynh và Triệu huynh liệu định.
  Dương Xuân nói :
  - Phải sai người xuống núi thám thính rồi sẽ thương nghị, như có quan binh tiến nữa thì phải dụng kế đánh họ một trận, rồi sẽ kéo hết binh mã dời qua Thái hồ mà tụ nghĩa với nhau, vì tại đó bút mã đặng năm ngàn, lương thảo cũng đũ dùng trong vài ba năm , nay phải đem hết gia quyến cùng châu báu tiền bạc qua đó trước đã , chẳng hay liệt vị tưởng ra thế nào ?
  Mấy vị anh lùng thãy đều khen phải, bèn tuân theo kế ấy mà làm.

  Nói về hai vị Thiên tổng dẫn binh chạy về Tô châu, vào đến giáo trường điểm tra quân sĩ lại thì chết hết bảy mươi tám tên, còn bị bịnh chẳng biết bao nhiêu ; sai người dọ coi mới biết bọn ấy ở tại Ngưu Ðầu sơn , liền vội vã chạy tờ bẩm cho quan Hiệp trấn và cho quan Niết đài hay, xin hỏa tốc phát binh tiêu diệt, và trừ hậu hoạn.
  Quan Hiệp trấn là Huỳnh Ðắc Thắng, tiếp đặng văn thơ, liền đến quan Thiết đài là Trần Văn Thạnh mà nói rằng :
  - Nay lũ Ngưu đầu sơn hung hăng như vậy, ấy là hoạn trong lâm phúc, phen trước nó cướp giựt Hàng châu giết hết cả nhà quan Phủ, nay lại đến Tô châu cướp giựt tội nhơn, giết quan Phủ và quân lính cũng nhiều ; nếu chẳng phát đại binh đi chinh liệu cho sớm , để lâu ngày ắt sanh họa to, thành Tô châu này ắt là phải khốn. Xin đại nhơn hãy nghĩ lấy.
  Trần niết đài nói :
  - Bổn ti có nghe Thánh thượng cải tên đổi họ đi du ngoạn khắp xứ Giang Nam, tìm kiếm hiền tài, tham cách những tham quan ô lại chẳng biết là bao nhiêu ; nếu nay đi tiêu trừ lũ ấy thắng thì có công, bại thì phải chết, thoãng như Thánh thượng hay đặng thì thưa làm sao ?
  Huỳnh hiệp trấn giận nói :
  - Việc lớn như vậy, thì để tôi dẫn đại binh đi đánh, như có công thì tôi nhượng cho đại nhơn, bằng có sơ thất thì tôi chịu lấy .
  Trần niết đài nói :
  - Ngài tự quyết muốn đi, tôi không lẻ cản , nhưng ngài phải châm chước liệu dùng .
  Huỳnh hiệp trấn mặt giận hầm hầm, bèn bỏ ra ngoài mà nói rằng :
  - Những bọn dung nhu, khó tính chi với nó đặng.
  Liền dẫn kẻ tùng nhơn về nha, lập tức phát binh truyền cho Tả dinh Thủ bị là La Ðại Quan, Hữu dinh Thủ bị là Khu Trấn Oai, Tiền dinh Thiên tổng, Hậu dinh Thiên tổng, mỗi người đem binh một ngàn, tựu đến giáo trường tháo luyện ba ngày rồi sắm sửa tế cờ ra binh.

  Ngày ấy Huỳnh hiệp trấn ngồi tại tướng đài phát lịnh rằng :
  - La Ðại Quan phải dẫn binh ba trăm làm Tiên phuông đi trước cách Ngưu Ðầu sơn năm dặm hạ trại, chớ nên vi lịnh.
  La Ðại Quan vâng lịnh dẫn binh đi liền.
  Huỳnh hiệp trấn lại kêu Hữu dinh Thủ bị truyền lịnh rằrg :
  - Hãy dẫn binh ba trăm làm đạo thứ hai kéo đến Ngưu Ðầu sơn cách chừng năm dặm hạ trại, gần đạo binh La Ðại Quan, chớ binh ta đến đó sẽ hay .
  Khu Trấn Oai vâng lịnh dẫn binh ra đi .
  Huỳnh hiệp trấn lại kêu hai viên Thiên tổng truyền lịnh rằng :
  - Hai ngươi dẫn binh theo ta, làm tả hữu , chừng lên đến đó ta sẽ điều độ .
  Hai viên Thiên tổng vâng lịnh lui ra .
  Hiệp trấn phát lịnh xong rồi, liền nổ ba tiếng súng kéo binh ra đi , nhắm Ngưn đầu sơn tấn phát .
  Nói về bọn anh hùng đang ở trên sơn trại, nghị luận với nhau, bổng thấy quân chạy về phi báo rằng :
  - Nay có quan Hiêp trấn Tô châu là Huỳnh Ðắc Thắng , dẫn một ngàn binh đến gần chân núi cách chừng năm dặm hạ trại xong, xin lão gia liệu định .
  Mấy vị anh hùng nghe báo bèn thương nghị với nhau .
  Trương Ðình Hoài bước ra nói rằng :
  - Tôi bị nạn tại Tô châu nhờ có mấy anh em cứu khỏi, ơn ấy đến thác tôi cũng chẳng quên, nay tôi xin ra một chước mọn làm cho chúng nó chẳng còn manh giáp .
  Nói rồi liền lên trướng mà ngồi rồi truyền lịnh rằng :
  - Trần Phiêu phải dẫn binh mã một trăm, đem những lưu hoàng và đồ dẫn lửa, đêm nay lối chừng canh hai đến gần đại binh của chúng nó, lên phía trên gió nổi lửa lên, chớ nên vi lịnh ; Phùng Trung cũng dẫn binh mã một trăm, đem đồ dẫn lửa, lối chừng canh hai, xuống đốt tả dinh , hễ lửa dậy rồi thì ra sức đánh nhầu vào , tôi sẽ cho người tiếp ứng .

  Dương Xuân và Châu Giang cũng dẫn binh mã hai trăm , đi vòng phía sau núi ra khỏi chừng mười dặm mà chận đường về , hễ binh nó thua chạy đến đó thì phải chận lại mà giết cho sạch ; Triệu Phương Khánh và Nhiệm Thiên phải dẫn binh mã một trăm, hễ thấy lửa dậy thì đánh rốc vào trung dinh chớ nên vi lịnh.
  Chư tướng vâng lịnh ai theo phận nấy lục tục kéo đi.

  Lúc ấy nhằm lúc sơ tuần tháng chín, gió Bắc mới thổi, nếu dùng hỏa công lẻ nào chẳng thắng .

  Nói về Huỳnh Ðắc Thắng dẫn binh kéo đến Ngưu đầu sơn, xa núi chừng năm dặm , cách dinh La Ðại Quan chừng nữa dặm hạ trại, rồi đòi hai viên Thủ bị mà nói rằng :
  - Nay binh ta mới đến , hãy nghỉ ngơi một đêm rồi mai sẽ hay .
  Hữu dinh Thủ bị là Khu Trấn Oai bước tới nói rằng :
  - Binh ta mới đến chưa biết tin tức binh giặc thể nào, thoãng như chúng nó kéo đến cướp trại, thì họa chẳng nhõ, xin đại nhơn phãi đề phòng lấy.
  Huỳnh hiệp trấn nói :
  - Nhưng bọn ong bầy kiến lủ mà có mưu trí gì, hễ nó nghe đại binh của ta đến, thì chúng nó đã thót ruột, há dám đến đây mà cướp dinh sao ?
  Hữu thủ bị chẳng nói nữa, bèn lui về trướng nói với La thủ bị rằng :
  - Hiệp trấn khi giặc như vậy ắt là phải bại, vậy tôi với anh đêm nay phải ráng đề phòng.
  La thủ bị nói :
  - Lời anh nói đó rất nên nhằm lý.
  Bèn truyền lịnh cho các đội, người không lìa giáp, ngựa chẳng lìa yên , ai nấy đều thức dự bị đề phòng.

  Ðêm ấy gió Bắc thổi mạnh, vừa bước qua đầu canh hai , Trần Phiêu dẫn binh đến đại dinh của Huỳnh hiệp trấn , lựa phía trên gió nổi lửa lên .

  Lúc ấy Huỳnh hiệp trấn và hai viên Thiên tổng đang ngủ mê man, nghe quân vào báo ngoài dinh lửa dậy, liền vội vả chạy ra, bị Phi San hổ là Nhiệm Thiên dẫn binh riết vào trong trướng .
  Huỳnh hiệp trấn hươi thuơng lên ngựa chạy càn, lại bị Trần Phiêu dẫn binh đón đánh, liền giục ngựa chạy dông ; chạy xa chừng mười dặm, có một đạo binh là Dương Xuân và Châu Giang xông ra đón lại, Huỳnh hiệp trấn gắng gượng mà đánh, chưa đầy vài hiệp trong lòng rối loạn , khí lực đã suy, bị Dương Xuân chém sả một đao, đầu rơi xuống đất, còn bao nhiêu quân sĩ thãy đều cúi đầu xin dung mạng.
  Dương Xuân thấy vậy chẳng nở giết bèn tha về hết rồi thâu binh trở lại .

  Nói về hai viên Thiên tổng đều cầm đại đao ngăn chống, lúc ấy quân sĩ đã tứ tán chạy hết, bị đại binh Trần Phiêu gặp đâu chém đó, giết chết rất nhiều, Hữu dinh Thiên tổng đánh với Nhiệm Thiên, chưa đặng vài hiệp, bị Nhiệm Thiên đập cho một thương té nhào xuống ngựa , Tả dinh Thiên tổng quày ngựa bỏ chạy thì bị Trần Phiêu đón lại chém sả một đao đứt làm hai đoạn ; binh mã vỡ tan chạy ráo .

  Nói về Phùng Trung đêm ấy qua đến canh hai, dẫn binh đi đến tả dinh, ở phía trên gió mà nổi lửa , song Hữu thủ bị cũng biết binh cơ, cho nên hiệp với Tả thũ bị mà dự bị trước rồi .
  Khi nghe lửa dậy vội vàng mang giáp lên ngựa hươi thương, truyền lịnh binh đinh chẳng cho diêu động.
  Khi ấy binh mã của Triệu Phương Khánh tuy là riết đến, song Thủ bị Khu Trấn Oan ngăn đánh, cho nên không vào trại đặng ; hai đàng đánh nhau cho tới trời sáng , quân lính bị thương trốn gần hết, còn Phùng Trung đánh với La Ðại Quan cũng chưa phân hơn thua, chừng hai dinh Thũ bị nghe báo, đại dinh đã thất, hai viên Thiên tổng tử trận, thì không dám đánh nữa, bèn tìm đường mà chạy .
  Triệu Phương Khánh xua binh đuổi theo, hai viên Thủ bị đang chạy, bị Trần Phiêu và Nhiệm Thiên chận lại mà đánh một trận, hai người quày ngựa chạy qua nẻo khác ; chẳng dè có binh Nhiệm Thiên giăng ra chận trước rồi .
  Khu thũ bị kinh hồn hoảng vía, liền xuống ngựa cúi đầu nói rằng :
  - Tôi không dè đại vương giá lâm, bọn tôi vâng lời quan trên sai khiến nên phải đến đây , nay xin tình nguyện thọ tội .
  La thũ bị thấy vậy cũng phải xuống ngựa quì mọp dưới đất mà nói rằng :
  - Bọn tôi tình nguyện đầu hàng.
  Nhiệm Thiên bèn nói với hai viên Thủ bị rằng :
  - Nay ta tha cho hai ngươi, hãy trở về chĩnh đốn binh mã, lên đây đánh nữa, nếu ta bắt một lần thứ nhì, thì ta quyết chẳng dung.
  Hai viên Thủ bị ôm đầu chạy như chuột.
  Nhiệm Thiên và Châu Giang bèn hiệp binh lại kéo về Ngưu Ðầu sơn.

  Còn Khu Trấn Oai và La Ðại Quan thâu góp binh tàn chạy về thành, bỗng thấy trước mặt có hai người ở đàng kia đi tới, chừng đến gần Khu Trấn Oai coi kỹ lại, liền nhãy xuống cúi đầu quì mọp nơi dưới đất.

 7. #7
  Tham gia ngày
  Jan 2006
  Location
  水村莊
  Bài gởi
  13,469

  Càn Long Hạ Giang Nam - Tập 6

  Hồi 21
  Tiếp Thánh giá, Khu Trấn Oai lên chức
  Kết sui gia , Châu Nhựt Thanh ngâm thơ

  Nói về Cao Thiên Tứ và Châu Nhựt Thanh đi du ngoạn nơi Quan âm sơn mấy ngày, trải xem phong cảnh nơi mấy chổ vui , ngày ấy nghe dân đồn rằng :
  - Quan binh đánh với bọn Ngưu đầu sơn mấy trận mà đánh không lại, binh chết hết nhiều .
  Thiên tử bèn dắt Nhựt thanh trở về nhà Trương Ðình Hoài ; đi đến nữa đường vừa gặp hai viên Thủ bị thâu binh về thành.
  Khu Trấn Oai biết là Thiên tử, bên quì xuống tâu rằng :
  - Từ tôi về Kinh dẩn kiến biết đặng hình dung, sau lãnh chức ra tùng sự tại Giang Nam đã hai năm rồi, không hay Thánh giá hạnh lâm, thấy việc bảo hộ, tội đáng muôn thác.

  Nói rồi lại đem việc đi đánh Ngưu Ðầu sơn và Hiệp trấn Huỳnh Ðắc Thắng chẳng nghe lời phải, đến đổi bại binh và tử trận , mà tâu hết một hồi.
  Thiên tử nói với Khu Trấn Oai rằng :
  - Ngươi dụng binh rất có thao lược trẫm biết đã lâu, nay trẫm phong cho ngươi làm chức Hiệp trấn thế cho Huỳnh Ðắc Thắng, La Ðại Quan thì làm chức Ðô ti ; còn việc Ngưu đầu sơn hoặc phát binh chinh tiện, hoặc khiến tướng chiêu hàng, thì phải chờ có lịnh chỉ của trẫm ra rồi sẽ thi hành ; hai người trở về huấn luyện binh mã , nay phải tạm bải binh cho sanh linh khởi bị nơi đồ thán ; trẫm với Nhựt Thanh còn qua Dương châu dạo chơi; bọn ngươi chớ khá thinh dương, và cũng chẳng cần chi hộ tống.

  Hai người quì lạy đưa đi, Thiên tử đi rồi mới đứng dậy dẫn binh vào thành, vào ra mắt Trần niết đài đem việc Huỳnh hiệp trấn chẳng nghe lời phải đến đổi bại binh và tử trận, bẩm hết một hồi , rồi lại nói rằng :
  - Khi anh em tôi về đến nữa đàng, vừa gặp thánh thượng, may nhờ lúc tôi về Kinh dẫn kiến, cho nên mới biết đặng thánh dung, tôi bèn quì xuống bên đường thỉnh tội, Thánh thượng liền phong cho tôi làm chức Thụ lý Hiệp trấn, còn La thủ bị thì làm Thụ lý đô ti, người lại dặn dò chớ nên thinh dương cho ai biết , còn việc Ngưu đầu sơn thì phải dẹp lại đó, chẳng bao lâu có thánh chỉ đến đây, rồi sẽ thi hành .
  Trâu niết đài nói :
  - Vậy thì Khu hiệp trấn và La đô ti hãy về nha mà nghĩ chờ cho thánh chỉ ra đây sẽ hay.
  Hai người từ tạ lui ra, ai về nhà nấy.

  Ngày ấy quan Tuần phủ Giang Tô là Trang Hữu Cung tiếp đặng một tờ mật chỉ dạy đem bọn giặc Ngưu đầu sơn và Thái hồ phân tán ra, cho về theo nông nghiệp, còn những mấy tay tướng tài, võ nghệ siêu quần, thì soạn danh mả cử dụng.
  Trang Hữu Cung liền tuân chỉ thi hành, bèn đem bọn Trương Ðình Hoài, Dương Xuân, Triệu Phương Khánh, Phùng Trung , Trần Phiêu , Nhiệm Thiên, Châu Giang, Hồ Thanh Sơn, và Trương Văn Chiêu, đẳng đẳng thảy đều bảo cử.

  Nói về thiên tử và Châu Nhựt Thanh qua đến Dương châu, nơi dọc đường gặp một ông già, đầu bạc mà tác còn trẻ, sau lưng thì có quảy một tấm bãng để bốn chữ rằng " Tướng pháp như thần " (coi tướng như thần).
  Ông già ấy xem thấy thiên tử bèn dừng chơn lại nói rằng :
  - Chẳng hay quí khách đi đâu, hoặc là tìm anh em bạn chăng ? Trời đã tối rồi sao chưa vào tiệm mà nghĩ ?
  Thiên tử đáp rằng :
  - Tôi đi tìm bạn mà chưa gặp, còn ông nầy tấm bảng sao dám đề bốn chữ : "Tướng pháp như thần" , hay là khoe miệng mà chơi chăng, nếu như thiệt ông xem tướng giỏi, thì ông xem thử tướng tôi đây coi ra thể nào ?
  Ông già nói :
  - Vậy thì vào tiệm mà nghĩ, rồi thủng thẳng tôi sẽ coi cho.
  Rồi đó ba người đồng hiệp nhau, qua khỏi Tiểu giáo trường; trở qua phía Nam môn, tìm nào một tiệm, hiệu là Lý gia điếm, chọn một phòng sạch sẻ , vào ngồi nghĩ ngơi .
  Ông già bèn nói rằng :
  - Phàm xem tướng mà luận việc sang hèn thì tại nơi xương thịt, còn mạng nếu thì tại nơi dung sắc , nên hư thì tại nơi quyết đoán , lấy đó mà xét ra, thì ngôn điều không sai một.
  Thiên tử nói :
  - Tiên sanh xem tướng tôi thể nào ?
  Ông già nói :
  - Xem ông nơi mặt thì trên bực công hầu , xem ông nơi lưng, thì sang không biết đâu mà nói.
  Thiên tử lại hỏi :
  - Tuy vậy là thể nào ?
  Ông già nói :
  - Ông là mày rồng mắt phụng , tướng mạo khác thường, tôi đoán chắc tướng ông là Thiên tử.
  Thiên tử nói :
  - Nếu ông coi như vậy thì không linh nghiệm rồi ; tôi là người ở tĩnh Trực Lệ, vốn là lái buôn, nếu tiên sanh nói vậy chẳng là sai lầm.
  Ông già nói :
  - Nếu ông quả là dân bình thường thì tôi phải đập bể tấm bảng của tôi đi, quyết không biết tiếc ; ông xưa rày đã bị nhiều phen hung hiểm, mạng lớn trùng trùng ; may nhờ có tả phụ hữu bật, cho nên nguy mà lại an, hiện bây giờ đây thì ấn đường sáng sủa, dữ đi lành tới, rất mừng, rất mừng.
  Nói rồi bèn day lại coi tướng Nhựt Thanh, coi rồi lại nói rằng :
  - Cậu nầy mi thanh mục tú, tuổi nhỏ mà đã đắc rồi , lại thêm hai bên ấn đường cũng là sáng suốt , ắt có sự mừng gần tới, nội ngày nay chắc gặp tin hôn nhơn.
  Thiên tử cười ngất lên rằng :
  - Hai cha con tôi đang lúc giữa đường, có lẻ đâu gặp cuộc ấy , ông khéo nói lếu thì thôi.
  Ông già nói :
  - Nếu như vậy thì tôi coi sao đặng.
  Nói rồi liền bỏ ra đi, chẳng thèm từ biệt chi hết .
  Nguyên ông già nầy là Lữ Thuần Dương lão tổ, vì thấy Thiên tử ghe phen gặp nạn, nên giả đến chĩ điểm một phen.

  Khi ông già ấy đi rồi, Thiên tử bèn nghĩ rằng :
  - Ông già nầy không phải là người thường, công việc của ta ông đã biết hết, ông lại nói nội ngày nay sẽ có tin hôn nhơn, để ta coi quả có hay chăng ?
  Khi chủ tiệm là Lý Thái Công đem cơm vào phòng, rồi lại nói rằng :
  - Cách đây chừng năm dặm có một nhà họ Sài, Sài viên ngoại lại có một người con gái đương kén chồng, va ra đề thơ như ai làm đặng thì va gã con cho, nhị vị khách quan sao không đến đó làm thử chơi, hoặc may đặng cũng không biết chừng ; đến ngày rằm tháng nầy thì khai cuộc.
  Thiên tử nghe nói bèn đáp rằng :
  - Vậy thì đến kỳ tôi cũng đi coi chơi.
  Qua đến ngày rằm , Thiên tử bèn dắt Châu Nhựt Thanh tìm đến Sài gia trang, quả thấy lầu cao rực rở, những trai tơ tựu đến đông dầy .
  Lúc ấy Thể Loan tiểu thơ, tuổi vừa mười tám, môi son má phấn, mắt phụng mày ngài, hình dung bế nguyệt tu hoa, nhan sắc ngư trầm lạc nhạn.
  Ngày nọ vâng mạng cha lên chổ thể lầu ra một câu đối, trao cho a hườn đem xuống nói với mấy vị thi ông rằng :
  - Nay Tiểu thơ tôi ra một câu đối này, trong liệt vị như ai đối cho thông, ngâm cho thông, thì đặng chiêu thân.
  Ai này đều lấy câu đối ấy xem.
  Câu đối như vầy :
  Bạch diện thơ sanh, trong bụng không tài đừng tưởng quí.

  Lúc ấy ai nấy đều cúi đầu suy nghĩ , song chẳng ai đối cho đặng thông.
  Thiên tử thấy vậy mỉm cười, bèn dạy Nhựt Thanh rằng :
  - Hồng nhan nữ tữ , bên hông có vật ngạo anh hiền.
  Nhựt Thanh bèn lấy viết viết ra, rồi trao cho a huờn đem dưng cho Tiểu thơ.
  Tiểu thơ xem thấy cả mừng, bỗng nhiên thấy có một con thiềm thừ nhãy trên mặt đất, Tiểu thơ bèn rút cây trâm đâm chết , rồi khiến a huờn đem ra dâng cho mấy vị thi ông, xin lấy đó làm đề , mỗi người đều làm một bài thơ, ai nấy cũng làm chưa đặng.
  Thiên tử làm thế cho Nhựt Thanh một bài tứ tuyệt như vầy :

  Thiềm thừ vật nọ hởi đi đâu
  Nên nổi trâm kia xắn trúng đầu
  Vì bởi khi xưa ăn giả nguyệt
  Ngày nay nàng Tố báo oan cừu.

  Nhựt Thanh liền viết ra rồi giao cho a huờn đem dâng cho Tiểu thơ.
  Tiểu thơ ngâm tụng một hồi rồi khen rằng :
  - Thiệt quả là tài tử.
  Liền khiến a huờn đem dâng cho Viên ngoại xem, rồi trở về phòng .
  Còn mấy vị kia thấy tiểu thơ chấm lấy bài thơ của Nhựt Thanh rồi thì biết mình không có phận, nên dắt nhau về hết.
  Khi Viên ngoại xem rồi bèn hỏi a huờn rằng :
  - Bài thơ nầy cô mi chấm đậu thứ nhứt hay sao ?
  A huờn thưa :
  - Phải.
  Viên ngoại bèn cho thĩnh Thiên tử và Nhựt Thanh vào đến thính đường, phân ngôi chủ khách mời ngồi , rồi hh gia đồng dọn trà thết đải.
  Trà nước xong rồi, Viên ngoại bèn hỏi rằng :
  - Chẳng hay nhơn huynh tên họ là chi, người ở xứ nào, xin nói cho tôi biết. Nay con gái tôi có phước đặng sánh với hiền lang , thiệt là hay lắm.
  Thiên tử đáp :
  - Tôi là người ở kinh đô , họ Cao tên Thiên Tứ , con nuôi tôi là Châu Nhựt Thanh, học hành còn thưa thớt, may đặng chọn vào làm rễ , tôi cũng hổ thầm, nay mong ơn Viên ngoại chẳng bỏ . Vậy thì tôi phải chọn ngày nạp sánh lễ cho con tôi .
  Nói rồi liền từ biệt Sài viên ngoại, dắt Nhựt Thanh trở về chổ ngụ, lấy tiền ra trao cho chủ tiệm , cậy vào thành mua giùm những bánh trái và các lễ vật , rồi cho người khiêng đến Sài gia trang .
  Sài viên ngoại tiếp đặng lễ vật rồi, liền khiến gia đinh bày tiệc mời hết bà con họ hàng đến vui vầy một tiệc , ăn uống đến khuya mới tan .
  Cách chừng năm ngày đã đến giai kỳ, Thiên tử bèn sắm vật làm lễ thân nghinh, mướn người khiêng đi vì khiến Nhựt Thanh đưa lễ vật qua nhà Sài viên ngoại rồi nội đêm ấy làm lễ thành hôn.
  Vợ chồng bèn lạy trời đất, lạy Viên ngoại rồi dắt nhau vào chốn động phòng ; a huờn đã dọn tiệc huê chúc trong phòng sẳn rồi.
  Hai người bèn đâu chén uống với nhau, gọi là giao bôi.
  Xong rồi tiểu thơ lại nói với Nhựt Thanh rằng :
  - Tôi xin ra một câu đối nữa, như chàng đối đặng thông thì mới đặng bắt tay.
  Nhựt Thanh nói :
  - Nàng muốn ra câu chi thì ra đi.
  Tiểu thơ liền viết ra một câu đối như vầy :

  Hảo mạo hão tài chơn khã ái.

  Châu Nhựt Thanh ngẫm nghĩ một hồi, rồi đối lại rằng :

  Đồng khâm đồng chẩm mạc hiềm bần.

  Thích nghĩa ra nôm như vầy :

  Tốt mạo tốt tài nên đáng kính.
  Chung mền chung gối chớ chê nghèo.

  Thể Loan tiểu thơ xem rồi khen rằng :
  - Thiệt rỏ ràng là bực tài lang .
  Nói rồi hai người bèn thay đổi y phục mà vầy cuộc gió trăng với nhau ; đêm ấy loan điên phụng đảo vui chẳng hay cùng , vả lại trong đời có đêm nào vui cho bằng đêm động phòng huê chúc, ấy là lẻ thường, ai ai cũng biết . Sáng ra bửa sau, hai vợ chồng đều thức dậy rửa mặt mày xong rồi, bèn dắt nhau ra lạy Viên ngoại.
  Viên ngoại nói với Nhựt Thanh rằng :
  - Hiền tế tài cao bắc đẩu, thi phú đều hay, con gái lão mà đặng sánh đôi, thiệt là may lắm.
  Nhựt Thanh nói :
  - Tiểu tế tài thường, nhạc gia khen chi quá.
  Viên ngoại lại hỏi :
  - Chẳng hãy mấy bửa rày tôn đại nhơn ở ngụ tại đâu ?
  Nhựt Thanh nói :
  - Cha tôi ngụ tại tiệm Lý gia.
  Viên ngoại nói :
  - Nay đã thành sui gia rồi, nhà nầy cũng rộng rãi ; vậy thì thĩnh lịnh tôn về đây mà ở , chẳng là tiện hơn, lại hôm sớm đặng chuyện vản với nhau, chẳng hay hiền tế ý ra thể nào ?
  Nhựt Thanh nói :
  - Mong ơn nhạc phụ có lòng như vậy . Xin để tôi bẩm lại với cha tôi. Như người đẹp ý thì tôi sẽ mướn người đem đồ hành lý về đây .
  Nói rồi liền trở vào phòng nói lại cho Tiểu thơ hay .
  Tiểu thơ cả mừng nói rằng :
  - Nếu cha chịu về đây thì tôi đặng cung phụng hôm sớm cho trọn đạo dâu con , mà rồi lang quân cũng đặng thần tỉnh mộ khang, cha con gần gũi, vậy thì lang quân hay đi đi .
  Nhựt Thanh nhơn thấy cha vợ và vợ thảy đều một ý, liền qua tiệm Lý gia, vào ra mắt Thiên tử rồi nói rằng :
  - Nay cha vợ và vợ tôi thấy cha ở tại tiệm một mình, e không người cung phụng, nên sai tôi về đây rước cha qua đó ở, vậy thì xin cha sắm sửa đi theo tôi .
  Nguyên vì Thiên tử thấy vắng Nhựt Thanh thì buồn , nay thấy Nhựt Thanh về rước thì mầng vui chẳng xiết, liền sắm sửa hành lý, mướn người khiêng đi theo Nhựt Thanh qua Sài gia trang mà ở .
  Khi về đến nơi, Nhựt Thanh chạy vào báo trước.
  Sài viên ngoại cả mầng, chạy ra nghinh tiếp, vào đến trung đường , phân ngôi chủ khách ngồi .
  Thiên tử bèn nói rằng :
  - Mong ơn Viên ngoại chẳng bỏ nên tôi phải đến đây, chớ thiệt lòng tôi còn ngại .
  Viên ngoại nói :
  - Nay đã là sui gia với nhau rồi còn ngại ngùng làm chi .
  Nói rồi liền khiến gia dinh quét dọn một phòng phía bên Ðông thính cho sạch sẽ cho ông sui nghỉ ngơi .
  Từ ấy Thiên tử ngụ lại Sài gia trang, ngày thì đi du ngoạn các nơi, tối lại trở về mà nghĩ, hoặc ngâm thi vịnh phú , hoặc uống rượu đánh cờ chơi, lần hồi ngày tháng như thoi đưa, ở đó đã hơn vài tháng.
  Lúc ấy nhằm sơ tuần tháng tư , cảnh sắc đượm nhuần, Thiên tử với Nhựt Thanh dắt nhau dạo chơi, đi đến Mã vương miễu , xem thấy miễu võ rộng rải, thiên hạ tới lui đông đảo , những kẻ buôn bán bánh hàng, và thầy bán thuốc, thầy tướng cùng thầy coi quẻ cũng đông ; bước vaò cửa thứ hai, laị thấy có người đang ngồi nói chuyện, Thiên tử và Nhựt Thanh dừng chơn lại nghe coi nói chuyện gì, ai ngờ người ấy đang nói tới Đaị Minh Chánh đưc hoàng đế giá du Giang Nam, tại tửu lầu Hí phụng. Thiên tử nghe nói tích ấy thì khen rằng :
  - Thiệt quả phong cảnh Giang Nam rất tốt , xem chơi chẳng nhàm, rất đổi là đế vương xưa còn đến đây thay huống chi là trẫm.
  Xem chọi một hồi trời đã gần tối , bèn dắt Nhựt Thanh ra khỏi cửa miễu, ý muốn về nhà ; đi đến giữa đàng vùng gặp một người thiếu niên vừa đi vừa khóc .
  Thiên tử bèn bước tới hỏi thăm lai do .
  Hồi 22
  Huỳnh thổ hào ỷ giàu hiếp khó
  Trương tú tài sợ khảo chết oan

  Nguyên tại Dương châu phủ thành, ở nơi phía ngoài thành có một xóm kia kêu là Đồng An Lý , có một người nhà giàu họ Huỳnh tên Nhơn, tự Đắc Minh , gia tài ước có mấy mươi muôn, ruộng đất rất nhiều, tôi trai mọi gái cũng đông, có bốn đứa con trai, con lớn tên là Phi Long, cưới vợ là Châu thị ; con thứ hai tên là Phi hổ , cưới vợ là Vương thị, con thứ ba tên Phi Hồng , con út tên Phi Bưu đều chưa vợ, Phi Long và Phi Hổ đã vào nhà võ học, còn Huỳnh Nhơn thì mua chức Đồng Tri hảm, thường hay ỷ thế cướp đoạt vườn ruộng của người, lại gian dâm vợ con người ta, không có điều ác nào mà chẳng làm ; ngày kia nhằm lúc Thanh Minh giai tiết, nhà nhà đều đi tảo mộ. Thuở ấy lại có một người đàn bà, tên là Dương thị , tuổi mới năm mươi, chồng là Kế Xương mới mất, có để lại một người con gái tên là Nguyệt Kiều. Ngày ấy mẹ con dắt nhau đi tảo mộ, vừa gặp cha con Huỳnh Nhơn cũng đi tảo mộ , người con thứ ba là Phi Hồng ngó thấy Nguyệt Kiều dung nhan đẹp đẽ, cốt cách phương phi, cứ ngó theo hoài không nháy mắt, trong lòng khoan khoái yêu thương, song chẳng biết là con nhà ai, nên khi tảo mộ xong rồi, cứ đi sau lưng mẹ con Nguyệt Kiều theo về tới nhà , hõi thăm lối xóm mới biết là con gái của Kế Xương, bèn trở về nhà nói cho mẹ là Lý thị hay, muốn cưới Nguyệt Kiều làm vợ.
  Ðêm ấy Lý thị nói với Huỳnh Nhơn rằng :
  - Hôm nay Phi Hồng đi tảo mộ, nó gặp một đứa con gái rất nên xinh đẹp, lấy làm vừa ý, muốn cưới làm vợ, nó đã hỏi thăm rồi, nàng ấy tên là Nguyệt Kiều , cha nàng là Kế Xương đã qua đời rồi, duy còn mẹ goá con côi, nếu mình đi nói thì không lẻ họ để làm chi mà không gả , vậy thì ông hãy cậy mai đi qua đó nói thử coi ra thể nào ?
  Huỳnh Nhơn nói :
  - Hèn chi hôm nay không thấy nó lạy mồ mả chi hết , khi lên tới mộ nó gặp hai mẹ con nàng ấy thì nó theo đi mất, tôi cũng lấy làm lạ, không biết nó đi đâu , nay mụ nói lại thì tôi mới hay, thôi, hể trúng ý nó, thì ta cậy mai nói phứt cho rồi .
  Nói rồi liền kêu gia nhơn là Huỳnh An vào dặn rằng :
  - Ngươi hãy đi qua Hoà An Lý kêu mụ Trần má qua đây, vì ta có việc cậy va .
  Huỳnh An lãnh mạng đi liền.
  Qua đến nơi vào nhà nói với Trần má rằng :
  - Lão gia có việc cậy dì, nên cho tôi qua đây kêu dì, vậy thì dì phải sắm sửa đi cho mau .
  Trần má nói :
  - Việc chi gấp dữ vậy, thôi để ta đóng cửa rồi sẽ đi , vừa nói vừa khoá cửa lại , rồi theo Huỳnh An tuốt qua Huỳnh gia trang, vào nhà ra mắt Huỳnh Nhơn , rồi nói rằng :
  - Chẳng hay lão gia có việc chi đòi hỏi đến tôi ?
  Huỳnh Nhơn nói :
  - Chị chưa rõ vì hôm qua cha con tôi đi tảo mộ, gặp con gái của Kế Xương là nàng Nguyệt Kiều, dung nhan đẹp đẻ, cốt cách phương phi, tôi muốn cưới cho thằng con thứ ba của tôi là Phi Hồng, vậy nên tôi phải kêu chị qua đây mà cậy chị một phen, như chị nói cho thành việc rồi, thì tôi sẽ đền ơn cho chị, xin chị hãy ráng công một phen.
  Trần má nói :
  - Lão gia giàu có, lẽ nào va lại không gả ; vậy để tôi qua đó nói thử coi, như va nói lẻ nào thì tôi sẽ về thưa lại .
  Nói rồi liền từ biệt Huỳnh Nhơn tuốt qua nhà Dương thị .
  Dương thị ra rước vào nhà mời ngồi rồi hỏi rằng :
  - Chẳng hay chị qua đây có việc chi ?
  Trần má nói :
  - Tôi qua đây nói với chị một chuyện, vì nay Huỳnh gia trang Tam công tử là Phi Hồng muốn đi nói con chị, nên cậy tôi làm mai , chẳng hay ý chị thể nào ?
  Dương thị nói :
  - Việc ấy thì tốt lắm ngặt vì lúc chồng tôi còn sanh tiền, đã hứa gả cho người khác rồi.
  Trần má lại hỏi :
  - Hứa gã cho ai ?
  Dương thị nói :
  - Hứa gả cho con trai Trương Đình Hiển, tên là Trương Chiêu, đã đậu Tú tài rồi ; ngặt năm ngoái anh sui tôi mới mất, tang phục chưa mản, cho nên chưa đặng thành hôn.
  Trần má nói :
  - Nếu lịnh ái đã hứa gả cho Trương tú tài rồi thì thôi, để tôi về nói cho Huỳnh lão gia rõ .
  Nói rồi liền từ biệt Dương thị trở về nói với Huỳnh Nhơn rằng :
  - Nguyệt Kiều đã có chồng rồi, vì lúc cha nó là Kế Xương còn sống, thì đã hứa gả cho Trương tú tài , nhơn vì hài đàng đều mắc tang cha, cho nên chưa cưới.
  Huỳnh Nhơn nói :
  - Thôi, nhứ vậy thì để tôi coi có nơi nào khác rồi tôi sẽ cậy chị.
  Trần má bèn từ biệt ra về .
  Khi Trần má về rồi thì Huỳnh Nhơn bèn kêu Phi Hồng nói rằng :
  - Cha đã cậy Trần má đi nói Nguyệt kiều cho con, té ra mẹ nó là Dương thị nói rằng : Đã hứa gả cho Trương tú tài rồi, song hai đàng đều mắc tang cha, nên chưa cưới. Thôi, để cha đi kiếm chổ khác cưới cho con cũng đặng.
  Phi Hồng nghe nói, miệng tuy làm thinh nhưng trong lòng chẳng đẹp , bèn trở vào phòng trằn trọc xốn xang, vùng phát bịnh lên, nằm liệt hơn mấy ngày không dậy.
  Vợ chồng Huỳnh Nhơn vào phòng hỏi rằng :
  - Con đau bịnh chi mà nằm hoài vậy hả , nói cho cha mẹ biết, đặng chạy thuốc cho con .
  Phi Hồng đáp :
  - Từ hôm đi tảo mộ về cho đến nay , trong lòng buồn bực chẳng an, nên mới sanh bịnh ra như vầy .
  Nói rồi liền nhắm mắt lại nằm thiêm thiếp chẳng nói rằng chi nửa.
  Vợ chồng Huỳnh Nhơn bèn trở ra ngoài thương nghị với nhau rằng : Nếu nó đau như vậy thì phải rước thầy đến coi mạch cho nó mói xong.
  Nói rồi liền kêu Huỳnh An sai đi rước thầy .
  Huỳnh An lãnh mạng đi rước về một ông thầy tên là Hà Hữu Tế ; về đến nơi, Huỳnh An để ông thầy ngồi ngoài, rồi chạy tuốt vào phòng nói với Phi Hồng rằng : ông với bà dạy tôi đi rước thầy coi mạch cho cậu . Nay tôi đã rước thầy về đó, vậy xin cậu ráng ra ngoài cho thầy coi mạch .
  Phi Hồng nói :
  - Trong mình ta bủn rủn, dậy không nỗi, vậy thì mời ông thầy vào đây mà coi .
  Huỳnh An bèn chạy ra mới ông thầy vào .
  Ông thầy theo vaò trong phòng đặt tay coi mạch, coi rồi lại hỏi thăm căn bịnh phát tại ngày nào , xong rồi bèn trở ra ngoài nói với Huỳnh Nhơn rằng :
  - Trong mình của lệnh lang âm hỏa vọng lên, tim gan không đặng nở , ấy là tại trong lòng có việc chi không đặng xứng ý , nên mới sanh ra bịnh như vậy, nếu chẳng làm thang an tâm đều lý thì không mạnh đặng.
  Liền lấy thuốc trao ra rồi từ biệt lui về .
  Đêm ấy Phi Hồng uống thuốc vào rồi, bịnh chẳng thấy bớt chút nào hết, uống luôn hơn mấy bửa, bịnh càng thêm nặng .
  Huỳnh Nhơn lo rầu, bèn nói với vợ rằng :
  - Mụ hãy vào phòng hỏi thiệt nó lại coi, vì cớ chi nó đau như vậy ?
  Lý thị nghe lời chồng, đêm ấy vào phòng hỏi Phi Hồng rằng vậy chớ duyên cớ làm sao con đau như vậy , con hãy nói thiệt cho mẹ tính cho .
  Phi Hồng nói :
  - Căn bịnh của con đây có khi mẹ đã biết hết rồi, từ ngày con thấy mặt Nguyệt Kiều tới nay trong lòng hằng thương nhớ , cho nên mới sanh bịnh như vầy, nay dẫu cho ông Biển Thước có sống lại đi nữa, thì cũng khó trị bịnh con , tưởng có khi con sống lâu chẳng đặng rồi .
  Nói rồi liền nhắm mắt .
  Lý thị nghe lời con nói như vậy liền trở ra ngoài nói với chồng rằng :
  - Con mình đau đó là vì nó tư tưởng con Nguyệt Kiều, nên mới sanh ra bịnh như vậy, tôi tưởng có thuốc chi đi nữa thì cũng vô dụng ; vậy ông phải lo thế nào cứu mạng cho con, bằng để vậy thì tôi e bất tiện.
  Huỳnh Nhơn ngẩm nghĩ một hồi rồi nói rằng :
  - Nguyệt Kiều đã hứa gã cho người rồi , dẫu có lo thế nào đi nữa cũng không phải dễ, vậy thì để mai tôi kêu Trần má qua đây coi va có kế chi chăng ?

  Qua bữa sau, Huỳnh Nhơn lại sai Huỳnh An đi kêu Trần má .
  Huỳnh An vâng lịnh đi chẳng bao lâu, đã dắt Trần má về tới .
  Huỳnh Nhơn bèn nói với Trần má rằng :
  - Cũng vì đi nói Nguyệt Kiều không đặng, cho nên Phi Hồng mang lấy bịnh tương tư , thuốc men điều trị hết hơi mà không mạnh, nên tôi phải kêu chị qua đây, coi có mưu chi đặng giải cứu .
  Trần má nói :
  - Nếu đau bịnh ấy thì có thuốc chi cứu cho đặng, duy có cưới cho ông Nguyệt Kiều thì bịnh mới lành , lão gia phải lo mới đặng .
  Huỳnh Nhơn nói :
  - Nguyệt Kiều đã hứa gả cho Trương tú tài rồi , lo làm sao cho đặng ?
  Trần má nói :
  - Việc ấy lão gia chẳng muốn thì thôi, chớ lão gia muốn, thì tôi ra một kế, Nguyệt Kiều ắt đặng về tay .
  Huỳnh Nhơn nói :
  - Kế ra thể nào ?
  Trần má nói :
  - Tôi nhắm Trương Chiêu là một tên Tú tài nghèo khổ, cho một người tới lui làm quen với hán, rồi thừa cơ khuyên hắn nhượng vợ lại, bất quá cho hắn đôi ba trăm lượng bạc thì hắn ắt mầng, bằng nếu hắn chẳng chịu, thì lão gia sai người đem tang vật phao cho hắn, rồi vu cáo cho hắn chứa ăn cướp , vã lại lão gia vẫn có thân thiết với quan Phủ lắm, hãy cầu người sai quân đến bắt hắn đem giam vào ngục, rồi hại hắn cho chết đi, chừng ấy có lo chi là Nguyệt Kiều không đặng về tay ; tôi tính như vậy, song chưa biết lão gia tưởng ra thế nào ?
  Huỳnh Nhơn nghe nói cã mầng , bèn khen rằng :
  - Tôi không dè chị có mưu cao như vậy , thôi, để mai tôi sai người qua đó thử coi .
  Ðêm ấy Trần má ỡ tại Huỳnh gia dùng cơm tối, ăn uống no say rồi mới về nhà .

  Ngày thứ Huỳnh Nhơn bèn chọn đặng một người , tên là Ngũ Bình, vốn có quen biết với Trương Chiêu , liền giao cho Ngũ Bình mười lượng bạc ròng, khiến đi làm việc ấy .
  Ngũ Bình lảnh bạc rồi bèn tìm đến nhà Trương Chiêu nói rằng :
  - Tôi có một người bạn hữu, muốn mướn anh vẽ ít cây quạt , chẳng hay anh tính bao nhiêu ?
  Trương Chiêu nói :
  - Anh em quen biết nhau rồi, bao nhiêu cũng đặng, lựa là phải nói giá làm chi .
  Ngũ Bình bèn giao quạt và tiền công cho Trương Chiêu, rồi lại nói rằng :
  - Hôm nay tôi được mấy lượng bạc hoạnh tài, muốn lên tiên lầu kiếm rượu tốt uống chơi, như Tú tài chẳng bỏ bụng tôi thì đi với tôi cho vui .
  Trương Chiêu nói :
  - Tôi không muốn làm cho anh tốn tiền như vậy.
  Ngũ Bình nói :
  - Anh em với nhau ngại ngùng làm chi.
  Rồi đó hai người dắt nhau tìm đến tửu lầu , lựa chổ ngồi xong rồi liền kêu tửu bảo đem rượu ngon lại.
  Tửu bảo vâng lời, đem đồ ăn và rượu lại để nơi trên bàn ; hai người liền rót ra uống.
  Ngũ Bình bèn mở vỉ ra nói rằng :
  - Cách nhau đã lâu, chẳng hay năm nay bề làm ăn thể nào, bác còn mạnh giỏi hay chăng , vợ con đã cưới hay chưa ?
  Trương Chiêu nói :
  - Năm ngoài cha tôi đã mất, vì có tang nên chưa cưới vợ , trong mấy năm nay tôi duy có vẽ quạt mướn cho họ kiếm chác mà chi độ cho qua ngày, không lấy chi làm khá.
  Ngũ Bình lại giã ý hỏi rằng :
  - Lúc bác còn sanh tiền đã nói con ai cho anh, trong bọn anh em với nhau chẳng hề chi, anh hãy nói cho em biết với.
  Trương Chiêu nói :
  - Lúc cha tôi còn sanh tiền, đả nói con gái của Ân Kế Xương, song nhạc gia của tôi cũng đã qua đời rồi, hai bên đều có tang phục, cho nên việc cưới gả phải đình lại đó.
  Ngũ Bình lại hỏi :
  - Có phải là con bà Dương thị, bà ấy trạc chừng năm chục ngoài tuổi, nàng ấy phải tên là Nguyệt Kiều chăng ?
  Trương Chiêu nói :
  - Phải đa, sao anh biết đặng ?
  Ngũ Bình nói :
  - Như ai thì tôi không nói, chớ tôi với anh đã quen biết lâu năm, kết giao đã hậu, cho nên không lẻ mà tôi không nói, vì người đàn bà ấy thiệt là chẳng hiền , lúc còn nhỏ thì ở đã chẳng ra gì, nay lại dạy con làm điều bất chánh, trai gái với người ta, người người đều biết, không lẻ anh không hay.
  Trương Chiêu nghe nói làm thinh ngẩm nghĩ hồi lâu , rồi mới mở miệng hỏi rằng :
  - Lời anh nói quả thiệt như vậy sao, còn người trai gái với nó là ai ?
  Ngũ Bình nói :
  - Tôi nghe người ta nói rằng người trai gái vói nó là Phi Hồng, là người con thứ ba của Huỳnh Nhơn , thường tới lui với nhau hoài, may là chưa cưới hỏi chi, như chừng cưới hỏi rồi, thì anh phải cẩn thận cho lắm, nếu để qua lại với người tình nhơn nhiều lần, thì tánh ma5ng anh ắt chẳng khỏi lầm tay độc thủ; anh hãy tính trước cho sớm.
  Trương Chiêu nghe Ngũ Bình nói vậy thì không yên, song cũng không biết chơn giã thể nào , bèn uống sơ sịa một hồi rồi nói với Ngũ Bình rằng :
  - Lời anh chỉ là nghe người ta nói, chớ mắt cũng chưa thấy thiệt rõ ràng, còn như tôi thì nghèo sát đất lấy chi mà lo tính bây giờ . Ngũ huynh có kế chi hay, xin dạy biểu giùm tôi với .
  Ngũ Bình nói :
  - Tôi có một lời , song chưa biết anh có bằng lòng cho tôi noí hay chăng ?
  Trương Chiêu nói :
  - Nếu anh có lời chi hay xin chớ ngại, hãy nói ra cho tôi rõ với.
  Ngũ Bình nói :
  - Những đờn bà không hiền như vậy, dù có cưới về nhà thì cũng không tốt gì , mà lại còn sợ nó sanh hậu hoạn ra nữa, chi bằng hồi phứt nó đi , cho nó lấy Phi Hồng, mình lại khiến người đến nói với Phi Hồng mà khấu bán vài ba trăm lượng, đi kiếm chổ khác cho hiền lương mà cưới , anh liệu ra thể nào ?
  Trương Chiêu nói :
  - Sự tình như vậy, thì phải suy xét cho chắn, lời người ta nói chẳng nên vội tin, để tôi dọ cho minh bạch rồi bửa khác sẽ hay.
  Khi hai người ăn uống rồi, bên xuống lầu từ biệt nhau mà đi, ai về nhà nấy.
  Ðêm ấy Trương Chiêu về nhà nằm ngủ chẳng yên, trông cho mau sáng, sai người qua bên nhà mẹ vợ, đem những việc ấy mà tra hỏi một hồi, mới hay Huỳnh Nhơn đã có cậy Trần má làm mai qua nó mà mẹ vợ mình không gả, chừng ấy mới biết Ngũ Bình gạt mình , bèn lập chủ ý, lo vẽ cho rồi hết mấy cây quạt của Ngũ Bình, rồi đợi va qua sẽ hay.
  Chừng mấy ngày Ngũ Bình qua lấy .
  Trương Chiêu bèn giao hết quạt cho Ngũ Bình và nói rằng :
  - Ngũ huynh, như mấy lời anh nói hồi trước đó tôi đã dọ laị chắc chắn rồi, ấy là tại anh nghe họ đồn huyển , may chớ không thì tôi đã hồi vợ tôi đi rồi còn gì, anh hãy về nói lại với Huỳnh Nhơn , chó có tưởng quấy mà uỗng công.
  Nói bấy nhiêu điều rồi bỏ mà đi vaò chẳng thèm chuyện vản chi với Ngũ Bình nữa.
  Ngũ Bình mắc cở liền lấy quạt rồi đi về một nước.
  Tuốt qua Huỳnh gia trang, vào đến thơ phòng, ra mắt Huỳnh Nhơn mà nói rằng :
  - Việc ấy chẳng xong, tôi đã đến làm bộ mướn Trương Chiêu vẽ quạt , rồi dắt va lên tiên lầu uống rượu , kiếm lời dụ gạt va, chẳng dè va dọ laị hơn mấy ngày , hôm nay tôi đến lấy quạt, bị va mắng cho một hồi, va lại nhắn tôi về nói lại với cha con Thức thai, chớ có tưởng quấy mà phiền lòng. Va nói bấy nhiêu lời rồi quày quả vào trong chẳng thèm nói chuyện vói tôi nữa, thiệt va khi đời quá , tôi lấy làm tức giận . Thức thai phải có phương pháp gì làm cho hắn chết đi, vả lại Thức thai với quan Phủ có tình thân thiết với nhau lắm, sá chi một tên học trò khó như vậy mà để cho nó địch thể với mình sao , phải làm cho tới chuyện thử coi Nguyệt Kiều có về tay ta hay không cho biết, chẳng hay Thức thai có kế chi chăng ?
  Huỳnh Nhơn nói :
  - Việc ấy có khó chi, để mai ta làm một lá đơn, vào nha quan Phủ mà báo rằng ta bị ăn cướp, cầu người sai bắt Trương Chiêu, nói rằng nó là đứa ngồi không mà chia của, đồng loả với ăn cướp ; còn ngươi đem đồ tang giấu vào nhà nó cho sẳn, hễ bắt đặng đồ tang, thì còn chi là nó, kế ấy ngươi liệu thế nào ?
  Ngũ Bình nói :
  - Hay lắm, vậy thì phải làm cho mau, chớ nên để lâu.
  Huỳnh Nhơn bèn viết một lá đơn rồi trao cho Ngũ Bình xem thử.
  Ðơn như vầy :
  Bẩm vì tôi là Huỳnh Nhơn, niên canh sáu mươi tuổi người ở đất Dương châu , nhơn bị ăn cướp, nay dọ đặng thiệt tang chứng rõ ràng, nên đến nhờ ơn Công tổ lão gia sai người đi bắt : Nguyên vì tên ấy ở tại Đồng An Lý, thuở nay cũng chẳng chi lạ, chẳng dè hôm ngaỳ mồng năm tháng tư năm nầy , chừng lúc canh ba, có một bọn ăn cướp hơn ba mươi người, đều cầm binh khí phá cửa xông vào cướp giựt vàng bạc và đồ nữ trang rất nhiều , tri hô không kịp . Qua bửa sau, tôi mới cho người dọ coi, rỏ đặng đồ tang tại nhà Tú tài Trương Chiêu, và bọn ăn cướp thường vảng lai với va, thiệt rõ ràng là va đồng mưu với nó, ngồi không mà chia của , nếu chẳng bẩm thỉnh xét bắt, thì địa phương sao đặng an ninh , nên phải sai gia nhơn là Huỳnh An, dâng lá đơn nầy, ngữa trông lượng trên, sai quân xét bắt, như quả có đồ tang, thì cứ công pháp mà làm án, tôi rất cảm đội muôn đời Công tổ đại lão gia đài tiền.
  Tôi xin kể những đồ mất ra sau nầy, xin ngài ra ơn mà thi hành.
  Năm.. tháng tư... ngày

  Huỳnh kim chúc năm đôi, nặng nổi năm mươi lượng ; vàng lá ba trăm lượng , bạc ròng hai ngàn lượng ; trân châu hai hộp, hơn trăm ngoài hột ; áo bào năm mớ ; quần hàng quần kiễu đàn ông đàn bà, mỗi thứ mười cái ; ngọc chúc năm đôi, triều châu hai bộ ; kim giaí chỉ bốn cái ; lư đồng ba bộ , đồ thiếc hơn ba trăm cân , mền hàng tám cái ; đồ cổ ngoạn hơn sáu mươi món ; đồng hồ năm cái ; san hô thọ lớn nhỏ hơn ba mươi cây ; đồ thủ suất bằng vàng ước hơn hai trăm món ; bằng bạc cũng hơn hai trăm món , đồ đồng tạp vật lớn nhỏ tính hơn ba trăm món ; đồ ngọc khí hơn một trăm cái ; bảng chĩ ba cái , áo hàng hơn năm chục cái ; áo vải hơn hai trăm cái , còn nhiều vật khác khó kể cho hết .
  Cọng kể hết thảy, ước đáng giá bạc hơn ba muôn dư lượng.
  Ngũ Bình xem rồi, bèn trao lại cho Huỳnh Nhơn và nói rằng :
  - Ðơn này làm rất hay , vậy phải sai người đầu độ cho sớm.
  Huỳnh Nhơn liền viết một phong thơ riêng nữa rồi trao cho Huỳnh An, đem đến nha Tri phủ, giao cho hiệu phòng dâng vào .
  Ngày ấy Tri phủ tiếp đặng lá đơn và thơ của Huỳnh Nhơn, liền vội vả sai Tử ban nha dịch hơn hai chục người , hiệp với Ngũ Bình đi đến nhà Trương Chiêu, chẳng nói chi hết cứ áp vào bắt đại Trương Chiêu còng lại , còn Ngũ Bình thì đã có giấu sẳn đồ tang trong mình, giả vào phòng Trương Chiêu xét, rồi lấy ra cầm nơi tay tri hô lên rằng mình xét đặng.
  Quân nha dịch liền dẫn về công đường.
  Lúc quan Phủ đã ngồi tại công đường chờ sẳn ; thấy dẫn Trương Chiêu về thì hét lên rằng :
  - Hãy đem phạm nhơn vào đây cho mau.
  Quan nha dịch liền dẫn Trưong Chiêu và đem đồ tang vào dâng lên rồi biểu Trương chiêu quì xuống .
  Tri phủ bèn nạt rằng :
  - Sao ngươi dám cả gan, mình đã làm một tên Tú tài , sao chẳng giử bổn phận, lại chứa lủ gian, đặng ăn cướp tài vật của Huỳnh gia, hôm nay đã bắt đặng tang tích rõ ràng ,còn lẻ gì chối cải nữa sao ?
  Trương Chiêu bèn khóc bẩm rằng :
  - Tôi con nhà học trò, thường an phận thủ pháp, đâu dám kết liên với bọn phỉ đồ mà ăn cướp hay sao, nhơn vì Huỳnh Nhơn dòm thấy vợ tôi có nhan sắc, muốn cưới cho con va nên sai Ngũ Bình đến dụ tôi bán vợ cho Phi Hồng, tôi không chịu , lại mắng nhiếc Ngũ Bình, nên mới sanh ra điều oán hận ; nay va lại vu cho tôi đồng lỏa với quân gian, ngồi không chia của , xin Công tổ đại lão gia tra cho minh bạch tha tôi về thì ơn ấy sánh tầy non biển.
  Tri phũ nói :
  - Ngươi nói rằng ngươi chẳng phải đồng lỏa với quân ăn cướp, vì cớ nào đồ tang có tại trong phòng ngươi, nếu chẳng khảo ngươi thì ắt chẳng chịu khai.
  Nói rồi liền nạt quân nha dịch biểu đánh cho đau .
  Lúc ấy Huỳnh Nhơn đã hối lộ với quân nha dịch rồi, cho nên khi chúng nó nghe có lịnh quan Phủ dạy đánh, liền áp ra bắt Trương Chiêu lột hết y phục, dè xuống đánh hơn năm chục roi.
  Quan phủ nói :
  - Hỏi nó coi có chịu khai hay không ?
  Trương Chiêu nói :
  - Oan tôi lắm, không biết chi mà khai.
  - Quan Phủ nói :
  - Nếu chẳng dụng trọng hình thì nó không chịu khai.
  Bèn khiến quân trói ké lại rồi treo lên hỏng chơn. Treo đặng chừng một khắc, có tên thơ lại bẩm rằng :
  - Treo nó đã chết giấc rồi, xin lão gia hãy thả nó xuống, chờ nó tĩnh rồi sẽ dổ nó mà hỏi thì mới xong cho.
  Quan Phủ nghe nói liền khiến quân thả xuống.
  Lúc ấy Trương Chiêu bị treo hồn bất phụ thể, mở xuống giây lâu mới tĩnh lại đặng.
  Tên thơ lại bèn lại gần dỗ rằng :
  - Trương tú tài , nếu ngươi chẳng chịu khai, thì chịu khảo nữa sao nổi, vậy thì khai đở di rồi sẽ liệu toan thế khác chẳng là hay hơn.
  Trương Chiêu bèn nghĩ thầm rằng :
  - Hôm nay nếu ta chẳng khai thì ắt là phải chết, chi bằng khai đở đi cho khỏi bị khổ hình.
  Nghĩ rồi bèn nói với quân nha dịch rằng :
  - Thôi, để ta khai phứt cho rồi .
  Quân nha dịch liền bước tới bẩm rằng :
  - Hắn đã chịu khai rồi .
  Tri phũ cả mừng , bèn khiến mở trói ra, lại giao giấy mực cho làm tờ khai .
  Trương Chiêu không biết làm sao, phải lảnh giấy viết ra một tờ khai như vầy :

  Bẩm vì làm lời khai, tôi là Trương Chiêu hai mươi hai tuổi , ở tại phủ Dương châu, nhơn vì nghèo khổ, không đũ ăn, nên phải kết liên với bọn ăn cướp, hôm ngày rằm tháng tư , dắt nhau đến đánh nhà Huỳnh Nhơn, giựt dặng bạc vàng chia nhau mà xài , nay đã bị bắt nên phải khai ngay .
  Năm . . . tháng . . . ngày . . .

  Quan Phủ xem tờ khai rồi, liền dạy đem giam vào ngục.
  Ngày ấy Ngũ Bình dọ đặng minh bạch, bèn chạy về nói với Huỳnh Nhơn rằng :
  - Nay Trương Chiêu đã chịu khai rồi , quan Phủ đã giam chàng vào ngục, vậy thì phải lấy bạc cho quân giử ngục, khiến nó tuyệt lương cho hắn chết phứt đi, rồi sẽ khiến người ôm lễ vật đến nhà Dương thị , như va chẳng chịu thì lại làm một lá đơn khác bẩm nữa, nói rằng va loại hôn ( lường gạt của mà không gả con) . Chừng bắt va đến Phủ rồi thì có lo chi là va không gả .
  Huỳnh Nhơn nói :
  - Vậy thì cứ y theo kế mà làm.
  Nói rồi lấy bạc ra, giao cho Ngũ Bình đem vào ngục hành sử .
  Ngu Bình lảnh bạc lộn vào lưng đem vào trong ngục, nói với quân giử ngục rằng :
  - Nay tôi vâng lịnh Huỳnh lão gia, đem bạc vào đây cho nhơn huynh, xin tuyệt lương cho Trương tú tài chết đi, như quả nên việc thì người còn tạ ơn thêm nữa, còn như bạc nầy đây, chẳng qua là làm tình chút đỉnh đó mà thôi .
  Quân giử ngục nói :
  - Anh hãy về nói lại với Huỳnh lão gia việc ấy xin để mặc tôi .
  Nói rồi liền thò tay lảnh lấy gói bạc.
  Ngũ Bình giao bạc xong rồi liền trở về ra mắt Huỳnh Nhơn và nói rằng :
  - Việc ấy đã xong rồi, vậy thì phải sắm sửa bạc vàng lễ vật cho sẳn, chờ chừng ít ngày rồi ta sẽ tính.
  Huỳnh Nhơn lại đưa bạc cho Ngũ Bình và nói rằng :
  - Ngươi hay đem bạc ra tiệm bánh đặt bánh cho sẳn .
  Ngũ Bình lấy bạc đi liền .

  Nói về quân giữ ngục tên là Huỳnh Giang, ăn lót bạc của Huỳnh Nhơn rồi, thiệt quả nó bỏ đói Trưong Chiêu hơn mấy ngày, rồi lấy mở heo rang một chén cơm nguội mà cho ăn ; khi ấy Trương Chiêu đã đói quá rồi, thấy cơm thì ăn liền, đêm ấy quả nhiên sanh bịnh, trong mình nóng vùi, Huỳnh Giang lại lấy nước bã đậu cho uống .
  Trương Chiêu uống chén bả đậu vào rồi thì chảy ngay sống trường, chẳng đầy hai ngày, hồn về địa phủ.
  Huỳnh Giang liền đi báo bẩm cho quan Phủ hay rằng :
  - Trương Chiêu lâm bịnh mà bỏ mình.
  Khi ấy Ngũ Bình vào ngục dọ đã rỏ ràng, bèn trở về ra mát Huỳnh Nhơn và nói rằng :
  - Trương Chiêu nay đã thác rồi, vậy thì phải kêu Trần má qua thi hành việc ấy.
  Huỳnh Nhơn liền sai Huỳnh An đi kêu Trần má đến rồi dặn rằng :
  - Hôm nay chị phải ở đây mà nghĩ, ngày mai sẽ đi với Ngũ Bình, đem trà bánh lễ vật bạc vàng qua bỏ đại bên nhà Dương thị và nói rằng : Ngày mồng hai tháng sáu sẽ qua rước dâu, coi va nói làm sao cho biết.
  Trần má vàng lời ; qua bửa sau dắt Ngũ Bình đi theo và nhũng phu nhơn hơn mười người, khiêng hơn mười tạ bánh trái và lễ vật, đem qua nhà Dương thị .
  Khi đến nơi vừa bước chơn vào, bèn nói với Dương thị rằng :
  - Kính mừng, kính mừng.
  Dương thị hỏi :
  - Có chi mà mừng .
  Còn Nguyệt Kiều ngó thấy Trần má đến nhà thì bỏ đi vào phòng.
  Dương thị chưa kịp nói chi, bỗng thấy hơn mười người khiêng lễ vật hơn mười tạ dư, đem thẳng vào nhà .
  Dương thị sửng sốt, không biết là việc gì, bèn hỏi rằng :
  - Các người làm chi vậy ? Hay là đem lộn nhà hay chăng ?
  Trần má nói :
  - Có lộn gi đau, vì hôm tháng trước tôi vâng mạng Huỳnh lão gia đến đây làm mai nói lịnh ái cho tam công tử , lúc ấy An nhơn đã hứa chịu rồi, nay lại quên hay sao mà nói như vậy . Nay đặng tốt ngày nên phải đem 1ễ vật qua định ngày, chừng mồng hai tháng sáu sẽ qua rước dâu .
  Nói dứt lời, liền sắp hết trà bánh lễ vật ở nơi giữa nhà.
  Dương thị nói :
  - Hôm trước tôi đã có nói rằng : Con tôi đã hứa gã cho Trương tú tài, lẻ đâu một gái mà gã hai chồng, hôm nay còn qua mà nói chi lạ vậy ?
  Trần má nói :
  - Nhơn vì rể của chị là Trương tú tài đồng lỏa với bọn phỉ đồ mà đi ăn cướp, quan Phủ bắt về tra vấn, va đã khai thiệt, nên phải bị giam vào ngục, nay đã chết rồi, tôi tưởng lại Huỳnh Nhơn đây là một người giàu có tiền của dẩy đầy, đất vườn chẳng thiếu, nếu gã lịnh ái vào đó chẳng là có phước lắm sao , dẫu cho chị không chịu cũng không đặng.
  Dương thị nói :
  - Việc cưới gả thì hai nhà khứng chịu mới xong, chớ có lý nào lại ép uỗng hiếp bức người gả con cho mình , nếu vậy thì chẳng có phép vua hay sao ?
  Trần má cười rằng :
  - Nay Tri phủ với Huỳnh lão gia thân thiết với nhau lắm , nếu chị không chịu, thì tôi e mẹ con chị chẳng khõi bị bắt đến công đường, chừng ấy ăn năn đã muộn.
  Dương thị nói :
  - Vậy thì lể vật chị hảy đem về để tôi thương nghị với cháu tôi là Lâm Phiêu, bữa khác chị đến tôi sẽ trả lời cũng chẳng muộn chi.
  Trần má nói :
  - Lễ vật thì để đở đó trong chừng ba ngày tôi sẽ qua nói chuyện.
  Nói rồi bèn dắt Ngũ Bình và mười đứa nhơn phu ra về .
  Dương thị biết mình có thể khó nổi cự đương , thiệt là khó khóc với trời mà khôn than cùng , bèn trở vào phòng nói với con mình là Nguyệt Kiều rằng :
  - Nay Trần má lại đến cưỡng bức mẹ gả con hoài va lại nói rằng chồng con đã bị quan phủ bắt giam , thác taị trong ngục rồi . Như vậy làm sao mẹ con ta không hay không biết chi hết , vậy thì để mẹ cho người đi kêu anh con là Lâm Phiêu qua đây , biểu nó dọ coi việc ấy thể nào, rồi sẽ lo liệu .
  Nguyệt Kiều nói :
  - Nó hiếp người như vậy thiệt là vô lý , thoãng như nó có đến nữa thì con duy có thác mà thôi ; xin mẹ hãy đi kiếm anh con , đặng cậy đi dọ nghe coi cho biết chồng con bị người naò mưu hại, và vì làm sao mà thác cho biết.
  Dương thị nghe lời con nói bèn cậy người lối xóm đi kiếm Lâm Phiêu .
  Chẳng bao lâu Lâm Phiêu đến nhà hỏi rằng :
  - Chẳng hay dì kêu cháu đến đây có việc chi chăng ?
  Dương thị nói :
  - Cháu chưa rỏ, nhọn vì ngày hôm qua này có Trần má dắt người khiêng lễ vật qua đây, nói rằng Huỳnh Nhơn muộn cưới em cháu cho con va, dì nói rằng đã hứa gả cho họ Trương rồi, Trần má lại nói : Trương tú tài hiệp lỏa ăn cướp, nên bị quan Phủ bắt giam nay đã thác rồi , vậy thì chaú phải lam ơn đi dọ giùm tin em rể của cháu, coi bị người nào mưu hại, rồi cháu về đây nói cho dì nghe thử coi việc ấy thể nào .
  Lâm Phiêu nghe nói bèn đứng dậy từ giả đi liền, qua đến giờ thân mới trở về , đem hết đầu đuôi các việc mình đã dọ nghe rõ ràng mà thuật lại một hồi .
  Nguyệt Kiều bèn khóc rống lên nói rằng :
  - Loaì cường nhơn rất nên độc ác , nó âm mưu hại thác chồng tôi , nếu nó đến nhà làm bức tôi , thí dầu có thác tôi cũng chẳng nghe .
  Nói rồi liền lấy đồ tang phục và lập một chổ linh vị mà thờ chồng .
  Dương thị thấy con trinh tiết như vậy thì cũng chìu theo ý con , rồi cầm Lâm Phiêu như Trần má có đến thì có người giúp đở .

  Cách ít ngày quả có Trần má đến nữa, Lâm Phiêu bước tới mắng rằng :
  - Bây quả là đồ súc vật , nay còn dám tới nữa sao, bây dùng mưu hại em rể ta thác rồi, nay còn đến làm bức em gái ta nữa sao ? Có đâu mà ngang ngược như vậy , nếu mi chẳng về đi, thì ta ắt đánh chết.
  Trần má nói :
  - Ngươi là người chi mà dám nói ngang như vậy . Nguyệt Kiều đã hứa gả cho nhà họ Huỳnh, trà bánh lễ vật đã thâu nạp rồi , sao ngươi cả gan lại dám mắng ta, ngươi tên họ là chi hãy nói cho ta biết.
  Lâm Phiêu nói :
  - Ta là Lâm Phiêu, Nguyệt Kiều là em ta, Dương thị là dì ta, mi chẳng biết ta sao, để ta làm cho mi biết mặt.
  Vừa nói vừa huơi tay, thoi Trần má hai thoi rất nặng.
  Dương thị e Lâm Phiêu giận đánh sảy tay mà mang hoạ , bèn bước tới khuyên giải Lâm phiêu rằng :
  - Cháu đánh nó làm chỉ , hãy đuổi nó ra cho khỏi cửa thì thôi .
  Lâm Phiêu nghe lời bèn vói nắm tay Trần má kéo tuốt ra ngoài, thoi thêm ít thoi, đá thêm vài đá, rồi bỏ đó vào đóng cửa lại, chẳng thèm nói tới .
  Lối xóm thảy đều sợ thế Huỳnh Nhơn, chẳng ai dám nói rằng chi hết ; duy có một vài người biết việc mẹ con Dương thị bị hiếp, hậm hực ra khuyên giải rằng :
  - Hôm nay cũng đã tối rồi, chị đây gây gỗ làm chi, hãy về cho rồi thì tốt hơn. Lại năm ba chú thiếu niên can đảm, chẳng biết sợ ai, thấy việc như vậy thì cũng bất bình dùm cho mẹ con Dương thị, bèn chưởi mắng Trần má om sòm.
  Trần má thấy vậy nên phải nhịn thua chạy tuốt về ra mắt Huỳnh Nhơn, đem việc Dương thị chẳng chịu , Lâm Phiêu chưởi mắng đánh đuổi thuật lại một hồi .
  Huỳnh Nhơn cã giận nói rằng :
  - Nó đã thọ lễ vật và tiền bạc của ta, sao nay không chịu, lại còn xúi cháu làm hung , nếu ta chẳng ra tay độc, thì nó chẳng biết ta lợi haị thể nào.
  Trần má nói :
  - Phải hại nó như rể nó vậy, thì mới gọi là tay thủ đoạn.
  Huỳnh Nhơn nói :
  - Có khó chi .

  Ngẩm nghĩ một hồi rồi làm một lá đơn nữa như vầy :
  Bẩm vì tôi là Huỳnh Nhơn sáu mươi tuổi chẳn, ở tại Dương châu, nhơn vì sự gạt gẩm lễ vật, gian loại hôn nhơn, xin quan trên ra ơn cho người đi bắt, và khiến va gã phứt cho rồi, cho trọn nghĩa nhơn luân. Nguyên thằng con thứ ba của tôi tên là Phi Hồng, có cậy mai dong là Trần má, hồi tháng tư nầy đi đến nói con gái của Dương thị là Nguyệt Kiều, lễ vật bạc vàng thảy đều nạp đủ, hiện có hôn thơ để làm bằng cớ ; mới hôm mồng hai tháng sáu nầy, Trần má qua đó đặng trình ngày chẳng dè Dương thị lại trở lòng mà cự chẳng chịu giao con, lại xúi người cháu tên là Lâm Phiêu, xông ra chưởi mắng đánh đuổi mai dong ra cửa, mai dong về nói lại, tôi lấy làm kỳ dị, sau hỏi dọ nghe coi mới hay rằng anh em nó thông gian với nhau, nên mới không chịu lấy chồng , bởi nó gian trá gạt gẫm lễ vật, thông gian loại hôn, thiệt là coi vương pháp như không, nên tôi phải đến cầu quan trên ; Xin bắt mẹ con Dương thị và thông hung thủ là Lâm Phiêu, đến chốn công đường hỏi tra cho rõ ngay gian, làm cho Dương thị đưa con qua nhà tôi cho xong cuộc hôn nhơn, thì ơn lão gia rất nặng.
  Công tổ đại lão gia đài tiền , ấn chuẩn thi hành.
  Năm... tháng... ngày...

  Khi Huỳnh Nhơn viết đơn rồi, lại viết thêm một phong thơ riêng, sai gia nhơn là Huỳnh An đem đi.
  Huỳnh An vâng lịnh lảnh đơn và thơ đi đến Tri phủ nha môn, tìm vào Hiệu phòng đầu đệ .
  Ðêm ấy quan Phủ ngồi tại nội đường xem những đơn từ, xem đến lá đơn và phong thơ của Huỳnh Nhơn rồi nghĩ rằng : Phen trước đã hại Trương Chiêu rồi , nay lại còn bẩm việc loại hôn nữa ; thôi để mai ta sai người đến hỏi va mà mượn một ngàn lượng bạc , như va chịu cho thì ta ra sức còn như va không cho thì ta bỏ qua, coi va liệu thể nào cho biết.
  Nghĩ rồi bèn viết thơ , sáng ra sai người đem cho Huỳnh Nhơn. Trong thơ ấy có câu như vầy :
  Việc Dương thị đó thì tôi đã sai người bắt rồi, song hôm nay tôi có túng xài chừng một ngàn lượng, xin nhơn huynh nghĩ tình anh em cho tôi mượn đở ít ngày, chừng lương vụ xong rồi thì tôi huờn lại .
  Khi Huỳnh Nhơn tiếp đặng thơ ấy thì biết ý quan Phủ, rõ ràng muốn khấu mình một ngàn lượng bạc thì mới chịu làm, cực chẳng đã không biết làm sao, phải đếm y số giao cho Huỳnh An đem đến dâng cho Tri phủ.
  Tri phủ bèn nói với Huỳnh An rằng :
  - Ngươi trở về nói với Huỳnh lão huynh rằng : Ta rất cám ơn, còn việc ấy để mặc ta liệu định .
  Huỳnh An từ tạ lui về nói lại cho Huỳnh Nhơn hay .
  Còn quan Phủ, khi Huỳnh An về rồi, thì lập tức đòi sai dịch vào trong dặn rằng : Ngươi phải đi bắt Dương thị, Nguyệt Kiều và Lâm Phiêu cho mau, chớ nên chậm trể mà lầm công sự.
  Tên sai dịch vâng lịnh ra ngoài kêu thêm ít tên, tuốt qua nhà Dương thị chẳng nói chi hết, áp vào bắt hai mẹ con Dương thị và Lâm Phiêu ba người, trói lại dẫn về công đường, vào bẩm cho Tri phủ hay .
  Tri phủ liền ra giữa công đường, hai bên thơ lại và sai dịch đứng hầu.
  Tri phủ liền nạt quân sai dịch dẫn Dương thị vào trước.
  quân sai dịch tuân lịnh dẫn Dương thị vào để quì trước án đường, quan Phủ bèn nạt rằng :
  - Huỳnh Nhơn kiện ngươi rằng gạt gẩm tài vật, lại dung túng cho con gái thông gian với cháu là Lâm Phiêu, nên chẳng chịu gả, nay ta dạy ngươi phải mau mau về gả cho Huỳnh Phi Hồng lập tức, thì ta dung thứ , bằng nghịch ý thì pháp luật khó dung.
  Dương thị bẩm ràng :
  - Nào tôi có thâu nạp lễ vật của va bao giờ, vì con thứ ba của va lúc đi tảo mộ, thấy con gái tôi xinh đẹp, nên có cậy Trần má đến nói con tôi, ngặt vì con tôi đã hứa gả cho Trương tú tài, không lẽ mà gã hai chồng nên tôi không dám chịu, từ chối đôi ba phen , hôm tháng trước đây va lại sai nhiều người đem lễ vật qua nói rằng , rể tôi ăn cướp bị giam đã chết rồi, ép tôi phải gả con tôi, song tôi cũng không chịu, va lại bỏ lễ vật đó không chịu đem về, tôi bèn sai cháu tôi là Lâm Phiêu đi dọ nghe thì mới rõ là rể tôi bị va mưu hại. Tôi nghĩ lại va là cừu nhơn, lẻ đâu đi gả con cho quân gian ác, và lại con gái tôi tình nguyện thủ tiết , chớ không thèm cãi giá mà lấy kẻ thù ; đến nay lễ vật cũng còn y nguyên , một mãy tôi không động tới , xin lão gia tra hỏi lại cho minh bạch, mà tha mẹ con tôi về, còn lễ vật ấy của va thì va lấy lại ; xin lão gia rộng xét cho mẹ con tôi nhờ.
  Quan Phủ nạt rằng :
  - Ngươi chớ nói hồ đồ, thiệt rõ ràng là ngươi dung túng cho anh em hắn thông gian, lại gạt người lấy của ; hãy tuân lời ta phán cho mau, cho khỏi bị hình.
  Dương thị nói :
  - Hôn nhân là việc lớn , hai bên ý muốn mới đặng ; chớ như nay xử hiếp cho con tôi phải lấy kẻ thù, thì thà là chết, chớ tôi không tuân mạng .
  Tri phủ nói :
  - Mụ nầy già hàm thiệt nếu không đánh thì ắt chẳng tuân.
  Bèn nạt quân sai dịch vả miệng cho đau.
  Quân sai dịch vâng lịnh xốc lại, vả luôn một hơi hơn hai mươi vả, thương hại cho Dương thị, miệng mồm sưng vù, lại gãy hết hai cái răng, máu me lai láng. Song cũng ráng nói rằng :
  - Hiếp đáp ta thế nào, dẫu cho đánh chết ta cũng chẳng tuân.
  Tri phủ nổi giận hối quân đánh nữa.
  Quân sai dịch lại và thêm hơn mười vã nữa.
  Dương thị chịu không nổi té xiểu xuống đất chết ngay .
  Quan Phủ dạy khiêng ra ngoài. Còn Nguyệt kiều và Lâm Phiêu thì đem giam vào ngục.


  Hồi 23
  Bá Chế Quân , mấy phen kiếm chúa
  Đường giáo đầu, hai bận giãi vây

  Nói về quan Phủ dạy Dương thị gã Nguyệt Kiều cho con họ Huỳnh, chẳng dè Dương thị quyết ý chẳng gã, lại nói nhiều lời cứng cỏi, bèn nổi giận mà đánh chết đi . Chừng nghĩ lại thì trong lòng không an, nên không nỡ làm bức Nguyệt Kiều nữa, song mắc hối lộ của Huỳnh Nhơn đã nhiều nên phải làm cho hết lòng đặng nuốt cho trơn cổ , bèn dạy giam Nguyệt Kiều và Lâm Phiêu vào ngục, rồi khiến bọn đờn bà bị giam thủng thẳng dỗ lần, chẳng dè Nguyệt Kiều quả nhiên trinh tiết, chẳng hề đổi chí .
  Tri phủ cũng không biết làm sao, sang nói dối vời Huỳnh Nhơn rằng :
  - Mình dỗ lần phải đặng , chẳng nay thì mai Nguyệt Kiều cũng phải về tay .
  Phi Hồng nghe vậy thì tin rằng thiệt, cho nên trong mình giảm bịnh hết nhiều , lần lần đi ra đi vào mạnh lành như cũ .
  Việc ấy còn lâu. Đây nói về quan Chế quân là Bá Đạt, từ ngày gặp đặng Thiên tử tại Trấn giang, Đơn đồ huyện khuyên thỉnh Thiên tử hồi trào, ngặt vì người đi chơi chưa đủ nên chưa chịu về .
  Bá Đạt đã tuân thánh chỉ , sai trung quân quan đem binh đến bắt cả nhà Thái Chấn Võ mà giải về tỉnh, lại đem mật chỉ giao cho Trang tuần phủ , bắt hết cả nhà Diệp binh bộ giải về kinh , rồi dẫn bổn bộ binh đinh đi tuần miệt Trường Giang mãn kỳ một năm, bèn trở về trào phục mạng , lại đem việc mình gặp Thiên tử tại Đơn đồ huyện tâu cho Thái hậu hay .
  Thái hậu liền sai Bá Đạt đi tuần theo miệt Trường Giang một lần nữa, lại dặn dò phải ráng mà tìm Thiên tử , khuyên thỉnh về trào, chớ nên lưu luyến ở ngoài lâu ngày không ổn.
  Bá Đạt lãnh mật chỉ của Thái hậu rồi vội vã dẫn kẻ tùng nhơn dọn thuyền nhắm Giang Nam tấn phát.
  Khi đi đến nơi , thuyền vừa đậu vào bờ, quan địa phương liền nghinh tiếp vào nhà công quán mà nghĩ .
  Bá Đạt bèn sai người tâm phúc đi rảo khắp nơi tìm Thiên tử, kiếm hơn mấy tháng mà chưa đặng tin, bèn dắt bốn tên gia đinh qua Dương châu tìm quán ở ngụ, đặng có dạo chơi các chỗ , trước là dọ tin Thiên tử , sau là thăm coi các quan địa phương hiền dữ thể nào.

  Nói về Thiên tử và Châu Nhựt Thanh, ngày ấy đi dạo chơi nơi Ma vương miếu mà về, đi đến giữa đường, vùng gặp một người thiếu niên than khóc cùng đường, bèn đón lại hỏi thăm duyên cớ.
  Thiếu niên ấy liền bước tới vừa khóc vừa nói rằng :
  - Tôi họ Lâm tên Báo , nhơn vì dượng tôi tên là Ân Kế Xương, vốn là người ở Quảng Đông, cửa nhà giàu có, dì tôi là Dương thị sanh đặng một gái tên là Nguyệt Kiều, ở tại xứ này buôn bán, năm ngoái nấy dượng tôi đã mất sớm rồi , qua năm nay hai mẹ con dì tôi dắt nhau đi tảo mộ, trong xứ nầy lại có một người thổ hào , họ Huỳnh tên Nhơn, cũng dắt người con thứ ba là Phi Hồng đi tảo mộ , nhơn thấy Nguyệt Kiều xinh đẹp nên muốn cưới thiếp cho mình, dì tôi không chịu vì đã có hứa gã cho Trương tú tài rồi . Huỳnh Nhơn bèn lo với quan Phủ sở tại, phao vu cho Trương tú tài là ăn cướp, quan Phủ nghe lời bèn bắt Trương tú tài giam cầm cho đến chết đi ; rồi Huỳnh Nhơn lại khiến người khiêng lễ vật qua bỏ đại trong nhà dì tôi . Dì tôi nổi giận mắng nhiếc va một hồi, va bèn làm hôn thơ giả bẩm với quan Phủ, nói rằng bọn tôi gạt gẫm lễ vật và loại hôn . Quan phủ lại nghe lời bắt hết hai mẹ con dì tôi , với anh tôi là Lâm Phiêu mà giam và tra hỏi dì tôi ; vì bởi dì tôi ăn nói khẳng khái, nên bị tham quan đánh chết tại giữa công đường ; nay còn anh tôi và em tôi còn giam tại ngục, chắc chết chớ không sống đặng ; tôi không biết phương chi cứu đặng , nên mới than khóc mà thôi .
  Thiên tử nghe nói nổi giận, bèn muốn phát tác, song nhớ lại mấy lần trước ghe phen gặp nhiễu nguy hiểm, nên phải dằn lòng, bèn nói với Lâm Báo rằng :
  - Thôi, để ta làm giùm cho mi một lá đơn , mi đem đến nha Tri phủ mà đầu đệ, như va chẳng chấp, thì mi phải về cho hãy đặng ta lo phương khác, ta ở tại tiệm Lý gia chờ mi.
  Lâm Báo nghe nói liền tạ ơn và hỏi thăm tên họ.
  Thiên tử nói :
  - Ta họ Cao tên Thiên Tứ.
  Nói rồi bèn dắt Lâm Báo vào quán mua giấy mực mà viết đơn, viết rồi coi lại một hồi , lại khiến Nhựt Thanh chép lại, rồi mới giao cho Lâm Báo, lại khiến Nhựt Thanh lấy ra một đính bạc ròng mà cho và dặn rằng : Ngươi hãy cứ việc đem đi chớ có sợ chi .
  Lâm Báo lãnh bạc và đơn rồi từ tạ Thiên tử tuốt đến nha Tri phủ .
  Lúc ấy nhằm ngày mồng tám, là ngày xử kiện, bá tánh đến nha thưa kiện rất đông , trời vừa đúng ngọ quan Phủ mới ra hầu, hai bên sai dịch hầu hạ nghiêm trang, bá tánh lục tục đem đơn vào dâng lên, Lâm Báo cũng dâng theo, quan phủ tiếp lấy đơn Lâm Báo, liền mở thư ra xem .
  Đơn như vầy :
  Tôi là Lâm Báo, tuổi vừa mười chín . người Dương châu, bẩm vì thô hào ỷ thế, hiếp buộc việc hôn nhơn. Nguyên vì tôi có một bà dì, nhơn lúc tháng ba, dắt em tôi là Nguyệt Kiều đi tảo mộ, cha con Huỳnh Nhơn là người thổ hào xứ nầy , thấy em tôi có nhan sắc, bèn muốn cưỡng bức cưới cho đặng, lại đem lễ vật bỏ vãi vào nhà, dì tôi không chịu , va lại làm hôn thơ giả và vu việc hiệp loã ăn cướp , thông gian loại hôn mà cáo dì tôi, làm cho mẹ con dì tôi và anh tôi đến đổi bị giam ; cũng vì vụ ấy mà Trương tú tài uổng mạng, dì tôi lại bỏ mình, nay còn anh tôi là Lâm Phiêu, và em tôi là Nguyệt Kiều, còn đang bị giam xin ngài tha ra cho khỏi thác . Chí như cha con Huỳnh Nhơn, mai dong là Trần má, ác ôn là Ngũ Bình, xin hãy bắt hết đem về tra cứu , nhờ ơn Công tổ đại lão gia . Muôn đời tôi vẫn ghi tạc.
  Năm.. tháng.. ngày..
  Lâm Báo cúi bẩm

  Tri phủ xem đơn của Lâm Báo rồi bèn nổi giận vỗ án mắng rằng :
  - Mi chớ nói hồ đồ ; anh của mi gian dâm dâu người, chiếm đoạt vợ người , ta tra đã rõ ràng, mi còn dám đến đây cáo gian nữa sao, lẽ thì bắt mi trị tội, song ta nghĩ vì mi tuổi còn thơ ấu vốn chẳng biết chi, nên ta tạm tha cho đó .
  Nói rồi liền xé nát lá đơn và hối lính đuổi ra.
  Khi Lâm Báo bị lính đuổi ra rồi, chạy tuốt về tiệm Lý gia, ra mắt Thiên tử và thuật việc ấy lại.
  Thiên tử nghe nói cả giận, bèn nói rằng :
  - Thôi, để ta làm một lá đơn khác nữa, ngươi hãy đem đến tỉnh thành tìm vào nha Án sát mà cáo .
  Lâm Báo nói :
  - Vậy thì xin khách quan viết giùm, đặng tôi đi một phen nữa.
  Thiên tử ngẫm nghĩ một hồi, liền lấy viết ra não, rồi khiến Nhựt Thanh chép lại, và cũng lấy thêm một đính bạc nữa giao cho Lâm Báo và dặn rằng :
  Ngươi hãy đem lá đơn nầy đến tỉnh thành đầu đệ, mựa chớ dần dà, ta sẽ ở đây chờ ngươi.
  Lâm Báo lãnh bạc và đơn rồi vội vã xuống bến sông tìm đò mà đi.
  Ngày kia đi đến tỉnh thành, Lâm Báo bèn bước lên bờ, thấy trời còn tối phải tìm quán xá nghỉ ngơi.
  Sáng ra bữa sau kêu chủ tiệm dọn cơm, lót lòng , rồi tuốt vào thành tìm đến nha Án sát, hỏi thăm lại thì ngày ấy Niết đài chẳng có xuất nha, nên phải trở lại tiệm mà nghĩ .
  Qua bữa sau là bữa Niết đài ra hầu , bá tánh lăng xăng đem đơn vào nạp .
  Nguyên quan Niết đài này họ Hoát tên Đạt Thanh , người ở tỉnh Quảng Đông , làm quan thanh liêm chánh trực , xử đoán cẩn thận, duy có một điều là nhu nhược lắm mà thôi.
  Ngày ấy ra ngồi nơi công án, thâu hết đơn của bá tánh ; khi thu tới đơn của Lâm Báo , thấy cáo quan Tri phủ Dương châu, thì trong lòng kinh hãi.

  Đơn như vầy :
  Người đứng đơn là Lâm Báo, mười chín tuổi, ở tại phủ Dương châu. Bẩm vì sự vũ đoán vầy vò, giết oan người vô tội, xin quan trên lấy đức cứu sanh, và rửa oan cho người cơ quả . Nguyên tôi có một bà dì, người quán Quảng Đông, dượng tôi buôn bán, bất hạnh đã mất sớm đi rồi, có để lại một người con gái ; đã định hôn vói một viên Tú tài tên là Trương Chiêu . Khi nhằm tiết tháng ba , dì tôi với em tôi là Nguyệt Kiều nhơn đi tảo mộ , cha con thổ hào là Huỳnh Nhơn ngó thấy em tôi xinh đẹp , nên muốn cưỡng bức , quyết cưới cho được mới nghe, lại đem lễ vật bỏ vãi trong nhà, bởi dì tôi không chịu, nên va vu cáo dì tôi . Quan phủ lại chẳng xét trước sau cho rõ, trước đã ăn hối lộ , hại Trương tú tài chịu thác oan , sau lại bắt dì tôi, anh tôi và em tôi giam và ngục, xử ép dì tôi phải gả con cho họ Huỳnh, dì tôi không chịu, cho nên quan Phủ dạy quân sai dịch đánh vã dì tôi cho đến bõ mạng, nay còn giam anh tôi và em tôi nơi ngục. Tôi thấy vậy nên phải làm đơn đến phủ đường kêu oan ; chẳng dè quan Phủ mắc ăn hối lộ đám kia, cho nên chẳng hề thương xót dân lành, bèn xé lá đơn của tôi, lại khiến nha dịch đánh đuổi tôi ra cho khỏi cửa ; việc rất nên oan ức, nếu chẳng bẩm nơi quan trên, thì cái oan nầy làm sao cho rõ đặng, nên phải đến đây khẩn cầu xin quan trên hãy tra lại Dương châu Tri phủ, và tha giùm anh tôi là Lâm Phiêu, em tôi à Nguyệt Kiều là người không tội mà bị giam , còn nhưng thổ hào là cha con Huỳng Nhơn, mai dong là Trần má, ác côn là Ngũ Bình, xin bắt chúng nó đến trị tội ; thiệt là tôi cảm đức muôn đời .
  Cúi trông quan cả án chuẩn thi hành.
  năm . . . . . tháng . . . . .ngày . . . . .
  Lâm Báo cúi bẩm.

  Khi Hoát niết đài xem lá đơn rồi, bèn nói với Lâm Báo rằng :
  - Ngươi cáo quan Tri phủ ăn hối lộ và giết oan người vô tội, việc ấy hoặc chơn hoặc giả ta chưa tin đặng, vậy thì để ta sai người đi thám cho rõ ràng, rồi sẽ thẩm tra minh bạch.
  Lâm Báo bẩm rằng :
  - Việc ấy chắc chắn rõ ràng, nếu có gian dối tôi cam chịu tội .
  Niết đài nói :
  - Vậy thì ngươi hãy về mà chờ lịnh , để ta ta hỏi cho ra rồi ta sẽ xử .
  Lâm Báo thấy nói làm vậy không biết làm sao, nên phải từ tạ lui ra khỏi nha, về chỗ ngụ quảy đồ hành lý xuống đò trở lại Dương châu, tìm đến tiệm Lý gia ra mắt Thiên tử và đem hết những lời Niết đài mà thuật lại một hồi .
  Thiên tử nói :
  - Như quan Niết đài nói vậy thì đễ chờ chừng nữa tháng hoặc mười ngày, coi ra làm sao rồi sẽ liệu bề khác nữa .
  Lâm Báo nói :
  - Cao khách quan có lòng cố cập, tôi phải vưng lời .
  Nói rồi liền từ biệt trở về nhà đợi hơn một tháng có dư , lại cậy người dọ nghe công việc trong phủ , thì chẳng có tin tức chi của Niết đài hết.
  Nguyên quan Niết đài nầy vốn là anh em bạn thiết với quan Tri phủ, nên khi thấy lá đơn của Lâm Báo cáo quan Tri phủ thì yểm đi không ngó tới Lâm Báo dọ đặng tin ấy bèn tìm đến tiệm tõ cho Thiên tử nghe, và xin người lập kế chi khác giải cứu .
  Thiên tử nghe nói cả giận mắng rằng :
  - Loài cẩu quan thiệt là đáng giận, để mai ta vào thành luận biện với nó mới xong.
  Đêm ấy nghỉ ngơi, sáng ra bữa sau hối người chủ tiệm dọn cơm lót lòng, ba người dùng rồi, liền dắt nhau vào thành , đến nha Tri phủ.
  Thiên tử bèn khiến Lâm Báo đánh trống lên.
  Tri phủ nghe trống vội vã ra trước công đường, nạt quân sai dịch rằng :
  - Hãy bắt người đánh trống vào đây cho mau.
  Sai dịch áp ra bắt Lâm Báo dẫn vào để quì trước công án .
  Quan Phủ ngó thấy Lâm Báo thì nổi giận nạt rằng :
  - Mi đến có việc chi, dám cả gan đánh trống om sòm như vậy ?
  Lâm báo nói :
  - Hôm tháng trước tôi có vào đơn, nhưng lão gia không thèm chấp, nay phải đến một lần nữa mà cầu lão gia, xin tha đại ca và biểu muội tôi ra, và bắt cha con Huỳnh Nhơn mà tra hỏi , thì tôi rất cảm đức muôn đời.
  Quan Phủ nạt rằng :
  - Mi thiệt lớn gan, hôm tháng trước đến đây cáo gian cho người , ta thấy ngươi nhỏ dại nên ta chẳng bắt tội, ngươi lại tìm qua nha Niết đài cáo ta rằng thiên đoán, nếu chẳng trừng trị mi, thì kẻ sau hay bắt chước.
  Nói rồi liền khiến kẻ tả hữu đè xuống mà đánh một trăm roi .
  Thiên tử liền bước tới nói rằng :
  - Ngươi làm quan Phủ, sao lại hiếp đáp bá tánh như vậy, đã giết oan Trương tú tài và đánh chết Dương thị là người vô tội, ấy cũng là lớn gan về sự làm quấy đã rồi, nay còn dám đánh hiếp người lương thiện nữa sao ; ta khuyên ngươi hay nghe lời ta , phải mau mau thả Lâm phiêu và Nguyệt Kiều ra, bằng dụ dự thì phép vua ngươi khó thoát.
  Tri phủ nạt rằng :
  - Ngươi ở đâu dám đến đây mà nói lẽ thể ấy , ngươi biết chỗ nầy là chỗ chi chăng ?
  Thiên tử nói :
  - Sá chi một cái nha Tri phủ như vầy, nơi tướng phủ kia ta còn coi cũng như không.
  Tri phủ nói :
  - Ngươi khi bổn Phủ là nhỏ, để ta làm cho mi biết lợi hại thế nào.
  Nói rồi liền nạt quân sai dịch đuổi ra.
  Quân sai dịch vâng lịnh ào ra, bị Thiên tử tay thoi chơn đá, quân sai dịch ngã lăn , Tri phủ liệu thế không xong, liền chạy vào nhà trong, xảy có mấy mươi sai dịch tay cầm binh khí áp ra phủ vây thiên tử.
  Lúc ấy Lâm Báo và Nhựt Thanh thấy việc chẳng hiền , nên đã chạy trước ra ngoài , còn Thiên tử thấy có một tên sai dịch cầm thương đâm tới liền né qua một bên, rồi thừa cơ giựt đặng cây thương đánh với bọn kia mở đường chạy tuốc ra ngoài, quân sai dịch rượt theo .
  Thiên tử vừa đánh vừa chạy tuốt ra khỏi thành, vừa đến Mã vương miễu .

  Nói về Đường Hoán, từ ngày cứu giá đến nơi Anh võ viện đến sau, đã ghe phen muốn vào Kinh sư , ngặt không tiền lộ phí, lại không dám về Anh võ viện, nên phải lánh mặt đi xa, đi dọc đường cứ chuyên một nghề mãi võ mà nuôi miệng, đến Dương châu đã hơn một tháng.
  Ngày ấy vừa muốn khai tràng mãi võ nơi miễu Ma vương, bỗng thấy một người tay cầm thương bén , hơ hải chạy tới còn sau lưng hơn mấy mươi người đều cầm binh khí rượt theo .
  Đường Hoán coi kỹ lại, mới biết là Thiên tử, mà mình đã gặp nơi Anh võ viện lúc trước ; trong lòng thất kinh liền hươi thiết côn xốc ra kêu lớn lên rằng :
  - Cao lão gia chớ sợ, có tôi đến đây .
  Thiên tử coi lại thì là Đường Hoán, hai người liền hiệp lực trở lại rượt đánh, quân sai dịch rượt theo vừa đến bị Đường Hoán hươi thiết côn đánh lia, đánh thôi, quân sai dịch kẻ bể đầu , người nát óc, máu chảy dầm dề, liền dắt nhau chạy ráo .
  Đường Hoán vừa muốn đuổi theo, Thiên tử cản lại mà nói rằng :
  - Chớ rượt nữa làm chi, hãy theo trẫm về tiệm rồi sẽ chuyện vãn với nhau .
  Đường Hoán liền dẹp hết võ cụ, theo Thiên tử về tiệm.
  Nhựt Thanh và Lâm Báo đang ở trong mà chờ, thấy Thiên tử về tới thì mầng rỡ hỏi thăm, Thiên tử bèn đem việc Đường Hoán giúp sức mà thuật lại một hồi , rồi xuất tiền ra trao cho chủ tiệm đi mua ngỗng, và rượu, thịt về làm tiệc đặng có ăn uống với nhau .
  Rồi đó Thiên tử hỏi Đường Hoán rằng :
  - Đường khanh , từ ngày biệt trẫm nơi Anh võ quán đến nay bề ăn ở thế nào ?
  Đường Hoán nói :
  - Từ tôi cách biệt Thánh thượng đến sau, chẳng dám trở về Anh võ viện, cũng muốn tìm xuống Kinh sư, song không biết Thánh thượng đã về trào hay chưa, nên chưa dám ra đi , phần thì lộ phí không có nên phải chuyên nghề mãi võ cho qua ngày ; còn thánh thượng chẳng hay vì cớ chi mà bị chúng quân rượt theo dữ vậy ?
  Thánh thiên tử nói :
  - Ấy cũng là tại tánh trẫm hào hiệp, thấy sự bất bình thì không nín đặng nên mới có chuyện như vậy .
  Nói rồi bèn đem việc gặp Lâm Báo khóc lóc dọc đường, đầu đuôi thuật hết một hồi rồi lại hỏi rằng :
  - Chẳng hay Đường khanh ở đâu; có anh em chi chăng ? Đặng có dùng một chước cho hay mà cứu Lâm Phiêu , Nguyệt Kiều ra , và giết phứt Tri phủ ấy đi mà trả hờn cho trẫm .
  Đường Hoán tâu rằng :
  - Thánh thượng là một vì thiên tử, xin chớ làm điều nguy hiểm như vậy, hãy làm một tờ mật chỉ, giao cho Chiết giang Tuần phủ lấy lẽ công mà xử đoán ; vã chăng hôm trước đây, có một người tùng nhơn mang bịnh ở tại nơi tiẹm Đường gia . Tôi cho thuốc mạnh rồi, bèn hỏi thăm người chủ là ai ; người ấy xưng mình là kẻ tùng nhơn của quan Khâm mạng tuần giang Bá Tổng đốc, nhơn đến đây phỏng sát dân tình, vậy xin thánh thượng giao cho người biện thẩm vụ nầy thì mới tiện cho , chớ chẳng nên đạp vào nơi nguy hiểm .
  Thiên tử nói :
  - Bá đạt đến đây phen nầy chắc là tìm trẫm về trào, ý trẫm cũng muốn về trào đã lâu , ngặt vì vụ nầy chưa xong, về không an dạ ; vậy thì khanh hãy đi đến tiệm ấy nói với kẻ tùng nhơn, và giao cái nang chỉ của trẫm cho khanh lúc trước đó cho hắn, biểu hắn dâng cho Bá Đạt, hễ Bá Đạt xem thấy thì phải ra mặt với khanh, chừng ấy khanh sẽ nói thiệt với Bá Đạt rằng trẫm ở tại Sài gia thành, lại dặn va, hễ khi thấy trẫm thì đừng có làm đại lễ mà thiên hạ biết.
  Đường Hoán vâng mạng.
  Kế lấy chủ tiệm dọn ra một tiệc bỉ bàn, mấy người đều ngồi lại ăn uống,
  ăn uống rồi bèn phân nhau đi nghĩ .
  Sáng ra bửa sau, Thiên tử dạy Lâm Báo về nhà , còn Đường Hoán thì trở qua tiệm Đường gia .
  Khi hai người đi rồi , Thiên tử bèn tính tiền cơm , tiền phòng trả cho tiệm, rồi dắt Nhựt Thanh trở về Sài gia trang .
  Sài viên ngoại chạy ra rước vào mừng và hỏi thăm rằng :
  - Hổm nay anh sui dạo chơi xứ nào .
  Thiên tử nói :
  - Tôi đi cùng các xứ , chỗ nào cũng có dạo chơi.
  Chuyện vãn một hồi , rồi bước qua Đông thính thay đồ mà nghĩ.

  Nói về Đườn Hoán qua đến tiệm Đường gia vào nói với kẻ tùng nhơn ấy rằng :
  - Nay ta vâng mạng Cao Thiên Tứ lão gia, muốn ra mắt chủ ngươi, như không tin, thì đem cái nang chỉ nầy giao cho người xem thì rõ minh bạch.
  Kẻ tùng nhơn lãnh cái nang chỉ đem vào , chẳng bao lâu liền trở ra nói với Đường Hoán rằng :
  - Chủ tôi thỉnh ngài vào trong.
  Đường Hoán nói :
  - Xin dắt dùm tôi vào .
  Tùng nhơn dắt Đường Hoán vào ra mắt Bá chế quân.
  Bá chế quân bèn hỏi rằng :
  - Chẳng hay thai huynh tên họ là chi ? Ở tại đâu mà gặp đặng Thánh thượng, xin hãy ngồi đây nói chuyện cùng nhau .
  Đường Hoán nói :
  - Đại nhơn ngồi đó tôi đâu đám ngồi.
  Bá chế quân nói :
  - Thai huynh vâng mạng chúa tới đây, thì khác chi như một vị Khâm sai, có lý nào chẳng dám ngồi.
  Đường Hoán thấy Bá chế quân khiêm nhường lắm , nên phải cáo lỗi rồi mới ngồi xuống mà nói rằng :
  - Tôi họ Đường tên Hoán, người ở tĩnh Phước Kiến , lúc trước tôi ở nơi Anh võ viện của Diệp hoằng Cơ là em của Diệp binh bộ mà làm giáo đầu ; nhơn vì thánh chúa vào đó xem chơi, sau gây việc ra, bi sắp gia đinh vây khổn , tôi đang ngủ ngày, có thần nhơn mách bảo, nên tôi mới hay mà cứu giá, thánh thượng bèn cho tôi một cái nang chỉ, rồi chúa tôi phân biệt nhau ai đi đàng nấy, từ ấy đến nay tôi trôi nổi giang hồ, duy có mãi võ mà độ nhựt, mới đây tôi đến Dương châu ở tại miễu Mã vương mãi võ, thì gặp Thánh thượng cũng đương bị khổn, tôi liều ra sức bảo giá đặng an, rồi dắt nhau về tiệm, chúa tôi chuyện vãn với nhau, mới hay Tri phủ Dương châu ăn hối lộ mà giết oan người vô tội.
  Nói rồi liền đem chuyện Huỳnh Nhơn muốn cưới thiếp Nguyệt Kiều và Thiên tử làm đơn giùm cho Lâm Báo, quan Phủ chẳng chấp, lại xé mà quăng đi, đầu đuôi nhứt nhứt thuật hết một hồi .
  Rồi lại nói rằng :
  - Nay nghe đại nhơn đã đến đây , nên tôi vâng mạng thánh thượng đến đây cậy Đại nhơn biện tra vụ ấy .
  Bá chế quân nghe nói bèn trả lời rằng :
  - Tôi cũng đang lo tìm kiếm Thánh thượng hơn mấy tháng nay mà không gặp, nay may mà người ở đây, xin Thai huynh dắt tôi đến nơi đặng lạy mừng Thánh thượng, ước có nên chăng ?
  Đường Hoán nói :
  - Lúc tôi ra đi, thì Thánh thượng có dặn tôi rằng : Người về ở tại Sài gia trang, như đại nhơn có đến ra mắt thì chớ có làm đại lễ mà thiên hạ biết, duy làm theo bằng hữu mà thôi.
  Bá chế quân nói :
  - Nếu có mạng vua thì tôi phải vâng theo.
  Nói rồi liền dẫn hai đứa tùng nhơn theo Đường Hoán thẳng đến Sài gia trang.
  Khi đến nơi khiến người thông báo .
  Thiên tử liền cho Nhựt Thanh ra rước vào trong, hai người theo Nhựt Thanh vào đến thơ phòng, lấy lễ thường mà ra mắt Thiên tử.
  Lúc ấy Thiên tử dã làm một đạo mật chỉ sẵn rồi , bèn khiến Nhựt Thanh lấy ra trao cho Bá Đạt và dặn rằng :
  - Khanh hãy cứ y theo đó mà làm.
  Bá Đạt lãnh tờ mật chỉ rồi, lại lấy tờ ý chỉ của Thái hậu mà dâng cho Thiên tử và tâu rằng :
  - Xin Thánh thượng hãy tuan theo trong chỉ ấy, mựa chớ ở lâu, mà Thái hậu nhọc lòng trông đợi.
  Thiên tử nói :
  - Ta đã hiểu rồi, để chờ vụ nầy cho xong thì ta sẽ trở về, khanh hãy dắt Đường khanh theo với mà biện việc ấy cho xong.
  Bá chế quân dâng lịnh, rồi với Đường Hoán dắt kẻ tùng nhơn trở về chỗ ngụ mở thánh chỉ mà xem .
  Tờ mật chỉ như vầy :
  Vâng trời nương vận, Hoàng đế chiếu rằng : Trẫm đi dạo chơi Giang Nam đây . Một là tìm kẻ hiền lương , hai là tra sát quân gian nịnh. Hôm tháng trước đến phủ Dương châu gặp một người tuổi trẻ tên là Lâm Báo khóc lóc cũng đường, trẫm hỏi ra duyên cớ thì người trẻ ấy nói rằng : Dượng nó là Ân Kế Phong, dì nó là Dương-thị sanh đặng một đứa con gái tên là Nguyệt Kiều, dượng nó chẳng may mất sớm, dì nó mẹ goá con côi, hủ hỉ mẹ con cho qua ngày tháng, mới hồi tháng ba năm nay, hai mẹ con dắt nhau đi tảo mộ, bị cha con Huỳnh Nhơn ngó thấy Nguyết Kiều vốn có nhan sắc, nên muốn cưỡng bức mà cưới cho đặng, lại đem lễ vật bỏ vãi trong nhà, hai mẹ con Dương thị từ chối , rằng mình đã hứa gã cho Trương tú tài rồi.
  Huỳnh Nhơn lại âm mưu hạ thác Trương tú tài đi , rồi làm hôn thơ giả và hối lộ với Tri phủ là Quế Văn Phương vu cho Dương thị loại hôn và giựt của. Quan phủ chẳng xét lại bắt hết mẹ con Nguyệt Kiều và Lâm Phiêu mà giam, ép uỗng đánh khảo làm cho Dương thị vô tội bị thác oan ; còn Nguyệt Kiều và Lâm Phiêu thì giam vào ngục , Lâm Báo viết đơn kêu oan, Tri phủ lại xé mà quăng đi và đánh đuổi ra ngoài. Lâm Báo lại làm đơn khác, đến với Niết đài đã hơn một tháng mà chưa thấy hỏi tới, thiệt là coi dân mạng như không. Nay trẫm đã tra rõ, khanh phải xuất trát cho Niết đài là Hoát Đạt thành, lập tức bắt Tri phủ Quế văn Phương đến nha mà tra hỏi : và bắt cha con thổ hào là Huỳnh Nhơn và Huỳnh Phi Hồng, mai dong là Trần má , côn đồ là Ngũ Bình, giam hết vào ngục, rồi phân biệt án luật trượng khinh mà xử đoán, chớ nên vi mạng ; khanh hãy tuân lấy.

  Khi Bá chế quân xem tờ mật chỉ ấy rồi, liền viết trát, sai người đem qua Niết đài nha môn ; rồi khiến Đường Hoán làm Trung quân quan, dắt nhau qua đó hiệp đồng tra biện .
  Ngày ấy Niết đài đang ngồi trong nha thự, bỗng nghe quan báo có trát của Bá chế sai đến, Niết đài tiếp lấy mở xem.
  Trát như vầy :
  Khâm mạng tuần dượt Trường giang Thuỷ sư quân vụ Tổng đốc Bổ đường Bá.
  Vì trát xuất sự, cứ theo đơn Lâm Báo cáo bẩm, nguyên dượng nó là Ân Kế Xương đã thác, để mẹ con dì nó lập là Dương thị với Nguyệt Kiều, nhơn lúc tháng ba năm nay dắt nhau đi tảo mộ, bị cha con thổ hào là Huỳnh Nhơn ngó thấy Nguyệt Kiều có nhan sắc, muốn cưới về làm dâu, Dương thị có nói rằng con mình đã hứa gã cho Tú tài Trương Chiêu, không lẽ mà gả hai chồng.
  Thổ hào lại sai người đem đồ lễ vật bỏ vãi trong nhà. Dương thị chẳng chịu, thổ hào lại vu rằng loại hôn, rồi hối lộ với quan Phủ mà hiếp bức cho Dương thị với Trương tú tài chết đi, lại bắt Nguyệt kiều với Lâm Phiêu giam nữa ; vì sự oan ức nên nó đã có đến nha Tri phủ đặng cầu tha, quan phủ lại giận mà xé đơn rồi lại đuổi nó ra. Nay ta đã rõ những điều tình tệ nên phải , phú cho Gai ti tuân chiếu biện , hễ trát đến ngày nào thì phải lập tức truyền đòi Tri phủ Quế Văn Phương đến án đường mà hầu tra, và phải bắt cho đặng cha con Huỳnh Nhơn, cùng Trần má với Ngũ Bình giam lại mà tra hỏi . Chớ nên trễ nải, phải tuân theo trát này.

  Khi Hoạt niết đài đặng trát của Bá chế quân rồi, thì chẳng dám trễ nảy , vội vàng cho đòi Tri phủ đến nha mà hầu tra, lại khiến quân sai dịch đi bắt Huỳnh Nhơn, Phi Hồng, Trần má và Ngũ Bình đem về giam hết vào ngục ; lại sai người qua bên nha Tri phủ mở ngục tha Nguyệt Kiều và Lâm Phiêu ra , rồi dắt hết về nha để quì trước công án.
  Hoạt niết đài bèn lấy lời dịu ngọt mà vỗ về rằng :
  - Ta đã rõ biết những việc oan ức của mi nên nay ta tha hai anh em mi về nhà, và phải làm tội hành hình cha con Huỳnh Nhơn mà báo cừu cho mẹ và chồng mi.
  Nguyệt Kiều nghe nói vùng khóc rống lên.
  Hoạt niết đài bảo :
  - Nay ta đã quyết báo cừu cho mi, sao mi còn khóc là cớ chi vậy ?
  Nguyệt Kiều nói :
  - Chồng tôi bị cha con Huỳnh Nhơn mà thác, vậy xin đại nhơn cho tôi đến nơi mộ chồng tôi mà lạy một phen, thì tôi đội ơn đại nhơn vô cùng.
  Niết đài nói :
  - Nếu mi muốn như vậy thì để ta cho người đi với mi.
  Nói rồi liền sai người dắt Nguyệt Kiều đến mộ Trương tú tài.
  Nguyệt Kiều vừa ngó thấy mộ , liền lăn khóc một hồi rồi đập đầu vào bia đá mà thác .
  Tuy đã thác rồi mà thây không chịu ngã , người ấy sững sốt vội vã chạy về bẩm lại cho quan Niết đài hay .
  Quan Niết đài thất kinh liền đi theo người ấy đến đó mà coi, thấy thây đứng trơ như sống, mặt không đổi sắc, bèn hứa rằng :
  - Thôi, để ta đem cha con Huỳnh Nhơn đến đây mà chém, còn Trần má và Ngũ Bình thì mỗi đứa đánh một trăm roi, rồi đóng gông cả hai trói để nơi trước mộ cho đủ một tháng mà răn chúng, Quế Tri phủ thì ta lại đày ra chốn Quân đài đặng lấy công mà chuộc tội .
  Quan Niết đài liền trở về nha làm văn thơ gởi cho Bá chế quân xin tâu cho trào đình hay, đặng truyền cho quan địa phương lập miếu mà thờ, bốn mùa tế tự .
  Nói về Đường Hoán đã biện cái án ấy xong rồi liền từ giã Bá chế quân trở về Sài gia trang mà tâu hết đầu đuôi cho Thiên tử hay.
  Thiên tử nghe đến việc Nguyệt Kiều liều mình mà thác thì khen rằng :
  - Thiệt rõ ràng là trang liệt nữ.
  Thiên tử khen rồi viết một bức chiếu chỉ giao cho Hoát niết đài đem về kinh đặng thăng bố đi nơi khác.
  Hoát niết đài lãnh chiếu đem về Kinh giao cho quan lại học sĩ là Lưu Dung.
  Lưu Dung tiếp lấy rồi mở ra xem .
  Chiếu rằng :
  Vâng trời nương vận Hoàng đế chiếu rằng : Trẫm đạo chơi Giang Nam, đi ngang qua Dương châu thấy có một người liệt nữ tên là Nguyệt Kiều, đã hứa gã cho Trương tú tài mà chưa kịp cưới, bị thổ hào là Huỳnh Nhơn cưỡng bức mà cưới, lại hối lộ với tri phủ là Quế Văn Phương bắt chồng giam cho đến chết, lại còn bắt Nguyệt Kiều cầm ngục, khi trẫm hay đặng thì trẫm khiến Hoạt án sát tha nàng ấy ra, chẳng dè nàng lại đến nơi mã chồng than khóc rồi đập đầu vào bia đá mà thác đi ; khi thác rồi thây không ngã, trẫm thấy người trinh tiết như ấy thiệt rất đáng thương, khanh hãy khiến quan địa phương lập tại chỗ đó một liệt nữ từ, bốn mùa tế tự cho an trinh hồn, phải xuất bạc kho tại xứ ấy ra chừng vài ngàn lượng mua điền sản, lấy huê lợi chi phí việc tế tự mỗi năm, khanh hãy tuân theo mà làm, chớ phụ ý trẫm.

  Khi Lưu Dung đọc chiếu rồi, liền tuân theo đó, khiến quan địa phương tại phủ Dương châu lo lập liệt nữ từ, và xuất bạc kho ra hai ngàn lượng mua điền sản , bốn mùa tế tự hương hoả chẳng dứt.
  Đến sau thường hay hiển thánh hò hộ dân gian. Còn Hoạt Đạt Thành thì thăng lên chức Bố chánh , bổ đi trấn nhậm lại Chiết giang .

  Nói về Thiên tử từ ngày hạ chỉ rồi, nhưng còn nghĩ Nguyệt Kiều trinh tiết, người mẹ là Dương thị lại bị Tri phủ đánh chết , thương tiếc chẳng cùng, bèn viết một tờ mật chiếu khiến Lâm Phiêu nối dòng cho Ân Kế Xương mà giữ phần hương hoả, còn những sự nghiệp của Ân Kế Xương cũng giao lại cho Lâm Phiêu gìn giữ và thưởng thêm một ngàn lượng bạc cho Lâm Phiêu để cưới vợ, như sau có sanh đặng con trai thì để một đứa nối dòng cho Trương Chiêu ; lại thưởng áo mão theo hàng Thất phẩm , bổ làm chức Bá tổng, cho học trập cung mã, chừng nào Lâm Phiêu học đặng tinh thục rồi sẽ đến chỗ nhậm lãnh chức cho tỏ lòng trung nghĩa.
  Khi viết mật chỉ rồi liền giao cho Lâm Báo , khiến đem trao lại cho anh, lại dặn dò chẳng cần chi phải đến tạ ơn.
  Lâm Báo lãnh chỉ đi rồi, Thiên tử lại nói với Đường Hoán rằng :
  - Nay trẫm với Nhựt thanh còn đi các chỗ khác dạo chơi ít bữa, khanh hãy theo Bá Đạt tuần thị các xứ, chừng nào công việc xong rồi sẽ về Kinh, thì khanh phải đến ra mắt đại học sĩ Lưu Dung, hễ người thấy chiếu chỉ của trẫm thì người ắt sai khanh đi trấn nhậm, nay trẫm gia phong khanh làm chức Hiệp trấn .
  Nói rồi liền viết một tờ mật chỉ giao cho Đường Hoán.
  Đường Hoán lãnh chỉ rồi cúi đầu tạ ơn lui ra, tìm qua theo Bá chế quân đi tuần thị các xứ.


  Hồi 24
  Đãi Nguyệt lầu , Phấn Bàng hộ giá
  Tầm Phương thị , Lương Hải vong thân

  Nói về thiên tử thưởng hai ngàn lượng bạc cho quan địa phương lập miễu Liệt nữ từ mà thờ Nguyệt Kiều , lại ra ơn nhuần phong quan chức và thưởng bạc cho Lâm Phiêu rồi lại viết một tờ mật chỉ giao cho Đường Hoán, dạy hễ công việc xong rồi thì phải về Kinh ra mắt Lưu đại học sĩ thì ắt đặng phong làm Hiệp trấn , chừng có chổ khuyết thì đặng bổ liền.
  Đường Hoán tạ ơn lãnh chỉ đi liền.

  Rồi đó Thiên tử và Nhựt Thanh từ biệt Sài gia trang dạo chơi chổ khác, đi đến một chổ kia, nhà cửa đông dày, thiên hạ đông đảo, kêu là chợ Tầm phương thị . Lúc ấy trời đã trưa rồi , hai người bèn vào chỗ tửu lầu, mười phần u nhã, trên có tấm biển hiệu đề ba chữ lớn bằng vàng "Đãi Nguyệt lâu" .

  Hai cha con lựa một bàn sạch sẽ mà ngồi, tiểu nhị dâng trà xong, Thiên tử kêu tửu bảo dặn đồ uống rượu, cha con vừa uống đặng vài tuần, bỗng nghe dưới lầu có tiếng cãi lẩy om sòm , không biết là việc chi, trong giây lát lại nghe có tiếng người :
  - Thằng du côn, mi đã uống rượu sao không trả tiền ?
  Rồi lại nghe có tiếng trả lời rằng :
  - Ta là Tái Kim Cang thường thường như vậy, mi dám đòi tiền ta sao ?
  Chủ tiệm hỏi nữa thì nó xoang tay xoang chơn mà đánh, thiên hạ tựu đến đông dầy ; tên du côn ấy lại rút ra một cặp Trước điệp bãng đao nặng hơn mười mấy cân, huơi lia chém lịa, những người trong tiệm bõ chạy trốn hết, còn người ngoài đường thì tựu đến càng đông đứng vây trước tiệm ; tên du côn ấy đi ra không đặng, nguyên nó có dắt theo một đứa học trò, hai thầy trò liền ra sức tung hoành đạp bàn đá ghế la hét om sòm.
  Nhựt Thanh ở trền lầu thấy vậy nhịn không đặng, liền bước ra lan can nhảy phốc xuống , chẳng nói chi hết cứ việc đánh nhầu .
  Tên du côn thấy có người ra tay , liền nạt lớn rằng:
  - Mi chẳng biết thời vụ , dám đến trước đầu cọp bắt rận sao, như muốn còn tánh mạng thì hãy chạy đi cho mau .
  Nhựt Thanh nghe nói như lửa chế dầu, bèn thuận tay giựt đặng cặp đao lớn trong tiệm đánh với tên du côn .
  Đánh đặng chừng mười hiệp , sức đà muốn đuối .
  Thiên tử ở trên lầu thấy vậy liền nhãy xuống lôi hai nguời dang ra rồi hỏi rằng :
  - Mi là du côn ở đâu mà đến đây , đang giữa thanh thiên bạch nhựt lại dám làm điều vi phép như vậy, chẳng sợ vương pháp quan hình sao ?
  Tên du côn ấy xem thấy Thiên tử tướng mạo nho nhả thì liên chắc không phải là tay đối thủ, liền hét lên rằng :
  - Mi là một đứa thơ sanh ốm yếu, nếu ta chẳng chém đứt đầu ngươi, chẳng đánh gảy xương ngươi, thì ngươi chẳng biết ta là tay thủ đoạn tại xứ Tầm Phương Thị nầy , ai chẳng biết ta là Tái Kim Cang Lương Hải, và sư đệ của ta là Thiết Tý Tử Lý Giao hay sao, mà mi dám cả gan khua môi múa mỏ .
  Thiên tử nói rằng :
  - Mi uống rượu của người đã chẳng trã tiền thì chớ , lại còn ỷ mạnh hiếp người chẳng vậy thì vương pháp vô thân, nếu mi chẳng nghe, để vào đến quan nha thì tất phải bị trọng hình, chừng ăn năn sao kịp .
  Tái Kim Cang chẳng nghe còn khá , chớ nghe rồi lại càng nỗi giận, trợn mắt nghiến răng, huơi đao chém đại .
  Thiên tử liền lấy tay tả dùng thế Thoát san đở khỏi, còn tay hữu thì giựt đòn cân tạ trong tiệm làm rơi mà đánh lại, hai nguời đánh vùi với nhau hơn mấy mươi hiệp .
  Lúc ấy Thiên tử bụng còn đang đói , bị uống mấy chén rượu nên sức muốn yếu, coi mòi ngăn đánh chẳng lại .
  Nhựt Thanh thấy vậy vừa muốn vào tiếp.
  Thiết Tý Tử thấy Nhựt Thanh vào tiếp liền rút Song tiên chận lại mà đánh.
  Bốn người đánh vùi với nhau một hồi .
  Nhựt thanh liệu đánh không lại, bèn thừa thế nhãy phóc khỏi đầu những kẻ đứng coi, tuốt ra phía ngoài .
  Thiết tý tử thấy Nhựt Thanh chạy rồi thì không rượt theo, bèn trỡ lại giúp thầy mình mà đánh Thiên tử .
  Lúc ấy Thiên tử mệt đổ mồ hôi, hai cánh tay đở sao nỗi bốn cây binh khí, muốn thừa dịp mà chạy, song mắc người ta đứng coi vây chặc, chạy ra không khỏi trong lòng rất nên bối rối, nhưng người là chơn mạng Thiên tử có Bá linh phò trợ , những thần tướng hộ trì cùng Du thần Thổ địa thấy Thiên tử nguy cấp như vậy liền chạy đi kiếm cứu tinh đến giúp.

  Thuở ấy nơi phía Tây cách chợ Tầm Phương Thị năm mươi dặm, có một làng kia kên là Trung Tín thôn, trong làng ấy có mười mấy người thiếu niên, cã ngày thường tập quyền bổng, tuy xưng là vô loại, song thuỡ nay chẳng hề sanh sự, chẳng trộm cướp của ai, duy xưng mình là anh hùng mà thôi, những kẽ phú hộ trong làng đều nhờ bọn ấy mà khỏi canh giờ chi hết , cho nên hễ đến lễ tiết nào thì thãy đều đem tiền bạc lễ vật mà dâng .
  Quan địa phương thấy không sanh sự chi, cho nên cũng chẳng màng nói tới ; người đầu đảng vẫn là người ở Tô châu, họ Lý tên Phấn Bàng, ở với anh và mẹ rất nên hiếu để , tánh nết khoan hòa . Bởi cớ ấy cho nên thiên hạ đều gọi là Sanh Di Đà.
  Ngày ấy dùng cơm sớm mai vừa rồi, liền dắt chúng bằng hữu đến Tầm Phương Thị mà chơi, vừa vào đến chợ thì nghe những người qua lại đồn chuỵền với nhau rằng :
  - Hôm nay hai thầy trò Lương Lão Hổ lại ỷ mạnh mà khi người, vào Đãi nguyệt lầu uống rượu, đã không chịu trả tiền lại còn hành hung hiếp một người học trò nho nhã , không ai gián can cho đặng. Mấy anh em Sanh Di Đà nghe nói liền dắt nhau tuốt đến Đãi Nguyệt lầu, xô vẹt những kẽ đứng coi ra , chen vào giữa đám, ngó thấy một người lạ mặt, nghi biểu phi phàm, chừng coi lại côn quyền thấy còn sức đở ngăn, chớ hết phương đánh lại .
  Nguyên Lý Phấn Bàng vẫn đã biết Lương Lão Hổ thường hay ỷ sức mà khi người, liền lướt xông vào đở ba người dang ra và nói rằng :
  - Xin liệt vị dừng tay.
  Ba người nghe nói liền dừng tay lại .
  Lý Phấn Bàng hỏi rằng :
  - Chẳng hay vì cớ chi mà liệt vị đánh nhau như vậy ; người này giết người kia chẳng tốt, người kia giết người nọ cũng chẳng hay chi, xin hãy nghe theo lời tôi, hai đàng hòa nhau, cho khỏi cản trở việc buôn bán , như có muốn đánh cũng xin nói cho tôi rõ minh bạch rồi sẽ đánh cũng chẳng muộn chi.
  Lương Lão Hổ nói :
  - Việc nầy là việc của ta, can cớ chi mi mà hỏi.
  Lý Phấn Bàng nói :
  - Đã biết rằng chẳng can chi đến tôi, nhưng tôi khuyên ba vị hòa nhau đó mà thôi.
  Lương Lão Hổ nói :
  - Nội chợ nầy hơn ngàn dư phố cùng bốn phương đường sá, ai chẳng biết ta Lương Hải, ta với chủ tiệm rầy lộn , cái thằng vong mạng cuồng đồ nầy nó lại ra giúp mà đánh với ta, vả lại xứ này biết bao nhiêu là anh hùng còn phải sợ ta, huống chi nó là người lạ mặt, ngươi chớ có làm khôn mà giải hòa, hảy đi đi cho rảnh, để ta giết nó cho rồi, cho nó biết thủ đoạn của Lương Lão Hổ .
  Nói rồi lại day vào đánh với Thiên tử nữa.
  Lý Phấn Bàng thấy vậy nỗi xung, liền rút Song tiên nhắm ngay đầu Lão Hổ mà đánh xuống rất mạnh .
  Lương Lão Hổ khen giỏi, liền huơi song đao rước đánh ; hai người đánh nhau hơn mấy mươi hiệp chưa phân hơn thua, những kẽ đứng coi thảy đều sững sốt, hai người đánh với nhau chừng nào tinh thần càng thêm mạnh chừng nấy.
  Thiết tý tử thấy thầy mình đánh Phấn Bàng chẳng xuể , liền bướt tới đánh giúp.
  Thiên tử chận lại mà đánh. Còn Lương Lão Hổ đánh Phấn Bàng chẳng phủng, bên nghiêng mình né qua rồi day lại chém ngang hông một đao rất mạnh .
  Phấn Bàng lẹ mắt, tràng lại một bên mà tránh .
  Lão Hổ liền rùng xuống, huơi song đao chém quét qua một cái.
  Phấn Bàng giậm chân nhảy lên, tay tả cầm roi đở vẹt ra, còn tay hữu thì huơi roi đánh xuống.
  Lão Hổ né chẳng kịp, bị trúng nhằm một roi, từ trên đầu trợt xuống tới vai, lại đánh bồi thêm một roi nữa Lương Lão Hổ chết tốt.
  Thiết Tý Tử thấy thầy đã chết trong lòng sớn sác vừa chậm tay một chút, thì Thiên tử đánh cho một đòn cân, thầy trò liền theo nhau một lượt.
  Những kẻ đứng coi thảy đều khen dậy, rồi đem nhau tản lần đi hết , trời đà gần tối, chủ tiệm chạy ra mời vào tiệm dùng trà và khen tạ chẳng cùng, rồi lại nói rằng :
  - Chẳng biết nhị vi tên họ là chi, quê quán tại đâu, hôm nay tuy là vì tiệm tôi mà trừ loài hung bạo, ngặt vì hai cái nhơn mạng tại đó , nếu quan trên hay đặng thì liệu làm sao ?
  Thiên tử nói :
  - Tôi là người ở Bắc Kinh , họ Cao tên Thiên Tứ , nhơn đi với con tôi là Nhựt Thanh tới nơi đây thăm bạn hữu , nảy giờ mắc đánh lộn, không biết nó chạy đi đâu .
  Nói chưa dứt lời Nhựt Thanh đà bước vào tiệm , chủ tiệm cũng mời vào uống trà.
  Thiên tử bèn hỏi người chủ tiệm ấy rằng :
  - Chẳng hay ông chủ tiệm tên họ là chi, quê quán ỡ đâu , đến đây buôn bán đã bao lâu rồi ?
  Người chủ tiệm đáp rằng :
  - Tôi là người Chiết Giang, họ Khu tên Vấn, thp với bạn đồng hương, đến đây lập cái tửu lầu nấy mới đặng ba bốn tháng nay ; chẳng hay ông nầy tên họ là chi, mà anh hùng thể ấy ?
  Lý Phấn Bàng nói :
  - Tôi ở lại làng Trung Tín thôn, cách chợ nầy năm chục dặm, họ Lý tên Phấn Bàng , bổn hiệu là Sanh Di Đà, nhơn dịp anh em dạo chơi đến đây gặp việc bất bình nên phải ra tay cứu giúp .
  Chủ tiệm liền mời hết mấy người bạn hữu vào tiệm hõi thăm tên họ và mời uống trà, rồi thương nghị với nhau về việc hai cái nhơn mạng ấy.
  Thiên tử nói :
  - Việc ấy chớ lo, quan phủ tại đây là bạn tri giao với tôi, để tôi tính thì xong.
  Nói rồi liền lên lầu, lén viết một tờ mật chĩ, giao cho Nhựt Thanh đến cho quan phủ.

  Nói về quan phủ xứ ấy vốn là người ở Hồ Nam, họ Huỳnh tên Trung Tồn, làm quan rất nên thanh chánh, Thiên tử vẫn thường nghe danh, cho nên viết mật chỉ sai Nhựt Thanh đem đi. Trong tờ mật chỉ có dặn rằng : Khanh hãy bỏ qua cái án ấy đi và cũng đừng tìm đến mà nhìn trẫm , sợ e người ngoài biết đặng .
  Khi Nhựt Thanh đi rồi bèn trở về tiệm, cùng nhau vầy tiệc ăn uống chuyện trò.
  Thiên tử bèn hỏi Phấn Bàng rằng :
  - Nay Lý huynh có làm nghề nghiệp chi chăng ?
  Phấn Bàng nói :
  - Tôi nhơn nhà nghèo chẳng có nghề chi làm ăn , duy cứ mỗi ngày dạy võ mà nuôi miệng, cũng thường muốn rũ anh em đi xuống đầu quân đặng ra sức với trào đình mà lập thân, ngặt không biết chổ nào mà đến, phần thì không ai tiến dẫn, lại thêm lúc nầy là lúc thái bình, võ tướng cũng chẳng ai dùng, cho nên phải chịu mai một , ngày nào qua ngày nấy .
  Thiên tử nói :
  - Việc ấy rất dễ , quan Đề đài tỉnh nầy là Lý Công cũng là anh em tôi , như Lý huynh chịu đi, thì đi với tôi, đến ra mắt quan Đề đài thì người ắt dùng, chừng có chổ khuyết, thì lại dùng dịp ấy mà xuất thân rất dễ.
  Lý Phấn Bàng cả mừng liền đứng dậy tạ ơn rằng :
  - Mong ơn Cao lão gia có lòng tiến dẫn , thiệt ơn rất sâu, nhưng ở nhà tôi còn có mẹ già , xin để cho tôi về bẩm lại rồi tôi sẽ đến, ước đặng cùng chăng .
  Thiên tử nói:
  - Lẻ thì phải vậy, song đêm nay tôi tính đi qua xứ khác, khó đợi anh, vậy thì tôi viết một bức thơ, anh cầm đem đến ra mắt quan Ðề đài cũng đặng ; song người có hỏi thăm tôi thì anh nói tôi đã đi rồi.
  Dặn rồi liền viết một tờ mật chỉ phong niêm tử tế giao cho Phấn Bàng.
  Phấn Bàng lãnh thơ rồi từ tạ đi liền.
  Khi Thiên tử thấy Lý Phấn Bàng đi rồi bên từ biệt chủ tiệm dắt Nhựt Thanh đi tìm nhà khách sạn nghỉ một đêm.
  Sáng ra bửa sau liền quảy gói dạo chơi nơi khác, chừng Huỳnh Tri phủ đến tiệm tìm thì người đã đi rồi, bèn trở về nha mà triệu sự và dạy người đem chôn hai thây thầy trò Lương Lão Hổ.

  Nói về Lý Phấn Bàng đặng thơ tiến cữ thì mừng rỡ bội phần, khi về đến nhà liền thưa với mẹ rằng :
  - Hôm nay con đi chơi với mấy anh em ra đến Tầm Phương thị gặp một người ở xa đang đánh lộn với Lương Lão Hổ tại tiệm Đãi Nguyệt lầu đôi bên đánh chết Lương Lão Hổ , chẳng ngờ người ấy là bạn thiết với quan Tri phủ, cho nên cái án ấy đã bõ qua, không ai truy cứu ; người ấy là người ở Bắc kinh họ Cao tên Thiên Tứ, lại là bà con với quan Đề đài tỉnh nầy, cho nên người tiến cữ tôi cho quan Đề đài nếu có khuyết đâu thì bổ đó , nay tôi bẩm cho mẹ hay đặng ngày mai thì đến đó trao thơ , chắc làm sao cũng đặng chổ xuất thân.
  Nguyên Phấn Bàng có một người anh, tên là Phấn Biểu, cũng là người nghĩa khí thâm trượng võ nghệ cũng tinh thục, song chẳng bằng người em, nay nghe em nói vậy thì mừng, chờ cho em lập đặng thân rồi thì sẽ theo em mà ra sức với triều đình.
  Khi Lý Phấn
  Bàng từ biệt mẹ và anh rồi liền tìm đến nha môn quan Đề đài, trao bức thư ấy cho người giử cửa mà vào.
  Quan Đề đài xem thơ rồi liền vội vả sai người ra thỉnh Phấn Bàng vào rồi mời ngồi.
  Phấn Bàng nói :
  - Đại nhơn là người trên trước, tôi đâu dám ngồi ngang.
  Quan Đề đài nói :
  - Người mà nhơn huynh gặp đó là đương kim Thiên tử, nhơn huynh chẳng biết hay sao ?
  Lý Phấn Bàng nghe nói, chừng ấy mới biết Cao Thiên Tứ là đương kim hoàng đế, trong lòng cả mừng.
  Rồi đó quan Đề đài bèn truyền quân dọn bàn hương án rồi mở chiếu ra đọc rằng :
  Vâng trời nương vận, Hoàng đế chiếu rằng : Nay trẫm dạo chơi đến đây có nghe danh khanh là người mưu dỏng, lại hết lòng vì nước vì dân, thiệt đáng tôi lương đống ; trẫm lại gặp Lý Phấn Bàng là người trung dỏng lưởng toàn, nên khiến va đến ở theo bộ hạ, như có khuyết chức chi chừng lối tam tứ phẩm thì phải bổ Lý Phấn Bàng vào đó, chờ trẫm về trào thì trẫm sẽ triệu về mà dùng, khanh thấy chiếu nầy thì phải tuân theo, và chẳng cần phải đến ra mắt trẫm làm chi, nội ngày mai trẫm đi xứ khác du ngoạn, khanh khá tuân hành .

  Quan Đề đài đọc chiếu rồi liền day qua phía Bắc tạ ơn. Rồi đòi Trị nhựt quan vào dạy điểm tra lại, thì có khuyết một chức Đô phủ ; liền khiến Lý Phấn Bàng bái tạ và lảnh văn bằng rồi từ biệt đi ra chổ nhậm .
  Đến sau vua triệu về kinh cho làm quan lớn rất nên vinh hiển.

  Nói về Thiên tử Và Nhựt Thanh đi tới một làng kia mười phần u nhả, thương tòng trăm cội, túy trúc ngàn cây, hoa trổ sắc ngần, nước khoe màu bích, trên nhành chim múa , dưới suối cá đua, phong cảnh rườm rà, trăm hoa đua nở.
  Thiên tử và Nhựt Thanh xem chơi mê mẫn, còn đang ngó nước nhìn hoa, bỗng nghe tiếng sấm nỗ vang, dường như đá lăn núi sập, Thiên tử và Nhựt Thanh cả kinh.

 8. #8
  Tham gia ngày
  Jan 2006
  Location
  水村莊
  Bài gởi
  13,469

  Càn Long Hạ Giang Nam - Tập 7

  Hồi 25
  Dục tú thôn bá điểu nghinh Hoàng
  Tiểu đào nguyên vạn hoa chào Thánh

  Nói về Thiên Tử và Nhựt Thanh lúc đang vui xem phong cảnh, xảy nghe tiếng sấm nổ vang thì giựt mình, ai ngờ là một cây đại thiết thọ, cao hơn mấy trượng, nhành lá sum sê, cây ấy vốn của họ Liễu trồng ra đã mấy mươi năm mà chưa trổ bông, hôm nay thình lình trổ ra hai bông rất lớn, rực rỡ như châu, thiệt là tươi tốt trên đời ít có .
  Nguyên vì làng ấy gọi là Dục Tú thôn, là chỗ của Vương, Liễu hai họ ở, hai nhà ấy có lập ra hơn mười tòa Tiểu đào nguyên, thiên hoa bá điểu chẳng thiếu giống chi, hoặc ở xứ nào có giống hoa chi lạ, có thứ chim nào lạ kỳ, dẫu cho mắc mỏ thể nào cũng mua cho đặng đem về mà thả vào đó, cho nên trọn một tỉnh Giang Nam hoa, điểu , chẳng có chỗ nào hơn chỗ ấy, phần thì giàu giáp một quận nhưng đường công danh thì ít lắm, vì con cháu đều chuyên có một việc an phận thủ thường mà thôi, chớ không ưa làm quan, họ Vương có hơn năm ngàn người, còn họ Liễu cũng hơn ba ngàn người.
  Nguyên xưa tổ tiên của hai họ ấy là bạn đồng song, kết bạn với nhau rất thiết, đến nay con cháu mấy đời cũng cứ noi theo lời của tổ tông để lại mà kết giao với nhau đời đời, ông tổ họ Vương tên là Thừa Hựu, vẫn là một vị Cử nhơn, còn ông tổ họ Liễu là một người học trò chớ cũng chẳng phải là con quan hiển tước chi hết, nhưng hai người cũng đồng một chí, tánh ưa cuộc thanh nhàn.

  Lúc ấy Thiên Tử và Nhựt Thanh đang xem huê kiểng, bỗng nghe một trận gió thổi tới ào ào, mùi thơm bay nực mũi một bầy chim rất đẹp bay qua trước mặt.
  Thiên Tử bèn nghĩ thầm rằng:
  - Đây chắc là vạn hoa bá điểu đến chầu trẫm.
  Còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên bầy chim đâu mất, duy thấy đầy vườn tinh những là con gái trạc chừng mười bảy mười tám, dung nhan xinh đẹp, tướng mạo dịu dàng, má phấn môi son, mày tằm mắt phụng, áo xiêm rực rỡ, giày dép xuê xang xảy thấy sứ của điểu và sứ của bá hoa đang có giành nhau triều bái.
  Thiên Tử làm thinh để coi chúng nó giành nhau làm sao cho biết.
  Kế thấy một người con gái mặc áo hồng, vừa muốn bước tới múa lạy, lại thấy một người con gái áo trắng, bước tới mắng rằng:
  - Mi là đứa tiện tỳ, mặt mày đỏ hoe đỏ hoét, dám cả gan giành lạy trước hay sao? Mi bất quá là một Thạch lựu, tuy là có sắc mà chẳng có mùi thơm, lẽ phải lui tránh, chớ ta đây là văn thái phong lưu, nghệ dung hoa lệ chớ có phải như bọn mi hễ ngã xuống thì lấm bùn, còn rụng rồi thì trôi theo giòng nước chảy vậy hay sao?
  Lựu hoa tiên nghe nói đỏ mặt tía tai bèn mắng lại rằng:
  - Mi là loài hạc, cẵng chưa lỏng thỏng, nên thân gì mà khoe khoan hoa lệ phong lưu, như bọn mi hễ đứa nào mập thì để cho người ăn thịt, còn đứa nào ốm yếu thì chết đói nơi bãi cát, chỗ bây ở là chỗ lạnh lẽo không ai chịu nổi, buồn bực muốn chết chớ bì sao cho đặng như chỗ bọn ta ở, đều là lầu son gác tía mà mi lại dám giành phần trước ta sao?
  Bạch hạc tiên nói:
  - Ta với mi chẳng cần chi là đấu khẩu với nhau cho mệt, vậy thì hai đàng ra nơi trước mặt Vạn tuế nhờ người bình luận coi ai trước ai sau thì xong .
  Rồi đó Thạch lựu tiên bèn thỉnh Phú quí hoa vương Mẫu đơn ra. Hai đàng ra đứng ngay trước mặt Thiên Tử mà thi lễ và chúc thọ, cùng tỏ ý tranh nhau việc triều bái.
  Thiên Tử thấy hai đàng tranh giành như vậy thì nói rằng:
  - Bọn ngươi hai nước, hơn mấy trăm tên, nay chẳng kể nhiều ít làm chi, hễ ai có các sở trường nào thì hãy dâng cho trẫm xem, hoặc ca, hoặc múa, hoặc ngâm, hoặc chiến thảy đều dâng đặng, rồi trẫm sẽ bình luận ai hay ai dở, hễ ai hay thì chầu trước, còn ai dở thì chầu sau.
  Vua vừa nói dứt lời, Phụng hoàng liền hô chúng thượng thọ .
  Khổng tước tiên (con công), mình mặc áo ngũ thể hà bước ra nói rằng:
  Thiên Tử xem rồi khen ngợi chẳng cùng, rồi day lại nói với Mẫu hoa vương rằng :
  - Còn nước của ngươi, có cái chi hay, hãy dâng cho trẫm xem, nếu giỏi hơn thì trẫm cho chầu trước.
  Mẫu đơn vương vâng lịnh hoa tiên tử cũng bước ra dâng lên một bài phú.
  Thiên Tử bá điểu là trước, còn lấy phú quí mà luận thì bá hoa đứng đầu, là bởi vì loài lông cánh là loại phi cầm, chưa đặng tốt hơn hết, vậy thì Hoa vương chầu trước mới phải.
  Mẫu đơn nghe vua nói vậy, liền dắt hết bá hoa bước tới chúc tụng một hồi, rồi Phụng hoàng mới dẫn hết bá điểu ra chúc sau .
  Thiên Tử cả đẹp bèn nói rằng:
  - Tự hậu hai nước chớ có ỷ cái sở trường của mình mà tranh cạnh với nhau, thôi hãy lui ra.
  Hai nước tạ ơn lui ra, bỗng thấy một trận gió thổi tới ào ào vừa nháy mắt, bá hoa bá điểu thảy đều biến mất, thấy còn cái vườn trơ trơ như trước, ngước mặt ngó lên thấy có một tấm biển bằng đá đề ba chữ rằng: "Tiểu đào nguyên".
  Thiên Tử và Nhựt Thanh huởn huởn bước lần tới, Thiên Tử ý muốn vào đó ngồi nghĩ giây lát, bèn khiến Nhựt Thanh gõ cữa, trong giây phút có đứa tiểu đồng trác chừng mười ba mười bốn tuổi bước ra và xá và hỏi rằng:
  - Hai vị quý nhơn có phải là Cao Thiên Tứ và Châu Nhựt Thanh chăng? Chủ tôi đợi đã lâu rồi xin hai ông hãy theo tôi vào.
  Thiên Tử và Nhựt Thanh vừa vào tới trong, lại có một cặp hậu sanh chạy ra nghinh tiếp theo vào khỏi mười lớp cửa mới đến một tòa đại thính mười sáu cột rất lớn, lại thấy một người trạc năm mươi tuổi, ở trong bước ra cúi đầu quì lạy lạy rồi bèn đứng lại một bên, chớ không dám ngồi.
  Thiên Tử hỏi rằng:
  - Chẳng hay ông chủ nhà nầy tên họ là chi, sao lại biết tên học của tôi, xin nói cho tôi rõ?
  Người ấy đáp:
  - Tôi họ Vương tên An Quốc, người ở tại xứ nầy, ông cha tôi đều là Hiếu Liêm, nhơn đêm hôm qua con gái tôi nằm chiêm bao rất kỳ dị, thấy thổ địa xứ nầy đến mách bảo rằng: Ngày mai ắt có chơn mạng Thiên Tử tên là Cao Thiên Tứ và Càn điện hạ là Châu Nhựt Thanh đều tới chốn nầy, ngài lại nói con gái tôi có phần lương duyên với Càn điện hạ, nên tôi đã bày giai yến sẵn sàng xin Vạn tuế với Càn điện hạ ăn uống cho vui rồi tính giùm việc hôn nhơn ấy cho rồi, thiệt tôi cảm ơn ngàn trùng.
  Thiên Tử nói:
  - Té ra ngươi là một tên sanh viên, chẳng hay gia thế ngươi ra thể nào?
  Vương An Quốc nói:
  - Vợ tôi là Ngô thị, sanh đặng một trai một gái, một trai tên là Gia Ký con gái là Nhược Lan, năm nay đã mười bảy tuổi rồi, song chưa hứa gả cho ai, hôm sớm mai nầy con gái tôi nói với tôi rằng: Đêm hôm qua nó thấy một đôi Thanh y đồng tứ đến thỉnh nó đến một chỗ kia, lầu các nguy nga, vào đến một chô đại diện, có một vị Phán hôn nữ chúa ngồi giữa, thấy nó bước vào thì nói rằng: Mi với Châu Nhựt Thanh điện hạ có tiền duyên lục đế với nhau, ta cho mi một cặp minh châu nầy, để phòng ngày sau có sanh sảnh lân nhi thì khỏi lo đau đớn chi cả, người ấy giờ mùi sẽ tới, đi với một người họ Cao tên Thiên Tứ, là Đương kim thiên tử. Bởi cớ ấy cho nên tôi đã dọn bày diên yến sẵn sàng, lại thêu bông kết tụi trong ngoài rực rỡ cho phải cuộc động phòng huê chúc.
  Nói rồi liền sai a huờn vào trong báo cho Nhược Lan hay, biểu phải sửa soạn thay đổi đồ mới mà thành thân với Càn điện hạ. Thiên Tử thấy vậy bèn nói nhỏ với Vương An Quốc dặn dò chẳng nên tiết lậu với ai, vì e có người ám toán, duy cứ nói rằng bà con thân thích mà thôi .
  Rồi đó vua bèn khiến Nhựt Thanh theo gia nhơn vào trong thay đổi y phục tân lang, ra lạy thần thánh tổ tiên, rồi lạy cha mình và cha vợ, làm lễ xong rồi đờn nhạc thổi lên, ăn uống qua canh khuya, họ hàng về hết, Vương An Quốc bèn khiến gia nhơn rước Cao khách quan vào phía tây thơ phòng mà nghĩ, còn bên kia tân lang và tân nương thì động phòng huê chúc, vợ chồng ân ái nói chẳng hay cùng.

  Nói về Thiên Tử theo thơ đồng qua đến Tây thơ phòng vừa ngồi xuống ngó ra cửa sổ, thấy trăng tỏ lâu lâu hoa đơm rực rỡ, lại nghe tiếng dế thanh thao, Thiên Tử bèn bước ra ngoài, có ý thưởng trăng hoa chơi giây lát rồi sẽ trở vào nghĩ, vừa bước ra ngoài ngồi nơi ghế đá, bỗng nghe có tiếng người nói chuyện và uống rượu với nhau, Thiên Tử bên ngó hết bốn phía, thấy bên phía Nam có một tòa Đình tứ, có hơn mười người tiên nữ ngồi tại đó uống rượu với nhau, cô nào cô nấy như hoa tợ ngọc, xinh đẹp chẳng ai bì, chỗ ấy có đề ba chữ lớn: Lưu tiên đình.
  Thiên Tử làm thinh lẳng lặng để vậy coi, xảy nghe một người nói rằng:
  - Uống rượu hành tịnh e không thú vị, chi bằng lấy cái ống thi ra đây thì vui hơn.
  Tức thì có một người lấy ống thi ra để chính giữa, rồi giao kết với nhau, hễ ai rút ra nhằm cây xâm nào thì cứ theo chữ trong ấy mà làm đề, bất kỳ là cách nào, hoặc làm thất ngôn tuyệt cú hay là ngũ ngôn tuyệt cú gì cũng đặng, hễ hay thì thưởng, bằng dở thì phải phạt ba chén lớn.
  Rồi đó tám người vầy lại một đoàn, phía ngoài thì có vài con a huờn hầu hạ, tám người lại nói lên một lượt rằng:
  Phải nhượng cho ai tuổi lớn thì rút trước .
  Rồi hỏi Quế Tiên mấy tuổi:
  - Quế Tiên đáp: 22 tuổi.
  Hỏi Diệu Tiên thì 21 tuổi, còn Phụng Tiên với Lan Tiên thì 18 tuổi, một tuổi với nhau, duy có Quỳnh Tiên, Liên Tiên, Quí Ngọc và Châu Nhi bốn người đều có 16 tuổi.


  Hồi 26
  Du hoa viên đề tặng giai nhân từ
  Náo tân phòng hy hước phong lưu thoại

  Nội đó Quế Tiên là lớn, ai nấy đều nhường rút trước .
  Quế Tiên liền bước tới rút ra nhằm một cây xâm có đề bốn chữ "Xuân cảnh đào hoa", bèn ngâm bốn câu rằng:
  Xuân ẫm đồ tô phước thọ miên,
  Cảnh tân vật hoán hứng du nhiên,
  Dào hồng ánh tựu yên chi điện,
  Hoa khí xâm nhơn túy nhược tiên.

  Quế Tiên ngâm rồi, ai nấy đều khen dậy, và nói rằng:
  - Ấy là lời ăn tiếng nói của người lớn tuổi, dùng chữ cũng lão thành, vậy xin chị uống một chén nữa giúp vui cho cuộc rượu.
  Quế Tiên cứ đứng cười hoài, ai nấy xúm nhau ép mãi. Quế Tiên từ chối rằng mình yếu rượu, song bị ép quá phải ráng uống .
  Uống rồi thò đũa xuống gắp lên một miếng tuyết, lê, đưa ra ngâm rằng:
  - Vỏ đá lê huê thâm bế môn

  Kế đó Diệu Tiên thò tay vào ống xâm rút ra nhằm một cây xâm có đề bốn chữ: "Phi hoa túy nguyệt" .
  Bèn ngâm bốn câu rằng:
  Phi hồn thượng giáp diễm ngưng chi,
  Hoa phấn hương lưu ngọc xĩ thì.
  Túy hướng quỳnh lâu thiên tháp thượng,
  Nguyệt quang là lựu chiếu hương ky.

  Ngâm rồi cả bọn đều khen rằng:
  - Ấy là cách thơ của phong lưu mỹ nừ, câu nào chữ nào cũng luyện, bài thơ trước của chị Quế Tiên là thơ lão thành, còn bài thơ của chị đây là thơ phong thái, phải uống ba chén.

  Diệu Tiên chẳng từ chối chi hết, uống luôn một hơi hai chén, hai má đào thơ thớ càng ngó càng xinh, rồi gắp một miếng thịt gà giơ lên ngâm rằng:
  - Kẻ thinh kinh khởi oan ương mộng.

  Ngâm vừa dứt tiếng, ai nấy đều vỗ tay cười rộ và nói rằng:
  - Thiệt rõ ràng là gà gáy làm cho giựt mình tỉnh giấc chiêm bao oan ương đó chút, vì ngày ngày hay mơ tưởng chồng ân ái khoái lạc đó.
  Diệu Tiên nghe nói thì cứ làm thinh cười hoài.

  Tới phiên Lan Tiên rút ra nhằm một cây xâm có hai câu, mỗi câu bốn chữ, câu đầu là: "Văn thái phong lưư" .
  Còn câu sau thì: "Tài cao bát đấu", câu đầu thì phải ngâm ngũ ngôn tuyệt cú, câu sau thì tùy tiện, còn bổ tửu thì phải ngâm một câu bảy chữ, và một câu năm chữ, nếu khỏi bị phạt, thì không thưởng rượu, nghĩ vì cực lòng mà ngâm thi ấy nên Lan Tiên ngâm rằng:
  Văn đàn táng đỡm tâm
  Thái tháo trợ cao ngâm
  Phong xõ kinh nhơn cú
  Lưu hà túy thượng tâm

  Ai nấy nghe dứt rồi thảy đều khen rằng:
  - Quả thiệt tài nhơn thinh khẩu, chẳng ai bì kịp, đáng để chỉ đứng đầu .
  Phụng Tiên nói:
  - Để coi còn một bài nữa thế nào tưởng có khi còn hay hơn nữa .
  Lan Tiên nói:
  - Mấy người nhìều chuyện quá, nếu còn bày chuyện nữa thì tôi không ngâm nữa đâu.
  Ai nấy nghe nói đều làm thinh lẵng lặng.
  Lan Tiên bèn ngâm rằng:
  Tài nhơn quảng lượng chánh kham khoa,
  Cao xướng đề châm cú tợ hao,
  Bát hỗ văn thành nhơn tận túy
  Đấu lương chước vẫn y song sa

  Ngâm rồi bèn gắp lên một miếng thanh mai, liền ngâm một câu bảy chữ rằng:
  Mai tử thanh thanh thái thọ tiên.
  Rồi lại ngâm một câu năm chữ rằng:
  Thanh mai kham chữ tửu.

  Tới phiên Quỳnh Tiên, thì Quỳnh Tiên đứng dậy nói rằng:
  - Tôi không ưa ngâm thơ, xin cho tôi kiếu.
  Ai nấy đều nói:
  - Không đặng, vì đã có giao kết rõ ràng rồi, không lẽ mà kẻ vầy người khác, phải cứ theo đó mà làm, bằng không thì phạt ba chén lớn mà giúp vui cho cuộc làm thơ.
  Quỳnh Tiên không biết làm sao cực chẳng đã , phải thò tay vào ống thi rút ra một cây xâm thảy có đề hai chữ: "Hỷ hoan" .
  Bèn ngâm hai câu rằng:
  Hỹ túy huynh lâm yến.
  Hoan cam kiếp cẫn bôi.

  Ngâm rồi thò đũa gắp một miếng tuyết ngẫu giơ lên rồi ca một bài như vầy:
  Đại ngẫu chư chu hề, loan bích hải, tiểu ngẩu như lý hề, chẫm tượng sàng, đại hiệp như bồng hề, sơ phong tị võ trường chi tợ cao kề, phá lãng xông ba, ngọc vi cốt hề, sanh tự tại, băng vi phách hề, thũy trung ương, túng sư bích ngọc dĩ khai, tại hừu ngân tư nang cát.

  Ca dứt rồi liền uống ba chén rượu, kế Phụng Tiên rút nhằm một cây có bốn chữ: "Hoa quý ung dung", bèn ngâm rằng:
  Hoa lệ tiên nga túy tịch trung,
  Quí Phi vị lộ mạo dung dung:
  Ung ung vị thị thân tà ỷ,
  Dung chĩ tây lai hựu vầng đông.

  Ngâm rồi liền uống ba chén rượu, rồi thò đũa gắp một trái đào giơ lên mà ngâm rằng:
  - Tam hoạt đào hoa lảng.

  Còn đang ăn uống vui cười, bỗng nghe ở trong có tiếng cười, có ba bốn người con gái tóc xuống tới vai, diện mạo phương phi, nết na yểu điệu, thiệt là tuyệt sắc giai nhơn, ở trong bước ra cười và nói rằng:
  - Mấy chị ham vui, chẳng thèm đợi chị em tôi ăn uống với, vậy thì sao cho công bình.
  Quế Tiên nói:
  - Bọn ngươi nín ở trỏng mà không chịu ra, hay là có bạn rồi chăng, đêm nay Châu cô gia với Nhị cô nương khoái huợt chẳng biết chừng nào, chẳng bao lâu đây cũng tới phiên bọn ngươi.
  Bốn người nghe nói liền háy và nói rằng:
  - Bọn tôi đà có lời thề, quyết chẳng lấy chồng, tình nguyện vào đạo tu hành cho trót đời, chớ không phải như chị Quế cứ ràng buộc vui vè với chồng vậy đâu.
  Ai nấy nghe nói thảy đều cười rộ.
  Chân Nhi bèn nói rằng:
  - Mấy chị em ta đang ăn uống vui vầy, bị bọn ngươi ra làm cho vỡ đám, lẽ thì phải phạt, mà nay ba chị em ta cũng chưa làm thơ, vậy thì ba chị em ta cũng tình nguyện chịu phạt mà chẳng ngâm thơ: đặng lập ra lịnh mới khác, ước đặng cùng chăng?
  Ai nấy đều khen phải.
  Rồi đó ba người đều uống mỗi người ba chén rồi nói rằng:
  - Bọn mới ra là Oanh muội với Quyên muội đồng ngâm một bài thất luật, còn Ngọc Thiềm muội muội với Thu Hà muội muội thì mỗi người ngâm một bài thất tuyệt, rồi bọn tôi cũng hòa chung một bài trường lạc ca rồi sẽ nghĩ.
  Oanh muội và Quyên muội đồng ngâm rằng:

  Ca thinh uyển chuyển quá kiều đông,
  Thảm thiết bi lưu huyết nhiễm hồng:
  Hoặc hướng liễu tiên nghinh hữu nhựt,
  Cấp tùng hoa để oán xuân phong,
  Phi lai các thượng trình tiều ngữ,
  Sầu đôí đởm tiền tố khổ nung,
  Thượng uyển đề thời thiêm vạn thọ,
  Ngũ canh hiếu xử hạng nan cùng.

  Hai người ngâm rồi, một vui một buồn, chưa đăng hay trọn, ai nấy đều xúm lại ép uống ba chén, rồi nghe Ngọc Thiềm ngâm rằng:

  Cao thọ cao ngâm ý tự hào.
  Bất trí nhựt noãn dữ phong cao.
  Chi đầu yên quá chi chi thực,
  Phẩm cách siêu phàm hứng tự đào.

  Thu Hà ngâm rằng:
  Đương thời ngọc mạo nhược thiên nhiên,
  Bất cận giai nhơn phẩm tợ tiẻn,
  Khả tích kinh thu chi diệp lận,
  Minh niên phương đắc phục kiều hiền.

  Ngâm rồi mỗi người đều uống ba chén, mấy người kia bèn hiệp nhau lại mỗi người mỗi câu mà hòa một bài "Mang đường xuân" như vầy .

  Quế Tiên ngâm:
  Kiều quí tùng lai chưởng nguyệt trung,
  Thường cư ngọc khuyết dữ châu cung.

  Diêu Tiên ngâm:
  Hinh hương tự thị kham vi thủ.

  Lan Tiên ngâm:
  Nổn nhị đô nhơn ý khí nung.

  Quỳnh Tiên ngâm:
  Cũng thượng vô duyên y phấn đại.

  Phụng Tiên ngâm:
  Kế trung hữu hạnh bạll bàn long.

  Chân Nhi ngâm:
  Hồng nhan Ngọc mạo da thiên diệm,
  Nhã độ phong lưu thắng đạm dung.

  Mấy người ngâm rồi, vừa muốn cụng chén với nhau mà uống, vùng nghe Thiên tử khen rằng:
  - Hay thiệt, ấy cũng nên gọi là nữ trung học sĩ.
  Mấy chị em nghe nói giựt mình bèn nói với nhau rằng:
  - Có ai rình nghe kia cà, thiệt là lớn gan dữ đây!
  Liền sai a huờn đi coi cho biết ai, chẳng dè đứa thơ đồng đi theo Thiên tử đó tên là Phước Nhi, bèn bước tới nói rằng:
  - Liệt vị cô nương chớ ngại, ấy là ông thân của Châu cô gia tên người là Cao Thiên Tứ, chẳng hề chi đâu mà sợ.
  Mấy người nghe nói, liền kêu con a huờn lại rồi dắt nhau bước tới trước mặt Thiên tử mà thưa rằng:
  - Nếu Cao lão gia nghe thì chị em tôi lấy làm thẹn lắm, vì thi của chị em tôi làm cà rởn mà chơi, nếu ngươi nghe tới sợ e nhơ tai người chăng, vả lại người có khi cũng là tài cao học rộng vậy xin người để cho ít câu đặng cho chị em tôi học thêm, thiệt là may lắm đó.
  Thiên tử chẳng chối từ chi hết.
  A huờn đem dâng giấy viết còn Phước Nhi thì mài mực sẵn sàng, Thiên tử liền lấy bút huơi lia một bài phú rất hay.
  A huờn tiếp lấy đem dâng cho mấy vị cô nương xem, xem rồi thảy đều khen rằng:
  - Thiệt là bắt đầu thất bộ chi tài cũng chẳng hay hơn đặng.

  Nói rồi liền dâng trả và xin đề tên vào bài phú ấy đặng để treo trong phòng làm dấu tích.
  Thiên tử cất bút giơ lên không biết viết chữ chi, bèn ngẩm nghĩ một hồi rồi viết như vầy:
  Phụng thương sứ giả Cao Thiên Tứ, bốn chữ trên là có ý viết ẩn bốn chữ Phụng Thiên thừa vận, sau rồi mới rõ.
  Mấy vị tên cô thảy đều khen ngợi.
  Lúc ấy đêm đã canh tư, Phước Nhi bèn nói rằng:
  - Trời đã khuya rồi, xin Cao lão gia hãy về phòng mà nghỉ.
  Thiên tử bèn đứng dậy từ giã ra về, mấy vị tiên cô theo đưa ra ngoài rồi mới bái biệt trở lại.
  Thiên tử về đến thơ phòng thay áo mà nghĩ.

  Trời vừa sáng ra vợ chồng Nhựt Thanh thức dậy, ra ngoài làm lễ chào mừng tân khách, rồi bày tiệc ăn uống vui chơi cho dến tối, bọn con nít lại vui mầng hơn nữa, rủ nhau đến coi tân nương.
  Nguyên vì làng ấy, hễ có đám cưới thì vui vẻ phi thường, phần thì nhà Vương An Quốc là nhà phú hộ, cho nên bày tiệc ăn uống luôn hơn mười ngày.
  Đêm ấy tiệc rượu gần mãn, kế có một bọn thiếu niên kéo tới, đặng vấn hỉ tân nương: Người đầu đảng xưng là Thạch đầu thái Tuế, còn người kia xưng là Thiết chỉ oanh Ca.
  Nguyên bọn ấy dẫu cho chủ nhà không thỉnh, thì chúng nó cũng dùng mưu này kế kia tới cung hạ cho đặng mới nghe, ban đầu còn chẳng nói chi, đến lúc bọn thiếu niên hỏi đố tân nương, thì mới ra nghề, dầu có ai giỏi thể nào cũng chẳng sợ, đêm ấy hiệp với bọn thiếu niên tới đó trong bọn ấy có một người bước ra nói rằng:
  - Tôi có một câu giáp liễn, như biện đặng thì tôi cũng nên cúi đầu chịu thua.
  Cả bọn đều nói:
  - Vậy thì ra đề đi.
  Người ấy nói:
  - Một câu bảy chữ mà chẳng dùng theo đề, duy phải lấy theo ý đề mà làm mới đặng, nay tôi ra đề: "Phu phụ hòa hài , câu đầu phải nói phu phụ, câu sau phải nói hòa hài, mà nói bóng mới đặng, chớ không cho phạm đề, phải biểu tân phụ ra giữa đây mà đáp, như đáp không đặng thì phải phạt hai trăm lượng vàng, và mười tiệc rượu.
  Lúc ấy tân nương ngẫm nghĩ một hồi rồi đọc một câu như vầy:
  - Xướng tùy cọng toại tam sanh nguyện.
  Ai nấy đều cười rằng:
  - Ấy là phu xướng phụ tùy, duyên ba sanh gặp gỡ, từ đây sắp tới đêm đêm thường chung gối chung mền , vui vẻ giấc oan ương, câu đầu hay rồi, đặng rồi, còn câu sau nửa hãy làm luôn đi.
  Tân nương lại đọc một câu nữa như vầy:
  - Hoan lạc đồng canh bá tuế ca.
  Ai nấy đều khen rằng:
  - Thiệt rõ ràng là tài nữ.
  Trong bọn ấy lại có một người bước ra nói rằng:
  - Ấy là nghề mọn, có chi làm hay để tôi viết ra bốn câu thi, cho tân nương hòa lại một bài, và phải bộ theo nguyên vận, song chẳng cho phạm đề, như họa tại hay thì thưởng ba chén, bằng họa chẳng hay thì phạt mười tô rượu, nếu uống chẳng nổi, thì phạt y như trước.
  Nói rồi liền ngâm một bài tứ tuyệt như vầy:
  Tịch nhiễm bang hồng thống sát kiêu,
  Thương thương hạ diêp chiến diêu diêu,
  Phong cuồng võ sậu vân sơ bái,
  Lưu trú lang quân bã mục tiêu.

  Tân nương nghe rồi chẳng ngẫm nghĩ chi hết, liền hòa lại một bài thơ như vầy:

  Tịch diện ân tình dạ dạ kiêu.
  Thượng ca hạ võ ý diêu diêu,
  Phong di thược dược tu sơ bải,
  Lưu đích xuân hồng bất nhẫn tiêu.

  Bọn ấy nghe rồi bèn vỗ tay khen rằng:
  - Thiệt là tân nhơn khẩu khí, thi phú lẹ làng.
  Có kẻ lại nói:
  - Chẳng phải vậy đâu, con trai tuy đa tài, chớ xét lại chẳng bằng con gái ở nơi chỗ khoái lạc, làm sao cũng phải giỏi.
  Thạch đầu thái Tuế không chịu nhịn thua bèn nói rằng:
  - Tôi có hai chữ "Tân nương", hãy lấy cái ý mà làm, làm sao cho có nghĩa vợ chồng, nói về vợ chồng động phòng thì mới nhằm, nếu có tài cao mà nói đặng nữa, thì tôi mới nhịn thua cho.
  Cả bọn đều khen phải, rồi hối biểu ra đề.
  Thạch đầu thái Tuế nói:
  - Phải lấy hai chữ: công bà mà giải cái ý và giải nghĩa ra, và cũng phải làm làm sao cho trong câu ấy cũng có chữ động phòng lạc thì mới nhằm cho.
  Tân nương nghe nói bèn đối lại liền, đối như vầy:
  "Công dã phu giả, phu vi công, thê vi bà, động phòng huê chúc lạc như bà".
  Ai nấy đều khen rằng:
  - Thiệt là tài nữ, bọn tôi không bì kịp.
  Lúc đang đối đáp vui cười, bỗng nghe phía ngoài người ta ngựa hí vang dầy, ai nấy thảy đều sợ hãi.


  Hồi 27
  Cấp khước tiên phuông, phùng ân đắc xá
  Đầu hoài liễu yếu cứu chúa thành thân

  Khi ai nấy đang lúc vui cười, bổng nghe người la ngựa hí thì không biết cớ chi, Vương công bèn sai gia nhơn ra hỏi coi cho biết là ai và đem binh mã đi đâu đó vậy?
  Gia nhơn đi rồi trở vào bẩm rằng:
  - Có một lũ cường đạo mười phần lợi hại, bộ có, kỵ có, đao thương sáng chói, đến muốn mượn cho đủ năm ngàn lượng bạc, nếu chẳng cho mượn, thì chúng nó phá nhà, xin lão gia liệu định.
  Vương An Quốc nói:
  - Năm ngàn lượng bạc mà có bao nhiêu, muốn thì mượn, lựa phải đem binh mã đến làm rộn ràng như thế, ngươi hãy ra nói với chúng nó bãi binh đi, rồi ta sẽ đem bạc ra cho chúng nó mượn.
  Thiên tử nghe nói thì cản lại và nói rằng:
  - Sao lại phải sợ nó như vậy, để tôi ra mắng cho nó ba điều và đuổi nó đi cho rãnh, để làm cho chúng nó ngày sau chẳng dám tới nữa.
  Nói rồi liền xông ra ngoài nói lớn lên rằng:
  - Chúng bây thiệt là vô lễ, đang lúc đêm hôm dẫn binh mã vào ăn cướp nhà người là đạo lý chi vậy, không lẽ mà bây không sợ vương pháp hay sao?

  Lúc ấy bọn cường đạo còn đang diệu võ gương oai, bỗng thấy cửa mở, có một người bước ra nói hơi khí khái, thì liệu chắc là người đởm dõng .
  Nguyên người đầu đãng là họ Huỳnh tên Thiên Hựu, lấy hiệu là Cấp khước tiên phuông, còn người thứ nhì thì họ Trương tên Quốc Tuấn, hỗn danh là Tiểu ôn hầu, hai người kết làm anh em với nhau, Huỳnh thiên Hựu tuổi vừa hai mươi bảy, mặt đỏ râu ria, con mắt sáng như sao, mười phần hùng dõng, còn Trương Quốc Tuấn nhỏ hơn Huỳnh Thiên Hựu ba tuổi, mặt như ngọc đúc, môi tợ thoa son, mười phần thanh nhã, coi chẳng phải tướng võ, hai người chiếm cứ núi Phi nga đã hơn mấy năm mà chẳng hề cướp giựt của ai, cho nên quan binh không màng tới.
  Nay trên núi lương thảo chẳng đủ dùng, phải tìm xuống nhà Vương viên ngoại mượn đỡ năm ngàn lượng bạc, rồi sau sẽ lo trả lại chẳng dè lại gặp Cao Thiên Tứ ngăn trở.
  Khi Huỳnh thiên Hựu thấy Thiên tử nạt lớn như vậy thì nói rằng:
  - Nay anh em ta võ nghệ cao cường, lại thêm có bọn đầu mục và chúng lâu la, đến mượn năm ngàn lượng bạc, chẳng phải là lấy ngang, vì bởi trên núi thiếu lương, nếu nói nữa tiếng rằng không thì ta e nhà cửa phải cháy tan hoang, chừng ấy ăn năn sao kịp.
  Thiên tử hét lớn lên rằng:
  - Sao mi không chạy cho rồi, lại dám cả gan ở đây khoe giỏi.
  Huỳnh Thiên Hựu chẳng nói chi hết, cứ huơi đao chém nhầu .
  Thiên tứ liền rút gươm đeo rước đánh, đánh đặng mấy hiệp, trong nhà một bọn gia đinh và Nhựt Thanh chạy ra đánh tiếp, ngoài kia Trương Quốc Tuấn có người tiếp, liền dẫn lâu la áp vào chận đánh, hai bên đánh vùi với nhau tối trời tối đất, trong giây phút Nhựt Thanh đuối sức, đánh chẳng lại nên lui lại.
  Trương Quốc Tuấn lại xông vào giúp Thiên Hựu nữa .
  Thiên tử bị vây, tả xông hữu đột mà ra không khỏi, rất nên nguy cấp.
  Ấy là :
  Rồng nằm nước cạn tôm lờn mặt
  Cọp xuống đất bằng chó ngoắt đuôi.

  Thuở ấy trong xóm họ Liễu, có một nàng con gái tên là Yên Cô, tuổi vừa mười tám, môi son má phấn, mắt phụng mày tằm, cốt cách giống tiên nga, hình dung như thần nữ, thiệt là ngư trầm lạc nhạn chi dung, bế nguyệt tu hóa chi mạo. Thi từ ca vận, món món đều thông, lại thêm võ nghệ, mười tám món binh khí đường nào cũng giỏi . Người cha tên là Liễu Xuân Huy, sanh có một mình nàng ấy mà thôi, cho nên cưng lắm, muốn học chi thì học chẳng nài hao tốn. Nàng ấy cũng là người trinh tịnh, lại thêm hiếu thuận với mẹ cha.
  Đêm ấy Yên Cô đang ở trong phòng đánh cờ với chị em bạn gái, vùng nghe có tiếng chinh chiến gần nhà, bèn sai a huờn ra coi việc chi cho biết.
  Con a huờn đi một hồi lâu rồi trở về bẩm rằng:
  - Nơi đầu xóm tại nhà Vương tú tài, bị ăn cướp tới đánh, người sui gia ra đánh với nó, lại bị nó vây khổn rất gấp.
  Yên Cô nghe nói bèn bẩm với cha rằng:
  - Ở một xóm với nhau lẽ phải tiếp nhau, con xin đề đao đến đó cứu người trong cơn nguy cấp.
  Người cha ban đầu hãy còn cản trở, vì con gái đêm hôm chẳng nên ra khỏi nhà mình, chừng thấy con quyết ý muốn đi, liền khiến mười mấy tên gia đinh tinh dõng theo giúp Yên Cô.
  Yên Cô nai nịt hẳn hòi, rồi đề đao lên ngựa, dẫn gia đinh tuốt đến Vương Gia Trang,xảy thấy ăn cướp đang vây phủ một người rất nên nguy cấp.
  Yên Cô liền hét lên một tiếng, hơi bay thơm ngát.

  Lúc ấy ăn cướp còn đang đắc ý, bỗng thấy một người tiên nữ cởi ngựa lướt tới, lại có dắt theo mười mấy tay hảo hớn xông vây mà vào, bèn hô lên rằng:
  - Hãy bắt người xinh đẹp này đem về núi rồi sẽ bắt chủ nhà.
  Liền dạy binh lại đánh với Yên Cô.
  Yên Cô nạt lên rằng:
  - Quân ăn cướp, hãy nói tên ra đặng chịu chết.
  Hai tên đầu đảng thấy Yên Cô là gái thì khi, bèn đáp lại rằng:
  -Mi chẳng biết Phi Nga sơn Huỳnh Thiên Hựu với Trương Quốc Tuấn hay sao?

  Nhờ dịp ấy Thiên tử thoát ra khỏi vây, rồi day lại xem thấy một viên nữ tướng đang đánh với bọn ăn cướp thì biết là đánh giúp mình, bèn thừa thế trở vào, đánh thôi bọn lâu la tan nát.
  Còn Huỳnh Thiên Hựu với Trương Quốc Tuấn, ban đầu còn khi Yên Cô là gái sức lực chẳng bao nhiên, đến sau thấy Yên Cô võ nghệ phi thường coi thế đánh không lại .
  Huỳnh Thiên Hựu liền ráng sức huơi đao nhằm chỗ cần yếu mà chém, còn Trương Quốc Tuấn cũng huơi cây phương thiên họa kích nhằm ngay hông Thiên tử mà đâm, bốn người đánh vùi với nhau một chỗ hơn ba mươi hiệp mà chưa phân hơn thua .
  Yên Cô vùng hét lên một tiếng bắt sống Huỳnh Thiên Hựu, Trương Quốc Tuấn thất kinh lính quính một hồi rồi cũng bị Thiên tử bắt sống, còn bao nhiêu lâu la vỡ tan chạy ráo.

  Gia đình họ Vương và mấy thầy trò Yên Cô đều dắt nhau vào nhà Viên ngoại, trong nhà chạy ra nghinh tiếp, rồi trói hai tên ăn cướp để nơi sau vườn, chờ trời sáng sẽ đem nạp cho quan làm tội.
  Rồi đó trong nhà bày tiệc ăn mừng, lại sai người đi mời Liễu viên ngoại qua dự tiệc đặng có tạ ơn cho con cứu giúp.
  Đêm ấy ăn uống vui vầy, tiệc mãn rồi từ tạ nhau ai về nhà nấy.

  Sáng ra bữa sau, Vương viên ngoại vừa muốn giải hai người ấy cho quan làm tội, Thiên tử bèn nói rằng:
  - Hãy đem chúng nó ra đây cho tôi tra hỏi thử coi rồi sẽ nạp cũng chẳng muộn chi.
  Gia đình vâng lịnh dẫn Huỳnh Thiên Hựu và Trương Quốc Tuấn ra, hai người đứng trơ trơ chắng chịu quì.
  Thiên tử bèn nạt rằng :
  - Bây đã bị bắt rồi, còn chống cự chắng chịu quỳ sao?
  Hai người đáp rằng:
  - Muốn giết thì giết, muốn nạp quân thì nạp, mà chớ nhiều lời.
  Thiên tử thấy hai người nghiêu dõng như vậy, lại thêm tướng mạo khôi ngô, bèn nói rằng:
  - Nếu hai ngươi quả thiệt bị bức, nên phải đi làm điều bất lương như vậy, thì nói thiệt cho ta nghe, không hề chi, ta chẳng những là chẳng nạp quan mà thôi, lại còn tiến cử hai ngươi có chỗ xuất thân.
  Hai người thấy vậy bèn nói thiệt ra, Huỳnh thiên Hựu hỏi rằng:
  - Chẳng hay hào kiệt tên họ là chi, quê quán xứ nào?
  Châu Nhựt Thanh đứng một bên, đáp rằng:
  - Ông này họ Cao tên Thiên Tứ, người ở xứ Bắc Kinh, vốn là môn sanh yêu dấu của Thừa tướng tại trào, còn ta đây họ Châu tên Nhựt Thanh con nuôi của người, từ ở kinh đô tới đây, thâu chẳng biết bao nhiêu anh hùng và trừ không biết bao nhiêu tham quan ô lại rồi, còn đi dọc đàng gặp việc bất bình thì lại cứu giúp, dẫu cho ai văn như Tử Kiến, võ tợ Tôn, Ngô đi nữa, cũng chắng sợ chi, nếu hai ngươi chịu khử tà quy chánh, thì hãy đem xứ sở và lai lịch nói thiệt ra đi.
  Huỳnh Thiên Hựu nói:
  - Tôi vốn là người ở Tòng Giang, cha mẹ mất sớm còn lại có một mình, học đặng nghề võ chút đỉnh, phần thì nhà nghèo không nghề chi làm ăn. Ngày kia tôi đi dạo nơi Tòng Giang phủ thành, gặp một người kia bắt một người đàn bà mà nói là người chồng mắc nợ không trả nỗi, đem vợ ra thế, nên bắt đem về làm bé, tôi hỏi ra mới hay người ấy là Công tử con của Mã cẩu quan, nhơn vì người đàn bà ấy dung nhan đẹp đẽ, đi tảo mộ với chồng, bị nó ngó thấy nên muốn đem trăm lượng bạc ép người chồng bán vợ lại cho mình, người chồng không chịu, người vợ cũng không đành, nên nó làm tờ giả vu cho người ấy thiếu nợ nó rồi bắt vợ người ấy đi. Tôi hỏi lại thì người ấy xưng là Tạ Đức, nhà ở phía Nam nơi ngoài thành, chuyên có một nghề bán gà độ nhựt, bởi vậy cho nên Mã cầu công tử nó khi người cô thế làm ngang như vậy, nên bàng nhơn cũng chẳng ai dám nói, tôi thấy sự bất bình nên đón lại đánh, ban đầu cũng tưởng là giựt người đàn bà ấy lại cho đặng thì thôi, không dè đến sau đánh chừng nào người đông chừng nấy, tôi đánh hưa tay, rủi đánh nó chết đi nên phải trốn qua đây tị nạn. Còn người này tên là Trương Quốc Tuấn cũng người ở lối xóm với tôi, đều gặp sự bất bình đánh chết người ta, nên trốn theo tôi qua đây nương náu, chờ cho lúc nào triều đình dụng võ thì sẽ ra đầu quân. Hôm nay trên núi thiếu lương, nên phải xuống xóm này mượn, rồi ngày sau sẽ lo trả lại, chớ chẳng phải có ý cướp giựt chi, nay tôi bị bắt, người đã chẳng giết, lại còn muốn tiến cử anh em tôi nữa thì ơn ấy rất sâu, ngàn năm tôi cũng ghi lòng chạm dạ .
  Thiên tử nghe nói bèn than rằng:
  - Thiệt cũng chẳng nên trách, ấy là anh hùng thất chí, tráng sĩ vô nhan.
  Nói rồi liền day lại hỏi Vương viên ngoại rằng:
  - Tôi muốn tha hai người này đi có đặng chăng?
  Vương viên ngoại nói:
  - Điều ấy tùy ý Cao lão gia liệu lấy.

  Thiên tử bèn khiến Nhựt Thanh mở trói cho hai người.
  Hai người vội vàng cúi lạy tạ ơn.
  Thiên tử lại nói rằng:
  - Nay ta có một phong thơ, hai ngươi hãy cầm đem đến tĩnh thành trao cho Trang Tuần phủ, thì sẽ có chỗ an thân, song hai ngươi ra mắt Trang đại nhơn rồi thì nói ngày mai ta sẽ đi xứ khác thăm bạn, chớ đến đây làm chi.
  Hai người tiếp lãnh thơ rồi liền từ tạ trở về núi nói cho bọn thủ hạ hay rằng:
  - Bọn ngươi hãy giữ sơn trại, để hai anh em ta xuống đó yên rồi, như có thiếu chức chi, thì ta sẽ kêu xuống đặng hiệp lực báo đáp cho trào đình.
  Dặn dò rồi hai anh em bèn dắt nhau ra đi, chẳng mấy ngày đã đến Trang tuần phủ nha môn, hai người gởi bức thơ ấy vào trong, chẳng bao lâu, xảy thấy có người ra thỉnh vào.
  Hai người bèn xóc sửa khăn áo theo vào nhà trong làm lễ lạy mừng Trang đại nhơn xong rồi, đứng lại một bên.
  Trang Tuần phủ bèn hỏi rằng:
  - Nay Cao Thiên Tứ còn ở tại nhà Vương viên ngoại chăng?
  Hai người đồng đáp rằng:
  - Cao lão gia nay đã đi chơi xứ khác rồi, người có dặn tôi bẩm lại với đại nhơn, chẳng bao lâu người sẽ về Kinh, chẳng cần chi phải tìm kiếm.
  Trang đại nhơn bèn khiến hai người ngồi xuống.
  Hai người nói:
  - Đại nhơn ngồi đó, bọn tôi đâu dám ngồi theo.
  Trang tuần phủ nói:
  - Không hề chi, ngươi biết Cao Thiên Tứ là người chi chăng?
  Hai người nói:
  - Người có nói với tôi rằng người là môn sanh của Lưu Thừa tướng.
  Trang Tuần phủ cười rằng:
  - Cao Thiên Tứ là Đương kim thiên tử đó, người dạo chơi Giang nam nên đi ngang qua đây.

  Hai người nghe nói bèn ngước mặt lên trời tạ ơn Thánh thượng.
  Trang Tuần phủ nói:
  - Hai ngươi ở tại phủ Tòng Giang đánh chết người ta, nên phải tị thân nơi sơn trại, may gặp Thiên tử, nay người đã dạy ta bỏ cái án ấy đi, và phải bắt Tri phủ Tòng Giang giam lại, rồi thượng biểu về trào, chờ cho Hình bộ phát lạc, còn nay không thiếu chức chi, vậy thì hai ngươi hãy tạm lãnh chức Tuần thành thủ bị, chừng nào có công ta sẽ thăng thưởng.
  Hai người cả mừng, tạ ơn lui ra.
  Rồi đó Trang Tuần phủ cứ y theo mật chỉ mà làm, bắt Tòng Giang Tri phủ giam lại, và bỏ cái án Huỳnh Thiên Hựu đi.

  Nói về Thiên tử khi thấy hai người đi rồi, thì trong lòng vui đẹp, vì đặng thêm hai người võ tướng trung dong như vậy, bèn nói thiệt với Vương An Quốc rằng:
  - Nhơn huynh coi tôi là người gì?
  An Quốc nói:
  - Văn võ song toàn, thiệt là quý gia Công tử.
  Nhựt Thanh nói:
  - Ấy là Đương kiêm Thiên tử đó, nhơn qua Giang Nam dạo chơi mới đi tới đây, song chắng nên nói cho ai biết, e người ám toán.
  Cả nhà nghe nói thảy đều quỳ xuống tung hô vạn tuế và xưng rằng tử tội.
  Thiên tử nói:
  - Hễ không biết thì có tội chi đâu, nay ta có một chuyện muốn luận với Vương huynh, song chưa biết có chịu hay chăng?
  Vương An Quốc nói:
  - Vạn tuế có dạy điều chi, tôi cũng phải tuân theo.
  Thiên tử nói:
  - Ta muốn cậy Vương huynh làm mai, nói con gái của Liễu viên ngoại là Yên Cô cho ta, xin Vương huynh ráng giúp cho xong.
  Vương An Quốc vâng lịnh, liền qua nhà Liễu viên ngoại tỏ ra việc ấy, Liễu viên ngoại mười phần vui đẹp bèn nói rằng:
  - Hèn chi con gái tôi lúc mới sanh có chim én bay vào lòng, nên mới đặt tên là Yên Cô, nay quả là ứng theo điềm ấy.

  Nói rồi bèn đi theo Vương an Quốc qua lạy ra mắt Thiên tử và nói rằng:
  - Nay Thánh thượng chẳng chê con tôi là bồ liễu phận hèn, lại cho nó sánh đặng mình rồng thì là may lắm, nhưng tôi e con tôi quê mùa, bề phục thị chẳng kham.
  Thiên tử nói:
  - Ý trẫm đã quyết , khanh chớ chối từ, lịnh ái nghề văn nghiệp võ tinh thông dung mạo lại thêm xinh đẹp có phải là quê mùa chi, nay trẫm phong cho khanh làm chức Quốc trượng, chừng trẫm hồi trào, sẽ về theo trẫm hưởng sự vinh hoa.
  Liễu Xuân Huy tạ ơn rồi đứng dậy.
  Thiên tử bèn cho Vương An Quốc đứng danh Cữ nhơn, lại thưởng thêm hàm Ngũ phẩm.
  Vương An Quốc tạ ơn rồi tâu rằng:
  - Hôm nay huỳnh đạo tốt ngày, xin vạn tuế hãy qua bên Liễu phủ hiệp cẩn với Liễu tiểu thơ.

  Ngày ấy Liễu Xuân Huy dọn dẹp trong ngoài, cả bày điện yến, kèn nhạc rền trời, lại dối với thiên hạ rằng gả con cho một người môn sanh của Lưu Thừa tướng, vẫn là một vị Công tử, con nhà thế gia. Hai người cầm lại không đặng, nên phải làm tiệc đưa đi .
  Từ đó, Thiên tử với Nhựt Thanh vừa đi du ngoạn vừa trở về Kinh lần lần, việc ấy còn lâu.

  Đây nói về xứ Trấn Giang có một người khách kia họ Lý tên Tu, hiệu là Dục Hương cư sĩ, tánh hay ưa đàm luận việc cổ kim thánh hiền hưng phế, văn này phú kia, lấy làm thú vị, có nhiều khi đàm luận từ sớm mai cho đến tối, không hề biết mõi, cho đến đổi quên ăn bỏ ngủ cũng không biết nhàm, lại nghe nói thuở ấy tại núi tên là Bồng Lai sơn , Vân Mộng nham, phía Tây cách chừng ba chục dặm, có một tòa Tam bửu tháp của Đại La Tiên lập ra, đến nay đã mấy ngàn năm, mà cũng còn sáng suốt chói lòa, những đồ chạm trổ chắng hề hư hoại, thiệt là tiên gia diệu thủ, cho nên đã lâu đời rồi mà chẳng hề khờn mẻ chút nào, nay lại khi lặn khi mọc không chừng, cho nên hễ không phải tiên thì không tới đó đặng, từng trên có để một vị Như Lai phật tổ, từng giữa có để một vị Thông Thiên giáo chủ, từng dưới có để một vị Thái Thượng lão quân.
  Ban đầu thì quần tiên thường tụ tập tại đó, đến sau nhiều người đến đó chơi bời, làm ra sự uế trượt, cho nên quần tiên chẳng còn đến đó nữa, thiên hạ thấy tiên tích đã tuyệt rồi, thì cũng ít ai đến nữa, lần lần hương hỏa cũng tuyệt.

  Thuở ấy tại tỉnh Giang Tô có ba người thế gia Công tử, thảy đều giàu có, nguyên là người quê quán ở tại Phước Kiến, xưa người ông vẫn là Thị lang xuất thân, họ Huỳnh tên Tuế Đức, vì có công với nước nên đặng tập ấm hai đời, nhưng Tuế Đức tánh ưa phong lưu, phần thì gia tài bá vạn, nên chẳng chịu làm quan, cứ ở nhà ăn chơi thong thả, phu nhơn là Lý Thị, sanh có một người con trai tên là Vinh Tân biệt tự là Vĩnh Thanh, tuổi vừa hai tám, tài mạo song toàn, lại thêm kìm, sắt, tiêu, thiều, môn nào cũng giỏi, mặt trông như ngọc, môi đỏ như son, tài như Tử Kiến xuất khẩu thành thi, mạo tợ Phan An, mi thanh mục tú tuy là thế gia Công tử, mà vì giải đãi việc thi thơ, thị công danh là vô dụng, cho nên cha mẹ chưa chịu cưới vợ, lại kết anh em với hai người cũng là thế gia Công tử, một người họ Trương tên Hóa Nhơn tự Lễ Tuyền, xưa ông là Hương đạo xuất thân, còn một người họ Lý tên Chí tự Vân Sanh, người cha đang làm chức Ngự sử, ba người tuổi tác chẳng lớn nhỏ hơn nhau, gia tài bá vạn.
  Bởi giàu có như vậy, cho nên coi hai chữ công danh như không, xài vàng như đất, ba người đều kết bạn sanh tử với nhau, keo sơn gắn chặt, ngày ngày thường dắt nhau dạo chơi, hoặc huê thuyền hoặc tửu lầu, ăn uống chơi bời ngày nào cũng vậy, vì cha mẹ cưng con nên chẳng hề câu thúc.
  Ba người tuy là con nhà thế gia, nhưng chẳng hề ỷ thế khi người, ăn Ở có đức tánh tính thuần hậu.


  Hồi 28
  Si tình công tử luyến xuân quang
  Mỹ mạo ca cơ ta mạng bạc

  Tại đó lại có một chỗ lầu xanh, tên là Lưu Xuân động, hiệu là Thiên Hương các, nhà cất khéo lắm, chẳng khác chi Quãng hàn tiên phủ, phán ra làm ba từng, bọn ca kỷ cũng phân làm ba hạng, hạng nhứt thì ở từng trên có ba hạng giá, như vào uống trà và thấy mặt một chút thì giá là một đồng, đứng đãi khách ăn uống một tiệc thì mười đồng, còn ở lại trọn đêm, vầy cuộc gió trăng đủ việc thì ba chục đồng, những trang phong nhã đến đó, hoặc ca một bản, hoặc tặng một bài, hoặc đờn, hoặc cờ, tùy theo ý khách cho nên từng trên đều là những tay phong lưu tài tử quý khách hoạn gia, cùng là mấy thầy khăn be áo lớn, thường lên đó mà chơi. Còn từng giữa thì để cho mấy chú lái buôn, giá rẻ hơn từng trên phân nửa, còn kỷ nữ thì cũng có kém hơn từng trên. Chí như từng dưới thì để cho bọn làm công, hoặc bọn chài, cùng mấy bợm bán cà rem và bán kẹo, vì ham giá rẻ, cho nên chẳng màng chi tốt xấu miễn là cho có thì thôi.

  Ngày ấy Huỳnh Vĩnh Thanh với Trương, Lý ba Công tử dắt nhau đến Thiên Hương các mà chơi, nguyên Vĩnh Thanh đã có quen trước một nàng tên là Kỳ Vân, nàng ấy đã có thiên tư quốc sắc, lại thêm cầm kỳ thi họa đủ điều, tuổi vừa mười tám, thiệt là hạng nhứt trong lầu ấy, chơn mày vòng nguyệt con mắt như sao, môi chẳng nhuộm mà hường, mặt chẳng dồi mà trắng, thiệt rõ ràng là:
  Làn thu thủy, nét xuân sơn
  Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.

  Còn Trương công tử thì quen với một nàng tên là Thoại Vân, tuổi vừa mười bảy, hương trời sắc nước, nhả đạm phong lưu, má phấn môi son, mày tằm mắt phụng, dẫu cho người đá tượng gỗ thấy cũng tiêu hồn lạc phách.
  Lý công tử thì lại quen với một nàng tên là Thể Vân, nhan sắc cũng mường tượng như Kỳ Vân, chẳng hơn chẳng kém, tuổi mới mười lăm, ba nàng đều ở lại từng trên, kết bạn chi lan với nhau rất nên thân thiết, đã có lập chí, xin cho mỗi người đều gặp đặng một người tình nghĩa nhơn tài, thì mới phỉ tình ước nguyện, nay thấy ba vị Công tử đều là tình đầu ý hiệp, nên mới định cuộc lâu dài.

  Ngày ấy sáu người đang ngồi uống trà, Huỳnh Công tử nói:
  - Hôm nay là tiết mộ xuân, khí trời còn lạnh, bọn ta hãy dùng dịp này uống ít chén đưa xuân ước có nên chăng?
  Trương, Lý, đều khen phải, rồi nói với nhau rằng:
  - Vậy thì bọn ta hãy dắt nhau ra nơi vườn hoa dưới gốc cây mà đưa xuân một phen, uống chơi vài tuần rồi sẽ trở vào lầu mà chung vui với nhau cũng đặng.

  Rồi đó sáu người dắt nhau ra nơi sau vườn, xem thấy trong vườn sắp đặt rất xinh, hoa thơm cỏ dại chẳng thiếu chi, trăm hoa đua nở, muôn cỏ tốt tươi, con a huờn của Kỳ Vân tên là Đãi Nguyệt, a huờn của Thoại Vân tên là Xuân Đào còn a huờn của Thể Vân thì tên là Hạnh Hoa, ba con a huờn cũng đều xinh đẹp, giống như một đoàn tiên nữ hạ phàm trần.
  Lúc ấy sáu người ngồi chung một tiệc, Kỳ Vân thì dựa Huỳnh Sanh, Thoại Vân thì dựa Trương Sanh, Thể Vân thì dựa Lý Sanh, còn ba con a huờn thì đứng một bên mà dãi rượu, uống đặng vài tuần, Huỳnh Sanh bèn nói rằng:
  - Ăn uống như vầy thì cũng chưa mấy vui, chi bằng dời cái bàn lại nơi gốc cây đào, rồi dọn một tiệc khác, đặng có phú thi mà tiễn tặng hoa thần, ước đặng cùng chăng ?
  Ai nấy đều nói rằng:
  - Ấy mới phải là cách của người phong nhã. Nói rồi liền khiến a huờn dọn ra một tiệc, hương hoa hồng chúc, văn phòng tứ bữu sẵn sàng.
  Huỳnh công tử nói:
  - Hôm nay ai nấy cũng đều có ý thưởng xuân, nên tới chỗ xuân hoa mà tống biệt, vậy phải làm mỗi người một bài hoặc thi hoặc phú chi, lấy sự đưa xuân làm đề, như làm hay thì thưởng ba chén, còn dở thì cứ theo số mà phạt.
  Ai nấy đều ưng chịu, liền thỉnh Huỳnh Sanh làm trước.
  Huỳnh Sanh bèn làm một bài Tống xuân như vầy:
  Duy xuân ký mộ, xuân nghi cần, xuân sắc hương tàn, xuân quang dị lão, đào lý hàm sầu, hận xuân tình chi bất cập.
  Hãi đường đê thủ, thân xuân cành chi vô đa, xuân phong cuồng hề lạc hoa mãn địa, xuân võ loan hề phi nhự tùy ba, não oanh tàn hề bất ngử, phòng yên lược hề sanh bi.
  Điệp sứ phi lai, đô thán xuân quang bạc hạnh, phong điệp tần đáo, đồng ta xuân sắc vô tình.

  Ca rồi lại ngâm thêm một câu thơ bảy chữ mà giúp vui tiệc rượu, cũng cứ lấy hai chữ "nhứt xuân" mà làm đề.
  Nhứt xuân vô sự vị hoa mang.

  Ngâm rồi bèn uống ba chén rượu, kế tới phiên Trương Sanh, vừa muốn mở miệng, rồi lại nói rằng:
  - Hai người là một cặp của trời sanh, vậy thì phải ngâm luôn theo cho có cặp.
  Nói rồi lại hối Kỳ Vân rằng:
  - Hãy ngâm đi cho mau chớ có gàn trở bọn tôi.
  Kỳ Vân đáp rằng:
  - Mấy ông là kim mã ngọc đường, lẽ phải ngâm trước, chớ như chị em tôi thì nương dựa theo mà thôi, lời ăn tiếng nói thô sơ, e làm nhơ tai mấy ông mà chớ.

  Trương sanh và Lý Sanh đều cứ mời hoài.
  Cực chẳng đã Kỳ Vân phải ngâm một câu bảy chữ trước rằng:
  Nhứt xuân vô hạ loại lưu trang.

  Ngâm rồi lại ca nối thêm một bài rằng:
  Thiên sanh nó hề hà phiêu bạc, địa tãi nó hề hà tiện tác, phụ hề sanh ngã hà gian nan, mẫu hề cúc ngã hà mạng bạc, hận hãi nan điều về vạn lý, sầu thành nan phá hề thiên trùng, ta quyên lụy chi hề nan càng, thân oanh hầu chi hề mỗi yết, hoa tiền đối tửu hề cường lạc, trướng để thừa hoan hề nại hà, vọng đa tình hề vật phụ, nguyện tri kỹ hề ai lân.

  Ca dứt rồi, cả tiệc thảy đều chẳng vui, song cũng gắng gượng mà uống vài chén rồi nói rằng:
  - Thân thiếp cũng như cái hoa mùa xuân, nên phải lấy tâm sự ra mà đưa xuân, bây giờ tới phiên Trương lang, xin hãy ngâm đi.
  Trương Sanh liền ngâm rằng:
  - Nhứt xuân sầu võ mãn gian thành

  Ngâm rồi làm thinh hồi lâu chẳng nói năng chi hết, ai nấy đều cười rằng:
  - Sao chắng ca luôn đi, hay là nói mãn thành phong võ rồi, lại gần tiết Trùng Dương nên bị người thân thế cản lại chăng ?
  Trương Sanh nói:
  - Không phải vậy đâu, mỗi người đều phải nghĩ mau chậm khác nhau.
  Thể Vân nói:
  - Nghĩ về việc chi, ấy chẳng qua là nương theo Thoại Vân hứng tình đó mà thôi.
  Thoại Vân liền háy một cái rồi nói rằng:
  - Ấy là tại lòng chị nóng nảy nên muốn nói ý đặng có dắt nhau về phòng cho sớm, sao lại đổ thừa cho ai vậy?
  Nói rồi cả bọn đều cười.
  Thể Vân nói:
  - Thôi, đừng có gàn trở, để cho Trương lang ngâm đi.
  Trương sanh bèn thuận khẩu ngâm rằng:
  Nhứt văn xuân khứ tiện tương ti,
  Khả tích đào linh dữ lý phi.
  Lưu thủy vô tìnk ta cọng biệt,
  Lạc hoa hữu ý hận đồng bi.
  Hoa sầu biểu oán tu đường tích,
  Tữu lục đăng hồng khúc biệt ly.
  Dung dị tiễn xuân kim nhứt khứ,
  Minh niên huờn cọng húy tương tư.

  Ngâm rồi uống ba chén, kế tới phiên Thoại Vân.
  Thể Vân nói rằng:
  - Chị Thoại vẫn là người hay sầu hay giận, có chí có tình, ắt là nghị luận hay hơn.
  Thoại Vân nói:
  - Mi chớ kiếm nhiều chuyện mà đè ẹp ta, để ta ngâm cho rồi.
  Thể Vân nói:
  - Cơ khổ dữ chưa anh Trương đè chị chớ tôi có đè chị bao giờ
  Ai nấy nghe nói thảy đều cười rộ, rồi nói rằng:
  - Thôi đừng có nói chơi nừa, để cho nàng Thoại Vân ngâm đi cho rồi.
  Thoại Vân bèn ngâm rằng:
  Dương ìiễu hàm sầu, hãi đường đái hận, nhựt nhựt vi xuân điên đảo, thậm đắc cựu hận tân sầu, đô thị thương xuân hoài bảo, tổng thị điệp mông thế lương, oan hồn thảm thiết, thảm thiết, thảm thiết, bá thời biệt.

  Rồi lại ngâm thêm một câu rằng:
  - Nhứt xuân vô kế cọng lưu hoa.
  Thể Vân nói:
  - Ấy có phải là hay sầu hay giận, tình chừ phân phân hay không, ấy là con gái mến xuân mà Trương lang tiếc Thoại Vân cười mà chẳng nói, cứ liếc ngó Trương Sanh, kế tới phiên Lý Sanh .
  Lý Sanh bèn ngâm rằng:
  Bữa sức đờn hề khai quỳnh diên, diêu sanh lộng hề kinh túy trục, tiển xuân quy hề mi tữu, lưu xuân quang hề kinh ba, bi xuân khứ chi tốc hề nung đào diệm lý, xướng hoa hương chi tạ hề lục thảm hồng sầu, nhơn mãng xuân nhi sanh cảm, xuân biệt nhơn nhi bất lâm. Oanh thinh uyển chuyển, xướng xống xuân ca, quyên ngữ thê lương, sái ly tuân lục khả tri vật du như thử, nhi nhơn khởi vô tình hồ.

  Ngâm rồi uống ba chén lại ngâm thêm một câu rằng:
  - Nhứt xuân mạng tảo mãm viên huê .

  Tới phiên Thể Vân .
  Thể Vân bèn uống trước ba chén rồi ngâm một câu rằng:
  - Nhứt xuân điêp mộng đáo Bồng lai .
  Thoại Vân nói:
  - Như mi thiệt quả nằm chiêm bao thấy đến Bồng lai, thì ngày sau mi ắt đặng thành tiên, nên mới có chiêm bao lạ như vậy, ấy là tiên phong đạo cốt đó, Lý lang chớ có mơ tưởng làm chi cho mất công.
  Thể Vân nói:
  - Nếu chị nhiều chuyện lắm vậy thì tôi chẳng ngâm nữa đâu.
  Nói rồi cứ việc làm thinh .
  Thoại Vân nói:
  - Nãy giờ chưa ai bị phạt, đến phiên chót lại phải bị phạt, vậy thì mi phải uống ba chén lớn.
  Thể Vân không chịu uống ngặt bị chúng ép quá, nên phải ráng uống, trong giây phút mặt ửng đỏ bèn huởn huởn ngâm rằng:
  Xuân tình dị tả, xuân hận nan điền, xuân thủy đa sầu xuân san khôn tú, điêp mộng thủy lân, xướng xuân quang chi dị khứ , hoa hồn thùy điếu, ta xuân sắc chi nan lưu tùng thữ dương liễu sanh, sầu đào hoa táng phách, tràng đoạn hãi thường hoa hạ, tâm huyền thược dược lang biên, thiên sầu vạn hận nhơn xuđn khứ, vạn tư thiên hồng cọng não xuân, túc phổ thiên chi hạ nhơn vật giai nhiên, ai tai thống tai.

  Thể Vân ngâm rồi, ai nấy đều khen ngợi rồi rằng:
  - Lời ấy thiệt bọn ta lấy làm thống khoái, thiệt khắp cả dưới trời, ai thấy xuân quang mau già mà chẳng sanh bi cảm, lời luận ấy rất hay, đáng lấy túi gấm mà đựng, vậy thì phải uống ba chén nữa.
  Thể Vân không chịu uống bèn nói rằng:
  - Tôi uống ba chén thì đã đủ rồi.
  Mấy người đều ép hoài, Thể Vân phải ráng mà uống.
  Uống vừa rồi, Vùng nghe dưới gốc cây phù dung có tiếng tằng hắng, ai nấy đều giựt mình.


  Hồi 29
  Huân Ngọc các cường đồ hiếp thế
  Thiên Hương lầu nghĩa sĩ trừ gian

  Khi mấy người ăn uống vừa rồi, vùng nghe dưới gốc cây phù dung có tiếng người đằng hắng, ai nấy đều giựt mình muốn chạy, xảy thấy ông già đầu bạc, ở dưới gốc cây chun lên, trạc chừng bảy mươi ngoài tuổi, tóc bạc mà mặt còn trẻ, có khí tượng thần tiên, bước tới chắp tay nói rằng:
  - Lão đây là thần giữ hoa, rất cảm mấy ông có lòng tế điện, biết xót ngọc thương hương mà làm lễ đưa xuân, chí thiền cảm cách, bọn tôi không biết lấy chi báo đáp, nên muốn cứu bọn ông thoát vòng khổ hãi cho khỏi ở nơi trần thế mà lục lục như vầy.
  Ai nấy nghe nói thì biết là thần nhơn, liền rùng rùng quỳ xuống chắp tay nói rằng:
  - May nhờ thần thánh giáng lâm, xin ra ơn cứu vớt bọn đệ tử gái trai cả thảy vượt khỏi nhơn gian trần khổ, thì bọn tôi tình nguyện rưới quét tiên động thiệt cũng vui lòng, chẳng hay thần thánh có khứng thâu nạp cùng chăng?
  Thần nhơn nói:
  - Nay có Đương kim Thiên tử dạo chơi tại tĩnh này, chẳng bao lâu người sẽ đến đây, bọn ông hễ thấy nguy thì phò thấy cấp thì cứu, hễ thấy người nào tên là Cao Thiên Tứ thì là Thiên tử đó, ghi lấy, nhớ lấy, chớ nên sai lầm.

  Nói dứt lời, vùng hóa một trận hương phong biến mất.
  Ai nấy mừng rỡ chắng cùng, bèn ngước mặt lên trời vái lạy khấu tạ lại day mặt nơi đám hoa mà tạ ơn. Vừa muốn dọn thêm một tiệc nữa ăn uống cho vui, bỗng nghe trên lầu phía Tây nơi Huấn Ngọc các, có người ăn uống reo cười inh ỏi, rồi lại nghe có tiếng đánh lộn, không biết là việc chi.

  Nguyên chỗ ấy có bọn du ác, đến đó uống rượu say sưa rồi đánh lộn với nhau , thường thường như vậy, người đầu đãng là một tên thổ hào tại xứ ấy, họ Khu tên Hồng, hổn danh là Phi Thiên Pháo, trong nhà có của, nên thỉnh giáo sư đến, học đặng một hai miếng chi đó, rồi tụ một lũ vong mạng, hễ tới đâu thì gây gỗ tới đó, ngày ấy đến Huấn Ngọc các uống rượu, nhơn giành chỗ ngồi nên mới sanh ra sự đánh lộn .
  Nguyên vì tại chỗ bàn giữa đã có một người đến ngồi trước rồi, bọn ấy đến sau, lại muốn đuổi đi mà giành chỗ cho mình, chẳng dè nhằm người cứng cỏi, không chịu nhịn thua, nên mới sanh sự.
  Lúc đang đánh lộn với nhau, may gặp Thiên tử với Nhựt Thanh vừa đi đến đó, nghe có tiếng đánh lộn, liền chạy tuốt lên lầu, coi như có việc bất bình thì ra tay đánh giúp, khi hỏi ra thì biết Khu Hồng dọc ngang, phần thì người ấy có một mình, không ai giúp sức, vì những kẻ đứng coi đều sợ oai thế Khu Hồng, nên chẳng ai dám nói chi tới.
  Nhựt Thanh thấy vậy dằn lòng không đặng liền xốc tới thoi lia đánh lịa, đánh thôi, những quân vong mạng lăn nghiêng lăn ngửa, rùng rùng xuống lầu kéo nhau chạy mất.
  Người ấy bèn lạy Thiên tử và Nhựt Thanh mà nói rằng:
  - Cúi trông nhị vị cứu chữa, thiệt ơn ấy rất dày, chẳng hay hai vị khách quan tên họ là chi, người ở xứ nào, có việc chi đến đây cứu tôi như vậy?
  Thiên tử nói:
  - Ta là người ở Bắc Kinh, họ Cao tên Thiên Tứ, đi với con ta là Nhựt Thanh, đến đây thăm bà con, vì nhứt sanh ta hay can thiệp sự bất bình nên hễ gặp ai ỷ thế khi người thì ta đánh liền, nay thấy túc hạ diện mạo đoan trang, ắt chẳng phải người thường, nên khiến con ta giúp sức đánh bọn ấy, nó đã chạy hết rồi, xét lại thì lũ ấy là đồ vô dụng dám ỷ thế khi người, chắng hay túc hạ tên họ là chi?
  Người ấy nói:
  - Tôi họ Vương tên Nhuận, buôn bán hàng lụa sô sa, nhơn lúc rảnh rang đến đây ăn uống chơi, tôi tới trước lựa chỗ tốt mà ngồi, lũ ấy tới sau, nó lại ỷ đông mà hiếp người, biểu tôi phải nhường chỗ lại cho nó, bởi tôi không nhường nên mới sanh sự đánh lộn, may nhờ nhị vị đến đây cứu tôi, thiệt là ơn rất nặng, tiệm tôi cách đây chẳng xa, xin mời nhị vị đến tiệm tôi chuyện vãn chơi cho biết.
  Thiên tử nói:
  - Việc nhỏ mọn chút đỉnh có đủ chi phải tạ ơn, nay túc hạ đã có lòng tốt, thì ta cũng tuân theo.

  Rồi đó Thiên tử, Nhựt Thanh và Vương Nhuận ba người ra khỏi Huấn Ngọc Các, dắt nhau về tiệm phân ngôi chủ khách mời ngồi, trà nước xong rồi, Vương Nhuận liền hối gia nhơn dọn ra một tiệc bĩ bàn thết đãi hai người, uống đặng vài tuần .
  Vương Nhuận bèn nói rằng:
  - Nhị vị khách quan nếu ưa đi chơi thì để ngày mai tôi dắt đi chơi một chỗ rất vui.

  Đêm ấy ăn uống rồi Vương Nhuận cầm hai người ở lại nơi tiệm mà nghỉ.
  Sáng ra bữa sau dùng cơm điểm tâm rồi, ba người sắm sửa ra đi, dắt theo một đứa tiểu đồng, thẳng đến Thiên Hương Các.

  Ngày ấy bọn Huỳnh Vĩnh Thanh và Trương, Lý ba người cũng có đến đó ăn uống vui chơi.
  Nguyên vì chỗ ấy có phân ra Đông, Tây, Nam, Bắc bốn lầu đều cất giống nhau một kiểu, mỗi một lầu dọn đặng mười mấy tiệc, dầu cho khách đông chừng mười mấy người cũng còn rộng rải thong thả.
  Thiên tử, Nhựt Thanh và Vương Nhuận lên Nam lầu ngồi, những bọn má phấn môi son đều trang điểm tề chỉnh, bước ra thi lễ và mời vào tiệc ăn uống tự tình, một nàng tên là Diêu Cơ, một nàng tên là Thể Cơ, một nàng tên là Lệ Cơ, ba nàng thảy đều dưới hai mươi, dung nhan xinh đẹp, tài mạo gồm đủ, uống đặng vài tuần vùng nghe xa xa bên phía Tây lầu có tiếng người ăn uống chơi bời rất nên vui vẻ.
  Nguyên tại chỗ ấy là chỗ bọn Huỳnh Vĩnh Thanh ăn uống tại đó, mấy người đang xúm lại ép Thể Vân uống rượu.
  Thể Vân nói:
  - Liệt vị uống trước, thiếp sẽ uống sau.
  Lý Sanh nói:
  - Xin khanh hãy uống cho mau, tôi có chuyện hay mà nói.
  Thể Vân bị ép quá nên phải uống thêm ba chén lớn, ai nấy đều vỗ tay cưởi rằng:
  - Con si tình tỳ nữ này nó đợi cho Lý lang ép nó mới chịu uống, vậy mới là chung tình cho chớ.
  Thề Vân nói:
  - Tôi bị mấy ngưởì ép tôi uống tới ba chén lớn, rồi lại xúm nhau cười tôi nữa sao?
  Nói rồi kêu con a huờn đem dọn ra thêm một tiệc rồi nói rằng:
  - Để tôi bày ra một cái tửu lịnh khác cho mãn cái tiệc này, vì hôm nay hai vị Công tử và hai chị chưa uống bao nhiêu để em bày ra một tiệc này đặng uống vùi với liệt vị một bữa, như ai thua thì không phải là tửu lý anh hùng.
  Ai nấy đều khen hay, nhơn thấy Thể Vân đã mấy lần uống ba chén lớn, lại thấy nàng ra lịnh làm vậy thì mừng lắm, chắc làm sao nàng cũng say vùi đặng có xúm nhau mà cười.
  Trong giây phút tiệc đã dọn rồi ghế bàn đều thay đồ mới, dọn dẹp chỉnh tề, chính giữa để một cái Nan kinh tháp, chung quanh ghế cổ ngoạn sắp đầy, nào là tân thi cỗ họa, nào là kim giãn van tiển, hai bên vách phấn treo đầy những tranh tượng có danh, mai, lan cúc, trúc, bên tả có để một cặp túy ông ỷ, bên hữu có bày một cái trương quý phi sàng, nơi trước lầu thì có để mấy bồn huê thơm cỏ lạ, hơi bay nực mùi, chính giữa có treo đèn tiễu ngao san, bốn phía thì treo đèn lục giác pha ly, sáng suốt như ban ngày, còn trên bàn thì đồ ngon vật lạ chẳng biết là bao nhiêu, sáu người ngồi vào tiệc.
  A huờn đứng hầu hai bên, lúc ấy vừa đầu canh một, trăng tỏ làu làu, a huờn lại đốt thêm mấy ngọn liên hoa đăng, lại càng thêm thú .
  Thể Vân bèn khiến Thu Nguyệt đem ống chiếm linh và bồn đổ hột ra, mỗi người đều phải đổ hột trước, như ai đổ ít hường hơn thì phải rút ống xâm trước, còn ai đổ không có hường, thì phải bị phạt trước một chén lớn, hoặc đổ có hường bất kỳ nhiều ít thì phải đặt lên mà kêu.
  Rồi đó Huỳnh Sanh đổ trước, hốt hột đổ ra, thì đặng năm mặt nhì một, mặt nhứt, rồi nói rằng:
  - Ấy là: Bắc nhạn tiêu dương.
  Đến phiên Trương Sanh đổ đặng một mặt nhứt, một mặt ngẩu, bốn mặt sa, rồi nói rằng:
  - Ấy là: Nguyệt minh quân hạc thủ mai hoa.
  Lý Sanh đổ đặng ba mặt lục, ba mặt tứ, rồi nói rằng:
  - Ấy là: Hồng vân tán tựu ná thiên biên.
  Kỳ Vân đổ đặng năm mặt nhứt, một mặt tứ rồi nói rằng:
  - Để tôi cho một cái tên mới cho cáe người nghe, ấy gọi là: Cửu thiên nhựt nguyệt khai tân vân.
  Thoại Vân liền hốt hột đổ tiếp theo, bốn mặt sa, một mặt nhứt, một mặc lục, rồi nói rằng:
  - Ấy là Thiên vản quy nha ngộ nguyệt minh.
  Rốt hết tới phiên Thể Vân đổ đặng sáu mặt ngẫu rồi nói rằng:
  - Áy là Mãn địa mai hoa.
  Tuy vậy mà đen hết, Thoại Vân bèn nói rằng:
  - Mi đổ đặng lục phú không có hường, cứ theo lời giao, thì mi phải uống một chén lớn rồi ngâm bài thi chi đó thì ngâm cho ta nghe thử.
  Thể Vân không biết làm sao, nên nói rằng:
  - Uống thì uống, ngâm một bài rồi tôi sẽ đổ lại.
  Mấy người đều nói:
  - Như vậy thì phải rồi, hãy ngâm đi cho mau, nếu chậm trể thì không đặng.
  Thể Vân bèn ngâm rằng:
  - Tình thơ nhứt chỉ , ký dữ tình lang, tư ức đa tình lưỡng lụy uông, tự đáo tlỉu lang nguyệt dạ đồng tư ước, thệ đồng sanh lữ bất phan trương, ám tưởng ngả lang biệt hậu vô âm tín, nhá hại tương tư sổ nguyệt trường, hậu nô mạng bạc như thu điệp, điễm đắc hóa vi hồng nhạn khứ tầm lang, miễn đắc hương khâm dạ dạ vô nhơn bạn, điêu trướng thời thời bất kiến lang, hựu thính đắc quyến đề thính thảm thiết, tự thị sầu nhơn thính đắc cánh đoạn can trường.

  Ngâm rồi lại hốt hột mà đổ, đổ ra một mặt tứ, năm mặt lục, bèn nói rằng:
  - Ấy là: Tướng quân tranh quái ấu.
  Còn đang ăn uống vui cười, vùng nghe dưới lầu có tiếng xao xuyến rầy rà, ai nấy giựt mình đều làm thinh lẵng lặng nghe coi.
  Còn bên kia Thiên tử và Nhựt Thanh cũng đứng dựa lan can nghe, té ra một bọn côn đồ vào lầu xanh lựa mấy cô điếm lịch mà giựt, phần thì ngoài đường không ai dám tiếp .
  Nhựt Thanh thấy vậy bất bình bèn chạy theo đoạt con điếm ấy lại, rồi giựt đặng một cây đao bề dài bốn thước rượt chém lũ côn đồ tan tác, máu chảy đầy đường, trong giây phút côn đồ chạy ráo.

  Nguyên lũ ấy là đồ phĩ loại, duy có ỷ đông hiếp người cô thế, chừng gặp tay cảm dỏng thì chạy như cua gảy càng.
  Lúc ấy, trong lầu xanh mụ Kiền bà dắt hết cả bọn ra lạy tạ ơn, lại bày tiệc thỉnh Cao Thiên Tứ, Châu Nhựt Thanh và Vương Nhuận vào thết đãi.
  Bên kia Huỳnh Vĩnh Thanh đến mời, liền dắt Nhựt Thanh và Vương Nhuận qua qua bên Tây lầu ba vị Công tử xem thấy liền đứng dậy nghinh tiếp, hai đàng làm lễ ra mắt nhau xong rồi, Huỳnh Vĩnh Thanh hỏi rằng:
  - Chẳng hay tam vị tên họ là chi, quê quán xứ nào, xin nói cho tôi rõ?
  Vương Nhuận nói:
  - Tôi họ Vương tên Nhuận vẫn là người ở xứ này, buôn bán nghề hàng nhiểu, còn vị này họ Cao tên Thiên Tứ, người ở đất Bắc Kinh, còn vị này là con nuôi của người, họ Châu tên Nhựt Thanh, ngày trước cũng can thiệp việc bất bình cứu đặng tôi, chẳng dè hôm nay lại gặp bọn ác đồ này nữa.
  Thiên tử nói:
  - Ấy cũng là vì quan quân chẳng đặng hết lòng, nên bọn ấy mới dám làm lộng như vậy, để tôi đi bẩm cho quan Tuần phủ người hay, đặng người răn trách quan viên bên phía võ biền, thì chúng nó mới hết lòng vì dân vì nước, chẳng hay ba vị tên họ là chi?
  Huỳnh Sanh nói:
  - Tôi đây là người ở xứ này họ Huỳnh tên Vĩnh Thanh, ông tôi xưa làm chức Thị lang, còn hai người này cũng là con nhà thế gia.
  Thiên tử nghe nói khen rằng:
  - Té ra ba vị cũng là dòng giống trung thần, hèn chi khẳng khái như vậy, chắng hay ba vịn còn là học sanh hay là đã có khoa mục chi chưa?
  Huỳnh Vĩnh Thanh đáp:
  - Ba anh em tôi một giãi áo xanh cũng chưa có, nhơn tánh ưa du ngoạn, cho nên chẳng ham sự công danh.

  Nói rồi liền khiến dọn tiệc, sáu người vầy lại ăn uống với nhau, Thiên tử nhơn thấy ba người nghĩa khí thâm trượng bèn nghĩ thầm rằng:
  - Ba người này diện mạo bề ngoài thì đặng, song chưa biết bề trong tài học thế nào, chi bằng ta khiêu thử coi cho biết, nếu quả có tài kinh luân mãng phúc, thì đề phòng ngày sau ta thâu nạp bết đặng phò tá trào đình.
  Nghĩ rồi bèn đem những việc cổ kim thánh hiền hưng phế và trị quốc an bang hỏi.
  Ba người đối đáp như lưu .
  Thiên tử thấy vậy khen rằng:
  - Ba vị Công tử đều là tài cao bác đấu, lựa phải buộc theo sự thi thơ làm chi, nếu chịu vào khoa ứng khảo, thì có lo chi là nhành quế chẳng vào tay.
  Ba người đều nói rằng:
  - Ấy chẳng phải là chỗ ba anh em tôi muốn, duy có chừng nào nhà nước có việc nguy cấp, hoặc là nhằm năm cơ khẩn thì anh em tôi mới ra sức với triều đình.
  Thiên tử nghe nói trong lòng vui đẹp.
  Khi ăn uống rồi ai nấy đều từ biệt nhau trở về chỗ ngụ.
  Ngày ấy Thiên tử dắt Nhựt Thanh đi dạo chơi các xứ .
  Xảy nghe thiên hạ ồn rằng:
  - Đang giữa ban ngày có yêu quái hại người.


  Hồi 30
  Đông Ngưu sơn lão thử tinh tác quái
  Phi Nga sơn cường đạo khấu bị tru

  Nói về Thiên tử và Nhựt Thanh, khi ở nơi Thiên Hương lầu từ biệt ba vị Công tử rồi dắt nhau đi các xứ dạo chơi, đi chưa đầy hai ba dặm đường, bỗng thấy bá tánh vừa chạy vừa nói rằng:
  - Đang giữa ban ngày mà yêu quái hiện ra, phải tránh đi cho mau.
  Thiên tử bèn đón lại hỏi :
  - Ở đâu ?
  Bá tánh lại nói rằng:
  - Chớ nên đến đó làm chi, e gặp yêu quái rồi chạy không kịp, như có muốn đi thì hãy đi đến nơi làng phía trước đây thì thấy.
  Thiên tử bèn dắt Nhựt Thanh tìm đường đi lần đến đó gặp một ông già chừng bảy tám chục tuổi, đang ngồi giữa đàng.
  Thiên tử bên hỏi rằng:
  - Lão trượng tên họ là chi, chẳng hay vì cớ nào lại có yêu quái hiện ra ban ngày mà hại dân như vậy, xin nói cho tôi rõ.
  Ông già nói:
  - Lão đây họ Lâm hiệu là Lập Đức, quê quán ở xứ này, nguyên làng này gọi là Đông Lưu thôn, trong làng có một người tài chủ, họ Mã tên Kiến Nhơn, gia tài bá vạn, vợ là Vương thị, sanh có một đứa con gái, tên là Châu Nhi, dung nhan đẹp đẽ, cốt cách phương phi, thi từ ca phú, món nào cũng giỏi, nhơn năm ngoái ngày rằm tháng tám, đi thưởng trăng thu, bị yêu ma bắt mất hơn mấy tháng nay, không nghe tin tức chi cả, năm nay lại đến nhiểu hại nữa, song không biết con yêu cũ đó hay là con yêu khác nữa, đêm nó lại làm lung hơn nữa. Con yêu ấy mặt xanh râu hồng, tóc đỏ mắt vàng, tay cầm cây truy hồn thỉnh mạng đao, chẳng khác chi quỹ Huỳnh bào, đã bao phen thĩnh những hoà thượng, pháp sư và đạo sĩ, thảy đều trừ nó chẳng nỗi, lại bị nó rượt chạy đà gần chết, nay chẳng ai dám động tới nó nữa, nó lại bắt bọn tôi sớm tối phải sắm hương hoa tửu soạn mà cúng dường, bằng không thì nó quăng ngói liệng gạch khó chịu cho nổi, lại thêm một nổi khuấy phá đờn bà con gái làng xóm không yên, chẳng hay khách quan ở đâu đến đây, tên họ chi, đến đây có việc gì?
  Thiên tử đáp rằng:
  - Tôi là người ở Bắc kinh, anh em bạn thiết với quan Tuần phủ tỉnh này, nay nhờ rảnh việc, dắt con là Nhựt Thanh đến đây viếng người, tôi là Cao Thiên Tứ, chuyên có một việc thâu yêu tróc quái, xu trục tà ma, dẫu cho nó có ba đầu sáu tay, pháp thuật cao cường đi nữa, hễ nó thấy tôi, thì nó cũng không dám làm dữ, xin lão trượng dắt tôi đến đó, đặng tôi trừ mối hại cho dân.
  Ông già nghe nói cả mừng, bèn nói rằng:
  - Nếu Cao khách quan có tài thủ đoạn như vậy thì là phước trong làng này đó.

  Nói rồi bèn đứng dậy chống gậy đi trước dẫn đường, tới một chỗ gần bên một cái vườn lớn, trong ấy có mấy tên thiếu niên chạy ra nghinh tiếp, mời thẳng vào nơi Mẫu đơn đình, có một ông già bước tới hỏi rằng:
  - Xin hỏi khách quan tên họ là chi, chẳng hay việc thâu phục yêu quái này, có phải lập đàn tràng hay không, xin khách quan dạy biểu đặng tôi còn sắm sửa.
  Nhựt Thanh nói:
  - Cha tôi họ Cao tên Thiên Tứ, người ở đất Bắc kinh, nhơn đến đây đi viếng anh em, đi đến chỗ này nghe tin lão trượng nói rằng tại quý phủ có yêu tà tác quái, nên dốc lòng đến trừ nó mà cứu dân, còn tôi đây tên là Nhựt Thanh, chẳng hay túc tạ tên họ là chi, yêu quái chừng nào mới đến?
  Người thiếu niên nói:
  - Tôi họ Lâm tên Ngọc Ca, người chủ nhà này là anh tôi . Con quái ấy đến đây lúc tháng trước, đến nay đã ngoài một tháng, phá khuấy đã hơn mười mấy phen rồi, ban ngày thì nó ở ngoài vườn làm quái, ban đêm thì nó vào nhà mê hoặc người nhà, anh tôi đã thỉnh những thầy phương sĩ và pháp sư cũng nhiều, mà chẳng ai trừ đặng, hôm nay có hai vị đến đây, ắt trừ nó đặng.
  Thiên tử nói:
  - Chẳng cần lập đàn và vẽ bùa niệm chú và cũng chẳng cần ăn chay thỉnh Phật làm chi, để hai cha con tôi dùng cơm tối rồi, nội đêm nay sẽ bắt nó cho.

  Rồi đó trong nhà họ Lâm vội vã quét dọn vườn huê, trong ngoài sạch sẽ, rồi thỉnh hai người dùng cơm.
  Thiên tử , Nhựt Thanh và hai anh em họ Lâm, bốn người ngồi lại ăn uống và đàm luận những việc tế khổn phò nguy với nhau .
  Cơm nước xong rồi, Thiên tử và Nhựt Thanh nai nịt hẵn hòi, tay cầm bữu kiếm đi thẳng vào nhà, trong nhà đờn bà con gái đã tránh đi nơi khác hết .
  Qua đến canh hai xảy thấy một con quái mặt xanh mình vàng, đầu đội tử kim mạo , mình mang kim mao tiểu chiến bào, chơn mang giày thủy ba văn báo bì, đứng trên một cái tiểu thiết xa cầu , mỏ nhọn như rắn, lại có râu rìa, tay cầm cây thước sắt tướng mạo dữ dằn hình dung cổ quái, vừa múa vừa nhảy đến .
  Nhựt Thanh xem thấy, liền huơi gươm nhảy tới chém nhầu, con quái cũng huơi thước ngăn đỡ, đánh chừng nào sức lực càng mạnh.
  Nhựt Thanh liệu đánh không lại vừa muốn tháo lui .
  Thiên tử liền nhảy tới huơi gươm tiếp đánh .

  Nói về con quái ấy, khi thấy có người đánh tiếp, liền ra sức thần thông, huơi thước lia đánh tới . Hai đàng đánh vùi với nhau qua đến canh ba, nguyên con quái ấy là loại yêu tà, phạm sao cho nổi tới bực chí tôn, đánh đến bốn mươi hiệp. Con quái ấy trong lòng khiếp sợ liền hóa ra một đạo kim quang mà chạy mất.
  Thiên tử cả mừng, vừa muốn đem nhau đi nghĩ, bỗng nghe một trận quái phong thổi đến, hơi tanh khó chịu, liền thấy con quái ấy lại dắt đến một con quái khác nữa, con quái này cao và mình trắng ngần như bạc, tướng mạo lại càng gớm ghê hơn nữa.
  Hai cha con cứ việc huơi gươm nhảy tới đánh nhầu, hai con quái cũng huơi binh khí ngăn đánh.
  Hai đàng đánh nhau qua đến canh tư.
  Thiên tử và Nhựt Thanh, hai người đà đuối sức, coi thế đánh không muốn lại, chẳng dè chơn mạng Thiên tử vẫn có bá linh phò trợ, cho nên bỗn xứ Thổ địa và trí nhựt Công tào thấy vậy, vội vàng đi thỉnh một vì Kim tịnh ngọc diện miêu tinh (con mèo).

  Nguyên vị Miêu tinh này tu luyện tại Tây sơn đã lâu năm rồi mà chưa thành chánh quả, nên dùng dịp này thỉnh đến cứu giá đặng có thọ phong cho thành chánh quả.
  Khi hai người đằng vân giá võ đến nơi, tiểu đồng vào trong báo bẩm, Ngọc Diện chơn nhơn liền dặn dò tiểu đồng coi động, rồi theo Thổ địa và Công tào tuốt đến nhà họ Lâm, thấy hai con thử tinh (chuột thành tinh) đang đánh với Thiên tử và Nhựt Thanh, bèn hiện lại nguyên hình nhảy tới chụp con Huỳnh mao thử cắn chết, con Bạch ngân thử thất kinh, vừa muốn chạy trốn, song chạy không kịp bị cắn chết luôn, một cặp thử tinh hiện ra nguyên hình là hai con chuột, một con vàng, một con trắng nằm chết ngay trên mặt đất.

  Lúc ấy Thiên tử và Nhựt Thanh ngó thấy một lằn hào quang xẹt ra, trong giây phút vùng nghe im lặng, thì biết hai con quái ấy đã thua mà chạy rồi.
  Còn Ngọc Diện chơn nhơn khi cắn hai con chuột chết rồi, liền hiện lại hình người bước tới cúi lạy.
  Thiên tử cả mừng, bèn nói rằng:
  - Té ra có pháp sư đây mà ta thất kính.
  Chơn nhơn nói:
  - Tôi đâu dám, nguyên vì hai con chuột ấy nó tu luyện đã lâu năm, song tại nó tham dâm nên chưa thành chánh quả, nó lại bắt con gái họ Lâm, song chẳng biết nó giấu ở đâu? Tôi phải đi tìm cho đặng.

  Nói rồi liền bay bỗng lên mây, ngó hết bốn phía, thấy giấu tại Tích Vân động, liền đáp xuống nhảy vào trong động, thấy con gái họ Lâm đang ngồi khóc, thấy Chơn nhơn bước vào thì tưởng là thử tinh, lại càng khóc rống hơn nữa.
  Chơn nhơn nói:
  - Chớ có khóc nữa, ta đây là Ngọc Diện chơn nhơn, hai con thử tinh đã bị ta giết rồi, nay ta đến đây cứu nàng về nhà .
  Lâm Chân Nhi nghe nói vui mừng chẳng xiết, liền lau nước mắt bước đến tạ ơn.
  Chơn nhơn nói:
  - Việc nhỏ mọn một chút có dủ chi phải trả ơn.

  Nói rồi liền hóa ra một trận gió, đem Châu Nhi trở lại Lâm gia trang, đáp xuống gõ cửa mà vào.
  Người trong nhà xem thấy cả mừng, liền hiệp với Chơn nhơn ra đến vườn huê lạy Thiên tử với Châu Nhựt Thanh .
  Thiên tử xem lại thì thấy Ngọc Diện chơn nhơn diện mạo thanh kỳ, vẫn có tiên phong đạo cốt, lại thêm có công với thiên hạ trừ diệt yêu tà, bèn hỏi rằng:
  - Chẳng hay đạo trường ký tích tại xứ nào?
  Chơn nhơn nói:
  - Bần đạo ở Tây sơn, luyện khí nơi Tàng tu động, nhơn có Công tào đến kêu tới đây cứu bệ hạ và thâu trừ yêu quái nay chúng nó đã chết rồi, vậy thì lột da chúng nó rửa sạch phơi khô, để dành trừ loài sâu và loài kiến, còn thịt nó thì quăng phứt xuống sông cho cá ních cho rồi.
  Cả nhà họ Lâm đều dắt nhau ra coi, thiệt rõ ràng là hai con chuột, một con vàng, một con trắng, lớn bằng con trâu, họ Lâm bèn khiến gia đình lột da rồi khiêng bỏ dưới sông.
  Nhựt Thanh bèn nói với Thiên Tử rằng:
  - Nay đã thâu trừ yêu quái, lại cứu đặng con gái họ Lâm, đều là nhờ sức Chơn nhơn, xin cha hãy phong pháp hiệu cho người đặng thành chánh quả mà báo công cho xứng đáng.
  Thiên tử liền phong cho Ngọc Diện chơn chơn làm chức Phục ma thiên nhơn.
  Đạo sĩ cúi đầu tạ ơn, rồi hóa ra một trận thanh phong đi mất.
  Nhựt Thanh lại thỉnh phong cho Lâm Châu Nhi một đạo hiệu .
  Thiên tử liền phong cho Lâm Châu Nhi làm Trinh tiết đạo cô, lại phong tặng một tấm biển để treo trước nhà cho rõ quốc triều ơn rộng.
  Châu Nhi tạ ơn lui vào.

  Rồi đó trong nhà họ Lâm dọn bày diện yến, mời hết thân bằng cố hữu đến ăn mừng, ăn uống chơi bời trót hơn mười ngày mới thôi.
  Thiên Tử sợ e có người biết đặng thì bất tiện cho mình, liền từ biệt họ Lâm đi chơi các xứ.
  Họ Lâm cầm hết sức không đặng, nên phải làm một tiệc tiễn hành, lại đem ra ba trăm lượng bạc mà đền ơn.
  Thiên tử không lãnh, họ Lâm cứ nài nỉ khần cầu hoài, cực chẳng đã Thiên Tử phải khiến Nhựt Thanh thâu lấy, rồi từ biệt ra đi.
  Cả nhà họ Lâm theo đưa hơn mười dặm mới trở lại.

  Thuở ấy tại phủ Tòng Giang phía Đông, cách chừng một trăm hai mươi dặm có một hòn núi tên là Mã Vĩ sơn, trên núi ấy có ba vị Đại vương, chuyên có một việc cướp nhà giựt của, bá tánh bị hại đã nhiều, đại Đại Vương là Châu Thông, nhị Đại Vương là Mã Đại Hồng, tam Đại Vương là Ngô Phấn Giao, ba người thảy đều võ nghệ cao cường, lại có một vị Quân sư tên là Giã Thiểu Thành, trên núi lâu la ước đặng ba ngàn.
  Ngày kia rảnh việc ba vị Đại Vương bèn thương nghị với Quân sư rằng:
  - Nay binh mã thì đông mà lương thảo không đủ, vả lại lời người xưa có nói: Hễ là lương thực đủ thì giữ mới bền, nếu lương không đủ thì ắt sắp nội biến, liệu làm sao bây giờ, vậy thì Quân sư phải chọn một ngày hai trăm lâu la dõng mãnh, phân ra Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn đường, phía Đông một dạo.
  Châu đại vương lãnh lâu la ba trăm, tiểu tướng ba viên, cứ phía Đông mà đi, mai sớm xuống núi, chừng lối canh hai phải tựu đến một lượt, hễ nghe liên châu pháo nổ lên thì đánh ào vào Khổng gia trang, mỗi đạo đều dùng một trăm năm mươi người giữ đường, một trăm năm mươi người vào nhà, song chẳng nên giựt nhiều, liệu chừng lương thảo vừa đủ thì phải lui binh, trước phải đùng tiểu tướng hai viên, dẫn một trăm năm mươi lâu la giãi bạc về núi, còn phía sau là thì chánh tướng cũng dẫn binh huởn huởn kéo theo, chớ nên thối loạn, thoảng như có gặp quan binh thì phải đánh rút đi, ấy là kế hay.
  Giả quân sư nói:
  - Tôi có nghe tại Tô Châu có tên Khổng Phương là nhà giàu bá vạn, tánh rất hà tiện, lại hay hà khắc nhà nghèo, vả lại va làm giàu đó là nhờ của khắc bạc, cho nên mình có giựt của va thì cũng chẳng lỗi gì, song e quan binh theo, nên phải phân binh ra làm bốn đạo thì mới tiện cho.
  Châu Thông nói:
  - Kế ấy hay lắm, vậy mặc tình Quân sư điều khiển.
  Giả quân sư lại dặn dò chẳng nên sát hại lương dân, sợ e trào đình dấy đại binh thì núi ấy khó giữ cho bền, hoặc trong năm ba năm, quan trên tâu với triều đình thì hoặc may mình cũng đặng chiêu an.
  Rồi đó Quân sư bèn khiến Mã Đại vương dẫn ba trăm lâu la, ba tên Phó tướng đi phía Nam đánh tới, hễ bước qua đầu canh hai nghe tiếng pháo hiệu thì phải phân binh ra, một nữa thì giữ đường, còn một nừa thì xông vào Khổng gia trang, lại khiến Ngô đại vương đái lảnh Phó tướng ba viên dẫn ba trăm binh ròng đi phía Bắc đánh tới, hể đến nơi thì phân binh ra, một nửa giữ đường, một nửa vào nhà lấy đồ, hễ nghe tiếng pháo hiệu thì phải ra tay.
  Ba người lãnh lịnh, phân nhau dẫn binh ra đi, còn Giả quân sư thì cũng dẫn ba viên Phó tướng, binh ròng ba trăm, rần rần rộ rộ kéo xuống Tô Châu, cùng hết lâu la một ngàn hai trăm, lớp thì giả người buôn bán, lớp thì giả kẻ ăn mày, kẻ thì giả đi làm công, phân nhau trà trộn vào thành.

  Qua đến canh hai Giã quân sư liền nổi pháo hiệu lên, mấy đạo binh đều phân ra làm hai, giữ gìn bốn phía chắc chắn, còn sáu trăm thì ào vào đánh phá tưng bừng.
  Tráng đinh thất kinh chạy tuốt vào trong phi báo, Khổng Phương liền hối tráng đinh gióng thanh la và la lên cầu cứu, còn lớp thì dùng đao thương cung tiển mà cự.
  Giả Quân sư thấy vậy liền xua đạo tiền quân đến đánh cầm cự với tráng đinh, còn đạo hậu thì lỏn vào nhà bắt hết đờn bà con gái trói lại . Thường đờn bà thì hay nhát gan, cho nên vừa mới bị trói thì của tiền để đâu đều chỉ hết.
  Lâu la bèn áp vào giựt đặng rồi kéo nhau lui ra, mấy tên Phó tướng giơ tay lên ngoắt một cái, bao nhiêu binh mã đều lui ra hết.
  Tráng đinh đuổi theo, ngặt bị quân giữ đường ở ngoài chận lại đánh.
  Tráng đinh túng phải lui vào, chừng quan binh đến cứu thì ăn cướp đã kéo xa lắc rồi, phần thì lối xóm ai ai cũng ghét Khổng Phương, cho nên chẳng có một người tiếp cứu, chừng Quan trưởng nghe báo đến đó nghiệm coi thì thấy tiền bạc bị mất hết nhiều, song chẳng biết làm sao, duy có sai người đi dọ ăn cướp tụ tại xứ nào, đặng có sai binh đi dẹp mà thôi.
  Còn bọn ăn cướp lấy làm đắc ý kéo nhau về núi, tụ tại Kinh Trung đường điểm bạc lại và thâu cất vào kho, rồi bày tiệc ăn mừng.

  Thuở ấy tại phía Nam cách núi ấy có một hòn núi kêu là Phi Nga sơn, trên núi eũng có một vị Đại vương tên là Diêu Phi, bổn hiệu là Phi thiên tiễn sức mạnh đánh muôn người, thủ hạ binh đinh ước cũng đặng vài ba trăm, làm nhiều điều hung bạo, hay giựt đàn bà con gái về núi không có điều dữ nào mà chẳng làm.
  Ngày kia, Diêu Phi dẫn hai, ba mươi lâu la xuống núi dạo chơi, vào đến một làng kia, khí trời nóng nảy, ý muốn tựu một chỗ mà thừa lương, cùng kiếm trà giải khát . Chẳng dè kiếm không đặng tiệm trà, nên phải tìm nhà đặng xin mà uống, xảy gặp một người con gái xinh đẹp vô hồi, Diêu Phi xem thấy hồn phi phách tán, đứng nhìn sững sốt dường như tượng gỗ hình cây, lâu la thấy vậy thì hỏi rằng:
  - Đại vương tìm trà mà uống, sao đi đến đây rồi đứng trơ như vậy?
  Diêu Phi nói:
  - Nay ta thấy người con gái ấy, thì có làm cho ta đã hết khát nước rồi, chúng bây có kế chi bắt nó về núi cho đặng thì ta ắt trọng thưởng.
  Lâu la nghe nói liền hè nhau áp tới bắt đại người con gái ấy chạy bay về núi, Diêu Phi đi sau đoạn hậu, đi vừa đến đến nửa đường, lại gặp Châu Thông ngày ấy cũng hiệp với Quân sư dẫn vài ba mươi lâu la xuống núi dạo chơi, thấy bọn Diêu Phi đi cướp giựt đàn bà con gái làm vậy thì biết không phải là hảo hớn, phần thì nghe người con gái ấy la khóc mắng nhiếc om sòm.
  Châu Thông bước đến hỏi rằng:
  - Xin đại ca hãy để nàng ấy xuống, tôi muốn hỏi một điều chẳng hay đại ca có khứng cho tôi hỏi cùng chăng?.
  Diêu Phi nói:
  - Ta cũng để nó xuống coi bọn ngươi là bọn vô danh, làm chi ta cho biết.
  Nói rồi liền dạy lâu la để nàng ấy xuống rồi nói rằng:
  - Có việc chi hãy nói cho mau.
  Châu Thông bước tới hỏi nàng ấy rằng:
  - Nàng có điều chi oan ức hãy nói hết cho ta nghe, có bọn ta đây chớ có sợ nó bắt nàng về núi, dẫu cho việc lớn bằng trời thì ta cũng đởm đương đưa nàng về nhà làm phước.
  Người con gái ấy và khóc tức tưởi và đáp rằng:
  - Thiếp là người ở tại làng Tụ Hiền thôn, họ Ngu tên Nhược Lan, nhơn ra cửa hứng mát, bị lũ cường đạo này ngó thấy, bèn sanh dạ bất lương, giả vào xin nước uống, rồi thừa dịp bắt thiếp đi, nay may gặp liệt vị anh hùng. Xin ra ơn cứu khỏi, vì cha mẹ tôi đã hứa gã tôi cho Hồ tú tài cũng là người ở một làng, xin liệt vị làm nhơn, tôi cám ơn rất nặng.
  Nói rồi lại tức tưởi khóc hoài.
  Châu Thông bèn trở lại lấy lễ mà nói với Diên Phi rằng:
  - Chẳng hay đại ca xuống núi dạo chơi bao giờ, tôi chẳng biết mà cản đường thiệt tôi có tội, song tôi với anh cũng là người đồng đạo, xin anh hãy vị tình tôi mà thả nàng ấy cho tôi, thiệt là tôi cảm tình anh rất nặng.
  Nói rồi lại xá dài. Diêu Phi nói:
  - Tuy là mi có hai ba anh em, binh mã cũng đông, ta cũng chẳng sợ chi đâu, mi có giỏi thì đánh với ta, nếu hơn ta đặng, thì ta giao nàng ấy cho mi đưa về, chớ có để nói giai mỏi miệng.
  Châu Thông cả giận mắng rằng:
  - Loài thất phu, không biết phải biết quấy, hãy lại đây đánh với ta.
  Diêu Phi liền huơi đao xốc tới chém nhầu .
  Châu Thông cũng huơi thương rước đánh đao qua thương lại đánh một hồi lâu, Châu Thông coi ý sút sức, bèn sanh ra một kế lấy mắt láy Nhược Lan.
  Nhược Lan hội ý, liền hốt cát vải ngay vào mặt Diêu Phi.
  Diêu Phi không đề phòng bị cát văng vào con mắt, xốn xang khó chịu, ngăn đánh không nổi nên phải chạy dài, lâu la thấy đầu đảng chạy rồi nên cũng hè nhau chạy mất.
  Giã quân sư nói:
  - Chúng nó đã chạy rồi, chớ theo làm chi vô ích.
  Châu Thông liền khiến lâu la lấy xe chở Nhược Lan đưa về nhà giao cho cha mẹ.

  Nói về Diêu Phi về đến sơn trại rồi tức giận bồi hồi, nghĩ rằng:
  - Để mai ta điểm hết binh mã kéo đến núi nó, xuất kỳ bất ý giết nó cho sạch, mới đã nư giận của ta.
  Nghĩ rồi trời đã tối, bèn dùng cơm nước nghĩ ngơi.

  Nói về Châu Thông và Giã quân sư, khi sai người đưa Nhược Lan về rồi, bèn nói với bọn lâu la rằng:
  - Chúng bây hãy về núi trước đi. ta với Quân sư còn dạo chơi rồi sẽ về sau.
  Lâu la nghe đặng liền dắt nhau về núi.

  Lúc ấy mới vừa canh một, hai người dắt nhau xuống chợ, tìm đến Hạnh Huê lầu, ìầu ấy rất nên sạch sẽ, trên có tấm bảng Hải tiển thiêu mãi tữu yến điểm tâm cụ toàn, nhiệm ý đình xa tiễu chước. (Đồ biển, thịt quay, gỏi rượu đều đủ, mặc tình liệt vị dừng xe ăn uống).
  Hai người bèn dắt nhau lên lâu ngồi xuống, kêu tiểu nhị đem rượu thịt lên ăn uống với nhau.
  Giã quân sư nói:
  - Việc hôm nay đó, tuy là Diêu Phi chạy rồi, song nó ắt chẳng cam, ngày mai làm sao nó cũng đến xâm phạm núi ta, vậy thì hai ta hãy ở nán lại đây tìm nơi nghĩ một đêm, đặng dọ nghe sự thế thể nào, như binh ta thắng cũng chẳng nói làm chi, như binh ta thất, thì ta lên núi đốt phứt trại nó đi, ắt là nó phải trở về cứu, chừng ấy hai đầu ta đánh ép lại, cho chúng nó đầu đuôi cứu nhau không đặng, dẫu cho nó mạnh như hùm, cũng không thoát ra cho khỏi Đại vương tưởng ra thể nào?
  Châu Thông nói:
  - Kế ấy rất hay, vậy thì hai ta phải đến gần chơn núi của nó núp đó mà rình, chờ nó xuống núi thì mình lõn theo phía sau coi nó đánh, như nó chạy thì mình chận lại đánh, còn như nó có thắng thì mình sẽ đốt núi nó đi.
  Hai người thương nghị xong rồi, sáng ra bửa sau dắt nhau ra núp dọc đàng, quả thấy Diêu Phi dẫn ba trăm người ngựa, sát khí đằng đằng, huởn huởn kéo qua Mã Vĩ sơn, vừa đến chơn núi .
  Châu Thông liền nghe tiếng quân reo dậy, chiêng trống rền trời, coi chừng trời đã xế qua thấy binh Diêu Phi chạy về thì biết va đã bại trận rồi, còn binh mình đặng thắng.
  Châu Thông liền xông ra chận đánh một hồi, bao nhiêu lâu la tản lạc, trong giây phút Diêu Phi chạy đến, thấy binh mình đâu mất, còn phía sau thì binh giặc đuổi nà, không biết tính làm sao, cứ việc chạy nhầu tới trước, chẳng dè Quân sư và Châu Thông xem thấy rõ ràng liền huơi binh khí xông ra, xuất kỳ bất ý nhằm chỗ nhược chém nhầu .
  Diêu Phi trở tay không kịp bị một đao, ô hô ai tai, phục di thượng hưởng!
  Châu Thông liền hiệp binh lại kéo thẳng lên Phi Nga sơn quét sạch, thâu hết bọn lâu la, mở kho chở hết lương thảo, lại đốt sơn trại đi, trống đắc thắng kéo binh về núi điểm binh lại thì đặng thêm hơn trăm ngoài, lương thảo và đao thương khí giới cũng nhiều.
  Từ ấy oai danh cả dậy, những bọn ăn cướp ở gần thảy đều qui phục, quan binh xem thấy ăn cướp có nghĩa, nên cũng chẳng thèm nói đến, lần lần tích tụ lương thảo rất nhiều, cho nên ít hay đi phá khuấy lê dân.
  Đêm kia vừa lúc canh ba, Châu Thông thấy một điềm chiêm bao rất nên kỳ quái, thấy một ông Thổ địa đến mách bảo rằng:
  - Nay có Đương kim thiên tử bị vây tại Thiên Hương lầu, phải đến cứu giá cho mau.
  Sáng ra Châu Thông nói lại cho Giã quân sư nghe .
  Giâ quân sư nói:
  - Tôi có nghe đồn rằng: Thiên tử dạo chơi tại xứ nầy, song tôi không biết giả chơn, nay có thần nhơn mách bảo, thì ta phải tính, vậy thì ngày mai phải điểm hai ba trăm lâu la ròng mạnh, để Phó tướng ở lại giữ núi, bọn ta bốn người dắt lâu la xuống đó xem coi động tịnh thể nào?
  Ai nấy đều y theo lời, hiệp nhau dẫn binh huởn huởn ra đi, dọc đường chẳng hề làm cho kinh động bá tánh.

  Nói về ngày ấy Thiên tử và Nhựt Thanh đến Thiên Hương lầu tìm bọn Huỳnh Vĩnh Thanh, khi lên lầu rồi thì có bọn ca nữ mỹ nhân đến dâng trà và cầu vạn phước.
  Thiên tử liền khiến dọn tiệc ra, rồi hỏi thăm ba anh em Huỳnh Vĩnh Thanh có đến đó chăng?
  Sắp a huờn đáp rằng:
  - Mấy bữa rày sao không thấy đến, hay là việc nhà chi đó, nên đến không đặng.
  Rồi đó bày ra những sơn trân hải vị, Thiên tử bèn ngồi lại ăn uống với hai nàng ca cơ, một nàng tên là Toại Tâm, một nàng tên là Thủy Tâm, ăn uống đặng vài tuần, bèn day qua cuộc đờn, rất nên vui vẻ , lúc đang đờn ca, bỗng a huờn chạy lên nói rằng:
  - Bọn Huỳnh Công tử ba người đã đến.
  A huờn nói chưa dứt lời, thì ba người đã lên lầu rồi, ngó thấy Cao, Châu hai người thì vui mừng chẳng xiết, bèn nói rằng:
  - Hôm nay tôi có ý trông, chẳng dè lại gặp nhau tại đây thiệt rõ ràng là tam sanh hữu hạnh đó.
  Thiên tử nói:
  - Cao mổ cũng nhớ ba vị, nên đến đây hỏi thăm, ai dè bất kỳ nhi ngộ, thiệt là may lắm.
  Nói rồi liền khiến a huờn dẹp tiệc ấy đi mà dọn tiệc khác.
  Trong giây phút tiệc dọn vừa xong, mấy chị em Kỳ Vân cũng tựu đến, vầy lại ăn uống chuyện trò với nhau rất nên thích ý.

  Thuở ấy trong xứ lại có một đứa du côn, tên là Phùng Tất Kỵ , thường hay phá xóm phá làng, nghinh ngang lừng lẫy, chẳng có điều dữ nào mà không làm.
  Ngay nghe đồn rằng:
  - Có Thiên tử đến xứ ấy dạo chơi, song không biết tại phương nào, bèn kết liên với một tên ăn cướp tên là Nhiêu Vị Đạt, dọ đặng tin Cao Thiên Tứ ở tại Thiên Hương lầu, bèn dẫn lâu la áp đến phủ vây bốn phía, lại hô lên rằng:
  - Phải ra nạp cho ta năm muôn ngàn tử cho mau, nếu không thì ta ắt ra tay đánh rốc vào lầu cho biết ai là Cao Thiên Tứ.
  Vừa nói vừa bước lần vào.

  Nguyên Phùng Tất Kỵ với Nhiêu Vị Đạt , hai đứa cường đạo nầy mười phần hùng dõng, một đứa tay cầm cang đao, một đứa tay cầm trường thương, sức mạnh vô cùng, nhảy tuốt lên lầu .
  Nhựt Thanh và Thiên Tử sức cự không lại, còn những người trong viện thảy đều vô dụng, đánh nhau hơn trót ba giờ, ráng hết sức mà không thắng nổi.
  Lúc đang nguy cấp, bỗng thấy dưới lầu lâu la rút lần ra hết, la hét vang dầy, bị một tốp khác ở ngoài đánh vây vào (ấy là bọn Châu Thông) giết lâu la tan tác.
  Nhiêu Vị Đạt ra cự, bị Ngô Phấn Giao chém chết rồi lại bêu đầu lên.
  Phùng Tất Kỵ xớ rớ một hồi rồi cũng bị Châu Thông chém sã một đao đứt làm hai đoạn, còn bao nhiêu lâu la cung bị rượt chém, la khóc om sòm, trong giây phút chắng còn một đứa.
  Thiên tử bèn bước xuống ra mắt với bốn người, hỏi thăm tên họ rồi phong hết bốn người làm chức Đô ti, dạy tạm về núi, ban cho một đạo thánh chỉ để phòng ngày sau đem đến Trang Tuần phủ, thì người ắt trọng dụng.
  Bốn người tạ ơn lãnh chỉ lui về.
  Chừng ấy ba anh em Huỳnh Công Tử mới biết Cao Thiên Tứ là Đương kim thiên tử, liền bước đến thỉnh tội, và nói rằng:
  - Tôi muốn thỉnh Thánh giá đến nhà tôi nghĩ ngơi, chẳng hay tôn ý thể nào?
  Thiên tử thấy ba người hậu ý, nên phải đi theo.
  Từ đó Trương Công tử và Lý công tử cũng ở tại phủ Huỳnh Vĩnh Thanh mà cầu Thiên tử dạy tập văn thao võ lược, lấy làm đắc ý.
  Rồi đó ba vị Công tử lại cầu Thiên tử hạ chỉ phân tán bọn ca cơ nơi Thiên Hương lầu cứu chúng nó ra cho khỏi nơi đọa khổ hải, lại cầu tứ hôn Kỳ Vân, Thể Vân và Thoại Vân ba nàng cho ba anh em.
  Thiên tử thấy ba người tài mạo song toàn, tánh tình trung hậu, nên cũng nhận lời, liền hạ chỉ thả hết bọn ca cơ nơi Thiên hương lầu ra.

 9. #9
  Tham gia ngày
  Jan 2006
  Location
  水村莊
  Bài gởi
  13,469

  Càn Long Hạ Giang Nam - Tập 8

  Hồi 31
  Lý Toàn Trung báo thù lập lôi đài
  Trần Phụng Hiếu phân giải tan cừu oán

  Ba vị Công tử đặng bọn Kỳ Vân ba nàng, của ai nấy lãnh, đem về làm vợ, lấy làm xứng ý.
  Cách ít ngày, Thiên tử lại muốn dạo chơi nơi khác, liền từ biệt bọn Huỳnh Vĩnh Thanh mà đi ; ba người cầm lại không đặng, nên phải bày tiệc tiễn hành, lại sắm lễ trình nghi, để cho Thiên tử dùng làm phí lộ.

  Thuở ấy lại có một người anh em bạn thiết của Lôi Đại Bàng tên là Lý Toàn Trung, hai đàng kết bạn vơi nhau từ nhỏ đến lớn, tâm đầu ý hiệp, đãi nhau hơn anh em ruột. Từ ngày Lôi Đại Bàng mắc lên núi học võ, cho nên hai đàng xa cách nhau ; đến sau lại nghe Lôi Đại Bàng vì bạn mà báo cừu, có lập lôi đài, ý muốn gặp nhau một phen, ngặt vì trong mình có bịnh nên đi không đặng. Đến khi nghe Lôi Đại Bàng bỏ mạng tại lôi đài, thì trong lòng đau đớn thương xót vô cùng, muốn đi báo cừu giùm, ngặt vì cha mẹ quản thúc hằng ngày, chưa dám khinh động ; nay cha mẹ đã qua đời hết rồi, cho nên coi mình như không có, mới tính xuống Tân Hội thành , lập một cáì lôi đàị đặng coi có người nhà họ Hồ ra thì báo cừu. Tính như vậy rồi dặn dò gia nhơn giử gìn nhà cửa, đem hết mười tám món binh khí theo tuốt xuốug Tân Hội thành .
  Nguyên vì Lý Toàn Trung lúc nhỏ đã thọ giáo với Lôi Lão Hổ, sau lại nhờ Lý Tiểu Hườn dạy thêm, cho nên học đặng mười tám món binh khí, món nào cũng giỏi , song sỡ trường hơn hết thì có một cặp bãng đao, nặng nổi mười cân ngoài, và một cặp phi báo, dùng hai món ấy thiệt là thần xuất quĩ nhập, lại thêm trong mình luyện cứng như sắt . Hai cánh tay có sức mạnh hơn mấy trăm cân , hình thù thấp nhỏ, thiên hạ đều gọi là Thiết Tứ Tử, bởi ỷ mình võ nghệ cao cường nên mới quyết ý báo cừu cho bạn hữu .
  Khi xuống đến Tân Hội thành rồi, thì không có quen biết với ai, nhơn nhớ lại lúc cha mình còn sanh tiền thì vẫn có quen với một viên Thủ bị họ Huỳnh, nay hiện đang còn làm Thủ bị tại Tân Hội thành, bèn tính đến đó đặng có xin niêm biểu, và xin binh lính gìn giử lôi đài giúp oai .
  Nghĩ rồi liền đi thẳng vào thành, tìm quán nghỉ ngơi .
  Qua bửa sau mới hỏi thăm đường tìm đến nhà quan Thủ bị, dùng thẻ điệt danh thiệp cậy nhờ người giử cửa đem vào báo bẩm .
  Trong giây phút người ấy trở ra thỉnh vào .
  Lý Toàn Trung xóc sửa khăn áo theo tên giử cửa đi ngay vào nhà thính, cúi đầu làm lễ ra mắt quan Thủ bị rồi chờ dậy đứng lại một bên.
  Nguyên quan Thủ bị nầy họ Huỳnh tên Quốc An, khi thấy Lý Toàn Trung thì hỏi rằng :
  - Hiền điệt đến đây có việc gì ?
  Toàn Trung nói :
  - Thúc phụ chưa rõ, nguyên vì cháu với Lôi Đại Bàng từ nhỏ có kết giao sanh tử với nhau , lúc nọ Lôi Đại Bàng có lập lôi đài báo cừu cho bạn , rủi bị Hồ Huệ Càng đánh chết, rất nên đau đớn, từ ấy đến nay cháu lấy làm thống hận, giờ khắc chẳng hề quên.
  Nói đến đó thì nước mắt xuống như mưa, nói không đặng nữa, Huỳnh Thủ bị hiểu ý bèn nói rằng :
  - Việc nhỏ mọn như vậy có đũ chi mà lo, để mai chú khiến quân sĩ lập cho cháu một cái lôi đài, và chú cấp thêm ít chục tên quân mạnh cho cháu dùng, có khó chi .
  Lý Toàn Trung mầng rỡ , bèn tạ ơn rằng :
  - Nếu đặng như vậy tôi rất đội ơn, dầu có thác xuống cửu tuyền tôi cũng còn cảm đức.
  Rồi đó Huỳnh thủ bị bèn khiến quân bày tiệc rượu thết đải Toàn Trung ăn uống với nhau cho đến khuya mới đi nghỉ .
  Qua bửa sau, Huỳnh Thủ bị khiến quân cất một cái lôi đài rộng lớn, bề cao ba trượng, gần bên lôi đài lại cất một tòa tráng đình xưởng, hai bên bày ra cờ ngủ sắc, binh khí sáng ngời, lại chọn ba bốn mươi binh , tính tráng bảo thủ chung quanh rất nên oai dỏng, trên đài có treo một tấm biễn đề ba chữ lớn : "Tiết hận đài" , hai bên có hai câu liễn năm chữ :
  Thi ngó tân thủ đoạn
  Tiết hữu cựu oan cừu

  Phía bên tả có treo một tờ cáo thị như vầy :
  Tân Hội dinh Thủ bị Huỳnh,
  Vi hiểu dụ sự, xét rõ Lý Toàn Trung là người nghĩa khí thâm trượng, nhơn cái cừu của Lôi Đại Bàng chưa trả nên phải đến đây trả cừu, đặng có rửa hờn cho bạn , thoảng có con cháu hoặc là bậu bạn của Hồ Huệ Càng, thì hãy lên đài tỷ thí, hai đàng sanh tử chẳng ai truy cứu, song chẳng đặng lén đem binh khí theo mình, cứ dùng tay chơn đánh với nhau , chẳng luận là người bực nào đều đặng lên đài tỹ thí, duy trừ ra có ba đạo là Nho, Thích và Đạo mà thôi, hạn trong một trăm ngày trở lại như có ai là bạn của Hồ Huệ Càng thì hãy lên đài, nay cho hay trước, vì trong quyền khước giao gia, thì thế chẳng dung tình, ai nấy phải hiểu, nay lời hiễu dụ.
  Năm . . . . .tháng . . . . . ngày .

  Lúc ấy kẽ qua người lại, nghe nói việc đả lôi đài, thì mừng vui chẳng xiết, kẻ dắt bà con, người dắt anh em vào thành mà coi, còn nhũng kẻ bán đồ ăn thập vật thảy đều tựu tới đông đầy như nhóm chợ, vui chẳng xiết chi.
  Lý Toàn Trung chọn đặng ngày mồng mười tháng tám là huỳnh đạo , kiết kỳ . Lúc ấy nhằm tết Trung thu khí trời mát mẻ , Lý Toàn Trung nai nịt hẳn hòi, rất nên oai mảnh, đầu đội thanh sô nhuyễn bao cân, mình mặc hồ sa hiệp bào, trong mang hồng cẩm tiểu chiến bào, trưóc ngực có mang hộ tâm kiến, dưới bận củng màu lục , chơn đeo nhỉ ma bài, cỡi ngựa theo quan Thủ bị thẳng tới lôi đài . Quân binh ra nghinh tiếp, Lý Toàn Trung liền nhảy thót lên đài .
  Những kẻ đứng coi thảy đều le lưỡi và khen rằng :
  - Đài cao đường ấy, mà nhảy lên đặng , hèn chi dám lập lôi đài tỷ võ .
  Lý Toàn Trung đứng trên đài ngó xuống nói rằng :
  - Tiểu đệ vốn là người ở tại phủ nầy, nhơn kết bạn sanh tử với Lôi Đại Bảng, sau Đại Bàng tỹ võ với Hồ Huệ Càng, Hồ Huệ Càng ám toán mà giết đi, đến nay oán cừu chưa trả , nên tôi phải đến đây báo cừu giùm cho bạn hữu , thoảng như có bà con thân thuộc của Hồ Huệ Càng, bất luận là người bực nào, đều đặng tỷ thí, song chẳng cho lén đem binh khí theo mình, cứ dùng tay không mà đối địch với nhau, bằng bất tài thì xin chớ lên đài, e chết uỗng mạng, vì lúc quyền khước giao gia, thì thiệt khó dung tình, xin chư quân tử hãy xét lấy .
  Nói rồi liền cởi áo sô bào ra ngồi làm thinh trên đài chờ người đến tỷ võ.
  Thiên hạ đến coi đông như kiến cỏ , đầy đàng lấp nẻo, chen lấn nhau chẳng khác như coi hội.
  Mặt trời gần chen lặn, mà chẳng có một người nào dám nhảy lên đài.
  Lý Toàn Trung phải trở về nhà mà nghỉ.
  Huỳnh Thủ bị bèn hỏi rằng :
  - Hôm nay cháu giết đặng mấy người rồi ?
  Toàn Trung nói :
  - Chẳng có một người nào hết, cháu tưởng chẳng có người giỏi, nên chẳng có ai dám lên đài.
  Nguyên Huỳnh Thủ bị cũng là người vô dụng, tánh hay háo thắng , nên nghe Lý Toàn Trung nói vậy thì mầng thầm, khen ngợi Toàn Trung là giỏi cho nên thiên hạ nghe tiếng mà sợ, chẳng dám lên đài tỷ thí.
  Liền khiến bày rượu thết đải.
  Qua bửa sau Lý Toàn Trung cũng cứ việc đi đến lôi đài diệu võ giương oai, nhảy phóc lên đài, đứng nói như trước một hồi , song cũng chẳng thấy động tịnh chi hết, luôn luôn như vậy hơn năm mươi ngày, cũng chẳng thấy ai , những kẻ đi coi đều ngả lòng, thủng thẳng thưa bớt lần lần.

  Nói về xứ ấy, nơi phía ngoài thành, có một làng kia kêu là Cổ Hòe thôn, trong làng ấy lại có một người họ Lâm tên Phát Diển, mới mười bảy tuổi, một trắng như ngọc, môi đỏ tợ son, hình tướng dịu dàng như con gái, cha mẹ mất sớm chẳng có anh em , ở nhờ nơi nhà người cậu . Từ nhỏ theo thầy học tập, võ nghệ cao cường, hình thù tuy nhỏ, mà sức mạnh vô cùng, gân cốt cứng như sắt nguội . Hai con mắt thường ngó mặt trời mà luyện, rất nên tỏ rạng, ban đêm chiếu ánh có ngời, ban ngày cũng thấy sao trên trời đặng, thiên hạ thấy vậy nên kêu là Kim Nhản Bưu, vốn là bạn thiết của Hồ Huệ Càng. Lúc nghe Hồ Huệ Càng bị khi , thời học chưa giỏi, nên giúp không đặng ; sau nghe đặng Hồ Huệ Càng đắc thắng thì mầng lắm.
  Nay Lý Toàn Trung đến lập lôi đài, bèn nghĩ thầm rằng : Nó còn biết báo cừu cho bạn hữu của nó , ta lại há đi chẳng biết vì bạn mà ra oai hay sao ?
  Nghĩ rồi liền từ biệt cậu, tuốt vào thành Tân Hội, tìm quán nghĩ ngơi.

  Nói về Lý Toàn Trung lập lôi đài ra hơn tám mươi ngày mà chưa gặp tay đối thủ, thì tưởng có khi những thân bằng của Hồ Huệ Càng đã biết rằng Hồ Huệ Càng trước quấy, nên chẳng dám lên đài tỷ thí nữa.
  Chẳng dè ngày ấy Lâm Phát Diển thấy khí trời mát mẽ, bèn hỏi thăm đường tìm tới lôi đài ; đứng dưới đài ngó lên, thấy Lý Toàn Trung đang ngồi trên đài, oai phông lẩm lẩm, sát khí đằng đằng.
  Lâm Phát Diễn bước lần tới bên đài, xem hết bốn phía, rồi vỗ tay nhãy thóc lên đài. . .
  Lý Toàn Trung giựt mình ngó lại, thấy người tuổi tác còn nhỏ, và tướng tá cũng chẳng phải người trong bọn nghề võ, sao lại nhảy lên đài đặng, bèn hỏi rằng :
  - Ngươi là hậu sanh, lên đây làm chi , chỗ này là chổ tỷ võ , hãy xuống cho mau .
  Lâm Phát Diễn nạt rằng :
  - Mi là bọn cẩu tài, giết chẳng hết, cho nên mi còn đến mãi , vậy chớ mi không biết ông hay sao ?
  Lý Toàn Trang hỏi :
  - Mi là đứa con nít , ai biết mi là thằng gì, hãy nói tên cho mau. Lâm Phát Diễn nói :
  - Ngươi hãy ngoáy tai mà nghe, ta đây là bạn hữu Hồ Huệ Càng, tên là Lâm Phát Diển, ngươi là đồ vong mạng, hãy nói tên cho mau đặng ta có đưa ngươi về âm phũ cho rồi.
  Lý Toàn Trung giận nói :
  - Ta là nghĩa đệ của Lôi Đại Bàng, tên Lý Toàn Trung, dốc đến đây báo cừu tiết hận, như mi có biết danh ta thì hãy xuống cho mau, bằng chẳng vậy thì ắt chết trong nháy mắt.
  Lâm Phát Diển chẳng nói chi hết, cứ hươi quyền đánh nhầu.
  Lý Toàn Trung cúi đầu né khỏi, rồi cũng huơi quyền đánh lại .
  Một đàng như long , một đàng tợ hổ .
  Lý Toàn Trung bèn đùng thế Hắc hỗ du tâm, tay hửu ráng hết khí lực, đở hất tay Phát Diển ra, còn tay tả thì sè ngay năm ngón ra, cứng như dùi sắt, nhắm ngay nách Phát Diễn mà đâm.
  Phát Diển lánh mình né khỏi.
  Rồi đó hai đàng huơi quyền đánh nhầu với nhau, một qua một lại một tới một lui, một đàng thì vì bạn mà báo cừu, một đàng cũng vì bạn là tiết hận ; hai đàng đều học tập công phu từ nhỏ đến lớn, quyền thế lẹ làng, người thì tốt tướng kẻ thì xấu hình, hai đàng đánh nhau tối tròi mịt đất, ban đầu còn thấy kẻ lại người qua, kẻ ngăn ngưòi đở, đánh thét đến sau thì chẳng còn thấy người, duy thấy một cục đen đen như lùm khói bay qua bay lại đó mà thôi ; những kẽ đứng coi thảy đều khen dậy.
  Ấy là :
  Cờ giỏi lại gặp tay giỏi nữa
  Tướng tài còn có kẻ tài hơn

  Hai đàng đánh nhau cho đến trời tối , bèn dừng tay lại nhau rằng :
  - Hôm nay tròi đã tối rồi để mai sẽ đánh nửa mới xong.
  Một đàng thì nói nhường cho mi một ngày, còn một đàng thì nói dung cho gả ở đời một đêm nữa.
  Hai đàng ai về nhà nấy cơm nước nghỉ ngơi.
  Sáng ta bửa sau hai đàng đều nai nịt, sắm sửa tựu đến lôi đài.

  Thuở ấy gần thành nơi phía Đông, có một người họ Trần tên Ngọc tự là Phụng Hiếu, nhơn ở với mẹ chí hiếu cho nên thiên hạ gọi là Trần Hiếu Tử, gia tài bá vạn, tuổi ước ngoài ba mươi, vợ là Ngô thị chưa có con, tánh người hay khinh tài trượng nghĩa, cứu khỗn phò nguy , hay thương xót người cô quả, ai có việc chi nguy cấp thì vui lòng cứu giúp , phàm ai có việc chi khó phân khó giải, hể có va đến thì việc ắt hòa, nay nghe đồn trong thành có lập lôi đài báo cừu cho bạn hữu ; bèn dăn vợ coi nhà, đi thẳng vào thành, tìm đến lôi đài mà phân giải.

  Ngày ấy Lâm, Lý hai người đang ở lôi đài, vừa muốn ra tay, bỗng nghe dưới đài có tiếng kêu rằng :
  - Nhị vị tráng sĩ, xin dừng tay lại cho tôi nói một điều .
  Hai người liền dừng tay lại, Trần Phụng Hiếu bèn leo lên đài , xá hai người rồi nói rằng :
  - Hôm nay nhị vị vì bằng hữu mà báo cừu tiết hận, thiệt là nghĩa khí thâm trọng, nhưng theo ý tôi thì xin nhị vị hãy hoà với nhau thì hay hơn.
  Hai người nghe bèn hỏi rằng :
  - Chẳng hay trưởng giả tên họ chi ?
  Trần ngọc nói :
  - Tôi họ Trần tên Ngọc tự là Phụng Hiếu.
  Hai người nghe nói bèn nói một lượt rằng :
  - Té ra người là Trần Hiếu Tử, vậy mà hai tôi không biết thiệt là thất ễ , tôi vẫn nghe danh đã lâu, ngày nay đặng gặp, thiệt đã phỉ nguyền ; nếu trưởng giả đả có lòng đến đây phân giải, thì hai tôi đâu dám chẳng tuân.
  Trần Phụng Hiếu cả mầng, rồi đó Lý Toàn Trung bèn khiến người dẹp hết lôi đài, rồi thĩnh Trần Hiếu Tử trở về nhà Thủ bị, và thuật hết các việc cho Huỳnh Thủ bị nghe.
  Huỳnh Thủ bị cũng chuộng cái danh Trần Hiếu Tử ; liền bày tiệc rồi cầm Trần Hiếu Tử lại ăn uống chuyện trò cho đến khuya mới tan.
  Sáng bữa sau từ biệt nhau ai về nhà nấy.


  Hồi 32
  Bạch diện thơ sanh Phùng Thiết Hớn
  Hồng nhan nữ tử ngộ Kim Cang

  Khi Lâm, Lý hai người nghe lời Trần Phụng Hiếu khuyên giải bỏ việc oán thù, thì mới biết xưa nay bất kỳ là người lành người dữ thảy đều trọng nguời hiếu tử, dẫu cho trời đất quỉ thần, cùng vua quan dân giả, cũng đều kính trọng người có hiếu, cho nên ở đời phải trọng hai chữ trung hiếu thì hay hơn muôn việc.

  Nói về Thiên tử với Nhựt Thanh khi đi đến Tô châu , tới một cái chợ kia rất nên đông đảo, vui vẻ dị thường .
  Nguyên vì chợ ấy gần biển, mười phần hưng vượng , những thuyền buôn tới lui như kiến, đâu đâu cũng tụ lại chợ ấy mà buôn bán , trên bờ xe ngựa rần rần, phố xá hơn mấy ngàn căn, toà ngang dảy dọc.
  Thiên tử với Nhựt Thanh dắt nhau vào tiệm kêu chũ tiệm sắm sửa đồ ăn thật ngon.
  Chủ tiệm vâng lời, chẳng bao lâu bưng lên một mâm đồ ngon thịt tốt bĩ bàn, dọn sắp ra nơi ghế.
  Hai cha con ngồi lại ăn uống với nhau.
  Thiên tử vùng nghĩ thầm rằng :
  - Từ trẫm ra khởi Kinh sư đi dạo chơi khắp xứ, gặp gian thì giết, thấy bạo thì trừ, cách chức những tham quan ô lại chẳng biết là bao nhiêu ; thiệt là ăn lộc thì nhiều, mà hết lòng vì nước thì ít , nhưng thế tình làm vậy, trẫm cũng không biết làm sao.
  Vừa ăn vừa nghĩ, khi ăn uống rồi , liền kéo gối mà nằm, ngó ra ngoài song , thấy trăng tỏ rạng, bèn xúc cảnh ngâm một bài thơ rằng :

  Hao nguyệt đương không bửu cảnh huyền,
  San hà diêu ãnh thập phân tuyền,
  Quỳnh lâu ngọc võ thanh quan mãn ;
  Vỉnh giám ngân bàng sảng khí toàn,
  Xư nữ song hiên ngâm bạch tuyết,
  Gia gia viện võ lộng châu huyền,
  Kim tiêu tịch tịnh lai tư địa,
  Du ngoạn thời phùng hứng tự nhiêu.

  Ngâm vừa dứt tiếng, lại nghe xa xa có tiếng đọc sách, Thiên tử bèn lóng tai nghe, thì mới biết là đọc sách Ly Tao kinh.
  Qua bửa sau , Thiên tử dắt Nhựt Thanh tìm đến chổ ấy ngồi tại chổ Hương đình lẳng lặng mà nghe đọc .

  Tại đó lại có một tên ăn trộm, sức mạnh vô cùng, dẫu cho cột lớn thế nào va bẻ cũng gảy, cho nên trong làng đều kêu va là Thiết Hớn ; nhơn dọ đặng xứ ấy có một người bạch diện thơ sanh, ở nhà có một mình đọc sách, bèn tính trong bụng rằng :
  - Để đêm nay ta lén vào đó giết cho sạch lũ, nhắm không có ai giúp nó mà sợ.
  Nghĩ như vậy, liền lén đến đó ngó quanh ngó quất đũ bốn phía, rồi bỏ ra về, chờ đến canh khuya sẽ hành sự .

  Chẳng dè Nhựt Thanh ngó thấy người ấy đầu rắn mắt chuột, đứng ngó dao dác, thì nghi chắc là ăn trộm bèn nói với Thiên tử.
  Thiên tử dặn dò Nhựt thanh núp ở tại đó coi nó làm thế nào, còn mình thì trở về tiệm mà nghỉ.

  Nguyên tại nhà ấy kêu là Thâm Hiếu đường, chủ nhà là họ Kim , giàu có tại xứ ấy. Những em út cùng gia dịch trong nhà hơn mấy mươi người, ngày ấy nhơn có việc nên đi khỏi hết , duy có một mình Kim Tam Lang ở nhà với một đứa thơ đồng tên là Lộc Nhi mà thôi.
  Ngụyên Kim Tam Lang nầy tánh khác hơn người , thường hay siêng năng trau giồi kinh sử, quyết làm cho có danh gì thì mới vừa lòng xứng ý , ngày ngày thường đóng cửa tuyệt khách, lại có gan dạn dỉ hơn người, tà ma yêu mị thảy đều chẳng sợ, nhiều khi ăn trộm đến nhà, đều bị va đánh đuổi, lại còn có khi đánh lộn với quỉ ; có một đêm kia có con lệ quỉ vô nhà, khi mới vào thì đầu lớn hơn đấu , đôi mắt tợ đồng linh lục lạc than, lưỡi như lưỡi rắn, le ra ló vô, cao chẳng đầy ba thước, hình tướng dữ dằn, hể ngó thấy mà không chết giấc cũng phải đau ; duy có một mình Kim Tam Lang chẳng sợ, lại lấy một cái giỏ bằng tre, phất giấy bao hết, vẽ đủ ngũ qua rồi đội trùm lên đầu, đứng ngó con quỉ, con quỉ vùng biến ra mình cao hơn một trượng hai, đứng đụng nóc nhà.
  Kim Tam Lang lại lấy tre tháp lên cao cho bằng con quỉ.
  Con quỉ không làm chi đặng nên phải đi.
  ( Ấy chẳng phải là con quỉ thấy dạn gan mà sợ, sợ là sợ người trung hậu , hiếu nghĩa mà thôi ).

  Đêm ấy tên Thiết Hớn ăn cơm no rồi liền giắt đao vào mình , lén đến nhà Kim Tam Lang, núp nơi chổ vắng mà chờ đến khuya đặng có ra tay, chẳng dè Nhựt Thanh núp nơi chổ tối nhìn thấy rõ ràng ; còn Thiết Hớn cứ việc rình mò .
  Qua đến canh ba trăng tỏ ; ngặt vì Kim Tam Lang thường đêm đọc sách không biết mệt, có khi đọc đến canh năm mà chưa chịu ngủ. Đêm ấy Kim Tam Lang đọc sách đã khuya, vừa mới vô mùng mà nằm.
  Thiết Hớn không nghe đọc nữa, thì chắc là Tam Lang đã ngủ bèn nhãy phóc lên nóc nhà, giở ngói trèo xuống.
  Kim Tam Lang thấy đã rõ ràng, mà giả rằng chẳng hay, lại làm bộ ngủ ngáy khò khò.
  Thiết Hớn lại giả tiếng chuột kêu .
  Tam Lang cũng làm bộ không hay .
  Thiết Hớn bèn mò lại, đang lum khum cạy rương , bị Tam Lang cầm một sợi dây gai , ở sau lưng , nhãy tới thình lình, chụp bắt trói lại, bỏ ngồi dưới đất, rồi kêu tên thư đồng thức dậy đốt đèn lên, dọn rượu thịt ra ăn uống và hỏi tên Thiết hớn rằng :
  - Nay ngưới đã bị bắt rồi, có điều chi muốn nói thì hãy nói đi .
  Thiết Hớn nói :
  - Nay tôi là bị trói, dẫu dè sức mạnh thế nào cũng không làm chi đặng , duy cầu dung thứ, thì tôi cảm đưc chàng quên .
  Kim Tam Lang nói :
  - Nếu ngươi khứng cải tà qui chánh thì ta tha ngươi .
  Vừa nói vừa mở trói cho Thiết Hớn mời Thiết Hớn rằng :
  - Sẳn rượu thịt đây, ngươi hãy ăn uống với ta một bửa cho say cũng chẳng hại chi .
  Thiết Hớn tạ tội rồi mới ngồi vào tiệc.
  Khi ăn uống vừa rồi, Tam Lang lại lấy ra mười lượng bạc ròng cho Thiết Hớn và dặn dò tự hậu phải cải tà qui chánh, chớ làm nghề quân tử ngồi rường như vậy nữa .
  Thiết Hớn dạ dạ rồi lạy tạ ra về .
  Từ ấy ăn trộm xa gần nghe tiếng Kim Tam Lang chẳng dám léo đến.

  Nói về Nhựt thanh, khi thấy Thiết Hớn nhảy lên nóc nhà giở ngói trèo xuống, thì cũng nhảy theo núp trên mái ngói rình coi, đầu đuôi thấy đã rõ ràng, bèn trở về tiệm thuật hết lại cho Thiên tử nghe .
  Thiên tử khen rằng :
  - Thiệt là nguời đọc sách không có chổ nào chẳng giỏi .

  Qua bửa sau, Thiên tử bèn từ giả chủ tiệm, dắt Nhựt Thanh dạo chơi xứ khác.
  Gần đó lại có một làng kia, kêu là làng Tây thôn, có một nhà họ Vương, vợ là Vạn thị, vợ chồng đã gần sáu mươi tuổi, mà sanh có một đứa con gái, nàng ấy tên Bích Ngọc mới mười sáu tuổi, dung nhan đẹp đẽ, cốt cách phương phi, mắt phượng mày ngài, môi son má phấn. Vợ chồng Vương lão coi như châu báu , trọng giá đến ngàn vàng, chắc làm sao cũng nhờ nàng ấy đặng làm giàu, còn nàng ấy tuy là con nhà nghèo mặc dầu , chớ trong nghề cầm kỳ thi họa, món món đều hay, mỗi ngày cứ ở trong nhà, nếu chẳng ngâm thi, thì cũng là vịnh phú, có nhiều nhà giàu có hào bộ, tranh nhau đến luận hôn, song nàng ấy chẳng ưng, có ý muốn lựa người anh hùng cho xứng đáng.
  Ngày kia có con quan Đề đài tại tỉnh ấy tìm đến cầu thân. Công tử này tên là Trương Hiệu Quí, tuớng mạo xấu xa, thường ỷ thế cha làm quan Nhứt phẩm , hay hiếp đáp người lành, mỗi khi ra đàng dọc ngang đà không chổ nói .
  Ngày ấy đi chơi , nhơn thấy con gái Vương lão xinh đẹp, bèn cậy mụ Huỳnh bà đến nói.
  Chẳng dè Vương Bích Ngọc lại muốn thữ coi cho đặng người tài mạo song toàn thì mới chịu .
  Công tử không không biết làm sao, phải ráng đánh áo đánh quần, diện coi cho bảnh, rồi đi với Huỳnh bà đến nhà Vương lão ; dâng danh thiếp và làm lễ ra mắt xong rồi, Vương lão bèn nói rằng :
  - Công tử đến đây thiệt nhà tôi lấy làm may mắn .
  Trương Hiệu Quí nói :
  - Nghe Thiên kim tiểu thơ ý muốn thử tài, nên tôi đến đây lảnh giáo .
  Vương lão nói :
  - Xin công tử ngồi chờ một chút.
  Nói rồi liền trở vào khiến Bích Ngọc ra ngồi nơi phía sau bức sáo mà thử tài Công tử.
  Vương Bích Ngọc ngồi trong ngó ra, thấy Công tử hình thù dữ tợn, tướng mạo xấu xa, trong lòng chẳng đẹp, bèn lấy viết ra một đề như vầy :
  Hoặc như thiên hề , hoặc như địa ; hoặc như giai nhơn, hoặc tặng quí ; hoặc như ưu hề , hoặc như hĩ , hoặc tiếu xuân kiều hề, hoặc sinh mị ; hoặc bị bạch phát hề lão tương chí hĩ .

  Công tử xem rồi không hiểu chi hết, song cũng nói gượng cho đở xấu rằng :
  - Hôm nay tôi uống rượu nhiều qua nghĩ không ra đặng, để sáng mai tôi sẽ đến đối lại.
  Nói rồi quảy quả từ biệt đi về một nước.
  Khi về đến nhà rồi bèn nghĩ trong lòng rằng :
  - Như ta là đường đường Công tử của một vị Đề đài, lại bị một đứa con gái nhà quê nó vấn nan như vầy thì thiệt là tức quá ; thôi , nó muốn vậy ta cho nó vậy, giá một đứa con gái như nó mà tài cán gì, để mai ta dắt vài mươi tên gia đinh đến đó giựt đại nó về, coi nó làm sao ta cho biết.
  Lập ý xong rồi, qua bửa sau bèn dắt hai ba mươi gia đinh, tay cầm binh khí, kéo đến nhà Vương lão, chẵng nói chi hết, cứ việc áp vào bắt đại Vương Bích Ngọc, lại phao ngôn rằng Vương lão thiếu nợ mình nên đem con thế , tuy vậy thiên hạ cũng biết là làm ngang bắt con gái người ta, song chẳng ai dám cứu.
  May đâu lại gặp một người hớn tử đi ngang qua đó, người nầy họ Kim tên Cang, vốn công tử người ở tại xứ ấy, hay can thiệp sự bất bình, thấy Công tử hà hiếp ngang như vậy thì giận lắm , song biết là con quan Đề đài nên chưa dám ra tay, bèn lấy lời lễ nghĩa nói với Công tử rằng :
  - Đang lúc thanh thiên bạch nhựt mà bắt ngang con gái của người, tôi e trái lẻ đi chăng . Vậy xin Công tử hãy thả phứt cho rồi, kẽo sanh ra điều bất tiện.
  Công tử bèn nạt rằng :
  - Can cớ chi mi mà mi nói .
  Kim Cang nói :
  - Ta nghỉ mi là con cái nhà quan, nên lấy lời phải trái nói với mi, mi lại ỷ bọn mi đông mà cả tiếng mắng người, ta há sợ mi sao ?
  Công tử nổi nóng nhãy tới đánh Kim Cang, bị Kim-cang đá ra một đá nằm ngay hết thở.
  Gia-đinh chạy về phi báo cho quan Đề dài hay.
  Quan Đề đài tức giận căm gan, hỏi ra mới biết là hung thủ là Kim Cang, liền họa đồ hình treo khắp phố phường, lại truyền cho võ bị các dinh tìm bắt khắp nơi rất nên nghiêm ngặt.


  Hồi 33
  Anh hùng đặng xá , cảm đội Hoàng ân
  Nghĩa sĩ lòng lành, may nhờ ngự tứ

  Nói về Kim Cang nhơn thấy sự bất bình, rũi tay đánh chết Trương công tử, trong lòng nghĩ lại thì sợ hải chẳng cùng , vì việc nhơn mạng là việc trọng, phần thì Công tử là con quan Đề đài trong tĩnh ; nghĩ lại rồi giựt mình, bèn bõ đó chạy dông, bất kể là đâu, hễ thấy có đường trống thì chạy nhầu , trời thì một ngày một tối, phần thì trong lòng lại đói.
  Chạy đến một xóm kia, ráng chạy nữa không nổi , xảy thấy bên đường có một tòa cổ miếu, bèn mò vào đó nghĩ chơn, phần thì mới đánh lộn; phần thì chạy rất xa, cho nên trong mình mười phần mệt mỏí , lại thêm đói bụng chịu không nỗi, bên ăn năn trách lấy mình, sao có nóng nảy mà giết công tữ, nên phải chịu khổ sở như vầy , rồi lại nghĩ rằng :
  - Tuy vậy mà ta cũng mầng, vì ta đã trừ đặng một mối hại cho địa phương.
  Suy tới nghĩ lui một hồi rồi nằm queo nơi dưới bàn thần mà ngũ.
  Nguyên chổ ấy kêu là làng Trung Lạc thôn, còn cái miếu ấy là miếu Quan vương, rất nên linh hiển, song hể bọn trung thần, hiếu tử, nghĩa sĩ, liệt nữ, đến đó cầu vái việc chi đều linh nghiệm cả , chỉ có những bọn gian tà đến vái thì không linh nghiệm chi hết, ngặt vì miễu đường hẹp nhỏ, nên chẳng có ông Từ , duy nhờ có người trong làng hôm sớm đèn nhang cúng cấp mà thôi.
  Kim Cang nằm ngũ tại đó, qua đến canh ba, ngó thấy một vị thần nhơn, râu mọc xồm xàm, đến kêu biểu đi.
  Kim Cang không biết việc chi, bên theo vị thần ấy đi đến một chổ , thấy có lầu đài điện võ nguy nga, lại có một vị thần thánh ngồi trên , mặt đỏ hồng hồng , coi kỷ lại thì là Quan phu tử đời Hớn .
  Kim Cang bèn bước tới quì xuống nói rằng :
  - Tôi là Kim Cang xin ra mắt .
  Quan đế cho đứng dậy.
  Kim Cang mới dám đứng đậy và ngước mặt lên .


  Quan đế bèn nói rằng :
  - Ta thấy ngươi có lòng nhân nghĩa , chẳng biết kể thân mình bị hại mà cứu người ta, ấy là phò nguy cứu khổn, thiệt cũng đáng khen, nên ta đòi ngươi đến đây mách bảo cho ngươi hay . Vã nay trào đình có lòng chiêu hiền nạp sĩ . Vậy ngươi phải đến nhà Huỳnh Vĩnh Thanh mà ở, thì làm sao ngươi cũng có chổ xuất thân, thoảng như ngày sau ngươi có đắc chí rồi, thì phải cho hết lòng đền nợ nước, hãy ghi lấy, nhớ lấy.
  Kim Cang cúi đầu tạ ơn.
  Quan đế dạy rồi, liền khiến hai tên Thanh y đồng tử đưa Kim Cang về.
  Đi dọc đàng thấy có một cái ao cá , nước trong leo lẻo, mười phần u nhả.
  Kim Cang những mảng ham coi, chẳng kịp đề phòng, bị Thanh y đồng tử xô tuốt xuống ao .
  Kim Cang hoảng kinh la lên một tiếng, vùng giựt mình thức dậy mới biết là chiêm bao, mồ hôi ra ướt dầm.
  Bèn ngồi nghĩ lại một mình rằng :
  - Lời Đế quân dặn ta thì ta phải ghi nhớ vào lòng.
  Nghĩ rồi đứng dậy lạy tạ ơn thần.

  Lúc ấy trống đã trở canh năm, bèn chờ cho trời sáng đặng có kiếm đàng mà đi ; khi trời gần sáng Kim Cang ý muốn đứng dậy ra đi, ngặt đói quá tay chân bũn rũn, đi không nỗi, bèn ngồi núp lại nơi dưới bàn thần trong giây lát rồi sẽ đi. Chẳng dè chổ ấy cách nhà Huỳnh thị lang chẳng bao xa . Nơi Huỳnh phũ có việc cúng thần, gia nhơn đem lể vật đến miếu, vái lạy xong rồi, để đó đưa nhau ra ngoài.

  Nói về Kim Cang khi thấy có người đến cúng, ý muốn trông cúng cho rồi đặng có xin đồ ăn cho đở đói, chừng thấy bọn gia nhơn đi hết, thì ngỡ là cúng rồi mà đi, bèn ló đầu lén dòm thấy đồ tam xên hơi còn lên ngui ngút , thèm thôi đà chảy nước dải, nhịn không đặng, liền đứng dậy lấy hết đồ tam xên, ăn uống no say rồi cũng chun xuống bàn thần mà ngồi như trước .
  Trong giây phút gia nhơn Huỳnh phủ trở vào, thấy rượu thịt đồ để cúng đó đâu mất hết, bèn nói với nhau rằng :
  - Không lẻ mà thần ăn hết đồ tam xên đi , chắc là có người nào ăn cắp đây chớ chẳng không .
  Bèn thử kiếm khắp hết bốn phía .
  Dòm xuống dưới bàn thần , thấy có một người đại hớn ngồi đó , liệu chắc người ấy ăn cắp mà thôi , liền xúm lại kéo quách Kim Cang ra mẳng rằng :
  - Đồ ăn mày, mi ở đâu dám đến đây , ăn cắp lễ vật của ta , là đạo lý chi vậy ?
  Kim Cang mắc cở xẽn lẻn bèn nói cố lỳ rằng :
  - Nay vì tôi đói bụng quá chịu không nỗi thấy đồ để sẳn, nên ăn ba miếng đở lòng , thiệt rất cám ơn, cám ơn.
  Gia nhân nói :
  - Mi cám ơn ai, đã ăn cắp của người ta mà ăn rồi, bây giờ lại nói cám ơn cái gì . Mi hãy đi với ta lại nhà đây, rồi mi nói làm sao với công tử đó thì mi nói.
  Vừa nói vừa kéo tuốt Kim Cang về đến Huỳnh phủ, tốp thì đứng giữ còn tốp thì chạy vào báo cho Công tử hay.
  Huỳnh Vỉnh Thanh liền bước ra hỏi rằng :
  - Người nào ăn cắp giống gì ở đâu, mà bây làm rộn ta vậy .
  Kim Cang bước tới thưa rằng :
  - Tôi đây.
  Huỳnh Vỉnh Thanh nhắm nhía Kim Cang , thấy tướng mạo khôi ngô thì biết không phải là người vô dụng , bèn hỏi rằng :
  - Túc hạ tên họ là chi, vì làm sao ra thân như vậy , như bụng còn đói thì ăn thêm cho no, không hề chi mà ngại.
  Nói rồi liền day lại hối gia đinh dọn rựọu thịt ra .
  Kim Cang biết kiếu rồi ngồi lại ăn, ăn uống no nê rồi dứng dậy hỏi Công tử rằng :
  - Nảy giờ tôi chưa hỏi quí nhơn, chẳng hay quí danh người là chi ?
  Huỳnh Vỉnh Thanh nói :
  - Tôi họ Huỳnh tên Vỉnh Thanh, ông tôi xưa là Huỳnh Định Ban làm đến chức Thị Lang.
  Kim Cang liền cúi đầu và nói rằng :
  - Kẻ tiểu nhơn có mắt mà không có ngươi, chẳng biết Công tử, xin Công tử thứ tội .
  Công tử nói :
  - Túc hạ đã lánh họa mà trốn đến đây, vậy thì đem hết đầu đuôi nói cho tôi biết, thì tôi sẽ có thế liệu giùm.
  Kim Cang bèn đem việc cứu Vương Ngọc Bích cùng việc đánh Trương công tử, đầu đuôi các việc thuật lại cho Huỳnh công tử nghe.
  Huỳnh công tử khen rằng :
  - Nếu vậy thì túc hạ cũng là người nghĩa khí đáng kính , đáng khen ; nay bốn phía dều có treo đồ hình bắt túc hạ, vậy thì túc hạ chớ có đi đâu làm chi, hãy ở đây với tôi dạy giùm sắp gia nhơn trong nhà, cho chúng nó tinh thông võ nghệ, tôi liệu Trương Đề đài chẳng dám đến đây tra vấn chi đâu.
  Kim Cang cả mừng, bèn an lòng ở đó.

  Nói về Trương Đề đài tìm kiếm hơn mấy tháng mà không ra tông tích, ngày kia nghe đặng ở tại nhà Huỳnh Vỉnh Thanh bèn khiến gia nhơn đem lễ vật và danh thiếp tuốt đến Huỳnh phủ xin giao Kim Cang ra.
  Gia nhơn vâng lệnh đi đến Huỳnh phủ vào ra mắt Công tử , dâng danh thiếp cũng lễ vật lên, rồi mới tỏ ý chủ mình dạy biểu.
  Công tử nói :
  - Nhà ta có Kim Cang nào ở đâu, ngươi hãy về bẩm lại với chủ ngươi, ta không biết Kim Cang nào hết .
  Gia nhơn không biết làm sao phải trở về bẩm lại với chủ.
  Trương Đề đài cả giận nói rằng :
  - Thằng Huỳnh Vĩnh Thanh nó tưởng ta sợ nó lắm sao .
  Nói rồi liền truyền lịnh cho ngũ dinh điễm tề binh mã, hùng oai cử cử, sát khí đằng đằng, kéo đến trước phủ Huỳnh thị lang, rồi kêu lớn rằng :
  - Bớ Huỳnh Vỉnh Thanh, hãy đem kim Cang ra giao cho sớm , nếu để diên trì đợi cho ta xét đặng , thì ta e cho cái tập ấm của mi cũng là bất tiện.
  Gia nhơn chạy vào phi báo, Huỳnh công tử nói rằng :
  - Trối thây nó, ta nhắm lủ nó chẳng dám vào đây đâu mà sợ.
  Công tử nói vậy mặc dầu , chớ Trương đề đài ở ngoài cứ hối quân kêu réo om sòm, cớ nói hoài như trước.
  Kim Cang dằn không đặng, bèn nói với công tử rằng :
  - Cũng vì việc của tôi, làm rộn ràng cho công tử , thiệt lòng tôi rất chẳng đặng an, vậy xin để cho tôi ra đó đánh với nó, như đánh nó chạy hết thì sẽ tính kế khác ; bằng đánh chẳng lại thì tội phải tìm đường thoát thân trốn đi xứ khác.
  Công tử cản trở đôi ba phen không đặng, nên phải để cho đi .
  Kim Cang liền xách trường thương lướt ra khỏi cửa nạt lớn lên rằng :
  - Người là đứa hổn quan, thả con làm điều ngang trái, đang giữa ban ngày dám đoạt con gái người ta có tội hay chăng ? May ta cứu đặng con gái của kẻ lương dân, thằng con bất hiếu của ngươi nó lại còn dám tranh trở với ta, nay ta giết nó rồi, thì đã trừ đặng một mối hại lớn cho dân trong xứ, ấy là may cho bá tính lắm đó , sao ngươi còn dám tìm ta làm chi, hãy trở về cho mau, lo việc bổn phận cho hết lòng mà đền nợ nước .
  Trương đề đài nghe nói cả giận, phần thì thấy nhấy người cừu trước mặt, liền hối quân ví bắt.
  Kim Cang phấn khởi thần oai đánh riết một hồi, binh đinh đều chạy ráo.
  Trương đề đài thấy vậy liền thôi thúc vô dinh, các quan đều áp đến một lượt vây chặc Kim Cang .
  Kim Cang tả xông hữu đột mà ra chẳng khỏi, phần thì quan binh đông lắm, phần thì mệt mỏi, nên bị quan binh bắt đặng .
  Trương đề đài cả mừng, bên khiến dẫn tuốt về nha ; dụng nghiêm hình tra khảo, Kim Cang chẳng thèm chịu khai, Trương đề đài không biết làm sao, phải giao lại cho quan Huyện là Lý Liên Đăng tra hỏi cho rõ chơn tình, chừng đặng lời khẫu cung thì sẽ thĩnh vương mạng mà xử trảm .

  Nói về Huỳnh Vỉnh Thanh, khi thấy Kim Cang bị bắt, thì trong lòng chẳng an, chừng dọ nghe đặng đã giao cho Tri huyện rồi, bèn nghĩ thầm rằng :
  - Lý Liên Đăng với ta kết giao cũng hậu, chi bằng ta đến đó lấy điều lợi hại mà tỏ với va, hoặc may có cứu đặng cùng chăng.
  Nghỉ rồi liền khiến gia nhơn sắm kiệu, đi đến trước nha, gửi danh thiếp vào .
  Quan Huyện xem thấy danh thiếp, liền vội vã sắm sữa áo mảo, mở rộng cửa trung môn, bước ra nghinh tiếp, phân ngôi chủ khách mời ngồi rồi hõi rằng :
  - Chẳng hay Công tử đến đây có việc chi chăng ?
  Huỳnh Vĩnh Thanh nói :
  - Nếu chẳng có việc chi thì tôi đâu dám đến đây , nhơn vì Kim giáo sư ỡ tại bên phủ của tôi , không biết có cừu oán chi với quan Đề đài mà người dắt binh mã đến phủ tôi bắt đi , nay nghe lại thì người đã giao cho đại nhơn thẩm đoán, chẳng hay đại nhơn đà thẳm đặng minh bạch rồi chưa .
  Lý tri huyện nói :
  - Tôi nghe Kim Cang với Vương Toàn giao hảo, nhơn vì Vương Toàn và Trương công tủ có khích với nhau, cho nên Kim Cang mới đánh chết Công tử của Trương đề đài là Trương Hiệu Quí, rồi mới đầu vào quí phủ mà dối làm giáo sư ; đến nay việc nhơn mạng là việc trọng đại , không lẻ bỏ qua cho đặng, vậy thì ngày mai xin Công tử hãy qua đây và tôi cũng cho quan Đề đài hay, đặng tựu đến đây, hội nhau mà thẩm vấn, ước đặng cùng chăng ?
  Huỳnh Vĩnh Thanh nói :
  - Tôi cũng nhờ đại nhơn lấy tình mà biện lý .
  Nói rồi từ giả ra về .

  Qua bửa sau Lý tri huyện sai người đi thỉnh Trương đề đài qua dinh hội thám, quan Đề đài bèn sai Diệp Du Phũ đi thế cho mình. qua đến nha Tri huyện, kế thấy Huỳnh Vỉnh Thanh cũng đến.
  Tri Huyện bèn khiến quân dẫn Kim Cang ra tra thẩm.
  Chẳng dè Kim Cang thấy có Huỳnh công tử đến thì e liên lụy cho người, bèn bắt từ dầu chí đuôi mà khai thật ra hết.
  Tri huyện không biết làm sào, nên phải lục theo lời khai mà hồi phúc cho quan Đề dài, đặng chớ lịnh xử quyết.
  Huỳnh Vỉnh Thanh cũng không biết nói làm sao, phải từ biệt ra về.

  Nói về Thiên tử với Châu Nhựt Thanh dạo chơi đã khắp chổ vui, ngày kia vùng nhớ lại bọn Huỳnh Vỉnh Thành, bèn dắt nhau trở về mà thăm.
  Khi về đến nơi gia đinh chạy vào thông báo.
  Huỳnh Vỉnh Thanh vội vả mặc áo chạy ra quì tiếp, Thiên từ bèn lấy mắt nháy Vĩnh Thanh, chẳng cho quì, vì e thiên hạ biết.
  Khi vào nhà ngồi yên rồi Thiên tử nói với Huỳnh Vỉnh Thanh rằng :
  - Tự hậu đừng làm như vậy nữa, cứ lấy theo lễ chú cháu xưng hô với nhau mà thôi ?
  Vinh Thanh vâng lời, rối khiến gia đinh dọn tiệc.
  Trong lúc ăn uống chuyện vản với nhau, Huỳnh Vĩnh Thanh bèn đem việc Kim Cang mà nói cho Thiên tử nghe.
  Thiên tử nghe nói cã giận, bèn nói rằng :
  - Những loài như vậy đã thác cũng còn chưa hết tội thay , chớ như Kim Cang là nguời trung dỏng nghĩa khí, lẻ nào lại để cho nó giết hay sao ?
  Để mai trẫm sẽ truyền một tờ mật chỉ cho Trang tuần phủ, khiến va bắt quách Trương đề đài mà tra hỏi, chừng trẫm về trào rồi trẩm sẽ phát lạc.
  Nói rồi liền viết một tờ mật chỉ .
  Sáng ra bữa sau, khiến Nhựt Thanh đem giao cho Trang tuần phũ .
  Nhựt Thanh lãnh chỉ tuốt qua dinh Trang tuần phủ, khiến người vào thông báo.
  Trang tuần phủ liềhn thay đổi y quan, và khiến quân dọn bàn hương án rồi quì xuống tiếp chỉ.
  Nhựt Thanh mở ra đọc rằng :
  Vâng trời nương vận, Hoàng đế chiếu rằng : Trẩm dạo chơi khắp xứ Giang Nam, đã nhiều phen nêu gương trung hiếu , lại lắm lúc trừ diệt gian manh ; nay dọ dặng Trương đề đài thả con làm dữ ban ngày đi cướp giựt con gái của người, nay con hắn đã chết, chẳng cần truy cứu lắm chi, song phải bắt Trương đề đài mà giải về kinh, chờ trẩm về trào trẩm sẽ phát lạc, còn Lý Liên Đăng thì ghi tên vào sổ Đạo đài , hể có khuyết thì bổ liền , còn Kim Cang thì phải thả ngay và huỷ luôn cái án ấy đi , các việc cứ theo tờ chiếu mà làm, khanh hãy tuân lấy.

  Khi Nhựt Thanh về rồi, Trang tuần phủ bèn cứ theo Thánh chĩ. nhứt nhứt làm xong.

  Nói về Kim Cang đặng ra khỏi ngục rồi, bèn tạ ơn Tri huyện, rồi trỡ về Huỳnh phũ tạ ơn Công tử .
  Huỳnh Vĩnh Thanh nói :
  - Ấy là đương kim thiên tữ tha túc hạ ra , hãy vào tạ ơn Thánh thượng.
  Kim Cang liền bước vào cúi đầu lạy tạ ơn vua, rồi day lại lạy Nhựt Thanh.
  Thiên tử bèn cho đứng dậy rồi đem những võ kinh tướng lược hỏi thử kim Cang .
  Kim Cang nói xuôi như nước chảy.
  Thiên tử cả mầng, liền phong làm chúc Du phủ, lại cho một tờ thủ chiếu, dạy đem qua dinh Trang tuần phủ mà trình, hể có khuyết thì đặng bổ liền .
  Kim Cang cúi đầu tạ ơn, và cũng tạ ơn Nhựt Thanh và Huỳnh công tử rồi mới từ biệt ra đi.

  Rồi đó Huỳnh Vỉnh thanh khiến gia nhơn bày tiệc rồi sai người đi mời Trương, Lý hai vị Công tử qua nhà ăn uống và trò chuyện mà chơi.
  Trương Lễ Tuyền và Lý Vân Sanh nghe mời, liền rũ nhau đến một lượt, vào cúi đầu quì lạy ra mắt Thiên tử, rồi mới ngồi vào tiệc rượu khoản đãi Thiên tử với Nhựt Thanh .
  Lúc đang ăn uống , chúa tôi dàm luận việc văn chương thi phú với nhau, hai đàng đều đối đáp như lưu .
  Thiên tử nhơn nghĩ ba người đều là phú quí trung nghĩa cả ba , bèn khiến đem văn phòng tứ bửu ra, rồi viết ra mấy chữ lớn cho Huỳnh, Trương, Lý ba người .
  Ba người bèn xem lại xem thấy chữ viết rất hay, nét sắc như dao cắt. Viết rồi liền trao cho Huỳnh Vỉnh Thanh.
  Vỉnh Thanh tiếp lấy xem thì thấy viết bốn chữ lớn như vầy : "Giang Nam nghĩa sĩ" . Lại có để năm, tháng, ngày và có phê bốn chữ nhỏ : Thiên tử ngự bút .
  Còn của Trương Lễ Tuyền một chữ thọ lớn cũng có phê ngự bút ; của Lý Vân Sanh thì bốn chữ lớn "Nghĩa bá Giang Nam" , cũng có phê ngự bút , mỗi tấm đều lấy ngọc ấn đóng vào .

  Ba người cúi đầu tạ ơn, mươi phần vui đẹp, rồi khiến người đi kêu thợ mộc đến mướn khắc ba tấm biển y theo ba câu chữ ấy rồi treo nơi trước cửa .
  Ngày ấy ăn uống đến khuya mới mản tiệc .
  Huỳnh vĩnh thanh bèn thỉnh Thiên tử ra trước sân mà ngoạn nguyệt xem trăng , lúc đang xem chơi vui vẽ, bỗng nghe có tiếng đờn kìm, như ai như oán, như khóc như than , song bị gió thổi ào ào, nghe không đặng rõ , không biết từ đâu lại có lời bi ca như vậy.


  Hồi 34
  Nhờ minh quân , Bích Ngọc đặng thành hôn
  Gặp Thánh chúa , Hứa Anh đàm chiến pháp

  Nói về Thiên tử với bọn Huỳnh Vỉnh Thanh đang đứng trước sân xem trăng, bỗng nghe văng vẳng có tiếng tiếng đờn kìm rất nên thê thảm, vừa muốn lóng tai nghe, vùng bị gió thổi ù ù, không nghe rõ đặng; bèn dắt nhau xuống lầu mà nghỉ.
  Qua đến đêm sau cũng ra trước sân nghe tiếng đờn, quả nhiên lối đầu canh một cũng nghe như trước, âm vận du dương, đem ấy gió xuôi nghe càng tỏ rõ.
  Thiên tử lóng tai nghe bài ca như vầy :
  Kìm thinh lộng xuất oán thời oai, xũ mạng sanh lai hát tự bài, niên lão song thân kim dĩ tạ, oán cừu tuy khuyết bị nhơn hoài, luỵ trước Kim Cang trung nghĩa hớn, như kim tị họa tẩu thiên nhai , thiên nhai hải giác hà khương mích ; Bích Ngọc tình nguyện kết hòa hài.

  Thiên tử nghe đã rõ rằng bèn nói rằng :
  - Té ra nàng nầy đờn kìm , than thân trách phận nhơn vì Kim Cang cứu nàng mà bị nạn, nên nàng than thỡ cũng phải ; vậy thì ngày mai ta sẽ dọ coi nàng ở chổ nào, rồi ta làm chỉ hôn cho Kim khanh cưới nàng; cho hai đàng phỉ lòng mơ ước mà hòa hảo với nhau, ấy cũng là một việc tốt.
  Nói rồi bèn đi xuống lầu mà nghỉ.
  Sáng ra bửa sau, Thiên tử cho thỉnh Công tử ra nói rằng :
  - Nàng Vương Ngọc Bích mà Kim Cang đã cứu hôm tháng trước đó thì chắc là người đờn kìm hồi hôm đây , vì trẩm đã nghe tiếng đàn rõ ràng, trong bài ca nàng lại than rằng : Cha mẹ đã qua đời rồi, nàng mong ơn Kim Cang chân cứu , tình nguyện lấy Kim Cang làm chồng, vậy thì khanh hãy chọn một đứa gia nhơn cho lanh lợi, dắt một bà già qua đó nói cho nàng biết rằng Kim Cang nay đã làm Du Phủ Võ niên, biểu hãy về đây ở, rồi trẫm sẽ hạ chỉ triệu Kim Cang về đây, đặng tạm trú trong phủ nầy cho vợ chồng hắn thành thân với nhau cho rồi.
  Huỳnh Vỉnh Thanh vưng lịnh , liền sai người đi tìm Vương Bích Ngọc nói các lời như Thiên tử đã dặn.

  Nguyên Vương Bích Ngọc từ ngày Kim Cang cứu khỏi tay Trương Hiệu Quí bèn trốn đến đó ở, chẳng dè lại rủi cho nàng, cha mẹ đều chết hết, còn có một mình rất nên khổ sở bèn ở đậu nơi nhà một bà già góa kia , vá may độ nhựt ; nay nghe đặng tin ấy thì mầng rở chẳng xiết chi , nên từ giả bà già theo gia nhơn về đến Huỳnh phủ , trong nhà có những đàn bà con gái ra tiếp rước vào đó ở yên.

  Ngày ấy Thiên tử cho triệu Kim Cang.
  Kim Cang vâng chiếu đến Thiên tữ bèn nói lại cho Kim Cang hay, Kim Cang cã mừng vội vàng lạy tạ.
  Huỳnh Vỉnh Thanh bèn chọn ngày huỳnh đạo kiết kỳ rồi lo sắm lễ vật cho Kim Cang với Vương Bích Ngọc thành thân, ở chơi ít ngày rồi vợ chồng Kim Cang dắt nhau vào tạ ơn Thiên tử và từ biết mấy vị Công tử trở về chổ nhậm.
  Khi Thiên tử thấy việc đã xong rồi, liền từ biệt bọn Huỳnh Vĩnh Thanh đi đạo chơi xứ khác.

  Thuở ấy tại phủ Tòng giang, chợ Lưu Tiên, có một người văn võ song toàn , họ Hứa tên Anh, người môi son răng trắng, tướng mạo siêu quần, văn tợ Giang Lang võ như Lữ Bố, lục thao tam lược không chổ nào mà chẳng biết, ưa kết giao với thiên hạ anh hùng, song chưa gặp đặng người tri kỷ , tánh ham bố thí, xài vàng như đất ; gia tài hơn bá vạn . Khi cha mẹ qua đòi rồi, thì xài lần hết sạch, lúc có tiền thì nhiều người quen biết, chừng hết lúi rồi , đến anh em mượn một cắc cũng chẳng ai cho , túng thét đi rồi phải đem gia tài sản vật bán lần hết mà xài, một ngày qua một ngày, đồ đạc bán bán lần hết , chừng ấy lại càng khốn đốn hơn nữa, cực chẳng đã không biết làm sao, phải ra chợ Lưu Tiên tại trước miếu Quan đế múa võ kiếm tiền, thiên hạ tựu đến coi đông dầy như kiến cỏ .
  Hứa Anh bèn nói rằng :
  - Xin liệt vị khán quan miễn lỗi , vì tôi bình sanh tánh hay huy hoạt, xài hết của cha mẹ để lại, nên phải ra đây múa võ, như có sơ lược chỗ nào xin chỉ biểu thêm, mưa chớ chê cười thiệt tôi lấy làm may lắm.
  Nói rồi liền múa bộ song đao, xem như tuyết trên trời bay xuống , ban đầu còn múa huởn huởn, múa thét đến sau duy còn thấy đao chớ chẳng thấy người, trong giây phút múa đao xong rồi bèn lấy côn ra múa, hoặc tiền hoặc hậu , hoặc tả hoặc hữu, thiệt là đường roi thần xuất quĩ nhập , võ nghệ vô song, những kẻ đứng coi thảy đều khen dậy .
  Người thì cho bạc kẻ cho tiền , tuy vậy song cũng không đũ dùng ; như kẻ khác đặng bấy nhiêu tiền ấy thì đã đũ dùng rồi, ngặt vì Hứa Anh xài lớn đã quen , cho nên bấy nhiêu đó cũng chưa lấy khi làm dũ, bèn nói rằng :
  - Nãy giờ tôi chưa đi quờn, tôi cũng muốn múa hết cho liệt vị xem chơi luôn thể , ngặt vì liệt vị ưa xem song chẳng ưa ra tiền, cho nên tôi ngả lòng không muốn múa nữa .
  Trong bọn đứng coi có một người tên là Thượng Ác.
  Nguyên nó là một đứa ác ôn cho nên trong xứ thấy vậy thì gọi nó là Thượng Ác.
  Khi nghe Hứa Anh nói vừa dứt lời , bèn nạt lớn lên rằng :
  - Mi là một đứa mải võ kiếm tiền lẻ thì đi xứ khác kiếm ăn mới phải, chớ tại chợ nầy là xứ sở của ta, đặng bao nhiêu hay bấy nhiêu, lẽ đảu lại chê nhiều chê ít, ta cũng biết mi vốn là con nhà thế gia đó chút, nhưng nay ngươi đã nghèo mạt đi rồi, thì trả thồ cơm hẩm cũng xong , lại còn đám nói hơi kiêu thái với ai, hãy dọn đồ đi về phứt cho rồi, chớ có nói dai mà mang xấu .
  Hứa Anh nghe nói đõ mặt tía tai, bèn nạt lại rằng :
  - Ông ở đây múa võ , lẽ thì mi phải đến hỏi thăm, mi đã vô lễ thì thôi lại còn dám cả gan chọc ông nữa sao ? Nay ông chẳng dọn đồ về, mi làm chi thì làm thử cho ông coi .
  Thượng ác nói :
  - Nến mi chẳng dọn đi thì ta ắt đánh mi cho chết.
  Lúc ấy thiên hạ tựu tới càng đông , hai người nói qua nói lại một hồi, rồi đánh nhầu với nhau .
  Thượng Ác đánh không lại, bèn bỏ chạy dài .
  Hứa Anh rượt nà theo .
  Vừa gặp Thiên tử với Nhựt Thanh dạo chơi đến đó thấy hai người chạy tới thì cản lại hỏi rằng :
  - Xin nhị vị dừng lại , có điều chi bất bình thì nói, lựa là phải đánh đập với nhau làm chi? Chẳng hay duyên cớ ra sao, xin nói cho tôi rõ với .
  Hứa Anh bèn đem hết đầu đuôi thuật lại một hồi.
  Thiên tử nghe nói bèn day lại nạt Thượng Ác và đuổi đi , rồi dắt Hứa Anh và Nhựt Thanh vào nơi tữu lầu, kêu tữu bảo biểu dọn đồ ăn uống ra.
  Húa Anh nói :
  - Xin để cho tôi trở lại nơi miếu mà dọn đẹp đồ nghề của tôi, rồi tôi sẽ đến đây bây giờ.
  Nhựt Thanh bèn theo giúp Hứa Anh , dọn dẹp xong rồi mới dắt nhau trở lại tữu lầu.
  Chừng ấy Hứa Anh mới hỏi rằng :
  - Chẳng hay nhị vị tên họ là chi ?
  Thiên tử đáp :
  - Tôi họ Cao tên Thiên tứ , người ở xứ Bắc kinh , đi với xá thân là Châu Nhựt Thanh đến đây thăm bạn hữu , dọc đường gặp đặng túc hạ đây thiệt cũng là may , tôi xem túc hạ anh hùng như vậy , sao chẳng đi thi cử mà lập chữ công danh? Đặng có ra sức với triều đình , lại để ở đây mà chịu gian truân như vậy, chẳng hay tên họ là chi, xin nói ra cho tôi rõ .
  Hứa Anh nói :
  - Nhị vị chưa rõ, nguyên tôi là người ở tại chợ nầy, họ Hứa tên Anh, gia tài bá vạn, cũng vì chẳng biết làm ăn , duy cứ chuyên cần học tập văn chương thi phú, cùng là võ nghệ công phu , dù chẳng biết làm chi cho sanh lợi, lại hay giao kết thiên hạ anh hùng, xài phí hay hoát, cho nên gia tài hết sạch cha mẹ lại qua đời. Còn một mình trọi lũi , túng thiếu không biết hỏi ai, nên phải đến trước miễu làm điều hèn hạ đặng có kiếm chác mà chi độ cho qua ngày . May đâu tình cờ găp nhị vị là người cao nghĩa như vầy, thiệt tôi rất tiếc vì gặp nhau muộn quá .
  Thiên tử nói :
  - Té ra túc hạ cũng là con nhà giàu có , nay rủi gặp lúc truân chuyên, cũng nên thương xót, như túc hạ ý muốn đầu quân, thì tôi tiến cử giùm cho , chẳng hay túc hạ liệu ra thể nào ?
  Hứa Anh nghe nói cả mầng bèn nói rằng :
  - Nhờ quí nhơn chỉ dẩn, tôi cảm đội chẳng cùng .
  Nói rồi bèn ngồi lại ăn uống với nhau đến tối mới mãn tiệc.
  Rồi đó Hứa Anh đi theo Thiên tử về tiệm ngủ mà nghỉ ngơi.
  Sáng ra bửa sau , dùng cơm điểm tâm rồi, ba người ngồi lại đàm luận binh thơ chiến pháp với nhau.
  Thiên tử nói :
  - Tôn Võ Tử mười ba thiên binh pháp, giúp Ngô vương là Cơ Quan hùng cớ nhứt phương, chư hầu chẳng dám động binh ; Trương Lương nhờ Huỳnh thạch công thọ truyền binh pháp giúp Hớn cao tổ diệt Sở hưng Lưu, qua đến đời Hớn mạt, Gia Cát Khỗng Minh giúp Lưu tiên chúa, chiến tất thắng, công tất khắc ; cả thảy cũng đều nhờ binh pháp mà nên, túc hạ đã từng nghe đến hay chăng ? Hứa Anh đáp :
  - Gia cát khỗng Minh là nhơn tài đệ nhứt , công cái thiên hạ, biết máy qnĩ thần chẳng lường giỏi thuật kêu mưa hú gió , thiệt là người đời sau ít ai học đặng ; tuy tôi bất tài, song cũng có học theo sách vở của người, ngày đêm siêng đọc một chữ chẳng quên, nếu nhị vị chẳng chê, tôi xin đọc thử cho nhị vị nghe.
  Thiên tử nói :
  - Tôi muốn nghe lời cao luận.
  Hứa Anh nói :
  - Võ hầu tân thơ có hơn năm mươi cuốn, biến thông có phép, bắt từ cuốn mà nói, thì trong ấy Phép hay vô cùng, dùng binh rất lợi, thắng bại đều biên rõ, hễ hiền tài thì ở trên, bất hiếu thì ở dưới, ba quân vui đẹp tướng sĩ kính sợ, hễ tương nghị thì lấy dõng , tương vọng thì lấy oai, tương khuyến thì lấy hình, ấy là cái lý ẩn thắng đó ; nếu ba quân chẳng kiêng, sĩ tốt bê trể , ân oai chẳng có, người chẳng sợ phép, ấy là cái đạo tất bại đó .
  Đại thế thiên nói rằng : Hành binh có ba chỗ chí yếu, một là trời, hai là đất, ba là người. Cái thế trời là mặt nhựt, mặt nguyệt, có tinh minh năm ngôi sao cho hiệp độ, phòng khí cho điều hòa ; cái thế đất , ấy là thành bền luỷ cứng rõ xa ngàn dậm, bất kỳ tà thạnh môn u động, đường qnanh nẻo tắt cũng phải cho thông.
  Còn cái thế người, ấy là kính sĩ chuộng hiền, ba quân dùng lễ , sĩ tốt vâng mạng, lương hướng đều đũ ; cho nên thắng kẻ biết dụng binh, thì phải nhơn theo thời trời, lấy theo thế đất, nương theo sức người, đặng như vậy thì kẻ cự với mình ắt cự không lại, còn mình đánh tới đâu cũng ắt đặng trọn thắng.
  Trong Địa thế thiên nói rằng : Địa thế giúp binh nhiều lắm, nếu chẳng biết chỗ chiến địa mà muốn cho thắng thì ít có lắm ; non cao chớn chổ đường tắt rừng quanh, ấy là chổ dùng binh bộ . Đất bằng đồng trống, tràng cát đường ngay, là chổ dùng binh xe binh ngựa, còn như dựa núi gần bưng, rừng cao vực thẩm, ấy là chỗ dùng binh cung tên, chổ thắp đất bằng tới đặng lui đặng ấy là chổ trường chiến ; cỏ cây rậm rạp, tre trúc mọc lang, ấy là chổ dùng thương dùng mâu mới đặng.
  Trong Tình thế thiên luận rằng : Vã kẻ làm tướng, có dõng mà khinh thác, có gấp mà đặng mau, có tham mà muốn lợi, có nhơn mà chẳng nỡ, có chí mà lòng vui, có mưu mà nhu nhược ; hễ có dõng mà khinh thác ấy thì dễ bắt, lòng gấp ý trượng ấy thì dễ liệu , có mưu huởn đải ấy thì dễ đánh.
  Trong Kiên Thế Thiên lại luận rằng : Xưa những kẻ dụng binh hay ấy, thì phải liệu cái tình hình của quân giặc trước hết , rồi sau mới đánh ; phàm hễ binh đóng lâu mà lương hết, bá tánh oán hận , quân lịnh chẳng nghiêm, khí giới chẳng trau dồi, chẳng lo kế trước, ngoài thì chẳng có binh cứu. Tướng lại khổ khắc, thưởng phạt chẳng minh, dinh trận lộn xộn , hễ thắng thì kiêu, binh như vậy thì dễ phá lắm. Còn như biết trọng hiền kính sĩ, lương thảo đầy đủ, binh khí sắc sảo, bốn phía hòa lục, đại quốc ứng tiếp, nếu binh giặc đặng vậy, thì binh ta phải lánh, ấy là luận theo đại lược đó mà thôi, chớ Khỗng Minh điều binh khiễn tướng, thì trải hết mấy đời quân sư có ai dám bì cho đặng ; chớ tôi đây cũng chưa học cho kịp đặng.
  Thiên tử nghe nói lấy làm khâm phục bèn nói rằng :
  - Phàm cái đạo dụng binh, thì phải đánh lòng trước, đánh thành sau ; tâm chiến làm trên, binh chiến làm dưới, cho nên Khỗng Minh cũng phục cái lời ấy lắm ; thiệt là binh pháp tuyệt diệu , dẫu cho họ Tôn với họ Ngô cũng chẳng hơn đặng .
  Hai người đàm luận với nhan qua đến tối mới nghỉ.

  Sáng ra bửa sau, Thiên tử nói với Hứa Anh rằng :
  - Ta với quan Tuần phủ tỉnh này vốn là chí giao với nhau, để ta viết một phong thơ tiến dẫn túc hạ cho người, thì ắt có chỗ xuất thân , hoặc có chút chức chi, thì phải cho hết ngay mà đền nợ nước , thương xót lấy dân lành, chớ phụ lời ta phú thác.
  Nói rồi liền viết một tờ mật chiếu giao cho Hứa Anh .
  Hứa Anh tiếp lấy rồi bước tới cúi lạy tạ ơn tiến dẫn.
  Lạy rồi liền từ biệt hai người, tìm qua nha quan Tuần phủ.
  Thiên tử thấy Hứa Anh đi rồi, bèn từ biệt chủ tiệm dắt Nhựt Thanh dạo chơi xứ khác.


  Hồi 35
  Ba anh hùng trước miễu thử tài nhau
  Hai con thảo nước dưng song khỏi hại

  Nói về Thiên tử và Nhựt Thanh, từ biệt Chủ tiệm và dắt nhau ra đi, du sơn ngoạn thủy, dạo khắp các nơi.
  Ngày kia đi đến một chỗ, thấy có một toà cổ miếu trên có tấm biễn đề sáu chữ vàng : Thổ cố thành hoàng chí xã.
  Hai người đi thẳng vào trong, thấy phòng ốc rộng rải, song tiếc vì miếu ấy bỏ hoang, không ai xem sóc, cho nên tường hư vách ngã, thấy cảnh thêm buồn . Còn đang xem, bỗng nghe phía ngoài có người đi vào.
  Thiên tử xem kỹ lại thì thấy có ba người dắt nhau xân xúi đi thẳng vào miếu, cả ba người đều là hình dung cổ quái, tướng mạo xấu xa, hai con mắt lộ ra giống tạng Kim Cang, La Hán .
  Trong ba người ấy, có một người mặt trắng, nói với hai người kia rằng :
  - Ba anh em ta hãy giỏ thử hai con thạch sư nầy, coi ai giở nỗi .
  Người mặt đen nói :
  - Ngươi ốm yếu như vậy mà giở sao cho nỗi, họa là hai anh em ta đây giở nỗi cùng chăng ; thôi, để hai anh em ta, mỗi người giở một con cho ngươi coi ; như giở chẳng nổi, thì từ nầy về sau ta chẳng thèm tập võ nữa, tình nguyện vào núi tu chơn dưỡng tánh cho rồi.
  Người mặt trắng nói:
  - Vậy thì hai ngươi hãy giở trước đi cho ta coi, rồi sau ta sẽ giở cho mà coi.
  Nguyên người mặt trắng ấy họ Tần nên Bữu , người mặt đen họ Từ tên Cang ; còn người tướng mạo khôi ngô ấy thì họ Vương tên Hoá, ba người đều có mưu lược mà lại dõng lực hơn người.
  Khi ấy Từ Cang bước lên nhắm nhía con thạch sư đủ bốn phía, rồi mơi dùng thế toạ mã ráng sức lúc lắc con thạch sư , song lúc lắc cũng không nhúc nhích, bèn ráng hết sức bình sanh rồi dùng thế bái sơn tắc hải ôm ngang con thạch sư mà giở nỗi lên, ráng rê tới ba bước đà hết sức liền quăng xuống.
  Tần Bửu nói :
  - Vậy cũng chưa gọi là mạnh.
  Tới phiên Vương Hóa, bèn bước tới lấy tay tả ôm quách con thạch sư lên rồi chuyẻn qua tay hữu , chuyển qua chuyển lại như vậy hơn bốn năm bận, rồi để xuống nhẹ nhàng không nghe động địa, mặt cũng không đổi sắc .
  Tần Bửu nói :
  - Như vậỵ thì có khó chi, hai ngươi hãy coi ta đem con bên hữu để qua bên tả rồi đem con bên tả để qua bên hữu cho mà coi.
  Hai người kia nói :
  - Vậy thì dễ lắm, như có giỏi thì ôm nỗi một tay, đi lên cho tới hí đài, rồi trở xuống để y lại chỗ cũ, song chẳng cho đỗi tay, làm như vậy đặng chăng ?
  Tần Bửu nói :
  - Như vậy cũng chẳng khó chi, để tôi làm cho mà coi.
  Nói rồi liền xăn quần vén áo dùng thế tọa mã lấy tay hữu ôm xoạt con thạch sư, kê đầu gối nưng lên, giở hỗng một tay đi thẳng lên hí đài, rồi trở xuống lấy tay tả ôm luôn một con nữa cũng đi lên tới hí đài, mặt không đỗi sắc, rồi huởn huởn đem xuống để y lại chỗ cũ, mà không biết mệt, thần sắc bất biến.
  Lúc ấy Thiên tử và Nhựt Thanh xem thấy , thì khen rằng :
  - Thiêt rỏ ràng Hạng Võ tái sanh.
  Miệng thì khen còn trong lòng thì lấy làm kính phục ; bèn bước lại hỏi :
  - Tôi xin hỏi ba vị, chẳng hay tên họ là chi, quê quán ở xứ nào ?
  Tần Bửu nói :
  - Tôi họ Tần tên Bửu vị nầy họ Từ tên Cang, còn vị này họ Vương tên Hóa đều là người ỡ xứ nấy, từ nhỏ học hành võ nghệ , luyện tập công phu . Hôm nay thong thả dạo chơi tới đây, sẳn thấy hai con thạch sư nên thử sức nhau chơi cho tiêu khiển, chẳng dè hai vị ngó thấy, thiệt là bọn tôi rất nên thất lễ, xin hai vị miển chấp, chẳng hãy hai vị tên họ là chi, ỡ đâu đến đây xin nói cho tôi rỏ với Thiên tử đáp :
  - Tôi là người ở Bắc kinh, họ Cao tên Thiên Tứ dắt xá thân là Châu Nhựt Thanh đến xứ này tìm bằng hữu, vui chơn luôn bước tới đây, thấy ba vị anh hùng dường ấy, tôi lấy làm kính ái, và rất lấy làm tiếc cho ba vị , sao chẳng ra giúp sức với trào đình ?
  Tần Bửu nói :
  - Tôi có lòng ấy đã lâu rồi, ngặt vì không người tiến dẫn nên phải ẩn nhẩn cho qua ngày , còn muốn tới chốn khoa trường đặng tranh thủ công danh, thì bị nhà nghèo, khó mà cất bước.
  Thiên tữ nói :
  - Ấy là anh hùng thất chí khó nỗi than van ; tôi với quan Tuần phủ tỉnh này vốn là thế giao , như có dịp tiện tôi sẽ tiến dẫn giùm cho.
  Nói rồi năm nguòi dắt nhau vào quán rượu, kêu chủ tiệm dọn ra một tiệc ăn uống với nhau.
  Trong khi ăn uống thì đàm luận những việc binh cơ chiến sách với nhau, ba người ấy đối đáp như lưu đem những bình sanh trí lược, tận tình nói hết ; năm người đàm luận với nhau nhiều điều thú vị, ý khí tương đắc .
  Khi mản tiệc rồi ba người liền tạ ơn Thiên tử có lòng tiến dẫn, rồi từ biệt dắt nhau ra về.

  Qua bửa sau Thiên tử lại dắt Nhựt thanh dạo chơi. Đến một chổ kia gọi là Tức Lao đình, thiên hạ qua lại rất đông, xe xe ngựa ngựa đầy đàng chật nẻo, kẻ buôn người bán lăng xăng ; lại có chổ dẫn kinh nói truyện .
  Thiên tử dẫn Nhựt thanh đến đó nghe nói truyện Thủy Hử bèn dừng chơn lại nghe, thấy nói tới Cao Cầu với Liễu Thế Hùng, báo cừu bắt tội Vương Khánh ; Thiên tử và Nhựt Thanh bèn ngồi lại nghe hơn một buổi, thình lình trời mưa ào xuống một đám rất lớn đất bằng mà nước nổi lên hơn một thước ; thiên hạ đều tan hết. Thiên tử cũng dắt Nhựt Thanh trở về tiệm ngũ, thấy trời mưa dầm thì trong lòng rất nên buồn bực, mất chỗ ở gần biển đều bị nước lụt, nhà cửa ngập hết, có kẻ lại bị sóng cuốn chết trôi rất nhiều.

  Thuở ấy tại đó có một người tên là Trương Hiếu Tử, cha mẹ tuổi quá lục tuần, vợ là Lý thị, sanh đặng hai đứa con chừng bốn năm tuổi, nhà nghèo duy cứ làm thuê làm mướn mà ăn ; nhằm chỗ đất thấp, lại thêm gần biển, ngày ấy thình lình thấy nước tràn đến, không biết làm sao, dọn dồ không kịp vội vã chồng thì cỏng cha, vợ thì cỏng mẹ còn hai đứa con nhỏ thì không biết làm sao mà bồng cho hết, nước tràn tới gấp quá túng thét đi rồi, cứ lo cứu cha mẹ cỏng chạy cho khỏi mà thôi, con hai đứa con thì không kể tới. Khi nước hạ rồi, đâu đó nhà cữa tiêu điều, duy có một cái nhà của Trương Hiếu Tử vẫn còn y nguyên như cũ.
  Cách vài ngày vợ chồng Trương Hiếu Tử dắt cha mẹ trở về, thấy hai đứa con đang giỡn chơi trên ván, an nhiên vô sự .
  Ấy có phải là hiếu cảm lòng trời chăng ?
  Thảm thay trong cơn tai nạn, thiên hạ điêu tàn , bá tánh ngập chết vô số , duy có hai đứa con người thấy và nhà cữa vẫn còn ; thấy vậy thì có ai dám gọi rằng trời đất chẳng công bao giờ.

 10. #10
  Tham gia ngày
  Jan 2006
  Location
  水村莊
  Bài gởi
  13,469

  Càn Long Hạ Giang Nam - Tập 9

  Hồi 36
  Bích Liên hiếu cảm động mẹ chồng
  Tữ Vi di báu cho con quí

  Thuở ấy tại phũ Tòng giang, lại có một người họ Hồ tên Tấu, cha là Hiếu Liêm mất sớm, người em tên là Hồ Nhi còn nhỏ .
  Hồ Tấu cưới vợ là Trần thị , tiểu tự là Bích Liên rất nên hiền hiếu, bà mẹ chồng thì độc dữ bất nhân, nhưng Bích Liên chẳng hề oán hận .
  Mỗi buổi sớm mai Bích Liên đều thiền tâm chải gở vẹn vẽ , thay y phục sạch sẽ vào hầu mẹ hồng . Chẳng dè bà mẹ chồng lại gọi rằng làm tốt, đặng có ghẹo nguyệt trêu hoa, chưỡi mắng rầy rà. Bích Liên bèn bỏ hết đồ nử trang, chẳng dám ăn mặc như trước, bà mẹ chồng lại giận hơn nữa, dảy dụa om sòm .
  Hồ Tấu là con chí hiếu muốn cho vừa lòng mẹ, bèn lấy roi đánh vợ, chừng ấy bà mẹ mới êm.
  Từ đó lại cáu ghét nàng dâu hơn nữa. Nàng dâu tuy là phụng sự siêng năng , song chẳng hề nói đến một tiếng .
  Hồ Tấu biết ý mẹ giận, bèn ngủ riêng nơi khác, có ý tỏ dấu tuyệt vợ mình , tuy vậy bà mẹ cũng chẳng vừa lòng , cứ chưởi mắng la rầy tối ngày.
  Hồ Tẩu bên nghĩ rằng :
  - Cưới vợ là để cung phụng mẹ mình, nếu nay việc như vầy thì có vợ làm gì .
  Bèn đuổi Bích Liên đi, khiến một bà già đưa về giao lại cho cha mẹ nàng.
  Vừa ra khỏi cửa, Bích Liên bèn khóc lóc nói rằng :
  - Phàm làm con gái mà làm dâu không xong, để cho đến bị đuổi thì còn mặt mũi nào dám về ngó cha mẹ, thà là chết đi cho rồi .
  Nói rồi liền thò vào tay áo, lấy ra một con dao đâm họng.
  Ai nấy xúm lại can, thì thấy máu ra lai láng khiêng về nhà người thiếm họ của Hồ Tấu, bà ấy tên là Vương thị, ở góa có một mình. bèn lảnh Bích Liên nuôi , khi bà già ấy về nói lại với Hồ Tấu , Tấu dặn dò biểu giử việc ấy đi đừng cho mẹ mình hay .
  Cánh ít ngày dọ nghe Bích Liên đã mạnh, Hồ Tấu bèn đến nhà Vương thị biểu đừng cho Bích Liên ở trong nhà, Vương thị kêu vào trong, Hồ Tấu chẳng vào, duy quyết ý đuổi Bích Liên mà thôi .
  Bích Liên bèn bước ra hỏi Hồ Tấu rằng :
  - Thiếp có tội chi , sao chàng tuyệt tình dường ấy ?
  Hồ Tấu trách sao chẳng biết làm dâu, làm cho mẹ cáu giận.
  Bích Liên làm thinh nghẹn ngào không nói chi đặng hết, duy cứ cúi đầu khlóc đến đổi ra máu .
  Hồ Tấu thấy vậy cũng xốn xang, nói chẳng hết lời, bỏ ra về riu ríu .
  Cách ít bửa sau, bà mẹ hay đến thì giận lắm, bèn tuốt qua nhà Vương thị mắng nhiếc om sòm .
  Vương thị nỗi giận chẳng kể chị em, hài những sự dữ ra trách, lại nói rằng :
  - Dâu đã dễ ra rồi, thì nó còn thuộc về người gì trong nhà chị hay sao, tôi nuôi con gái của họ Trần, chớ tôi không chứa dâu họ Hồ, sao chị lại ỷ cái gì mà bỉ xữ việc nhà của tôi.
  Bà ấy giận lắm không lời nói lại, phần thì thấy Vương thị ăn nói hẳn hòi, không biết làm sao nên phải khóc trở về .
  Bích Liên trong lòng chẳng an, mới tính qua nhà bà Vu thị mà ở , bà ấy là chị của bà mẹ Hồ Tấu tuổi đã hơn sáu chục, con chết sớm, duy còn một đứa cháu thơ và một nàng dâu góa mà thôi, lại hay thương Bích Liên.
  Bích Liên bèn từ giả Vương thị, qua ở với bà Vu thị.
  Vu thị hỏi rõ tình do, thì giận em mình sao có ở với dâu độc ác, muốn đứa Bích Liên về, Bích Liên nói không đặng, lại dặn dò đừng cho mẹ chồng mình biết, từ đó Bích Liên ở với Vu thị như nàng dâu ở với mẹ chồng.
  Nguyên Bích Liên vốn có hai người anh, hay đặng việc ấy thì thương em, muốn rước về gã cho chỗ khác .
  Bích Liên không chịu, cứ ở đó với Vu thị thêu dệt chi độ cho qua ngày .
  Còn bà mẹ Hồ Tấu, từ ngày đuổi dâu ra rồi, thường lo đi cưới vợ khác cho con , song cái tiếng độc ác với dâu đã đồn khắp xa gần thiên hạ đều biết hết, nên chẳng ai dám gả con.
  Cách ba bốn năm Hồ Nhị đà trọng tuổi , bèn lo cưới vợ trước người anh.
  Nàng ấy tên là Lệ Cơ , tánh hung dữ lại lấn hơn mẹ chồng thập bội , hễ bà mẹ giận nói điều chi, thì Lệ Cô liền mắng tay đôi lại , còn Hồ Nhị thì nhu nhược, chẳng dám nói tới vợ, làm cho bà mẹ oai khí giãm lần, đến nỗi chẵng dám nói động đến Lệ Cơ , lại còn phải vui cười ngọt dịu làm cho nàng vui lòng .

  Tuy vậy mà Lệ Cô cũng chẳng ưa, lại bắt mẹ chồng ra làm công việc cũng như tôi tớ.
  Hồ Tấu cũng không dám nói , duy cứ đi lo làm thế cho mẹ mình , hoặc quét nhà, hoặc gánh nước nấu cơm đều phải làm lấy, có nhiều khi hai mẹ con nhìn nhau mà khóc.
  Chẳng bao lâu bà mẹ buồn rầu nên phải đau, nằm liệt nơi giường, hoặc ngồi dậy nằm xuống, hoặc đi chỗ đi nơi, đều cũng một mình Hồ Tấu dìu dắt nưng đở, ngày đêm đều phải thức, hai mẹ con mắt đỏ lòm, liền kêu em thay phiên cho mình nghỉ ngơi giây lát .
  Hồ Nhị vừa mới bước vào , Lệ Cô liền kêu ra .
  Hồ Tấu không biết làm sao, bèn qua nhà người dì là Vu thị cho hay sự mẹ mình đau vào đến nơi than khóc cùng dì, nói chưa dứt lời, Bích Liên ở trong phòng bước ra, Hồ Tấu hỗ thẹn nín đi không nói nữa . Còn đương xớ rớ, Bích Liên vội khép cửa lại, Hồ Tấu nột ý bỏ ra về.
  Về nhà chẳng bao lâu Vu thị đến thăm, Hồ mẫu rất mừng, bèn cầm ở lại với mình , từ ấy bên nhà Vu thị sai người qua lại thường thường, mỗi lần qua thì đem đồ ngon vật lạ dâng cho Vu thị.
  Vu thị bèn nhắn về với dâu mình rằng :
  - Ta ở bên nầy chẳng đói khát chi, chớ có bưng đồ qua lại làm chi cho mất công .
  Tuy là dặn vậy, chứ bên nhà cũng đem đồ ăn qua mà dâng hoài, mỗi lần đem qua thì Vu thị lại nhường cho Hồ mẫu dùng.
  Hồ mẫu bịnh giảm lần lần , cháu của Vu thị lại đem đồ ngon qua và nói rằng :
  - Mẹ mình sai qua thăm bịnh.
  Hồ mẫu thấy vậy thì khen rằng :
  - Chị tu nhơn tích đức thế nào mà có đặng dâu hiền như vậy ?
  Vu thị hỏi :
  - Vậy chớ con dâu của em đã để ra đó thễ nào ?
  Hồ mẫu nói :
  - Nó cũng là hiền, song chẳng đặng như dâu của chị .
  Vu thị nói :
  - Nói còn đây thì em khỏi mệt, em có giận mà la rầy nó cũng chẳng biết hờn, còn sao nữa mà gọi là không đặng như dâu của chị.
  Hồ Tấu bèn khóc mà tỏ việc khổ của vợ mình cho mẹ nghe.
  Hồ mẫu bèn ăn năn và hỏi Vu thị rằng :
  - Chẳng hay Bích Liên nó đà lấy chồng khác hay chưa ?
  Vu thị nói dối rằng :
  - Chị không biết, để chị hỏi dọ lại coi .
  Cánh ít ngày Hồ mẫu đã mạnh, Vu thị muốn từ biệt ra về .
  Hồ mẫu khóc rằng :
  - Nếu chị về rồi, thì em phải chết.
  Vu thị thấy vậy mới tính với Hồ Tấu muốn cho Hồ thị ra ở riêng. Hồ Nhị nói lại với Lệ Cô .
  Lệ Cô không chịu, lại nói hỗn với anh chồng và Vu thị.
  Hồ Tấu tình nguyện giao hết ruộng tốt cho vợ chồng Hồ Nhị, Lệ Cô liền chịu , lập tờ chiết sản, và chia chác xong rồi Vu thị mới kiếu mà về.
  Hồ mẫu bèn khiến mướn kiệu theo đưa Vu thị về nhà.
  Qua đến nơi Hồ mẫu cứ trầm trồ khen dâu Vu thị rằng hiền hoài .
  Vu thị nói :
  - Phàm làm con gái , trăm việc tuy nén , song cũng phải có tì chút đĩnh , mình là mẹ chồng thì phải dung phải chế , như em có dâu như chị vậy thì chị e em cũng chẳng biết thương .
  Hồ mẫu nói :
  - Chị nói oan tôi quá, chị tưởng tôi đây là hình đất tuọng gỗ hay sao , đã có mũi mà hưởi mùi thơm sao lại không biết thương.
  Vu thị nói :
  - Như Bích Liên thì làm sao mà để đi ?
  Hồ mẫu nói :
  - Tại tôi ghét mà hay mắng nhiếc nó, nên chồng nó sợ mà để nó đi .
  Vu thị nói :
  - Việc không đáng rầy mà rầy thì không phải là lỗi nơi nó, để đi là để làm sao ?
  Hồ mẫu nói :
  - Vì chồng nó thấy tôi hay rầy, nên nói rằng nó chẳng biết phụng sự tôi mà để.
  Vu thị nói :
  - Việc đáng hờn mà chẳng hờn ấy là đàn bà đức, việc đáng đi mà chẳng đi ấy là đàn bà hiền, hổm rày đồ ngon vật lạ dâng cho em đó chẳng phải là của dâu chị đâu .
  Hồ mẫu nghe nói thì lấy làm lạ bèn hỏi rằng :
  - Chớ của ai vậy ?
  Vu thị nói :
  - Bích Liên qua đây ở với chị từ ấy đến nay, nhưng đồ hổm rày đó là vốn của nó thức đêm thức hôm thêu dệt kiếm tiền mua chác gỡi cho em, chớ dâu chị có chi mà gởi.
  Hồ mẫu nghe nói thì khóc ròng rồi nói rằng :
  - Nếu vậy thì tôi còn mặt mũi nào ngó dâu tôi .
  Vu thị liền kêu Bích Liên ra.
  Bích Liên vừa khóc vừa bướe ra quì mọp dưới đất.
  Hồ mẫu hỗ thẹn chẳng dám nhìn.
  Vu thị khuyên giãi một hồi mới nguôi, từ đó mẹ chồng và nàng dâu mới hòa thuận với nhau .
  Rồi ỡ đó chơi non mười ngày mới dắt nhau về nhà. Trong nhà còn có mấy mẫu ruộng chẳng đủ ăn, nhờ có Hồ Tấu dùng bút mực kiếm . Còn Bích Liên thì thêu dệt mà chi độ cho qua ngày tháng .
  Lúc ấy Hồ nhị thẳng nhà giàu có dư giả, Hồ Tấu chẳng thèm vay mượn .
  Hồ Nhị cũng chẳng ngó ngàng tới anh, Lệ Cô thấy chị dâu đã bị để rồi nên bĩ bạc khinh khi , còn Bích Liên thấy em dâu hỗn ẩu thì không ưa, nên cũng chẳng thèm chuyện vãn chi tới.
  Hai anh em nhà ở cách vách, mỗi khi Lệ Cơ hổn ẩu rầy rà thì bên này cã nhà đều bịt tai giã điếc, Lệ Cơ không biết hổn ẩu với ai, thét đi rồi lại làm dữ với chồng và tỳ nữ .
  Ngày kia con tỳ nữ bị rầy quá, tức mình bèn tự ải mà chết.
  Người cha của con tỳ nữ ấy hay đặng bèn đi cáo Lệ Cô .
  Hồ Nhị ra gánh vác đối nại cho vợ, bị đòn bọng nặng nề, quan lại bắt Lệ Cô giam cầm.
  Hồ Nhị lo lót hết sức mà quan cũng chẳng tha.
  Lệ Cô bị tra khảo mười ngón tay bị rớt thịt, quan Phủ ấy lại ưa ăn hối lộ, đòi của hối lộ nặng nề.
  Hồ Nhị phải cầm cố vườn ruộng cho đủ số mà lo, Lệ Cô mới đặng về , chẳng dè bị tiền lời nặng quá lo không kịp, nên phãi đem hết vườn ruộng bán đứt cho Nhiệm ông, cũng là người ở một làng, nhưng mà Nhiệm ông đã biết ruộng ấy hơn phân nữa là của Hồ Tấu nhượng lại, nên nài cho có Ilồ Tấu đứng giấy thì mới chịu mua.
  Hồ Nhị về năn nỉ với anh xin đứng giấy giùm .
  Hồ Tấu qua vừa đến nơi , Nhiệm ông vùng nói lớn lên rằng :
  - Ta là Hồ Hiếu Liêm đây, lão Nhiệm nầy là người gì mà dám mua đứt sản nghiệp của ta .
  Nói rồi bèn day lại nói với Hồ Tấu rằng :
  - Vua Diêm vương cảm vì cái lòng hiếu của hai vợ chồng con, nên người cho cha về đây thăm con một phen .
  Hồ Tấu khóc mà vái rằng :
  - Như cha có linh thì xin cứu giùm em tôi với.
  Đáp rằng :
  - Con nghịch dâu hung như vậy thì còn thương tiếc làm gì, con hãy về nhà lo mà chuộc huyết sản lại cho cha.
  Hồ Tấu hỏi :
  - Mẹ con tôi lo đắp đổi từ ngày, khỏi chết đói là may, tiền bạc có đâu cho nhiều mà chuộc cho nổi.
  Đáp rằng :
  - Dưới gốc cây tử vi có chôn vàng, con hãy đào lên mà dùng.
  Hồ Tấu muốn hỏi lại cho kỷ thì ông ấy làm thinh, chẳng nói năng chi nữa.
  Trong giây phút mới tỉnh lại, thì mơ màng không biết chi hết, Hồ Tấu bèn trở về thưa lại cho mẹ hay, mẹ con cũng chưa lấy làm tin. Chẳng dè bên kia Lệ Cô đã sai người ra đó đào xốc lên sâu hơn bốn năm thước, mà chẳng thấy bạc vàng chi hết, duy thấy tinh những là ngói bể gạch vụn mà thôi, bèn bỏ mà trở vào .
  Bên này Hồ Tấu nghe Lệ Cô đi đào trước thì dặn mẹ và vợ chớ nên đi coi làm chi , chừng nghe Lệ Cô đào không đặng chi hết, thì bà mẹ mới lén ra xem chơi , thấy tinh những đá vụn lộn lạo với đất, bèn bỏ mà trở vào .
  Khi Bích Liên ra xem thì thấy dưới đất đều là vàng bạc, bèn kêu chồng ra xem cũng quả nhiên, rồi đó vợ chồng mới lượm đem về nhà.
  Hồ Tấu lại nghĩ vì của ấy là của ông bà để lại, chẳng nỡ hưởng một mình, bèn kêu Hồ Nhị qua mà chia hai .
  Hồ Nhị bọc vàng đem về nhà khoe với Lệ Cô, té ra chừng coi lại thì là gạch bể mà thôi, vợ chồng sững sốt, Lệ Cô lại rầy chồng, sau có dại mà để cho anh gạt gẩm như vậy , biểu phải qua đòi lại.
  Lúc ấy Hồ Tấu đang sắp vàng ra nơi ghế mà mầng với mẹ.
  Hồ Nhị bước vào tỏ thiệt với anh .
  Hồ Tấu giựt mình trong lòng sanh nghi , song cũng chẳng nói chi, bao nhiêu vàng bạc đều giao hết cho Hồ nhị.
  Hồ Nhị rất mừng, lấy hết đem về đi trả nợ đâu đó xong xuôi, lấy làm cảm đức anh mình, trầm trồ với vợ.
  Lệ Cô lại nói :
  - Đã bị gạt mà không biết hổ , còn khen ngợi nổi gì, lần trước lấy gạch bể mà chia , sau mình nói rồi mới làm bộ cho hết, chớ lẻ nào anh không giấu bớt nhiều hơn, lại chia đều như vậy hay sao ?
  Hô Nhị nghe nói nữa tin nữa nghi.
  Qua bửa sau mấy chủ nợ đều sai thầy tớ đến nói rằng vàng trã hôm qua là vàng giã, tính đi thưa với quan, vợ chồng đều thất sắc, Lệ Cô nói :
  - Quả như lời tôi nói hay chăng ? Phải anh mình tử tế thì không có việc như vầy , ấy là ảnh giết mình đó.
  Hồ Nhị sợ sệt phải đi năn nỉ với mấy chủ nợ.
  Chũ nợ giận lắm định đi thưa quan .
  Hồ Nhị phải đem bằng khoán ruộng thế lại, rồi lấy vàng lại đem về nhà coi kỷ lại , lấy hai đính chặt ra, ở ngoài vàng bọc mỏng như lá lúa còn ở trong tinh những là thau .
  Lệ Cô bày mưu cho Hồ Nhị để mấy đính vàng lại, còn bao nhiêu thì đem hết trả lại cho anh, đặng coi ý làm sao cho biết .
  Hồ Nhị nghe lời đem qua trả lại cho anh, lại giã ý nói rằng :
  - Nhờ anh có lòng tốt nhường hết cho em, thiệt em không nở nay em lấy đở vài đính , tỏ ý chẳng phụ tình anh mà thôi, còn bao nhiêu thì em giao lại cho anh, còn những ruộng đất em cầm cố cho người, thì em đã bỏ rồi , chuộc hay không thì tự ý anh, chớ em không biết tới nữa.
  Hồ Tấu không dè cứ nhường lại hoài .
  Hồ Nhị quyết lòng từ chối bỏ đó đi về.
  Hồ Tấu cân lại mà coi thấy thiếu hết năm lượng, bèn lấy bạc mà châm cho đủ số, rồi đem trả cho chủ nợ chuộc đất lại .
  Chũ nợ nghi là vàng giã hôm nọ, bèn lấy dao chặt thử coi thấy thiệt vàng tốt, liền đếm đủ số mà thâu, rồi giao bằng khoán lại cho Hồ Tấu .
  Còn Hồ Nhị, từ ngày giao vàng lại cho anh mình rồi thì có ý dọ coi anh mình làm thể nào cho biết , chừng nghe anh mình chuộc hết ruộng đật lại rồi thì lấy làm lạ, còn Lệ Cô thì nghỉ rằng lúc đào đặng, anh mình giấu hết vàng thiệt đi , còn vàng giả thì chia cho mình, bèn qua nhà măng nhiếc om sòm , chừng ấy Hồ Nhị mới rỏ cái cớ trả vàng .
  Bích Liên bèn cười và nói với Lệ Cô rằng :
  - Sản nghiệp còn đó, giận dữ làm chi.
  Nói rồi lại hối chồng lấy bằng khoán ra giao cho Lệ Cô .
  Đêm ấy Hồ Nhị nằm chiêm bao thấy cha mình về trách rằng :
  - Mi chẳng thảo thuận , ngày chết đã gần , một tấc đất cũng chẳng phải của mi, còn chiếm đoạt làm gì .
  Hồ Nhị giựt mình thức dậy nói với Lệ Cô, muốn giao bằng khoán lại cho anh.
  Lệ Cô mắng nhiếc gọi rằng ngu .
  Lúc ấy Hồ Nhị có hai đứa con trai, đứa lớn bảy tuổi, đứa nhỏ ba tuổi. Chẳng bao lâu đứa lớn lên trái mà chết Lệ Cô sợ bèn khiến chồng đem bằng khoán trả lại cho anh.
  Hồ Tấu nắng nằng quyết một không chịu lảnh , cách ít ngày thằng con nhỏ Lệ Cô lại chết nữa.
  Lệ Cô thất kinh, bèn đem bằng khoán qua năn nỉ giao lại cho chị dâu .
  Bịch Liên cũng không chịu lành, Lệ Cô không biết làm sao nên bỏ liều mùa màng không biết tới , ruộng đất bỏ hoang , cực chẳng đã Hồ Tấu phải coi , cày bừa và sửa sang đất cát ấy.
  Tù đó Lệ Cô sửa tánh cung phụng mẹ chồng , sớm thăm tối viếng, chẳng dám sai ngoa, lại cung kính anh chị như cha mẹ, trong ngoài đều thuận thảo .
  Chưa đầy nữa năm bà mẹ thọ bịnh mà qua đời.
  Lệ Cô khóc rống lên và nói rằng :
  - Mẹ chồng tôi mất sớm làm cho tôi chẳng đặng phụng sự, ấy là trời chẳng cho tôi chuộc cái tội tôi đó.
  Sau Lệ Cô nằm bếp hơn mười lần mà chẳng nuôi đặng đứa nào hết bèn xin con của anh mà nuôi làm con mình, còn vợ chồng Hồ Tấu thì sống lâu, sanh đặng ba đứa con trai, đều thi đậu Tấn sĩ.
  Người người đều gọi là vì lòng hiếu thuận mà trời đất thưỡng cho .  Hồi 37
  Chúa Bảo Ân thầy tu sang đoạt
  Am Quảng Pháp mụ vãi vong thân

  Tại địa phận Tô châu có một cái chùa lên là chùa Báo Ân .
  Nguyên của người thiện sĩ tên là An Thạnh Ban cất ra . Chùa ấy có một ông thầy cả tên là Trí Quảng thiền sư đã hơn tám mươi tuổi, mặt đỏ tóc bạc, tướng mạo mạnh mẽ, tu hành có công trong chùa có hơn năm mươi tăng chúng, Trí Quảng thiền sư ép phải giử việc trai gái chính chắn , nhưng trong chùa nhiều người, thì cũng chẳng khỏi một người làm quấy trái điều pháp giới trong chùa .
  Lúc ấy có một tiểu tăng tên là Thường Vị Pháp mới mười chín tuổi, có tánh hung dữ, ưa uống rượu, tham tiền bạc, làm nhiều điều quấy, Trí Quảng thiền sư không hay một điều, chớ chi Thiền sư ấy hay đặng, thì cũng chẳng dung. Bởi vậy cho nên hể đôi ba tháng thì Thường Vị Pháp xuống làng một lần . Mỗi lần xuống làng thì ỷ có võ nghệ của mình, cướp bóc của dân đem về chùa đặng có để dành ăn uống , làm như vậy cũng đà nhiều phen mà các tiểu tăng trong chùa không hay chi hết.
  Ngày kia có một thương khách đi ngang qua chùa, lở gặp trời tối, vào chùa xin ngũ nhờ một đêm. Trong khi người ấy vào chùa, lạy Phật xong rồi, thẳng vào phương trượng ra mắt Trí Quảng thiền sư Trí Quảng thiền sư hỏi rằng :
  - Khách quan tên họ là chi, ở đâu đến đây ?
  Người khách bạch rằng :
  - Tên tôi là Ngưu Dõng, cũng ở xứ nầy, nay tôi đi với mấy người anh em bạn buôn bán lụa hàng , về tới đây, kẻ thì ghé thăm bà con, người tách đường về nhà, còn có một mình tôi đi ước chừng năm dặm nữa thì cũng tới nhà anh em bạn, nhưng trời đã tối rồi, lại trong mình tôi có vài trăm lượng bạc, e khi đi đường đêm hôm, gặp bọn cường đồ đoạt thu bạc ấy, cho nên ghé chùa này xin ngủ nhờ một đêm rồi mai sẽ đi .
  Nói rồi mở túi lấy ra một đính bạc hai lượng cúng tiền dầu đèn.
  Trí Quảng thiền sư nói:
  - Khách quan ngủ nhờ một đêm mà làm như vậy ra lẻ đền ơn, tôi không dám lảnh . Thôi , khách quan hãy để làm lộ phí .
  Ngưu Dõng nài nỉ đôi ba phen , Trí Quảng thiền sư thấy nói cạn lời như vậy mới chịu, khiến tiểu tăng thâu lấy của ấy .
  Rồi đó thiền sư lại khiến dọn bữa cơm chạy đải Ngưu Dõng .

  Ăn uống rồi Thiền sư khiến tiểu tăng dọn khách phòng nơi Đông viên cho Ngưu Dõng an nghỉ .
  Đêm Ngưu Dõng vì đi mệt mõi, cho nên nằm xuống chiếu chưa được bao lâu thì đã ngủ ngon một giấc .
  Lúc ấy Thường Vị Pháp nghe biết trong mình Ngưu Dõng có vài trăm lượng bạc thì đã dong dạ bất lương.
  Đêm ấy chờ đến canh ba trong chùa ngủ hết , Thường Vị Pháp thẳng đến Đông viên, đi nhè nhẹ tới phòng Ngưu Dõng mà rình.
  Khi dòm vô phòng thấy đèn leo lét lại nghe tiếng ngấy phò phò, thì biết Ngưu Dõng đa ngủ mê rồi, bèn rút đao vắn trong mình, cạy cửa vào, thấy có mặt túi bạc nặng chừng bốn trăm lượng , bèn lấy bạc ấy lui ra và khép cửa lại như củ, rồi mới lại phòng mình.

  Rạng ngày Ngưu Dõng thức dậy thấy mất túi bạc thì kinh hãi, liền la lớn lên rằng :
  - Huyết bổn của tôi duy có bao nhiêu, đêm nay ngủ tại chùa nầy, bị người đoạt thủ hết rồi còn gì đâu !
  Bọn tiểu tăng nghe la lật đật chạy tới phòng ấy hỏi thăm.
  Nguyên lúc ấy Thường Vị Pháp nghe tiếng Ngưu Dõng la lớn, lòng e Thiền sư lục soát phòng mình, bèn lật đật cạy gạch trong phòng, đào một giấu bạc ấy, rồi đậy gạch lại như cũ.
  Đến chừng Trí Quảng thiền sư hay đặng chuyện ấy liền đến đó hỏi sự tích .
  Ngưu Dõng lời thiệt bày ngay, Thiền sư nghe rồi thì hỏi các tiểu tăng rằng :
  - Từ khi trời mới sáng cho đến bây giờ đã có ai ra khỏi chùa hay chưa ?
  Các tăng chúng nói :
  - Chưa có ai ra hết.
  Thiền sư dẫn Ngưu Dỏng lục soát các chổ kín đáo trong chùa, cũng chẳng thấy tông tích chi hết, rồi lại xét trong mình các tăng chúng ấy thì cũng chẳng có vật chi.
  Trí Quảng thiền sư xét đã không ra, bèn nói vói Ngưu Dõng rằng :
  - Thế khi khách quan đi dọc đường, không được cẩn thận, để bọn gian nhơn dòm thấy tiền bạc của mình cho nên nó mới nom theo đến chùa mà trộm của ấy rồi đây.
  Ngưu Dõng thấy nói như vậy , không biết trả lời thế nào, cứ ngồi than thân trách mình thời vận gian truân, nên mới gặp chuyện ấy. Ngày ấy Ngưu Dõng tính bề đến trước bàn Phật xin một cây xâm. Liền đốt hương đến quì lạy vái rằng :
  - Tôi là ngưu Dõng quê ớ xứ nầy, vì đi buôn bán mới về trong mình có bạc không dám đi đêm, cho nên phải ghé chùa nầy đặng nghỉ nhờ , chẳng dè hồi hôm này bị gian nhơn đoạt hết tiền bạc, mà không biết nghi cho ai, cúi xin Phật tổ cho tôi một cây xâm chỉ bão cho rành, đặng tôi biết mà lấy lại.
  Vái rồi liền cầm ống xâm mà lắc, giây lâu rớt ra một cây xâm, bèn lấy số xâm ấy tìm ra lời đoán rằng :

  Thường thường an phận dinh sanh
  Vị tất thương thiên khuy phụ
  Pháp luật như thử sum nghiêm
  Du thuyết hà năng thoát lộ

  Ngưu Dỏng xin đặng quẻ xâm ấy, coi đi coi lại đôi ba phen, cũng không rõ ý gì, túng phải từ giả Trí Quảng thiền sư và các tiểu tăng mà trở về nhà.
  Thường Vị Pháp thấy Ngưu Dõng đi rồi thì có lòng mừng.
  Qua ngày thứ Thường Vị Pháp lấy bạc lên, thay đổi y phục đi tuốt ra chợ thẳng đến tữu lầu ăn uống no say, rồi lại vào chốn thanh lâu kia tên là Lưu Tỳ viện, đặng có giao hoan vói một con kỹ nử lên là Nghinh Nhi.
  Nguyên con Nghinh Nhi nầy nhan sắc xinh đẹp , có tánh khi bần trọng phú, hể thấy người nào đến chơi mà trong lưng nhiều tiền
  thì nó hết lòng trọng đải , đến chừng dòm biết trong người ấy có hơi nhẹ, thì nó làm bộ giận hờn mà đuổi đi cho mau .
  Thường Vị Pháp tới lui với nó cũng đã nhiều lần thì cũng đã bị sự nhục ấy rồi, song bởi lòng ưa nhan sắc thái quá nên chẳng giận nó đặng.
  Ngày ấy Thường Vị Pháp đi vừa đến cửa , Nghinh Nhi lật đật chạy ra tiếp rước dắt thẳng lên lầụ
  Thường Vị Pháp hối dọn một tiệc đầy những trân tu mỹ vị mà ăn uống với Nghinh Nhi.
  Nghinh Nhi rỏ biết rằng mình Thường Vị Pháp có nhiều tiền bạc, nên bày điều hiếu mị, trổ hết nghề hay riêng mà kiếm tiền.
  Hôm sau, Thường Vị Pháp ý muốn về nhà, nhưng vì bịn rịn đi không dứt, lại bị Nghinh Nhi ràng buộc không cho về. Vì vậy cho nên ở đó thêm hai ngày nữa.
  Ngày kia Nghinh Nhi hỏi rằng :
  - Lúc nầy thầy làm nghề gì mà nhiều tiền lắm vậy ?
  Thường Vị Pháp tỏ thiệt việc lấy trộm bạc của Ngưu Dõng cho Nghinh Nhi nghe.
  Nghinh Nhi khen rằng :
  - Như vậy mới thiệt là người có thủ đoạn cao cường. Lúc nầy tôi túng thiếu lắm, lại đến ngày mai đây thì đúng kỳ phải góp hai mươi lượng bạc, xin thầy vui lòng cho tôi mượn đủ số bạc ấy, ngày sau tôi sẽ trả lại cho .
  Thường Vị Pháp mở túi lấy bạc ra trao cho Nghinh Nhi.
  Nghinh Nhi rất mừng liền cầm lấy bạc mà khoe với Vương bà là chủ lầu xanh và tỏ thiệt sự tích Thường Vị Pháp được bạc cho Vương bà nghe.
  Vương bà nghe nói rất mừng, lật đật vào phòng chào hỏi Thường Vị Pháp, đàm đạo ít lời, rồi trao cho Thường Vị Pháp một cục ngọc mà rằng :
  - Tôi có cục ngọc nầy, sư phụ coi thữ có phải là vật quí hay chăng ?
  Thường Vị Pháp cầm xem, rồi hỏi rằng :
  - Ngọc nầy mua ở đâu vậy ?
  Vương bà nói :
  - Tôi mới mua của người chị em bạn, như ý Thầy muốn thì tôi nhường lại cho .
  Thường Vị Pháp hỏi :
  - Ngọc nầy giá định bao nhiêu ?
  Vương bà đáp :
  - Thầy với tôi chẳng phải là người xa lạ , thầy hãy liệu mà trã bao nhiêu cũng được.
  Thường Vị Pháp nói :
  - Chừng ba chục lượng thì vừa hay chưa ?
  Vương bà nói :
  - Như vậy cũng vừa.
  Thường Vị Pháp cả mừng, lấy bạc ra trả cho Vương bà, rồi cũng ngồi lại ăn uống với Nghinh Nhi.
  Ngày kia ,Thường Vị Pháp về chùa, gây lộn với một người tiểu tăng, bị tiểu tăng ấy dòm biết cơ quan, đến bạch với Trí Quảng thiền sư, Thiền sư nghe nói lòng cũng sanh nghi mà rằng :
  - Hèn chi mấy bữa rày vắng mặt Thường Vị Pháp, không thấy vào ra chốn nấy .
  Bèn sai tiểu tăng khác kêu Thường Vị Pháp đến cật vấn về việc bạc của Ngưu Dõng.
  Ban đầu Thuờng Vị Pháp chưa chịu xưng thiệt, rốt lại mắc lấy tàng đầu lộ vĩ, Thiền sư bắt mẹo mà hỏi lần lần .
  Thường vị pháp chối nữa không đặng, túng phải khai ngay .
  Thiền sư nghe rồi trong lòng giận lắm, song cũng lấy lời ngon ngọt mà an ủi rằng :
  - Tù rày về sau ngươi đừng làm quấy như vậy nữa, e khi người ngoài hay đặng thì ta đây cũng chẳng khỏi mang tiếng, lần nầy ta dung cho , song phải răn chừa thói xấu .
  Thường Vị pháp dạ dạ lui ra.
  Đêm ấy Trí Quảng thiền sư chờ lúc Thường Vị Pháp ngũ mê, khiến bọn tiểu tăng trói lại mà nạp cho Tri huyện .
  Tri huyện tra ra bạc ấy còn lại hơn một trăm lượng thì đòi Ngưu Dõng mà trả, rồi dâng sớ tâu với trào đình xin xữ trảm Thường Vị Pháp.

  Nói về phủ Tòng Giang nơi phía Tây Nam có một cái am tên là Quảng Pháp, trong am ấy có một bà vải già hơn bảy mươi tuổi mà gương mặt như người năm mươi. Bà vải nầy tên là Huệ Pháp có công tu hành đã lâu, lại hay phò nguy tế hiểm, chẳng phải như các vải khác . Có lòng trọng phú khinh bần . Ấy đâu chùa ấy có một vải nhỏ tên là Diệu Năng mới mười bảy tuổi , nhan sắc rất xin , thiệt là cá đắm nhạn sa, hoa nhường nguyệt thẹn. Tuy không dùng màu son phấn, nhưng nhan sắc tự nhiên ít kẻ dám bì .
  Gần lối chùa ấy có một người nhà giàu tên là Vương Bá Vạn, vợ là Trương thị , sanh đặng một đứa con trai đặt tên là Vương Bửu Châu , đã mười bảy tuổi, vợ chồng Vương Bá Vạn cũng muốn kiếm dâu cho sớm, ngặt vì chọn kén nhan sắc, cho nên chưa kiếm đặng. Vương Bửu Châu này , diện mạo xấu xa mà lại hay làm biếng họv , chuyên ưa trau chuốt đến quần áo, thường ngày tới chốn thanh lâu, giao du cũng kỹ nữ. Vã lại có tánh máu dê, hễ thấy con gái thì ngó đeo tho, rồi lại làm bộ như ruồi thấy máu . Vì vậy cho nên tới lui trong chùa thấy mặt Diệu Năng thì thường hay mi lai nhãn khứ, nhưng Diệu Năng là người tu hành, không lòng tà niệm, mà cũng không thèm nói đến làm gì.
  Vương Bửu Châu tưởng là Diệu Năng đã bằng lòng rồi, bèn nói vói mẹ là Trương thị mà xin cưới Diệu Năng cho mình.
  Trương thị có tánh cưng con, nên tính đi với con đến am coi một phen hể thấy mặt . Liền sắm sánh lễ vậy đem theo ít người gia đinh, giã chước đến am dâng hương đặng có coi mắt Diệu Năng.
  Lên tới am, Huệ Pháp tiếp rước vào sảnh , thết trà xong rồi thì hỏi rằng :
  - Chẳng hay Phu nhơn đến đây có việc chi chăng ?
  Trương thị nói :
  - Con tôi muốn cho trong nhà bình an, cho nên khiến tôi đến đây cầu nguyện ba đêm ba ngày, xin thầy chớ nại công lao, lo bề kinh kệ giúp lo việc ấy .
  Nói rồi thì lấy ra vài chục lượng bạc mà cúng tiền dầu .
  Huệ Pháp thâu bạc ấy, hối người dọn một bữa cơm chạy thết đãi mẹ con Vương Bửu Châu .
  Đêm ấy Huệ pháp lo việc kinh kệ, Trương thị lo việc quì hương. Còn Bữu Châu cứ việc quản theo mà chọc ghẹo Diệu Năng.
  Diệu Năng làm thinh, không thèm nói đi nói lại, mà Bửu Châu cũng chưa dám làm hổn.
  Đến chừng Diệu Năng đi ngũ, Bữu Châu đứng rình cho tới canh ba, thấy Diệu Năng đã ngũ mê rồi thì lén lén vào phòng giở mùng mà xem. Xem thấy Diệu Năng nằm day mặt ra thì đứng mà ngắm một hồi, rồi lại nằm ghé bên giường ôm cứng Diệu Năng mà nựng nịụ
  Diệu Năng tỉnh giấc thấy mặt Vương Bửu Châu thì la lớn lên rằng :
  - Vương tướng công sao dám cả gan vào phòng tôi làm chi vậy kìa ?
  Nói rồi liền bước xuống giường mà chạy.
  Vương Bữu Châu thất kinh, lòng e mang họa, muốn tính cho êm, bèn nắm áo Diệu Năng lại mà dộng một đạp, rủi nhắm chỗ nghiệt Diệu Năng hồn xuống huỳnh tuyền !
  Vương Bửu Châu thấy Diệu Năng thác rồi thì bồng để lên giường, bõ mùng xuống y như củ, rồi bước ra khép cửa lại.
  Rạng ngày Huệ Pháp thức dậy ngồi chờ Diệu Năng lâu không thấy ra, ngỡ là Diệu Năng thức đêm mệt mỏi cho nên không dậy, ý muốn làm lơ để Diệu năng ngũ cho thẳng giấc . Chẳng dè chờ cho đến trưa cũng không thấy nên phải sai một vải nhõ vào kêu Diệu Năng thức dậy.
  Vãi nhỏ vâng lời đến đứng tại trước cửa phòng kêu ba tiếng, không thấy trả lời, thì bước lại bên giường giở mùng xô đẩy Diệu Năng mới biết Diệu Năng đã thác.
  Bèn lật đật chạy tới thưa với Huệ Pháp .
  Huệ Pháp thất kinh, té xỉu xuống đất, giây lâu mới tỉnh khóc lớn rằng :
  - Trời đất ôi, Diệu Năng đương lành mạnh, không biết cớ gì lại chết vội như vầy !
  Vừa đi vừa nói đến phòng Diệu Năng giở mùng lên xem , thấy quả đã thác, không biết đau về chứng gì, bèn lo sửa quan quách chôn cất.

  Nói về mẹ con Vương Bửu Châu cầu nguyện xong rồi tính trở về nhà thì Vương Bửu Châu cũng không tỏ thiệt với mẹ mình là Trương thị, cho nên Trương thị thường ngày than thở thương tiếc Diệu Năng hết sức .

  Nói về vong hồn của Diệu Năng vì chuyện thác oan, cho nên hồn phách dật dờ, ý muốn tới nhà Vương Bữu Châu đòi mạng.
  Lúc ấy Vương Bữu Châu vượng khí trượng thanh cho nên Diệu Năng làm gì không nỗi phải ở ngoài đồng chờ cho gặp dịp rồi sẽ ra tay.
  Ngày kia Vương Bửu Châu đang học nơi thơ phòng vùng phát bịnh nặng. Trương thị hối người rước thầy điều trị, song uống thuốc đã năm bảy thầy cũng không thấy ra gì .
  Một hôm Vương Bữu Châu đương nằm mơ màng , chiêm bao thấy Diệu Năng đến đứng bên giường, nghiến răng trợn mắt, điểm mặt mắng nhiếc, rồi lại cầm cây roi sắt đánh ngay lầu Bửu Châu .
  Bữu Châu la lên một tiếng bất tỉnh nhân sự .
  Vợ chồng Vương Bá Vạn nghe la lật đật kiếm thuốc đổ cho con, giây lâu tỉnh lại, Vương Bửu Châu tỏ thuật việc mình làm quấy ngày trước và chuyện chiêm bao thấy Diệu Năng đánh mình một cây roi sắt cho cha mẹ nghe, rồi lại trối rằng :
  - Số con đã đến, thì không khỏi đặng, cha mẹ sanh có một mình con thôi, người nối dòng họ Vương, té ra con lại chết sớm như vậy thiệt cũng khổ tâm cho cha mẹ lắm. Ấy cũng bởi nơi cha mẹ thương con, không nỡ ngăn cấm nghiêm nhặt, chừng nên mới háo sắc tham dâm mà mang hoạ lớn.
  Trối rồi liền tắt hơi .
  Vợ chồng Vương Bá Vạn khóc lóc đến nỗi hôn mê, gia đinh và người lối xóm khuyên lơn hết sức, vợ chồng mới phải gắng gượng lo việc quan quách chôn con .


  Hồi 38
  Diệp công tử thông gian hại bá tánh
  Sài Hàn Lâm vì cháu thấy Thiên nhan

  Nói về Thiên tử ở phủ Tòng giang mỗi ngày đi cùng Châu Nhựt Thanh du sơn ngoạn thủy, khắp các châu quận rồi lại hỏi thăm tánh nết các quan sở tại, ăn ở với dân thể nào . Nghe lại nhiều người có lòng thương dân thì Thiên tử vui mừng hết sức.
  Ngày kia đi đến Thiệu Bá trấn thuộc phủ Dương châu.
  Thiên tử xem thấy chợ ấy, phố xá nguy nga, buôn bán đông đảo, qua lại dập dìu thì lòng rất mừng, vừa đi vừa khen.
  Đi đến một chổ tửu lầu thì dắt Châu Nhựt Thanh lên đó ăn uống và xem thiên hạ buôn bán.
  Lên tới nơi Thiên tử chọn một chổ gần cửa sổ mà ngồi.
  Ngồi rồi thì kêu tửu bảo dặn rằng :
  - Trong tiệm người có vật chi ngon hơn hết, bất luận giá mắc bao nhiêu, cứ việc đem ra cho ta ăn rồi ta trả tiền y giá .
  Tửu bảo rất mừng mà rằng :
  - Vậy thì xin mời khách quan ngồi chờ một chút, đặng tôi xuống dưới dặn người nấu ăn biện lấy mà nấu .
  Nói rồi chạy xuống lầu . Giây lâu bưng lên một mâm đầy những trân tu mỹ vị và thưa với Thiên tử rằng :
  - Nếu mấy món này không vừa lòng nhị vị thì xin chờ một chút tôi sẽ bưng món khác lên cho nhị vị dùng.
  Thiên tử gặt đầu ngồi lại ăn uống với Châu Nhựt Thanh .
  Trong lúc Thiên tử đương có ăn uống trò chuyện vói Châu Nhựt Thanh, xảy thấy một người cao lớn, đi thẳng lên lầu , mặt có sắc giận, trợn mắt chau mày, kêu tửu bảo nói rằng :
  - Mau mau đem rượu và đồ ăn cho ta ăn.
  Tửu bảo thấy người ấy mặt có sắc giận, mà lại nóng nảy như vậy thì cũng không dám trể nải, lật đật đem rượu và đồ ăn lại tức thì.
  Người ấy vừa ăn vừa nói lầm bầm một mình, dường như có điều giận dữ .
  Thiên tử xem thấy tình hình như vậy thì củng lấy làm lạ mà nghỉ thầm rằng :
  - Cử chỉ của thằng nầy như vậy, chi là nó có điều chi oan ức đây , mà không minh cáo đặng, hoặc bị người hiếp đáp chi đây mà không báo thù đặng, cho nên nó mới có bộ giận dữ và gương mặt buồn rần như vậy.
  Suy nghĩ giây lâu mà cũng không rõ cớ gì, lại thấy người ấy uống rượu chừng nào càng giận chừng nấy, thì Thiên tử càng nghi về việc oán cừu, ý muốn hỏi ra sự tích đặng giúp sức báo thù cho người ấy. Bèn bước lại gần bàn người ấy nói khích rằng :
  - Nay tôi lên đây ăn uống là dùng cho vui lòng, chú có việc buồn thì ở nhà, sao lại lên đây làm chi than dài thở vắn, sắc giận dữ, làm cho mất hết điều vui của tôi như vậy ?
  Người ấy chứa giận đã nhiều, nghe Thiên tử hỏi bấy nhiêu lời, lại càng thêm giận, bèn nói lớn tiếng rằng :
  - Chú vui trối thây chú, tôi giận mặc kệ tôi, hai đàng khô